Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 210 Venres, 4 de novembro de 2016 Páx. 48826

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 21 de outubro de 2016 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2015/16, convocados pola Orde do 7 de xullo de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 27 de xullo).

A Orde do 7 de xullo de 2016 (DOG do 27 de xullo) pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico, correspondentes ao curso 2015/16, establece no seu artigo 10.2 que a persoa titular da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa elevará a proposta feita polo tribunal á persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, quen emitirá a correspondente orde de adxudicación para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Unha vez realizadas as probas, publicadas as cualificacións provisionais obtidas polos candidatos e candidatas no portal educativo https://www.edu.xunta.es, resoltas as reclamacións presentadas, vista a acta coa proposta definitiva do tribunal de adxudicación dos premios extraordinarios e a proposta do director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2015/16 ao alumnado que figura no anexo desta orde.

Segundo. Esta orde de adxudicación dos premios poderá ser impugnada mediante recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da data de publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administacións públicas, ou ben directamente mediante recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses desde tal publicación, segundo prevé o artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 21 de outubro de 2016

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO
Premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria
ao rendemento académico correspondentes ao curso 2015/16

Sol.

Apelidos e nome

Cód. C.

Centro estudos

Importe

19824

Allariz Pena, Inés

36013588

CPI do Toural

750 €

19907

Álvarez Pazó, Antía

36011798

IES Alexandre Bóveda

750 €

20492

Castro Yáñez, Alexo

15015561

CPR Manuel Peleteiro

750 €

20004

Corredoira Rodríguez, Saúl

27006322

CPR La Inmaculada

750 €

20394

Diz Ferreira, Eva

36010903

CPR Plurilingüe Apóstol Santiago

750 €

19821

Domínguez San José, Xoán

15026753

IES A Pontepedriña

750 €

20892

Estévez Suárez, Virginia

36020295

IES Mestre Landín

750 €

20681

Fernández Alonso, Óscar

32008513

CPR Plurilingüe Santa Teresa de Jesús

750 €

20528

Fernández López, Manuel

15027721

IES Plurilingüe de Ames

750 €

20016

García García, Candela

36010903

CPR Plurilingüe Apóstol Santiago

750 €

20277

Gerpe Vilas, Brais

32008951

IES Ramón Otero Pedrayo

750 €

20525

López Franco, José Antonio

36020313

IES de Ponte Caldelas

750 €

20799

Mexuto Bautista, Nuria

15027228

IES María Casares

750 €

20489

Ocampo Pérez, Óscar

32008941

IES Eduardo Blanco Amor

750 €

20893

Otero López, Paloma

36019268

IES Gonzalo Torrente Ballester

750 €

20486

Regueiro García, Juan Carlos

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

750 €

20502

Rocamonde Quintela, Juan Carlos

15015561

CPR Manuel Peleteiro

750 €

20383

Salvado Vigo, Enrique

15025712

IES Antonio Fraguas Fraguas

750 €

20780

Tasende Caamaño, Andrés

15002581

IES Alfredo Brañas

750 €

20678

Villanueva Mariz, Carlos

15015561

CPR Manuel Peleteiro

750 €