Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 248 Xoves, 29 de decembro de 2016 Páx. 56463

III. Outras disposicións

Instituto Enerxético de Galicia

RESOLUCIÓN do 20 de decembro de 2016 pola que se conceden subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de auditorías enerxéticas, a implantación de sistemas de xestión, mobilidade alternativa e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores da industria e servizos, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020, e incluídas na convocatoria efectuada mediante Resolución do 10 de agosto de 2016 (Diario Oficial de Galicia número 171, do 8 de setembro).

Antecedentes:

1. Ao abeiro da Resolución do 10 de agosto de 2016 pola que se estableceron as bases reguladoras e se anunciou a convocatoria de subvencións para a realización de auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión, mobilidade alternativa e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores da industria e servizos (en diante, bases reguladoras), por parte daquelas empresas ou empresarios autónomos interesados, solicitáronse axudas nas diversas actuacións previstas no artigo 5 das bases reguladoras para cada un dos referidos sectores de actividade.

2. Unha vez rematado o prazo de emenda daquelas solicitudes que non reunían os requisitos previstos na convocatoria, procedeuse ao estudo e á avaliación dos expedientes por parte da comisión de valoración, sobre a base dos criterios fixados no artigo 14 das bases reguladoras.

Consideracións legais:

1. Corresponde á xerencia do Instituto Enerxético de Galicia a competencia para instruír o procedemento administrativo de concesión das subvencións, e ao director do citado ente público ditar as diferentes resolucións que se deriven da súa tramitación (artigo 11 das bases reguladoras).

2. Neste procedemento só se teñen en conta aqueles feitos, alegacións ou probas aducidos polos propios interesados.

3. No artigo 19 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG núm. 121, do 25 de xuño), parágrafo 1º, disponse: «para os efectos desta lei, terá a consideración de concorrencia competitiva o procedemento mediante o cal a concesión das subvencións se realiza a través da comparación das solicitudes presentadas, co fin de establecer unha prelación entre estas de acordo cos criterios de valoración previamente fixados nas bases reguladoras e na convocatoria e adxudicar, co límite fixado na convocatoria dentro do crédito dispoñible, aquelas que obtivesen maior valoración en aplicación dos citados criterios».

4. En virtude do disposto no artigo 15.4 das bases, con carácter xeral non se enviarán notificacións postais e, de conformidade co establecido no artigo 59.6.b) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, no caso das resolucións de concesión da subvención poderase substituír a notificación individual pola publicación no DOG e na páxina web do Inega (www.inega.es). Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade das subvencións outorgadas. Coa dita publicación poderase remitir aos beneficiarios a que consulten a información detallada da resolución a través do taboleiro electrónico de anuncios habilitado para estes efectos na referida páxina web.

5. Por Resolución do 28 de outubro de 2016 (DOG núm. 210, do 4 de novembro), redistribúense e amplíanse os créditos orzamentarios por epígrafes recollidas na Resolución do 10 de agosto de 2016, pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a realización de auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión, mobilidade alternativa e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industrial e de servizos para o ano 2016-2017, co obxecto de poder atender todas as peticións de axuda admitidas a trámite. Redistribuíndose do seguinte xeito:

Liña de axuda

Documentación orzamentaria final (€)

AE - Auditorías enerxéticas

100.000,00

MA - Mobilidade con combustibles alternativos

270.000,00

SX - Implantación sistemas de xestión

25.000,00

PAE - Proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector industrial e ESE

4.000.000,00

PAE - Proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector servizos

1.667.000,00

Total

6.062.000,00

6. Por Resolución do 29 de novembro de 2016 (DOG núm. 231, do 2 de decembro) modifícase o artigo 21.1 da Resolución do 10 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para o ano 2016-2017, para a realización de auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión, mobilidade alternativa e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industrial e de servizos, que queda coa seguinte redacción:

«1. A data límite para executar o proxecto e presentar a documentación xustificativa dos investimentos será o 15 de setembro de 2017. En todo caso e, como mínimo, deberá presentar antes de 30 de decembro de 2016 o proxecto técnico de execución asinado por un técnico competente ou un contrato no que se detallen as actuacións proxectadas».

