Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 150 Martes, 9 de agosto de 2016 Páx. 35439

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2016 pola que se publica o estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións, e a situación da tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao primeiro trimestre de 2016.

De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáse publicidade do estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e ás súas modificacións, e a situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao primeiro trimestre de 2016, que figuran como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2016

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda

ANEXO
Situación de créditos do orzamento corrente do primeiro trimestre de 2016
Ata o: 31.3.2016
Administración xeral-Resumo xeral por seccións

Sección

Créditos iniciais

Modificacións de crédito

Créditos vixente

RC para transferencias

RC non dispoñibilidade

Crédito executable

Saldo dispoñible

01

Parlamento

18.339.725,00

0,00

18.339.725,00

0,00

0,00

18.339.725,00

89.500,00

02

Consello de Contas

6.646.757,00

0,00

6.646.757,00

0,00

0,00

6.646.757,00

5.242.104,12

03

Consello da Cultura Galega

2.415.833,00

0,00

2.415.833,00

0,00

0,00

2.415.833,00

797.485,68

04

Presidencia da Xunta

268.515.060,00

3.997.838,79

272.512.898,79

20.000,00

0,00

272.492.898,79

11.836.519,88

05

Vicepresidencia e C. Presidencia, AA.PP. e Xustiza

252.471.078,00

11.430.858,05

263.901.936,05

472.118,15

0,00

263.429.817,90

53.801.076,70

06

C. Facenda

51.766.045,00

11.726.047,92

63.492.092,92

0,00

0,00

63.492.092,92

12.445.143,99

07

C. Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

108.863.340,00

709.208,42

109.572.548,42

90.073,00

0,00

109.482.475,42

65.425.352,80

08

C. Infraestruturas e Vivenda

339.733.588,00

9.224.122,54

348.957.710,54

262.127,69

0,00

348.695.582,85

246.687.319,74

09

C. Economía, Emprego e Industria

413.762.494,00

104.971.726,97

518.734.220,97

1.128.875,23

0,00

517.605.345,74

261.289.734,75

10

C. Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

2.250.849.617,00

5.281.666,59

2.256.131.283,59

3.845.859,57

0,00

2.252.285.424,02

218.654.450,90

11

C. Sanidade

3.309.935.296,00

24.228.871,46

3.334.164.167,46

364.141,55

79.960,73

3.333.720.065,18

170.078.848,06

12

C. Política Social

618.541.640,00

6.722.365,97

625.264.005,97

830.082,54

2.100.000,00

622.333.923,43

113.828.502,71

13

C. Medio Rural

503.522.539,00

11.542.534,55

515.065.073,55

344.371,61

0,00

514.720.701,94

277.969.488,70

14

C. Mar

129.264.287,00

8.282.556,22

137.546.843,22

26.300,00

4.364,63

137.516.178,59

72.905.658,11

20

Consello Consultivo de Galicia

2.059.784,00

0,00

2.059.784,00

0,00

0,00

2.059.784,00

363.183,66

21

Transferencias a corp. locais

116.138.255,00

0,00

116.138.255,00

0,00

0,00

116.138.255,00

86.903.268,74

22

Débeda pública da C.A.

1.598.200.386,00

0,00

1.598.200.386,00

0,00

0,00

1.598.200.386,00

24.843.463,52

23

Gastos de diversas consellerías

46.535.273,00

4.592.254,65

51.127.527,65

0,00

205.055,00

50.922.472,65

33.418.799,99

 

Total xeral

10.037.560.997,00

202.710.052,13

10.240.271.049,13

7.383.949,34

2.389.380,36

10.230.497.719,43

1.656.579.902,05

Administración xeral-Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Créditos iniciais

Modificacións de crédito

Créditos vixente

RC para transferencias

RC non dispoñibilidade

Crédito executable

Saldo dispoñible

1 Gastos de persoal

1.891.233.155,00

1.129.855,16

1.892.363.010,16

337.923,65

0,00

1.892.025.086,51

204.242.735,18

2 Gastos en bens correntes e servizos

510.537.010,00

11.714.436,85

522.251.446,85

1.066.551,20

0,00

521.184.895,65

87.327.486,14

3 Gastos financeiros

270.249.033,00

114.742,48

270.363.775,48

0,00

0,00

270.363.775,48

5.538.396,81

4 Transferencias correntes

4.479.371.206,00

87.360.197,86

4.566.731.403,86

3.948.490,44

2.100.000,00

4.560.682.913,42

332.993.147,33

5 Fondo de continxencia

12.948.783,00

-2.000.000,00

10.948.783,00

0,00

205.055,00

10.743.728,00

10.743.728,00

6 Investimentos reais

281.759.438,00

14.730.572,99

296.490.010,99

532.727,02

0,00

295.957.283,97

159.918.863,34

7 Transferencias de capital

1.168.262.419,00

75.962.911,88

1.244.225.330,88

1.498.257,03

84.325,36

1.242.642.748,49

830.892.781,80

8 Activos financeiros

93.000.369,00

13.697.334,91

106.697.703,91

0,00

0,00

106.697.703,91

5.019.158,85

9 Pasivos financeiros

1.330.199.584,00

0,00

1.330.199.584,00

0,00

0,00

1.330.199.584,00

19.903.604,60

Total xeral

10.037.560.997,00

202.710.052,13

10.240.271.049,13

7.383.949,34

2.389.380,36

10.230.497.719,43

1.656.579.902,05

Execución orzamentaria (exercicio corrente) correspondente ao primeiro trimestre de 2016
Ata o 31.3.2016
Administración xeral-Resumo xeral por seccións

Sección

 

