Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 203 Martes, 25 de outubro de 2016 Páx. 47686

III. Outras disposicións

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 29 de setembro de 2016 pola que se publica o plan de estudos de máster universitario en Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías para esta universidade, a Universidade de Salamanca, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Zaragoza.

Logo de obter a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, tras o informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, así como a autorización para a súa implantación das comunidades autónomas implicadas (no caso da Universidade de Zaragoza, a Comunidade Autónoma de Aragón autorizou a súa implantación a partir do curso 2013/14, un ano académico posterior ao resto), e establecido o carácter oficial do título por Acordo de Consello de Ministros do 26 de setembro de 2014 (que foi publicado no BOE de 18 de outubro de 2014 por Resolución da Secretaría Xeral de Universidades do 2 de outubro de 2014), esta reitoría, de conformidade co disposto no artigo 35.4 da Lei orgánica 6/2001, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2007,

RESOLVE:

Publicar o plan de estudos conducente á obtención do título de máster universitario en Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías pola Universidade da Coruña, a Universidade de Salamanca, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Zaragoza, que se estrutura segundo consta no anexo.

A Coruña, 29 de setembro de 2016

Julio E. Abalde Alonso
Reitor da Universidade da Coruña

ANEXO

Plan de estudos de máster universitario en Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías pola Universidade da Coruña, a Universidade de Salamanca, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Zaragoza

Estrutura das ensinanzas (Real decreto 1393/2007, anexo I, punto 5.1).

2.ª Edición. Plan de estudos que se inicia no curso 2015/16 por modificación do anterior

1. Rama de coñecemento a que se adscribe o título: ciencias sociais e xurídicas.

2. Distribución do plan de estudos en créditos ECTS, por tipo de materia.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Obrigatorias (OB)……..….……………...………

Optativas (OP)…..……….………………………

Prácticas externas (PE)...………………………

Traballo fin de máster (TFM)…………………..

23,5

15,5

9

12

Créditos totais…….……………………….........

60

Os créditos optativos ofértanse no módulo básico, no módulo de intensificación en avaliación e diagnóstico e no módulo de intensificación en intervención. Os 15,5 créditos optativos, que se deben cursar e superar para obter o título, distribuiranse, dependendo do módulo, como se indica a seguir:

Módulo básico: 6 créditos.

Módulos de intensificación: 9,5 créditos.

3. Contido do plan de estudos.

3.1. Distribución de disciplinas por módulo e materia.

Módulo

Materia

Disciplina

Créditos ECTS

Carácter

Organización temporal

Módulo básico

Introdución ás patoloxías da linguaxe e a comunicación: as súas bases neuropsicolóxicas

Psicopatoloxía da linguaxe e trastornos no desenvolvemento da linguaxe e a comunicación

6

OB

1º cuadrimestre

Bases biolóxicas da linguaxe

3

OP

1º cuadrimestre

Neuroloxía da linguaxe

3

OP

1º cuadrimestre

Fundamentos da avaliación e o diagnóstico

A avaliación psicolóxica das alteracións da linguaxe e a comunicación

6

OP

1º cuadrimestre

A análise dos discursos narrativos nas relacións de apego

3

OP

2º cuadrimestre

Avaliación neuropsicolóxica da linguaxe nas demencias

2

OP

2º cuadrimestre

O proceso de investigación nas dificultades da linguaxe: orientacións para o TFM

3

OP

1º cuadrimestre

Metodoloxía de investigación e técnicas estatísticas básicas

Métodos e deseños na investigación da linguaxe

3

OB

2º cuadrimestre

Análise de casos prácticos a través dun paquete estatístico

3

OP

2º cuadrimestre

O proceso da investigación cualitativa nos estudos sobre a linguaxe, a comunicación e as súas patoloxías

3

OP

2º cuadrimestre

Módulo de intensificación en avaliación e diagnóstico

Avances na avaliación e diagnóstico das alteracións da linguaxe oral e a comunicación

Avaliación do desenvolvemento da linguaxe e a comunicación

6

OB

1º cuadrimestre

Técnica e hixiene vocal para o uso correcto da voz

4,5

OP

1º cuadrimestre

Avaliación dos problemas de comunicación e linguaxe no TEA

1,5

OP

2º cuadrimestre

Avaliación dos trastornos da linguaxe e audición desde a práctica clínica

1,5

OP

2º cuadrimestre

Avances na avaliación e diagnóstico da lectoescritura e as súas alteracións

Avaliación dos procesos cognitivo-lingüísticos implicados na aprendizaxe lectoescritora

2

OB

1º cuadrimestre

Propostas de avaliación e diagnóstico das dificultades na aprendizaxe da lectura e escritura. O caso da dislexia

3

OP

1º cuadrimestre

Avaliación da lectura en xordos. Cara a unha educación inclusiva

6

OP

2º cuadrimestre

Módulo de intensificación en intervención

Avances na intervención sobre as patoloxías da linguaxe oral e a comunicación

Intervención nas alteracións da linguaxe, fala, audición e voz: da teoría á práctica clínica

4,5

OB

2º cuadrimestre

A intervención en trastornos específicos e derivados doutros procesos e alteracións

8

OP

1º cuadrimestre

Intervención nos problemas de comunicación e linguaxe en TEA E algunhas propostas informáticas para a intervención

3

OP

2º cuadrimestre

Avances na intervención sobre as dificultades na aprendizaxe da lectoescritura

Prevención das dificultades lectoescritoras no ámbito educativo

2

OB

2º cuadrimestre

Intervención nas alteracións da aprendizaxe da lectoescritura e achegas das TIC

9

OP

2º cuadrimestre

O papel do contexto familiar no tratamento das alteracións da comunicación e a linguaxe

3

OP

2º cuadrimestre

Prácticas externas (prácticum)

9

PE

2º cuadrimestre

Traballo fin de máster

12

TFM

2º cuadrimestre

3.2. Distribución de disciplinas por organización temporal.

Organización temporal

Disciplina

Créditos ECTS

Carácter

Materia

Módulo

1º cuadrimestre

Psicopatoloxía da linguaxe e trastornos no desenvolvemento da linguaxe e a comunicación

6

OB

Introdución ás patoloxías da linguaxe e a comunicación: as súas bases neuropsicolóxicas

Módulo básico

Bases biolóxicas da linguaxe

3

OP

Neuroloxía da linguaxe

3

OP

A avaliación psicolóxica das alteracións da linguaxe e a comunicación

6

OP

Fundamentos da avaliación e o diagnóstico

O proceso de investigación nas dificultades da linguaxe: orientacións para o TFM

3

OP

Avaliación do desenvolvemento da linguaxe e a comunicación

6

OB

Avances na avaliación e diagnóstico das alteracións da linguaxe oral e a comunicación

Módulo de intensificación en avaliación e diagnóstico

Técnica e hixiene vocal para o uso correcto da voz

4,5

OP

Avaliación dos procesos cognitivo-lingüísticos implicados na aprendizaxe lectoescritora

2

OB

Avances na avaliación e diagnóstico da lecto-escritura e as súas alteracións

Propostas de avaliación e diagnóstico das dificultades na aprendizaxe da lectura e escritura. O caso da dislexia.

3

OP

A intervención en trastornos específicos e derivados doutros procesos e alteracións

8

OP

Avances na intervención sobre as patoloxías da linguaxe oral e a comunicación

Módulo de intensificación en intervención

2º cuadrimestre

A análise dos discursos narrativos nas relacións de apego

3

OP

Fundamentos da avaliación e o diagnóstico

Módulo básico

Avaliación neuropsicolóxica da linguaxe nas demencias

2

OP

Métodos e deseños na investigación da linguaxe

3

OB

Metodoloxía de investigación e técnicas estatísticas básicas

Análise de casos prácticos a través dun paquete estatístico

3

OP

O proceso da investigación cualitativa nos estudos sobre a linguaxe, a comunicación e as súas patoloxías

3

OP

Avaliación dos problemas de comunicación e linguaxe no TEA

1,5

OP

Avances na avaliación e diagnóstico das alteracións da linguaxe oral e a comunicación

Módulo de intensificación en avaliación e diagnóstico

Avaliación dos trastornos da linguaxe e audición desde a práctica clínica

1,5

OP

Avaliación da lectura en xordos. Cara a unha educación inclusiva

6

OP

Avances na avaliación e diagnóstico da lectoescritura e as súas alteracións

Intervención nas alteracións da linguaxe, fala, audición e voz: da teoría á práctica clínica

4,5

OB

Avances na intervención sobre as patoloxías da linguaxe oral e a comunicación

Módulo de intensificación en intervención

Intervención nos problemas de comunicación e linguaxe en TEA E algunhas propostas informáticas para a intervención

3

OP

Prevención das dificultades lectoescritoras no ámbito educativo

2

OB

Avances na intervención sobre as dificultades na aprendizaxe da lectoescritura

Intervención nas alteracións da aprendizaxe da lecto-escritura e achegas das TIC

9

OP

O papel do contexto familiar no tratamento das alteracións da comunicación e a linguaxe

3

OP

Prácticas externas (prácticum)

9

PE

Prácticas externas (prácticum)

Traballo fin de máster

12

TFM

Traballo fin de máster

4. Condicións de terminación.

O alumnado, para obter o título de máster universitario en Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías, deberá superar 60 créditos distribuídos como se indica no número 2.

1.ª Edición. Cursos 2012/13, 2013/14 e 2014/15

1. Rama de coñecemento a que se adscribe o título: ciencias sociais e xurídicas.

2. Distribución do plan de estudos en créditos ECTS, por tipo de materia.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Obrigatorias (OB)……..….……………...………

Optativas (OP)…..……….………………………

Prácticas externas (PE)...………………………

Traballo fin de máster (TFM)…………………..

21

18

9

12

Créditos totais…….……………………….........

60

Os créditos optativos ofértanse no módulo básico, no módulo de intensificación en avaliación e diagnóstico e no módulo de intensificación en intervención. Os 18 créditos optativos, que se deben cursar e superar para obter o título, distribuiranse, dependendo do módulo, como se indica a seguir:

Módulo básico: 6 créditos.

Módulos de intensificación: 12 créditos.

3. Contido do plan de estudos.

3.1. Distribución de disciplinas por módulo e materia.

Módulo

Materia

Disciplina

Créditos ECTS

Carácter

Organización temporal

Módulo básico

Introdución ás patoloxías da linguaxe e a comunicación: as súas bases neuropsicolóxicas

Psicopatoloxía da linguaxe e trastornos no desenvolvemento da linguaxe e a comunicación

6

OP

1º cuadrimestre

Bases biolóxicas da linguaxe

3

OP

1º cuadrimestre

Neuroloxía da linguaxe I

3

OP

1º cuadrimestre

Neuroloxía da linguaxe II

2

OP

1º cuadrimestre

Fundamentos da avaliación e o diagnóstico

A avaliación do desenvolvemento da linguaxe

3

OP

1º cuadrimestre

A avaliación psicolóxica das alteracións da linguaxe e a comunicación

6

OP

1º cuadrimestre

Bases para a avaliación estandarizada da linguaxe

4

OP

1º cuadrimestre

Avaliación neuropsicolóxica da linguaxe nas demencias

2

OP

2º cuadrimestre

Metodoloxía de investigación e técnicas estatísticas básicas

Métodos e deseños na investigación da linguaxe

3

OB

2º cuadrimestre

Análise de casos prácticos a través dun paquete estatístico

3

OB

2º cuadrimestre

O proceso da investigación cualitativa nos estudos sobre a linguaxe, a comunicación e as súas patoloxías

3

OB

2º cuadrimestre

A análise dos discursos narrativos como método para o estudo da comunicación nas relacións de apego

3

OP

2º cuadrimestre

Módulo de intensificación en avaliación e diagnóstico

Avances na avaliación e diagnóstico das alteracións da linguaxe oral e a comunicación

Avances na avaliación da comunicación e a primeira linguaxe

1,5

OB

1º cuadrimestre

Aspectos básicos para a avaliación e o diagnóstico das alteracións da voz

4,5

OP

1º cuadrimestre

Avaliación e diagnóstico dos problemas da linguaxe e a voz en patoloxías específicas

6

OP

1º cuadrimestre

Avaliación dos problemas de comunicación e linguaxe no TEA

1,5

OP

2º cuadrimestre

Avaliación dos trastornos da linguaxe e audición desde a práctica clínica

1,5

OP

2º cuadrimestre

Avances na avaliación e diagnóstico da lectoescritura e as súas alteracións

Avaliación dos procesos cognitivo-lingüísticos implicados na aprendizaxe lectoescritora

3

OB

1º cuadrimestre

Propostas de avaliación e diagnóstico das dificultades na aprendizaxe da lectura e escritura. O caso da dislexia.

3

OP

1º cuadrimestre

Avaliación da lectura en xordos.

3

OP

2º cuadrimestre

Módulo de intensificación en intervención

Avances na intervención sobre as patoloxías da linguaxe oral e a comunicación

Intervención nas alteracións da linguaxe, fala, audición e voz: da teoría á práctica clínica

4,5

OB

2º cuadrimestre

A intervención en trastornos específicos (disfonía, disartria, presbiacusias) e derivados da parálise cerebral, esquizofrenia, discapacidade intelectual, envellecemento e demencia

12

OP

1º cuadrimestre

Intervención nos problemas de comunicación e linguaxe en TEA E algunhas propostas informáticas para a intervención

3

OP

2º cuadrimestre

Avances na intervención sobre as dificultades na aprendizaxe da lectoescritura

Prevención das dificultades lectoescritoras no ámbito educativo

3

OB

2º cuadrimestre

Intervención nas alteracións da aprendizaxe da lectoescritura e achegas das TIC

9

OP

2º cuadrimestre

Intervención na competencia lectora dos xordos. Cara a unha educación inclusiva.

3

OP

2º cuadrimestre

O papel do contexto familiar no tratamento das alteracións da comunicación e a linguaxe

3

OP

2º cuadrimestre

Prácticas externas (prácticum)

9

PE

2º cuadrimestre

Traballo fin de máster

12

TFM

2º cuadrimestre

3.2. Distribución de disciplinas por organización temporal.

Organización temporal

Disciplina

Créditos ECTS

Carácter

Materia

Módulo

1º cuadrimestre

Psicopatoloxía da linguaxe e trastornos no desenvolvemento da linguaxe e a comunicación

6

OP

Introdución ás patoloxías da linguaxe e a comunicación: as súas bases neuropsicolóxicas

Módulo básico

Bases biolóxicas da linguaxe

3

OP

Neuroloxía da linguaxe I

3

OP

Neuroloxía da linguaxe II

2

OP

A avaliación do desenvolvemento da linguaxe

3

OP

Fundamentos da avaliación e o diagnóstico

A avaliación psicolóxica das alteracións da linguaxe e a comunicación

6

OP

Bases para a avaliación estandarizada da linguaxe

4

OP

Avances na avaliación da comunicación e a primeira linguaxe

1,5

OB

Avances na avaliación e diagnóstico das alteracións da linguaxe oral e a comunicación

Módulo de intensificación en avaliación e diagnóstico

Aspectos básicos para a avaliación e o diagnóstico das alteracións da voz

4,5

OP

Avaliación e diagnóstico dos problemas da linguaxe e a voz en patoloxías específicas

6

OP

Avaliación dos procesos cognitivo-lingüísticos implicados na aprendizaxe lectoescritora

3

OB

Avances na avaliación e diagnóstico da lectoescritura e as súas alteracións

Propostas de avaliación e diagnóstico das dificultades na aprendizaxe da lectura e escritura. O caso da dislexia.

3

OP

A intervención en trastornos específicos (disfonía, disartria, presbiacusias) e derivados da parálise cerebral, esquizofrenia, discapacidade intelectual, envellecemento e demencia

12

OP

Avances na intervención sobre as patoloxías da linguaxe oral e a comunicación

Módulo de intensificación en intervención

2º cuadrimestre

Avaliación neuropsicolóxica da linguaxe nas demencias

2

OP

Fundamentos da avaliación e o diagnóstico

Módulo básico

Métodos e deseños na investigación da linguaxe

3

OB

Metodoloxía de investigación e técnicas estatísticas básicas

Análise de casos prácticos a través dun paquete estatístico

3

OB

O proceso da investigación cualitativa nos estudos sobre a linguaxe, a comunicación e as súas patoloxías

3

OB

A análise dos discursos narrativos como método para o estudo da comunicación nas relacións de apego

3

OP

Avaliación dos problemas de comunicación e linguaxe no TEA

1,5

OP

Avances na avaliación e diagnóstico das alteracións da linguaxe oral e a comunicación

Módulo de intensificación en avaliación e diagnóstico

Avaliación dos trastornos da linguaxe e audición desde a práctica clínica

1,5

OP

Avaliación da lectura en xordos

3

OP

Avances na avaliación e diagnóstico da lectoescritura e as súas alteracións

Intervención nas alteracións da linguaxe, fala, audición e voz: da teoría á práctica clínica

4,5

OB

Avances na intervención sobre as patoloxías da linguaxe oral e a comunicación

Módulo de intensificación en intervención

Intervención nos problemas de comunicación e linguaxe no TEA E algunhas propostas informáticas para a intervención

3

OP

Prevención das dificultades lectoescritoras no ámbito educativo

3

OB

Avances na intervención sobre as dificultades na aprendizaxe da lectoescritura

Intervención nas alteracións da aprendizaxe da lectoescritura e achegas das TIC

9

OP

Intervención na competencia lectora dos xordos. Cara a unha educación inclusiva.

3

OP

O papel do contexto familiar no tratamento das alteracións da comunicación e a linguaxe

3

OP

Prácticas externas (prácticum)

9

PE

Prácticas externas (prácticum)

Traballo fin de máster

12

TFM

Traballo fin de máster

4. Condicións de terminación.

O alumnado, para obter o título de máster universitario en Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías, deberá superar 60 créditos distribuídos como se indica no número 2.