Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 182 Venres, 23 de setembro de 2016 Páx. 43699

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 16 de setembro de 2016 pola que se amplían os proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades, autorizados pola Orde do 6 de xuño de 2016. 

A disposición adicional segunda do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo, determina que a consellería con competencias en materia de educación promoverá a colaboración coas empresas e as entidades empresariais e, en particular, coas máis implicadas en sectores clave da economía galega e as relacionadas cos sectores emerxentes. Esta colaboración ten como finalidade, entre outras, a posibilidade de impartir módulos profesionais incluídos en títulos de formación profesional ou módulos formativos incluídos en certificados de profesionalidade nas instalacións das empresas, co fin de garantir que a formación se realice cos equipamentos propios da actividade, así como a actualización profesional.

Pola Orde do 6 de xuño de 2016, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (DOG do 16 de xuño), autorizáronse proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos en colaboración con diversas entidades.

Pola Orde do 11 de agosto de 2016, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (DOG do 29 de agosto), amplíanse os proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades, autorizados pola Orde do 6 de xuño de 2016.

Desde o momento da publicación destas ordes, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria asinou outros convenios de colaboración en materia de formación profesional dual para o curso 2016/17 e seguintes.

Na súa virtude, co fin de pór en funcionamento estes proxectos de formación profesional dual de carácter experimental, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, facendo uso das competencias que lle confire o artigo 34.6 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia,

DISPÓN:

Artigo 1. Obxecto

1. Esta orde ten por obxecto a autorización e a implantación dun proxecto experimental de formación profesional dual de ciclos de formación profesional polo réxime de persoas adultas en centros educativos, en colaboración con diversas entidades, que vén ampliar os proxectos autorizados pola Orde do 6 de xuño de 2016 e pola Orde do 11 de agosto de 2016.

Esta implantación pode ser obxecto de cofinanciamento polo Fondo Social Europeo, no marco do obxectivo temático 10 «Investir en educación, formación e formación profesional para adquisición de capacidades e unha aprendizaxe permanente», e polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

2. A relación de centros educativos, ciclos formativos e entidades colaboradoras en que se autorizan o proxecto de formación profesional dual establécese no anexo III.

Artigo 2. Plan de formación e aprendizaxe

1. O proxecto de formación profesional dual terá unha duración como máximo de tres anos e impartiranse de acordo coa distribución de módulos do anexo IV para cada ciclo formativo e curso escolar.

2. O proxecto incorporará, entre outros aspectos, a programación para cada un dos módulos profesionais consonte o establecido no artigo 23 da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regula o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial, que recollerá as actividades que cumpra realizar no centro educativo e na empresa, así como o calendario, a xornada e os horarios en que se realizará a actividade laboral na empresa e a correspondente actividade formativa.

3. A distribución da formación curricular, a distribución global do proxecto, a temporalización dos módulos profesionais, a adquisición, por parte do alumnado, de cualificacións e unidades de competencia e a especificación das horas de formación que se realizarán no centro educativo e na empresa para cada módulo profesional están recollidas en cada un dos convenios subscritos entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a entidade colaboradora correspondente. Os convenios poderán ser consultados no enderezo http://www.edu.xunta.es/fp/convenios-dual

Artigo 3. Requisitos das persoas solicitantes

Para poderen acceder a este proxecto de formación profesional dual, as persoas aspirantes deberán cumprir o seguinte:

a) Ter entre dezaoito e vinte e nove anos ou facelos no ano natural en que comece o ciclo formativo.

b) Cumprir os requisitos de acceso aos ciclos formativos establecidos no artigo 41 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, segundo a redacción dada pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora educativa, ou na disposición adicional terceira desta última lei, para poder matricularse en todos os módulos profesionais do ciclo formativo correspondente, e que se detallan no modelo de solicitude, no anexo I desta orde.

c) Carecer da cualificación profesional obtida e recoñecida polo sistema de formación para o emprego ou polo sistema educativo, requirida para concertar un contrato en prácticas para o posto de traballo ou a ocupación obxecto do proxecto.

d) Non ter realizado con anterioridade un contrato de formación e aprendizaxe, salvo que a formación inherente ao proxecto de formación profesional dual teña por obxecto a obtención dunha cualificación profesional distinta, e cumprir os requisitos establecidos na normativa laboral vixente para poder efectualo.

e) Non ter superado ningún módulo profesional do ciclo formativo do proxecto solicitado, agás que fose cursando outro ciclo formativo.

Artigo 4. Lugar e prazo de presentación de solicitude

1. Cada solicitante presentará unha única solicitude, segundo o modelo do anexo I, que se entregará en calquera dos centros que figuran no anexo II. Irán dirixidas á dirección do centro educativo.

Se a persoa solicitante presenta máis dunha solicitude, non se terá en conta a súa petición.