Orzamento vixente

Retencións de crédito

Saldo autorizacións

Saldo disposicións

Saldo obrigas

Pag. pend. ordenar

Pendente pagamento

Saldo orzamentario

Autorizacións

Disposicións

Obrigas recoñecidas

Propostas de pagamento

Pag. ordenados

Pagamentos realizados

01

Parlamento

18.339.725,00

0,00

0,00

13.687.668,73

0,00

3.180.014,60

0,00

89.500,00

18.250.225,00

18.250.225,00

4.562.556,27

4.562.556,27

1.382.541,67

1.382.541,67

02

Consello de Contas

6.646.757,00

0,00

36.536,17

289.654,35

0,00

1.078.462,36

0,00

5.242.104,12

1.404.652,88

1.368.116,71

1.078.462,36

1.078.462,36

0,00

0,00

03

Consello da Cultura Galega

2.415.833,00

123.500,00

106.110,01

1.042.372,32

0,00

29.495,33

0,00

797.485,68

1.494.847,32

1.388.737,31

346.364,99

346.364,99

316.869,66

316.869,66

04

Presidencia da Xunta

272.512.898,79

3.688.295,60

8.950.873,51

199.057.739,47

0,00

16.531.489,23

0,00

11.836.519,88

256.988.083,31

248.037.209,80

48.979.470,33

48.979.470,33

32.447.981,10

32.447.981,10

05

Vicepresidencia e C. Presidencia, AA.PP. e Xustiza

263.901.936,05

3.152.954,99

28.109.273,23

133.184.978,30

0,00

10.437.683,86

0,00

53.801.076,70

206.947.904,36

178.838.631,13

45.653.652,83

45.653.652,83

35.215.968,97

35.215.968,97

06

C. Facenda

63.492.092,92

9.299.698,55

140.394,59

31.819.446,99

0,00

3.100.350,56

0,00

12.445.143,99

41.747.250,38

41.606.855,79

9.787.408,80

9.787.408,80

6.687.058,24

6.687.058,24

07

C. Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

109.572.548,42

4.685.041,06

1.281.310,50

31.061.243,08

0,00

529.229,07

0,00

65.425.352,80

39.462.154,56

38.180.844,06

7.119.600,98

7.119.600,98

6.590.371,91

6.590.371,91

08

C. Infraestruturas e Vivenda

348.957.710,54

49.251.911,51

804.786,21

26.217.119,16

0,00

7.145.216,16

0,00

246.687.319,74

53.018.479,29

52.213.693,08

25.996.573,92

25.996.573,92

18.851.357,76

18.851.357,76

09

C. Economía, Emprego e Industria

518.734.220,97

3.190.367,75

90.784.359,42

140.070.024,24

0,00

11.072.158,05

0,00

261.289.734,75

254.254.118,47

163.469.759,05

23.399.734,81

23.399.734,81

12.327.576,76

12.327.576,76

10

C. Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

2.256.131.283,59

5.298.587,20

27.760.057,56

1.518.567.866,12

0,00

14.873.847,58

0,00

218.654.450,90

2.032.178.245,49

2.004.418.187,93

485.850.321,81

485.850.321,81

470.976.474,23

470.976.474,23

11

C. Sanidade

3.334.164.167,46

2.799.071,85

866.097,01

2.374.727.214,00

0,00

105.572.338,42

0,00

170.078.848,06

3.161.286.247,55

3.160.420.150,54

785.692.936,54

785.692.936,54

680.120.598,12

680.120.598,12

12

C. Política Social

625.264.005,97

24.123.437,42

27.680.915,63

361.471.898,31

0,00

10.079.301,84

0,00

113.828.502,71

487.312.065,84

459.631.150,21

98.159.251,90

98.159.251,90

88.079.950,06

88.079.950,06

13

C. Medio Rural

515.065.073,55

1.465.476,75

60.495.464,03

149.983.109,36

0,00

2.063.668,28

0,00

277.969.488,70

235.630.108,10

175.134.644,07

25.151.534,71

25.151.534,71

23.087.866,43

23.087.866,43

14

C. Mar

137.546.843,22

793.506,40

5.470.146,51

40.824.441,01

0,00

10.041.188,73

0,00

72.905.658,11

63.847.678,71

58.377.532,20

17.553.091,19

17.553.091,19

7.511.902,46

7.511.902,46

20

Consello Consultivo de Galicia

2.059.784,00

0,00

0,00

1.329.145,13

0,00

43.102,63

0,00

363.183,66

1.696.600,34

1.696.600,34

367.455,21

367.455,21

324.352,58

324.352,58

21

Transferencias a corp. locais

116.138.255,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.414.400,63

0,00

86.903.268,74

29.234.986,26

29.234.986,26

29.234.986,26

29.234.986,26

19.820.585,63

19.820.585,63

22

Débeda pública da C.A.

1.598.200.386,00

0,00

1.592.286,00

1.362.467.166,07

0,00

66.350.759,95

0,00

24.843.463,52

1.573.356.922,48

1.571.764.636,48

209.297.470,41

209.297.470,41

142.946.710,46

142.946.710,46

23

Gastos de diversas consellerías

51.127.527,65

2.774.020,05

575.000,00

6.789.107,86

0,00

24.033,63

0,00

33.418.799,99

14.934.707,61

14.359.707,61

7.570.599,75

7.570.599,75

7.546.566,12

7.546.566,12

 

Total xeral

10.240.271.049,13

110.645.869,13

254.653.610,38

6.392.590.194,50

0,00

271.566.740,91

0,00

1.656.579.902,05

8.473.045.277,95

8.218.391.667,57

1.825.801.473,07

1.825.801.473,07

1.554.234.732,16

1.554.234.732,16

Administración xeral-Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Orzamento vixente

Retencións de crédito

Saldo de autorizacións

Saldo disposicións

Saldo obrigas

Pagamento pendente de ordenar

Pendente pagamento

Saldo orzamentario

Autorizacións

Disposicións

Obrigas recoñecidas

Propostas de pagamento

Pagamentos ordenados

Pagamentos realizados

1 Gastos de persoal

1.892.363.010,16

2.393.210,42

596.694,00

1.286.274.787,42

0,00

2.756.751,60

0,00

204.242.735,18

1.685.727.064,56

1.685.130.370,56

398.855.583,14

398.855.583,14

396.098.831,54

396.098.831,54

2 Gastos en bens correntes e servizos

522.251.446,85

7.328.102,44

17.013.736,92

317.122.080,82

0,00

12.034.472,28

0,00

87.327.486,14

427.595.858,27

410.582.121,35

93.460.040,53

93.460.040,53

81.425.568,25

81.425.568,25

3 Gastos financeiros

270.363.775,48

0,00

1.592.286,00

127.607.686,38

0,00

66.350.759,95

0,00

5.538.396,81

264.825.378,67

263.233.092,67

135.625.406,29

135.625.406,29

69.274.646,34

69.274.646,34

4 Transferencias correntes

4.566.731.403,86

31.189.371,97

120.227.790,23

3.051.056.544,84

0,00

143.682.990,91

0,00

332.993.147,33

4.202.548.884,56

4.082.321.094,33

1.031.264.549,49

1.031.264.549,49

887.581.558,58

887.581.558,58

5 Fondo de continxencia

10.948.783,00

205.055,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.743.728,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Investimentos reais

296.490.010,99

12.277.722,01

23.744.697,07

90.897.878,60

0,00

5.886.758,92

0,00

159.918.863,34

124.293.425,64

100.548.728,57

9.650.849,97

9.650.849,97

3.764.091,05

3.764.091,05

7 Transferencias de capital

1.244.225.330,88

48.275.561,78

91.478.406,16

221.663.031,72

0,00

33.174.226,52

0,00

830.892.781,80

365.056.987,30

273.578.581,14

51.915.549,42

51.915.549,42

18.741.322,90

18.741.322,90

8 Activos financeiros

106.697.703,91

8.976.845,51

0,00

61.422.205,32

0,00

7.680.780,73

0,00

5.019.158,85

92.701.699,55

92.701.699,55

31.279.494,23

31.279.494,23

23.598.713,50

23.598.713,50

9 Pasivos financeiros

1.330.199.584,00

0,00

0,00

1.236.545.979,40

0,00

0,00

0,00

19.903.604,60

1.310.295.979,40

1.310.295.979,40

73.750.000,00

73.750.000,00

73.750.000,00

73.750.000,00

Total xeral

10.240.271.049,13

110.645.869,13

254.653.610,38

6.392.590.194,50

0,00

271.566.740,91

0,00

1.656.579.902,05

8.473.045.277,95

8.218.391.667,57

1.825.801.473,07

1.825.801.473,07

1.554.234.732,16

1.554.234.732,16

Administración xeral-Estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata marzo de 2016

Código e conceptos

Previsións iniciais

Modificación en previsións

Previsións definitivas

Compromisos de ingresos

Dereitos recoñecidos netos

Saldo de compromisos pendentes de recoñecer

En aumento

En diminución

Capítulo 1: Impostos directos

100

Tarifa autonómica IRPF

1.974.519.602,00

0,00

0,00

1.974.519.602,00

467.560.270,50

467.560.270,50

0,00

110

Imposto sobre sucesións e doazóns

138.390.865,00

0,00

0,00

138.390.865,00

213.850.603,42

213.850.603,42

0,00

111

Imposto sobre o patrimonio

59.171.289,00

0,00

0,00

59.171.289,00

1.179.849,58

1.179.849,58

0,00

112

Imposto sobre depósitos en entidades de crédito

21.066.259,00

0,00

0,00

21.066.259,00

0,00

0,00

0,00

120

Imposto compensatorio ambiental mineiro

1.150.000,00

0,00

0,00

1.150.000,00

0,00

0,00

0,00

 

Total capítulo 1

2.194.298.015,00

0,00

0,00

2.194.298.015,00

682.590.723,50

682.590.723,50

0,00

 

Capítulo 2: Impostos indirectos

 

 

 

 

 

 

 

200

Sobre transmisións inter vivos

161.886.863,00

0,00

0,00

161.886.863,00

83.238.966,20

83.238.966,20

0,00

201

Sobre actos xurídicos documentados

83.791.348,00

0,00

0,00

83.791.348,00

27.666.470,61

27.666.470,61

0,00

210

Imposto sobre o valor engadido

1.968.367.184,00

0,00

0,00

1.968.367.184,00

479.037.981,00

479.037.981,00

0,00

220

Impostos especiais

932.051.241,00

0,00

0,00

932.051.241,00

232.847.847,43

232.847.847,43

0,00

221

Imposto retallista de hidrocarburos

0,00

0,00

0,00

0,00

3,66

3,66

0,00

230

Taxas fiscais sobre o xogo

54.702.349,00

0,00

0,00

54.702.349,00

14.080.690,03

14.080.690,03

0,00

231

Imposto sobre actividades de xogo

3.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

1.005,96

1.005,96

0,00

290

Imposto sobre o bingo

0,00

0,00

0,00

0,00

5.103,00

5.103,00

0,00

291

Imposto sobre contaminación atmosférica

4.100.000,00

0,00

0,00

4.100.000,00

1.064.625,45

1.064.625,45

0,00

292

Imp. dano ambiental da auga encorada

12.000.000,00

0,00

0,00

12.000.000,00

8.868.328,61

8.868.328,61

0,00

293

Canon eólico

22.900.000,00

0,00

0,00

22.900.000,00

22.985.874,20

22.985.874,20

0,00

 

Total capítulo 2

3.242.798.985,00

0,00

0,00

3.242.798.985,00

869.796.896,15

869.796.896,15

0,00

Capítulo 3: Taxas, prezos

e outros ingresos

301

Taxas por servizos administrativos

7.055.276,00

0,00

0,00

7.055.276,00

720.829,35

720.829,35

0,00

302

Taxas por servizos profesionais

9.445.495,00

0,00

0,00

9.445.495,00

1.863.997,77

1.863.997,77

0,00

303

Taxas por venda de bens

37.092,00

0,00

0,00

37.092,00

8.265,08

8.265,08

0,00

304

Taxas por dominio público

0,00

0,00

0,00

0,00

8.785,10

8.785,10

0,00

311

Prezos públicos

24.550.948,00

0,00

0,00

24.550.948,00

3.501.199,53

3.501.199,53

0,00

312

Prezos privados

3.460.566,00

0,00

0,00

3.460.566,00

1.033.724,46

1.033.724,46

0,00

320

Taxas sobre o xogo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

380

Reintegros e ejercicios cerrados

17.407.352,00

0,00

0,00

17.407.352,00

12.970.871,13

12.970.871,13

0,00

381

Reintegros de exercicio corrente

237.186,00

0,00

0,00

237.186,00

285.322,17

285.322,17

0,00

391

Recargas e multas

17.704.471,00

0,00

0,00

17.704.471,00

27.121.822,27

27.121.822,27

0,00

392

Sancións impostas polas consellerías

11.763.497,00

0,00

0,00

11.763.497,00

6.761.234,82

6.761.234,82

0,00

399

Ingresos diversos

3.627.058,00

0,00

0,00

3.627.058,00

1.090.520,82

1.090.520,82

0,00

 

Total capítulo 3

95.288.941,00

0,00

0,00

95.288.941,00

55.366.572,50

55.366.572,50

0,00

Capítulo 4: Transferencias correntes

400

Participación no sistema de financiamento

1.962.217.701,00

0,00

0,00

1.962.217.701,00

1.962.217.701,00

430.189.907,58

1.532.027.793,42

401

Da Seguridade Social

88.159.206,00

0,00

0,00

88.159.206,00

94.616.318,98

11.301.156,80

83.315.162,18

402

De organismos autónomos do Estado

112.877.670,00

0,00

0,00

112.877.670,00

112.877.670,00

0,00

112.877.670,00

404

Subvencións finalistas da Admón. xeral

16.148.547,00

0,00

0,00

16.148.547,00

16.148.547,00

3.596,64

16.144.950,36

430

De organismos autónomos

0,00

0,00

0,00

0,00

48.891,62

48.891,62

0,00

460

De concellos

0,00

432.902,33

0,00

432.902,33

432.902,33

432.902,33

0,00

490

Fondo Social Europeo P.O.

61.228.214,00

0,00

0,00

61.228.214,00

61.228.214,00

0,00

61.228.214,00

491

Iniciativa EQUAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

493

Interreg III e outras iniciativas

2007-2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

496

Iniciativa de emprego xuvenil YEI

18.205.807,00

0,00

0,00

18.205.807,00

18.205.807,00

0,00

18.205.807,00

499

Outras transferencias da UE

139.350,00

36.528,00

0,00

175.878,00

175.878,00

0,00

175.878,00

 

Total capítulo 4

2.258.976.495,00

469.430,33

0,00

2.259.445.925,33

2.265.951.929,93

441.976.454,97

1.823.975.474,96

 

Capítulo 5: Ingresos patrimoniais

 

 

 

 

 

 

514

A empresas e outros entes públicos

2.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

520

Xuros de contas bancarias

4.000.000,00

0,00

0,00

4.000.000,00

130.964,31

130.964,31

0,00

537

De empresas privadas

2.500.000,00

0,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

540

Alugueiro e produtos de inmobles

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

1.447,53

1.447,53

0,00

550

De concesións administrativas

900.000,00

0,00

0,00

900.000,00

193.612,94

193.612,94

0,00

593

Operacións de derivados

800.000,00

0,00

0,00

800.000,00

0,00

0,00

0,00

 

Total capítulo 5

10.300.000,00

0,00

0,00

10.300.000,00

326.024,78

326.024,78

0,00

 

