Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 185 Mércores, 28 de setembro de 2016 Páx. 44237

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2016 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 15 de setembro de 2016 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde.

A aprobación da relación de postos de traballo da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde (tanto da RPT do persoal baixo o ámbito de aplicación da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, como o referente a corpos ou escalas da Lei 17/1989 e do persoal laboral), xustifícase polos cambios de estrutura que tiveron lugar desde a súa aprobación e as necesidades funcionais e organizativas actuais.

En consecuencia, por proposta da Consellería de Sanidade, unha vez consultadas as organizacións sindicais presentes na Mesa Xeral de Negociación da Comunidade Autónoma e a Comisión de Persoal, o Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día 15 de setembro de 2016, adoptou o seguinte acordo:

Primeiro. Apróbase a relación de postos de traballo da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde, nos termos que se sinalan no anexo a este acordo.

Segundo. Clasifícanse de libre designación os postos que a seguir se relacionan, en aplicación do criterio de excepcionalidade que á marxe se indica, de conformidade co previsto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e co disposto na Resolución do 25 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ditan instrucións para a tramitación de relacións de postos de traballo e a determinación dos criterios de excepcionalidade e funcións que definen as características que motivan a especial responsabilidade ou cualificación profesional dos postos de traballo de libre designación, de nivel 28 ou inferior, da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia:

Libre designación

Código do posto

Denominación do posto

Criterio

CS.A03.00.002.15770.030

Xefatura do Servizo de Control e Auditorías

Especial responsabilidade por garantir o adecuado exercicio de autoridade e/ou inspección administrativa da Xunta de Galicia.

SA.C02.00.003.15770.003

Servizo de Xestión de Proxectos de Sistemas de Información

Especial responsabilidade por garantir a protección dos datos persoais.

SA.C02.00.003.15770.004

Servizo de Soporte e Implantación

Especial responsabilidade por garantir a protección dos datos persoais.

SA.C02.00.003.15770.005

Servizo de Infraestruturas e Arquitecturas Tecnolóxicas

Especial responsabilidade por garantir a protección dos datos persoais.

CS.A03.00.001.15770.008

Servizo de Epidemioloxía

Especial responsabilidade por garantir unha adecuada toma de decisións que supoñen a limitación de dereitos en situacións de alerta sanitaria ou emerxencia.

CS.A99.10.004.15001.001

Servizo de Alertas Epidemiolóxicas

Especial responsabilidade por garantir unha adecuada toma de decisións que supoñen a limitación de dereitos en situacións de alerta sanitaria ou emerxencia.

CS.A99.10.005.15001.001

Servizo de Control de Riscos Ambientais

Especial responsabilidade por garantir o adecuado exercicio de autoridade e/ou inspección administrativa da Xunta de Galicia.

CS.A99.10.004.27001.001

Servizo de Alertas Epidemiolóxicas

Especial responsabilidade por garantir unha adecuada toma de decisións que supoñen a limitación de dereitos en situacións de alerta sanitaria ou emerxencia.

CS.A99.10.005.27001.001

Servizo de Control de Riscos Ambientais

Especial responsabilidade por garantir o adecuado exercicio de autoridade e/ou inspección administrativa da Xunta de Galicia.

CS.A99.10.004.32001.001

Servizo de Alertas Epidemiolóxicas

Especial responsabilidade por garantir unha adecuada toma de decisións que supoñen a limitación de dereitos en situacións de alerta sanitaria ou emerxencia.

CS.A99.10.005.32001.001

Servizo de Control de Riscos Ambientais

Especial responsabilidade por garantir o adecuado exercicio de autoridade e/ou inspección administrativa da Xunta de Galicia.

CS.A99.10.004.36001.001

Servizo de Alertas Epidemiolóxicas

Especial responsabilidade por garantir unha adecuada toma de decisións que supoñen a limitación de dereitos en situacións de alerta sanitaria ou emerxencia.

CS.A99.10.005.36001.001

Servizo de Control de Riscos Ambientais

Especial responsabilidade por garantir o adecuado exercicio de autoridade e/ou inspección administrativa da Xunta de Galicia.

SA.S05.00.001.15770.031

Servizo de Xestión e Coordinación do Expediente Profesional Electrónico

Especial responsabilidade por garantir a protección dos datos persoais.

Terceiro. Ordénase a súa publicación no Diario Oficial de Galicia para os efectos da entrada en vigor a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Visto o acordo adoptado polo Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do 15 de setembro de 2016, relativo á aprobación da relación de postos de traballo da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde, coa finalidade cumprir o dito acordo, de conformidade coa Orde da Consellería de Facenda do 8 de xullo de 2013, sobre delegación de competencias na Dirección Xeral da Función Pública (DOG núm. 136, do 18 de xullo), dispoño que se publique no Diario Oficial de Galicia como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 16 de setembro de 2016

O conselleiro de Facenda
P.D. (Orde do j8.7.2013)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file

CÓDIGO - DESCRICIÓN DAS FORMAS DE PROVISIÓN

    C CONCURSO.

    CE CONCURSO ESPECÍFICO.

    LD LIBRE DESIGNACIÓN.

CÓDIGO - DESCRICIÓN DAS TITULACIÓNS ACADÉMICAS

    2001 ARQUITECTURA.

    2032 LIC. MATEMÁTICAS.

    2062 LIC. DEREITO.

    3001 ARQUITECTURA TÉCNICA.

    3005 ENXEÑARÍA TÉCNICA INDUSTRIAL.

CÓDIGO - DESCRICIÓN DAS FORMACIÓNS ESPECÍFICAS

    012 EXPERIENCIA EN XESTIÓN DE NÓMINAS (MÉRITO).

    069 EXPERIENCIA EN XESTIÓN DE PERSOAL (MÉRITO).

    086 EXPERIENCIA EN HIXIENE ALIMENTARIA (MÉRITO).

    087 FORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDADE ALIMENTARIA E INSPECCIÓN (MÉRITO).

    139 EXPERIENCIA EN XESTIÓN DE RELACIÓNS LABORAIS SINDICAIS (MÉRITO).

    273 EXPERIENCIA EN PROG./DIRECC./COORDINACIÓN MATADOIRO SAÚDE PÚBLICA (MÉRITO).

    497 LCDO. EN ECONÓMICAS (MÉRITO).

    501 LCDO. DEREITO (MÉRITO).

    592 EXPERIENCIA EN ANÁLISE E DESEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CLÍNICA PARA CENTROS ASISTENCIAIS (MÉRITO).

    629 COÑECEMENTOS DE SISTEMAS E TÉCNICAS DE AUDITORÍA (MÉRITO).

    640 PARA PERSOAL DOUTRA ADMINISTRACIÓN, CURSO DE PERFECCIONAMENTO DE GALEGO (R.I.).

    641 PARA PERSOAL DOUTRA ADMINISTRACIÓN, CURSO DE INICIACIÓN DE GALEGO (R.I.).

    773 EXPERIENCIA EN TÉCNICAS DE LABORATORIOS ACREDITADOS DE SAÚDE PÚBLICA E PENIR (MÍNIMO 2 ANOS) (R.I).

    822 EXPERIENCIA EN TRAMITACIÓN DE NÓMINAS, XESTIÓN DA SS.SS. E MANEXO DE BASES DE COTIZACIÓN (MÉRITO).

    852 EXPERIENCIA EN IMPLANTACIÓN E SEGUIMENTO DUN SISTEMA DA XESTIÓN DA CALIDADE SEGUNDO AS NORMAS ISO 45001 E ISO 17025 (MÉRITO).

    954 PERMISO DE CONDUCIR B (R.I.).

CÓDIGO - DESCRICIÓN DOS CORPOS/ESCALAS

    EMA ESPECIAL (ESC. ARQUITECTOS TÉCNICOS).

    ESA ESPECIAL (ESC. ARQUITECTOS).

    ESB2 ESPECIAL (ESC. FACULT. ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS-ESP. BIBLIOTECAS).

    ESE3 ESPECIAL (ESC. ENXEÑEIROS-ESP. ENX. INDUSTRIAL).

    ESV ESPECIAL (ESC. VETERINARIOS).

