Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 153 Venres, 12 de agosto de 2016 Páx. 36359

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 21 de xullo de 2016, da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, pola que se anuncia a licitación do servizo de soporte e mantemento do equipamento microinformático.

1. Entidade adxudicadora. Datos xerais e datos para a obtención da información:

a) Organismo: Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación Administrativa.

c) Obtención de documentación e información:

1º. Dependencia: Hospital Clínico Universitario. Servizo de Contratación Administrativa.

2º. Domicilio: A Choupana, s/n.

3º. Localidade e código postal: Santiago de Compostela, 15706.

4º. Teléfono: 981 95 02 60.

5º. Telefax: 981 95 09 85.

6º. Correo electrónico: contratacionadministrativa.ctra.santiago@sergas.es

7º. Enderezo da internet do perfil do contratante: www.sergas.es

8º. Data límite de obtención de documentación e información: ata o último día de presentación de proposicións.

d) Número de expediente: AB-EIS1-16-022.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: servizo.

b) Descrición: servizo de soporte e mantemento do equipamento microinformático da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela.

c) División por lotes e número de lotes/número de unidades: non.

d) Lugar de execución/entrega:

1º. Domicilio: Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, A Choupana, s/n.

2º. Localidade e código postal: Santiago de Compostela, 15706.

e) Prazo de execución/entrega: vinte e catro meses, computados desde a data de sinatura do contrato.

f) Admisión de prórroga: si.

g) Establecemento dun acordo marco (se e o caso):

h) Sistema dinámico de adquisición (se é o caso): non.

i) CPV (referencia de nomenclatura): 50312000-5.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Poxa electrónica: non.

d) Criterios de adxudicación: ver os pregos.

4. Valor estimado do contrato: 674.380,16 euros.

5. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 337.190,08 euros. Importe total: 408.000,00 euros.

6. Garantías exixidas:

Provisional (importe): non.

Definitiva: si, ver os pregos.

7. Requisitos específicos do contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo e categoría), se é o caso: ver os pregos.

b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional, se é o caso: ver o prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Outros requisitos específicos:

d) Contratos reservados: non.

8. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:

a) Data límite de presentación: 12.9.2016.

b) Modalidade de presentación: ver os pregos.

c) Lugar de presentación:

1º. Dependencia: Rexistro Xeral da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela.

2º. Domicilio: A Choupana, s/n.

3º. Localidade e código postal: Santiago de Compostela, 15706.

4º. Enderezo electrónico: contratacionadministrativa.ctra.santiago@sergas.es

d) Número previsto de empresas ás que se pretende invitar a presentar ofertas (procedemento restrinxido):

e) Admisión de variantes, se procede: non.

f) Prazo durante o que o licitador estará obrigado a manter súa oferta: dous meses contados desde a apertura das proposicións.

9. Apertura das ofertas:

a) Descrición:

b) Enderezo: sala de xuntas do Hospital Clínico Universitario.

c) Localidade e código postal: Santiago de Compostela, 15706.

d) Data e hora: se publicará no perfil do contratante.

10. Gastos de publicidade: ver os pregos.

11. Data de envío ao Diario Oficial de la Unión Europea (se é o caso): 21.7.2016.

12. Outras informacións:

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2016

Luis Verde Remeseiro
Xerente de Xestión Integrada de Santiago de Compostela