Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 6 Martes, 10 de xaneiro de 2017 Páx. 1258

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Turismo de Galicia

RESOLUCIÓN do 3 de xaneiro de 2017 pola que se anuncia a licitación para a contratación, suxeita a regulación harmonizada, do servizo de accións de comunicación dixital da campaña de promoción dos recursos naturais, culturais e gastronómicos de Galicia, licitado polo procedemento aberto, tramitación anticipada, pluralidade de criterios e documentalmente simplificado.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Axencia Turismo de Galicia.

b) Dependencia que tramita o expediente: Xerencia da Axencia Turismo de Galicia.

2. Obxecto do contrato.

Tipo de contrato: servizo.

Descrición do obxecto: impulsar un conxunto de estratexias e accións de comunicación dixital da campaña de promoción dos recursos naturais, culturais, especialmente o Camiño de Santiago, e gastronómicos de Galicia, coa intención de manter a sensibilización da poboación galega, nacional, internacional, así como aos sectores implicados sobre os valores do turismo en Galicia en internet e redes sociais.

Comprende dous lotes:

Lote 1: accións publicitarias na internet.

Lote 2: estratexia de comunicación nas redes sociais de turismo de Galicia.

Prazo de execución: o prazo de execución empezará a contar a partir da data de sinatura do contrato e será segundo o lote ao que se presenten o seguinte:

Lote 1: doce (12) meses.

Lote 2: doce (12) meses.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

Tramitación: anticipada e suxeita a regulación harmonizada.

Procedemento: aberto.

Forma de adxudicación: adxudicación baseada na pluralidade de criterios.

4. Orzamento base de licitación.

Lote 1: importe sen IVE: 268.595,04 €. Importe IVE (21 %): 56.404,96 €. Total: 325.000,00 €

Lote 2: importe sen IVE: 61.983,47 €. Importe IVE (21 %): 13.016,53 €. Total 75.000,00 €.

Importe total dos lotes (IVE incluído) 400.000,00 €.

5. Garantías.

Provisional: non se exixe.

Definitiva: 5 % do importe de adxudicación, IVE excluído.

6. Obtención de documentación e información.

O prego de cláusulas administrativas particulares e o prego de prescricións técnicas do servizo poderán ser examinados na área de Contratación da Axencia Turismo de Galicia.

Poderán obterse os pregos relativos a esta contratación no seguinte endrezo da internet:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=94017

Información sobre a contratación: teléfono 981 54 02 75.

Correo electrónico: contratacion-turismo.cpr@xunta.es

7. Requisitos específicos do contratista.

Solvencia económica e financeira: deberá xustificarse polos medios sinalados na cláusula 9 do cadro de características do prego de cláusulas administrativas particulares.

Solvencia técnica específica: deberá xustificarse polos medios sinalados na cláusula 10 do cadro de características do prego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas.

Data límite de presentación: o prazo de admisión de proposicións finaliza o día 7 de febreiro de 2016, de acordo co establecido no artigo 159 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público. Se o día de finalización do prazo fose sábado, domingo ou festivo, prorrogarase ata ou primeiro día hábil seguinte.

Documentación que hai que presentar: véxase prego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación de proposicións: efectuarase no Rexistro da Axencia Turismo de Galicia, estrada Santiago-Noia, km 3, 15897 Santiago de Compostela, en sobres pechados. Se as proposicións cúrsanse por correo haberá que aterse ao previsto na cláusula 13.2 do prego de cláusulas administrativas particulares.

Criterios de adxudicación: a oferta máis vantaxosa tendo en conta os criterios que figuren no prego de cláusulas administrativas particulares.

Admisión de variantes: non se admiten.

9. Apertura das ofertas.

O acto público de apertura dos sobre B e C terá lugar na sala de xuntas da Axencia Turismo de Galicia na data e na hora que serán anunciadas, con 3 días hábiles de antelación á súa realización, no perfil de contratante http://www.contratosdegalicia.es.

10. Gastos do anuncio: por conta do adxudicatario.

11. Data do envío do anuncio ao Diario Oficial de la Unión Europea: 30 de decembro de 2016.

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2017

Mª Nava Castro Domínguez
Directora da Axencia Turismo de Galicia