7. Para determinar e cuantificar o investimento elixible sobre o que aplicar a porcentaxe de axuda correspondente, das actuacións proxectadas polos solicitantes, tívose en conta o disposto nos artigos 5 e 6 das bases reguladoras.

Cando se trate de auditorías enerxéticas e sistemas de xestión terase en conta tamén o disposto no Regulamento (UE) núm. 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis (DOUE L 352/1, do 24 de decembro), no Regulamento (UE) núm. 1408/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis no sector agrícola (DOUE L 352/1, do 24 de decembro) e no Regulamento (UE) núm. 717/2014 da Comisión, do 27 de xullo, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis no sector da pesca e da acuicultura.

Cando se trate de axudas para mobilidade alternativa e para proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas do sector industrial e servizos terase en conta tamén ás condicións que se establecen no capítulo I do Regulamento (UE) núm. 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea (Regulamento xeral de exención por categorías).

O importe da subvención non superará, en ningún caso, os 200.000 euros por proxecto.

En ningún caso o custo de adquisición dos gastos subvencionados poderá ser superior ao valor de mercado.

De acordo con todo o anterior, e dentro do prazo fixado pola norma reguladora da convocatoria, esta dirección

RESOLVE:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das axudas concedidas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A2.733A.770.0 que aparecen recollidas no anexo desta resolución.

Segundo. As solicitudes non incluídas na resolución de concesión entenderanse denegadas (artigo 23.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia).

Terceiro. Todos os beneficiarios poderán obter a información detallada dos requisitos da subvención concedida, accedendo ao taboleiro electrónico a través da aplicación informática habilitada para estas axudas co usuario e contrasinal do solicitante, desde a páxina web do Instituto Enerxético de Galicia (www.inega.es), na epígrafe Axudas proxectos de aforro e eficiencia enerxética 2016-2017.

Cuarto. A dotación para financiar esta convocatoria foi suficiente para atender todas as peticións de axuda que cumpren cos requisitos establecidos nas bases seguladoras e que acadaron a puntuación mínima de 10 puntos exixida no artigo 13.3 das bases reguladoras.

Quinto. De acordo co disposto no artigo 18 das bases reguladoras, se transcorresen dez (10) días hábiles desde a publicación desta resolución no DOG sen que os interesados que figuran no anexo comunicasen expresamente a súa renuncia á subvención, entenderase que a aceptan, e desde ese momento adquirirán a condición de beneficiarios.

Contra esta resolución poderá interpoñer recurso de alzada ante o presidente da Axencia Instituto Enerxético de Galicia no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución; tamén poderá interpoñer calquera outro recurso que considere pertinente ao seu dereito.

Santiago de Compostela, 20 de decembro de 2016

Ángel Bernardo Tahoces
Director do Instituto Enerxético de Galicia

ANEXO

Subvencións concedidas

Procedemento: a realización de auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión, mobilidade alternativa e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores da industria e servizos.

Beneficiarios: empresas legalmente constituídas (incluídas as empresas de servizos enerxéticos) e empresarios autónomos dos sectores empresariais recollidos no artigo 4 das bases reguladoras.

Aplicación orzamentaria: 09.A2.733A.770.0.

Auditorías enerxéticas (AE).

Código proxecto

Solicitante

Investimento elixible (€)

Axuda concedida (€)

Puntuación

IN417Y-16A1062

A Casa da Meixida, S.L.

6.001,00

3.000,00

35,00

IN417Y-16A1118

Explotaciones Rurales de Galicia, S.L.

6.001,00

3.000,00

100,00

IN417Y-16A1149

Adenort, S.L.

6.001,00

3.000,00

33,47

IN417Y-16A1190

Frioteis, S.L.

6.540,00

3.270,00

72,58

IN417Y-16A1194

Conservas Lago Paganini, S.L.

7.300,00

3.650,00

72,42

IN417Y-16A1200

Viguesa de Calderería, S.A.

10.000,00

3.000,00

51,33

IN417Y-16A1212

Norruber, S.A.L.

19.400,00

9.700,00

82,12

IN417Y-16A1231

Inforhouse, S.L.

6.000,01

3.000,00

39,62

IN417Y-16A1264

La Conquete des Poles, S.L.

6.001,00

3.000,00

60,07

IN417Y-16A1277

Thune Eureka, S.A.

