Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 236 Martes, 13 de decembro de 2016 Páx. 54359

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 28 de novembro de 2016 pola que se conceden os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2015/16, convocados mediante a Orde do 4 de agosto de 2016.

Mediante a Orde do 4 de agosto de 2016 convócanse os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal, correspondentes ao curso 2015/16 (DOG do 19). No artigo 12 a citada orde establece que a persoa titular da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa elevará a proposta feita pola comisión de selección á persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que emitirá a correspondente orde de adxudicación para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia que recollerá a relación de códigos alfanuméricos dos premiados.

Vista a proposta feita pola comisión de selección, por proposta do director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, de acordo co establecido no artigo 12.2 da orde de convocatoria

RESOLVO:

Primeiro. Adxudicar os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal, correspondentes ao curso 2015/16, aos alumnos e alumnas que figuran na seguinte relación:

Código persoal do alumno/a

Cód. centro

Centro estudos

2ZYJNHI9

15019281

CPI de Zas

6SZA2SYK

15027873

IES Afonso X O Sabio

B8K3M8UQ

32016431

IES San Mamede

C89K3NJM

36013758

IES Laxeiro

CN1QDYGY

36020313

IES de Ponte Caldelas

DQRFD8VY

36013758

IES Laxeiro

G1ZFQBHI

36019268

IES Gonzalo Torrente Ballester

IPUCZTO5

27006541

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

J2LC2DKB

27016716

IES Fonmiñá

JJMYLPDN

27016200

IES Poeta Díaz Castro

LAZ4FF1C

27004465

CPR Plurilingüe Nuestra Señora del Pilar

PCQL93B5

36005865

CPI de Panxón

PPMLVEU4

27015891

IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

R66EAX6P

15026030

IES Terra de Xallas

VI8IOCNB

27015891

IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

WCEUAAM6

27015761

IES Ánxel Fole

WQQIO7EK

36013758

IES Laxeiro

WWF08QLL

27013934

IES Perdouro

Z81XNETO

36019529

IES Ribeira do Louro

ZNS0BGJL

36024781

IES de Ponteareas

Segundo. Cada alumno ou alumna premiados recibirá 750 € que se farán efectivos con cargo á partida orzamentaria 10.50.423A.480.1 dos orzamentos do ano 2016.

Terceiro. Esta orde poderá ser impugnada mediante recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes, a partir do día seguinte ao da data de publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administacións públicas, ou ben directamente mediante recurso contencioso-administrativo perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, segundo prevé o artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 28 de novembro de 2016

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria