Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 162 Luns, 29 de agosto de 2016 Páx. 38205

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 12 de agosto de 2016 pola que se modifica a autorización do centro privado Chíos Formación da Coruña.

A titularidade do centro privado Chíos Formación, do concello da Coruña, solicita a supresión do ciclo formativo de grao superior (CS) de Educación e Control Ambiental, e a autorización do CS de Integración Social.

Logo da tramitación do expediente, de acordo co establecido no Decreto 133/1995, do 10 de maio, de autorización de centros docentes privados para impartir ensinanzas de réxime xeral non universitarias, e coa Orde do 20 de setembro de 1995 que o desenvolve, por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

DISPOÑO:

Primeiro

1. Suprimir o CS Educación e Contol Ambiental e autorizar o CS Integración Social no centro privado Chíos Formación, do concello da Coruña, e o centro quede configurado como se sinala a seguir:

Denominación xenérica: centro privado.

Denominación específica: Chíos Formación.

Código do centro: 15032893.

Domicilio: avenida do Exército, nº 2.

Código postal: 15006.

Localidade: A Coruña.

Concello: A Coruña.

Provincia: A Coruña.

Titular: Chíos Formación, S.L.

2. Composición resultante:

• 2 CM Coidados Auxiliares de Enfermaría (2 unidades para 30 alumnos/as cada unha).

• 1 CM Atención a Persoas en Situación de Dependencia (2 unidades para 20 alumnos/as cada unha).

• 1 CS Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma (2 unidades para 20 alumnos/as cada unha).

• 1 CS Desenvolvemento de Aplicacións Web (2 unidades para 20 alumnos/as cada unha).

• 1 CS Educación Infantil (2 unidades para 30 alumnos/as cada unha).

• 1 CS Integración Social (2 unidades para 20 alumnos/as cada unha).

• 1 CS Márketing e Publicidade (2 unidades para 20 alumnos/as cada unha).

Segundo

Para a posta en funcionamento das ensinanzas que se autorizan, a Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Coruña, logo do informe do Servizo Territorial de Inspección Educativa, aprobará expresamente a relación de persoal que impartirá docencia no devandito centro, así como o equipamento axeitado.

Terceiro

Esta orde dará lugar á correspondente inscrición no Rexistro de Centros da Comunidade Autónoma de Galicia.

Cuarto

O centro queda obrigado ao cumprimento da normativa vixente e a solicitar a oportuna revisión cando teña que modificarse calquera dos datos que se sinalan nesta orde.

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular recurso potestativo de reposición ante esta consellería, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses desde a mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 12 de agosto de 2016

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria