Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 41 Martes, 28 de febreiro de 2017 Páx. 10189

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 22 de febreiro de 2017, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que, de conformidade co disposto no artigo 6 do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, modificado polo Decreto 124/2016, do 8 de setembro, se acorda o peche e a apertura de determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia e o nomeamento de persoal funcionario interino correspondente a determinados grupos, categorías, corpos e escalas ou especialidades.

O artigo 6 do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, establece que en calquera momento en que a Administración considere que unha determinada lista está saturada porque non se produzan contratacións ou nomeamentos, ou ben por que haxa un excesivo número de persoas inscritas, poderá determinar o peche da incorporación de novas solicitudes ata a resolución dun novo proceso selectivo para ese grupo, categoría, corpo, escala ou especialidade, coa excepción das/dos interesadas/os que superasen algunha proba do último proceso selectivo ou teñan prestado servizos na Xunta de Galicia para a lista correspondente a esa categoría, corpo, escala ou especialidade.

Visto o número de contratacións e nomeamentos realizados no ano 2016 e o número de persoas inscritas en cada lista, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro. Pechar a incorporación de novas solicitudes ás listas correspondentes aos grupos, categorías, corpos e escalas y especialidades que se indican no anexo I.

Segundo. Reabrir as listas correspondentes aos grupos, categorías, corpos, escalas e especialidades que se indican no anexo II.

Terceiro. Relacionar as listas correspondentes aos grupos, categorías, corpos, escalas e especialidades que se atopan abertas e nas que as persoas interesadas poderán presentar solicitude de inclusión no período comprendido entre o 1 de marzo e o 15 de xullo deste ano (anexo III).

Cuarto. Relacionar as listas correspondentes aos grupos, categorías, corpos, escalas e especialidades pechadas e nas que soamente se poderán inscribir aquelas persoas que, para a lista correspondente, superasen algunha proba do último proceso selectivo do grupo, categoría, corpo, escala ou especialidade, ou teñan prestado servizos na Xunta de Galicia (anexo IV).

Quinto. Contra esta resolución e, de conformidade co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE número 236, do 2 de outubro), as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro de Facenda no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Sexto. Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 22 de febreiro de 2016

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Publica

ANEXO I
Listas que se pechan

Corpos e escalas (persoal funcionario)

Subgrupo

Corpo/

escala

Denominación

A1

2061

Escala de arquitectos/as.

A1

2064

Escala de enxeñeiros/as. Especialidade de enxeñaría industrial.

A1

2068

Escala de ciencias. Especialidade de bioloxía.

A1

206K

Escala de facultativos/as de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade arquivos.

A1

206L

Escala de facultativos/as de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade bibliotecas.

A1

2072

Escala de arqueólogos/as

A1

2086

Escala superior de finanzas.

A1

210A

Escala de inspección urbanística.

A2

205F

Escala técnica de finanzas.

A2

206P

Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade bibliotecas.

A2

2075

Escala de enxeñeiros/as técnicos/as. Especialidade de enxeñaría técnica industrial.

A2

2077

Escala de enxeñeiros/as. Especialidade de enxeñaría técnica agrícola.

A2

2079

Escala de enxeñeiros/as técnicos/as. Especialidade de enxeñaría técnica de minas.

Grupos e categorías (persoal laboral)

Grupo

Categoría

Denominación

II

005

Profesor/a. Profesor/a titular. Profesor/a EXB. Mestre/a. Profesor/a de educación física. Profesor/a de Matemáticas.

II

040

Mestre/a especialista en educación infantil.

III

005

Intendente. Encargado/a de establecemento. Encargado/a de almacén.

IV

001

Auxiliar de gravación. Oficial/a 2ª linotipista. Auxiliar administrativo/a. Oficial/a 2ª administrativo/a. Técnico/a auxiliar en informática. Operador/a máquina elemental. Auxiliar.

IV

009

Oficial 2ª agrario/a.

V

001

Camareiro/a-limpador/a. Axudante/a de cociña. Pasador/a de ferro. Lavandeiro/a. Costureiro/a. Cortador/a. Pasador de ferro/a. Lavandeiro/a.

ANEXO II
Listas que se abren

Corpos e escalas (persoal funcionario)

Subgrupo

Corpo/

escala

Denominación

A1

2065

Escala de enxeñeiros/as. Especialidade de enxeñaría de minas.

A1

2080

Escala de enxeñeiros/as. Especialidade de enxeñaría de telecomunicacións.

A1

2093-03

Escala de profesores/as numerarios/as. Especialidade en navegación marítima.

A2

2076

Escala de enxeñeiros/as técnicos/as. Especialidade de topografía.

Grupos e categorías (persoal laboral)

Grupo

Categoría

Denominación

III

004

Gobernante/a, gobernante/a servizos domésticos,encargado/a lavadoiro, roupeiro, ferro de pasar.

III

104

Intérprete linguaxe de signos.

IV

006

Axudante/a servizos técnicos. Oficial/a 2ª mantemento.

ANEXO III
Listas abertas

Corpos e escalas (persoal funcionario)

Grupo

Corpo/

escala

Denominación

A1

2065

Escala de enxeñeiros/as. Especialidade de enxeñaría de minas.

A1

2067

Escala de veterinarios/as.

A1

2080

Escala de enxeñeiros/as. Especialidade de enxeñaría de telecomunicacións.

A1

2093-03

Escala de profesores/as numerarios/as. Especialidade en navegación marítima.

A1

2093-06

Escala de profesores/as numerarios/as. Especialidade en medicina subacuática e hiperbárica.

A1

2093-07

Escala de profesores/as numerarios/as. Especialidade en intervencións subacuáticas e hiperbáricas.

A1

2093-08

Escala de profesores/as numerarios/as. Especialidade en comunicacións.

A1

2093-10

Escala de profesores/as numerarios/as. Especialidade en procesos sanitarios.

A2

2076

Escala de enxeñeiros/as técnicos/as. Especialidade de topografía.

A2

2094-01

Escala de mestres/as de taller. Especialidade en traballos técnicos de mergullo.

Grupos e categorías (persoal laboral)

Grupo

Categoría

Denominación

I

002

Titulado/a superior médico/a, médico/a xeriatra, médico/a CEI, médico/a adxunto/a, médico/a.

II

002

ATS, enfermeiro/a, practicante, DUE.

III

004

Gobernante/a, gobernante/a servizos domésticos,encargado/a lavadoiro, roupeiro, ferro de pasar.

III

014

Xefe/a de cociña.

III

065

Oficial 1ª cociña, oficial 1ª cociñeiro, xefe/a cociña, cociñeiro/a 1ª.

III

069

Oficial servizos técnicos, oficial 1ª mantemento, oficial 1ª oficios varios, oficial de primeira.

III

078

Subgobernante/a.

III

104

Intérprete linguaxe de signos.

IV

003

Auxiliar sanitario, auxiliar clínica, auxiliar psiquiátrico/a, auxiliar de enfermaría, coidador/a xeriátrico, coidador/a.

IV

005

Oficial 2ª cociña, cociñeiro/a oficial 2ª.

IV

006

Axudante/a servizos técnicos. Oficial/a 2ª mantemento.

ANEXO IV
Listas pechadas

Corpos e escalas (persoal funcionario)

Grupo

Corpo/

escala

Denominación

A1

205G

Escala de sistemas e tecnoloxía da información.

A1

2060

Corpo superior de administración da Xunta de Galicia.

A1

2061

Escala de arquitectos/as.

A1

2062

Escala de enxeñeiros/as. Especialidade de enxeñaría de camiños, canles e portos.

A1

2063

Escala de enxeñeiros/as. Especialidade de enxeñaría agronómica.

A1

2064

Escala de enxeñeiros/as. Especialidade de enxeñaría industrial.

A1

2066

Escala de enxeñeiros/as. Especialidade de enxeñaría de montes.

A1

2068

Escala de ciencias. Especialidade de bioloxía.

A1

2069

Escala de ciencias. Especialidade química.

A1

206K

Escala de facultativos/as de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade arquivos.

A1

206L

Escala de facultativos/as de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade bibliotecas.

A1

206M

Escala de facultativos/as de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade de museos.

A1

2072

Escala de arqueólogos/as.

A1

2083

Escala superior de estatísticos/as.

A1

2086

Escala superior de finanzas.

A1

2093-01

Escala de profesores/as numerarios/as. Especialidade en dereito.

A1

2093-02

Escala de profesores/as numerarios/as. Especialidade en procesos de cultivo acuícola.

A1

2093-04

Escala de profesores/as numerarios/as. Especialidade en pesca marítima.

A1

2093-05

Escala de profesores/as numerarios/as. Especialidade en inglés marítimo.

A1

2093-09

Escala de profesores/as numerarios/as. Especialidade en máquinas e instalacións mariñas.

A1

2093-11

Escala de profesores/as numerarios/as. Especialidade en formación e orientación laboral.

A1

210A

Escala de inspección urbanística.

A2

2051

Corpo de xestión de administración da Xunta de Galicia.

A2

2052

Escala de enxeñeiros/as técnicos/as. Especialidade de enxeñaría técnica forestal.

A2

205F

Escala técnica de finanzas.

A2

205H

Escala de xestión de sistemas de informática.

A2

206I

Escala de inspección turística.

A2

206N

Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade de arquivos.

A2

206P

Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade bibliotecas.

A2

206Q

Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade de museos.

A2

206X

Escala de inspectoras e inspectores de consumo.

A2

210B

Escala de subinspección urbanística.

A2

2073

Escala de arquitectos/as técnicos/as.

A2

2074

Escala de enxeñeiros/as técnicos/as. Especialidade de enxeñaría técnica de obras públicas.

A2

2075

Escala de enxeñeiros/as técnicos/as. Especialidade de enxeñaría técnica industrial.

A2

2077

Escala de enxeñeiros/as técnicos/as. Especialidade de enxeñaría técnica agrícola.

A2

2079

Escala de enxeñeiros/as técnicos/as. Especialidade de enxeñaría técnica de minas.

A2

2085

Escala técnica de estatísticos/as.

A2

2094-02

Escala de mestres/as de taller. Especialidade en máquinas e produción.

A2

2094-03

Escala de mestres/as de taller. Especialidade en servizos ao buque.

A2

2097

Escala de axentes de extensión pesqueira.

C1

205I

Escala técnica auxiliar de informática.

C1

2053

Corpo administrativo da Xunta de Galicia.

C1

207C

Escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia.

C1

207H

Escala de axentes facultativos ambientais a extinguir.

C1

2081

Escala de delineantes a extinguir.

C2

2054

Escala de axentes forestais a extinguir.

C2

2059

Corpo auxiliar da Xunta de Galicia.

2055

Agrupación profesional.

Grupos e categorías (persoal laboral)

Grupo

Categoría

Denominación

I

004

Titulado/a superior.

I

006

Titulado/a superior psicólogo/a.

I

011

Titulado/a superior pedagogo/a.

I

014

Titulado/a superior sociólogo/a.

I

018

Licenciado/a informático/a (antigo/a técnico/a de sistemas e analista titulado/a superior).

I

019

Titulado/a superior especialista. Titulado/a superior farmacéutico/a.

I

023

Documentalista.

I

027

Coordinador/a de actividades externas.

I

029

Xefe/a departamento persoal e xestión económico-administrativa do IGAEM.

I

030

Relacións públicas do IGAEM.

I

031

Titulado/a superior de formación ocupacional.

I

032

Técnico/a superior en centros de arte.

II

001

Director/a-administrador/a. Director/a de centro social. Director/a casa da xuventude. Subdirector/a residencia xuvenil. Preceptor/a residencia. Director/a centro. Xefe/a do servizo administrativo do IGAEM. Secretario/a de residencia. Director/a de cociña de irmandade. Director/a de clínica deportiva.

II

005

Profesor/a. Profesor/a titular. Profesor/a EXB. Mestre/a. Profesor/a de educación física. Profesor/a de matemáticas.

II

006

Educador/a, profesor/a especial.

II

007

Titulado/a grao medio.

II

008

Director/a de gardaría infantil.

II

011

Fisioterapeuta.

II

017

Asistente social.

II

020

Terapeuta ocupacional.

II

021

Monitor/a ocupacional.

II

027

Técnico/a superior diplomado/a en informática (antigo analista de aplicacións (titulado/a medio) e antigo analista programador/a (titulado/a medio).

II

031

Restaurador/a.

II

033

Profesor/a de danza clásica.