    1.2 ESCALA DE SAÚDE PÚBLICA E ADMINISTRACIÓN SANITARIA.

    1.2.10 CLASE DE INSPECTORES FARMACÉUTICOS.

    1.2.11 CLASE DE FARMACÉUTICOS INSPECTORES DE SAÚDE PÚBLICA.

    1.2.3 CLASE DE LICENCIADOS EN MEDICINA E CIRURXÍA.

CÓDIGO - DESCRICIÓN DOS CORPOS/ESCALAS

    1.2.4 CLASE DE LICENCIADOS EN FARMACIA.

    1.2.6 CLASE DE LICENCIADOS EN CIENCIAS QUÍMICAS.

    1.2.7 CLASE DE LICENCIADOS EN CIENCIAS BIOLÓXICAS.

    1.2.9 CLASE DE INSPECTORES MÉDICOS.

    2.1.2.1 CLASE DE ATS/DUE BÁSICOS.

    2.2 ESCALA DE SAÚDE PÚBLICA E ADMINISTRACIÓN SANITARIA.

    2.2.1 CLASE DE ATS/DUE.

    2.2.2 CLASE DE SUBINSPECTORES SANITARIOS.

    5 PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN DA SEGURIDADE SOCIAL PERTENCENTE Á ESCALA DE INSPECTORES MÉDICOS DO CORPO SANITARIO DO EXTINGUIDO INSTITUTO NACIONAL DE

PREVISIÓN (I.N.P.) E INSPECTORES MÉDICOS DO CORPO ESPECIAL DO INSTITUTO SOCIAL DA MARIÑA.

    6 PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN DA SEGURIDADE SOCIAL PERTENCENTE Á ESCALA DE FARMACÉUTICOS INSPECTORES DO CORPO SANITARIO DO EXTINGUIDO INSTITUTO NACIONAL

DE PREVISIÓN (I.N.P.).

    7 PERSOAL PERTENCENTE A OUTROS CORPOS E ESCALAS DE CARÁCTER SANITARIO DE CALQUERA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

    8 PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN DA SEGURIDADE SOCIAL PERTENCENTE Á ESCALA DE ATS-VISITADORES DO CORPO SANITARIO DO EXTINGUIDO INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN

(I.N.P.).

    9 PERSOAL FUNCIONARIO DO CORPO FACULTATIVO SUPERIOR DA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DA XUNTA DE GALICIA (VETERINARIOS).

CÓDIGO - DESCRICIÓN DOUTRAS ADMINISTRACIÓNS

    A11 ADSCRICIÓN INDISTINTA A FUNCIONARIOS DA XUNTA DE GALICIA, ESTADO E CC.AA.

    A16 ADSCRICIÓN INDISTINTA A FUNCIONARIOS DA XUNTA DE GALICIA, ESTADO E CC.AA. E PERSOAL ESTATUTARIO DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE.

    A20(7) ADSCRICIÓN INDISTINTA A FUNCIONARIOS DA XUNTA DE GALICIA, ESTADO E CC.AA., PERSOAL SANITARIO DA LEI 17/1989 E PERSOAL ESTATUTARIO DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE.

    AXG ADSCRICIÓN EXCLUSIVA A FUNCIONARIOS DA XUNTA DE GALICIA.

CÓDIGO - DESCRICIÓN DOS COMPLEMENTOS SALARIAIS

    B10 COMPLEMENTO SALARIAL DE SINGULARIDADE POR PERIGOSIDADE.

    B11 COMPLEMENTO SALARIAL DE SINGULARIDADE POR TOXICIDADE.

    B14 COMPLEMENTO SALARIAL DE SINGULARIDADE ESPECIAL DEDICACIÓN.

Ámbito territorial dos servizos veterinarios oficiais de Saúde Pública da Consellería de Sanidade

Provincia

Zona

Comarcas

Concellos

A Coruña

A Coruña

A Coruña

Arteixo, Bergondo, Cambre, Carral, Cerceda, A Coruña, Culleredo, Laracha, Oleiros, Sada

Betanzos

Abegondo, Aranga, Betanzos, Coirós, Curtis, Irixoa, Miño, Monfero, Oza-Cesuras, Paderne, Vilarmaior

Carballo

Cabana, Carballo, Coristanco, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Zas

Ferrol

Ferrol

Ares, Cabanas, A Capela, Fene, Ferrol, Moeche, Mugardos, Narón, Neda, Pontedeume, As Pontes de García Rodríguez, San Sadurniño, As Somozas, Valdoviño

Ortigueira

Cariño, Cedeira, Cerdido, Mañón, Ortigueira

Noia

Boiro

Boiro, Rianxo

Noia

Carnota, Lousame, Muros, Noia, Outes, Porto do Son

Ribeira

A Pobra do Caramiñal, Ribeira

Vimianzo

Camariñas, Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Laxe, Mazaricos, Muxía, Vimianzo

Santiago

Arzúa

Arzúa, Boimorto, Touro, Vilasantar

Melide

Melide, Santiso, Sobrado, Toques

Ordes

Frades, Mesía, Ordes, Oroso, Tordoia, Trazo

Santiago

Ames, A Baña, Boqueixón, Brión, Dodro, Negreira, Padrón, O Pino, Rois, Santa Comba, Santiago de Compostela, Teo, Val do Dubra, Vedra

Provincia

Zona

Comarcas

Concellos

Lugo

Burela

Cervo-Burela

Alfoz, Burela, Cervo, Foz, O Valadouro, Xove

Mondoñedo

Mondoñedo, Lourenzá

Ribadeo

Barreiros, Ribadeo, Trabada

Viveiro

Ourol, O Vicedo, Viveiro

Lugo

Becerreá

Becerreá, Cervantes, Navia de Suarna, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro

A Fonsagrada

A Fonsagrada, Negueira de Muñiz

Lugo

Antas de Ulla, Baleira, Baralla, Begonte, Castro de Rei, Castroverde, O Corgo, Friol, Guitiriz, Guntín, Lugo, Monterroso, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Pol, Portomarín, Rábade, Taboada

Meira

Meira, A Pastoriza, A Pontenova, Ribeira de Piquín, Riotorto

Sarria

O Incio, Láncara, Paradela, O Páramo, Samos, Sarria, Triacastela

Vilalba

Abadín, Cospeito, Muras, Vilalba, Xermade

Monforte

Chantada

Carballedo, Chantada

Monforte

Bóveda, Monforte de Lemos, Pantón, A Pobra de Brollón, O Saviñao, Sober

Quiroga

Folgoso do Courel, Quiroga, Ribas de Sil

Ourense

O Barco

A Pobra de Trives

Chandrexa de Queixa, Manzaneda, A Pobra de Trives, San Xoán de Río

O Barco de Valdeorras

O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá, A Veiga, Vilamartín de Valdeorras

Ourense

O Carballiño

Beariz, Boborás, O Carballiño, Irixo, Maside, Piñor, Punxín, San Amaro, San Cristovo de Cea

Celanova

Bande, A Bola, Cartelle, Celanova, Entrimo, Gomesende, Lobeira, Lobios, A Merca, Muíños, Quintela de Leirado, Ramirás, Verea

Ourense

Allariz, Amoeiro, Baños de Molgas, Barbadás, Castro Caldelas, Coles, Esgos, Maceda, Montederramo, Nogueira de Ramuín, Ourense, Paderne de Allariz, Parada de Sil, O Pereiro de Aguiar, A Peroxa, San Cibrao das Viñas, Taboadela, A Teixeira, Toén, Vilamarín, Xunqueira de Ambía, Xunqueira de Espadanedo

Ribadavia

A Arnoia, Avión, Beade, Carballeda de Avia, Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, Melón, Padrenda, Pontedeva, Ribadavia

Verín

Verín

Baltar, Castrelo do Val, Cualedro, A Gudiña, Laza, A Mezquita, Monterrei, Oímbra, Riós, Verín, Viana do Bolo, Vilardevós, Vilariño de Conso

Xinzo de Limia

Os Blancos, Calvos de Randín, Porqueira, Rairiz de Veiga, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Vilar de Barrio, Vilar de Santos, Xinzo de Limia

Pontevedra

Lalín

A Estrada

Cerdedo, Cuntis, A Estrada, Forcarei, Pontecesures, Valga

Lalín

Dozón, Agolada, Lalín, Rodeiro, Silleda, Vila de Cruces

Pontevedra

Cangas

Cangas, Moaña

Marín

Bueu, Marín

Pontevedra

Barro, Campo Lameiro, Cotobade, A Lama, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Soutomaior, Vilaboa

Sanxenxo

O Grove, Meaño, Sanxenxo

Vilagarcía

Caldas de Reis, Cambados, Catoira, A Illa de Arousa, Meis, Portas, Ribadumia, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa

O Porriño

A Cañiza

Arbo, A Cañiza, Crecente

Ponteareas

Covelo, Mondariz, Mondariz-Balneario, As Neves, Ponteareas, Salvaterra de Miño

O Porriño

Mos, O Porriño, Salceda de Caselas

Tui

A Guarda, O Rosal, Tomiño, Tui

Val Miñor

Baiona, Gondomar, Nigrán, Oia

Vigo

Redondela

Redondela, Fornelos, Pazos de Borbén

Vigo

Vigo