Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 187 Venres, 30 de setembro de 2016 Páx. 45346

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Xurado de Expropiación de Galicia

CÉDULA do 7 de setembro de 2016 pola que se notifica o Acordo do 30 de xuño de 2016 que fixa o prezo xusto do predio 97 Co, sito en Abegondo, relativo ao proxecto 00206 (expediente 2016/000352).

De conformidade co disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (LRXPAC), modificado polo artigo 25 da Lei 15/2014, do 16 de setembro, de racionalización do sector público e outras medidas de reforma administrativa, e dado que non foi posible practicar a notificación,

DISPOÑO:

1. Notificar mediante esta cédula a Demetrio Calviño Méndez e tres máis o Acordo do 30 de xuño de 2016 que fixa o prezo xusto do predio número 97 Co, sito en Abegondo, relativo ao proxecto 00206, expediente 2016/000352, cuxos datos se relacionan no anexo.

2. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, a persoa interesada poderá interpoñer recurso potestativo de reposición, ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa notificación ou publicación desta cédula no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE), de acordo co previsto nos artigos 116 e 117 da LRXPAC. A persoa interesada poderá tamén interpoñer directamente o recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa notificación ou publicación desta cédula no TEU do BOE, de conformidade cos artigos 10.1.i), 14.1 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. A interposición do recurso potestativo de reposición impide a interposición simultánea do recurso contencioso-administrativo, que non se poderá interpoñer ata que sexa resolto o recurso de reposición ou se entenda presuntamente desestimado. O texto íntegro do acordo referido nesta cédula está á disposición do interesado nas dependencias do Xurado de Expropiación de Galicia, con enderezo no Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, de Santiago de Compostela, 15703.

3. De conformidade co citado artigo 25 da Lei 15/2014, a eficacia desta notificación queda supeditada á súa publicación no TEU do BOE.

4. En consecuencia, para que conste e lles sirva de notificación ás persoas expropiadas, expido e asino esta cédula.

Santiago de Compostela, 7 de setembro de 2016

Juan Carlos Argüello Fernández
Presidente do Xurado de Expropiación de Galicia

ANEXO

Proxecto para o cale se expropia: 00206 -Cp-0106 Ampliación e mellora do trazado da CP 0106 de Ameás a Oza dos Ríos do p.q. 4,00 ao 8,60. Clave: 0511100001.0. TM Abegondo.

Nº. expediente: 2016/000352.

Persoas que se van notificar: Demetrio Calviño Méndez e tres máis.

Expropiante: Deputación Provincial da Coruña.

Expropiados: Demetrio Calviño Méndez e 3 mais.

Beneficiaria: Deputación Provincial da Coruña.

Predio nº: 97 Co.

Concello: Abegondo.

Provincia: A Coruña.

Valoración da resolución do Xurado: 202,02 €.