Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 243 Xoves, 22 de decembro de 2016 Páx. 55508

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2016, da Xerencia da Xestión Integrada da Coruña, pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión de varios postos de supervisor/a de unidade do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

Convocada mediante Resolución do 15 de xuño de 2016 (DOG núm. 129, do 8 de xullo), a provisión de varios postos de supervisor/a de unidade do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña, a Xerencia de Xestión Integrada, de conformidade co previsto no Decreto 206/2005, do 22 de xullo (DOG núm. 145, do 29 de xullo), de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, e na Orde do 24 de maio de 2006 (DOG núm. 106, do 5 de xuño), pola que se establecen as bases do procedemento para a provisión de postos de xefatura e coordinación das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde, e en uso das competencias atribuídas pola Orde do 5 de xullo de 2012 (DOG núm. 139 do 20 de xullo), sobre delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde,

ACORDA:

Primeiro. Resolver a convocatoria pública para a provisión de varios postos de supervisor/a de unidade do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña, convocados mediante Resolución do 15 de xuño de 2016 (DOG núm. 129, do 8 de xullo).

Segundo. Nomear, para os postos indicados, as persoas relacionadas no anexo desta resolución.

Terceiro. Os/as aspirantes nomeados/as deberán cesar na praza que desempeñen dentro dos tres días hábiles seguintes a aquel en que se publique esta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Cuarto. A toma de posesión do posto de traballo adxudicado deberá efectuarse dentro dos tres días hábiles seguintes ao do cesamento. Para estes efectos, entenderase por praza desempeñada a efectivamente ocupada, con independencia de que sexa en condición de destino definitivo, adscrición ou destino provisional ou comisión de servizos.

Se así o permiten as necesidades do servizo, e por petición motivada dos interesados, os prazos a que se refiren os parágrafos anteriores poderán ser prorrogados polo órgano convocante.

O prazo de toma de posesión e a súa prórroga terá a consideración de servizo activo, e os correspondentes haberes percibiranse de conformidade co que estableza a orde sobre confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica.

Entenderase que solicita a excedencia voluntaria por interese particular, e será declarado nesa situación polo órgano competente, quen non se incorpore ao posto adxudicado no prazo establecido.

Quinto. Contra esta resolución poderá interpoñerse recurso de alzada, ante a Dirección de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación nos termos dos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

A Coruña, 30 de novembro de 2016

Francisco José Vilanova Fraga
Xerente de Xestión Integrada da Coruña

ANEXO

Denominación do posto: supervisor/a da Unidade de Calidade e Sistemas de Soporte do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

Nome e apelidos: Emma Lousa García.

DNI: *****633N.

Denominación do posto: supervisor/a da Unidade de Cirurxía C do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

Nome e apelidos: Ana Belén García Costa.

DNI: *****526G.

Denominación do posto: supervisor/a da Unidade de Cirurxía Plástica do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

Nome e apelidos: Mercedes Natividad Lagares Morandeira.

DNI: *****387R.

Denominación do posto: supervisor/a da Unidade de Coidados Continuos e Paliativos do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

Nome e apelidos: María Angélica Lijó Fernández.

DNI: *****683M.

Denominación do posto: supervisor/a da Unidade de Dietética e Nutrición do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

Nome e apelidos: María Nieves Rodríguez Sánchez.

DNI: *****781Y.

Denominación do posto: supervisor/a da Unidade de Obstetricia do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

Nome e apelidos: Silvia Sanmiguel Arias.

DNI: *****991P.

Denominación do posto: supervisor/a da Unidade Cirúrxica Abente e Lago do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

Nome e apelidos: Paola de Castro García.

DNI: *****658Q.

Denominación do posto: supervisor/a da Unidade de UCI Pediátrica do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

Nome e apelidos: Francisco Javier Rodríguez Costa.

DNI: *****138R.

(*) Ocúltase parcialmente o número do documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro.