Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 162 Luns, 29 de agosto de 2016 Páx. 38170

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 19 de agosto de 2016, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fai pública a lista de deportistas recoñecidos/as como deportistas galegos/as de alto nivel polo procedemento iniciado en xuño de 2016, así como as solicitudes desestimadas e a causa.

O artigo 27 do Estatuto de autonomía de Galicia recolle, no seu punto 22, a competencia exclusiva da Comunidade Autónoma galega na promoción do deporte e a adecuada utilización do lecer. Recollendo esta asunción de competencia exclusiva, procedeuse á aprobación da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, pola que se pretende a plena efectividade do feito, e dereito deportivo na nosa Comunidade Autónoma.

No ámbito do deporte de alto nivel, o artigo 34 da lei establece que, independentemente da clasificación xeral de deportistas de alto nivel e das medidas que se establecen na lexislación do Estado, a Comunidade Autónoma de Galicia poderá realizar unha clasificación propia de deportistas galegos de alto nivel, de acordo coas federacións deportivas galegas, para os efectos do ámbito galego, e que será publicada no Diario Oficial de Galicia, aos cales lles serán de aplicación os beneficios que se establecerán regulamentariamente.

En desenvolvemento da citada Lei do deporte, o Decreto 6/2004, do 8 de xaneiro, polo que se regula a cualificación dos deportistas galegos de alto nivel e os programas de beneficios dirixidos a estes, e a Orde do 30 de maio de 2005, pola que se desenvolve o citado decreto, establecen os criterios que serán tidos en conta para determinar que deportistas deben posuír tal consideración, atribuíndo, así mesmo, á Comisión de Avaliación e Seguimento dos Deportistas Galegos de Alto Nivel a función de propoñer ao órgano competente en materia de deporte a relación de deportistas galegos de alto nivel.

En consecuencia, atendendo á proposta enviada, con data do 18 de agosto de 2016, pola referida Comisión de Avaliación e Seguimento dos Deportistas Galegos de Alto Nivel, na súa reunión de valoración do procedemento de xuño de 2016, esta secretaría xeral

RESOLVE:

Primeiro. Aprobar a relación de deportistas que cumpren os criterios para seren recoñecidos/as como deportistas galegos/as de alto nivel, que se relacionan no anexo I desta resolución e, que en consecuencia, gozan da consideración de alto nivel e gozan dos beneficios que para tal consideración se atribúan.

Segundo. Publicar a relación das solicitudes desestimadas e a causa, que se relacionan no anexo II desta resolución.

Terceiro. Publicar a relación dos/as deportistas con beneficios vixentes (recoñecidos/as en anteriores convocatorias) así como a data de perda da condición de deportista galego/a de alto nivel, que se relacionan no anexo III desta resolución.

Cuarto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os/as interesados/as poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, ante esta secretaría xeral, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no DOG, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, na súa nova redacción dada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, ou poderán impugnala directamente, no xulgado do contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 19 de agosto de 2016.

José Ramón Lete Lasa
Secretario xeral para o Deporte

ANEXO I
Deportistas recoñecidos/as polo procedemento iniciado en xuño de 2016

Apelidos

Nome

DNI

Federación

1

Alonso Alonso

Óscar

35578986X

Remo

2

Alonso Alonso

Damián

76901443T

Remo

3

Alonso Aradas

Camila

32723870E

Tríatlon e péntatlon moderno

4

Álvarez Paz

Francisco Javier

35579863J

Remo

5

Cid Masid

Alejandro

45147784A

Ximnasia

6

Comesaña Blanco

Raquel

53973863Q

Remo

7

De Haz Uraurgui

Jaime

53189686R

Remo

8

Fernández López

Juan

54153378Q

Surf

9

Ferreira Colmanero

José Manuel

76727749W

Judo e D.A.

10

Gago Troitiño

Ezequiel

44479692S

Judo e D.A.

11

García Martínez

Iván

53862538B

Taekwondo

12

González Dios

Jaime Alejandro

77464614Q

Kickboxing

13

González Surribas

Cintia

77459015Y

Kickboxing

14

Gundín Pérez

Isabel

32726897J

Surf

15

Iglesias Vilela

Damián

45905478P

Loita e D.A.

16

Izquierdo Ferreiro

Iago

35590082C

Remo

17

Jiménez dos Santos

Adrián

53795667R

Taekwondo

18

Mucientes Sisto

Tomás

32718070H

Judo e D.A.

19

Naveiro Parada

Elena del Mar

76861608R

Piragüismo

20

Portela Rivas

María Teresa

53116704K

Piragüismo

21

Prada Fernández

David

35576183J

Remo

22

Rosa Moya

Alexis

72892109A

Judo e D.A.

23

Sanmartín Carrera

Alejandro

53308493J

Judo e D.A.

24

Soto García

Lucía

77459634G

Kickboxing

ANEXO II
Deportistas non recoñecidos/as

A. Por non cumprir o criterio deportivo que figura no anexo I da Orde do 30 de maio de 2005 pola que se establecen os criterios para recoñecemento dos deportistas galegos de alto nivel, en desenvolvemento do Decreto 6/2004, do 8 de xaneiro.

Apelidos

Nome

DNI

Federación

1

Álvarez Araújo

Clara

44498220M

Judo e D.A.

2

Ansia López

Brais

45142281C

Judo e D.A.

3

Balboa Oubiña

Raúl

77459962X

Kickboxing

4

Correa Sánchez

Paula

47436211E

Vela

5

De la Parra Ferreiro

Ignacio Pedro

77133910Y

Judo e D.A.

6

Fandiño Bonet

André

36166150F

Judo e D.A.

7

Fernández Rey

Juan

79341176P

Taekwondo

8

Gago Troitiño

Agar

44479691Z

Judo e D.A.

9

García Torres

Rocío

72899373E

Judo e D.A.

10

González Rodríguez

David

36176203D

Taekwondo

11

Hermida Núñez

Candela

53193227T

Baloncesto

12

López Anido

Sandra

53301941Q

Loita e D.A.

13

López Parada

Daniel

47387166J

Ciclismo

14

Maroñas García

Christian

47439991F

Loita e D.A.

15

Nieves Campello

Gustavo

36152492B

Atletismo

16

Parada Martínez

Manuel

53488125S

Taekwondo

17

Pérez Riesco

Sofía

54157688W

Taekwondo

18

Río Rodríguez

Dan

33544272Z

Judo e D.A.

19

Rodríguez Magi

Maximiliano Óscar

33558331C

Atletismo

20

Vallejo Esperón

Sergio

77466603G

Piragüismo

B. Por estar xa recoñecido como deportista galego de alto nivel.

Apelidos

Nome

DNI

Federación

1

Pombo Romero

Adrián

46095197T

Taekwondo

C. Por non presentaren a solicitude no prazo que se establece no artigo 5 do Decreto 6/2004.

Apelidos

Nome

DNI

Federación

1

Ayude Pallas

Cora

49200367D

Kickboxing

2

Cardeiro Regueiro

Cristina

78812624L

Kickboxing

3

Martínez Carreira

Miriam

46097694J

Kickboxing

D. Por non presentaren documentación nos prazos requiridos.

Apelidos

Nome

DNI

Federación

1

Carvalho Correia

Jorge André

Y01759323K

Remo

2

Comesaña Freire

María

53189713M

Remo

3

Loureiro López

Alberto

53197584X

Kickboxing

4

Loureiro López

Alberto

53197584X

Boxeo

5

Montes Caamaño

Ismael

78802767Y

Remo

ANEXO III
Deportistas galegos/as de alto nivel, recoñecidos/as en anteriores convocatorias

Apelidos

Nome

DNI

Federación

Perda da condición de DGAN

1

Abadín Iglesias

José Luis

76721584R

Automobilismo

18.10.2016

2

Abalo Rodríguez

Calixto

45961127C

Vela

12.3.2018

3

Abuín Ares

Uxío

44835192G

Tríatlon e péntatlon moderno

17.6.2017

4

Acosta Alcántara

Elso

49205549Q

Halterofilia

18.10.2016

5

Adarraga Gómez

José Luis

47370695X

Golf

17.6.2017

6

Agra García

Bruno

78804807E

Loita e D.A.

22.8.2017

7

Alamancos Lamas

Nerea

39451586P

Taekwondo

30.9.2018

8

Alcaide Bermúdez

David

44577612R

Billar

17.6.2017

9

Alonso Cambra

María

35587355F

Bádminton

30.9.2018

10

Alonso Carballo

Susana

76999559K

Ciclismo

18.3.2019

11

Alonso Lage

Iván

35573981L

Piragüismo

18.3.2019

12

Alonso Pérez

María del Carmen

53119058Y

Remo

17.6.2017

13

Álvarez Folgueira

Sara

33554473A

Judo e D.A.

17.6.2017

14

Álvarez Gil

Andrés

77012638J

Vela

22.8.2017

15

Álvarez Pereira

Begoña

53820631X

Loita e D.A.

18.10.2016

16

Álvarez Regueiro

Eva

36177422D

Ciclismo

17.6.2017

17

Álvarez Rodríguez

José Alejandro

47357173N

Judo e D.A.

18.10.2016

18

Alvariño García

Miguel

79341226N

Tiro con arco

23.7.2018

19

Alves Pereira

Cristina

53198597B

Loita e D.A.

30.9.2018

20

Amaro Filgueira

Pilar Fernanda

39461468T

Vela

12.3.2018

21

Ameneiro Teijeiro

Fátima

32681227K

Automobilismo

12.3.2018

22

Anido Vázquez

Javier

78786969D

Automobilismo

22.8.2017

23

Araújo Lázare

Gonzalo

36086203P

Vela

17.6.2017

24

Arcay Fernández

David

53304385E

Pesca e cásting

17.6.2017

25

Arévalo López

Carlos

79338259N

Piragüismo

12.3.2018

26

Ariza Soto

Alfredo

34995338X

Halterofilia

22.8.2017

27

Astray Gómez

Saúl

45959172C

Natación

12.3.2018

28

Ayude Pallas

Cora

49200367D

Loita e D.A.

17.6.2017

29

Ayude Pallas

Arón

49200370N

Kickboxing

30.9.2018

30

Aznar González

Marta

47437198C

Halterofilia

28.7.2019

31

Barbeiro Gende

Inés

79338842C

Salvamento e socorrismo

12.3.2018

32

Barcia Pino

José Luis

34877042A

Automobilismo

22.8.2017

33

Barreira Salgado

María Teresa

76575902R

Orientación

30.9.2018

34

Barreiro Hermelo

David

53613297K

Piragüismo

18.3.2019

35

Bello Rodríguez

Olalla

32841598J

Orientación

17.6.2017

36

Bernabeu Avomo

María

48621660M

Judo e D.A.

22.8.2017

37

Bernárdez Carro

Aarón

78734054V

Motociclismo

17.6.2017

38

Bernárdez González

Alex

77484933A

Piragüismo

12.3.2018

39

Blanco Guede

Álvaro

53859944Q

Remo

18.3.2019

40

Bonilla González

Raquel

71902429J

Tenis de mesa

23.7.2018

41

Bouza Pregal

José Luis

35575189P

Piragüismo

18.3.2019

42

Bouzas Rey

Martín

20629245Q

Ciclismo

18.3.2019

43

Bóveda Rodríguez

Rodrigo

35472851C

Motonáutica

18.3.2019

44

Brañas Rumbo

Marta

46915901H

Boxeo

18.3.2019

45

Brión Cameán

Ainara

53489708B

Taekwondo

18.10.2016

46

Bugallo Arriola

Luis

39457978Y

Vela

18.10.2016

47

Caballero Fontela

Laura

39461813T

Esgrima

18.10.2016

48

Cacabelos Afonso

Lara

76929780R

Vela

30.9.2018

49

Cacheda González

Pablo

44092242T

Balonmán

17.6.2017

50

Cadilla Acevedo

Tecla María

15490870W

Judo e D.A.

