Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 249 Venres, 30 de decembro de 2016 Páx. 56601

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda

DECRETO 188/2016, do 22 de decembro, polo que se aproba o Programa estatístico anual da Comunidade Autónoma de Galicia para 2017.

O Plan galego de estatística é, conforme o artigo 6 da Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia, o instrumento de ordenación e planificación da actividade estatística da Comunidade Autónoma. Para o seu desenvolvemento e execución, o Consello da Xunta, por proposta da persoa titular da Consellería de Facenda, aprobará un programa estatístico que terá a vixencia dun ano natural, conforme establece o artigo 9 da citada lei.

O Plan galego de estatística 2017-2021, aprobado pola Lei 15/2016, do 28 de xullo, prevé que os programas estatísticos anuais inclúan a relación de operacións, actividades estatísticas e actividades de interese estatístico que satisfagan os seus obxectivos, e recolle para cada unha delas as características que se determinan no seu artigo 9. Ademais, os programas incluirán unha relación das actividades vencelladas coas liñas de actuación salientables do artigo 6.4.

En cumprimento do disposto no artigo 9 da Lei 9/1988, do 19 de xullo, o proxecto do Programa estatístico anual 2017 foi elaborado polo Instituto Galego de Estatística, logo do informe preceptivo do Consello Galego de Estatística.

En virtude de todo o anterior, por proposta da persoa titular da Consellería de Facenda, e logo da deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do vinte e dous de decembro de dous mil dezaseis,

DISPOÑO:

Artigo 1. Aprobación do Programa estatístico anual 2017

De conformidade co disposto no artigo 9 da Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia, e no 3.2 da Lei 15/2016, do 28 de xullo, do Plan galego de estatística 2017-2021, apróbase o Programa estatístico anual da Comunidade Autónoma de Galicia para 2017. Este programa inclúe as operacións e as actividades estatísticas e de interese estatístico que dan cumprimento aos obxectivos do plan, realizadas polo IGE, os órganos superiores da Administración xeral e as entidades públicas instrumentais do sector público autonómico, que coordinarán a súa actuación mediante os órganos estatísticos sectoriais. Nos anexos I, II, III e IV recóllense, clasifícanse e descríbense as operacións e actividades programadas. No anexo V figuran as modificacións con respecto ao programa 2016.

Artigo 2. Obxectivos informativos

Os obxectivos informativos do artigo 6 do PGE 2017-2021 comprenden as metas de información, a obriga de considerar a perspectiva de xénero e as liñas de actuación salientables.

1. Metas de información

O plan recolle no anexo II as metas de información estatística, que constitúen os seus obxectivos específicos de información. Para cumprir estes obxectivos prográmanse en 2017 as operacións e actividades estatísticas incluídas no anexo I deste decreto.

2. Perspectiva de xénero

As operacións e as actividades estatísticas programadas deberán ter en conta a perspectiva de xénero. As incluídas no programa que recaden datos sobre persoas físicas deberanse recoller e difundir por sexo.

3. Liñas de actuación salientables

Dentro dos obxectivos informativos e como liñas de actuación salientables, o PGE 2017-2021 encomenda afondar na análise da seguintes materias: demografía, estrutura sociolaboral, estrutura sociocultural, cohesión territorial, conxuntura económica e estrutura económica. No anexo IV deste programa figuran as actividades de interese estatístico e outras actuacións concretas que se realizarán en 2017 para avanzar no obxectivo de incrementar o valor da información dispoñible. Xunto con esas, cómpre engadir outras de máis difícil concreción, pero tamén vencelladas coas liñas de actuación salientables, que se presentan a seguir:

a) Liña de actuación salientable 1. Demografía

– Estudo das cargas poboacionais que soportan as diversas divisións territoriais

– Estudo do grao de urbanización nas seccións censuais

– Estudo da poboación residente en establecementos colectivos

– Estudo das cifras poboacionais de referencia en 1 de xullo de cada ano

– Estudo para relacionar distintas bases de datos sociodemográficas dispoñibles no IGE

b) Liña de actuación salientable 2. Estrutura sociolaboral

– Estudo de extensións na información recibida da Seguridade Social

c) Liña de actuación salientable 4. Cohesión territorial

– Estudo da xeolocalización das empresas con sede en Galicia

d) Liña de actuación salientable 5. Conxuntura económica

– Estudo da relación entre fontes conxunturais e estruturais nas contas económicas de Galicia

– Previsión do crecemento do PIB trimestral de Galicia

e) Liña de actuación salientable 6. Estrutura económica

– Estimación da renda municipal dos fogares. Fontes para a estimación en base 2010 e enlace de series

– Estudo das contas por sectores institucionais

– Análise dos fluxos co resto das CC.AA. dos principais produtos

– Escenario macroeconómico de Galicia a curto prazo

– Crecemento potencial e output gap de Galicia

Artigo 3. Obxectivos instrumentais

Para cubrir estes obxectivos e outros do plan, prográmanse en 2017 as actividades de interese estatístico incluídas no anexo IV deste decreto.

Artigo 4. Obxectivos de calidade

Para cubrir estes obxectivos e outros do plan, prográmanse en 2017 as actividades de interese estatístico incluídas no anexo IV deste decreto.

Artigo 5. Carácter das operacións estatísticas

As operacións incluídas nos programas anuais con proxecto técnico consideraranse oficiais após a publicación dos seus resultados.

Disposición adicional

As actuacións estatísticas deste programa realizaranse dentro das dispoñibilidades orzamentarias existentes no estado de gastos do orzamento da Comunidade Autónoma para 2017.

Disposición derradeira primeira

Facúltase a persoa titular da Consellería de Facenda para ditar cantas disposicións sexan necesarias para desenvolver e executar esta norma.

Disposición derradeira segunda

Esta disposición entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2017.

Santiago de Compostela, vinte e dous de decembro de dous mil dezaseis

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda

ANEXO I. Metas de información coas operacións e actividades estatísticas que as satisfán

ANEXO II. Operacións e actividades estatísticas por organismo responsable

ANEXO III. Descrición das operacións e das actividades estatísticas

ANEXO IV. Actividades de interese estatístico

ANEXO V. Relación entre os programas 2016 e 2017

ANEXO I

Metas de información coas operacións e actividades estatísticas que as satisfán

1 Territorio, recursos naturais e ambiente.

1.1 Territorio e recursos naturais.

1.1.01 Territorio.

1101-01-OE05 Estado do planeamento urbanístico dos concellos: en curso.

1101-02-OE05 Indicadores de seguimento das directrices de ordenación do territorio: en curso.

1.1.02 Estradas.

1102-01-OE05 Contaxe nas estradas competencia da Comunidade Autónoma: en curso.

1.1.03 Caza e pesca continental.

1103-01-OE05 Estatística de licenzas de pesca e caza: en curso.

1.1.04 Recursos naturais e biodiversidade.

1207-01-AE05 Indicadores ambientais.

1.2 Ambiente.

1.2.01 Climatoloxía.

1201-01-AE05 Climatoloxía.

1.2.02 Calidade do aire.

1202-01-AE05 Calidade do aire.

1207-01-AE05 Indicadores ambientais.

1.2.03 Reservas de auga.

1203-01-OE05 Reservas de auga: en curso.

1.2.04 Calidade e depuración de auga.

1204-01-OE05 Sistema de información sobre calidade microbiolóxica das zonas de baño: en curso.

1207-01-AE05 Indicadores ambientais.

1.2.05 Residuos urbanos e industriais. Reciclaxe.

1205-01-OE05 Xestión de residuos urbanos: en reestruturación.

1207-01-AE05 Indicadores ambientais.

1.2.06 Hábitos e prácticas ambientais.

1207-01-AE05 Indicadores ambientais.

2 Sociedade.

2.1 Poboación e fogares.

2.1.01 Estática e dinámica da poboación.

2101-01-OE05 Indicadores demográficos: en curso.

2101-02-OE05 Cifras poboacionais de referencia: en curso.

2101-03-OE05 Táboas de mortalidade: en curso.

2101-04-AE05 Explotación do movemento natural da poboación.

2101-05-AE05 Explotación dos movementos migratorios.

2101-06-AE05 Nomenclátor e explotación do padrón municipal de habitantes.

2101-07-OE05 Explotación estatística do Rexistro de Parellas de Feito: en curso.

2101-08-AE05 Galicia aberta: a emigración en cifras.

2505-01-AE05 EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica.

2506-01-OE05 Sistema de indicadores de lonxevidade: en curso.

2.1.02 Estrutura dos fogares.

2102-01-OE05 Estatística de familias numerosas: en curso.

2102-02-OE05 Enquisa estrutural a fogares (EEF): en curso.

2.1.03 Dinámica dos fogares.

2.1.04 Proxeccións demográficas.

2.2 Sanidade.

2.2.01 Asistencia sanitaria.

2201-01-OE05 Explotación do Rexistro Galego de Interrupcións Voluntarias do Embarazo: en cumprimento.

2201-02-AE05 Información estatística do sistema sanitario galego.

2.2.02 Listas de agarda.

2202-01-OE05 Sistema de información sobre a lista de espera cirúrxica: en curso.

2.2.03 Estado xeral de saúde da poboación.

2101-03-OE05 Táboas de mortalidade: en curso.

2203-01-AE05 Esperanza de vida sen limitación.

2.2.04 Morbilidade.

2204-01-OE05 Explotación do Rexistro Galego da Sida: en cumprimento.

2204-02-OE05 Explotación do Rexistro Galego de Tuberculose: en curso.

2204-03-AE05 Enfermidades de declaración obrigatoria.

2.2.05 Mortalidade por causas.

2205-01-OE05 Análise da mortalidade: en cumprimento.

2206-02-OE05 Mortalidade por reacción aguda ao consumo de drogas: en cumprimento.

2.2.06 Consumo de drogas e asistencia ás persoas drogodependentes.

2206-01-OE05 Admisións a tratamento por consumo de substancias psicoactivas: en cumprimento.

2206-02-OE05 Mortalidade por reacción aguda ao consumo de drogas: en cumprimento.

2.3 Educación e capital humano.

2.3.01 Ensino preobrigatorio.

2301-01-OE05 Estatística do ensino non universitario en Galicia: en curso.

2.3.02 Ensino obrigatorio.

2301-01-OE05 Estatística do ensino non universitario en Galicia: en curso.

2401-11-AE05 EPA. Variables de submostra.

2.3.03 Ensino postobrigatorio non universitario.

2301-01-OE05 Estatística do ensino non universitario en Galicia: en curso.

2401-11-AE05 EPA. Variables de submostra.

2.3.04 Acceso á universidade. Oferta e demanda de titulacións.

2305-01-OE05 Datos estatísticos do Sistema universitario de Galicia: en curso.

2.3.05 Ensino universitario.

2305-01-OE05 Datos estatísticos do Sistema universitario de Galicia: en curso.

2401-11-AE05 EPA. Variables de submostra.

2.3.06 Tránsito do sistema educativo ao mercado laboral.

2306-02-AE05 EPA. Módulo sobre a mocidade no mercado laboral.

2.3.07 Outros tipos de formación, coa inclusión da realizada no seo das empresas.

2307-01-OE05 Estatística de escolas, casas de oficio e obradoiros de emprego: en curso.

2401-11-AE05 EPA. Variables de submostra.

2.4 Traballo.

2.4.01 Caracterización do mercado laboral.

2306-02-AE05 EPA. Módulo sobre a mocidade no mercado laboral.

2401-01-OE05 Datos sobre ocupacións máis contratadas: en curso.

2401-02-OE05 Persoal ao servizo da Administración autonómica: en cumprimento.

2401-03-OE05 Enquisa de poboación activa de Galicia (EPA): en cumprimento.

2401-04-OE05 Apertura de centros de traballo: en curso.

2401-05-OE05 Centros especiais de emprego: en curso.

2401-06-AE05 Información do mercado laboral rexistrado.

2401-07-AE05 Explotación da mostra continua de vidas laborais.

2401-08-AE05 EPA. Estatística de fluxos da poboación activa.

2401-09-AE05 Informe do paro rexistrado.

2401-10-OE05 Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada: en curso.

2401-11-AE05 EPA. Variables de submostra.

2401-12-AE05 Emprego na Seguridade Social e mutualidades.

2401-13-AE05 Explotación do Rexistro de Contratos Laborais.

2403-02-AE05 EPA. Decil de salarios do emprego principal.

2505-01-AE05 EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica.

2.4.02 Accidentes laborais e enfermidades profesionais.

2402-01-OE05 Sinistralidade laboral: en curso.

2.4.03 Salarios e custos laborais.

2403-01-AE05 Estudo sobre salarios.

2403-02-AE05 EPA. Decil de salarios do emprego principal.

2.4.04 Outras condicións laborais.

2401-11-AE05 EPA. Variables de submostra.

2404-01-OE05 Empresas de traballo temporal: en curso.

2404-02-AE05 EEF. Condicións no traballo.

2.4.05 Flexibilidade na aplicación das condicións laborais.

2.4.06 Concertación laboral.

2406-01-AE05 Negociación colectiva.

2406-02-AE05 Conciliacións individuais e colectivas.

2.4.07 Eleccións sindicais.

2407-01-OE05 Eleccións sindicais: en curso.

2.4.08 Infraccións e sancións.

2408-01-OE05 Infraccións e sancións na orde social: en curso.

2.4.09 Regulación de emprego.

2409-01-OE05 Procedementos de despedimento colectivo, suspensión de contratos e redución de xornada: en curso.

2.4.10 Persoas traballadoras estranxeiras.

2410-01-OE05 Desprazamento transnacional de persoas traballadoras: en curso.

2.5 Condicións sociais.

2.5.01 Ingresos e gastos dos fogares.

2102-02-OE05 Enquisa estrutural a fogares (EEF): en curso.

2501-01-OE05 Enquisa conxuntural a fogares: en curso.

2.5.02 Benestar.

2102-02-OE05 Enquisa estrutural a fogares (EEF): en curso.

2502-01-OE05 Indicadores de cohesión social: en curso.

2.5.03 Pensións e outras prestacións.

2503-01-OE05 Estatística sobre persoas beneficiarias da Risga e das axudas de inclusión social: en curso.

2503-02-AE05 Pensións e outras prestacións.

2503-03-OE05 Pensións da Seguridade Social por concello de residencia da persoa pensionista: en implantación.

2.5.04 Emprego do tempo.

2.5.05 Desprazamentos por razón de traballo e outros tipos de mobilidade.

2505-01-AE05 EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica.

2.5.06 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais.

2503-01-OE05 Estatística sobre persoas beneficiarias da Risga e das axudas de inclusión social: en curso.

2506-01-OE05 Sistema de indicadores de lonxevidade: en curso.

2506-02-OE05 Estatística de protección de menores: en curso.

2506-03-OE05 Explotación do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais: en curso.

2506-05-AE05 EPA. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil.

2511-03-AE05 Estatística de execución de medidas xudiciais impostas a menores.

2.5.07 Discapacidade.

2203-01-AE05 Esperanza de vida sen limitación.

2507-01-OE05 Explotación do censo de persoas con discapacidade: en curso.

2.5.08 Violencia de xénero.

2508-01-OE05 Estatística de violencia de xénero: en curso.

2.5.09 Conciliación familiar e laboral.

2404-02-AE05 EEF. Condicións no traballo.

2.5.10 Capital social e participación cidadá.

2.5.11 Xustiza e seguridade.

2511-01-OE05 Estatística de chamadas ao Centro de Atención de Emerxencias 112: en curso.

2511-02-AE05 Asistencia xurídica gratuíta.

2511-03-AE05 Estatística de execución de medidas xudiciais impostas a menores.

2.6 Cultura, deporte e lecer.

2.6.01 Equipamentos e recursos culturais.

2601-01-AE05 Estatística de bibliotecas públicas.

2.6.02 Hábitos e prácticas culturais.

2.6.03 Hábitos e prácticas deportivas e do lecer.

2.6.04 Prácticas lingüísticas.

2.7 Vivenda.

2.7.01 Demanda e acceso á vivenda.

2701-01-AE05 Accesibilidade á vivenda.

2.7.02 Equipamento e características das vivendas.

3 Estrutura produtiva.

3.1 Sector agrario.

3.1.01 Superficies agrarias.

3101-01-OE05 Superficies agrícolas: en curso.

3.1.02 Efectivos gandeiros.

3102-01-OE05 Explotación do Rexistro de Gando Bovino: en curso.

3102-02-OE05 Explotación do Rexistro de Ovino e Cabrún: en curso.

3102-03-OE05 Sector porcino industrial: en cumprimento.

3.1.03 Maquinaria e outro capital agrario.

3103-01-OE05 Explotación do Rexistro de Maquinaria Agrícola: en curso.

3.1.04 Producións e rendementos vexetais.

3104-01-AE05 Rendementos de cultivos.

3.1.05 Sacrificio de gando.

3105-01-OE05 Estatística de sacrificio de gando en matadoiros: en cumprimento.

3.1.06 Produción ecolóxica e de calidade.

1207-01-AE05 Indicadores ambientais.

3.1.07 Características das explotacións agrarias.

3102-03-OE05 Sector porcino industrial: en cumprimento.

3107-02-OE05 Explotación do Rexistro Vitícola: en curso.

3107-03-AE05 Explotación do Rexistro de Avicultura.

3.2 Pesca e acuicultura.

3.2.01 Buques pesqueiros.

3201-01-OE05 Explotación do Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma: en curso.

3.2.02 Establecementos de acuicultura.

3202-01-AE05 Establecementos de acuicultura mariña.

3.2.03 Primeira venda de produtos pesqueiros.

3203-01-OE05 Estatística da primeira venda de produtos pesqueiros frescos: en curso.

3.2.04 Características das unidades de produción.

3204-01-AE05 Estatística de permisos de marisqueo a pé.

3204-02-AE05 Estatística de produción da acuicultura mariña.

3.2.05 Ocupación no sector da pesca.

3.3 Enerxía e industria.

3.3.01 Subsector industrial relacionado co sector primario.

3301-01-AE05 Enquisa trimestral de fabricación de pensos e consumo de materias primas.

3301-02-AE05 Actividade industrial en Galicia.

3.3.02 Outras industrias manufactureiras.

3301-02-AE05 Actividade industrial en Galicia.

3302-01-AE05 Explotación do índice de produción industrial.

3.4 Construción.

3.4.01 Edificación residencial e non residencial.

3401-01-AE05 Seguimento e análise da construción.

3401-02-OE05 Estatística de construción de edificios: en cumprimento.

3.5 Servizos de mercado.

3.5.01 Comercio interior.

3501-01-OE05 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos: en curso.

3.5.02 Transporte de mercadorías e de pasaxeiros/as.

3501-01-OE05 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos: en curso.

3.5.03 Infraestruturas turística e hostaleira.

3501-01-OE05 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos: en curso.

3503-01-AE05 Emprego no sector turístico galego.

3.5.04 Movemento de viaxeiros/as. Ocupación en establecementos regulamentados e non regulamentados.

3504-01-OE05 Análise estatística sobre o excursionismo procedente de Asturias, León e Zamora: en curso.

3504-02-OE05 Enquisa de movemento aeroportuario de Galicia: en implantación.

3504-03-AE05 Enquisa sobre o turismo en destino de Galicia.

3504-04-AE05 Conxuntura hoteleira en Galicia: análise da demanda, ocupación e rendibilidade empresarial.

3504-05-AE05 Indicador da intensidade da demanda turística.

3.5.05 Servizos financeiros, servizos ás empresas e outros de mercado.

3501-01-OE05 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos: en curso.

3.6 Administración pública e outros servizos non de mercado.

3.6.01 Institucións sen fins de lucro.

3.6.02 Ingresos tributarios e non tributarios.

3602-01-AE05 Explotación estatística da información tributaria.

3.6.03 Recursos e gasto na sanidade.

2201-02-AE05 Información estatística do sistema sanitario galego.

3.6.04 Recursos e gasto na I+D+i.

3.7 Mercados e prezos.

3.7.01 Intercambios comerciais.

3701-01-AE05 Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario.

3.7.02 Prezos no sector primario.

3702-01-OE05 Prezos da terra: en cumprimento.

3702-02-OE05 Explotación do Rexistro sobre Prezos Declarados polos Compradores de Leite: en curso.

3702-04-OE05 Prezos agrarios: en cumprimento.

3.7.03 Prezos no sector externo.

3703-01-OE05 Índices de valor unitario para o comercio exterior e intracomunitario: en curso.

3.7.04 Nivel xeral de prezos.

3704-01-AE05 Informe das variacións do índice de prezos de consumo.

3.7.05 Competitividade.

3705-01-OE05 Índices de competitividade: en curso.

3.8 Actividade empresarial.

3.8.01 Estrutura e caracterización do sector empresarial.

3301-02-AE05 Actividade industrial en Galicia.

3801-01-OE05 Explotación do directorio de empresas e unidades locais: en curso.

3801-02-OE05 Indicadores do sector empresarial: en reestruturación.

3801-03-OE05 Explotación do Boletín Oficial del Registro Mercantil: en curso.

3801-04-OE05 Indicadores de multilocalización empresarial: en curso.

3801-05-OE05 Enquisa a empresas multilocalizadas: en implantación.

3.8.02 Conxuntura empresarial.

3.8.03 Cooperativas, sociedades laborais e outras formas asociativas.

3803-01-OE05 Cooperativas: en curso.

3803-02-OE05 Sociedades laborais: en curso.

3.9 Sistema de contas.

3.9.01 Previsións macroeconómicas.

3901-02-AE05 Banco de series de conxuntura.

3.9.02 Contas económicas e beneficios empresariais.

3801-05-OE05 Enquisa a empresas multilocalizadas: en implantación.

3902-01-OE05 Contas económicas anuais: en curso.

3902-02-OE05 Contas económicas trimestrais: en curso.

3.9.03 Marco input-output.

3903-02-AE05 Actualización do Marco input-output.

3.9.04 Sectores institucionais.

3904-01-OE05 Matriz de contabilidade social: en curso.

3.9.05 Contas satélites.

3904-01-OE05 Matriz de contabilidade social: en curso.

4 Coñecemento e tecnoloxía.

4.1 Sociedade da información.

4.1.01 Sociedade da información nos fogares.

4101-02-OE05 Sistema de indicadores da sociedade da información: en curso.

4.1.02 Sociedade da información nas empresas.

4101-02-OE05 Sistema de indicadores da sociedade da información: en curso.

4102-01-OE05 Empresas TIC de Galicia: en curso.

4102-02-AE05 Observatorio da sociedade da información e da modernización de Galicia.

4.1.03 Sociedade da información nas administracións.

4101-02-OE05 Sistema de indicadores da sociedade da información: en curso.

4103-01-OE05 Estatística sobre a Administración electrónica na Xunta de Galicia: en curso.

4103-02-OE05 Estatística da Administración electrónica nos concellos galegos: en curso.

4.1.04 Sociedade da información no sistema educativo.

2301-01-OE05 Estatística do ensino non universitario en Galicia: en curso.

4.1.05 Sociedade da información no sistema sanitario.

4105-01-OE05 Situación das TIC nos centros sanitarios: en curso.

4.1.06 Sociedade da información no medio rural.

4106-01-AE05 A sociedade da información no medio rural.

4.2 Ciencia e tecnoloxía.

4.2.01 I+D+i nas empresas.

4201-01-AE05 Indicadores de innovación.

4.2.02 I+D+i nas administracións.

4201-01-AE05 Indicadores de innovación.

4.2.03 I+D+i na universidade.

4201-01-AE05 Indicadores de innovación.

4.2.04 Comercio externo de produtos tecnolóxicos.

4204-01-AE05 Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía.

9 Metas de plans anteriores.

9.1 Territorio, recursos naturais e ambiente.

9.1.01 Meta do Plan galego de estatística 2012-2016 (1.1.6 Incendios forestais).

9101-01-AE05 Incendios forestais.

ANEXO II

Operacións e actividades estatísticas por organismo responsable

• Presidencia da Xunta

2101-08-AE05 Galicia aberta: a emigración en cifras

3503-01-AE05 Emprego no sector turístico galego

3504-01-OE05 Análise estatística sobre o excursionismo procedente de Asturias, León e Zamora: en curso

3504-02-OE05 Enquisa de movemento aeroportuario de Galicia: en implantación

3504-03-AE05 Enquisa sobre o turismo en destino de Galicia

3504-04-AE05 Conxuntura hoteleira en Galicia: análise da demanda, ocupación e rendibilidade empresarial

4101-02-OE05 Sistema de indicadores da sociedade da información: en curso

4102-01-OE05 Empresas TIC de Galicia: en curso

4102-02-AE05 Observatorio da sociedade da información e da modernización de Galicia

4103-01-OE05 Estatística sobre a Administración electrónica na Xunta de Galicia: en curso

4103-02-OE05 Estatística da Administración electrónica nos concellos galegos: en curso

4106-01-AE05 A sociedade da información no medio rural

• Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

2101-07-OE05 Explotación estatística do Rexistro de Parellas de Feito: en curso

2508-01-OE05 Estatística de violencia de xénero: en curso

2511-01-OE05 Estatística de chamadas ao Centro de Atención de Emerxencias 112: en curso

2511-02-AE05 Asistencia xurídica gratuíta

• Consellería de Facenda

2401-02-OE05 Persoal ao servizo da Administración autonómica: en cumprimento

• Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

1101-01-OE05 Estado do planeamento urbanístico dos concellos: en curso

1101-02-OE05 Indicadores de seguimento das directrices de ordenación do territorio: en curso

1103-01-OE05 Estatística de licenzas de pesca e caza: en curso

1201-01-AE05 Climatoloxía

1202-01-AE05 Calidade do aire

1203-01-OE05 Reservas de auga: en curso

1205-01-OE05 Xestión de residuos urbanos: en reestruturación

1207-01-AE05 Indicadores ambientais

• Consellería de Infraestruturas e Vivenda

1102-01-OE05 Contaxe nas estradas competencia da Comunidade Autónoma: en curso

3401-02-OE05 Estatística de construción de edificios: en cumprimento

• Consellería de Economía, Emprego e Industria

2307-01-OE05 Estatística de escolas, casas de oficio e obradoiros de emprego: en curso

2401-01-OE05 Datos sobre ocupacións máis contratadas: en curso

2401-04-OE05 Apertura de centros de traballo: en curso

2401-05-OE05 Centros especiais de emprego: en curso

2401-09-AE05 Informe do paro rexistrado

2401-13-AE05 Explotación do Rexistro de Contratos Laborais

2402-01-OE05 Sinistralidade laboral: en curso

2404-01-OE05 Empresas de traballo temporal: en curso

2406-01-AE05 Negociación colectiva

2406-02-AE05 Conciliacións individuais e colectivas

2407-01-OE05 Eleccións sindicais: en curso

2408-01-OE05 Infraccións e sancións na orde social: en curso

2409-01-OE05 Procedementos de despedimento colectivo, suspensión de contratos e redución de xornada: en curso

2410-01-OE05 Desprazamento transnacional de persoas traballadoras: en curso

3803-01-OE05 Cooperativas: en curso

3803-02-OE05 Sociedades laborais: en curso

• Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

2301-01-OE05 Estatística do ensino non universitario en Galicia: en curso

2305-01-OE05 Datos estatísticos do Sistema universitario de Galicia: en curso

2601-01-AE05 Estatística de bibliotecas públicas

• Consellería de Sanidade

1204-01-OE05 Sistema de información sobre calidade microbiolóxica das zonas de baño: en curso

2101-03-OE05 Táboas de mortalidade: en curso

2201-01-OE05 Explotación do Rexistro Galego de Interrupcións Voluntarias do Embarazo: en cumprimento

2202-01-OE05 Sistema de información sobre a lista de espera cirúrxica: en curso

2204-01-OE05 Explotación do Rexistro Galego da Sida: en cumprimento

2204-02-OE05 Explotación do Rexistro Galego de Tuberculose: en curso

2204-03-AE05 Enfermidades de declaración obrigatoria

2205-01-OE05 Análise da mortalidade: en cumprimento

2206-01-OE05 Admisións a tratamento por consumo de substancias psicoactivas: en cumprimento

2206-02-OE05 Mortalidade por reacción aguda ao consumo de drogas: en cumprimento

4105-01-OE05 Situación das TIC nos centros sanitarios: en curso

• Consellería de Política Social

2102-01-OE05 Estatística de familias numerosas: en curso

2503-01-OE05 Estatística sobre persoas beneficiarias da Risga e das axudas de inclusión social: en curso

2506-02-OE05 Estatística de protección de menores: en curso

2506-03-OE05 Explotación do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais: en curso

2507-01-OE05 Explotación do censo de persoas con discapacidade: en curso

2511-03-AE05 Estatística de execución de medidas xudiciais impostas a menores

• Consellería do Medio Rural

3101-01-OE05 Superficies agrícolas: en curso

3102-01-OE05 Explotación do Rexistro de Gando Bovino: en curso

3102-02-OE05 Explotación do Rexistro de Ovino e Cabrún: en curso

3102-03-OE05 Sector porcino industrial: en cumprimento

3103-01-OE05 Explotación do Rexistro de Maquinaria Agrícola: en curso

3104-01-AE05 Rendementos de cultivos

3105-01-OE05 Estatística de sacrificio de gando en matadoiros: en cumprimento

3107-02-OE05 Explotación do Rexistro Vitícola: en curso

3107-03-AE05 Explotación do Rexistro de Avicultura

3301-01-AE05 Enquisa trimestral de fabricación de pensos e consumo de materias primas

3702-01-OE05 Prezos da terra: en cumprimento

3702-02-OE05 Explotación do Rexistro sobre Prezos Declarados polos Compradores de Leite: en curso

3702-04-OE05 Prezos agrarios: en cumprimento

9101-01-AE05 Incendios forestais

9999-01-OE05 Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de desenvolvemento rural: en curso

9999-02-AE05 Indicadores de contexto do Plan de desenvolvemento rural

• Consellería do Mar

3201-01-OE05 Explotación do Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma: en curso

3202-01-AE05 Establecementos de acuicultura mariña

3203-01-OE05 Estatística da primeira venda de produtos pesqueiros frescos: en curso

3204-01-AE05 Estatística de permisos de marisqueo a pé

3204-02-AE05 Estatística de produción da acuicultura mariña

• Instituto Galego de Estatística

0004-01-AE05 Panorama rural e urbano

0004-02-AE05 Panorama dos sete grandes concellos

2101-01-OE05 Indicadores demográficos: en curso

2101-02-OE05 Cifras poboacionais de referencia: en curso

2101-03-OE05 Táboas de mortalidade: en curso

2101-04-AE05 Explotación do movemento natural da poboación

2101-05-AE05 Explotación dos movementos migratorios

2101-06-AE05 Nomenclátor e explotación do padrón municipal de habitantes

2102-02-OE05 Enquisa estrutural a fogares (EEF): en curso

2201-02-AE05 Información estatística do Sistema sanitario galego

2203-01-AE05 Esperanza de vida sen limitación

2306-02-AE05 EPA. Módulo sobre a mocidade no mercado laboral

2401-03-OE05 Enquisa de poboación activa de Galicia (EPA): en cumprimento

2401-06-AE05 Información do mercado laboral rexistrado

2401-07-AE05 Explotación da mostra continua de vidas laborais

2401-08-AE05 EPA. Estatística de fluxos da poboación activa

2401-10-OE05 Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada: en curso

2401-11-AE05 EPA. Variables de submostra

2401-12-AE05 Emprego na Seguridade Social e mutualidades

2403-01-AE05 Estudo sobre salarios

2403-02-AE05 EPA. Decil de salarios do emprego principal

2404-02-AE05 EEF. Condicións no traballo

2501-01-OE05 Enquisa conxuntural a fogares: en curso

2502-01-OE05 Indicadores de cohesión social: en curso

2503-02-AE05 Pensións e outras prestacións

2503-03-OE05 Pensións da Seguridade Social por concello de residencia da persoa pensionista: en implantación

2505-01-AE05 EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica

2506-01-OE05 Sistema de indicadores de lonxevidade: en curso

2506-05-AE05 EPA. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil

2701-01-AE05 Accesibilidade á vivenda

3301-02-AE05 Actividade industrial en Galicia

3302-01-AE05 Explotación do índice de produción industrial

3401-01-AE05 Seguimento e análise da construción

3401-02-OE05 Estatística de construción de edificios: en cumprimento

3501-01-OE05 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos: en curso

3504-05-AE05 Indicador da intensidade da demanda turística

3602-01-AE05 Explotación estatística da información tributaria

3701-01-AE05 Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario

3703-01-OE05 Índices de valor unitario para o comercio exterior e intracomunitario: en curso

3704-01-AE05 Informe das variacións do índice de prezos de consumo

3705-01-OE05 Índices de competitividade: en curso

3801-01-OE05 Explotación do directorio de empresas e unidades locais: en curso

3801-02-OE05 Indicadores do sector empresarial: en reestruturación

3801-03-OE05 Explotación do Boletín Oficial del Registro Mercantil: en curso

3801-04-OE05 Indicadores de multilocalización empresarial: en curso

3801-05-OE05 Enquisa a empresas multilocalizadas: en implantación

3901-02-AE05 Banco de series de conxuntura

3902-01-OE05 Contas económicas anuais: en curso

3902-02-OE05 Contas económicas trimestrais: en curso

3903-02-AE05 Actualización do Marco input-output

3904-01-OE05 Matriz de contabilidade social: en curso

4201-01-AE05 Indicadores de innovación

4204-01-AE05 Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía

8000-01-OE05 Indicadores de xénero: en curso

9999-01-OE05 Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de desenvolvemento rural: en curso

9999-02-AE05 Indicadores de contexto do Plan de desenvolvemento rural

9999-03-AE05 Indicadores de contexto do Plan estratéxico

ANEXO III

Descrición das operacións e actividades estatísticas

0004-01-AE05 Panorama rural e urbano

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

LAS 4. Cohesión territorial

Obxectivos concretos:

Explotar datos demográficos, sociolaborais e económicos segundo o grao e subgrao de urbanización

Ámbitos de investigación:

poboacional: varios ámbitos e sectores

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Difundirase na internet en varias datas segundo o permitan as fontes

0004-02-AE05 Panorama dos sete grandes concellos

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

LAS 4. Cohesión territorial

Obxectivos concretos:

Explotar datos territoriais, demográficos e sociolaborais con nivel de desagregación de sección e/ou distrito censual

Ámbitos de investigación:

poboacional: varios ámbitos e sectores

territorial: grandes concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en abril de 2017

1101-01-OE05 Estado do planeamento urbanístico dos concellos

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Obxectivos informativos:

1.1.01 Territorio

Obxectivos concretos:

Coñecer as principais características –fase en que se atopa, ano de inicio, ano de aprobación, etc.– dos planeamentos urbanísticos municipais

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: planeamento urbanístico municipal

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en febreiro do 2017

1101-02-OE05 Indicadores de seguimento das directrices de ordenación do territorio

Organismo responsable:

Instituto de Estudos do Territorio. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Obxectivos informativos:

1.1.01 Territorio

Obxectivos concretos:

Recompilar os principais indicadores de seguimento das directrices de ordenación do territorio e do plan de ordenación do litoral

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: territorio da Comunidade Autónoma

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet en varias datas a medida que o permitan as fontes

1102-01-OE05 Contaxe nas estradas competencia da Comunidade Autónoma

Organismo responsable:

Axencia Galega de Infraestruturas (AGI). Consellería de Infraestruturas e Vivenda

Obxectivos informativos:

1.1.02 Estradas

Obxectivos concretos:

Coñecer o número e a distribución temporal dos vehículos que circulan polas estradas que son competencia da Comunidade Autónoma (tráfico viario)

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: estradas competencia da Comunidade Autónoma

territorial: estacións de medición do tráfico

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 10.500 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase en papel e na internet en abril de 2017

1103-01-OE05 Estatística de licenzas de pesca e caza

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Conservación da Natureza. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Obxectivos informativos:

1.1.03 Caza e pesca continental

Obxectivos concretos:

Explotar estatisticamente os datos obtidos a partir das licenzas de caza e pesca outorgadas polo departamento responsable

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: licenzas de caza e pesca en augas continentais

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en decembro de 2017

1201-01-AE05 Climatoloxía

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Obxectivos informativos:

1.2.01 Climatoloxía

Obxectivos concretos:

Coñecer os datos climatolóxicos significativos de Galicia e difundilo no Informe climatolóxico anual

Ámbitos de investigación:

poboacional: estacións meteorolóxicas e climatolóxicas

territorial: estacións meteorolóxicas e climatolóxicas

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en febreiro de 2017

1202-01-AE05 Calidade do aire

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Obxectivos informativos:

1.2.02 Calidade do aire

Obxectivos concretos:

Coñecer o nivel de contaminantes na atmosfera e difundilo no Informe anual de calidade do aire en Galicia

Ámbitos de investigación:

poboacional: estacións de medición

territorial: estacións de medición da calidade do aire

Periodicidade:

regular: diaria

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2015 difundirase na internet en febreiro de 2017

1203-01-OE05 Reservas de auga

Organismo responsable:

Augas de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Obxectivos informativos:

1.2.03 Reservas de auga

Obxectivos concretos:

Obter información sobre o volume de auga e a ocupación dos encoros nas bacías de Galicia-costa

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: encoros situados nas bacías Galicia-costa

territorial: encoro

Periodicidade:

regular: semanal

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Os datos correspondentes a cada luns difundiranse na internet o día seguinte

1204-01-OE05 Sistema de información sobre calidade microbiolóxica das zonas de baño

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade

Obxectivos informativos:

1.2.04 Calidade e depuración de auga

Obxectivos concretos:

Coñecer a calidade microbiolóxica das augas de uso recreativo en Galicia

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: zonas de baño marítimas e continentais

territorial: zonas de baño

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 500 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en xuño de 2017

1205-01-OE05 Xestión de residuos urbanos

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Obxectivos informativos:

1.2.05 Residuos urbanos e industriais. Reciclaxe

Obxectivos concretos:

Coñecer o nivel de xestión integral dos residuos urbanos

Estado: en reestruturación

Ámbitos de investigación:

poboacional: residuos urbanos xestionados en Galicia

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

1207-01-AE05 Indicadores ambientais

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Obxectivos informativos:

1.1.04 Recursos naturais e biodiversidade

1.2.02 Calidade do aire

1.2.04 Calidade e depuración de auga

1.2.05 Residuos urbanos e industriais. Reciclaxe

1.2.06 Hábitos e prácticas ambientais

3.1.06 Produción ecolóxica e de calidade

Obxectivos concretos:

Pór á disposición do público datos ambientais de Galicia baseados en indicadores para que sirva como instrumento de difusión e información da situación ambiental da nosa comunidade, dando así cumprimento ao indicado na Lei 27/2006, pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de ambiente, onde se indica que as autoridades públicas elaborarán e publicarán informes sobre o estado do ambiente e que deberán organizar e actualizar a información ambiental mediante as tecnoloxías da información e das telecomunicacións sempre que sexa posible

Ámbitos de investigación:

poboacional: estado do ambiente en Galicia

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Difundirase na internet en varias datas segundo o permitan as fontes

2101-01-OE05 Indicadores demográficos

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.1.01 Estática e dinámica da poboación

Obxectivos concretos:

Elaborar e manter un sistema de indicadores demográficos que ofreza unha imaxe de síntese sobre a situación demográfica nos distintos ámbitos territoriais

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: poboación residente en Galicia

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet en abril de 2017 os indicadores de poboación referidos a 2016 e os de fecundidade, nupcialidade e mortalidade referidos a 2015.

2101-02-OE05 Cifras poboacionais de referencia

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.1.01 Estática e dinámica da poboación

Obxectivos concretos:

Ofrecer cifras poboacionais de referencia con nivel de desagregación municipal

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: poboación residente en Galicia

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en febreiro de 2017

2101-03-OE05 Táboas de mortalidade

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade

Obxectivos informativos:

2.1.01 Estática e dinámica da poboación

2.2.03 Estado xeral de saúde da poboación

Obxectivos concretos:

Elaborar as táboas de mortalidade de Galicia

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: poboación residente en Galicia

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2014 difundirase na internet en marzo de 2017

2101-04-AE05 Explotación do movemento natural da poboación

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.1.01 Estática e dinámica da poboación

Obxectivos concretos:

Difundir os datos do movemento natural da poboación dos residentes na Comunidade Autónoma, xunto cos nomes dos neonatos

Ámbitos de investigación:

poboacional: poboación residente en Galicia

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

A información referida ao ano 2015, datos definitivos, difundirase na internet en febreiro de 2017

A información referida ao segundo trimestre, terceiro trimestre e total anual do ano 2016, datos provisionais, difundirase na internet en xaneiro, abril e xullo de 2017

A información referida ao primeiro trimestre do ano 2017, datos provisionais que inclúen os nomes dos neonatos, difundirase na internet en outubro de 2017

2101-05-AE05 Explotación dos movementos migratorios

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.1.01 Estática e dinámica da poboación

Obxectivos concretos:

Difundir os datos das variacións de residencia no ámbito da Comunidade Autónoma

Ámbitos de investigación:

poboacional: cambios de residencia con orixe e/ou destino na Comunidade Autónoma

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en agosto de 2017

2101-06-AE05 Nomenclátor e explotación do padrón municipal de habitantes

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.1.01 Estática e dinámica da poboación

Obxectivos concretos:

Difundir as cifras de poboación dos residentes nas diversas entidades territoriais de Galicia, o nomenclátor e unha aplicación divulgativa cos nomes e apelidos da poboación residente en Galicia

Ámbitos de investigación:

poboacional: poboación residente en Galicia

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet as cifras de poboación, o nomenclátor e os nomes e apelidos da poboación residente en Galicia do ano 2016 en febreiro de 2017, e os datos provisionais das cifras de poboación en 1.1.2017 en abril de 2017

2101-07-OE05 Explotación estatística do Rexistro de Parellas de Feito

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Xustiza. Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Obxectivos informativos:

2.1.01 Estática e dinámica da poboación

Obxectivos concretos:

Difundir información estatística sobre o número de inscricións de parellas de feito na Comunidade Autónoma de Galicia

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: solicitudes de inscrición no rexistro

territorial: xefaturas territoriais

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en febreiro de 2017

2101-08-AE05 Galicia aberta: a emigración en cifras

Organismo responsable:

Secretaría Xeral da Emigración. Presidencia da Xunta

Obxectivos informativos:

2.1.01 Estática e dinámica da poboación

Obxectivos concretos:

Coñecer o número e características sociodemográficas dos galegos no exterior e galegos retornados, a partir de diferentes fontes

Ámbitos de investigación:

poboacional: emigrantes e emigrantes retornados

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en outubro de 2017

2102-01-OE05 Estatística de familias numerosas

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. Consellería de Política Social

Obxectivos informativos:

2.1.02 Estrutura dos fogares

Obxectivos concretos:

Coñecer o número e as principais características –categorías, tipoloxía dos/as fillos/as, idade dos cónxuxes e fillos/as, situación laboral e estado civil do titular– das familias numerosas

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: familias numerosas

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en xullo de 2017

2102-02-OE05 Enquisa estrutural a fogares (EEF)

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.1.02 Estrutura dos fogares

2.5.01 Ingresos e gastos dos fogares

2.5.02 Benestar

Obxectivos concretos:

Analizar e describir as principais características dos fogares galegos, en canto á súa composición demográfica e á súa situación económica

Neste ano recollerase ademais información sobre a dependencia e sobre o coidado dos menores

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: fogares residentes en vivendas familiares principais

territorial: grupos de comarcas e grandes concellos

Persoa obrigada a subministrar información: persoa e fogar

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 550.000 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en decembro de 2017

2201-01-OE05 Explotación do Rexistro Galego de Interrupcións Voluntarias do Embarazo

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade

Obxectivos informativos:

2.2.01 Asistencia sanitaria

Obxectivos concretos:

Coñecer a frecuencia e as características das interrupcións voluntarias do embarazo realizadas polas mulleres que residen en Galicia

Estado: en cumprimento

Ámbitos de investigación:

poboacional: interrupcións voluntarias do embarazo

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en outubro de 2017

2201-02-AE05 Información estatística do sistema sanitario galego

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.2.01 Asistencia sanitaria

3.6.03 Recursos e gasto na sanidade

Obxectivos concretos:

Difundir información sobre a dotación e os indicadores de funcionamento dos establecementos sanitarios con réxime de internado no ámbito de Galicia e provincias

Ámbitos de investigación:

poboacional: establecementos sanitarios con réxime de internado

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2014 difundirase na internet en abril de 2017

2202-01-OE05 Sistema de información sobre a lista de espera cirúrxica

Organismo responsable:

Servizo Galego de Saúde. Consellería de Sanidade

Obxectivos informativos:

2.2.02 Listas de agarda

Obxectivos concretos:

Dar información cuantitativa sobre o número de pacientes e tempo de espera nos centros do Servizo Galego de Saúde

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: poboación residente en Galicia

territorial: centros hospitalarios

Periodicidade:

regular: semestral

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Os resultados en 31.12.2016 difundirase na internet en xaneiro de 2017

Os resultados en 30.6.2017 difundirase na internet en xullo de 2017

2203-01-AE05 Esperanza de vida sen limitación

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.2.03 Estado xeral de saúde da poboación

2.5.07 Discapacidade

Obxectivos concretos:

Coñecer e difundir a esperanza de vida sen limitación e sen limitación grave en Galicia

Ámbitos de investigación:

poboacional: poboación residente en Galicia

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Os anos 2013 e 2014 difundiranse na internet en setembro de 2017

2204-01-OE05 Explotación do Rexistro Galego da Sida

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade

Obxectivos informativos:

2.2.04 Morbilidade

Obxectivos concretos:

Describir a incidencia, evolución e características da síndrome de inmunodeficiencia adquirida

Estado: en cumprimento

Ámbitos de investigación:

poboacional: casos de sida, isto é, casos de infección por VIH manifestada clinicamente por unha ou máis das enfermidades indicativas da sida

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en novembro de 2017

2204-02-OE05 Explotación do Rexistro Galego de Tuberculose

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade

Obxectivos informativos:

2.2.04 Morbilidade

Obxectivos concretos:

Coñecer o número de casos, incidencia, evolución e características da tuberculose

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: casos de tuberculose

territorial: Estruturas Organizativas de Xestión Integrada (EOXI)

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en novembro de 2017

2204-03-AE05 Enfermidades de declaración obrigatoria

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade

Obxectivos informativos:

2.2.04 Morbilidade

Obxectivos concretos:

Coñecer a incidencia das enfermidades de declaración obrigatoria en Galicia

Ámbitos de investigación:

poboacional: enfermidades de declaración obrigatoria

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en setembro de 2017

2205-01-OE05 Análise da mortalidade

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade

Obxectivos informativos:

2.2.05 Mortalidade por causas

Obxectivos concretos:

Coñecer a causa da morte dos residentes en Galicia

Estado: en cumprimento

Ámbitos de investigación:

poboacional: defuncións de residentes na Comunidade Autónoma

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2015 difundirase na internet en novembro de 2017

2206-01-OE05 Admisións a tratamento por consumo de substancias psicoactivas

Organismo responsable:

Servizo Galego de Saúde. Consellería de Sanidade

Obxectivos informativos:

2.2.06 Consumo de drogas e asistencia ás persoas drogodependentes

Obxectivos concretos:

Coñecer o número de persoas admitidas a tratamento ambulatorio por abuso ou dependencia de substancias psicoactivas

Estado: en cumprimento

Ámbitos de investigación:

poboacional: pacientes drogodependentes dos centros da rede do Plan galego de drogas

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 46.203,43 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en decembro de 2017

2206-02-OE05 Mortalidade por reacción aguda ao consumo de drogas

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade

Obxectivos informativos:

2.2.05 Mortalidade por causas

2.2.06 Consumo de drogas e asistencia ás persoas drogodependentes

Obxectivos concretos:

Analizar a mortalidade real logo da reacción aguda por consumo de drogas e as características desa morte –circunstancias en que se produciu, substancias que causaron a morte, etc.–

Estado: en cumprimento

Ámbitos de investigación:

poboacional: persoas falecidas por reacción aguda a substancias psicactivas

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en decembro de 2017

2301-01-OE05 Estatística do ensino non universitario en Galicia

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Obxectivos informativos:

2.3.01 Ensino preobrigatorio

2.3.02 Ensino obrigatorio

2.3.03 Ensino postobrigatorio non universitario

4.1.04 Sociedade da información no sistema educativo

Obxectivos concretos:

Amosar os aspectos máis significativos -centros, alumnos e profesores- da educación non universitaria. Coñecer a situación dos centros educativos públicos e privados no referente á implantación neles das novas tecnoloxías.

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: centros de ensino non universitario

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 62.000 euros

Forma e prazos de difusión:

Os resultados detallados definitivos referidos ao curso 2014/15 difundiranse na internet en xullo de 2017

Os principais resultados definitivos referidos ao curso 2015/16 difundiranse na internet en setembro de 2017

Os principais resultados provisionais referidos ao curso 2016/17 difundiranse na internet en setembro de 2017

2305-01-OE05 Datos estatísticos do Sistema universitario de Galicia

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Universidades. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Obxectivos informativos:

2.3.04 Acceso á universidade. Oferta e demanda de titulacións

2.3.05 Ensino universitario

Obxectivos concretos:

Amosar e recompilar os aspectos máis significativos da educación universitaria en Galicia. Recompilar, sintetizar e difundir a información derivada das probas de acceso á universidade

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: alumnado matriculado e alumnado graduado nas universidades galegas

territorial: campus universitario

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 4.400 euros

Forma e prazos de difusión:

O curso 2014/15 difundirase na internet en setembro de 2017

2306-02-AE05 EPA. Módulo sobre a mocidade no mercado laboral

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.3.06 Tránsito do sistema educativo ao mercado laboral

2.4.01 Caracterización do mercado laboral

Obxectivos concretos:

Obter un conxunto completo de datos sobre os mozos e mozas e a súa transición cara ao mercado laboral que permita coñecer o grao de adecuación entre a formación recibida e o emprego e mellorar o coñecemento das condicións de vida e actitudes da poboación xuvenil

Ámbitos de investigación:

poboacional: poboación de 16 a 34 anos

territorial: Galicia

Periodicidade:

irregular

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en setembro de 2017

2307-01-OE05 Estatística de escolas, casas de oficio e obradoiros de emprego

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria

Obxectivos informativos:

2.3.07 Outros tipos de formación, coa inclusión da realizada no seo das empresas

Obxectivos concretos:

Coñecer o número e características dese tipo de centros e do seu alumnado

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: escolas, casas de oficio e obradoiros de emprego

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en setembro de 2017

2401-01-OE05 Datos sobre ocupacións máis contratadas

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral

Obxectivos concretos:

Dar unha información descritiva das ocupacións máis destacadas polo seu volume contractual no mercado laboral galego

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: contratos laborais rexistrados

territorial: comarcas

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en marzo de 2017

2401-02-OE05 Persoal ao servizo da Administración autonómica

Organismo responsable:

Dirección Xeral da Función Pública. Consellería de Facenda

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral

Obxectivos concretos:

Ofrecer información sobre o persoal ao servizo da Administración autonómica

Estado: en cumprimento

Ámbitos de investigación:

poboacional: persoal ao servizo da Administración autonómica

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: semestral

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O segundo semestre de 2016 difundirase na internet en febreiro de 2017

O primeiro semestre de 2017 difundirase na internet en setembro de 2017

2401-03-OE05 Enquisa de poboación activa de Galicia (EPA)

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Instituto Nacional de Estadística (INE).

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral

Obxectivos concretos:

Obter as principais características da poboación en relación coa actividade no ámbito de Galicia, a partir da unión das mostras recollidas polo IGE e polo INE segundo o convenio asinado

No 2017 inclúe o módulo sobre o autoemprego

Estado: en cumprimento

Ámbitos de investigación:

poboacional: poboación residente en vivendas familiares principais

territorial: provincias e grandes concellos

Persoa obrigada a subministrar información: persoa

Periodicidade:

regular: trimestral

Orzamento aproximado: 370.000 euros

Forma e prazos de difusión:

O cuarto trimestre de 2016 difundirase na internet o 26 de xaneiro de 2017

O primeiro trimestre de 2017 difundirase na internet o 27 de abril de 2017

O segundo trimestre de 2017 difundirase na internet o 27 de xullo de 2017

O terceiro trimestre de 2017 difundirase na internet o 26 de outubro de 2017

2401-04-OE05 Apertura de centros de traballo

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral

Obxectivos concretos:

Obter información sobre as aperturas de centros de traballo ou de reinicio de actividade despois de efectuar alteracións, ampliacións ou transformacións de importancia

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: centros de traballo de nova creación, reinicio da actividade, cambio de actividade e traslado

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 270 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en setembro de 2017

2401-05-OE05 Centros especiais de emprego

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral

Obxectivos concretos:

Coñecer o número de centros especiais de emprego segundo as súas principais características

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: centros especiais de emprego con domicilio social na Comunidade Autónoma

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en maio de 2017

2401-06-AE05 Información do mercado laboral rexistrado

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral

Obxectivos concretos:

Difundir os datos das afiliacións á Seguridade Social por conta de cotización (procedentes da explotación estatística do ficheiro de afiliación dos traballadores da Seguridade Social), a información do paro rexistrado segundo diversas variables e os contratos rexistrados por concello de residencia do traballador

Ámbitos de investigación:

poboacional: afiliacións por provincia de traballo, paro rexistrado e contratos rexistrados por concello de residencia do traballador

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: mensual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

A información referida a decembro de 2016 difundirase na internet en xaneiro de 2017

A información referida a xaneiro de 2017 difundirase na internet en febreiro de 2017

A información referida a febreiro de 2017 difundirase na internet en marzo de 2017

A información referida a marzo de 2017 difundirase na internet en abril de 2017

A información referida a abril de 2017 difundirase na internet en maio de 2017

A información referida a maio de 2017 difundirase na internet en xuño de 2017

A información referida a xuño de 2017 difundirase na internet en xullo de 2017

A información referida a xullo de 2017 difundirase na internet en agosto de 2017

A información referida a agosto de 2017 difundirase na internet en setembro de 2017

A información referida a setembro de 2017 difundirase na internet en outubro de 2017

A información referida a outubro de 2017 difundirase na internet en novembro de 2017

A información referida a novembro de 2017 difundirase na internet en decembro de 2017

2401-07-AE05 Explotación da mostra continua de vidas laborais

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral

Obxectivos concretos:

Explotación e difusión da mostra continua de vidas laborais da Seguridade Social

Ámbitos de investigación:

poboacional: persoas de 16 ou máis anos que residen en vivendas familiares

territorial: provincias e grandes concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en outubro de 2017

2401-08-AE05 EPA. Estatística de fluxos da poboación activa

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral

Obxectivos concretos:

Estimar, en colaboración co INE, as transicións brutas entre as situacións de ocupación, paro e inactividade dun trimestre a outro na enquisa de poboación activa e difundir as táboas coa clasificación da poboación de 16 e máis anos segundo a relación coa actividade económica, nas cales se representa de onde proceden os ocupados, parados e inactivos de cada trimestre respecto da súa clasificación no trimestre precedente

Ámbitos de investigación:

poboacional: persoas de 16 ou máis anos que residen en vivendas familiares

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: trimestral

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O cuarto trimestre de 2016 difundirase na internet o 27 de xaneiro de 2017

O primeiro trimestre de 2017 difundirase na internet o 28 de abril de 2017

O segundo trimestre de 2017 difundirase na internet o 28 de xullo de 2017

O terceiro trimestre de 2017 difundirase na internet o 27 de outubro de 2017

2401-09-AE05 Informe do paro rexistrado

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral

Obxectivos concretos:

Coñecer o número e as características –idade, xénero, etc.– dos demandantes de emprego non ocupados e rexistrados nas oficinas do servizo público de emprego

Ámbitos de investigación:

poboacional: demandantes de emprego rexistrados nas oficinas de emprego

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: mensual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Os resultados referidos a un mes difundiranse na internet ao mes seguinte

2401-10-OE05 Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral

Obxectivos concretos:

Calcular as afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada a partir dos ficheiros que a Tesouraría da Seguridade Social proporciona ao IGE a través do convenio de colaboración publicado no BOE núm. 90, do 15 de abril de 2011. Para imputar o concello de residencia, empregarase o ficheiro nominal do padrón municipal continuo proporcionado polo INE ao IGE en virtude do convenio marco de intercambio de información entre o INE e o IGE.

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: afiliacións á Seguridade Social

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: trimestral

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Os resultados de decembro de 2016 difundiranse na internet o 27 de xaneiro de 2017

Os resultados de marzo de 2017 difundiranse na internet o 28 de abril de 2017

Os resultados de xuño de 2017 difundiranse na internet o 28 de xullo de 2017

Os resultados de setembro de 2017 difundiranse na internet o 27 de outubro de 2017

2401-11-AE05 EPA. Variables de submostra

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.3.02 Ensino obrigatorio

2.3.03 Ensino postobrigatorio non universitario

2.3.05 Ensino universitario

2.3.07 Outros tipos de formación, coa inclusión da realizada no seo das empresas

2.4.01 Caracterización do mercado laboral

2.4.04 Outras condicións laborais

Obxectivos concretos:

Obter información adicional, en colaboración co INE, sobre a caracterización do mercado laboral en Galicia a partir da explotación das preguntas adicionais que se inclúen no cuestionario de 6ª entrevista da enquisa de poboación activa (variables de submostra). Estas preguntas proporcionan información sobre catro bloques de variables: ensino e formación, condicións de traballo, experiencia profesional e busca de emprego e cambio de residencia no último ano

Ámbitos de investigación:

poboacional: poboación residente en vivendas familiares

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en xuño de 2017

2401-12-AE05 Emprego na Seguridade Social e mutualidades

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral

Obxectivos concretos:

Difundir información trimestral das afiliacións nas distintas mutualidades: Seguridade Social, Instituto Social das Forzas Armadas (ISFAS), Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (Muface) e Mutualidade Xeral Xudicial (Muxexu). A información publicarase por concello de residencia do traballador

Ámbitos de investigación:

poboacional: afiliacións á Seguridade Social e mutualidades

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en novembro de 2017

2401-13-AE05 Explotación do Rexistro de Contratos Laborais

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral

Obxectivos concretos:

Coñecer o número e tipoloxía dos contratos de traballo rexistrados no Servizo Público de Emprego

Ámbitos de investigación:

poboacional: contratos rexistrados

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: mensual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Os resultados referidos a un mes difundiranse na internet ao mes seguinte

2402-01-OE05 Sinistralidade laboral

Organismo responsable:

Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral. Consellería de Economía, Emprego e Industria

Obxectivos informativos:

2.4.02 Accidentes laborais e enfermidades profesionais

Obxectivos concretos:

Obter información sobre os accidentes laborais con baixa e das enfermidades profesionais segundo as características do accidente-enfermidade, das empresas e das persoas traballadoras

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: accidentes en xornada de traballo con baixa e enfermidades profesionais con baixa

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 1.140 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase en dispositivo de memoria USB e na internet en xullo de 2017

2403-01-AE05 Estudo sobre salarios

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.4.03 Salarios e custos laborais

Obxectivos concretos:

Elaborar e difundir resultados estatísticos que contribúan a un mellor coñecemento sobre os salarios e outros custos laborais en Galicia a partir de diferentes fontes de información

Ámbitos de investigación:

poboacional: salarios e outros custos laborais

territorial: provincias e grandes concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Difundirase na internet en decembro de 2017

2403-02-AE05 EPA. Decil de salarios do emprego principal

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral

2.4.03 Salarios e custos laborais

Obxectivos concretos:

Obter a clasificación dos asalariados segundo as principais variables socioeconómicas da EPA e o decil de salarios do seu emprego principal, en colaboración co INE

Ámbitos de investigación:

poboacional: decil de salarios e distribución das persoas asalariadas

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2015 difundirase na internet en decembro de 2017

2404-01-OE05 Empresas de traballo temporal

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria

Obxectivos informativos:

2.4.04 Outras condicións laborais

Obxectivos concretos:

Coñecer o número e as principais características das empresas de traballo temporal

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: empresas de traballo temporal con domicilio na Comunidade Autónoma

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 270 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en setembro de 2017

2404-02-AE05 EEF. Condicións no traballo

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.4.04 Outras condicións laborais

2.5.09 Conciliación familiar e laboral

Obxectivos concretos:

Analizar as condicións no traballo dos ocupados galegos

Ámbitos de investigación:

poboacional: persoas ocupadas residentes en vivendas familiares principais

territorial: provincias

Periodicidade:

irregular

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en xullo de 2017

2406-01-AE05 Negociación colectiva

Organismo responsable:

Consello Galego de Relacións Laborais. Consellería de Economía, Emprego e Industria

Obxectivos informativos:

2.4.06 Concertación laboral

Obxectivos concretos:

Coñecer as principais características –número, traballadores afectados…– dos convenios colectivos vixentes, así como cuantificar os convenios colectivos negociados

Ámbitos de investigación:

poboacional: convenios colectivos con vixencia e efectos económicos

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: trimestral

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Os resultados definitivos en 31.12.2016 difundiranse na internet en febreiro de 2017

Os resultados provisionais en 30.4.2017 difundiranse na internet en maio de 2017

Os resultados provisionais en 30.6.2017 difundiranse na internet en xullo de 2017

Os resultados provisionais en 30.9.2017 difundiranse na internet en outubro de 2017

2406-02-AE05 Conciliacións individuais e colectivas

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria

Obxectivos informativos:

2.4.06 Concertación laboral

Obxectivos concretos:

Obter información das conciliacións individuais e colectivas segundo as características destas –motivación, resolución, etc.–.

Ámbitos de investigación:

poboacional: conciliacións e mediacións entre empresarios e traballadores

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en setembro de 2017

2407-01-OE05 Eleccións sindicais

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria

Obxectivos informativos:

2.4.07 Eleccións sindicais

Obxectivos concretos:

Coñecer de xeito detallado os resultados das eleccións sindicais en Galicia

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: eleccións sindicais

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 270 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en setembro de 2017

2408-01-OE05 Infraccións e sancións na orde social

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria

Obxectivos informativos:

2.4.08 Infraccións e sancións

Obxectivos concretos:

Obter información sobre as actas de infraccións levantadas pola Inspección de traballo en Galicia

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: actas de infracción levantadas pola Inspección de Traballo e a Seguridade Social na Comunidade Autónoma en materia de traballo e en materia de seguridade e saúde laboral

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 270 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en setembro de 2017

2409-01-OE05 Procedementos de despedimento colectivo, suspensión de contratos e redución de xornada

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria

Obxectivos informativos:

2.4.09 Regulación de emprego

Obxectivos concretos:

Coñecer os expedientes e o número de traballadores afectados por medidas de regulación de emprego

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: procedementos de despedimento colectivo, suspensión de contratos e redución de xornada

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 270 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en setembro de 2017

2410-01-OE05 Desprazamento transnacional de persoas traballadoras

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria

Obxectivos informativos:

2.4.10 Persoas traballadoras estranxeiras

Obxectivos concretos:

Coñecer os desprazamentos de persoas traballadoras no marco dunha prestación transnacional

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: desprazamento de persoas traballadoras no marco dunha prestación transnacional

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 270 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en setembro de 2017

2501-01-OE05 Enquisa conxuntural a fogares

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.5.01 Ingresos e gastos dos fogares

Obxectivos concretos:

Estudar o comportamento dos fogares galegos como consumidores, nos seus plans de gasto en servizos, bens de consumo duradeiro, etc. segundo as principais variables sociodemográficas. Esta enquisa permite calcular o índice de confianza do consumidor e o índice de sentimento do consumidor, indicadores resumo cos que se obtén un rápido coñecemento dos cambios na percepción do consumidor respecto ás súas expectativas de gasto e aforro, así como da situación persoal e xeral da Comunidade Autónoma.

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: fogares residentes en vivendas familiares principais

territorial: Galicia

Persoa obrigada a subministrar información: fogar

Periodicidade:

regular: trimestral

Orzamento aproximado: 62.500 euros

Forma e prazos de difusión:

O cuarto trimestre de 2016 difundirase na internet o 4 de xaneiro de 2017

O primeiro trimestre de 2017 difundirase na internet o 4 de abril de 2017

O segundo trimestre de 2017 difundirase na internet o 4 de xullo de 2017

O terceiro trimestre de 2017 difundirase na internet o 4 de outubro de 2017

2502-01-OE05 Indicadores de cohesión social

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.5.02 Benestar

Obxectivos concretos:

Ofrecer para Galicia os indicadores estruturais de cohesión social definidos por Eurostat

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: fogares residentes en vivendas familiares principais

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet en varias datas a medida que o permitan as fontes

2503-01-OE05 Estatística sobre persoas beneficiarias da Risga e das axudas de inclusión social

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Inclusión Social. Consellería de Política Social

Obxectivos informativos:

2.5.03 Pensións e outras prestacións

2.5.06 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais

Obxectivos concretos:

Presentar o número e evolución das persoas beneficiarias da Risga e das axudas para situacións de inclusión social, o orzamento executado e o perfil das persoas beneficiarias das referidas prestacións.

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: persoas beneficiarias da Risga e das axudas de inclusión social

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en xuño de 2017

2503-02-AE05 Pensións e outras prestacións

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.5.03 Pensións e outras prestacións

Obxectivos concretos:

Elaborar e difundir resultados estatísticos sobre as pensións contributivas, pensións non contributivas e outras prestacións procedentes de diversas fontes.

Ámbitos de investigación:

poboacional: pensións e outras prestacións

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en xullo de 2017

2503-03-OE05 Pensións da Seguridade Social por concello de residencia da persoa pensionista

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.5.03 Pensións e outras prestacións

Obxectivos concretos:

Calcular as pensións da Seguridade Social por concello de residencia da persoa pensionista a partir dos ficheiros que o Instituto Nacional da Seguridade Social e o Instituto Social da Mariña proporciona ao IGE a través do convenio de colaboración publicado no BOE núm. 219, do 12 de setembro de 2011. Para imputar o concello de residencia, empregarase o ficheiro nominal do padrón municipal continuo proporcionado polo INE ao IGE en virtude do convenio marco de intercambio de información entre o INE e o IGE.

Estado: en implantación

Ámbitos de investigación:

poboacional: pensións contributivas básicas en alta da Seguridade Social de residentes en Galicia

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en xuño do 2017

2505-01-AE05 EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.1.01 Estática e dinámica da poboación

2.4.01 Caracterización do mercado laboral

2.5.05 Desprazamentos por razón de traballo e outros tipos de mobilidade

Obxectivos concretos:

Investigar, en colaboración co INE, a relación entre a empregabilidade das persoas e a súa disposición a cambiar de residencia, a través do estudo conxunto das características laborais e o tempo que levan vivindo no municipio e difundir táboas en que se cruzarán as principais características sociolaborais derivadas da EPA coas variables de mobilidade xeográfica derivadas do padrón.

Ámbitos de investigación:

poboacional: poboación residente en vivendas familiares principais

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en febreiro de 2017

2506-01-OE05 Sistema de indicadores de lonxevidade

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.1.01 Estática e dinámica da poboación

2.5.06 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais

Obxectivos concretos:

Caracterizar o colectivo de persoas maiores, proporcionando información específica en distintos ámbitos: estrutura de poboación, mercado laboral, formación, atención médica, etc.

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: persoas de 65 e máis anos

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet en varias datas a medida que o permitan as fontes

2506-02-OE05 Estatística de protección de menores

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. Consellería de Política Social

Obxectivos informativos:

2.5.06 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais

Obxectivos concretos:

Coñecer as magnitudes e principais características dos nenos, nenas e adolescentes en situación de risco ou desamparo, incluídos no sistema de protección de menores da Xunta de Galicia, e das súas familias.

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: nenos, nenas e adolescentes en situación de desprotección e as súas familias

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en decembro de 2017

2506-03-OE05 Explotación do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería de Política Social

Obxectivos informativos:

2.5.06 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais

Obxectivos concretos:

Coñecer as entidades, programas e centros relacionados cos servizos sociais recollidos nos rexistros administrativos xestionados pola Administración autonómica.

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: entidades prestadoras de servizos sociais

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en marzo de 2017

2506-05-AE05 EPA. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.5.06 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais

Obxectivos concretos:

Investigar a relación coa actividade laboral –ocupación e paro– da poboación xuvenil a partir dos datos da Enquisa de poboación activa. Explotaranse e difundiranse as principais variables proporcionadas pola enquisa para o colectivo de 16 a 29 anos.

Ámbitos de investigación:

poboacional: poboación residente en vivendas familiares principais menores de 30 anos

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: trimestral

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O cuarto trimestre de 2016 difundirase na internet o 26 de xaneiro de 2017

O primeiro trimestre de 2017 difundirase na internet o 27 de abril de 2017

O segundo trimestre de 2017 difundirase na internet o 27 de xullo de 2017

O terceiro trimestre de 2017 difundirase na internet o 26 de outubro de 2017

2507-01-OE05 Explotación do censo de persoas con discapacidade

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade. Consellería de Política Social

Obxectivos informativos:

2.5.07 Discapacidade

Obxectivos concretos:

Coñecer as principais características da poboación que ten recoñecida a discapacidade

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: persoas con discapacidade

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en abril de 2017

2508-01-OE05 Estatística de violencia de xénero

Organismo responsable:

Secretaría Xeral da Igualdade. Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Obxectivos informativos:

2.5.08 Violencia de xénero

Obxectivos concretos:

Difundir información estatística sobre as prestacións e demais axudas dirixidas ás mulleres vítimas de violencia de xénero.

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: axudas, prestacións e acreditacións dirixidas ás mulleres vítimas de violencia de xénero

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: semestral

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O segundo semestre do ano 2016 e o total deste ano difundiranse na internet en febreiro de 2017

O primeiro semestre do ano 2017 difundirase na internet en agosto de 2017

2511-01-OE05 Estatística de chamadas ao Centro de Atención de Emerxencias 112

Organismo responsable:

Axencia Galega de Emerxencias. Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Obxectivos informativos:

2.5.11 Xustiza e seguridade

Obxectivos concretos:

Ofrecer información sobre o número de chamadas atendidas e emerxencias xestionadas na Comunidade Autónoma de Galicia, a través do Centro de Atención de Emerxencias 112.

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: chamadas e emerxencias

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en marzo de 2017

2511-02-AE05 Asistencia xurídica gratuíta

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Xustiza. Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Obxectivos informativos:

2.5.11 Xustiza e seguridade

Obxectivos concretos:

Informar sobre a poboación que, con ingresos inferiores ao dobre do salario mínimo, utiliza o Sistema legal de asistencia xurídica gratuíta, as súas necesidades de defensa xurídica e os tipos de conflitos que as afectan.

Ámbitos de investigación:

poboacional: poboación residente con recursos insuficientes para litigar

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en marzo de 2017

2511-03-AE05 Estatística de execución de medidas xudiciais impostas a menores

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. Consellería de Política Social

Obxectivos informativos:

2.5.06 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais

2.5.11 Xustiza e seguridade

Obxectivos concretos:

Coñecer as magnitudes e principais características das medidas xudiciais impostas a menores no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ámbitos de investigación:

poboacional: medidas xudiciais impostas polos xulgados de menores e remitidas á Comunidade Autónoma para a súa execución.

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en xullo do 2017

2601-01-AE05 Estatística de bibliotecas públicas

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Cultura. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Obxectivos informativos:

2.6.01 Equipamentos e recursos culturais

Obxectivos concretos:

Ofrecer información do equipamento físico e humano dos diferentes tipos de bibliotecas.

Ámbitos de investigación:

poboacional: bibliotecas públicas

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en decembro de 2017

2701-01-AE05 Accesibilidade á vivenda

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.7.01 Demanda e acceso á vivenda

Obxectivos concretos:

Obter un indicador que nos permita analizar a accesibilidade á compra dunha vivenda

Ámbitos de investigación:

poboacional: mercado inmobiliario e préstamos hipotecarios

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: trimestral

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O cuarto trimestre de 2016 difundirase na internet o 31 de marzo de 2017

O primeiro trimestre de 2017 difundirase na internet o 30 de xuño de 2017

O segundo trimestre de 2017 difundirase na internet o 29 de setembro de 2017

O terceiro trimestre de 2017 difundirase na internet o 29 de decembro de 2017

3101-01-OE05 Superficies agrícolas

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

Obxectivos informativos:

3.1.01 Superficies agrarias

Obxectivos concretos:

Determinar os usos do solo e as superficies ocupadas polos cultivos agrícolas

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: cultivos agrícolas

territorial: comarcas

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 42.500 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en setembro de 2017

3102-01-OE05 Explotación do Rexistro de Gando Bovino

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

Obxectivos informativos:

3.1.02 Efectivos gandeiros

Obxectivos concretos:

Obter o número de efectivos de gando bovino por tipoloxías e razas así como os datos das explotacións e as súas dimensións

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: explotacións de gando bovino

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en setembro de 2017

3102-02-OE05 Explotación do Rexistro de Ovino e Cabrún

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

Obxectivos informativos:

3.1.02 Efectivos gandeiros

Obxectivos concretos:

Obter o número de explotacións e efectivos de gando ovino e cabrún por tipoloxías e actividades, así como os datos das súas dimensións e capacidades produtivas.

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: explotacións de gando ovino e cabrún

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en setembro de 2017

3102-03-OE05 Sector porcino industrial

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

Obxectivos informativos:

3.1.02 Efectivos gandeiros

3.1.07 Características das explotacións agrarias

Obxectivos concretos:

Recoller e difundir as principais características do sector porcino industrial –efectivos e explotacións– na Comunidade Autónoma.