2. Este modelo de solicitude estará dispoñible na Guía de procedementos e servizos, no enderezo https://sede.xunta.es, nas xefaturas territoriais da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e na páxina web http://www.edu.xunta.es/fp

3. O prazo de presentación de solicitudes será desde o día 27 de setembro ata as 13.00 horas do día 10 de outubro de 2016.

Artigo 5. Documentación

Coa solicitude de admisión deberase achegar a seguinte documentación:

a) Copia do DNI ou NIE, no caso de non dar o consentimento para a comprobación dos datos de identidade no sistema de verificación do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro.

b) No caso de non ter realizado os estudos ou as probas de acceso no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, certificación académica en que conste o expediente académico e o depósito do título, de ser o caso, ou o certificado da superación da proba de acceso ao ciclo formativo ou da proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.

c) Currículo co formato Europass, que se poderá elaborar no enderezo:

https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

Artigo 6. Procedemento de admisión e matrícula

1. O procedemento de admisión realizarase en dúas fases:

a) Na primeira fase, o centro educativo, logo de analizar a documentación presentada e de verificar os requisitos das persoas solicitantes, o 11 de outubro fará pública no taboleiro de anuncios a relación provisional de persoas solicitantes, ordenada alfabeticamente, con indicación do requisito de acceso ao ciclo formativo. Así mesmo, o centro educativo procederá na mesma data ao envío da devandita listaxe á entidade colaboradora.

Esta publicación realizarase tamén na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: http://www.edu.xunta.es/fp

Contra esta listaxe, as persoas solicitantes poderán presentar ante a dirección do centro a correspondente reclamación, no prazo de dous días hábiles desde tal publicación.

Logo de resolver as reclamacións presentadas o día 17 de outubro, publicarase no taboleiro de anuncios do centro educativo e na páxina web http://www.edu.xunta.es/fp a listaxe coa relación definitiva de persoas solicitantes. Así mesmo, o centro educativo procederá na mesma data ao envío da devandita listaxe á entidade colaboradora, de maneira que as persoas que non figurasen na listaxe provisional e sexan incluídas na listaxe definitiva se incorporen ao proceso de selección por parte da entidade colaboradora ou a empresa.

b) Na segunda fase, a entidade colaboradora, a partir da listaxe facilitada polo centro educativo e ata, como máximo, o 21 de outubro, seleccionará as persoas para participar no proxecto de formación profesional dual, que non poderán exceder o número máximo de alumnado a que se refire o punto 1 do artigo 7 desta orde. A empresa comunicará ao alumnado os criterios e os procedementos utilizados na selección con anterioridade á súa realización.

Estas actuacións serán realizadas por persoal da empresa xunto cunha persoa representante do centro educativo, de xeito que a selección poida garantir que se cobre o número mínimo de prazas que a empresa se compromete a acoller nas súas instalacións.

Realizada a selección, o centro educativo publicará no taboleiro de anuncios a listaxe de persoas admitidas, a listaxe de persoas en espera ordenadas por orde de prioridade e a listaxe de persoas non seleccionadas.

Esta publicación realizarase, así mesmo, na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: http://www.edu.xunta.es/fp

2. Logo de realizada a publicación das listaxes a que se refire o punto anterior, e no prazo de dous días, as persoas admitidas deberanse matricular na secretaría do centro correspondente.

3. Contra a relación definitiva de solicitantes a que se refire o punto 1, alínea a), e contra as listaxes de persoas admitidas a que se refire o punto 1, alínea b), as persoas interesadas poderán interpor recurso de alzada, no prazo máximo dun mes, ante a persoa titular da xefatura territorial correspondente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Artigo 7. Prazas ofrecidas e número mínimo de solicitudes de matrícula

1. O número máximo de alumnos e alumnas con matrícula no proxecto experimental de formación profesional dual será o establecido nos convenios subscritos entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a entidade colaboradora correspondente; en todo caso, será como máximo de trinta alumnos/as por proxecto.

Os convenios poderán ser consultados no enderezo http://www.edu.xunta.es/fp/convenios-dual

2. A autorización da oferta do proxecto experimental de formación profesional dual quedará condicionada a que exista un número mínimo de doce persoas seleccionadas. Un número menor de persoas seleccionadas exixe a autorización expresa da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para pór en funcionamento este proxecto experimental de formación profesional dual, e en tanto que non se dispoña desta autorización non se poderá formalizar matrícula ningunha.

Artigo 8. Consentimentos e autorizacións

A tramitación do procedemento require a verificación de datos en poder das administracións públicas. Xa que logo, os modelos de solicitude incluirán autorizacións expresas ao órgano xestor para realizar as comprobacións oportunas que acrediten a veracidade dos datos. En caso de que non se autorice o órgano xestor para realizar esta operación, deberán achegarse os documentos comprobantes dos datos nos termos exixidos polas normas reguladoras do procedemento.