12.3.2018

51

Calvar Martínez

Katia

53119322V

Taekwondo

17.6.2017

52

Camblor Quirós

Miguel

10886949Z

Orientación

17.6.2017

53

Campelo Antón

Yael

44486906F

Ximnasia

18.3.2019

54

Campo Pavón

Gabriel

36171956V

Piragüismo

17.6.2017

55

Campos García

Manuel Antonio

76929259D

Piragüismo

18.3.2019

56

Campos Méndez

Ignacio

36158265B

Vela

18.10.2016

57

Campos Varela

Sergio

54127422G

Natación

12.3.2018

58

Candamio García

Adrián

47434463E

Patinaxe

22.8.2017

59

Canella Rodríguez

Marta

53191542V

Baloncesto

18.3.2019

60

Carballeira Domínguez

César

47389628Z

Patinaxe

18.10.2016

61

Carballo Penas

Patricia

54130905Z

Atletismo

22.8.2017

62

Cardama Báez

Carmela

53199879M

Atletismo

22.8.2017

63

Caride Figueroa

Eduardo

53173385F

Patinaxe

12.3.2018

64

Carou Varela

Pablo

78799627V

Taekwondo

17.6.2017

65

Carracedo Robelo

Guillermo

45906961L

Surf

17.6.2017

66

Carrasco Solla

Ana

39499773X

Vela

28.7.2019

67

Carrera Amandi

Óscar

35573655S

Piragüismo

18.3.2019

68

Carrera Estévez

Cándido

76914776Q

Automobilismo

23.7.2018

69

Casales Carrasco

Jorge

53518339H

Motociclismo

12.3.2018

70

Casañas Hernández

Jennifer Frank

03209888P

Atletismo

30.9.2018

71

Casás Fernández

Brais

79339454B

Piragüismo

30.9.2018

72

Castro Barcala

Daniel

79343106Y

Tiro con arco

30.9.2018

73

Castro Barcala

María Cristina

79343107F

Tiro con arco

28.7.2019

74

Castro Chapela

Pablo

77011249G

Atletismo

12.3.2018

75

Castro Mariño

Carlos

48115573X

Halterofilia

12.3.2018

76

Castro Mariño

Víctor

47375849N

Halterofilia

23.7.2018

77

Cerqueira Atares

Tirso

77547044Z

Vela

30.9.2018

78

Cid López

Daniel

79342300M

Patinaxe

30.9.2018

79

Cobas López

Miguel

53488170Z

Taekwondo

22.8.2017

80

Colmenares Díaz

Miguel Ángel

33838777G

Tiro olímpico

17.6.2017

81

Conde Romero

Rodrigo

53610167L

Remo

30.9.2018

82

Cores Abuín

Joaquín

35480970C

Vela

18.3.2019

83

Corral Alonso

Alberto

71501528W

Orientación

30.9.2018

84

Cortegoso Lima

Sara

77458950X

Taekwondo

30.9.2018

85

Cortiñas Pardo

Paula

34884115S

Fútbol

23.7.2018

86

Costa Bouzada

David

35577625Y

Piragüismo

12.3.2018

87

Costa Posada

Anxo

53819002Z

Taekwondo

30.9.2018

88

Costas de Miranda

Bernabé

76998331N

Deporte adaptado

17.6.2017

89

Costas Rodal

Darío

53614649Q

Atletismo

18.3.2019

90

Cuba Vázquez

José

33346861N

Loita e D.A.

12.3.2018

91

Da Costa Piñeiro

Raquel

53796837K

Piragüismo

12.3.2018

92

Dafauce Bouzo

Xela

39487202C

Loita e D.A.

30.9.2018

93

Dapena González

Pablo

77411956M

Tríatlon e péntatlon moderno

12.3.2018

94

Das Dores Rodríguez

Diego

35584314W

Remo

18.3.2019

95

De Jesús Machado

Juan

77479771Q

Loita e D.A.

22.8.2017

96

De la Puente Riobo

Martín

39486612M

Tenis

30.9.2018

97

Del Amo García

Héctor

36117263H

Billar

30.9.2018

98

Denís Sanromán

Pablo

39452166J

Atletismo

17.6.2017

99

Díaz Mba

Alberto

32716485C

Halterofilia

23.7.2018

100

Diéguez Buceta

Aarón

77463237L

Piragüismo

18.3.2019

101

Domínguez Asensio

Nuria Kodid

28753093B

Remo

18.3.2019

102

Domínguez Fajardo

Adrián

35490292G

Vela

12.3.2018

103

Domínguez Rodríguez

Alfonso

35582289R

Piragüismo

18.3.2019

104

Dosil Gago

Laura

53799962H

Taekwondo

22.8.2017

105

Durán Acuña

Francisco

77462369W

Atletismo

17.6.2017

106

Echegoyen Domínguez

Tamara

44083644G

Vela

18.3.2019

107

Estévez Molanes

Cristian

53613718M

Vela

17.6.2017

108

Felpeto González

María Luisa

33329663H

Orientación

30.9.2018

109

Fernández Casais

Rubén

53797905P

Piragüismo

18.3.2019

110

Fernández de la Iglesia

Anxo

78801549F

Taekwondo

28.7.2019

111

Fernández Eiras

Pablo

53862552W

Taekwondo

12.3.2018

112

Fernández García

Pablo

53308168X

Patinaxe

18.10.2016

113

Fernández García

Tania

33556053L

Piragüismo

17.6.2017

114

Fernández García

Rubén

53198800F

Motociclismo

18.3.2019

115

Fernández Justo

Paula

44496822X

Tiro olímpico

23.7.2018

116

Fernández Lameiro

Adrián

71522293K

Piragüismo

17.6.2017

117

Fernández Muñoz

Juan Francisco

80159788G

Hípica

18.10.2016

118

Fernández Pereira

Luis

35582766H

Piragüismo

22.8.2017

119

Fernández Pumar

Cristian

35577798H

Remo

18.10.2016

120

Fernández Rey

José

79341177D

Taekwondo

12.5.2018

121

Fernández Rivera

Alejandro

44483594F

Atletismo

28.7.2019

122

Fernández Rodríguez

Sandra María

53174114T

Motonáutica

30.9.2018

123

Fernández Vasco

Miguel

47376329D

Vela

17.6.2017

124

Ferreiro García

Xesús Xan

47381319P

Boxeo

18.3.2019

125

Ferreiro Gómez

Andrea

33556987X

Patinaxe

12.3.2018

126

Ferreiro Pajuelo

Antonio

36152705V

Ciclismo

18.3.2019

127

Ferreiro Pérez

Jesús M.

33281051M

Automobilismo

22.8.2017

128

Ferreiros Fernández

Paula

33557619K

Atletismo

18.10.2016

129

Ferro Dios

Ramón

35472680X

Piragüismo

17.6.2017

130

Figueira Martínez

Luis

53484423Q

Piragüismo

17.6.2017

131

Figueiras Alonso

Kevin Simón

39485215B

Vela

12.3.2018

132

Formoso Barro

Artemio

76411219K

Caza

17.6.2017

133

Freije Torneiro

Aroa

34284947C

Tríatlon e péntatlon moderno

18.3.2019

134

Freijeiro Cruz

Andrés

45141641R

Taekwondo

22.8.2017

135

Freire Rodríguez

Alexandre

44849352L

Loita e D.A.

18.10.2016

136

Gaitero Martín

Alberto

71170380P

Judo e D.A.

18.3.2019

137

Galarza Oyola

Geraldine

49474843A

Halterofilia

17.6.2017

138

García Eiras

Rocío

76819456P

Rugby

17.6.2017

139

García Garay

Macarena

47437775E

Natación

30.9.2018

140

García García

Ángel

70869454Z

Orientación

18.3.2019

141

García Marín

Cristina

44088130M

Salvamento e socorrismo

18.3.2019

142

García Naveiro

Laura

77460871E

Piragüismo

17.6.2017

143

García Naveiro

Natalia

77460869C

Piragüismo

18.3.2019

144

García Otero

José Ángel

78738194V

Tiro olímpico

12.3.2018

145

García Pérez

Félix

77417038G

Tenis

18.10.2016

146

García Portela

Pablo

77462376D

Vela

18.3.2019

147

García Silva

Antía

35484397C

Salvamento e socorrismo

18.3.2019

148

García Soto

Marcos

32698447Z

Natación

18.3.2019

149

García Suárez

Sara

49200931K

Taekwondo

22.8.2017

150

García Suárez

Noelia

47404290W

Halterofilia

22.8.2017

151

García Vidal

Miryam

53860631J

Taekwondo

18.3.2019

152

Garrido Barbosa

Manuel

35575930J

Piragüismo

17.6.2017

153

Germade Barreiro

Rodrigo

53612824P

Piragüismo

18.3.2019

154

Gestido Rodríguez

María Jesús

53112972S

Atletismo

18.10.2016

155

Golán Santín

Borja

44829232R

Squash

17.6.2017

156

Gómez Anido

Valeria

54157584J

Salvamento e socorrismo

30.9.2018

157

Gómez Cabral

Alejandro

36076993K

Deportes de inverno

18.10.2016

158

Gómez Cortés

Beatriz

77464997P

Natación

12.3.2018

159

Gómez Cortés

Carmen

77465010K

Tríatlon e péntatlon moderno

12.3.2018

160

Gómez Noya

Francisco Javier

32701230Z

Tríatlon e péntatlon moderno

17.6.2017

161

Gómez Schroth

Ingrid

53179093B

Taekwondo

30.9.2018

162

Gómez Valois

Pascal

44842633Q

Squash

18.10.2016

163

González Álvarez

Jesús

35567480G

Remo

18.3.2019

164

González Álvarez

María Cristina

35572280C

Remo

18.3.2019

165

González Barrio

Alejandro

34282707B

Tiro olímpico

12.3.2018

166

González Fernández

Ángela

39462612V

Atletismo

30.9.2018

167

González Grandal

Sara

53306954S

Judo e D.A.

17.6.2017

168

González Muíños

Alejandro

54150743A

Salvamento e socorrismo

12.3.2018

169

González Muñiz

Iván

39465043X

Loita e D.A.

30.9.2018

170

González Orozco

Juan Carlos

44130419C

Orientación

30.9.2018

171

Goyanes García

Paula

39469584C

Natación

28.7.2019

172

Graña Blanco

Óscar

73241632H

Piragüismo

17.6.2017

173

Henderson Rivas

John

00621084S

Tiro olímpico

12.3.2018

174

Hermida Gómez

Yolanda

32725071G

Piragüismo

17.6.2017

175

Hernández García

Carlota

39468168F

Vela

28.7.2019

176

Hernández González

Manuel

34274821Z

Golf

17.6.2017

177

Iglesias Castro

Rubén

76579792G

Orientación

30.9.2018

178

Iglesias Cuevas

Diego

35585853T

Loita e D.A.

30.9.2018

179

Iglesias de la Torre

Felipe

34990086W

Judo e D.A.

30.9.2018

180

Iglesias Pena

María

53118926N

Remo

12.3.2018

181

Illobre Saavedra

Álvaro

32669198K

Deporte adaptado

22.8.2017

182

Jiménez Fernández

Andrés

53118593R

Vela

17.6.2017

183

Juane Borreguero

Patricia

48116922W

Hípica

12.3.2018

184

Lago Arobes

Judith

53795247H

Natación

18.10.2016

185

Lago Martínez

Domingo Abel

78799214H

Vela

17.6.2017

186

Lalín Canda

Noelia

45860581F

Loita e D.A.

12.3.2018

187

Leborán Paz

Martín

53796057T

Remo

12.3.2018

188

Leirós Alonso de Velasco

Alfonso

45849340J

Vela

17.6.2017

189

Leirós Alonso de Velasco

Jaime

35473745V

Vela

17.6.2017

190

Lema Soto

José Antonio

79325948Y

Tiro olímpico

12.3.2018

191

Lema Vidal

Francisco

79322498Y

Automobilismo

30.9.2018

192

Liste Viaño

Martín

78807840L

Atletismo

23.7.2018

193

López Costoya

Francisco Javier

35302665B

Orientación

30.9.2018

194

López Gredilla

Nicolás

34283265V

Loita e D.A.

30.9.2018

195

López Iglesias

Roberto

33314866X

Montañismo

18.3.2019

196

López Marra

Iago

76970557E

Vela

18.3.2019

197

López Riobó

Sabela

77011847G

Taekwondo

18.10.2016

198

López Rodríguez

Julia

34276136H

Voleibol

17.6.2017

199

Lorenzo Amoedo

Laura

53185405K

Taekwondo

17.6.2017

200

Lores Romay

Jacobo

77412567H

Piragüismo

12.3.2018

201

Losada Fernández

David

44475492R

Halterofilia

22.8.2017

202

Luaces Barril

Lorena

44484995M

Atletismo

18.10.2016

203

Maciel Gómez

Rocío

53974187H

Vela

17.6.2017

204

Malvar Leite

Sara

39452957E

Remo

12.3.2018

205

Maquieira Piñeiro

David

35477940A

Piragüismo

18.3.2019

206

Mariño Blanco

María Jesús

77419444H

Esgrima

17.6.2017

207

Márquez Fernández

Brandán

44840590C

Ciclismo

18.3.2019

208

Martínez Canosa

Raquel

79340609Q

Salvamento e socorrismo

22.8.2017

209

Martínez Lago

Pedro

39485469N

Vela

18.10.2016

210

Martínez Rodríguez

Gonzalo

39497514M

Vela

18.3.2019

211

Martínez Santiago

Irene

54150224J

Halterofilia

23.7.2018

212

Martínez Santiago

Sofía

54155366A

Halterofilia

22.8.2017

213

Medín López

Paula

53300434G

Rugby

30.9.2018

214

Meilán Fernández

Samuel

53181046D

Taekwondo

30.9.2018

215

Meira Fernández

Alberto

76992080V

Automobilismo

22.8.2017

216

Millán Rodríguez

Rubén

35574130F

Piragüismo

30.9.2018

217

Mirás Vázquez

Irene

46092350M

Piragüismo

12.3.2018

218

Monasterio dos Anxos

Marisol

71521457J

Halterofilia

23.7.2018

219

Monasterio Portela

Ramón

76581696E

Loita e D.A.

12.3.2018

220

Monteagudo Moraña

Iago

35600595E

Piragüismo

18.3.2019

221

Montero Gómez

Joaquín

32717792Q

Remo

22.8.2017

222

Montes Villar

Verónica

09443503W

Orientación

30.9.2018

223

Montoto Vázquez

Jesús

77417127R

Piragüismo

18.3.2019

224

Morisón Rey

Camila Aldana

77464265N

Piragüismo

12.3.2018

225

Mosquera Lendoiro

David Manuel

53168733R

Piragüismo

12.3.2018

226

Mucientes Sixto

Adrián

32718069V

Judo e D.A.

12.3.2018

227

Nieto Ferrer

Nicolás

44846697D

Surf

18.3.2019

228

Nieves Campello

Gustavo

36152492B

Atletismo (discapacitados)

18.10.2016

229

Nimo del Oro

Pedro

44813598F

Atletismo

17.6.2017

230

Novelle Man

Carlos Eduardo

44662012Z

Ximnasia

12.3.2018

231

Nuñel Varela

Lidia

54131298Q

Salvamento e socorrismo

12.3.2018

232

Ochoa Fernández

Manuel

35579985C

Piragüismo

18.3.2019

233

Okutu Kouletio

Jean Marie

53860264Z

Atletismo

12.3.2018

234

Oliveira Vázquez

André

45871168Z

Piragüismo

12.3.2018

235

Orro Muíños

Miguel

47388437L

Taekwondo

18.3.2019

236

Ortiz Aneiros

Lorenzo

49070641A

Natación

18.10.2016

237

Otero Solla

Iago

73240820B

Remo

18.10.2016

238

Ouviña Martínez

Lara

53483607M

Taekwondo

17.6.2017

239

Padín Oliveira

Francisco

35598900Y

Taekwondo

18.10.2016

240

Palomares Martínez

José Alfonso

44494516G

Atletismo

12.3.2018

241

Pampín Blanco

Nerea

49400953N

Loita e D.A.