7.100,00

3.550,00

55,76

IN417Y-16A1279

Serrerías Rodríguez, S.L.

7.200,00

3.600,00

77,88

IN417Y-16A1285

Fundiciones Rey, S.L.

7.250,00

3.625,00

90,52

IN417Y-16A1286

Magnesitas de Rubián, S.A.

36.680,00

18.340,00

100,00

IN417Y-16A1292

Pomarco, S.L.

6.010,00

3.005,00

69,38

IN417Y-16A1306

Armadores de Burela,S.A.

6.142,00

3.071,00

79,90

IN417Y-16A1322

Uro Vehículos Especiales, S.A.

10.000,00

5.000,00

65,02

IN417Y-16A1340

Sistemas de Seguridade A-1, S.L.

6.001,00

3.000,00

33,26

IN417Y-16A1345

Sistemas de Seguridade A-1, S.L.

6.001,00

3.000,00

33,01

IN417Y-16A1358

Caolines de Vimianzo, S.A.U.

8.900,00

4.450,00

100,00

IN417Y-16A1397

Fundinoxcorten, S.L.

6.001,00

3.000,00

24,30

IN417Y-16A1400

Vrio Pack, S.L.

10.001,00

5.000,00

33,25

Mobilidade alternativa (MA).

Código proxecto

Solicitante

Investimento elixible (€)

Axuda concedida (€)

Puntuación

IN417Y-16A1220

Financiera Maderera, S.A.

197.082,00

59.124,60

46,59

IN417Y-16A1235

Financiera Maderera, S.A.

238.788,00

71.636,40

60,09

IN417Y-16A1299

Magnesitas de Rubián, S.A.

32.359,50

12.943,80

47,40

IN417Y-16A1395

Toldos Gómez S.L.

34.147,44

13.658,98

48,71

Implantación sistemas de xestión (SX).

Código proxecto

Solicitante

Investimento elixible (€)

Axuda concedida (€)

Puntuación

IN417Y-16A1128

Frigoríficos Protea, S.A.

6.192,00

2.476,80

50,22

IN417Y-16A1344

Frigoríficos Protea, S.A.

13.132,00

5.252,80

38,33

IN417Y-16A1376

Galpellet, S.L.

19.670,00

7.868,00

90,09

IN417Y-16A1409

Eseled Consulting, S.L.

6.030,00

2.412,00

10,88

Proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector industria e ESE (PAE).

Código proxecto

Solicitante

Investimento elixible (€)

Axuda concedida (€)

Puntuación

IN417Y-16A1000

Lácteos Casa Macán, S.L.

62.373,66

24.949,46

78,25

IN417Y-16A1014

Agrupación de Fabricantes de Aceites Marinos, S.A.

123.420,00

49.368,00

38,67

IN417Y-16A1017

Aguasana, S.L.

52.605,00

21.042,00

39,51

IN417Y-16A1019

Santos Cocina y Baño, S.L.

242.250,00

96.900,00

39,16

IN417Y-16A1020

Santos Cocina y Baño, S.L.

104.550,00

41.820,00

39,11

IN417Y-16A1021

Santos Cocina y Baño, S.L.

13.260,00

5.304,00

44,19

IN417Y-16A1025

Conejos Gallegos Sociedad Cooperativa Ltda.

512.740,00

200.000,00

83,19

IN417Y-16A1026

Productos Cárnicos Domínguez

84.150,00

33.660,00

38,09

IN417Y-16A1028

Mosquera Villavidal, S.L.

145.750,00

58.300,00

38,31

IN417Y-16A1030

Serrerías Rodríguez, S.L.

36.000,00

14.400,00

28,11

IN417Y-16A1032

Maderas Cajaraville, S.L.

109.242,00

43.696,80

28,12

IN417Y-16A1033

Gas Natural Servicios SDG, S.A.

118.421,50

35.526,45

33,86

IN417Y-16A1034

Hijos de Ramón Rubal, S.L.

122.400,00

48.960,00

37,98

IN417Y-16A1035

Maderas Hermanos Castro, S.L.

44.370,00

17.748,00

39,74

IN417Y-16A1036

Artesanía Ferradáns, S.C.

23.460,00

9.384,00

43,46

IN417Y-16A1038

Mafoods, S.L.

24.000,00

9.600,00

33,62

IN417Y-16A1045

Maderbar, S.L.

25.806,00

10.322,40

43,65

IN417Y-16A1052

Nefab Pontevedra, S.L.

281.265,00

112.506,00

39,31

IN417Y-16A1053

Unión de Empresas Madereras, S.A. Unemsa

93.553,69

37.421,48

58,44

IN417Y-16A1058

Metalúrgica del Deza, S.A.

27.919,66

11.167,86

48,99

IN417Y-16A1059

Costiña, S.L.

173.910,00

69.564,00

37,86

IN417Y-16A1061

Benteler Automotive Vigo S.L.

86.093,48

25.828,04

20,42

IN417Y-16A1063

Maderas Gay, S.L.U.

40.000,00

16.000,00

33,21

IN417Y-16A1068

Top Wash, S.L.

974.130,00

200.000,00

73,93

IN417Y-16A1069

Top Wash, S.L.

16.182,34

6.472,94

27,33

IN417Y-16A1071

Rotogal, S.L.U.

36.975,00

14.790,00

39,74

IN417Y-16A1072

J.J. Chicolino, S.L.

146.115,00

58.446,00

39,67

IN417Y-16A1082

Industria Frigoríficas del Louro, S.A.

173.505,20

52.051,56

68,05

IN417Y-16A1088

Tartas La Abuela, S.L.

45.645,00

18.258,00

38,88

IN417Y-16A1105

Ence Energía y Celulosa, S.A.

64.198,80

19.259,64

22,16

IN417Y-16A1108

Delicias Coruña, S.L.

11.977,38

4.790,95

64,07

IN417Y-16A1115

Forestal del Atlántico, S.A.

322.034,26

128.813,70

85,00

IN417Y-16A1117

Celta de Artes Gráficas, S.L.

19.620,00

7.848,00

77,64

IN417Y-16A1126

Ramiro Martínez, S.L.

356.959,20

142.783,68

38,60

IN417Y-16A1134

Componentes Aeronáuticos Coasa, S.A.

85.438,80

25.631,64

65,35

IN417Y-16A1136

Ramiro Martínez, S.L.

156.202,80

62.481,12

39,45

IN417Y-16A1137

Papeles y Desarrollos, S.L.

21.533,49

8.613,40

69,77

IN417Y-16A1138

Industria Frigoríficas del Louro, S.A.

64.278,25

19.283,47

58,41

IN417Y-16A1139

Industria Frigoríficas del Louro, S.A.

21.042,94

6.312,88

39,86

IN417Y-16A1141

Novafrigsa, S.A.

140.563,84

56.225,54

37,52

IN417Y-16A1151

Serrerías Rodríguez, S.L.

325.000,00

130.000,00

21,95

IN417Y-16A1152

Destilerías Compostela, S.A.

36.580,96

14.632,38

59,31

IN417Y-16A1153

Epifanio Campo, S.L.

61.927,32

24.770,93

85,00

IN417Y-16A1163

Aislamientos Térmicos de Galicia, S.A.

15.875,03

6.350,01

44,70

IN417Y-16A1164

Alonarti Envases, S.A.

153.000,00

61.200,00

39,84

IN417Y-16A1165

Campo Brick, S.L.

48.840,41

19.536,16

69,69

IN417Y-16A1168

Maderas Goiriz, S.L.

263.670,00

105.468,00

38,66

IN417Y-16A1169

Lago Aves Huevos y Caza, S.A.

194.787,00

77.914,80

33,44

IN417Y-16A1172

Maderas Ojea, S.L.

100.250,00

40.100,00

39,56

IN417Y-16A1181

Desarrollos Mecánicos Auria, S.L.

10.800,00

4.320,00

30,34

IN417Y-16A1182

Troqueles y Moldes de Galicia, S.A.

304.200,00

121.680,00

43,72

IN417Y-16A1183

Troqueles y Moldes de Galicia, S.A.

75.054,60

30.021,84

20,84

IN417Y-16A1185

Sociedad Textil Lonia, S.A.

41.128,73

12.338,62

38,84

IN417Y-16A1186

Maderas Torguedo, S.A.

11.781,00

4.712,40

43,92

IN417Y-16A1187

Aliusporta, S.L.

37.353,28

14.941,31

35,26

IN417Y-16A1192

Reyes Hermanos S.L.

167.542,65

67.017,06

63,87

IN417Y-16A1197

Financiera Maderera, S.A.

19.872,00

5.961,60

28,64

IN417Y-16A1199

Viguesa de Calderería, S.A.

9.630,00

3.852,00

72,80

IN417Y-16A1208

Levantina y Asociados de Minerales, S.A.

44.378,42

13.313,53

52,80

IN417Y-16A1210

Financiera Maderera, S.A.

81.000,00

24.300,00

47,50

IN417Y-16A1213

Norruber, S.A.L.

55.575,00

22.230,00

48,47

IN417Y-16A1214

Norruber, S.A.L.

60.160,72

24.064,29

53,65

IN417Y-16A1216

Cz Veterinaria, S.A.

198.000,00

79.200,00

54,56

IN417Y-16A1218

Financiera Maderera, S.A.

44.688,15

13.406,44

84,66

IN417Y-16A1221

Financiera Maderera, S.A.

29.133,00

8.739,90

69,50

IN417Y-16A1222

Financiera Maderera, S.A.

22.927,45

6.878,23

56,93

IN417Y-16A1223

Biomasa Forestal, S.L.

966.690,00

200.000,00

77,70

IN417Y-16A1229

Retsa Ii, S.L.

21.440,59

8.576,24

63,33

IN417Y-16A1237

Seistag Innovación, S.L.

71.190,00

28.476,00

41,13

IN417Y-16A1240

Navantia, S.A.

91.972,35

27.591,71

22,61

IN417Y-16A1241

Tecglass, S.L.

34.591,29

13.836,52

53,74

IN417Y-16A1243

Navantia, S.A.

104.946,66

31.484,00

21,57

IN417Y-16A1244

Refractarios Campo, S.L.

39.015,40

15.606,16

70,99

IN417Y-16A1248

Rodman Polyships, S.A.U.

172.188,00

68.875,20

56,45

IN417Y-16A1249

Pretensados Campo, S.L.

26.382,44

10.552,98

58,77

IN417Y-16A1252

Copo Ibérica, S.A

28.956,92

11.582,77

40,73

IN417Y-16A1253

Einsa Print, S.A.

81.576,00

24.472,80

85,63

IN417Y-16A1254

Copo Ibérica, S.A.

25.630,00

10.252,00

79,03

IN417Y-16A1258

Cristalería Pontevedra, S.L.

9.018,00

3.607,20

88,15

IN417Y-16A1261

Maderas Teixeiro, S.L.

39.900,00

15.960,00

22,64

IN417Y-16A1265

Frigoríficos de Vigo, S.A.

14.460,37

5.784,15

53,79

IN417Y-16A1266

Ramiro Martínez, S.L.

9.270,00

3.708,00

54,14

IN417Y-16A1267

Maderas Goiriz, S.L.

43.973,62

17.589,45

29,88

IN417Y-16A1276

Portalconsa, S.L.U.

11.122,74

4.449,10

56,94

IN417Y-16A1278

Ardagh Metal Packaging Ibérica, S.A.

12.108,60

4.843,44

74,20

IN417Y-16A1298

Pizarras O Cortello, S.L.U.

50.879,65

20.351,86

47,02

IN417Y-16A1300

Borgwarner Emissions Systems Spain, S.L.

147.595,27

44.278,58

56,08

IN417Y-16A1302

Lacados Galicia, S.L.

10.858,50

4.343,40

38,56

IN417Y-16A1303

Lacados Galicia, S.L.

175.500,00

70.200,00

85,00

IN417Y-16A1305

Galpellet, S.L.

19.704,60

7.881,84

15,06

IN417Y-16A1308

J.J. Chicolino, S.L.

23.914,26

9.565,70

35,25

IN417Y-16A1313

Construcciones Técnicas en Acero de Gondomar, S.L.

9.831,15

3.932,46

53,68

IN417Y-16A1314

Piedras y Granitos de Villanueva, S.L.

135.000,00

54.000,00

31,30

IN417Y-16A1324

Gas Natural Servicios SDG, S.A.

71.868,06

21.560,42

85,00

IN417Y-16A1327

Gas Natural Servicios SDG, S.A.

101.170,80

30.351,24

85,00

IN417Y-16A1329

Gas Natural Servicios SDG, S.A.

188.364,60

56.509,38

74,45

IN417Y-16A1331

Agroamb Prodalt, S.L.

32.358,42

12.943,37

16,70

IN417Y-16A1333

Uro Vehículos Especiales, S.A.

13.410,00

5.364,00

33,72

IN417Y-16A1341

Metal Ferrol, S.A.L.

13.674,60

5.469,84

58,79

IN417Y-16A1348

Eurockp, S.A.

18.483,30

7.393,32

43,17

IN417Y-16A1349

Cooperativas Orensanas, S. Coop. L.

151.294,76

45.388,43

57,00

IN417Y-16A1352

Biomasa Forestal, S.L.

47.995,20

19.198,08

50,23

IN417Y-16A1362

Piedras y Granitos de Villanueva, S.L.

33.750,00

13.500,00

31,64

IN417Y-16A1366

Granitos Milagros, S.L.

68.287,50

27.315,00

37,73

IN417Y-16A1367

Caolines de Vimianzo, S.A.U.

11.763,00

4.705,20

50,27

IN417Y-16A1371

Hierros Diego, S.L.

45.000,00

18.000,00

31,62

IN417Y-16A1381

Frigoríficos de Galicia, S.A.

108.000,00

43.200,00

29,36

IN417Y-16A1390

Carrocerías Digal, S.A.L,

32.832,00

13.132,80

24,33

IN417Y-16A1399

Gas Natural Servicios SDG, S.A.

68.143,82

20.443,15

59,69

IN417Y-16A1403

Casa Grande de Xanceda, S.A.T.

45.743,42

18.297,37

38,94

IN417Y-16A1421

Vrio Pack, S.L.

180.800,00

72.320,00

33,54

Proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector servizos (PAE).

Código proxecto

Solicitante

Investimento elixible (€)

Axuda concedida (€)

Puntuación

IN417Y-16A1002

Abn Pipe Abastecimientos, S.A.

51.000,00

20.400,00

39,34

IN417Y-16A1007

Talleres Manuel Mosteiro e Hijos, S.L.

18.166,50

7.266,60

51,58

IN417Y-16A1022

Frigoríficos Coroso, S.L.

120.000,00

48.000,00

30,09

IN417Y-16A1023

Kwi Atlántico, S.A.

115.710,00

46.284,00

38,60

IN417Y-16A1024

Redarse, S.L.

16.100,00

6.440,00

43,17

IN417Y-16A1031

Delagro, S. Coop.

28.560,00

11.424,00

38,54

IN417Y-16A1037

Estación de Servicio Mesón del Viento, S.L.

10.271,00

4.108,40

43,61

IN417Y-16A1040

Icaria 24 Horas, S.L.

18.615,00

7.446,00

43,95

IN417Y-16A1041

Autopistas del Atlántico Conc. Española, S.A.

13.200,00

3.960,00

44,43

IN417Y-16A1042

Autopistas del Atlántico Conc. Española, S.A.

14.025,00

4.207,50

44,20

IN417Y-16A1043

Autopistas del Atlántico Conc. Española, S.A.

14.586,00

4.375,80

43,51

IN417Y-16A1044

Autopistas del Atlántico Conc. Española, S.A.

16.580,00

4.974,00

38,96

IN417Y-16A1046

Estación de Servicio La Telva, S.L.

12.750,00

5.100,00

44,62

IN417Y-16A1047

Horsal, Sociedad Coop. Galega

22.980,80

9.192,32

44,94

IN417Y-16A1048

M. Prado Mazaira, S.L.

28.028,00

11.211,20

41,53

IN417Y-16A1049

Maquinaria Rey, S.A.

45.517,50

18.207,00

38,62

IN417Y-16A1051

Carlos Cortés Vaz

20.227,50

6.068,25

57,24

IN417Y-16A1070

Laminados Villapol, S.A.

214.200,00

85.680,00

37,10

IN417Y-16A1073

Icos, S. Cooperativa Galega

101.235,00

40.494,00

39,10

IN417Y-16A1075

Casa do Cruceiro, Sociedad Limitada

10.029,25

4.011,70

61,12

IN417Y-16A1090

Mercartabria, S.L.U.