Estado: en cumprimento

Ámbitos de investigación:

poboacional: efectivos e explotacións do sector porcino industrial na Comunidade Autónoma

territorial: concellos

Persoa obrigada a subministrar información: explotación

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 3.500 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en setembro de 2017

3103-01-OE05 Explotación do Rexistro de Maquinaria Agrícola

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

Obxectivos informativos:

3.1.03 Maquinaria e outro capital agrario

Obxectivos concretos:

Determinar a cantidade de efectivos de maquinaria agraria en uso por tipoloxías e categorías.

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: máquinas inscritas no Rexistro de Maquinaria Agrícola

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundiranse na internet en agosto de 2017

3104-01-AE05 Rendementos de cultivos

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

Obxectivos informativos:

3.1.04 Producións e rendementos vexetais

Obxectivos concretos:

Obter os rendementos e producións dos cultivos con maior incidencia na renda agraria galega.

Ámbitos de investigación:

poboacional: cultivos agrícolas

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en setembro de 2017

3105-01-OE05 Estatística de sacrificio de gando en matadoiros

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

Obxectivos informativos:

3.1.05 Sacrificio de gando

Obxectivos concretos:

Obter os datos de sacrificio de gando nos matadoiros da Comunidade Autónoma e o destino desta carne.

Estado: en cumprimento

Ámbitos de investigación:

poboacional: matadoiros

territorial: provincias

Persoa obrigada a subministrar información: matadoiro

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 6.000 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en xullo de 2017

3107-02-OE05 Explotación do Rexistro Vitícola

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

Obxectivos informativos:

3.1.07 Características das explotacións agrarias

Obxectivos concretos:

Determinar as superficies e producións das distintas variedades de viñedo, así como os sistemas de cultivo empregados.

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: explotacións inscritas no Rexistro Vitícola

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en outubro de 2017

3107-03-AE05 Explotación do Rexistro de Avicultura

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

Obxectivos informativos:

3.1.07 Características das explotacións agrarias

Obxectivos concretos:

Obter o número de efectivos avícolas por tipoloxías, así como os datos das explotacións por actividades

Ámbitos de investigación:

poboacional: explotacións avícolas existentes en Galicia

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en setembro de 2017

3201-01-OE05 Explotación do Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica. Consellería do Mar

Obxectivos informativos:

3.2.01 Buques pesqueiros

Obxectivos concretos:

Coñecer as características –actividade, artes empregadas, zonas xeográficas de pesca, capacidade de pesca (CV) e capacidade de almacenamento (GT)– da frota pesqueira con base nos portos da Comunidade Autónoma.

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: buques pesqueiros con base nos portos da Comunidade Autónoma

territorial: zonas de produción pesqueira e marisqueira

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 2.000 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en marzo de 2017

3202-01-AE05 Establecementos de acuicultura mariña

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica. Consellería do Mar

Obxectivos informativos:

3.2.02 Establecementos de acuicultura

Obxectivos concretos:

Difundir información sobre o número e a tipoloxía dos establecementos de acuicultura mariña situados na Comunidade Autónoma de Galicia.

Ámbitos de investigación:

poboacional: establecementos de acuicultura mariña

territorial: distrito marítimo

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en decembro de 2017

3203-01-OE05 Estatística da primeira venda de produtos pesqueiros frescos

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica. Consellería do Mar

Obxectivos informativos:

3.2.03 Primeira venda de produtos pesqueiros

Obxectivos concretos:

Obter os datos de primeira venda dos produtos pesqueiros frescos nas lonxas ou centros de primeira venda autorizados

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: primeira venda de produtos pesqueiros frescos

territorial: lonxa, centro de venda ou establecemento autorizado de primeira venda de pesca fresca

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 6.000 euros

Forma e prazos de difusión:

Os datos definitivos do ano 2016 difundiranse na internet en xuño de 2017. Tamén se publican datos provisionais diariamente.

3204-01-AE05 Estatística de permisos de marisqueo a pé

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica. Consellería do Mar

Obxectivos informativos:

3.2.04 Características das unidades de produción

Obxectivos concretos:

Ofrecer información dos permisos en vigor para a explotación desta actividade segundo tipos de permiso e zonas de produción.

Ámbitos de investigación:

poboacional: permisos de marisqueo a pé

territorial: zonas de produción pesqueira e marisqueira

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en febreiro de 2017

3204-02-AE05 Estatística de produción da acuicultura mariña

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica. Consellería do Mar

Obxectivos informativos:

3.2.04 Características das unidades de produción

Obxectivos concretos:

Obter os datos de produción dos establecementos de acuicultura mariña da Comunidade Autónoma

Ámbitos de investigación:

poboacional: establecementos de cultivos mariños

territorial: distrito marítimo

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en abril de 2017

3301-01-AE05 Enquisa trimestral de fabricación de pensos e consumo de materias primas

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

Obxectivos informativos:

3.3.01 Subsector industrial relacionado co sector primario

Obxectivos concretos:

Proporcionar información relativa á produción de pensos por especie e consumo de materias primas e de aditivos e premesturas para pensos.

Ámbitos de investigación:

poboacional: fábricas de alimentos compostos da Comunidade Autónoma

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: trimestral

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Os resultados definitivos do ano 2016 difundiranse na internet en marzo de 2017

O primeiro trimestre de 2017 difundirase na internet en xuño de 2017

O segundo trimestre de 2017 difundirase na internet en setembro de 2017

O terceiro trimestre de 2017 difundirase na internet en decembro de 2017

3301-02-AE05 Actividade industrial en Galicia

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.3.01 Subsector industrial relacionado co sector primario

3.3.02 Outras industrias manufactureiras

3.8.01 Estrutura e caracterización do sector empresarial

Obxectivos concretos:

Elaborar e difundir resultados das principais variables de emprego e actividade na industria cunha desagregación sectorial coherente coa realidade económica de Galicia, tomando como base os microdatos da Enquisa industrial de empresas (INE)

Neste programa, adaptarase a explotación e a difusión á reestruturación que está levando a cabo o INE no marco da Enquisa estrutural de empresas

Ámbitos de investigación:

poboacional: empresas do sector industrial en Galicia

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2015 difundirase na internet en decembro de 2017

3302-01-AE05 Explotación do índice de produción industrial

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.3.02 Outras industrias manufactureiras

Obxectivos concretos:

Difundir resultados do índice de produción industrial por seccións e divisións da CNAE no ámbito da Comunidade Autónoma.

Ámbitos de investigación:

poboacional: actividades industriais (excluída a construción)

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: mensual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

A información referida a novembro de 2016 difundirase na internet o 11 de xaneiro de 2017

A información referida a decembro de 2016 difundirase na internet o 8 de febreiro de 2017

A información referida a xaneiro de 2017 difundirase na internet o 8 de marzo de 2017

A información referida a febreiro de 2017 difundirase na internet o 7 de abril de 2017

A información referida a marzo de 2017 difundirase na internet o 5 de maio de 2017

A información referida a abril de 2017 difundirase na internet o 7 de xuño de 2017

A información referida a maio de 2017 difundirase na internet o 7 de xullo de 2017

A información referida a xuño de 2017 difundirase na internet o 4 de agosto de 2017

A información referida a xullo de 2017 difundirase na internet o 8 de setembro de 2017

A información referida a agosto de 2017 difundirase na internet o 6 de outubro de 2017

A información referida a setembro de 2017 difundirase na internet o 8 de novembro de 2017

A información referida a outubro de 2017 difundirase na internet o 5 de decembro de 2017

3401-01-AE05 Seguimento e análise da construción

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.4.01 Edificación residencial e non residencial

Obxectivos concretos:

Ofrecer información sobre o sector da construción que permita coñecer a evolución da actividade neste sector, así como proporcionar series periodificadas.

Ámbitos de investigación:

poboacional: actividades de construción de edificios e obras de enxeñaría civil

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: trimestral

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O cuarto trimestre de 2016 difundirase na internet o 31 de marzo de 2017

O primeiro trimestre de 2017 difundirase na internet o 30 de xuño de 2017

O segundo trimestre de 2017 difundirase na internet o 29 de setembro de 2017

O terceiro trimestre de 2017 difundirase na internet o 29 de decembro de 2017

3401-02-OE05 Estatística de construción de edificios

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Instituto Galego da Vivenda e Solo. Consellería de Infraestruturas e Vivenda

Ministerio de Fomento.

Obxectivos informativos:

3.4.01 Edificación residencial e non residencial

Obxectivos concretos:

Coñecer a evolución da actividade da construción e rehabilitación de edificios residenciais e non residenciais

Estado: en cumprimento

Ámbitos de investigación:

poboacional: licenzas concedidas para obras de edificación

territorial: concellos

Persoa obrigada a subministrar información: promotor inmobiliario ou técnico responsable da obra no seu nome

Periodicidade:

regular: mensual

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Os datos definitivos do ano 2016 difundiranse na internet en novembro de 2017

A información referida a outubro de 2016 difundirase na internet o 31 de xaneiro de 2017

A información referida a novembro de 2016 difundirase na internet o 28 de febreiro de 2017

A información referida a decembro de 2016 difundirase na internet o 31 de marzo de 2017

A información referida a xaneiro de 2017 difundirase na internet o 28 de abril de 2017

A información referida a febreiro de 2017 difundirase na internet o 31 de maio de 2017

A información referida a marzo de 2017 difundirase na internet o 30 de xuño de 2017

A información referida a abril de 2017 difundirase na internet o 31 de xullo de 2017

A información referida a maio de 2017 difundirase na internet o 31 de agosto de 2017

A información referida a xuño de 2017 difundirase na internet o 29 de setembro de 2017

A información referida a xullo de 2017 difundirase na internet o 31 de outubro de 2017

A información referida a agosto de 2017 difundirase na internet o 30 de novembro de 2017

A información referida a setembro de 2017 difundirase na internet o 29 de decembro de 2017

3501-01-OE05 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.5.01 Comercio interior

3.5.02 Transporte de mercadorías e de pasaxeiros/as

3.5.03 Infraestruturas turística e hostaleira

3.5.05 Servizos financeiros, servizos ás empresas e outros de mercado

Obxectivos concretos:

Analizar a conxuntura da actividade económica no sector servizos en Galicia, no marco dun sistema integrado de contas económicas.

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: servizos de mercado non financeiros

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: mensual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

A información referida a novembro de 2016 difundirase na internet o 23 de xaneiro de 2017

A información referida a decembro de 2016 difundirase na internet o 21 de febreiro de 2017

A información referida a xaneiro de 2017 difundirase na internet o 23 de marzo de 2017

A información referida a febreiro de 2017 difundirase na internet o 24 de abril de 2017

A información referida a marzo de 2017 difundirase na internet o 22 de maio de 2017

A información referida a abril de 2017 difundirase na internet o 21 de xuño de 2017

A información referida a maio de 2017 difundirase na internet o 14 de xullo de 2017

A información referida a xuño de 2017 difundirase na internet o 11 de agosto de 2017

A información referida a xullo de 2017 difundirase na internet o 21 de setembro de 2017

A información referida a agosto de 2017 difundirase na internet o 23 de outubro de 2017

A información referida a setembro de 2017 difundirase na internet o 21 de novembro de 2017

A información referida a outubro de 2017 difundirase na internet o 21 de decembro de 2017

3503-01-AE05 Emprego no sector turístico galego

Organismo responsable:

Axencia Turismo de Galicia. Presidencia da Xunta

Obxectivos informativos:

3.5.03 Infraestruturas turística e hostaleira

Obxectivos concretos:

Cuantificar e coñecer as principais características dos traballadores nas ramas características do turismo mediante a publicación de informes coa información estatística referida ás afiliacións á Seguridade Social e á enquisa de poboación activa.

Ámbitos de investigación:

poboacional: traballadores/as do sector turístico

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: trimestral

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O informe anual do ano 2016 difundirase na internet en febreiro de 2017

O informe do cuarto trimestre de 2016 difundirase na internet en febreiro de 2017

O informe do primeiro trimestre de 2017 difundirase na internet en maio de 2017

O informe do segundo trimestre de 2017 difundirase na internet en agosto de 2017

O informe do terceiro trimestre de 2017 difundirase na internet en novembro de 2017

3504-01-OE05 Análise estatística sobre o excursionismo procedente de Asturias, León e Zamora

Organismo responsable:

Axencia Turismo de Galicia. Presidencia da Xunta

Obxectivos informativos:

3.5.04 Movemento de viaxeiros/as. Ocupación en establecementos regulamentados e non regulamentados

Obxectivos concretos:

Cuantificar o número de excursións a Galicia realizadas por individuos de 15 e máis anos procedentes de Asturias, León e Zamora.

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: persoas que visitan Galicia entrando e saíndo no día

territorial: Galicia

Persoa obrigada a subministrar información: persoa

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 40.000 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en xuño de 2017

3504-02-OE05 Enquisa de movemento aeroportuario de Galicia

Organismo responsable:

Axencia Turismo de Galicia. Presidencia da Xunta

Obxectivos informativos:

3.5.04 Movemento de viaxeiros/as. Ocupación en establecementos regulamentados e non regulamentados

Obxectivos concretos:

Coñecer as principais características do viaxeiro que vén a Galicia e que utiliza o avión como medio de transporte.

Estado: en implantación

Ámbitos de investigación:

poboacional: pasaxeiros de saída en aeroportos galegos non residentes en Galicia

territorial: Galicia

Persoa obrigada a subministrar información: persoa

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en xuño de 2017

3504-03-AE05 Enquisa sobre o turismo en destino de Galicia

Organismo responsable:

Axencia Turismo de Galicia. Presidencia da Xunta

Obxectivos informativos:

3.5.04 Movemento de viaxeiros/as. Ocupación en establecementos regulamentados e non regulamentados

Obxectivos concretos:

Coñecer o perfil do turista que visita Galicia no período estival e a distribución do gasto que efectúa.

Ámbitos de investigación:

poboacional: persoas de 15 e máis anos que pasan polo menos unha noite fóra do seu domicilio habitual

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en decembro de 2017

3504-04-AE05 Conxuntura hoteleira en Galicia: análise da demanda, ocupación e rendibilidade empresarial

Organismo responsable:

Axencia Turismo de Galicia. Presidencia da Xunta

Obxectivos informativos:

3.5.04 Movemento de viaxeiros/as. Ocupación en establecementos regulamentados e non regulamentados

Obxectivos concretos:

Realizar unha análise detallada do comportamento e evolución do sector hoteleiro da comunidade, de acordo coas cifras da enquisa de ocupación hoteleira que o INE facilita a Turismo de Galicia. Inclúense datos de oferta, demanda, ocupación e rendibilidade dos establecementos hoteleiros segundo a categoría, así como as cifras para os diferentes xeodestinos da comunidade, datos de demanda internacional desagregados por países de orixe…

Ámbitos de investigación:

poboacional: establecementos hoteleiros da Comunidade Autónoma

territorial: xeodestinos

Periodicidade:

regular: mensual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O mes t difundirase na internet no mes t+2 de 2017

3504-05-AE05 Indicador da intensidade da demanda turística

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.5.04 Movemento de viaxeiros/as. Ocupación en establecementos regulamentados e non regulamentados

Obxectivos concretos:

Elaborar un conxunto de indicadores que ofreza información sobre a demanda turística de Galicia segundo o destino do viaxeiro cunha maior desagregación territorial da que provén outras fontes de información.