28.7.2019

242

Parada Enríquez

Beatriz

39450786J

Taekwondo

12.5.2018

243

Pardo Galdo

José Ramón

53166954Q

Vela

18.3.2019

244

Paredes Padín

Sergio

77466238F

Atletismo

18.3.2019

245

Paz Blanco

Antón

35462430H

Vela

17.6.2017

246

Paz Blanco

Carlos

35462431L

Vela

18.3.2019

247

Paz Dobarro

Rubén

53611358Z

Piragüismo

18.3.2019

248

Paz Fraga

Paula

53307596J

Surf

17.6.2017

249

Paz Sobreira

Diego

53185123S

Tríatlon e péntatlon moderno

28.7.2019

250

Pehuén Muriel

Catriel

X8175718T

Loita e D.A.

30.9.2018

251

Peleteiro Brión

Ana

53488176C

Atletismo

18.10.2016

252

Pena Manso

Iñaki

45958370T

Tríatlon e péntatlon moderno

28.7.2019

253

Pereira da Ponte

Solange Andreia

39494263C

Atletismo

18.3.2019

254

Pereira Millos

Sergio

77007172K

Motonáutica

18.3.2019

255

Pérez Carrera

Francisco

36146547T

Deporte adaptado

12.3.2018

256

Pérez Castro

Antonio José

39465495W

Vela

17.6.2017

257

Pérez Coya

Carla

35583559Y

Piragüismo

18.3.2019

258

Pérez Fernández

Fernando

52939524X

Deportes de inverno

18.3.2019

259

Pérez Fernández de Córdoba

Aurora

47388661J

Natación

18.10.2016

260

Pérez González

Mario

53183275F

Vela

30.9.2018

261

Pérez Moreno

Sergio

44595287N

Remo

28.7.2019

262

Pérez Rial

Carlos

78737262M

Piragüismo

17.6.2017

263

Pérez Touriño

Lydia

77480728F

Loita e D.A.

12.3.2018

264

Pérez Vázquez

Miguel

33551808Y

Atletismo

12.3.2018

265

Permuy Soto

Eliseo

44847143H

Loita e D.A.

18.10.2016

266

Piña Estéves

Diego

35577044T

Piragüismo

17.6.2017

267

Piñeiro Devesa

Lúa María

35485636V

Taekwondo

17.6.2017

268

Piñeiro Pérez

Óscar

36167028B

Deportes de inverno

18.3.2019

269

Piroscia Penado

Darío

33328554J

Tiro olímpico

23.7.2018

270

Pombo Romero

Adrián

46095197T

Taekwondo

18.3.2019

271

Porteiro Ocampo

Andrea Fátima

77410383L

Piragüismo

18.3.2019

272

Porto Lareo

José Enrique

76898026X

Ciclismo

17.6.2017

273

Rama Núñez

Marcos

49470125T

Halterofilia

23.7.2018

274

Ramos Manteiga

Ainhoa

54156402G

Taekwondo

18.3.2019

275

Rascado Ríos

Fernando

36154362H

Taekwondo

18.10.2016

276

Rial González

Denís

21115793E

Loita e D.A.

30.9.2018

277

Rial López

Ana Vanesa

52934174L

Rugby

30.9.2018

278

Rica Taboada

Andrea

39454034H

Taekwondo

18.10.2016

279

Riopedre Fernández

Miguel

48112804R

Judo e D.A.

18.3.2019

280

Ríos Cortegoso

Borja

44086735J

Taekwondo

18.10.2016

281

Rivademar Outeda

Ángel Cristian

77417007L

Piragüismo

17.6.2017

282

Rivas Iglesias

Julio

33851173A

Tiro olímpico

18.10.2016

283

Rivera González

Juan Sebastián

32736256B

Halterofilia

18.3.2019

284

Rodríguez Fazanes

Sergio

53119437V

Vela

22.8.2017

285

Rodríguez Fidalgo

Cristóbal

34884645Q

Tríatlon e péntatlon moderno

12.3.2018

286

Rodríguez Gacio

Susana

36137166A

Tríatlon e péntatlon moderno (discapacitados)

12.3.2018

287

Rodríguez González

Guillermo Javier

32628435Z

Tiro con arco

18.3.2019

288

Rodríguez Guede

Pablo

44498793A

Ciclismo

18.3.2019

289

Rodríguez Huertas

Roi

35581467F

Piragüismo

17.6.2017

290

Rodríguez Iglesias

Gustavo

35571361K

Tríatlon e péntatlon moderno

17.6.2017

291

Rodríguez Lechuga

Roberto

35577392A

Piragüismo

18.3.2019

292

Rodríguez León

Jesús

76728233A

Piragüismo

17.6.2017

293

Rodríguez López

Alba

54158222F

Halterofilia

12.3.2018

294

Rodríguez Magi

Maximiliano

33558331C

Atletismo (discapacitados)

18.10.2016

295

Rodríguez Martínez

Omar

15492384K

Loita e D.A.

