Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 15 Luns, 23 de xaneiro de 2017 Páx. 3446

III. Outras disposicións

Axencia Turismo de Galicia

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, dos Premios Camiño de Santiago e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.

A Axencia Turismo de Galicia créase como axencia pública autonómica co obxectivo de impulsar, coordinar e xestionar a política autonómica en materia de turismo e, en especial, a promoción e ordenación do turismo dentro da comunidade e tamén da conservación e promoción dos camiños de Santiago, de conformidade co disposto polo artigo 1 do Decreto 196/2012, do 27 de setembro, polo que se crea a Axencia Turismo de Galicia e se aproban os seus estatutos.

A peregrinación a Santiago de Compostela é un auténtico fenómeno de carácter histórico-cultural de relevancia universal e un símbolo de fraternidade que goza de numerosos recoñecementos: primeiro Itinerario Cultural Europeo (1987) polo Consello de Europa e Patrimonio da Humanidade pola Unesco: o chamado Camiño Francés en España (1993), os camiños históricos de Francia (1998) e no pasado ano 2015 os Camiños do Norte, que comprende en Galicia os chamados Camiño Norte ou da Costa e o Camiño Primitivo ou de Ovedo.

A significación histórica e cultural do Camiño de Santiago, a su crecente vitalidade, a súa importancia como icona de Galicia, o seu decisivo papel como elemento dinamizador da vida social e económica de numerosas localidades de Galicia polas cales discorren os itinerarios xacobeos… patentizan que a xestión do Camiño de Santiago é unha responsabilidade colectiva que abrangue tanto as administracións públicas como outras institucións e colectivos sociais, en definitiva, a propia sociedade galega.

A nova convocatoria destes Premios Camiño de Santiago 2017 pretende patentizar este compromiso e promover a excelencia na atención ao peregrino e unha axeitada xestión dos recursos ligados ao Camiño de Santiago.

En consecuencia, e con cargo aos créditos da Axencia Turismo de Galicia asignados para esta finalidade, e todo isto consonte o establecido sobre medidas de fomento no artigo 94 da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia, en concordancia co sinalado no artigo 95 da dita lei, e tendo en conta o determinado na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o Decreto 193/2011, do 6 de outubro, polo que se regulan especialidades nas subvencións ás entidades locais galegas,

RESOLVO:

Aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a concesión dos premios do Camiño de Santiago, así como convocar os devanditos premios para o ano 2017.

1. Convocatoria e bases reguladoras.

1.1. Convócase a edición 2017 dos Premios Camiño de Santiago co obxecto de distinguir as iniciativas públicas e privadas destinadas a conservar, mellorar e embelecer a contorna das distintas rutas do Camiño de Santiago; así como aquelas outras que supoñan novos servizos ou a innovación e mellora daqueles que se prestan aos peregrinos, e as accións específicas de divulgación e promoción, de xeito que se contribúa a un aumento da conservación, difusión e posta en valor do Camiño de Santiago e da cultura xacobea.

Os seus principais obxectivos son:

• Avanzar na mellora do Camiño de Santiago, especialmente en relación cos seus itinerarios e contornos ambientais, paisaxísticos e arquitectónicos (arquitectura popular) e a súa protección xeral e posta en valor.

• Aumentar a sensibilidade cidadá en relación coa relevancia dos valores do Camiño de Santiago.

• Estimular o coñecemento do patrimonio xeral do Camiño.

• Fomentar a colaboración cidadá en coordinación coas administracións públicas.

1.2. Os premios do Camiño de Santiago constarán de catro categorías:

1ª categoría: destinada a distinguir as iniciativas ou actuacións presentadas polos concellos, as agrupacións de concellos, mancomunidades, consorcios locais e as áreas metropolitanas, se as houber, todos eles da Comunidade Autónoma de Galicia e polos cales discorra calquera das rutas do Camiño de Santiago oficialmente declaradas.

2ª categoría: destinada a distinguir as iniciativas ou actuacións desenvolvidas polas asociacións de amigos do Camiño de Santiago.

3ª categoría: destinada a distinguir as iniciativas ou as actividades desenvolvidas polas persoas físicas ou as persoas xurídicas constituídas baixo forma mercantil ou civil e as comunidades de bens que estean comprendidas na definición de pequena e mediana empresa (peme).

Defínese peme, segundo a Recomendación 2003/361/CE da Comisión, do 6 de maio de 2003, sobre a definición de microempresas, pequenas e medianas empresas (DO L 124, do 20.5.2003), en función dos seus efectivos e do seu volume de negocio e do seu balance anual.

