Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 23 Xoves, 2 de febreiro de 2017 Páx. 4959

III. Outras disposicións

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 19 de xaneiro de 2017 pola que se publica o Plan de formación e o programa de autoformación para o ano 2017 do persoal das administracións territoriais, institucionais e entes instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así como do persoal da Administración de xustiza de Galicia e da administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas.

O artigo 15 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, ao establecer as funcións da consellería competente en materia de administracións públicas, sinala na súa letra c) que lle corresponden as relativas á formación dos empregados públicos da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico.

Cumprindo co establecido neste mandato legal, o plan de formación da Escola Galega de Administración Pública –en diante EGAP– para o ano 2017 recolle as actividades formativas dirixidas a estes colectivos. Desta forma comprende o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma, ao persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia, ao persoal ao servizo das entidades locais de Galicia, ao persoal dos entes instrumentais do sector público autonómico e das institucións públicas autonómicas e ao persoal de administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas (UDC, USC e Uvigo).

O plan recolle o conxunto de accións estratéxicas para a formación e actualización profesional dos empregados públicos da Comunidade Autónoma a través dunha oferta ampla e variada coa que mellorar a súa cualificación e capacitación profesional. O feito de aglutinar a formación destinada aos distintos colectivos de empregados públicos nun único instrumento constitúe unha acción pioneira, coa que se pretende dotar de unidade e coherencia ao conxunto da oferta formativa.

Para a elaboración do plan tomáronse en consideración as necesidades formativas dos diversos colectivos aos que este instrumento se dirixe. Por este motivo participaron na programación as distintas consellerías da Xunta de Galicia, a Dirección Xeral de Xustiza, a Dirección Xeral de Administración Local, os entes instrumentais do sector público autonómico, as institucións públicas autonómicas e as tres universidades de Galicia. Ademais, colaboraron no seu deseño os coordinadores de formación de cada centro directivo, docentes e expertos de distintas disciplinas e os propios destinatarios da actividade formativa da escola, que coas súas suxestións contribúen a facer do plan un instrumento efectivo para o avance continuo.

Así mesmo, a avaliación dos plans formativos, concibida como un proceso sistemático e permanente de recollida de información, é hoxe un dos alicerces nos cales se sustenta o modelo formativo da EGAP. Este permite mellorar a programación dos cursos, adecuar as actividades ás necesidades e expectativas dos usuarios, mellorar a calidade das actividades incluídas no plan e, en último termo, reforzar a transparencia, a rendición de contas e o control de resultados. Ademais, para a súa configuración, tívose en conta a demanda real rexistrada nos cursos. Estas son as ferramentas chave que permitiron a creación dun programa de calidade e adecuado aos requirimentos dos usuarios.

Como resultado do anterior, a EGAP elabora para o persoal da Administración autonómica un plan de formación estruturado en accións formativas de carácter transversal e específico. As primeiras teñen por obxecto ofrecer un currículo básico horizontal que capacite os empregados públicos para realizar as funcións que son xenéricas e que constitúen as bases da organización da Administración. Por outro lado, as accións formativas específicas comprenden o conxunto de actividades cuxo obxectivo está directamente relacionado coa adaptación permanente ao posto de traballo, incluíndo contidos sectoriais relativos a competencias concretas. Para este colectivo increméntanse, de maneira significativa, tanto o número de edicións como de prazas, sobre todo na formación específica, atendendo á ampla demanda realizada.

Preséntase unha oferta formativa dirixida ao persoal ao servizo das entidades locais de Galicia co obxectivo de achegar contidos de importancia para a mellora da cualificación e capacitación profesional dos empregados públicos que desenvolven o seu labor neste ámbito, atendendo ás súas necesidades concretas e particulares. A súa formación contribúe decisivamente á modernización deste nivel administrativo, á súa xestión e á prestación duns servizos de calidade nun marco de proximidade á cidadanía.

A formación específica ofrecida ao persoal ao servizo da Administración de xustiza redunda nunha maior axilidade e eficacia no funcionamento da Administración, que resulta especialmente relevante no ámbito da xustiza, tal e como demanda a sociedade actual.

Por cuarto ano, intégrase no plan de formación da EGAP, a colaboración coas universidades galegas, dirixida ao avance da capacitación profesional do seu persoal de administración e servizos (PAS), mediante unha oferta formativa transversal impartida nas distintas modalidades docentes co fin de contribuír a mellorar a prestación dos servizos que teñen encomendados.

Continuarase co programa formativo dirixido especificamente ao persoal que presta os seus servizos na Administración institucional e nas entidades instrumentais do sector público de Galicia enunciadas no artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia (Lofaxga), integrando este colectivo no plan de formación da EGAP.

Por último, o plan estrutúrase cun punto máis, o programa de autoformación. Este ano o programa diríxese a todo o persoal ao servizo das diferentes administracións da Comunidade Autónoma, ofrecendo un amplo abano de cursos relativos a diferentes áreas formativas que facilitan a capacitación para o desenvolvemento eficiente de calquera posto de traballo. Ademais, esta formación facilita a posibilidade de acreditar a súa competencia mediante unha proba voluntaria que dá dereito a obter un certificado de equivalencia.