30.9.2018

296

Rodríguez Menéndez

Judith María

39463266G

Esgrima

18.3.2019

297

Rodríguez Serantes

Felicidad

32713918Y

Remo

17.6.2017

298

Rodríguez Veloso

Sebastián

31208810M

Natación (discapacitados)

17.6.2017

299

Romero Fraga

Diego

35483117M

Piragüismo

18.3.2019

300

Romero Gómez

Valeria

35577390R

Piragüismo

18.3.2019

301

Romero Román

Irene

50769511R

Esgrima

30.9.2018

302

Ruanova Fernández

Antón

44825201H

Tríatlon e péntatlon moderno

17.6.2017

303

Sánchez Sánchez

José Manuel

47371435Z

Piragüismo

30.9.2018

304

Sanjurjo Hermida

Adam

33556491C

Tenis

17.6.2017

305

Sanmartín Andújar

Pablo

44094506X

Bádminton

23.7.2018

306

Santiago Morón

Inés

32721265Q

Tríatlon e péntatlon moderno

28.7.2019

307

Santos Maceiras

Esmeralda

76968635D

Remo

18.10.2016

308

Senra Conde

Sandra

44660904X

Taekwondo

18.10.2016

309

Serrat Seoane

Antonio

53189449V

Tríatlon e péntatlon moderno

28.7.2019

310

Sieiro Barreiro

Adrián

77462033B

Piragüismo

17.6.2017

311

Sieiro Barreiro

Carla

77479858 B

Piragüismo

18.3.2019

312

Silva Pazos

Xián

77407584A

Taekwondo

30.9.2018

313

Silva Pérez

Cristian

53489276Q

Piragüismo

23.7.2018

314

Simón Queiro

Isabel

53192551Z

Taekwondo

18.10.2016

315

Solla Cacabelos

Amalia

77421624J

Remo

17.6.2017

316

Suárez Dapena

Daniel

44091800H

Salvamento e socorrismo

18.10.2016

317

Suárez Gómez

Julio

35599262T

Xadrez

12.3.2018

318

Subiñas Blanco

Ydne

53976179D

Boxeo

18.3.2019

319

Tilve Costas

Ruth

53821699C

Taekwondo

18.10.2016

320

Toimil Fernández

María Belén

32714095E

Atletismo

18.3.2019

321

Tomé Sanlés

Manuel

53798276B

Natación

28.7.2019

322

Toro Carballo

Cristian Isaac

34279400Q

Piragüismo

18.10.2016

323

Toro Prieto-Puga

Sofía

47402532S

Vela

17.6.2017

324

Torreiro Cao

Diego

45874810E

Loita e D.A.

18.10.2016

325

Torviso Berdeal

José Antonio

77595645Q

Orientación

30.9.2018

326

Toscano Alonso

Tomás

39486352K

Remo

18.10.2016

327

Triana López

Mauro

49207849Q

Atletismo

22.8.2017

328

Trillo Valeiro

Sergio

32720995E

Judo e D.A.

30.9.2018

329

Troitiño Amoedo

Rubén

53610326V

Taekwondo

18.3.2019

330

Valderrama Santomé

Tamara

36145039X

Patinaxe

17.6.2017

331

Valiño Gómez

Aida

33539921X

Tríatlon e péntatlon moderno

17.6.2017

332

Vallejo Esperón

Sergio

77466603G

Piragüismo

18.10.2016

333

Vallejo Folgueira

Sergio

33306549L

Automobilismo

17.6.2017

334

Vallejo Folgueira

Diego

76572021F

Automobilismo

18.3.2019

335

Varela Iglesias

Ana

44822471W

Piragüismo

18.3.2019

336

Varela Penas

Judit

45956820Z

Loita e D.A.

28.7.2019

337

Vázquez Liste

David

76863476Y

Automobilismo

22.8.2017

338

Vergas Pérez

Sinesio

36047105X

Tiro olímpico

12.3.2018

339

Vicente Landín

Isaac

36132364P

Atletismo

18.10.2016

340

Vidal Alvarez

Alejandro

52931435V

Taekwondo

28.7.2019

341

Vidal Cernadas

Amador

32811206G

Automobilismo

30.9.2018

342

Vieites Suárez

Andrés

39468452S

Vela

17.6.2017

343

Vieitez Mariño

Sara

53193106V

Loita e D.A.

18.3.2019

344

Viera Rivas

Diego

54150658X

Halterofilia

17.6.2017

345

Vigo López

Édgar

32691265P

Automobilismo

18.3.2019

346

Vilariño Dopico

David

46915940B

Piragüismo

30.9.2018

347

Vilas Miranda

Andrea

53199324W

Taekwondo

30.9.2018

348

Vilas Vidal

María

53487155B

Natación

30.9.2018

349

Yanchy

Valery

X102196Z

Boxeo

18.3.2019