Capítulo 6: Alleamento

de investimentos reais

 

 

 

 

 

 

600

Venda de soares

0,00

0,00

0,00

0,00

7.013,49

7.013,49

0,00

601

Venda de predios rústicos

0,00

0,00

0,00

0,00

2.746,77

2.746,77

0,00

612

Venda de edificios e outras construcións

160.000,00

0,00

0,00

160.000,00

270.186,16

270.186,16

0,00

614

Venta de elementos de transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00

690

Outros ingresos

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00

692

Ingresos por expropiacións

0,00

0,00

0,00

0,00

52.127,61

52.127,61

0,00

 

Total capítulo 6

160.000,00

0,00

0,00

160.000,00

332.374,03

332.374,03

0,00

 

Capítulo 7: Transferencias de capital

 

 

 

 

 

 

700

Do FCI

45.030.570,00

0,00

0,00

45.030.570,00

45.030.570,00

0,00

45.030.570,00

702

De OO.AA. do Estado

19.544.109,00

0,00

0,00

19.544.109,00

19.544.109,00

0,00

19.544.109,00

704

Subv. finalis. da Admón. xeral

14.180.876,00

0,00

0,00

14.180.876,00

14.178.918,42

-1.957,58

14.180.876,00

740

De entidades públicas empresariais

14.520,00

50.000,00

0,00

64.520,00

64.520,00

0,00

64.520,00

760

De concellos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

770

De empresas privadas

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

781

De instituc. sen fins de lucro

0,00

119.941,61

0,00

119.941,61

119.941,61

59.970,81

59.970,80

790

Feder- P.O.

199.968.100,00

0,00

0,00

199.968.100,00

199.968.100,00

0,00

199.968.100,00

791

Interreg III e outras iniciativas

2007-2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

792

Feoga/Feader/Feaga

244.320.064,00

0,00

0,00

244.320.064,00

245.289.003,56

2.299.939,56

242.989.064,00

794

Ifop/Fep

51.440.000,00

0,00

0,00

51.440.000,00

51.440.000,00

0,00

51.440.000,00

795

EQUAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

799

Outras transferencias da UE

170.598,00

184.384,58

0,00

354.982,58

354.982,58

0,00

354.982,58

 

Total capítulo 7

574.868.837,00

354.326,19

0,00

575.223.163,19

576.190.145,17

2.557.952,79

573.632.192,38

 

Capítulo 8: Activos financeiros

 

 

 

 

 

 

 

821

Reint. préstamos ao sector públ. a LP

15.959.890,00

0,00

0,00

15.959.890,00

113.019,18

113.019,18

0,00

830

Reint. préstamos concedidos fóra do sec. púb. a curto prazo

111.061,00

0,00

0,00

111.061,00

0,00

0,00

0,00

831

Reint. préstamos concedidos fóra do sec. púb. a longo prazo

0,00

0,00

0,00

0,00

122.763,32

122.763,32

0,00

890

Fondo de garantía de avais

0,00

0,00

0,00

0,00

698.968,53

698.968,53

0,00

 

Total capítulo 8

16.070.951,00

0,00

0,00

16.070.951,00

934.751,03

934.751,03

0,00

 

Capítulo 9: Pasivos financeiros

 

 

 

 

 

 

 

950

Préstamos recibidos e emisión de débeda

1.644.798.773,00

0,00

0,00

1.644.798.773,00

138.551.737,25

138.551.737,25

0,00

 

Total capítulo 9

1.644.798.773,00

0,00

0,00

1.644.798.773,00

138.551.737,25

138.551.737,25

0,00

Estado de execución do orzamento de ingresos
Data: 31.3.2016
Correspondente ao exercicio corrente
Centro: todas as delegacións

