Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 222 Luns, 21 de novembro de 2016 Páx. 51960

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 4 de novembro de 2016 pola que se publica o plan de estudos da titulación de grao en Enxeñaría Aeroespacial.

Unha vez obtida a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo de informe positivo da Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación (ANACA), declarado o carácter oficial do título polo Acordo do Consello de Ministros do 7 de outubro de 2016, publicado mediante a Resolución da Secretaría Xeral de Universidades do 14 de outubro de 2016 (BOE do 26 de outubro), e para os efectos do cumprimento do previsto no artigo 35.4 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, que establece que os reitores e as reitoras das universidades deberán ordenar a publicación no Boletín Oficial del Estado e no Diario Oficial de Galicia, esta reitoría

RESOLVE:

Publicar o plan de estudos conducente á obtención do título universitario oficial de graduado ou graduada en Enxeñaría Aeroespacial pola Universidade de Vigo, que se recolle no anexo desta resolución.

Vigo, 4 de novembro de 2016

Salustiano Mato de la Iglesia
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO

Denominación do título:

Graduado ou graduada en Enxeñaría Aeroespacial pola Universidade de Vigo.

Rama de coñecemento a que se adscribe o título (RD 1393/2007, do 29 de outubro):

Enxeñaría e Arquitectura.

Código da titulación: O07G410 (Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo. Campus de Ourense).

Código RUCT: 2503357.

Distribución do plan de estudos en créditos ECTS:

Tipo de materia

Créditos ECTS

Formación básica

66

Materias obrigatorias

66

Materias optativas (inclúe prácticas externas)

96

Traballo de fin de grao

12

Total

240

Distribución dos créditos da formación básica do plan de estudos:

Rama de coñecemento

Materia da rama
(RD 1393/2007,
do 29 de outubro)

Materias vinculadas

do plan de estudos

ECTS

Materia

Rama

Enxeñaría e Arquitectura

Matemáticas

Matemáticas: Cálculo I

6

30

66

Matemáticas: Álxebra Lineal

6

Matemáticas: Cálculo II

6

Matemáticas: Métodos Matemáticos

6

Matemáticas: Estatística

6

Física

Física: Física I

6

12

Física: Física II

6

Informática

Informática: Informática

6

Química

Química: Química

6

Expresión Gráfica

Expresión Gráfica: Expresión Gráfica

6

Empresa

Empresa: Administración da Tecnoloxía e a Empresa

6

Total ECTS

66

Organización temporal do plan de estudos de grao en Enxeñaría Aeroespacial

Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo-Campus de Ourense

Curso

Sem.

Materia

Tipo

ECTS

Curso

Sem.

Materia

Tipo

ECTS

1

1

Matemáticas: Cálculo I

FB

6

1

2

Matemáticas: Cálculo II

FB

6

1

1

Matemáticas: Álxebra Lineal

FB

6

1

2

Física: Física II

FB

6

1

1

Física: Física I

FB

6

1

2

Química: Química

FB

6

1

1

Informática: Informática

FB

6

1

2

Empresa: Administración da Tecnoloxía e a Empresa

FB

6

1

1

Expresión Gráfica: Expresión Gráfica

FB

6

1

2

Tecnoloxía Aeroespacial

OB

6

2

1

Matemáticas: Métodos Matemáticos

FB

6

2

2

Matemáticas: Estatística

FB

6

2

1

Enxeñaría Eléctrica

OB

6

2

2

Mecánica de Fluídos

OB

6

Curso

Sem.

Materia

Tipo

ECTS

Curso

Sem.