O plan volve apostar polos diferentes contornos de metodoloxía e de aprendizaxe, entre os que se atopan a autoformación, a teleformación e a docencia presencial. A aposta pola teleformación tradúcese nunha elevada porcentaxe de actividades formativas, da que constatamos as súas múltiples vantaxes. A EGAP vén traballando, así pois, nos últimos anos na consolidación dun espazo virtual de coñecemento, cunha formación en liña coa que o alumnado pode xestionar o seu proceso de aprendizaxe. Así pois, a pluralidade de formatos, modalidades e metodoloxías constitúe outra das liñas distintivas do plan, que ten o obxectivo de facilitar a formación continua por parte dos empregados públicos ao eliminar calquera posible barreira no acceso e promover a conciliación.

Queremos que o plan sexa tamén un instrumento que contribúa a promover a igualdade no seo das administracións, a eliminar os estereotipos de xénero e a evitar calquera forma de discriminación. Con este propósito, mantéñense as actividades formativas nesta materia e introdúcense novos contidos.

Polo demais, para 2017, a EGAP incrementa novamente a súa oferta formativa. Isto tradúcese nunha programación ampla, actualizada e compresiva de diferentes materias (lexislativas, idiomas, novas tecnoloxías, habilidades de comunicación...) sistematizadas en módulos formativos especificamente dirixidos a todos e cada un dos colectivos incorporados á súa formación. Para este ano 2017, increméntanse considerablemente tanto prazas como edicións, o que implica un esforzo orzamentario notable xustificado no indispensable papel da formación dos empregados públicos para consolidar a Administración de calidade na que cremos e que requiren os cidadáns.

En todo caso, a execución das accións especificadas no anexo a esta resolución levarase a cabo de conformidade co crédito orzamentario dispoñible e co estipulado en cada convocatoria. Quedan excluídas as actividades derivadas de cursos selectivos; os cursos superiores; as actuacións en colaboración; as xornadas, conferencias e seminarios; as actividades doutras administracións públicas (excepto as sinaladas) e as actividades de formación do persoal docente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e do persoal sanitario. A estes destinatarios dirixiranse convocatorias específicas de conformidade coa aprobación dos seus plans ou cos convenios que se asinen durante o ano 2017.

Feitas estas advertencias resta tan só sinalar que para acceder ás accións formativas recollidas neste plan os empregados públicos deberán formalizar a súa matrícula unha vez publicadas as correspondentes convocatorias no Diario Oficial de Galicia.

Este plan de formación foi aprobado polo Consello Reitor deste organismo autónomo na sesión do día 18 de xaneiro de 2017.

De acordo co exposto, publícase como anexo a esta resolución o Plan de formación para o ano 2017 do persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma, da Administración de xustiza de Galicia, das entidades locais de Galicia, dos entes instrumentais do sector público autonómico, das institucións públicas autonómicas e do PAS das tres universidades galegas, así como o programa de autoformación para este ano dirixido por vez primeira a todos os destinatarios mencionados.

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2017

Sonia Rodríguez-Campos González
Directora da Escola Galega de Administración Pública

ANEXO
Cursos da Administración autonómica

– Formación en materias transversais

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A calidade das leis

1

50

20

Teleformación

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A elaboración dos pregos de cláusulas para a adxudicación de contratos públicos

1

30

30

Presencial

A protección do menor ante os medios de comunicación

1

50

30

Teleformación

A responsabilidade patrimonial das administracións públicas

1

50

30

Teleformación

A transparencia da Administración e bo goberno (normativa estatal e autonómica)

1

50

25

Teleformación

A xurisdición contencioso-administrativa

1

50

20

Teleformación

Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia

3

150

25

Teleformación

Contratación estratéxica

1

50

35

Teleformación

Curso básico de Seguridade Social

1

50

30

Teleformación

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia

2

100

20

Teleformación

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia

2

100

18

Teleformación

Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia

3

150

20

Teleformación

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

1

50

20

Teleformación

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

3

150

25

Teleformación

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

3

150

25

Teleformación

Lei do solo de Galicia

1

30

25

Presencial

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social

2

100

20

Teleformación

Liquidación práctica dos tributos da Comunidade Autónoma de Galicia

1

50

25

Teleformación

Nocións básicas de contabilidade pública

1

25

20

Presencial

Nóminas e retribucións do persoal

1

30

20

Presencial

Nova normativa da función pública de Galicia

1

20

15

Presencial

Novos retos do sector público en materia económica

1

50

25

Teleformación

O control do Goberno e da Administración: especial referencia aos gastos orzamentarios

1

50

20

Teleformación

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único do persoal laboral

3

150

20

Teleformación

O réxime xurídico do silencio administrativo na Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común

1

30

12

Presencial

Obradoiro práctico de IRPF

1

25

25

Presencial

Os contratos do sector público

2

100

30

Teleformación

Política orzamentaria e desenvolvemento normativo na Comunidade Autónoma. Tributos propios e tributos cedidos

1

50

25

Teleformación

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público

2

100

25

Teleformación

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Regulación legal do acoso escolar (bullyng)

1

50

30

Teleformación

Réxime disciplinario do empregado público de Galicia

2

100

15

Teleformación

Transparencia e acceso á información pública

1

25

18

Presencial

Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A nova Lei de procedemento administrativo común e os condicionantes europeos na súa aplicación

1

25

20

Presencial

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito

1

50

24

Teleformación

Introdución ao dereito da UE para os xestores públicos

1

50

30

Teleformación

Lei 40/2015, de réxime xurídico do sector público en perspectiva europea

1

25

20

Presencial

Nova lexislación de contratación pública e fondos europeos: utilidades para a xestión administrativa