Capítulo ingresos

Liquidacións canceladas

Recadado

Devolucións

Recadación líquida

Baixas insolv. e outras causas

Total liquidacións canceladas

Saldo dereitos recoñecidos

I. Impostos directos

504.660.472,17

6.066.084,39

498.594.387,78

242.960,84

498.837.348,62

183.753.374,88

II. Impostos indirectos

819.195.389,11

23.345.148,67

795.850.240,44

68.063,22

795.918.303,66

73.878.592,49

III. Taxas, prezos e outros ingresos

14.858.821,80

418.168,31

14.440.653,49

41.043,72

14.481.697,21

40.884.875,29

IV. Transferencias correntes

441.976.454,97

0,00

441.976.454,97

0,00

441.976.454,97

0,00

V. Ingresos patrimoniais

326.024,78

0,00

326.024,78

0,00

326.024,78

0,00

VI. Alleamento de investimentos reais

332.374,03

0,00

332.374,03

0,00

332.374,03

0,00

VII. Transferencias de capital

2.559.910,37

1.957,58

2.557.952,79

0,00

2.557.952,79

0,00

VIII. Activos financeiros

235.782,50

0,00

235.782,50

0,00

235.782,50

698.968,53

IX. Pasivos financeiros

138.551.737,25

0,00

138.551.737,25

0,00

138.551.737,25

0,00

Total xeral

1.922.696.966,98

29.831.358,95

1.892.865.608,03

352.067,78

1.893.217.675,81

299.215.811,19

Administración xeral-Estado e evolución da tesouraría

Existencias en 1 de xaneiro 

266.984,5

miles

Ingresos do período

Orzamento corrente

1.892.865,6

 

 

Residuos

20.959,6

 

 

Extraorzamentarios

572.453,8

 

 

Recursos outros entes

1.823,2

 

 

Suma

2.488.102,2

"

Pagamentos do período

 

Orzamento corrente

1.554.234,7

 

 

Residuos

546.754,9

 

 

Extraorzamentarios

315.546,7

 

 

Recursos outros entes

6.441,7

 

 

Suma

 

2.422.978,1

"

Existencias finais

 

332.108,5

"

Execución orzamentaria de gastos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 31.3.2016
Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Crédito inicial

Modificacións

Crédito vixente

Gastos comprometidos

Obrigas recoñecidas

1 Gastos de persoal

3.566.897.253,00

2.878.542,98

3.569.775.795,98

2.138.137.971,10

785.752.493,60

2 Gastos en bens correntes e servizos

1.482.594.642,00

12.246.493,13

1.494.841.135,13

922.142.590,73

318.441.739,11

3 Gastos financeiros

270.997.131,00

125.286,76

271.122.417,76

263.415.496,20

135.629.919,82

4 Transferencias correntes

2.014.526.898,00

87.028.015,49

2.101.554.913,49

1.085.384.784,26

375.448.306,92

5 Fondo de continxencia

52.038.343,00

-2.000.000,00

50.038.343,00

0,00

0,00

6 Investimentos reais

776.377.630,00

50.502.823,03

826.880.453,03

437.665.762,80

67.743.026,62

7 Transferencias de capital

587.779.771,00

53.067.457,13

636.001.991,13

190.748.073,25

46.793.441,83

8 Activos financeiros

152.957.456,00

25.697.755,57

178.655.211,57

102.809.376,20

34.969.776,74

9 Pasivos financeiros

1.352.841.278,00

831,71

1.352.842.109,71

1.313.569.733,53

73.750.000,00

Total xeral

10.257.010.402,00

229.547.205,80

10.481.712.370,80

6.453.873.788,07

1.838.528.704,64

Execución orzamentaria de ingresos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 31.3.2016
Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Orzamento inicial

Modificacións

Dereitos recoñecidos netos

Recadación líquida

I. Impostos directos

2.194.298.015,00

0,00

682.590.723,50

498.594.387,78

II. Impostos indirectos

3.242.798.985,00

0,00

869.796.896,15

795.850.240,44

III. Taxas, prezos e outros ingresos

178.602.554,00

0,00

58.161.425,83

17.126.671,95

IV. Transferencias correntes

2.392.676.264,00

985.135,33

442.349.962,05

442.349.962,05

V. Ingresos patrimoniais

16.059.893,00

0,00

850.354,56

517.015,45

VI. Alleamento de investimentos reais

13.000.000,00

0,00

962.500,62

513.804,98

VII. Transferencias de capital

530.713.603,00

354.326,19

258.013,23

258.013,23

VIII. Activos financeiros

32.425.951,00

0,00

1.436.701,24

701.362,71

IX. Pasivos financeiros

1.656.435.137,00

0,00

138.551.737,25

138.551.737,25

Total xeral

10.257.010.402,00

1.339.461,52

2.194.958.314,43

1.894.463.195,84