Materia

Tipo

ECTS

2

1

Termodinámica

OB

6

2

2

Electrónica e Automática

OB

6

2

1

Ciencia e Tecnoloxía dos Materiais

OB

6

2

2

Transporte Aéreo e Sistemas Embarcados

OB

6

2

1

Mecánica Clásica

OB

6

2

2

Resistencia de Materiais e Elasticidade

OB

6

3

1

Fabricación Aeroespacial

OB

6

4

1

Dirección e Xestión de Proxectos

OB

6

4

2

Sistemas de Navegación

OP

6

4

2

MEF Dinámico e Vibracións

OP

6

4

2

Materiais para a Industria Aeroespacial

OP

6

4

2

Sistemas en Tempo Real

OP

6

4

2

Meteoroloxía

OP

6

4

2

Avións non Tripulados

OP

6

4

2

Radar

OP

6

4

2

Fundamentos do Láser para Tecnoloxías Aeroespaciais

OP

6

4

2

Tecnoloxías da Información e as Comunicacións

OP

6

4

2

Sistemas da Xestión da Información

OP

6

4

2

Sistemas de Comunicacións Avanzados en Vehículos Aeroespaciais

OP

6

4

2

Sistemas Aplicados ao Deseño Aeroespacial

OP

6

4

2

Tecnoloxías para Conformado de Materiais Aeroespaciais

OP

6

4

2

Cartografía e Xeodesia

OP

6

4

2

Aplicacións dos Microcontroladores en Sistemas Aeroespaciais

OP

6

4

2

Instrumentación Electrónica Encaixada

OP

6

4

2

Prácticas en empresas

OP

6

4

2

Traballo de fin de grao

OB

12

Mención: Aeronaves

3

1

Mecánica de Sólidos e Estruturas Aeronáuticas

OP

9

3

2

Aerodinámica e Aeroelasticidade

OP

9

3

1

Mecánica de Fluídos II e CFD

OP

9

3

2

Deseño Mecánico, MEF e Vibracións

OP

9

3

1

Aerorreactores e Motores Alternativos Aeronáuticos

OP

6

3

2

Vehículos Espaciais

OP

6

3

2

Enxeñaría de Sistemas e Comunicacións Aeroespaciais

OP

6

Curso

Sem.

Materia

Tipo

ECTS

Curso

Sem.

Materia

Tipo

ECTS

4

1

Mecánica do Voo

OP

6

4

1

Aeronaves de Ala Fixa e Rotatoria

OP

9

4

1

Mantemento e Certificación de Vehículos Aeroespaciais

OP

9

Mención: Equipos e materiais aeroespaciais

3

1

Mecánica de Sólidos e Estruturas Aeronáuticas

OP

9

3

2

Aerodinámica e Aeroelasticidade

OP

9

3

1

Mecánica de Fluídos II e CFD

OP

9

3

2

Aleacións e Materiais Compostos Aeroespaciais

OP

9

3

1

Cálculo Numérico

OP

6

3

2

Mecánica Analítica e Orbital

OP

6

3

2

Enxeñaría de Sistemas e Comunicacións Aeroespaciais

OP

6

4

1

Mecánica do Voo

OP

6

4

1

Control e Optimización

OP

6

4

1

Sistemas de Propulsión

OP

6

4

1

Vehículos Aeroespaciais

OP

6

Optatividade: hai que cursar un total de 3 materias (18 ECTS).

Mención: a mención é obrigatoria. Para obter a mención teranse que superar os 78 ECTS optativos correspondentes ao itinerario da mención elixida.

A temporalidade das materias poderá, por circunstancias excepcionais, sufrir modificacións, sempre que o autorice a vicerreitoría con competencias en organización académica e con anterioridade ao inicio do curso académico.

Sem.: semestre.

FB

Formación básica

OB

Obrigatoria

OP

Optativa

Organización da oferta de créditos ECTS do plan de estudos por módulos e materias do grao en Enxeñaría Aeroespacial

Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo-Campus de Ourense

Módulo

ECTS

Distribución

Formación básica

66

66 formación básica

Común á rama Aeronáutica

66

66 obrigatorios

Mención Aeronaves

66

66 optativos (33 ECTS comúns coa mención de Equipos e materiais aeroespaciais)

Complementarias de mención Aeronaves

12

12 optativos (6 ECTS comúns co módulo Complementarias de mención de Equipos e materiais aeroespaciais)

Mención Equipos e materiais aeroespaciais

66

66 optativos

Complementarias de mención Equipos e materiais aeroespaciais

12

12 optativos

Optativas xerais

96

96 optativos

Prácticas en empresas

6

6 optativos

Traballo de fin de grao

12

12 obrigatorios

Oferta total ECTS

363