13.084,20

3.925,26

85,00

IN417Y-16A1091

Mercartabria, S.L.U.

25.209,94

7.562,98

65,85

IN417Y-16A1093

Mercartabria, S.L.U.

9.727,99

2.918,40

85,00

IN417Y-16A1095

Mercartabria, S.L.U.

9.664,20

2.899,26

85,00

IN417Y-16A1096

Peteiro Motor, S.L.

12.852,00

5.140,80

43,76

IN417Y-16A1100

Pontevicus, S.L.U.

9.918,00

2.975,40

85,00

IN417Y-16A1101

Motor Rosales, S.L.

14.458,50

5.783,40

44,65

IN417Y-16A1102

Larage, S.L.

10.710,00

4.284,00

43,51

IN417Y-16A1119

Automoción Barbanza, S.A.L.

20.000,00

8.000,00

39,80

IN417Y-16A1129

José María Arrojo Aldegunde, S.A.

94.075,20

37.630,08

37,68

IN417Y-16A1130

Hospital Povisa, S.A.

129.965,65

51.986,26

47,37

IN417Y-16A1131

Distribuciones Cárnicas Lovar, S.L.

26.750,00

10.700,00

44,06

IN417Y-16A1176

Abanca Corporación Bancaria, S.A.

10.819,69

3.245,91

22,59

IN417Y-16A1178

I.M.Q. San Rafael, S.A.

199.428,68

79.771,47

56,01

IN417Y-16A1180

Abanca Corporación Bancaria, S.A.

18.548,10

5.564,43

30,66

IN417Y-16A1184

Inversiones 1802, S.L.

25.806,00

10.322,40

43,54

IN417Y-16A1189

Abanca Corporación Bancaria, S.A.

107.347,22

32.204,17

30,51

IN417Y-16A1219

E.S. CLT Culleredo, S.L.

12.240,00

4.896,00

42,85

IN417Y-16A1228

Geriatros, S.A.U.

64.098,90

19.229,67

68,24

IN417Y-16A1232

Geriatros, S.A.U.

29.124,00

8.737,20

64,80

IN417Y-16A1238

Comercial Malasa, S.L.U.

563.550,00

200.000,00

38,65

IN417Y-16A1239

Hotel Riazor Coruña, S.L.

142.941,60

57.176,64

64,33

IN417Y-16A1263

Distribuciones Alfonso Lema, S.L.

39.086,25

15.634,50

32,38

IN417Y-16A1269

Frigoríficos Protea, S.A.

97.380,00

38.952,00

27,64

IN417Y-16A1283

Sicyme 2012, S.L.L.

19.980,00

7.992,00

28,35

IN417Y-16A1284

Las Tres Luces Hotel, S.A.

11.025,00

4.410,00

49,86

IN417Y-16A1295

Magnesitas de Rubián, S.A.

14.968,80

5.987,52

44,68

IN417Y-16A1297

Gasolinas, Lubrificantes Repuestos, S.A.

23.294,25

9.317,70

44,39

IN417Y-16A1301

Enertres Energías Renovables, S.L.

10.175,00

4.070,00

35,33

IN417Y-16A1310

José Luis Lodos Ferreiro

12.600,00

3.780,00

38,42

IN417Y-16A1311

Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.U.

165.535,57

49.660,67

44,54

IN417Y-16A1363

Talleres Armando R, S.L.

34.443,00

13.777,20

36,35

IN417Y-16A1356

Paradores de Turismo de España, S.A.

52.811,76

21.124,70

15,71

IN417Y-16A1369

Automóviles Louzao Vigo, S.L.U.

241.007,40

96.402,96

25,18

IN417Y-16A1378

Transportes Tesalumy, S.L.

34.500,00

13.800,00

38,12

IN417Y-16A1380

José Luis Domínguez Otero

23.760,00

7.128,00

33,49

IN417Y-16A1396

Lobato Corbelle, S.L.

20.451,30

8.180,52

50,74

IN417Y-16A1402

Automóviles Louzao Vigo, S.L.U.

141.920,10

56.768,04

28,77

IN417Y-16A1411

María Expósito Pardo

7.280,00

2.184,00

38,98