Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 6 Martes, 10 de xaneiro de 2017 Páx. 1255

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Turismo de Galicia

RESOLUCIÓN do 3 de xaneiro de 2017 pola que se anuncia a licitación para a contratación, suxeita a regulación harmonizada, do servizo por lotes do mantemento integral e conservación do Camiño de Santiago, polo procedemento aberto, con pluralidade de criterios, tramitación anticipada.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Axencia Turismo de Galicia.

b) Dependencia que tramita o expediente: Xerencia da Axencia Turismo de Galicia

2. Obxecto do contrato.

Tipo de contrato: servizo.

Descrición do obxecto: servizo de mantemento integral e conservación dos Camiños de Santiago. Son obxecto do presente contrato todos os camiños ou treitos da Rede de camiños que pertencen ao Camiño de Santiago como os seus elementos funcionais, cuxa conservación é competencia e está transferida á Axencia Turismo de Galicia: Camiño Francés, Camiño de Santiago do Norte: Ruta do Interior, Camiño Primitivo ou de Oviedo, Camiño Santiago do Norte Ruta da Costa, Camiño Portugués, Camiño Vía da Prata, Camiño de Fisterra Muxía, Camiño Inglés e Camiño de Inverno.

Comprende 2 lotes:

Lote 1: operacións para a conservación do Camiño de Santiago ao seu paso pola Comunidade Autónoma de Galicia. Camiño Francés.

Lote 2: operacións para a conservación do Camiño de Santiago ao seu paso pola Comunidade Autónoma de Galicia. Camiño de Santiago do Norte: Ruta do Interior, Camiño Primitivo ou de Oviedo, Camiño Santiago do Norte Ruta da Costa, Camiño Portugués, Camiño Vía da Prata, Camiño de Fisterra Muxía, Camiño Inglés, Camiño de Inverno.

Prazo de execución: doce (12) meses para cada lote e comprenderá, salvo formalización do contrato en data posterior, desde o día 1 de abril de 2017 ata o 31 de marzo de 2018.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

Tramitación: anticipada e suxeita a regulación harmonizada.

Procedemento: aberto.

Forma de adxudicación: adxudicación baseada na pluralidade de criterios.

4. Orzamento base de licitación.

Lote 1: importe sen IVE: 259.479,57 €. Importe IVE (21 %): 54.490,71 €. Total 313.970,28 €.

Lote 2: importe sen IVE: 1.385.855,80 €. Importe IVE (21 %) 291.029,72 €. Total 1.676.885,52 €.

Importe total dos Lotes (IVE incluído) 1.990.855,80 €.

5. Garantías.

Provisional: non se exixe.

Definitiva: 5 % do importe de adxudicación, IVE excluído.

6. Obtención de documentación e información.

O prego de cláusulas administrativas particulares e prescricións técnicas do servizo poderán ser examinados na Área de Contratación da Axencia Turismo de Galicia.

Poderán obterse os pregos relativos a esta contratación no seguinte endrezo da internet:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=97666

Información sobre a contratación: teléfono 981 54 02 75.

Correo electrónico: contratacion-turismo.cpr@xunta.es

7. Requisitos específicos do contratista.

Solvencia económica e financeira: deberá xustificarse polos medios sinalados na cláusula 9 do cadro de características do prego de cláusulas administrativas particulares.

Solvencia técnica específica: deberá xustificarse polos medios sinalados na cláusula 10 do cadro de características do prego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas.

Data límite de presentación: o prazo de admisión de proposicións finaliza o día 10 de febreiro de 2017, de acordo co establecido no artigo 159 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público. Se o día de finalización do prazo fose sábado, domingo ou festivo, prorrogarase ata ou primeiro día hábil seguinte.

Documentación que hai que presentar: véxase prego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación de proposicións: efectuarase no Rexistro da Axencia Turismo de Galicia, estrada Santiago-Noia, km 3, 15897 Santiago de Compostela, en sobres pechados. Se as proposicións se cursan por correo haberá que aterse ao previsto na cláusula 13.2 do prego de cláusulas administrativas particulares.

Criterios de adxudicación: a oferta máis vantaxosa tendo en conta os criterios que figuren no prego de cláusulas administrativas particulares.

Admisión de variantes: non se admiten.

9. Apertura das ofertas.

O acto público de apertura dos sobres B e C terá lugar na sala de xuntas da Axencia Turismo de Galicia na data e na hora que será anunciada, con 3 días hábiles de antelación á súa realización, no perfil do contratante http://www.contratosdegalicia.es.

10. Gastos do anuncio: por conta do adxudicatario.

11. Data do envío do anuncio ao Diario Oficial de la Unión Europea: 2 de xaneiro de 2017.

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2017

Mª Nava Castro Domínguez
Directora da Axencia Turismo de Galicia