Ámbitos de investigación:

poboacional: establecementos turísticos regulamentados

territorial: destinos turísticos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en maio de 2017

3602-01-AE05 Explotación estatística da información tributaria

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.6.02 Ingresos tributarios e non tributarios

Obxectivos concretos:

Elaborar e difundir resultados estatísticos a partir da información procedente da Axencia Estatal de Administración Tributaria e dos tributos recadados e xestionados pola Comunidade Autónoma a nivel de concello.

Ámbitos de investigación:

poboacional: unidades económicas residentes en Galicia

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: mensual

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet en varias datas a medida que o permitan as fontes

3701-01-AE05 Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.7.01 Intercambios comerciais

Obxectivos concretos:

Elaborar e difundir resultados estatísticos de comercio exterior e intracomunitario no ámbito da Comunidade Autónoma.

Ámbitos de investigación:

poboacional: comercio exterior (terceiros países) e intracomunitario

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: mensual

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Os resultados definitivos do ano 2015 difundiranse na internet en marzo de 2017

A información referida a novembro de 2016 difundirase na internet en xaneiro de 2017

A información referida a decembro de 2016 difundirase na internet en febreiro de 2017

A información referida a xaneiro de 2017 difundirase na internet en marzo de 2017

A información referida a febreiro de 2017 difundirase na internet en abril de 2017

A información referida a marzo de 2017 difundirase na internet en maio de 2017

A información referida a abril de 2017 difundirase na internet en xuño de 2017

A información referida a maio de 2017 difundirase na internet en xullo de 2017

A información referida a xuño de 2017 difundirase na internet en agosto de 2017

A información referida a xullo de 2017 difundirase na internet en setembro de 2017

A información referida a agosto de 2017 difundirase na internet en outubro de 2017

A información referida a setembro de 2017 difundirase na internet en novembro de 2017

A información referida a outubro de 2017 difundirase na internet en decembro de 2017

3702-01-OE05 Prezos da terra

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

Obxectivos informativos:

3.7.02 Prezos no sector primario

Obxectivos concretos:

Estimar o valor das diferentes categorías e especificacións da terra e analizar a evolución do prezo da terra.

Estado: en cumprimento

Ámbitos de investigación:

poboacional: terras de cultivo non susceptibles doutros aproveitamentos diferentes dos agrícolas

territorial: provincias

Persoa obrigada a subministrar información: comprador e vendedor de terras, rexistros, notarías, profesionais do sector...

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 6.750 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en xuño de 2017

3702-02-OE05 Explotación do Rexistro sobre Prezos Declarados polos Compradores de Leite

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

Obxectivos informativos:

3.7.02 Prezos no sector primario

Obxectivos concretos:

Explotar o prezo do leite que declaran os compradores que recollen leite en Galicia para dispoñer del dun xeito máis áxil.

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: compradores de leite autorizados

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: mensual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

No mes t difundiranse, na internet, os resultados referidos ao mes t-2

3702-04-OE05 Prezos agrarios

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

Obxectivos informativos:

3.7.02 Prezos no sector primario

Obxectivos concretos:

Estimar os principais valores dos prezos agrarios percibidos e pagados polos agricultores

Estado: en cumprimento

Ámbitos de investigación:

poboacional: produtos das explotacións agrarias

territorial: provincias

Persoa obrigada a subministrar información: explotación agraria e entidades relacionadas coa actividade agraria.

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 10.800 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en xullo de 2017

3703-01-OE05 Índices de valor unitario para o comercio exterior e intracomunitario

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.7.03 Prezos no sector externo

Obxectivos concretos:

Obter unha aproximación aos índices de prezos das operacións de exportación e/ou expedición e importación e/ou introdución de mercadorías con orixe/destino en Galicia, excluíndo o comercio co resto de España.

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: comercio exterior (terceiros países) e intracomunitario

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: mensual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

A información referida a outubro de 2016 difundirase na internet o 9 de xaneiro de 2017

A información referida a novembro de 2016 difundirase na internet o 3 de febreiro de 2017

A información referida a decembro de 2016 difundirase na internet o 7 de marzo de 2017

A información referida a xaneiro de 2017 difundirase na internet o 4 de abril de 2017

A información referida a febreiro de 2017 difundirase na internet o 4 de maio de 2017

A información referida a marzo de 2017 difundirase na internet o 6 de xuño de 2017

A información referida a abril de 2017 difundirase na internet o 4 de xullo de 2017

A información referida a maio de 2017 difundirase na internet o 4 de agosto de 2017

A información referida a xuño de 2017 difundirase na internet o 5 de setembro de 2017

A información referida a xullo de 2017 difundirase na internet o 3 de outubro de 2017

A información referida a agosto de 2017 difundirase na internet o 3 de novembro de 2017

A información referida a setembro de 2017 difundirase na internet o 5 de decembro de 2017

3704-01-AE05 Informe das variacións do índice de prezos de consumo

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.7.04 Nivel xeral de prezos

Obxectivos concretos:

Analizar os resultados do IPC e realizar unha predición a curto prazo no ámbito da Comunidade Autónoma

Ámbitos de investigación:

poboacional: produtos de consumo

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: mensual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

A información referida a decembro de 2016 difundirase na internet o 13 de xaneiro de 2017

A información referida a xaneiro de 2017 difundirase na internet o 15 de febreiro de 2017

A información referida a febreiro de 2017 difundirase na internet o 14 de marzo de 2017

A información referida a marzo de 2017 difundirase na internet o 12 de abril de 2017

A información referida a abril de 2017 difundirase na internet o 12 de maio de 2017

A información referida a maio de 2017 difundirase na internet o 13 de xuño de 2017

A información referida a xuño de 2017 difundirase na internet o 13 de xullo de 2017

A información referida a xullo de 2017 difundirase na internet o 11 de agosto de 2017

A información referida a agosto de 2017 difundirase na internet o 13 de setembro de 2017

A información referida a setembro de 2017 difundirase na internet o 11 de outubro de 2017

A información referida a outubro de 2017 difundirase na internet o 14 de novembro de 2017

A información referida a novembro de 2017 difundirase na internet o 14 de decembro de 2017

3705-01-OE05 Índices de competitividade

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.7.05 Competitividade

Obxectivos concretos:

Obter uns índices que permitan seguir a evolución da competitividade exterior da economía galega nos mercados internacionais.

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: comercio exterior (terceiros países) e intracomunitario

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: mensual

regular: trimestral

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Realizarase na internet unha actualización mensual nas seguintes datas: 10 de xaneiro, 7 de febreiro, 8 de marzo, 6 de abril, 8 de maio, 8 de xuño, 6 de xullo, 7 de agosto, 7 de setembro, 5 de outubro, 7 de novembro e 7 de decembro de 2017.

3801-01-OE05 Explotación do directorio de empresas e unidades locais

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.8.01 Estrutura e caracterización do sector empresarial

Obxectivos concretos:

Elaborar e manter un conxunto organizado de información básica sobre empresas e unidades locais con actividade económica en Galicia.

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: empresas que realizan algunha actividade en Galicia

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en decembro de 2017

3801-02-OE05 Indicadores do sector empresarial

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.8.01 Estrutura e caracterización do sector empresarial

Obxectivos concretos:

Elaborar unha serie de indicadores que permitan seguir a evolución da actividade empresarial galega

Estado: en reestruturación

Ámbitos de investigación:

poboacional: sociedades mercantís que teñen a sede social en Galicia

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

3801-03-OE05 Explotación do Boletín Oficial del Registro Mercantil

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.8.01 Estrutura e caracterización do sector empresarial

Obxectivos concretos:

Medir a demografía das sociedades mercantís en Galicia, ofrecendo información das sociedades creadas, rexistradas durante o mes de referencia, así como das sociedades que amplían e reducen capital, desembolsan dividendos pasivos, suspensións de pagamentos e quebras, sociedades disoltas e extinguidas, transformacións de sociedades, escisións e fusións.

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: sociedades mercantís que presentan os datos no Rexistro Mercantil de cada provincia

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: mensual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

A información referida a decembro de 2016 difundirase na internet o 5 de xaneiro de 2017

A información referida a xaneiro de 2017 difundirase na internet o 6 de febreiro de 2017

A información referida a febreiro de 2017 difundirase na internet o 6 de marzo de 2017

A información referida a marzo de 2017 difundirase na internet o 6 de abril de 2017

A información referida a abril de 2017 difundirase na internet o 5 de maio de 2017

A información referida a maio de 2017 difundirase na internet o 6 de xuño de 2017

A información referida a xuño de 2017 difundirase na internet o 6 de xullo de 2017

A información referida a xullo de 2017 difundirase na internet o 7 de agosto de 2017

A información referida a agosto de 2017 difundirase na internet o 6 de setembro de 2017

A información referida a setembro de 2017 difundirase na internet o 6 de outubro de 2017

A información referida a outubro de 2017 difundirase na internet o 6 de novembro de 2017

A información referida a novembro de 2017 difundirase na internet o 5 de decembro de 2017

3801-04-OE05 Indicadores de multilocalización empresarial

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.8.01 Estrutura e caracterización do sector empresarial

Obxectivos concretos:

Proporcionar información relativa ás principais características e indicadores de estrutura e actividade en Galicia das empresas con sede fóra de Galicia.

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: establecementos en Galicia de empresas con sede social fóra e empresas con sede social en Galicia con actividade fóra.

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2015 difundirase na internet en outubro de 2017

3801-05-OE05 Enquisa a empresas multilocalizadas

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.8.01 Estrutura e caracterización do sector empresarial

3.9.02 Contas económicas e beneficios empresariais

Obxectivos concretos:

Coñecer que parte da actividade produtiva das empresas de fóra de Galicia e con actividade en Galicia pode ser atribuída á nosa Comunidade Autónoma.

Estado: en implantación

Ámbitos de investigación:

poboacional: empresas do sector industrial ou do sector servizos con actividade en Galicia e con domicilio social fóra da Comunidade Autónoma

territorial: Galicia

Persoa obrigada a subministrar información: empresa

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 1.000 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2015 difundirase no segundo semestre do 2017

3803-01-OE05 Cooperativas

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria

Obxectivos informativos:

3.8.03 Cooperativas, sociedades laborais e outras formas asociativas

Obxectivos concretos:

Coñecer o número e as principais características das sociedades cooperativas

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: sociedades cooperativas con domicilio social na Comunidade Autónoma

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en maio de 2017

3803-02-OE05 Sociedades laborais

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria

Obxectivos informativos:

3.8.03 Cooperativas, sociedades laborais e outras formas asociativas

Obxectivos concretos:

Coñecer o número e as principais características das sociedades laborais

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: sociedades laborais con domicilio social na Comunidade Autónoma

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en maio de 2017

3901-02-AE05 Banco de series de conxuntura

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.9.01 Previsións macroeconómicas

Obxectivos concretos:

Ofrecer información conxuntural actualizada para Galicia a través dunha aplicación web que permite consultar estas series en forma de táboas e gráficos, así como a súa ciclotendencia e as mesmas series corrixidas de estacionalidade e calendario.

Ámbitos de investigación:

poboacional: varios ámbitos e sectores

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: mensual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Difundirase na internet en varias datas segundo o permitan as fontes

3902-01-OE05 Contas económicas anuais

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.9.02 Contas económicas e beneficios empresariais

Obxectivos concretos:

Analizar e avaliar a estrutura e evolución da economía de Galicia, no seu conxunto e os seus compoñentes de oferta, demanda e rendas.

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: unidades económicas residentes en Galicia

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet en novembro de 2017 a serie 1995-2015, base 2010

3902-02-OE05 Contas económicas trimestrais

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.9.02 Contas económicas e beneficios empresariais

Obxectivos concretos:

Proporcionar unha descrición cuantitativa coherente do conxunto da actividade económica galega no pasado inmediato mediante un cadro macroeconómico trimestral elaborado desde a óptica da oferta e da demanda.

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: unidades económicas residentes en Galicia

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: trimestral

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O cuarto trimestre de 2016 difundirase na internet o 2 de marzo de 2017

O primeiro trimestre de 2017 difundirase na internet o 25 de maio de 2017

O segundo trimestre de 2017 difundirase na internet o 24 de agosto de 2017

O terceiro trimestre de 2017 difundirase na internet o 30 de novembro de 2017

3903-02-AE05 Actualización do Marco input-output

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.9.03 Marco input-output

Obxectivos concretos:

Describir o proceso produtivo e os fluxos de bens e servizos da economía de Galicia a través da actualización do Marco input-output

Ámbitos de investigación:

poboacional: unidades económicas con centros de interese económico no territorio galego

territorial: Galicia

Periodicidade:

irregular

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

As táboas de orixe e destino da economía galega do ano 2013 difundirase na internet en novembro de 2017

3904-01-OE05 Matriz de contabilidade social

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.9.04 Sectores institucionais

3.9.05 Contas satélites

Obxectivos concretos:

Describir os vínculos entre o valor engadido xerado polas ramas de actividade da economía e a renda primaria por subgrupos de fogares, divididos en función de categorías de persoas ocupadas, dentro do marco xeral do sistema de contas de Galicia.

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: unidades económicas residentes en Galicia

territorial: Galicia

Periodicidade:

irregular

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse os datos definitivos do ano 2013 e datos provisionais do ano 2015 en decembro de 2017

4101-02-OE05 Sistema de indicadores da sociedade da información

Organismo responsable:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Presidencia da Xunta

Obxectivos informativos:

4.1.01 Sociedade da información nos fogares

4.1.02 Sociedade da información nas empresas

4.1.03 Sociedade da información nas administracións

Obxectivos concretos:

Elaboración dunha serie de indicadores que traten de recoller todas as variables relevantes en materia de tecnoloxías da información e da comunicación que permitan analizar a repercusión e evolución das medidas adoptadas neste campo.

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: sector TIC

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 5.000 euros

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet os resultados referidos a diferentes datas en decembro de 2017

4102-01-OE05 Empresas TIC de Galicia

Organismo responsable:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Presidencia da Xunta

Obxectivos informativos:

4.1.02 Sociedade da información nas empresas

Obxectivos concretos:

Estudar e caracterizar a realidade do sector empresarial TIC galego (dado o seu carácter estratéxico no desenvolvemento económico de Galicia e o efecto tractor e dinamizador TIC que exerce no resto de actividades empresariais). Servir de elemento de apoio para a definición das políticas públicas en materia da sociedade da información e modernización de Galicia.

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: empresas do sector TIC

territorial: Galicia

Persoa obrigada a subministrar información: empresa

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 18.000 euros

Forma e prazos de difusión:

Os datos do ano 2016 difundiranse na internet en decembro de 2017

4102-02-AE05 Observatorio da sociedade da información e da modernización de Galicia

Organismo responsable:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Presidencia da Xunta

Obxectivos informativos:

4.1.02 Sociedade da información nas empresas

Obxectivos concretos:

Ofrecer información sobre o desenvolvemento da sociedade da información e a Administración electrónica en Galicia, en particular a relativa a empresas con actividade en Galicia (incluíndo as sediadas fóra da Comunidade Autónoma), ás microempresas, ou ao comercio electrónico.

