Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 143 Venres, 29 de xullo de 2016 Páx. 33525

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

ANUNCIO do 11 de xullo de 2016, da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte, polo que se notifican as resolucións ditadas nos expedientes sancionadores en materia de transportes terrestres devoltas polo servizo de Correos porque, intentada a notificación, non se puido efectuar (expediente OU-00988-S-2015 e vinte máis).

A persoa titular da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte ditou a resolución dos expedientes sancionadores número OU-00988-S-2015 e vinte máis por infracción da normativa sobre transporte terrestre.

Intentada a notificación da resolución por correo certificado con xustificante de recepción no domicilio que consta no correspondente expediente sancionador, esta foi devolta polo servizo de Correos. Por este motivo e de conformidade co artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, a notificación efectúase por medio dun anuncio publicado no Boletín Oficial del Estado (BOE), que previamente se publica no Diario Oficial de Galicia. En consecuencia, mediante este anuncio notifícanse as resolucións ditadas ás persoas interesadas.

Infórmaselles que os expedientes sancionadores están á súa disposición nas oficinas da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte, situadas na praza de Europa, 5 A, 2º, Santiago de Compostela.

Comunicáselles que contra a resolución sancionadora, que non é definitiva na vía administrativa, cabe recurso de alzada ante a persoa titular da Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Infraestruturas e Vivenda, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE.

En caso de conformidade coa resolución sancionadora, a persoa interesada deberá aboar a multa imposta, empregando o modelo impreso que se facilitará na Subdirección Xeral de Inspección do Transporte.

No caso de non presentar recurso de alzada e non pagar a sanción imposta, procederase ao seu cobramento pola vía de constrinximento segundo o previsto no artigo 97 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Santiago de Compostela, 11 de xullo de 2016

David Conde Varela
Subdirector xeral de Inspección do Transporte

anexo

Expediente

Matrícula

Persoa sancionada

DNI/CIF

Infracción cometida

Data-Hora-Estrada-p.q.

Precepto cualificador

Precepto sancionador

Sanción imposta

OU-00988-S-2015

9571-HBN

Nieto Ares, S.L.

B36283331

A realización de transportes de produtos alimenticios ou mercadorías perecedoiras utilizando un vehículo que careza do certificado de conformidade para o transporte de mercadorías perecedoiras ou telo caducado ou falseado.

29.6.2015; 16.10

Rante (A Merca)

Art. 141.21 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

OU-01584-O-2015

M-2384-LX

Aipra Sistemas, S.L.

B81784233

A realización de transporte privado carecendo de autorización.

21.9.2015; 19.00; N-120; 471,800

Art. 141.14 LOTT

Art. 143.1.e) LOTT

601 euros

PO-00165-S-2016

4974-CDL

Transportes Manete Padrón, S.L.

B27774413

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

21.7.2015; 6.05

r/ Falperra con paseo Alfonso XII

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra f) LOTT

801 euros

PO-02674-O-2015

5006-HWL

Nepos Express, S.L.

B94085339

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

6.5.2015; 19.25; PO-542; 5,3

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra f) LOTT

801 euros

PO-02837-O-2015

1987-GKY

Euro Espectáculos Montero, S.L.

B36776169

Atenuante. A carencia a bordo do vehículo das follas de rexistro dos tempos de condución e descanso xa utilizadas ou dos documentos de impresión que resulte obrigatorio levar, con independencia do tipo de tacógrafo, analóxico ou dixital, que se estea utilizando.

1.5.2015; 11.05; A-52; 276,0

Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra d) LOTT

401 euros

PO-03290-O-2015

C-0063-AV

Enrique García Chan

35322895R

A realización de transporte privado carecendo de autorización.

18.5.2015; 15.30; AP-9; 137,5

Art. 141.14 LOTT

Art. 143.1.e) LOTT

601 euros

PO-03322-O-2015

6545-FMF

Jacinto García Pérez

34938005Q

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

27.5.2015; 8.50; A-52; 278,5

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra f) LOTT

801 euros

PO-03431-O-2015

PO-5872-BF

Construcciones Parderrubias

B36207058

Non levar a bordo do vehículo a documentación formal que acredite a posibilidade legal de prestar o servizo.

10.6.2015; 9.55; N-550; 126,0

Art. 142.8 LOTT

Art. 143.1.b) LOTT

201 euros

PO-03469-O-2015

8902-DNC

Celestino Rosada Silva

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

2.6.2015; 11.35; PO-552; 58,1

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra f) LOTT

801 euros

PO-03502-O-2015

4345-GHD

Construcciones Constenla Vea, S.L.

B36256386

A carencia, falta de datos esenciais, ocultación ou falta de conservación da documentación de control.

4.2.2015; 12.10; N-550; 127,5

Art. 141.17 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

PO-03564-O-2015

PO-0149-BK

Distribuciónes Marmel, C.B.

E27744614

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

9.6.2015; 11.25; N-640; 215,0

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra f) LOTT

801 euros

PO-04059-O-2015

PO-3195-BJ

María Cristina Nestares García

05357017H

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

7.7.2015; 15.39; AP-9; 137,5

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT.

Art. 143.1.f) LOTT

801 euros

XC-03187-O-2015

8689-BFW

Pazos Logística

B94108115

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

31.7.2015; 8.05; A-6; 567,0

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra f) LOTT

801 euros

XC-03341-O-2015

PO-7412-BP

Francisco Gómez Vieites

32797791K

A condución durante máis de cinco horas, aínda que sen superar as seis, sen respectar as pausas regulamentariamente exixidas. Superior a 5 horas e inferior ou igual a 6 horas.

15.6.2015; 18.25; N-525; 330,0

Art. 141.24.3 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

XC-03342-O-2015

PO-7412-BP

Francisco Gómez Vieites

32797791K

A condución durante máis de cinco horas, aínda que sen superar as seis, sen respectar as pausas regulamentariamente esixidas. Superior a 5 horas e inferior ou igual a 6 horas.

15.6.2015; 18.20; N-525; 330,0

Art. 141.24.3 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

XC-03501-O-2015

SG-3832-H

R. Otsemra, S.L.

B15797624

A realización de transporte privado ao abeiro dunha autorización caducada, revogada ou que por calquera outra causa tivese perdido validez.

7.7.2015; 18.12; DP4604; 6,0

Art. 141.14 LOTT

Art. 143.1.e) LOTT

601 euros

XC-03752-O-2015

0060-GGD

Transnerpio, S.L.

B24589566

Diminución do descanso diario normal en máis dunha hora (sobre 11 horas). Máis de 8 horas e 30 minutos e inferior a 10 horas.

23.7.2015; 11.20; AP-9F; 25,5

Art. 141.24.4 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

XC-03757-O-2015

2005-CPN

Arias Logística y Transportes, S.L.

B27288521

O exceso igual ou superior ao 15 por cento e inferior ao 25 por cento sobre a MMA total en vehículos con MMA ata 12 toneladas. Exceso de peso igual ou superior ao 21 %.

27.7.2015; 12.35; N-VI; 578,3

Art. 141.2 LOTT

Art. 143.1.f) LOTT

950 euros

XC-03852-O-2015

8812-FRR

Recambios Ceta, S.L.

B27032812

Carecer dos extintores que resulten obrigatorios en función do vehículo ou a carga transportada, ou dispor duns cuxa correcta utilización non estea garantida.

20.7.2015; 18.24; N-547; 46,5

Art. 141.5.3 LOTT

Art. 143.1.f) LOTT

801 euros

XC-03853-O-2015

8812-FRR

Recambios Ceta, S.L.

B27032812

Transporte de mercadorías perigosas en que a carta de porte presenta a carencia ou o uso incorrecto do número e a descrición dos vultos, cando sexa aplicable.

20.7.2015; 18.22; N-547; 46,5

Art. 141.5.11 LOTT

Art. 143.1.f) LOTT

801 euros

XC-01411-O-2014

6811-DYM

Framesa Ttes. y Excavaciones, S.L.

B15895337

A utilización de follas de rexistro dos tempos de condución e descanso non homologadas ou que resulten incompatibles co tacógrafo utilizado.

3.12.2013; 13.30; AP-9F; 25,2

Art. 141.11 LOTT

Art. 143.1.e) LOTT

601 euros