Artigo 9. Protección de datos de carácter persoal

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na tramitación desta disposición, cuxo tratamento e publicación autorizan as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes, serán incluídos nun ficheiro denominado «Alumnado», cuxo obxecto é xestionar este procedemento e informar as persoas interesadas sobre o seu desenvolvemento. O órgano responsable deste ficheiro é a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante esta mesma secretaría xeral técnica, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Edificio Administrativo San Caetano, s/n, 15704 Santiago de Compostela, ou a través dun correo electrónico a sxfp@edu.xunta.es

Artigo 10. Modelos normalizados de formularios

Para calquera outro trámite distinto da presentación da solicitude, a sede electrónica da Xunta de Galicia ten ao dispor das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados dos trámites máis comunmente utilizados na tramitación administrativa, que poderán ser presentados en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Disposición adicional única. Ordenación académica e avaliación do alumnado

Este proxecto regularase polo recollido na Orde do 6 de xuño de 2016 canto á titoría, ao desenvolvemento da formación, á avaliación, á continuidade no proxecto por parte do alumnado, ao módulo de Formación en centros de traballo, ao módulo de Proxecto, aos módulos xa superados ou validados por parte do alumnado e á comunicación á Inspección Educativa da relación do alumnado matriculado no ciclo formativo e o nome da empresa onde vai realizar a súa formación.

Todos os aspectos relativos á ordenación académica e á avaliación sobre formación profesional inicial non recollidos nesta orde ou na Orde do 6 de xuño de 2016 rexeranse polas normas que, con carácter xeral, regulan as ensinanzas de formación profesional do sistema educativo.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento e execución

Autorízanse a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, e a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos para adoptaren as medidas precisas para a execución desta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 16 de setembro de 2016

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

missing image file
missing image file

ANEXO II
Centros educativos onde se pode presentar a documentación

Concello

Código
de centro

Centro educativo

Enderezo

Teléfono

Correo

A Coruña 

15005269

IES Urbano Lugrís

Avenida de Arteixo

981 23 59 45

ies.urbano.lugris@edu.xunta.es

15027897

CIFP Paseo das Pontes

Rúa San Pedro de Mezonzo, 4

981 16 01 96

cifp.paseodaspontes@edu.xunta.es

Ferrol

15006754

CIFP Ferrolterra

Avenida Ramón y Cajal, s/n

981 33 31 07

cifp.ferrolterra@edu.xunta.es

Ribeira

15014556

CIFP Coroso

Avenida da Coruña, 174C

981 87 03 61

cifp.coroso@edu.xunta.es

Santiago de Compostela

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

Rúa Rosalía de Castro, 133

981 52 20 62

cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es

15016000

CIFP Compostela

Lamas de Abade, s/n

981 52 31 40

cifp.compostela@edu.xunta.es

Chantada

27003175

IES Val do Asma

Avenida de Monforte, s/n

982 44 16 02

ies.val.asma@edu.xunta.es

Lugo

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

Rúa Armando Durán, 3

982 22 03 28

cifp.politecnico.lugo@edu.xunta.es

Ourense

32009131

IES Universidade Laboral

Rúa Universidade, 18

988 22 63 04

ies.universidade.laboral@edu.xunta.es

Pontevedra

36020064

CIFP Carlos Oroza

Avenida Montecelo, 16

986 84 70 02

cifp.carlos.oroza@edu.xunta.es

Vigo

36011579

IES A Guía

Avenida Dona Fermina, 1

986 37 51 11

ies.guia@edu.xunta.es

36011634

IES Politécnico de Vigo

Rúa Torrecedeira, 88

986 21 30 25

ies.politecnico.vigo@edu.xunta.es

36013448

CIFP Manuel Antonio

Avenida de Madrid, s/n. Apt. 3138

986 27 38 00

cifp.manuel.antonio@edu.xunta.es

36017430

IES Ricardo Mella

Estrada vella de Madrid, 177

986 25 37 11

ies.ricardo.mella@edu.xunta.es

ANEXO III
Centros educativos, ciclos formativos e entidades colaboradoras
en que se autorizan os proxectos de formación profesional dual

Concello

Código
de centro

Centro educativo

Código
de ciclo

Ciclo formativo

Entidade colaboradora

Ferrol

15006754

CIFP Ferrolterra

SIMA03

Mecatrónica industrial

Navantia, S.A.

ANEXO IV
Plan de formación dos ciclos formativos autorizados para os proxectos
de formación profesional dual

Código
de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Curso

Código
de módulo

Módulo

15006754

CIFP Ferrolterra

SIMA03

Mecatrónica industrial

2016/17

MP0935

Sistemas mecánicos

MP0937

Sistemas eléctricos e electrónicos

MP0940

Representación gráfica de sistemas mecatrónicos

2017/18

MP0936

Sistemas hidráulicos e pneumáticos

MP0938

Elementos de máquinas

MP0939

Procesos de fabricación

MP0942

Procesos e xestión de mantemento e calidade

2018/19

MP0941

Configuración de sistemas mecatrónicos

MP0943

Integración de sistemas

MP0944

Simulación de sistemas mecatrónicos

MP0946

Formación e orientación laboral

MP0947

Empresa e iniciativa emprendedora