Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 242 Mércores, 21 de decembro de 2016 Páx. 55329

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela

EDICTO de notificación de auto e decreto (ETX 219/2016).

Eu, María Teresa Vázquez Abades, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela, fago saber:

Que no procedemento de execución de títulos xudiciais 219/2016 deste xulgado do social, seguido por instancia de José Ramón Fragio Vázquez contra Excavaciones Migasa, S.L., Fogasa, foi ditada a seguinte resolución:

«Auto

Maxistrada xuíza

Paula Méndez Domínguez

En Santiago de Compostela, vinte e oito de novembro de dous mil dezaseis.

Antecedentes de feito:

Único. José Ramón Fragio Vázquez presentou escrito solicitando a execución da sentenza nº 274/2016 do 20.9.2016, ditada no procedemento ordinario 611/2013 contra Excavaciones Migasa, S.L., Fogasa.

Fundamentos de dereito:

Primeiro. Este Xulgado do Social número 1 examinou a súa xurisdición, competencia obxectiva e territorial, e entende que na demanda de execución de título xudicial concorren os presupostos e requisitos procesuais exixidos pola lei e que debe despacharse esta de conformidade co disposto no artigo 237 da LXS e concordantes.

Segundo. De conformidade co mencionado título que se executa e a solicitude de execución presentada, a cantidade por que se despacha execución é de 5.102,78 euros en concepto de principal (3.731,39 euros en concepto de salarios, paga extra de verán, indemnización, aviso previo de despedimento e vacacións; 40,92 euros en concepto de xuros do artigo 1108 do Código civil respecto da cantidade 338,11 euros; 1.130,47 euros en concepto de xuros do artigo 29.3 do ET respecto da cantidade de 3.393,28 euros; máis 200 euros en concepto de honorarios de letrado) e de 510,27 euros en concepto provisorio de xuros de demora e custas calculadas segundo o criterio do 251.1 da LXS, polo que non excede, para os primeiros, o importe dos que se producirían durante un ano e, para as custas, do 10 por 100 da cantidade obxecto de constrinximento en concepto de principal.

Terceiro. Dispón o artigo 251.2 da LXS que, sen prexuízo do disposto no artigo 576 da LAC, subsidiariamente aplicable, transcorridos tres meses do despacho da execución sen o executado cumprir na súa integridade a obriga, se se apreciar falta de dilixencia no cumprimento da executoria, se tiver incumprido a obriga de manifestar bens ou se tiveren ocultado elementos patrimoniais transcendentes na devandita manifestación, poderá incrementarse o xuro legal aboable en dous puntos.

Cuarto. Se a parte executada cumprir na súa integridade a obriga exixida contida no título, incluído no caso de execución pecuniaria o aboamento dos xuros procesuais, se procederen, dentro do prazo dos vinte días seguintes á data de firmeza da sentenza ou resolución xudicial executable ou desde que o título ficar constituído ou, se for o caso, desde que a obriga declarada no título executivo for exixible, non se lle impoñerán as custas da execución que se tiveren instado, en aplicación do establecido no artigo 239.3 da LXS.

Quinto. En virtude do disposto no artigo 551.3 da LAC, ditado o auto polo/a maxistrado/a, o letrado da Administración de xustiza responsable da execución, no mesmo día ou no día seguinte hábil, ditará decreto cos contidos previstos no citado precepto.

Vistos os preceptos legais citados e demais de xeral e pertinente aplicación,

Parte dispositiva

Dispoño: despachar orde xeral de execución da sentenza nº 274/2016 do 20.9.2016, ditada no procedemento ordinario 611/2013 a favor da parte executante, José Ramón Fragio Vázquez, contra Excavaciones Migasa, S.L., Fogasa, parte executada, polo importe de 5.102,78 euros en concepto de principal (3.731,39 euros en concepto de salarios, paga extra de verán, indemnización, aviso previo de despedimento e vacacións; 40,92 euros en concepto de xuros do artigo 1108 do Código civil respecto da cantidade de 338,11 euros; 1.130,47 euros en concepto de xuros do artigo 29.3 do ET respecto da cantidade de 3.393,28 euros; máis 200 euros en concepto de honorarios de letrado), máis outros 510,27 euros que se fixan provisoriamente en concepto de xuros que, se é o caso, poidan producirse durante a execución e as custas desta, sen prexuízo da súa posterior liquidación.

O presente auto, xunto co decreto que ditará o/a letrado/a da Administración de xustiza, e copia da demanda executiva serán notificados simultaneamente á parte executada, tal e como dispón o artigo 553 da LAC, quedando a executada apercibida para os efectos mencionados nos razoamentos xurídicos terceiro e cuarto desta resolución, e conforme dispoñen os artigos 251.2 e 239.3 da LXS.

Contra este auto poderá interporse recurso de reposición ante este órgano xudicial, no prazo dos tres días hábiles seguintes á súa notificación, no cal, ademais de alegar as posibles infraccións en que incorreu a resolución e o cumprimento ou incumprimento dos presupostos e requisitos procesuais exixidos, poderá deducirse a oposición á execución despachada, aducindo pagamento ou cumprimento documentalmente xustificado, prescrición da acción executiva ou outros feitos impeditivos, extintivos ou excluíntes da responsabilidade que se pretenda executar, sempre que tiveren acontecido con posterioridade á constitución do título, sen que a compensación de débedas sexa admisible como causa de oposición á execución.

Se o recorrente non tiver a condición de traballador ou beneficiario do réxime público de seguridade social, deberá consignar a cantidade de 25 euros, en concepto de depósito para recorrer, na conta de consignacións deste Xulgado do Social número 1 aberta no Banco Santander, S.A., conta nº 0049 3569 9200 0500 1274, coa indicación “Recurso” no campo do concepto seguida do código “30 Social-Reposición”. Se o ingreso se fixera mediante transferencia bancaria, deberá incluír a seguir da conta referida, separados por un espazo, o “código 30 Social-Reposición”. Se efectuar diversos pagamentos na mesma conta, deberá especificar un ingreso por cada concepto, mesmo se obedecen a outros recursos da mesma ou distinta clase, indicando no campo de observacións a data da resolución impugnada no formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento, en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos dependentes deles.

Así o acorda e asina SSª. Dou fe.

O/a xuíz O/a letrado/a da Administración de xustiza»

«Decreto

Letrada da Administración de xustiza María Teresa Vázquez Abades.

En Santiago de Compostela, vinte e oito de novembro de dous mil dezaseis.

Antecedentes de feito:

Primeiro. José Ramón Fragio Vázquez presentou demanda de execución da sentenza nº 274/2016 do 20.9.2016 ditada no procedemento ordinario 611/2013, contra Excavaciones Migasa, S.L, Fogasa.

Segundo. En data 28.11.2016 este órgano xudicial ditou auto despachando orde xeral de execución pola cantidade de 5.102,78 euros en concepto de principal (3.731,39 euros en concepto de salarios, paga extra de verán, indemnización, aviso previo de despedimento e vacacións; 40,92 euros en concepto de xuros do artigo 1108 do Código civil respecto da cantidade 338,11 euros; 1.130,47 euros en concepto de xuros do artigo 29.3 do ET respecto da cantidade de 3.393,28 euros; máis 200 euros en concepto de honorarios de letrado), máis outros 510,27 euros que se fixan provisoriamente en concepto de xuros que, se é o caso, poidan producirse durante a execución e as custas desta, sen prexuízo da súa posterior liquidación.

Terceiro. Consta nas actuacións a declaración previa de insolvencia da parte aquí executada Excavaciones Migasa, S.L., realizada por decreto de data 3.9.2014, ditado por este órgano xudicial no procedemento ETX 17/2014, cuxa copia testemuñada se une aos autos para os efectos de constancia.

Fundamentos de dereito:

Primeiro. Dispón o artigo 239.4 da LXS que o órgano xurisdicional despachará execución, sempre que concorran os presupostos e requisitos procesuais, o título executivo non padeza ningunha irregularidade formal e os actos de execución que se solicitan sexan conformes coa natureza e contido do título.

Segundo. A orde xeral de execución, cuxo contido vén determinado no artigo 551 da LAC, subsidiariamente aplicable na xurisdición social, foi ditada por auto desta data, e é procedente, por imperativo do número 3 do mesmo artigo, ditar o presente decreto sinalando as medidas executivas, de localización e requirimento de pagamento, se for o caso.

Terceiro. Dispón o artigo 276.3 da LXS que, declarada xudicialmente a insolvencia dunha empresa, iso será base suficiente para considerar a súa pervivencia noutras execucións, e que pode ditarse o decreto de insolvencia sen necesidade de reiterar as indagacións de bens do artigo 250 desta lei, dando audiencia previa á parte demandante e ao Fondo de Garantía Salarial para sinalaren a existencia de novos bens, se for o caso. Por isto, e vista a insolvencia xa ditada contra a/s executada/s, adóptase a seguinte resolución.

Vistos os preceptos legais citados e demais de xeral e pertinente aplicación,

Parte dispositiva

Acordo, en cumprimento do requisito que se contén no artigo 276.3 e previo á estimación na presente executoria da pervivencia da declaración de insolvencia da parte executada Excavaciones Migasa, S.L., dar audiencia previa á parte demandante José Ramón Fragio Vázquez e ao Fondo de Garantía Salarial, polo termo de quince días, para poderen sinalar a existencia de novos bens, e do seu resultado acordarase o procedente.

Notifíquese ás partes e fágaselles saber que en aplicación do mandado contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro escrito ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou interesados e, se for o caso, os profesionais designados, sinalarán un domicilio e datos completos para a práctica de actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización facilitados con tal fin producirán plenos efectos e as notificacións neles tentadas sen efecto serán válidas en canto non sexan facilitados outros datos alternativos, sendo carga procesual das partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo, deberán comunicar os cambios relativos ao seu número de teléfono, fax, enderezo electrónico ou similares, sempre que estes últimos estean a ser utilizados como instrumentos de comunicación co tribunal.

Modo de impugnación: contra a presente resolución cabe recurso directo de revisión que se deberá interpor ante quen dita a resolución no prazo de tres días hábiles seguintes á notificación desta, con expresión da infracción cometida nela a xuízo do recorrente (artigo 188 da LXS). O recorrente que non teña a condición de traballador ou beneficiario de réxime público da Seguridade Social deberá facer un depósito para recorrer de 25 euros, na conta nº 0049 3569 9200 0500 1274 no Banco Santander, S.A., coa indicación “recurso” no campo do concepto seguida do código “31 Social-Revisión de resolucións letrado da Administración de xustiza”. Se o ingreso se fixer mediante transferencia bancaria, deberá incluír a seguir da conta referida, separados por un espazo, a indicación “recurso” seguida do “31 Social-Revisión de resolucións letrado da Administración de xustiza”. Se efectuar diversos pagamentos na mesma conta, deberá especificar un ingreso por cada concepto, mesmo se obedecen a outros recursos da mesma ou distinta clase, indicando no campo de observacións a data da resolución impugnada co formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento, en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos dependentes deles.

A letrada da Administración de xustiza»

E para que sirva de notificación en legal forma a Excavaciones Migasa, S.L., en ignorado paradoiro, expido este edicto para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 28 de novembro de 2016

A letrada da Administración de xustiza