Así, pequena empresa é aquela empresa que ocupa menos de 50 persoas e cuxo volume de negocios anual ou cuxo balance xeral anual non supera os 10 millóns de euros; mediana empresa é unha empresa que ocupa menos de 250 persoas e cuxo volume de negocios anual non excede os 50 millóns de euros ou cuxo balance anual non excede os 43 millóns de euros.

4ª categoría: destinada a distinguir as iniciativas ou as actividades de carácter académico, investigador ou educativo, con dúas modalidades:

a) Os traballos de investigación e estudo do Camiño de Santiago e da peregrinación e/ou cultura xacobea, e/ou do patrimonio cultural ligado ao Camiño de Santiago.

b) Os traballos de carácter educativo relacionados coa temática do Camiño de Santiago levados a cabo polos centros de ensinanza de educación primaria e secundaria da Comunidade Autónoma de Galicia.

1.3. Nas categorías primeira, segunda e terceira establécense dous premios, cuxa contía para a anualidade 2017 é a seguinte: un primeiro premio por importe de 15.000 euros e un segundo premio por importe de 5.000 euros.

Na cuarta categoría establécese un premio de 10.000 euros para a modalidade a) e outro premio para a modalidade b) de 5.000 euros.

2. Financiamento e concorrencia.

2.1. A convocatoria realizase con cargo ás aplicacións orzamentarias previstas nos orzamentos de gastos da Axencia Turismo de Galicia para o ano 2017 polo importe máximo de 75.000 € e que se detallan a seguir:

– Para os premios da 1ª categoría: 04.A2.761A.460.0, por un importe máximo de 20.000 €.

– Para os premios da 2ª categoría: 04.A2.761A.480.0, por un importe máximo de 20.000 €.

– Para os premios da 3ª categoría: 04.A2.761A. 470.0, por un importe máximo de 20.000 €.

– Para os premios da 4ª categoría: 04.A2.761A.444.0, por un importe máximo de 15.000 €.

2.2. Esta convocatoria tramítase ao abeiro do artigo 25.1.a) do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, como expediente anticipado de gasto, e existe crédito suficiente previsto no proxecto de orzamentos da Comunidade Autónoma para o exercicio 2017.

Así mesmo, estará sometida ao regulado na Orde da Consellería de Economía e Facenda do 11 de febreiro de 1998, sobre tramitación anticipada de expedientes de gasto, modificada polas ordes da mesma consellería do 27 de novembro de 2000 e do 25 de outubro de 2001.

Ao abeiro desta normativa, a concesión das subvencións queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente no momento da resolución de concesión.

2.3. A concesión dos premios realizarase mediante o procedemento de concorrencia competitiva, de conformidade co disposto no artigo 19.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2.4. Os premios regulados ao abeiro desta resolución son compatibles coa percepción doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera Administración ou ente público ou privado, estatal, da Unión Europea ou de organismos internacionais. O importe dos premios en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concurrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, supere o custo do proxecto premiado.

3. Modalidade e prazo de presentación de solicitudes.

As solicitudes deberán presentarse na forma e no prazo establecidos no artigo 3 das bases reguladoras.

4. Prazo de duración do procedemento de concesión.

4.1. Unha vez rematado o prazo para a presentación de solicitudes, estas serán tramitadas e valoradas de acordo co procedemento establecido nas bases reguladoras.

4.2. O prazo máximo para ditar e notificar aos interesados a resolución expresa será de 5 meses.

5. Información ás persoas interesadas.

Sobre este procedemento administrativo poderase obter documentación normalizada ou información adicional na Axencia Turismo de Galicia a través dos seguintes medios:

a) Páxina web oficial de Turismo de Galicia: http://turismo.xunta.gal ou da Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo: www.xacobeo.org.

b) O teléfono 981 54 63 67 e o fax 981 54 63 71 da devandita Axencia ou 881 99 62 51 da Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo.

c) Presencialmente.

d) No enderezo electrónico: xacobeoweb@xacobeo.org

6. Réxime de recursos.

Esta resolución pon fin á vía administrativa e contra ela poderán interpoñerse os seguintes recursos, sen prexuízo de que os interesados poidan interpoñer calquera outro que consideren procedente:

a) Recurso potestativo de reposición ante a Dirección da Axencia Turismo de Galicia, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

b) Recurso contencioso-administrativo ante os xulgados do contencioso-administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da publicación da resolución.

Santiago de Compostela, 29 de decembro de 2016

María Nava Castro Domínguez
Directora da Axencia Turismo de Galicia

ANEXO I
Bases reguladoras dos premios do Camiño de Santiago

Artigo 1. Obxecto e réxime

1. Estas bases teñen por obxecto regular a concesión dos premios do Camiño de Santiago como un recoñecemento institucional e social das iniciativas destinadas a conservar, mellorar e embelecer a contorna das distintas rutas do Camiño de Santiago, así como aquelas outras que supoñan novos servizos ou a mellora daqueles que se prestan aos peregrinos, as accións específicas de divulgación e promoción, de xeito que se contribúa a un aumento da conservación, promoción e difusión, así como a posta en valor do Camiño de Santiago, da cultura xacobea e do seu patrimonio.