Ámbitos de investigación:

poboacional: microempresas e empresas de 10 ou máis traballadores con sede e/ou actividade en Galicia

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en decembro de 2017

4103-01-OE05 Estatística sobre a Administración electrónica na Xunta de Galicia

Organismo responsable:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Presidencia da Xunta

Obxectivos informativos:

4.1.03 Sociedade da información nas administracións

Obxectivos concretos:

Ofrecer información sobre o uso da Administración electrónica e a implantación das tecnoloxías no ámbito da Administración autonómica.

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: Administración autonómica

territorial: Galicia

Persoa obrigada a subministrar información: responsable de informática

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 6.000 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en decembro de 2017

4103-02-OE05 Estatística da Administración electrónica nos concellos galegos

Organismo responsable:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Presidencia da Xunta

Obxectivos informativos:

4.1.03 Sociedade da información nas administracións

Obxectivos concretos:

Ofrecer información sobre o uso da Administración electrónica e a implantación das diferentes tecnoloxías nos concellos.

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: Administración local: concellos

territorial: Galicia

Persoa obrigada a subministrar información: responsable de informática

Periodicidade:

regular: bienal

Orzamento aproximado: 9.000 euros

Forma e prazos de difusión:

Só se recolllerá a información correspondente ao ano 2017

4105-01-OE05 Situación das TIC nos centros sanitarios

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería de Sanidade

Obxectivos informativos:

4.1.05 Sociedade da información no sistema sanitario

Obxectivos concretos:

Coñecer a situación dos centros sanitarios no referente a implantación neles das novas tecnoloxías.

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: sistema sanitario público de Galicia

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en maio de 2017

4106-01-AE05 A sociedade da información no medio rural

Organismo responsable:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Presidencia da Xunta

Obxectivos informativos:

4.1.06 Sociedade da información no medio rural

Obxectivos concretos:

Elaboración e difusión de táboas e/ou mapas estatísticos que ofrezan información sobre a implantación, equipamento e uso das tecnoloxías da información e a comunicación desde un punto de vista territorial, con especial foco nas áreas rurais, atendendo á variable grao de urbanización.

Ámbitos de investigación:

poboacional: sociedade da información nos fogares

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en decembro de 2017

4201-01-AE05 Indicadores de innovación

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

4.2.01 I+D+i nas empresas

4.2.02 I+D+i nas administracións

4.2.03 I+D+i na universidade

Obxectivos concretos:

Ofrecer, nunha epígrafe específica, uns indicadores xerais sobre innovación en Galicia e, en concreto, nunha serie de sectores estratéxicos predefinidos.

Ámbitos de investigación:

poboacional: actividades de innovación

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en xuño de 2017

4204-01-AE05 Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

4.2.04 Comercio externo de produtos tecnolóxicos

Obxectivos concretos:

Ofrecer información sobre as exportacións e importacións dos produtos tecnolóxicos

Ámbitos de investigación:

poboacional: comercio exterior (terceiros países) e intracomunitario de produtos tecnolóxicos

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Os datos definitivos do ano 2015 e os datos provisionais do ano 2016 difundiranse na internet o 25 de abril de 2017.

8000-01-OE05 Indicadores de xénero

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

Perspectiva de xénero

Obxectivos concretos:

Elaborar un conxunto de indicadores que permitan analizar as diferenzas entre xéneros existentes nos diferentes ámbitos da sociedade.

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: poboación residente en Galicia

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Difundirase na internet en varias datas segundo o permitan as fontes.

9101-01-AE05 Incendios forestais

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

Obxectivos informativos:

9.1.01 Meta do Plan galego de estatística 2012-2016 (1.1.6 Incendios forestais)

Obxectivos concretos:

Coñecer o número de incendios forestais, a superficie e as especies arbóreas afectadas e a superficie queimada.

Ámbitos de investigación:

poboacional: lumes forestais

territorial: distritos forestais

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en outubro de 2017.

9999-01-OE05 Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de desenvolvemento rural

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

Obxectivos informativos:

9.9.99 Non procede (segundo o artigo 20.2 da Lei 15/2016 do PGE 2017-2021)

Obxectivos concretos:

Elaborar un sistema de indicadores que complemente aos de contexto construídos pola Comisión Europea co gallo de reflectir mellor as peculiaridades e de servir para analizar o efecto do PDR dentro de Galicia.

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: variables socioeconómicas, sectoriais e ambientais

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet en varias datas a medida que o permitan as fontes

9999-02-AE05 Indicadores de contexto do Plan de desenvolvemento rural

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

Obxectivos informativos:

9.9.99 Non procede (segundo o artigo 20.2 da Lei 15/2016 do PGE 2017-2021)

Obxectivos concretos:

Elaborar os indicadores comúns de contexto de Galicia do Plan de desenvolvemento rural que permitan avaliar a situación do sector agrario.

Ámbitos de investigación:

poboacional: variables socioeconómicas, sectoriais e ambientais

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet en varias datas a medida que o permitan as fontes

9999-03-AE05 Indicadores de contexto do Plan estratéxico

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

9.9.99 Non procede (segundo o artigo 20.2 da Lei 15/2016 do PGE 2017-2021)

Obxectivos concretos:

Ofrecer información cuantitativa, nunha epígrafe específica, sobre o contorno socioeconómico para facilitar o seguimento e avaliación do Plan estratéxico.

Ámbitos de investigación:

poboacional: economía galega

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Actualizarase a información continuamente

ANEXO IV

Outras actividades de interese estatístico

AIE01 Perfeccionamento profesional do sistema estatístico de Galicia

Outras actuacións formativas para o perfeccionamento profesional do sistema estatístico de Galicia

Obxectivos:

Instrumental 1)

AIE02 I+D+i na actividade estatística

Prácticas de alumnos do máster interuniversitario en técnicas estatísticas

Obxectivos:

Instrumental 2)

AIE03 Relacións externas en materia de estatística

Actualización do Observatorio transfronteirizo Galicia - Norte de Portugal

Obxectivos:

Instrumental 2)

AIE05 Catalogación e difusión da información estatística

Folgas e peches patronais

Obxectivos:

Instrumental 4)

Atlas estatístico comarcal

Obxectivos:

Instrumental 5)

Galicia en cifras

Obxectivos:

Instrumental 5)

Banco de datos territorial

Obxectivos:

Instrumental 5)

Indicadores do mercado laboral

Obxectivos:

Instrumental 5)

Anuario de pesca

Obxectivos:

Instrumental 4)

Datos estatísticos básicos de Galicia

Obxectivos:

Instrumental 5)

Anuario de estatísticas sociolaborais

Obxectivos:

Instrumental 4)

A realidade da muller galega

Obxectivos:

Instrumental 5)

Indicadores estruturais da Unión Europea

Obxectivos:

Instrumental 5)

Boletín de conxuntura

Obxectivos:

Instrumental 5)

Recompilación e difusión de resultados estatísticos sobre Galicia

Obxectivos:

Instrumental 3)

Instrumental 4)

De calidade 5)

Introdución no calendario de publicacións do IGE dos resultados das actuacións nas actividades de interese estatístico

Obxectivos:

De calidade 3)

De calidade 6)

Portal estatístico para o mundo educativo

Obxectivos:

Instrumental 5)

AIE06 Tecnoloxías da información e das comunicacións para o proceso estatístico

Aplicacións para a mellora da difusión empregando o paquete R

Obxectivos:

Instrumental 5)

AIE07 Normalización na actividade estatística

Tratamento do segredo estatístico e da calidade da difusión

Obxectivos:

De calidade 4)

AIE08 Inventario, programación, seguimento e avaliación da actividade estatística. Plan de calidade

Informe de seguimento do PEA 2016

Obxectivos:

De calidade 6)

Informe de avaliación do PGE 2012-2016

Obxectivos:

De calidade 6)

AIE09 Análise estatística da poboación e dos fogares

Análise das proxeccións de poboación en Galicia

Obxectivos:

Informativo LAS 1)

Informe sobre as cifras de poboación

Obxectivos:

Informativo LAS 1)

AIE13 Análise estatística da conxuntura económica

Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos

Obxectivos:

Informativo LAS 5)

Informe sobre comercio exterior

Obxectivos:

Informativo LAS 5)

Informe sobre a enquisa trimestral de custo laboral

Obxectivos:

Informativo LAS 5)

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo

Obxectivos:

Informativo LAS 5)

Informe sobre afiliacións á Seguridade Social

Obxectivos:

Informativo LAS 5)

Informe sobre o índice de produción industrial

Obxectivos:

Informativo LAS 5)

AIE14 Análise estatística de sectores produtivos e da estrutura económica en xeral

Análise do sector téxtil, confección e calzado

Obxectivos:

Informativo LAS 6)

AIE15 Apoio estatístico á redacción dos orzamentos xerais e outra normativa

Indicadores estatísticos de perspectiva de xénero nos orzamentos xerais

Obxectivos:

Informativo: perspectiva de xénero

De calidade 1)

AIE16 Redacción de proxectos técnicos de operacións estatísticas

Tributos propios e cedidos xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia

Obxectivos:

De calidade 6)

Indicadores de infancia e adolescencia

Obxectivos:

De calidade 6)

ANEXO V

Relación entre os programas 2016 e 2017

Operacións e actividades estatísticas do PEA 2017 que non se incluían en 2016.

Codigo

Nome

Tipo

Estado

Observacións

2203-01-AE05

Esperanza de vida sen limitación

Actividade

 

 

2306-02-AE05

EPA. Módulo sobre a mocidade no mercado laboral

Actividade

 

 

2403-02-AE05

EPA. Decil de salarios do emprego principal

Actividade

 

 

2404-02-AE05

EEF. Condicións no traballo

Actividade

 

 

3801-05-OE05

Enquisa a empresas multilocalizadas

Operación

En implantación

 

3903-02-AE05

Actualización do Marco input-output

Actividade

 

 

Operacións e actividades estatísticas do PEA 2016 que non figuran no PEA 2017.

Código

Nome

Tipo

Estado

Observacións

21-301

Proxeccións de fogares

Operación

En curso

Baixa por periodicidade

21-401

Proxeccións de poboación a curto prazo

Operación

En curso

Baixa por periodicidade

23-601

Inserción laboral dos titulados de formación profesional

Operación

En curso

Baixa por periodicidade

25-606

Estatística de infancia e adolescencia

Operación

En proxecto

Convértese a AIE

31-901

Sector cunícola

Operación

En cumprimento

Baixa por periodicidade

32-501

Enquisa de ocupación na pesca

Operación

En curso

Baixa por periodicidade

33-201

Caracterización da xeración eléctrica do réxime especial

Operación

En curso

 

36-101

Indicadores da actividade económica-financeira da comunidade autónoma

Operación

En curso

 

36-102

Explotación do Rexistro de Entidades Instrumentais do Sector Público da Comunidade Autónoma de Galicia

Operación

En curso

 

36-501

Estatística tributaria autonómica

Operación

En curso

 

37-203

Prezos do leite

Operación

En curso

38-103

Enquisa sectorial ás empresas e ás institucións sen fins de lucro

Operación

En implantación

 

39-103

Contas económicas da agricultura

Operación

En cumprimento

 

39-104

Produto interior bruto municipal

Operación

En curso

Baixa por periodicidade

42-101

Situación da certificación en Galicia

Operación

En curso

 

99-001

Sistema de indicadores do programa operativo Feder

Operación

En proxecto

 

AE105

Contas económicas da agricultura. Utilización de medios de produción na explotación agraria

Actividade

 

 

AE201

Galicia en cifras

Actividade

 

Convértese a AIE

AE203

Atlas estatístico comarcal

Actividade

 

Convértese a AIE

AE204

Portal estatístico para o mundo educativo

Actividade

 

Convértese a AIE

AE205

Banco de datos territorial

Actividade

 

Convértese a AIE

AE211

Boletín de conxuntura

Actividade

 

Convértese a AIE

AE218

Indicadores do mercado laboral

Actividade

 

Convértese a AIE

AE334

EEF. Características básicas dos fogares

Actividade

 

Baixa por periodicidade

AE335

EEF. Mobilidade

Actividade

 

Baixa por periodicidade

AE401

Anuario de estatística agraria

Actividade

 

 

AE402

Anuario de pesca

Actividade

 

Convértese a AIE

AE404

Datos estatísticos básicos de Galicia

Actividade

 

Convértese a AIE

AE406

Anuario de estatísticas sociolaborais

Actividade

 

Convértese a AIE

AE408

A realidade da muller galega

Actividade

 

Convértese a AIE

AE410

A enerxía en Galicia

Actividade

 

 

AE608

Indicadores estruturais da Unión Europea

Actividade

 

Convértese a AIE

AE612

Explotación do Rexistro de Montes Veciñais de Man Común

Actividade

 

 

AE613

Producións forestais

Actividade

 

 

AE623

Explotación do Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas

Actividade

 

 

AE627

Enquisa sobre a percepción da competencia en Galicia

Actividade

 

 

AE633

Balance enerxético

Actividade

 

 

AE634

Folgas e peches patronais

Actividade

 

Convértese a AIE

AE708

Investigación e desenvolvemento de métodos demográficos

Actividade

 

 

Operacións e actividades estatísticas do PEA 2016 que se modifican no PEA 2017.

Código

Nome

PEA 2016

PEA 2017

Tipo

Estado

Tipo

Estado

1205-01-OE05

Xestión de residuos urbanos

Operación

En curso

Operación

En reestruturación

2101-07-OE05

Explotación estatística do Rexistro de Parellas de Feito

Operación

En implantación

Operación

En curso

2401-10-OE05

Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada

Operación

En implantación

Operación

En curso

2503-03-OE05

Pensións da Seguridade Social por concello de residencia da persoa pensionista

Operación

En proxecto

Operación

En implantación

2507-01-OE05

Explotación do censo de persoas con discapacidade

Operación

En reestruturación

Operación

En curso

2511-03-AE05

Estatística de execución de medidas xudiciais impostas a menores

Operación

En proxecto

Actividade

 

3504-03-AE05

Enquisa sobre o turismo en destino de Galicia

Operación

En curso

Actividade

 

3801-02-OE05

Indicadores do sector empresarial

Operación

En curso

Operación

En reestruturación

3801-04-OE05

Indicadores de multilocalización empresarial

Operación

En implantación

Operación

En curso

A actividade estatística «2401-06-AE05 Información do mercado laboral rexistrado» correspóndese coa actividade estatística que no programa anterior se denominaba «AE304 Explotación das afiliacións á Seguridade Social».

A operación estatística «3801-04-OE05 Indicadores de multilocalización empresarial correspóndese coa operación estatística que no programa anterior se denominaba «38-105 Estatística de multilocalización empresarial».