Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 240 Luns, 19 de decembro de 2016 Páx. 55083

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ANUNCIO do 1 de decembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, polo que se notifica a resolución do expediente sancionador incoado por infracción administrativa na orde social 2004/0018-0 e oito máis.

De conformidade co disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, intentada a notificación persoal e devoltas polo servizo de Correos por resultar imposible a súa práctica, polo presente anuncio notifícaselles ás empresas relacionadas no anexo as resolucións recaídas nos expedientes sancionadores na orde social.

O texto íntegro das resolucións poderán consultarse nas dependencias da Secretaría Xeral de Emprego, situada no Edificio Administrativo de San Lázaro, s/n, 15781 Santiago de Compostela; no prazo de dez días contados desde o día seguinte ao da data de publicación deste anuncio no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado. Transcorrido este prazo teranse por notificadas as actuacións.

As resolucións poñen fin á vía administrativa polo que os interesados poderán impugnalas perante os xulgados sociais, no prazo de dous meses contados desde a súa publicación, de acordo co disposto nos artigos 2.n) e 6.2.b) da Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social.

Advertíndolle que terán que aboar a multa imposta mediante a necesaria utilización do impreso que poderán solicitar na correspondente Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria, no número de conta, na entidade bancaria e prazo que nel se sinala, dentro do prazo de pagamento do período voluntario, xa que noutro caso se incoará o procedemento pola vía de constrinximento.

Santiago de Compostela, 1 de decembro de 2016

Covadonga Toca Carús
Secretaria xeral de Emprego

ANEXO

Empresa

Domicilio Localidade

Nº expediente

Acta de infracción

Data resolución

Preceptos

Sanción imposta

Infrinxidos

Sancionadores

Construcciones Silva y

González, S.L.

Lalín-Pontevedra

RL 2004/0018-0 854/2004/4/H

8 de abril

de 2016

Disposición derradeira única do Convenio colectivo xeral do sector da construción.

Artigo 13.10 do texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado mediante Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

Sen efecto

Voladuras y Perforaciones Mineras, S.L.

Gandía-Valencia

RL 2010/0386-4
125639/2010/4/H

17 de xuño de 2016

Artigo 14 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais.

Artigo 12.16.f) do texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado mediante Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

Sen efecto

Iberoitaliana de Pizarras, S.A.

Sobradelo-Ourense

RL 2011/0041-3 9882/2011/3/H

11 de xullo

de 2016

Artigos 18, 19 e 22 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. Artigo 37.3 do Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, do regulamento dos servizos de prevención. Artigo 6 do Real decreto 374/2001, do 6 de abril, polo que se regula a protección da saúde e a seguridade dos traballadores, contra os riscos relacionados cos axentes químicos durante o traballo.

Artigos 12.2 e 12.8 do texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado mediante Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

18.436 €

Vertidos

Cero, S.L.

Padrón-

A Coruña

RL 2011/0049-1 12213/2011/1/H

23 de xuño de 2016

Artigos 14.1, 14.2, 15.1 e 16.2.a) e b) da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. Artigos 4.2.d) e 19.1 do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores.

Artigo 12.1.b) do texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado mediante Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

8.196 €

Traferga, S.L.

Meaño-Pontevedra

RL 2010/0271-4 73882/2011/4/H

13 de xuño de 2016

Artigo 14 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais.

Artigo 12.16.f) do texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado mediante Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

Sen efecto

Cervecería

La Galia, S.L.

Vigo-Pontevedra

RL 2014/0241-4 98774/2014/4/V

24 de outubro de 2016

Artigos 5.3 e 11 da Lei 42/1997, do 14 de novembro, ordenadora da Inspección de Traballo e Seguridade Social.

Artigo 50.2 do texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado mediante Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

626 €

Cervecería

La Galia, S.L.

Vigo-Pontevedra

RL 2014/0242-4 98775/2014/4/H

24 de outubro de 2016

Artigos 14.1, 14.2, 15 e 17 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais, en relación co artigo 3.1 e anexo I, 1.8 do Real decreto 1215/1997, do 18 de xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde para a utilización polos traballadores dos equipos de traballo. Artigos 4.2.d) e 19.1 do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores.

Artigo 12.16.b) do texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado mediante Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

4.092 €

Moruja Martínez José Ramón

Santiago de Compostela-

A Coruña

RL 2014/0190-1 55895/2014/1/T

21 de xullo

de 2016

Artigo 12.5.h) do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores.

Artigo 7.5 do texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado mediante Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

900 €

Moruja Martínez José Ramón

Santiago de Compostela-

A Coruña

RL 2014/0191-1 55896/2014/1/T

21 de xullo

de 2016

Artigo 11.2.f) do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores.

Artigo 7.2 do texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado mediante Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

1.250 €