En todo caso, as actuacións ou accións premiadas deberán desenvolverse no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Os premios do Camiño de Santiago constarán das seguintes categorías:

1ª categoría: destinada a distinguir as iniciativas ou actuacións presentadas polos concellos, as agrupacións de concellos, mancomunidades, consorcios locais, áreas metropolitanas, se as houber, ou outras entidades locais, todos eles da Comunidade Autónoma de Galicia e polos cales discorra calquera das rutas do Camiño de Santiago.

2ª categoría: destinada a distinguir as iniciativas ou actuacións presentadas polas asociacións de amigos do Camiño de Santiago.

3ª categoría: destinada a distinguir as iniciativas ou as actividades desenvolvidas polas persoas físicas ou as persoas xurídicas constituídas baixo forma mercantil ou civil e as comunidades de bens que estean comprendidos na definición de pequena e mediana empresa (peme).

4ª categoría: destinada a distinguir as iniciativas ou as actividades de carácter académico, investigador ou educativo, con dúas modalidades:

a) Os traballos de investigación e estudo do Camiño de Santiago e da peregrinación e/ou cultura xacobea, e/ou do patrimonio cultural ligado ao Camiño de Santiago desenvolvidos por centros de investigación, universidades ou similares.

b) Os traballos de carácter educativo relacionados coa temática do Camiño de Santiago levados a cabo polos centros de ensino de educación primaria e secundaria da Comunidade Autónoma de Galicia.

3. Nas categorías primeira, segunda e terceira establécense dous premios, e na categoría cuarta establécese un premio en cada unha das modalidades establecidas no parágrafo anterior.

Aos premios, que serán do importe que cada ano estableza a convocatoria, aplicaráselles a correspondente retención fiscal e poderán outorgarse de maneira individual ou compartida ou declararse desertos.

Así mesmo, o xurado poderá outorgar unha ou varias mencións especiais a algúns dos proxectos ou iniciativas participantes, que non terá dotación económica.

4. Os/as premiados/as recibirán un diploma e o importe do premio que lles será pagado mediante transferencia bancaria. No caso de que o premio sexa compartido, serao a partes iguais entre os/as galardoados/as.

5. O procedemento para a concesión dos premios será tramitado no réxime de concorrencia competitiva, ao abeiro do disposto no artigo 19.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, de conformidade cos principios de publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade e non-discriminación.

6. Co fin de cumprir co principio de concorrencia sinalado no parágrafo anterior deste artigo, as candidaturas serán examinadas por un xurado, que terá carácter de comisión avaliadora e que se axustará aos principios contidos no título preliminar, capítulo II, sección 3ª da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público e da sección 3ª, capítulo I, título I da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Artigo 2. Beneficiarios/as

1. Poderán participar nesta convocatoria segundo as categorías que se establecen no artigo anterior:

a) Na primeira categoria os concellos, agrupacións de concellos de Galicia, mancomunidades de concellos de Galicia, consorcios locais galegos e áreas metropolitanas, se as houber, ou outras entidades locais de Galicia que presenten un proxecto.

Para os efectos desta resolución, considérase agrupación de concellos unha candidatura subscrita por dous ou máis concellos.

b) Na segunda categoria as asociacións de amigos do Camiño de Santiago legalmente constituídas.

c) Na terceira categoría as persoas físicas ou as persoas xurídicas constituídas baixo calquera forma mercantil ou civil e as comunidades de bens que estean comprendidos na definición de pequena e mediana empresa (peme).

d) Na cuarta categoría, modalidade a), as universidades, centros de investigación ou investigadores independentes.

e) Na cuarta categoría, modalidade b), os centros de ensino de educación primaria e secundaria de Galicia.

2. Non poderán obter a condición de beneficiarias as persoas ou entidades en que se dea algunha das circunstancias previstas no artigo 10.2 e 10.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. Os concellos, así como as agrupacións e o resto das entidades locais da alínea a) do punto 1 deste artigo, deberán cumprir o requisito de ter remitido ao Consello de Contas de Galicia as contas xerais de cada exercicio. Este requisito deberá estar cumprido antes do remate do prazo de presentación de solicitudes de participación e a falta de acreditación por parte dalgún dos participantes na candidatura supoñerá a inadmisión desta. No caso de agrupacións de concellos, este requisito deberao acreditar cada un dos concellos integrantes da agrupación.

4. Non se admitirán as solicitudes presentadas por consorcios locais dos cales forme parte a Xunta de Galicia e financie, en todo ou en parte, os seus gastos de funcionamento.

5. Non poderán presentar solicitudes os premiados nas dúas convocatorias inmediatamente anteriores a esta.

Artigo 3. Solicitudes

1. As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal.

A presentación electrónica será obrigatoria para as administracións públicas, as persoas xurídicas, e as persoas representantes dunha das anteriores.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requeriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que for realizada a emenda.

Aquelas persoas non obrigadas á presentación electrónica, opcionalmente, poderán presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

2. A documentación complementaria presentarase preferiblemente por vía electrónica. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.

A presentación electrónica será obrigatoria para os suxeitos obrigados á presentación electrónica da solicitude. Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, requirirase para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que for realizada a emenda.

Aquelas persoas non obrigadas á presentación electrónica, opcionalmente, poderán presentar a documentación complementaria presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

3. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente se dispón del.

4. No caso de que algún dos documentos que vai presentar de forma electrónica a persoa solicitante ou representante supera os tamaños límite establecidos pola sede electrónica, permitirase a presentación de forma presencial dentro dos prazos previstos. Para iso, e xunto co documento que se presenta, a persoa interesada deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro. Na sede electrónica da Xunta de Galicia publicarase a relación de formatos, protocolos e tamaño máximo admitido da documentación complementaria para cada procedemento.

5. A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados para a facilitar ás persoas interesadas a realización de trámites administrativos despois da presentación das solicitudes de inicio, que poderán ser presentados electronicamente accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada, ou presencialmente só para o caso daquelas persoas non obrigadas á presentación electrónica, en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

6. A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados para a facilitar a realización de trámites administrativos despois da presentación das solicitudes de inicio. Estes modelos presentaranse por medios electrónicos accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada. Cando as persoas interesadas non resulten obrigadas á presentación electrónica das solicitudes, tamén poderán presentalas presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

7. O prazo de presentación de candidaturas será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes do vencemento non houber equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o último día do mes.

8. As solicitudes deberán axustarse ao modelo normalizado que se inclúe no anexo II desta resolución e irán acompañadas da seguinte documentación:

a) No caso de asociacións de amigos do Camiño de Santiago ou persoas xurídicas, escritura de válida constitución.

b) Unha memoria das actuacións ou iniciativas que se realizaron, nas cales se detallarán as actividades de conformidade cos criterios de valoración establecidos no artigo 8 destas bases, co maior grao de concreción posible, de xeito que se facilite a súa valoración.

c) Resumo do proxecto: anexo II-A, B, C ou D, segundo a categoría do premio que se solicita e de conformidade cos criterios de valoración establecidos no artigo 8 destas bases, que en ningún caso substituirá a memoria da alínea b).

c) No caso de concellos, agrupacións de concellos ou outras entidades locais, certificación da secretaría do concello, da mancomunidade, consorcio, área metropolitana ou das secretarías de cada un dos concellos integrados na agrupación, segundo o caso, acreditando que a entidade local cumpriu co seu deber de remisión das contas xerais de cada exercicio ao Consello de Contas, de acordo co estipulado no artigo 4 do Decreto 193/2011, do 6 de outubro, polo que se regulan especialidades nas subvencións ás entidades locais galegas.

d) No caso de agrupación de concellos, instrumento xurídico que regule a agrupación e a xestión dos servizos que deberá incluír, en todo caso, a designación do/da alcalde/sa que actuará como representante da agrupación. A este representante corresponderalle asinar a solicitude e con el efectuaranse todas as actuacións a que o procedemento dea lugar.

e) No caso de persoas físicas, copia do DNI do solicitante no caso de que non se autorice a súa verificación no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

f) No caso doutras entidades a súa acta de creación ou constitución ou certificación que acredite a súa condición

9. O defecto na solicitude será notificado aos interesados e daráselles un prazo de dez días para emendaren os erros ou omisións. No requirimento farase indicación expresa de que, se así non o fixeren, se terán por desistidos da súa petición, logo da resolución que deberá ditarse consonte o disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Sen prexuízo do establecido no punto anterior, poderá requirirse ao solicitante que achegue cantos datos, documentos complementarios e aclaracións resulten necesarios para a tramitación e resolución do procedemento.

10. Unha vez revisadas as solicitudes e as emendas feitas, aqueles expedientes administrativos que reúnan todos os requisitos e a documentación necesaria achegaranse ao xurado encargado da súa valoración, de acordo co establecido nestas bases.

Artigo 4. Consentimentos e autorizacións

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente datos en poder das administracións públicas. Só no caso de oposición expresa no modelo de solicitude as persoas interesadas deberán achegar os documentos acreditativos correspondentes. No caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a súa presentación.

2. As solicitudes das persoas interesadas deberán achegar os documentos ou informacións previstos nesta norma, salvo que estes xa estean en poder da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia; neste caso, as persoas interesadas poderán acollerse ao establecido no artigo 28 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, sempre que se faga constar a data e o órgano ou a dependencia en que foron presentados ou, se é o caso, emitidos, e cando non transcorresen máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a que correspondan.

Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderá requirir á persoa solicitante ou representante a súa presentación ou, na súa falta, a acreditación por outros medios dos requisitos aos cales se refire o documento, con anterioridade á formulación da proposta de resolución.

3. A presentación da solicitude de concesión de subvención pola persoa interesada ou representante comportará a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia, segundo o establecido no artigo 20.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Non obstante, a persoa solicitante ou representante poderá denegar expresamente o consentimento e neste caso deberá presentar as certificacións nos termos previstos regulamentariamente. No caso de tratarse das entidades que se recollen no artigo 11 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, o previsto no parágrafo anterior substituirase pola declaración responsable incluída no anexo II.

4. De conformidade co disposto na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e co Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, a Axencia Turismo de Galicia publicará na súa páxina web, ademais da información que se debe facer pública segundo a normativa básica en materia de transparencia (importe, obxectivo ou finalidade e beneficiarios), o texto íntegro da convocatoria dos premios e as concesións dos devanditos premios. Incluirá, igualmente, os referidos premios e as sancións que, como consecuencia deles, poidan impoñerse nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos das persoas beneficiarias e a referida publicidade.

5. En cumprimento do disposto no artigos 18 e 20.8 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, comunicarase a concesión das axudas reguladas nesta convocatoria á Base de datos nacional de subvencións, que operará como sistema nacional de publicidade de subvencións.

Artigo 5. Datos de carácter persoal

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na tramitación desta disposición cuxo tratamento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes serán incluídos nun ficheiro denominado «Relacións administrativas coa cidadanía e entidades» cuxo obxecto é xestionar o presente procedemento, así como para informar as persoas interesadas sobre o seu desenvolvemento. O órgano responsable deste ficheiro é a Axencia Turismo de Galicia. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a Axencia Turismo de Galicia, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: estrada Santiago-Noia, km 3, A Barcia 15897 Santiago de Compostela ou a través dun correo electrónico a secretaria.turismo@xunta.gal.

Artigo 6. Órganos competentes

1. A persoa titular da Dirección-Xerencia da Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo será o órgano competente para a instrución do procedemento de concesión destes premios e das mencións especiais referidas nesta resolución. A devandita instrución rematará coa proposta de resolución, que se elevará á persoa titular da Dirección de Turismo de Galicia.

2. Corresponderá á persoa titular da Dirección de Turismo de Galicia referida no número anterior ditar a resolución de concesión dos premios con indicación do nome do premiado ou premiados e a contía que lles corresponde, e conceder as mencións especiais que procedan.

Artigo 7. Xurado

1. O premio será outorgado por proposta dun xurado, que terá a consideración de comisión de valoración, presidido pola persoa titular da Dirección de Turismo de Galicia e estará integrado por:

a) A persoa titular da Dirección-Xerencia da Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo.

b) A persoa titular da Xerencia da Axencia Turismo de Galicia.

c) Un representante do Comité Internacional de Expertos do Camiño de Santiago.

d) Un representante da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

e) Un representante do Consello da Cultura Galega.

f) O/a xefe/a da Área Xurídica da Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, que actuará como secretario/a.

2. Os/as suplentes, se é o caso, serán designados/as pola persoa titular da Dirección de Turismo de Galicia.

3. As decisións do xurado especificarán nunha acta a avaliación que corresponde a cada un dos proxectos presentados á convocatoria, en aplicación dos criterios previstos no artigo seguinte.

En cada unha das categorías establecidas nestas bases, os premios poderán outorgarse de xeito individual, compartido ou declararse desertos. No caso de se outorgar de xeito compartido, o importe total do premio para a categoría que corresponda repartirase a partes iguais entre os premiados.

O xurado proporá, ademais, as mencións especiais correspondentes, se é o caso.

Artigo 8. Criterios de valoración

1. Os criterios que se empregarán para a valoración das candidaturas serán, cun máximo de 100 puntos, os seguintes:

Para a 1ª categoría: destinada a distinguir as iniciativas ou actuacións presentadas polos concellos, as agrupacións de concellos, mancomunidades, consorcios locais e as áreas metropolitanas, se as houber, todos eles da Comunidade Autónoma de Galicia e polos cales discorra calquera das rutas do Camiño de Santiago.

a) Intervencións encamiñadas á protección do patrimonio/contorna do Camiño, como a recuperación, a conservación, a sinalización, a limpeza, o embelecemento e a posta en valor dos tramos do Camiño de Santiago ou dos elementos a el asociados, ata 30 puntos.

Valorarase o número de actuacións e a importancia dos recursos afectados, así como a protección e valorización dos contornos ambientais, paisaxísticos e arquitectónicos.

– Embelecemento e posta en valor dun tramo/tramos do Camiño, ata 12 puntos.

– Sinalización de recursos naturais e patrimoniais, ata 9 puntos.

– Limpeza do Camiño, ata 9 puntos.

b) Medidas concretas para a mellora da accesibilidade e/ou sustentabilidade, ata 30 puntos.

– Plans de mellora da accesibilidade dos recursos naturais e patrimoniais, ata 15 puntos.

– Plans de mellora da sustentabilidade dos recursos naturais e patrimoniais, ata 15 puntos.

c) Iniciativas destinadas aos peregrinos que supoñan a prestación de novos servizos ou a mellora dos que se lles prestan, ata 30 puntos.

– Deseño de actividades de formación e divulgación destinadas ao empresario local, coa finalidade de dar un mellor servizo ao peregrino, ata 15 puntos.

– Deseño de actividades de formación e divulgación destinadas a favorecer o desenvolvemento de novos servizos para o peregrino, ata 15 puntos.

d) Actuacións de promoción, divulgación e fomento do coñecemento e do interese cultural e turístico do Camiño, ata 10 puntos. Valorarase o número de actuacións.

Para a 2ª categoría: destinada a distinguir as iniciativas ou os proxectos concretos desenvolvidos polas asociacións de amigos do Camiño de Santiago.

a) Actuacións de recuperación e sinalización de rutas de peregrinación a Santiago de Compostela, ata 30 puntos. Valorarase a implicación das comunidades locais e que contribúan ao aumento da sensibilidade cidadá arredor do Camiño e o seu patrimonio.

– Embelecemento e posta en valor dun tramo/tramos do Camiño, ata 12 puntos.

– Sinalización de recursos naturais e patrimoniais, ata 9 puntos.

– Colaboración con comunidades locais, ata 9 puntos.

b) Proxectos destinados aos peregrinos, especialmente a súa acollida en albergues e que supoñan a prestación de novos servizos ou a mellora dos que se lles prestan, ata 30 puntos.

– Actividades divulgativas para dar a coñecer ao futuro peregrino o fito xacobeo: charlas, seminarios, cursos, ata 15 puntos.

– Iniciativas arredor da acollida e a hospitalidade en albergues, ata 15 puntos.

c) Actuacións de investigación, promoción, divulgación e fomento do coñecemento e do interese cultural do Camiño, ata 30 puntos, valorando a colaboración entre os diversos axentes públicos e privados vinculados ao Camiño.

– Deseño de iniciativas de colaboración entre distintas asociacións e/ou organismos públicos relacionados co Camiño de Santiago, ata 15 puntos.

– Proxectos o iniciativas en que participen asociacións e/ou organismos públicos, ata 15 puntos.

d) Publicación de libros, folletos, presenza en redes sociais, etc., ata 10 puntos.

Para a 3ª categoría: destinada a distinguir as iniciativas ou actuacións desenvolvidas por persoas físicas ou persoas xurídicas constituídas baixo forma mercantil ou civil e comunidades de bens que estean comprendidos na definición de pequena e mediana empresa (peme).

a) Intervencións encamiñadas á protección do patrimonio e a contorna do Camiño, como a recuperación, a conservación, a sinalización, a limpeza, o embelecemento e a posta en valor dos tramos do Camiño de Santiago ou dos elementos a el asociados, ata 30 puntos.

Valorarase o número de actuacións e a importancia dos recursos afectados así como a protección e valorización dos contornos ambientais, paisaxísticos e arquitectónicos.

– Rehabilitación e conservación de bens inmobles de propiedade privada situados na contorna do Camiño de Santiago destinados a prestar servizos para o peregrino, ata 20 puntos.

– Embelecemento de bens inmobles de propiedade privada situados na contorna do Camiño de Santiago destinados a prestar servizos para o peregrino, ata 10 puntos.

b) Iniciativas destinadas aos peregrinos que supoñan innovación e creatividade, ata 30 puntos.

– Iniciativas innovadoras para o peregrino, ata 20 puntos.

– Orixinalidade nas iniciativas para o peregrino, ata 10 puntos.

c) Medidas concretas para a mellora da accesibilidade e/ou sustentabilidade, ata 20 puntos.

– Mellora da accesibilidade, ata 10 puntos.

– Mellora da sustentabilidade, ata 10 puntos.

d) Actuacións que teñan presenza nas novas tecnoloxías de información e comunicación, ata 20 puntos.

