Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 153 Venres, 12 de agosto de 2016 Páx. 36211

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

EXTRACTO da Orde do 20 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de emprego e do Programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional no marco dos servizos de axuste persoal e social dos centros especiais de emprego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. Programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional no marco dos servizos de axuste persoal e social dos centros especiais de emprego.

BDNS (Identif.): 314344.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primeiro. Entidades beneficiarias

1. Os centros especiais de emprego que figuren inscritos como tales no Rexistro Administrativo de Centros Especiais de Emprego de Galicia, de acordo co disposto no Decreto 200/2005, do 7 de xullo, polo que se regula a autorización administrativa e a inscrición no Rexistro Administrativo de Centros Especiais de Emprego de Galicia, a súa organización e funcionamento (DOG núm. 138, do 19 de xullo), sempre que se cumpran as condicións e os requisitos para cada tipo de axuda.

Segundo. Obxecto

Promover a integración laboral das persoas con discapacidade con maiores dificultades de inserción, mediante o seu emprego nos centros especiais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia, a través Programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional no marco dos servizos de axuste persoal e social dos centros especiais de emprego (capítulo III da orde).

Terceiro. Tipos de axudas

– Subvención dos custos salariais e da Seguridade Social dos profesionais das unidades de apoio á actividade profesional (capítulo III da orde).

Cuarto. Bases reguladoras

Orde do 20 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional no marco dos servizos de axuste persoal e social dos centros especiais de emprego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.

Quinto. Importe

Para a concesión destas axudas destínanse cincocentos cincuenta mil euros (550.000 €).

Sexto. Contía

2.400 € anuais por cada persoa traballadora con discapacidade apoiada, con xornada de traballo a tempo completo.

Sétimo. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2016

Francisco Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria