Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 210 Venres, 4 de novembro de 2016 Páx. 48828

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 19 de outubro de 2016 pola que se conceden as axudas da modalidade D: proxectos de excelencia da Orde do 27 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2016.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través da GAIN, por medio da Orde do 27 de xullo de 2016 (DOG nº 151, do 10 de agosto) estableceron as bases reguladoras e convocaron conxuntamente, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG), nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, para o exercicio 2016.

Unha vez finalizada a tramitación establecida no artigo 7 da convocatoria para as solicitudes presentadas á modalidade D: proxectos de excelencia, realizouse o proceso de avaliación e selección destas, de acordo co artigo 8 da orde de convocatoria.

A competencia para resolver estas axudas correspóndelles conxuntamente á persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e á persoa titular da presidencia da GAIN, de acordo co artigo 9 da convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 9 das bases da convocatoria e atendendo á proposta de concesión elevada polos órganos instrutores a partir do informe da comisión de selección, a través da Secretaría Xeral de Universidades e da GAIN,

RESOLVEMOS:

Primeiro. Conceder as axudas da modalidade D: proxectos de excelencia, das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG), nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, convocadas no anexo IV da Orde do 27 de xullo de 2016, ás entidades que se indican no anexo desta resolución e destinadas ás persoas investigadoras que se relacionan.

Segundo. As solicitudes non incluídas nesta resolución entenderanse denegadas ou desestimadas.

Terceiro. As axudas imputaranse ao capítulo VII dos orzamentos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Axencia Galega de Innovación, coa seguinte desagregación:

Entidade beneficiaria

Aplicación orzamentaria

Crédito (en euros)

Ano 2016

Ano 2017

Ano 2018

Ano 2019

Ano 2020

Total

Universidades do SUG

USC

10.40.561B.744.0

170.000,00

350.000,00

350.000,00

325.000,00

200.000,00

1.395.000,00

UVIGO

75.000,00

125.000,00

125.000,00

125.000,00

0,00

450.000,00

Total

245.000,00

475.000,00

475.000,00

450.000,00

200.000,00

1.845.000,00

Outras entidades

CSIC

09.A3.561A.703.0

41.196,00

74.756,00

74.948,00

49.900,00

32.200,00

273.000,00

Fundación Biomédica Galicia Sur

09.A3.561A.781.0

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

115.000,00

Total

56.196,00

99.756,00

99.948,00

74.900,00

57.200,00

388.000,00

As axudas concedidas ás universidades do SUG imputaranse ao plan de financiamento do SUG para o período 2016-2020 e as concedidas a outras entidades aos orzamentos da Axencia Galega de Innovación.

Cuarto. De acordo co artigo 10 da convocatoria, a subvención será librada á entidade beneficiaria á cal pertenza a persoa investigadora, conforme a resolución de concesión e de acordo coa normativa vixente.

Para poder proceder ao libramento dos fondos será preciso que a entidade beneficiaria remita a documentación que se detalla no artigo 10 da convocatoria nas datas indicadas nel.

Quinto. O incumprimento das obrigas contidas nesta orde ou na demais normativa aplicable, así como das condicións que, se é o caso, se establezan na resolución da concesión, dará lugar á obriga de devolver total ou parcialmente as subvencións percibidas, así como os xuros de demora correspondentes.

Sexto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ou a persoa titular da presidencia da GAIN no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 19 de outubro de 2016

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación
e Ordenación Universitaria

Francisco Conde López
Presidente da Axencia Galega
de Innovación

ANEXO

1. Liña de reforzo da traxectoria investigadora consolidada

Universidades do SUG

Nº expediente

Entidade

Apelidos

Nome

2016

2017

2018

2019

2020

Total

Ano de inicio

Ano de fin

ED431F 2016/018

USC

Nogueiras Pozo

Rubén

 

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

200.000,00

2017

2020

ED431F 2016/011

USC

López Pérez

Miguel Antonio

 

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

200.000,00

2017

2020

ED431F 2016/008

USC

Rivadulla Fernández

José Francisco

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

 0,00

200.000,00

2016

2020

2. Liña de reforzo de traxectorias emerxentes

Universidades do SUG

Nº expediente

Entidade

Apelidos

Nome

2016

2017

2018

2019

2020

Total

Ano de inicio

Ano de fin

ED431F 2016/010

USC

García González

Carlos Alberto

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

115.000,00

2016

2020

ED431F 2016/017

USC

Sánchez Pardo

José Carlos

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

115.000,00

2016

2020

ED431F 2016/002

USC

Caamaño Fresco

Manuel

15.000,00

25.000,00

25.000,00

 0,00

0,00

65.000,00

2016

2018

ED431F 2016/001

USC

González García

Sara

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

115.000,00

2016

2020

ED431F 2016/005

UVIGO

Alonso Gómez

José Lorenzo

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

0,00

90.000,00

2016

2019

ED431F 2016/006

USC

Fañanás Mastral

Martín

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

0,00

90.000,00

2016

2019

ED431F 2016/004

UVIGO

Cabrera Crespo

Alejandro Jacobo

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

0,00

90.000,00

2016

2019

ED431F 2016/014

UVIGO

Santiago Carabelos

Rogelio

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

0,00

90.000,00

2016

2019

ED431F 2016/007

UVIGO

Deive Herva

Francisco Javier

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

0,00

90.000,00

2016

2019

ED431F 2016/013

USC

Tovar Carro

Sulay

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

0,00

90.000,00

2016

2019

ED431F 2016/015

UVIGO

Añel Cabanelas

Juan Antonio

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

0,00

90.000,00

2016

2019

ED431F 2016/016

USC

Fidalgo Pérez

Miguel Ángel

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

115.000,00

2016

2020

ED431F 2016/019

USC

González Blanco

Miguel

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

0,00

90.000,00

2016

2019

Outras entidades

Nº expediente

Entidade

Apelidos

Nome

2016

2017

2018

2019

2020

Total

Ano de inicio

Ano de fin

IN607D 2016/004

CSIC – INCIPIT

Armada Pita

Xosé Luis

11.196,00

24.756,00

24.948,00

24.900,00

22.200,00

108.000,00

2016

2020

IN607D 2016/002

CSIC - MBG

Ordás López

Bernardo

15.000,00

25.000,00

25.000,00

 0,00

0,00

65.000,00

2016

2018

IN607D 2016/001

CSIC - MBG

Moreira Tomé

Xoaquín

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

10.000,00

100.000,00

2016

2020

IN607D 2016/003

Fundación Biomédica Galicia Sur

Agís Balboa

Roberto Carlos

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

115.000,00

2016

2020