– Proxectos con presenza das novas tecnoloxías, ata 10 puntos.

– Accesibilidade de páxinas web relacionadas co Camiño de Santiago, ata 10 puntos.

Para a 4ª categoría:

Na modalidade a), destinada a distinguir as iniciativas ou actuacións desenvolvidas polas universidades, centros de investigación ou investigadores independentes, valoraranse:

a) Actividades de investigación e documentación histórica sobre o Camiño de Santiago e a peregrinación xacobea, valorando a súa edición, ata 40 puntos.

– Investigación sobre o Camiño de Santiago e fenómeno xacobeo, ata 20 puntos.

– Achega de nova documentación histórica sobre o Camiño, ata 10 puntos.

– Edición do proxecto de investigación, ata 10 puntos.

b) O carácter innovador na súa metodoloxía e a achega de novas fontes documentais ata 25 puntos.

– Proxecto de investigación innovador, ata 15 puntos.

– Proxecto que aporte novas fontes documentais, ata 10 puntos.

c) Proxectos que impliquen un carácter multidisciplinar e internacional, ata 20 puntos.

– Proxecto multidisciplinar, ata 10 puntos.

– Proxecto de ámbito internacional, ata 10 puntos.

d) Actuacións que se insiran no ámbito das novas tecnoloxías de información e comunicación, ata 15 puntos.

Na modalidade b), destinada a distinguir aqueles traballos sobre o Camiño de Santiago levados a cabo nos centros de ensino de educación primaria e secundaria da Comunidade Autónoma de Galicia:

a) Actividades realizadas para a protección do patrimonio e a contorna do Camiño, especialmente a súa limpeza, embelecemento e posta en valor dos tramos do Camiño de Santiago ou dos elementos a el asociados, ata 45 puntos.

– Actividades escolares encamiñadas á protección do patrimonio da contorna do Camiño (ata 25 puntos).

– Actividades escolares de posta en valor e embelecemento do Camiño (ata 20 puntos).

b) A implicación da comunidade educativa e da comunidade local nas actividades ou nos proxectos realizados, ata 15 puntos.

c) O uso das novas tecnoloxías da comunicación, ata 15 puntos.

d) Creatividade e orixinalidade e a adecuación á temática xacobea, ata 15 puntos.

e) Calidade da presentación. Valoraranse os recursos estéticos como ilustracións e fotografías, ata 10 puntos.

Artigo 9. Resolución e notificación

1. Á vista da deliberación do xurado contida na acta da sesión en que se concrete a súa avaliación para o outorgamento dos premios, a Dirección-Xerencia da Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo elevará proposta de resolución á persoa titular da Dirección de Turismo de Galicia, quen, á vista da proposta motivada, ditará resolución.

2. A concesión dos premios e das mencións especiais será publicada no Diario Oficial de Galicia e na páxina web de Turismo de Galicia http://turismo.xunta.gal e na da Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, www.xacobeo.org e notificarase aos premiados e, se for o caso, ás distinguidas coa mención especial.

3. O prazo máximo para ditar e notificar aos interesados a resolución será de 5 meses. Transcorrido o citado prazo sen que se notifique a resolución expresa, entenderase desestimada a súa candidatura por silencio administrativo.

4. As entidades premiadas disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, para comunicaren a aceptación do premio e das condicións contidas na resolución, para o cal disporán do anexo III. Transcorrido o referido prazo sen que se producise manifestación expresa, entenderase tacitamente aceptado, e desde ese momento a entidade ou persoa premiada adquire a condición de beneficiario/a.

5. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión do premio poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

6. A entrega do premio realizarase nun acto público, no lugar e na data que se determinarán oportunamente.

7. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse preferentemente por medios electrónicos e, en todo caso, cando as persoas interesadas resulten obrigadas a recibilas por esta vía.

8. As notificacións electrónicas realizaranse mediante a plataforma de notificación electrónica dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://notifica.xunta.gal). De acordo coa normativa vixente en materia de desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes, o sistema de notificación permitirá acreditar a data e a hora en que se produza a posta á disposición da persoa interesada do acto obxecto de notificación, así como a de acceso ao seu contido, momento a partir do cal a notificación se entenderá practicada para todos os efectos legais. Sen prexuízo do anterior, a Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia poderá remitir ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións, mediante correo electrónico dirixido ás contas de correo que consten nas solicitudes para efectos de notificación. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada.

9. Se transcorren dez días naturais desde a posta á disposición dunha notificación electrónica sen que se acceda ao seu contido, entenderase que a notificación foi rexeitada e terase por efectuado o trámite, co cal seguirá o procedemento, salvo que, de oficio ou por instancia da persoa destinataria, se comprobe a imposibilidade técnica ou material do acceso.