1

25

20

Presencial

O recurso por incumprimento e responsabilidade das comunidades autónomas

1

50

20

Teleformación

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A calidade da redacción administrativa. Técnicas para mellorala

3

150

18

Teleformación

A mellora na atención telefónica coa cidadanía

1

30

20

Presencial

Atención á cidadanía

4

200

25

Teleformación

Autocad 2016-nivel básico

1

25

35

Presencial

Como deseñar presentacións eficaces

1

50

20

Teleformación

Comunicación escrita e elaboración de informes

6

150

20

Presencial

Desenvolvemento e fomento das habilidades comunicativas na Administración pública

1

25

24

Presencial

Deseño e avaliación de políticas públicas con perspectiva de xénero

1

30

25

Presencial

Destrezas lingüísticas para a redacción de textos na web

1

25

30

Mixta

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano

1

50

30

Teleformación

Estratexias para a eliminación de estereotipos de xénero no exercicio da actividade profesional

1

30

20

Presencial

Ferramentas e técnicas para falar mellor en público

1

20

15

Presencial

Iniciación ao protocolo

1

50

20

Teleformación

Liderado e intelixencia emocional

1

20

15

Presencial

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública

4

200

30

Teleformación

Manual de estilo do DOG e outras publicacións institucionais

1

50

20

Teleformación

Negociación e traballo en equipo

2

70

25

Mixta

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Organización e simplificación do traballo administrativo

1

25

12

Presencial

Pensamento analítico e creatividade

1

25

12

Presencial

Prevención e xestión de conflitos

1

50

25

Teleformación

Produtividade persoal co método GTD (Getting Things Done) e súa relacións coas TIC

2

50

15

Presencial

Técnicas de reunións eficaces

1

25

12

Presencial

Técnicas elementais de arquivos

3

150

25

Teleformación

Técnicas para a mellora da comunicación. Relacións co cidadán. Uso da linguaxe xestual e corporal

1

25

15

Presencial

Xestión de contidos en portais web institucionais

1

25

24

Presencial

Habilidades pre-directivas

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Perfeccionamento de xefatura de negociado

4

200

80

Teleformación

Perfeccionamento de xefatura de sección

4

200

120

Teleformación

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos

2

100

25

Teleformación

Certificado dixital

3

150

30

Teleformación

Correo electrónico corporativo

3

150

12

Teleformación

Documentación electrónica na Xunta de Galicia. Arquivo electrónico. Dixitalización de documentos

2

100

30

Teleformación

Esquema Nacional de Seguridade para responsables de servizos e da información e coordinadores de seguridade

1

50

20

Teleformación

Factura electrónica

1

25

20

Presencial

Informática básica

1

25

30

Presencial

Introdución á protección de datos persoais. Regulamento europeo 2016/679 de protección de datos

4

200

25

Teleformación

Notifica.gal. Sistema de notificación electrónica

1

25

15

Presencial

Seguridade da información na Xunta de Galicia

4

200

30

Teleformación

Seguridade dixital nivel de usuario

3

150

30

Teleformación

Sinatura electrónica

1

25

25

Presencial

Sistema de xestión de recursos humanos da Xunta de Galicia

1

50

20

Teleformación

Tramitación electrónica integral na Xunta de Galicia no marco da Lei 39/2015

5

250

50

Teleformación

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

1

50

50

Teleformación

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

1

50

50

Teleformación

Portal de idiomas

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Conversa en francés

1

15

50

Presencial

Conversa en inglés

2

30

50

Presencial

Lingua alemá. Nivel básico 1 (A1)

1

75

70

Teleformación

Lingua alemá. Nivel básico 2 (A2)

1

50

70

Teleformación

Lingua alemá. Nivel intermedio 1 (B1)

1

25

70

Teleformación

Lingua alemá. Nivel intermedio 2 (B2)

1

25

70

Teleformación

Lingua francesa. Nivel básico 1 (A1)

1

20

50

Presencial

Lingua francesa. Nivel básico 2 (A2)

1

20

50

Presencial

Lingua francesa. Nivel básico 1 (A1)

1

100

150

Teleformación

Lingua francesa. Nivel básico 2 (A2)

1

50

150

Teleformación

Lingua francesa. Nivel intermedio 1 (B1)

1

30

150

Teleformación

Lingua francesa. Nivel intermedio 2 (B2)

1

20

150

Teleformación

Lingua inglesa. Nivel avanzado 1 (C1)

1

50

80

Teleformación

Lingua inglesa. Nivel avanzado 1 (C1)

1

20

100

Presencial

Lingua inglesa. Nivel avanzado 2 (C2)

1

50

80

Teleformación

Lingua inglesa. Nivel básico 1 (A1)

1

150

80

Teleformación

Lingua inglesa. Nivel básico 2 (A2)

1

150

80

Teleformación

Lingua inglesa. Nivel intermedio 1 (B1)

1

100

80

Teleformación

Lingua inglesa. Nivel intermedio 1 (B1)

1

20

100

Presencial

Lingua inglesa. Nivel intermedio 1.1 (B1.I )

6

120

50

Presencial

Lingua inglesa. Nivel intermedio 2 (B2)

1

50

80

Teleformación

Lingua inglesa. Nivel intermedio 2.1 (B2.I)

6

120

50

Presencial

Lingua portuguesa. Nivel básico 1 (A1)

1

150

150

Teleformación

Lingua portuguesa. Nivel básico 2 (A2)

1

50

150

Teleformación

Lingua portuguesa. Nivel intermedio 1 (B1)

1

30

150

Teleformación

Lingua portuguesa. Nivel intermedio 2 (B2)

1

20

150

Teleformación

Linguaxe de signos

1

25

40

Presencial

Lingua galega

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Actualización gramatical e ortográfica da lingua galega

6

120

30

Presencial

Medio de linguaxe administrativa galega

5

150

75

Teleformación

Medio de linguaxe administrativa galega

1

30

75

Presencial

Redacción de documentos técnico-xurídicos en galego

2

100

15

Teleformación

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Superior de linguaxe administrativa galega

6

180

75

Teleformación

Superior de linguaxe administrativa galega

2

60

75

Presencial

Plan formativo ofimático de Galicia

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base)

3

150

50

Teleformación

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010)

1

50

50

Teleformación

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010)

1

50

50

Teleformación

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

5

250

50

Teleformación

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2010)

1

50

30

Teleformación

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

5

250

30

Teleformación

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress)

3

150

30

Teleformación

Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft Office 2010)

1

50

30

Teleformación

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux)

1

50

30

Teleformación

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows)

3

150

30

Teleformación

– Formación en competencias específicas

Presidencia da Xunta de Galicia

Axencia Turismo de Galicia

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A nova directiva de viaxes combinadas e a súa repercusión no dereito interno

1

40

32

Presencial

Eficacia xurídica das actas e das dilixencias de inspección de turismo

1

35

20

Presencial

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Arquitectura SOA. Escenarios de aplicación na Amtega

1

25

50

Presencial

Procedementos, estándares e ferramentas TIC da Amtega

1

25

50

Presencial

Secretaría Xeral para o Deporte

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Estratexias para favorecer o envellecemento activo da poboación, particularmente das persoas maiores, a través da actividade física

1

25

15

Presencial

Estratexias para o fomento da actividade física saudable

1

25

15

Presencial

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A avaliación integral da calidade de políticas e programas públicos

1

25

20

Presencial

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A proba pericial médica, psicolóxica e de traballos social en clínica forense

1

35

12

Presencial

Actualización en materia de tráfico e seguridade vial

2

30

12

Presencial

Avaliación da calidade de servizos públicos

1

25

20

Presencial

Condución segura

2

48

9

Presencial

Ética pública. Os códigos éticos e o código ético da Xunta de Galicia

1

25

12

Presencial

O novo procedemento sancionador das leis 39/2015 e 40/2015

1

25

21

Presencial

Rexistro, información e atención á cidadanía

5

120

20

Presencial

Secretaría Xeral de Igualdade

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A trata de seres humanos con fins de explotación sexual: a nova escravitude do século XXI

1

50

21

Teleformación

Formación básica en materia de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes

2

50

21

Presencial

Igualdade de xénero: perspectiva xurídica

1

25

21

Presencial

Violencia de xénero

1

30

21

Presencial

Violencia de xénero e mulleres con discapacidade

1

50

30

Teleformación

Asesoría Xurídica Xeral

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A nova configuración xurídica do urbanismo e do patrimonio cultural en Galicia

2

50

36

Presencial

Problemas prácticos e novidades na contratación pública

1

20

24

Presencial

Servizo de Prevención de Riscos Laborais

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Básico en prevención de riscos laborais

4

200

50

Teleformación

Os primeiros auxilios

4

200

20

Teleformación

Prácticas preventivas ante agresións para o persoal de atención ao público

1

50

25

Teleformación

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos

4

200

15

Teleformación

Prevención de riscos laborais nas actividades agroforestais, mantemento e conservación de infraestruturas en espazos abertos

1

50

20

Teleformación

Prevención de riscos laborais para o persoal responsable dos centros de traballo da Xunta de Galicia

1

25

15

Presencial

Prevención de riscos laborais. Primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación

4

100

12

Presencial

Consellería de Facenda

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Axudas de Estado, os novos regulamentos

2

40

12

Presencial

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Curso práctico de xestión orzamentaria

1

25

50

Presencial

Elaboración dos orzamentos da Administración xeral e dos OOAA e axencias públicas

1

25

25

Presencial

Elixibilidade das intervencións cofinanciadas polo FSE Galicia 2014-2020

1

25

12

Presencial

Estatística avanzada co software libre R

1

50

30

Teleformación

Estatística básica e interpretación de datos empregando software libre

1

50

30

Teleformación

O programa operativo Feder Galicia 2014-2020: xestión e control

1

30

30

Presencial

O Sistema de información contable e de tesouraría (Xumco). Principios básicos e funcionamento

2

30

15

Presencial

O sistema de información contable e de tesouraría (Xumco). Usuario avanzado

2

30

18

Presencial

O Sistema de información de contratación pública da Comunidade Autónoma de Galicia

1

15

21

Presencial

O Sistema de información de nómina Breixo

2

30

21

Presencial

Opcións de custos simplificados (OCS)

1

25

12

Presencial

Participa 1420

1

35

12

Presencial

Programa operativo de emprego xuvenil

1

30

30

Presencial

Sistema de análise de información de rercursos humanos

1

15

12

Presencial

Sistema de información analítica (Sian): emprego de táboas dinámicas

2

30

12

Presencial

Sistema de información tributaria (Xeito)

1

15

25

Presencial

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A inspección ambiental de Galicia: aplicación dos Bref’s

1

30

20

Presencial

Disciplina urbanística

1

35

30

Presencial

Lexislación transversal no planeamento urbanístico

1

35

30

Presencial

Meteoroloxía, cambio climático e calidade do aire

1

25

24

Presencial

Produción de información xeográfica de referencia

1

25

30

Presencial

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Construción sustentable Breeam

1

20

20

Presencial

Edificios de consumo case nulo. Estandar passivhause

1

30

28

Presencial

Introdución ao Sistema de información do transporte

1

25

25

Presencial

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Economía

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A contratación con consumidores no dereito da Unión Europea

1

25

16

Presencial

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A rastrexabilidade dos produtos alimentarios

1

20

16

Presencial

Actuacións administrativas en materia de protección e defensa das persoas consumidoras

1

35

20

Presencial

Análise de proxectos empresariais

1

25

24

Presencial

Curso introdutorio ás tecnoloxías e metodoloxías organizativas da Industria 4.0

1

25

24

Presencial

Ferramentas dixitais de interese empresarial

1

25

24

Presencial

Nocións de dereito para técnicos en materia de industria. Procedemento administrativo común e normativa sectorial

1

25

24

Presencial

Regulamentación de instalacións de alta tensión e rexímenes retributivos

1

30

25

Presencial

Trámites para a posta en marcha dunha empresa

1

25

24

Presencial

Emprego e Industria

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A economía social como fórmula para o emprendemento

1

35

30

Mixta

A responsabilidade social empresarial (RSE). A responsabilidade social empresarial na Administración pública

1

30

30

Presencial

A xestión do emprego con SICAS no Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG)

5

100

20

Presencial

Actualización xurídica e de xestión da rede de técnicos de emprego de Galicia

2

70

30

Presencial

Adecuación de equipos de traballo a bordo dos buques de pesca

1

20

20

Presencial

Análise de accidentes de traballo

1

25

15

Presencial

Condicións de seguridade no almacenamento de materiais

1

30

20

Presencial

Curso de montaxe, modificación, desmontaxe e almacenamento de estadas normalizadas

1

25

20

Presencial

Formación en orientación laboral

5

175

25

Presencial

Prevención de riscos dos equipos a presión

1

30

20

Presencial

Produtividade e xestión do tempo. Factores clave para diminuír o estrés. Conciliación. Ferramentas TIC e método GTD. Eficacia nas reunións e no traballo

1

40

24

Presencial

Sistema informático de formación ocupacional (SIFO): funcionamento e aspectos principais

1

25

30

Presencial

Traballos saudables en cada idade

1

25

12

Presencial

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Educación)

Educación

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Atención educativa e coidado do alumnado con necesidades derivadas do trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH)

1

25

20

Presencial

Mellorando a convivencia nos centros de ensinanza: atención e coidado do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

1

25

20

Presencial

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

O coidado do alumnado con necesidades derivadas de discapacidade motora

1

25

20

Presencial

O coidado do alumnado con necesidades derivadas de discapacidade sensorial

1

25

20

Presencial

Prevención e coidados especiais en materia de saúde desde os centros de ensinanza

1

25

20

Presencial

Xestión das etapas de educación infantil e primaria (Lomce) a través da aplicación Xade

1

50

20

Teleformación

Xestión do persoal (docente e non docente) dun centro educativo a través da aplicación Xade

1

50

29

Teleformación

Cultura

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Os arquivos e o patrimonio documental: un recurso didáctico

1

30

15

Presencial

RDA (Resource Description and Access): unha nova filosofía para a catalogación

1

25

14

Presencial

Recursos arquivísticos en internet

1

30

15

Presencial

Xestión de proxectos en arquivos

1

30

15

Presencial

Consellería de Política Social

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A atención integral centrada na persoa e o coidado emocional

4

100

20

Presencial

A reincidencia: medida do risco da reincidencia

1

25

20

Presencial

A xestión das emocións nos e nas profesionais dos servizos sociais

1

20

24

Presencial

Avaliación da calidade dos programas de intervención coa infancia e adolescencia

1

25

20

Presencial

Creatividade e comunicación

1

25

24

Presencial

Formación en habilidades sociais e comunicativas con colectivos específicos

1

25

18

Presencial

Intervención con menores con problemas de conduta

1

25

20

Presencial

Intervención dos equipos multiprofesionais ante o maltrato filioparental

1

25

20

Presencial

Introdución ao coaching

1

25

28

Presencial

Motivación e creatividade no ámbito da xuventude

1

30

12

Presencial

O protocolo básico de intervención contra o maltrato infantil no ámbito familiar

1

25

20

Presencial

Tratamento e intervención multidisciplinar ante os problemas de conduta en menores en acollemento residencial

1

25

20

Presencial

Consellería do Medio Rural

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A xestión do Fondo Feader: Programa de desenvolvemento rural (PDR) 2014-2020

5

150

20

Presencial

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Aplicacións dos sistemas de información xeográfica-ARCGIS (Básico)

1

50

30

Teleformación

Elaboración de programacións didácticas

1

35

20

Presencial

Especialización na loita contra as pragas forestais en Galicia

1

35

30

Presencial

Formación de inspectores en sanidade vexetal

1

25

30

Presencial

Iniciación á xestión dos fondos europeos agrícolas Feaga e Feader

2

100

25

Teleformación

Manexo de técnicas e dispositivos de orientación básica

5

175

12

Mixta

O sector lácteo. Normativa reguladora. Procesos industriais e distintivos de calidade. Problemática actual e retos futuros

1

35

25

Presencial

Plans empresariais na creación e modernización das explotacións agrarias. Creación de empresas agrarias. Fiscalidade e Seguridade Social agraria

4

100

12

Presencial

Prevención de riscos laborais nos centros de formación e experimentación agroforestal. Primeiros auxilios

1

25

30

Presencial

Seguridade alimentaria na produción primaria gandeira

1

35

20

Presencial

Sistemas de información xeográfica-ARCGIS/QGIS orientado á reestruturación parcelaria (básico)

1

60

50

Teleformación

Consellería do Mar

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Análise da información ambiental dos plans de explotación marisqueira asociada aos requirimentos dos fondos FEMP

1

25

30

Presencial

Espectrometría de masas, o acoplamento perfecto ás técnicas híbridas. Aplicación a mostras ambientais e mariñas

1

35

25

Presencial

Formación en inspección pesqueira

1

30

15

Presencial

Técnicas en oceanografía e fitoplancto

1

35

30

Presencial

Consellería de Sanidade

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Aspectos prácticos da Inspección de saúde pública

1

35

12

Presencial

Inspección sanitaria de adegas

1

25

12

Presencial

Procedemento disciplinario do persoal estatutario

1

25

20

Presencial

Procedemento sancionador en materia de centros, servizos e establecementos sanitarios

1

25

20

Presencial

Cursos da Administración local

Réxime xurídico e xestión das entidades locais

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A contratación pública local. Fiscalización e xestión da contratación menor e negociada de pequenos concellos

1

35

30

Mixta

A función de control e inspección urbanística nos pequenos municipios

1

25

25

Presencial

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A nova instrución de contabilidade local: especial referencia ás contas anuais

1

25

20

Presencial

Actualización en materia normativa básica de réxime local

1

30

15

Presencial

Análise de custos nas administracións públicas. O custo efectivo dos servizos na Administración local

1

30

25

Presencial

As relacións de postos de traballo na Administración local

1

30

25

Presencial

Elaboración de pregos de cláusulas administrativos e prescricións técnicas na Administración local

1

50

30

Teleformación

Extinción e liquidación de entes municipais. Remunicipalización dos servizos locais

1

50

25

Teleformación

Fiscalización de subvencións

1

25

25

Presencial

Fórmulas de cooperación en xestión de subvencións nos concellos de Galicia

1

25

15

Presencial

Guías prácticas de exercicio da función interventora en pequenos e medianos concellos

1

35

30

Mixta

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

1

50

25

Teleformación

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

1

50

25

Teleformación

Liquidación práctica dos tributos locais de Galicia

1

20

15

Presencial

O novo regulamento da Lei 2/2016, do solo de Galicia e a súa incidencia na Administración local

1

30

30

Mixta

O novo réxime de tesouraría municipal. Especial referencia aos municipios de menos de 5.000 habitantes.

1

50

30

Teleformación

Os orzamentos das entidades locais. Informes de viabilidade e regra de gasto

1

35

25

Mixta

Persoal laboral temporal na Administración local. Procedementos de consolidación de emprego e funcionarización

1

50

30

Teleformación

Racionalización de recursos humanos na Administración local

1

25

25

Presencial

Responsabilidade patrimonial da Administración pública

1

25

25

Presencial

Responsabilidade patrimonial e procedemento sancionador. Especialidades no ámbito local

1

50

30

Teleformación

Réxime disciplinario en materia urbanística no ámbito local

1

30

30

Presencial

Simplificación administrativa e desburocratización no ámbito local

1

50

30

Teleformación

Xestión patrimonial nas entidades locais

1

30

25

Presencial

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A calidade da redacción administrativa. Técnicas para mellorala

1

50

18

Teleformación

A creatividade, unha gratificante ferramenta de xestión

1

12

12

Presencial

Atención á cidadanía

1

50

25

Teleformación

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano

1

50

30

Teleformación

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Dirección eficaz e xestión de equipamentos

1

25

20

Presencial

Exposición ao amianto nos edificios. Xestión do risco

1

30

14

Presencial

Manual de estilo do DOG e outras publicacións institucionais

1

50

20

Teleformación

Negociación e traballo en equipo

1

35

25

Mixta

Prevención e xestión de conflitos

1

50

25

Teleformación

Redacción de documentos técnico-xurídicos en galego

1

50

15

Teleformación

Técnicas elementais de arquivos

1

50

25

Teleformación

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos

1

50

25

Teleformación

Certificado dixital

1

50

30

Teleformación

Documentación electrónica. Arquivamento electrónico. Dixitalización de documentos

1

50

30

Teleformación

Factura electrónica

1

25

20

Presencial

Introdución á protección de datos persoais. Regulamento europeo 2016/679 de protección de datos

1

50

25

Teleformación

Notifica.gal. Sistema de notificación electrónica

1

25

15

Presencial

Seguridade da información na Administración local

1

50

30

Teleformación

Sinatura electrónica

1

25

25

Presencial

Tramitación electrónica integral no marco da Lei 39/2015

1

50

50

Teleformación

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

1

50

50

Teleformación

Lingua galega

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Medio de linguaxe administrativa galega

1

30

75

Teleformación

Superior de linguaxe administrativa galega

1

30

75

Teleformación

Plan formativo ofimático de Galicia

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010)

1

50

50

Teleformación

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010)

1

50

50

Teleformación

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2010)

1

50

30

Teleformación

Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft Office 2010)

1

50

30

Teleformación

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (contorno Windows)

1

50

30

Teleformación

Cursos da Administración de xustiza

Itinerarios formativos:

Civil

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A custodia compartida nas crises matrimoniais

1

50

17

Teleformación

Módulo I. Execución civil; disposicións xerais

1

50

25

Teleformación

Módulo II. Execución civil: procedemento de constrinximento e trámites posteriores. Especialidades da execución hipotecaria

1

50

25

Teleformación

Modulo III. Procedementos civís: disposicións xerais e modalidades procesuais

1

50

25

Teleformación

Módulo IV. Xurisdición voluntaria

1

50

20

Teleformación

Módulo V. Concursal

1

50

20

Teleformación

Social

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Módulo I. Lexislación social I

1

50

25

Teleformación

Módulo II. Lexislación social II

1

50

25

Teleformación

Modulo III. A execución no proceso laboral

1

50

25

Teleformación

Contencioso

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Módulo I. Contencioso I

1

50

25

Teleformación

Módulo II. Contencioso II

1

50

25

Teleformación

Penal

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A prisión provisional como medida cautelar persoal no proceso penal

1

50

30

Teleformación

Módulo I. A actividade dos xulgados de garda: actuacións propias e alleas aos xulgados de instrución

1

50

20

Teleformación

Módulo II. Violencia de xénero e familiar. Tramitación

1

50

30

Teleformación

Módulo III. Execución penal. Análise das normas de aplicación. Guías de tramitación

1

50

25

Teleformación

Módulo IV. Actividades procesuais dos xulgados de instrución

1

50

30

Teleformación

Tecnoloxías da información e da comunicación (TIC)

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base)

1

50

50

Teleformación

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

1

50

50

Teleformación

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

1

50

30

Teleformación

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress)

1

50

30

Teleformación

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Introdución á protección de datos persoais. Regulamento europeo 2016/679 de protección de datos

1

50

25

Teleformación

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (contorno Windows)

1

50

30

Teleformación

Xustiza dixital

1

50

30

Teleformación

Coñecementos transversais

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Negociación e traballo en equipo

1

35

25

Mixta

Organización de arquivos xudiciais e expurgo

1

50

25

Teleformación

Medicina forense

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Actualización en traumatismos craneofaciais

1

30

12

Presencial

Problemas comúns na práctica de patoloxía forense

1

30

12

Presencial

Lingua galega

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Curso medio de linguaxe xurídica galega

1

30

75

Teleformación

Curso superior de linguaxe xurídica galega

2

60

75

Teleformación

Curso superior de linguaxe xurídica galega

3

90

75

Teleformación

Cursos das universidades galegas

Réxime xurídico e actividade contable das administracións públicas

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A transparencia da Administración e os mecanismos de información

1

50

15

Teleformación

A xurisdición contencioso-administrativa

1

50

20

Teleformación

Curso básico de Seguridade Social

1

50

30

Teleformación

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia

1

50

18

Teleformación

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

1

50

20

Teleformación

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

1

50

25

Teleformación

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

1

50

25

Teleformación

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social

1

50

20

Teleformación

Modalidades contractuais recollidas no Estatuto dos traballadores e na Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación

1

50

30

Teleformación

Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Xestión de proxectos I+D+i no horizonte 2020

1

50

30

Teleformación

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Atención á cidadanía

1

50

25

Teleformación

Como deseñar presentacións eficaces

1

50

20

Teleformación

Prevención e xestión de conflitos

1

50

25

Teleformación

Protocolo universitario

1

50

20

Teleformación

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Certificado dixital

1

50

30

Teleformación

Documentación electrónica na Xunta de Galicia. Arquivo electrónico. Dixitalización de documentos *

2

100

30

Teleformación

Factura electrónica *

1

25

20

Presencial

Introdución á protección de datos persoais. Regulamento europeo 2016/679, de protección de datos

1

50

25

Teleformación

Notifica.gal sistema de notificación electrónica *

1

25

15

Presencial

Seguridade da información no ámbito das universidades públicas

1

50

30

Teleformación

Seguridade dixital nivel de usuario

1

50

30

Teleformación

Sinatura electrónica *

1

25

25

Presencial

Tramitación electrónica integral na Xunta de Galicia no marco da Lei 39/2015 *

5

250

50

Teleformación

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc) *

1

50

50

Teleformación

* Esta actividade publicarase na convocatoria destinada ao persoal da Administración autonómica, e estará aberta a este colectivo

Portal de idiomas

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Lingua inglesa. Nivel básico 1 (A1)

1

50

80

Teleformación

Lingua inglesa. Nivel básico 2 (A2)

1

50

80

Teleformación

Lingua galega

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Medio de linguaxe administrativa galega

1

30

75

Teleformación

Superior de linguaxe administrativa galega

1

30

75

Teleformación

Plan formativo ofimático de Galicia

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010)

1

50

50

Teleformación

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010)

1

50

50

Teleformación

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2010)

1

50

30

Teleformación

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (contorno Windows)

1

50

30

Teleformación

Bibliotecas

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Propiedade intelectual nas bibliotecas

1

25

24

Presencial

Cursos das entidades públicas instrumentais e institucións públicas
autonómicas

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A elaboración dos pregos de cláusulas para a adxudicación de contratos públicos *

1

30

30

Presencial

A transparencia da Administración e bo goberno (normativa estatal e autonómica) *

1

50

25

Teleformación

A xurisdición contencioso-administrativa *

1

50

20

Teleformación

Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia *

3

150

25

Teleformación

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia

1

50

20

Teleformación

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia *

2

100

18

Teleformación

Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia

1

50

20

Teleformación

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

1

50

20

Teleformación

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

1

50

25

Teleformación

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

1

50

25

Teleformación

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social

1

50

20

Teleformación

Nocións básicas de contabilidade pública *

1

25

20

Presencial

Nóminas e retribucións do persoal *

1

30

20

Presencial

Nova normativa da función pública de Galicia *

1

20

15

Presencial

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral

1

50

20

Teleformación

O réxime xurídico do silencio administrativo na Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común *

1

30

12

Presencial

Obradoiro práctico de IRPF *

1

25

25

Presencial

Os contratos do sector público *

2

100

30

Teleformación

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público *

2

100

25

Teleformación

Transparencia e aceso a información pública *

1

25

15

Presencial

* Esta actividade publicarase na convocatoria destinada ao persoal da Administración autonómica, e estará aberta a este colectivo

Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Introdución á Union Europea e ao seu dereito

1

50

20

Teleformación

Novo regulamento europeo en materia de tratamento de datos persoais

1

25

20

Presencial

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A calidade da redacción administrativa. Técnicas para mellorala

1

50

18

Teleformación

Atención á cidadanía

1

50

25

Teleformación

Como deseñar presentacións eficaces

1

50

20

Teleformación

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública

1

50

30

Teleformación

Manual de estilo do DOG e outras publicacións institucionais

1

50

20

Teleformación

Negociación e traballo en equipo

1

35

25

Mixta

Técnicas elementais de arquivos

1

50

25

Teleformación

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Certificado dixital *

3

150

30

Teleformación

Correo electrónico corporativo

1

50

12

Teleformación

Documentación electrónica na Xunta de Galicia. Arquivo electrónico. Dixitalización de documentos *

2

100

30

Teleformación

Factura electrónica *

1

25

20

Presencial

Notifica.gal sistema de notificación electrónica *

1

25

15

Presencial

Sinatura electrónica *

1

25

25

Presencial

Tramitación electrónica integral na Xunta de Galicia no marco da Lei 39/2015 *

5

250

50

Teleformación

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc) *

1

50

50

Teleformación

* Esta actividade publicarase na convocatoria destinada ao persoal da Administración autonómica, e estará aberta a este colectivo

Portal de idiomas

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Lingua francesa. Nivel básico 1 (A1)

1

50

150

Teleformación

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Lingua francesa. Nivel básico 2 (A2)

1

50

150

Teleformación

Lingua inglesa. Nivel básico 1 (A1)

1

50

80

Teleformación

Lingua inglesa. Nivel básico 2 (A2)

1

50

80

Teleformación

Lingua galega

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Medio de linguaxe administrativa galega

1

30

75

Teleformación

Superior de linguaxe administrativa galega

1

30

75

Teleformación

Plan formativo ofimático de Galicia

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base)

1

50

50

Teleformación

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010)

1

50

50

Teleformación

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010)

1

50

50

Teleformación

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

1

50

50

Teleformación

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

1

50

30

Teleformación

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2010)

1

50

30

Teleformación

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress)

1

50

30

Teleformación

Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft Office 2010)

1

50

30

Teleformación

Cursos de autoformación

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A Administración electoral: o papel das administracións galegas

2

200

15

Autoformación

A reforma parlamentaria. Os cambios legais e regulamentarios

2

200

15

Autoformación

As subvencións. Regulación estatal e autonómica

2

200

40

Autoformación

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia

2

200

20

Autoformación

Estatuto básico do empregado público

2

200

25

Autoformación

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia

2

200

18

Autoformación

Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia

2

200

20

Autoformación

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

2

200

20

Autoformación

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

2

200

25

Autoformación

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

2

200

25

Autoformación

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social

2

200

20

Autoformación

O impulso democrático en Galicia: medidas lexislativas

2

200

15

Autoformación

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral

2

200

20

Autoformación

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público

2

200

25

Autoformación

Réxime disciplinario do empregado público de Galicia

2

200

15

Autoformación

Subvencións e axudas económicas en tempos de crise

2

200

18

Autoformación

Xénero e igualdade nas administracións públicas. A súa evolución normativa

2

200

25

Autoformación

Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Cooperación transfronteiriza e cohesión

2

200

24

Autoformación

Introdución á Union Europea e ao seu dereito

2

200

24

Autoformación

Introdución ao dereito da UE para os xestores públicos

2

200

30

Autoformación

O principio de subsidiariedade no dereito da Unión Europea, o seu control

2

200

15

Autoformación

O recurso por incumprimento e a responsabilidade das comunidades autónomas

2

200

20

Autoformación

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Básico en prevención de riscos laborais

2

200

50

Autoformación

Cambio e motivación nas organizacións

2

200

15

Autoformación

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública

2

200

30

Autoformación

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos

2

200

15

Autoformación

Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos

2

200

15

Autoformación

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos

2

200

25

Autoformación

Iniciación á administración electrónica. Seguranza da información e protección de datos

2

200

20

Autoformación

Seguridade dixital a nivel de usuario

2

200

30

Autoformación

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

2

200

50

Autoformación

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

2

200

50

Autoformación

Plan formativo ofimático de Galicia

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base)

2

200

50

Autoformación

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010)

2

200

50

Autoformación

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010)

2

200

50

Autoformación

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

2

200

50

Autoformación

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office)

2

200

30

Autoformación

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

2

200

30

Autoformación

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress)

2

200

30

Autoformación

Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft Office 2010)

2

200

30

Autoformación

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux)

2

200

30

Autoformación

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows)

2

200

30

Autoformación