10. Se a notificación electrónica non for posible por problemas técnicos, a Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia practicará a notificación polos medios previstos na normativa vixente en materia de procedemento administrativo.

Artigo 10. Obrigas específicas dos beneficiarios dos premios económicos

1. Antes de proceder ao pagamento dos premios, as entidades beneficiarias do premio económico deberán remitir, no mesmo prazo indicado no artigo 9.4 destas bases, a seguinte documentación:

a) Declaración da obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien o proxecto premiado, así como a modificación das circunstancias que fundamentasen a concesión do premio.

b) Declaración responsable de non estaren incursas en ningún dos supostos previstos no artigo 10, números 2 e 3, da Lei de subvencións de Galicia. No caso das agrupacións de concellos, todos os concellos da agrupación deberán presentar cadansúa declaración.

c) Acreditación de estar ao día nas súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da comunidade autónoma. Para tales efectos, o solicitante deberá achegar certificación de estar ao día nas citadas obrigas no caso de denegar expresamente que as solicite o órgano xestor, de conformidade co disposto no artigo 5.1. No caso de que as actuacións de oficio levadas a cabo polo órgano instrutor, consonte o artigo 20.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, dean como resultado que o solicitante ou o beneficiario ten débedas ou obrigas con algunha destas administracións, requirirase o solicitante ou beneficiario para que regularice a situación e presente por si mesmo o correspondente certificado.

No caso de tratarse das entidades que se recollen no artigo 11 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, o previsto no parágrafo anterior substituirase por declaración responsable.

Estas declaracións están incluídas no anexo IV.

2. A documentación das candidaturas premiadas ao abeiro desta convocatoria quedará en poder de Turismo de Galicia, para o seu arquivamento, reservando esta para si o dereito de edición, uso e explotación dos proxectos premiados. A compensación económica polos dereitos de autor que puideren corresponder considerarase incluída na dotación do premio.

Artigo 11. Réxime de recursos

Contra a resolución ditada ao abeiro desta orde, que pon fin á vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Dirección da Axencia Turismo de Galicia no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante os xulgados do contencioso-administrativo de Santiago de Compostela, de conformidade cos artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Artigo 12. Anulación e reintegro

1. Procederá o reintegro total ou parcial das subvencións e axudas públicas percibidas cando concorra calquera das circunstancias previstas no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. As entidades beneficiarias dos premios quedan obrigadas a declarar a contía do premio concedido en calquera outro procedemento de subvencións do cal poida derivar financiamento para a dita actuación.

3. No caso de que os beneficiarios incumpran algunha das obrigas recollidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, Turismo de Galicia poderá iniciar, se é o caso, un procedemento sancionador, de conformidade co previsto no título IV da dita lei.

Artigo 13. Control

As entidades solicitantes e as premiadas quedan sometidas ás actuacións de comprobación e control efectuadas polo órgano competente para resolver, así como ás de control financeiro desenvolvidas pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, segundo o establecido no título III da Lei 9/2007, e a aquelas que deban realizar o Consello de Contas ou o Tribunal de Contas de conformidade co previsto na súa normativa específica.

Ademais, deberán facilitar a Turismo de Galicia toda a información e documentación complementaria que esta considere precisa para a concesión ou o aboamento do importe do premio.

Artigo 14. Publicidade

No prazo máximo de tres meses contados desde a data de resolución da concesión, publicarase no Diario Oficial de Galicia a relación dos premios concedidos con indicación da norma reguladora, premiado e crédito orzamentario, contía e proxecto premiado.

Igualmente, será aplicable o réxime de publicidade establecido na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

Así mesmo, en cumprimento do disposto no artigos 18 e 20.8 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, comunicarase a concesión das axudas reguladas nesta convocatoria á Base de datos nacional de subvencións, que operará como sistema nacional de publicidade de subvencións.

Para estes efectos a solicitude levará implícita a autorización, no caso de resultar premiada, para a inscrición no Rexistro de Axudas, Subvencións, Convenios e Sancións dependente da Consellería de Facenda, dos datos facilitados á Xunta de Galicia na súa solicitude, así como na Base de datos nacional de subvencións. Non obstante, as persoas ou entidades solicitantes poderán denegar expresamente o seu consentimento á inscrición dos seus datos no Rexistro Público de Subvencións cando concorran algunhas das circunstancias previstas na letra d) do número 2 do artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

As persoas ou entidades interesadas terán, en calquera momento, o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos datos que figuren no Rexistro Público de Subvencións, de conformidade co establecido na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Artigo 15. Remisión normativa

Supletoriamente, aplicarase o previsto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, no disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e no Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o seu regulamento.

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file