II

037

Titulado/a medio/a formación ocupacional.

II

038

Perito/a-xudicial diplomado/a.

II

040

Mestre/a especialista en educación infantil.

III

002

Encargado/a administrativo/a. Xefe/a de negociado. Xefe/a administración. Xefe/a 2ª administración. Administrador/a. Secretario/a-administrador/a residencia xuvenil. Administrador/a de produción de centros. Secretario/a de dirección do IGAEM. Axudante/a de dirección e difusión da música. Axudante/a de dirección e difusión do CDG.

III

003

Controlador/a pecuario/a. Axudante/a técnico/a pecuario/a.

III

005

Intendente. Encargado/a de establecemento. Encargado/a de almacén.

III

006

Xefe/a de servizos técnicos. Encargado/a de mantemento. Conservador/a de edificios. Encargado/a oficios varios mantemento. Xefe/a de taller. Encargado/a de traballos. Especialista de oficios.

III

011

Encargado/a agrario/a.

III

012

Mestre/a de taller.

III

017

Analista de laboratorio.

III

018

Marcador/a de metais preciosos.

III

023

Celador/a de estradas. Capataz de brigada.

III

030

Programador/a.

III

033

Encargado/a supervisor/a de telefónica.

III

034

Especialista de oficios (debuxante).

III

036

Experto/a audiovisuais.

III

037

Técnico/a de son.

III

039

Rexedor/a de escena.

III

040

Axudante/a de produción.

III

045

Técnico/a de luces.

III

049

Axente auxiliar inspección transportes.

III

050

Técnico/a especialista en xardín de infancia.

III

052

Tradutor/a. Intérprete da Administración de xustiza.

III

053

Técnico/a en restauración cinematográfica.

III

060

Auxiliar técnico/a de obra. Auxiliar técnico/a obra TIE.

III

063

Oficial 1ª condutor/a, condutor/a 1ª, condutores/as altos cargos, condutor/a mecánico/a.

III

064

Oficial/a 1ª tractorista. Tractorista. Operador/a maquinaria pesada.

III

066

Axudante taller, adxunto/a taller.

III

067

Capataz de obras. Capataz cuadrilla. Xefe/a equipo. Oficial 1ª obra COTOP. Capataz.

III

068

Oficial/a 1ª agrario/a, capataz agrario.

III

080

Capataz de establecemento.

III

088

Capataz de explotacións marisqueiras.

III

090

Animador/a sociocultural.

III

091

Técnico/a especialista en informática (antigo/a operador/a de ordenadores).

III

097

Auxiliar de son.

III

098

Auxiliar de luces.

III

101

Proxeccionista.

III

102

Encadernador/a.

III

103

Entrevistador/a-enquisador/a.

IV

001

Auxiliar de gravación. Oficial/a 2ª linotipista. Auxiliar administrativo/a. Oficial/a 2ª administrativo/a. Técnico/a auxiliar en informática. Operador/a máquina elemental. Auxiliar.

IV

002

Auxiliar mecánico/a. Oficial/a 2ª mecánico/a. Mecánico/a reparación obras.

IV

004

Auxiliar fogar, coidador/a auxiliar, auxiliar coidador/a, auxiliar de internado.

IV

007

Garda xuramentado/a fluvial. Garda explotación.

IV

009

Oficial 2ª agrario/a.

IV

011

Auxiliar de laboratorio.

IV

016

Condutor/a.

IV

017

Almaceneiro/a, despenseiro/a.

IV

020

Conserxe (cando teñan ao seu cargo persoal subalterno ou ordenanza).

IV

021

Oficial/a 2ª carpinteiro/a. Auxiliar carpintaría.

IV

022

Oficial/a 2ª en reprografía.

IV

023

Mestre/a gaiteiro/a.

IV

024

Xastre/a.

IV

025

Cargador/a. Tremoieiro/a.

IV

028

Auxiliar produción-dirección.

IV

030

Auxiliar formación ocupacional.

IV

031

Legoeiro/a.

IV

034

Axudante/a restauración e proxección cinematográfica.

IV

035

Auxiliar de arquivos e bibliotecas.

IV

036

Auxiliar de museos.

IV

039

Auxiliar de autopsia.

V

001

Camareiro/a-limpador/a, axudante cociña, pasador/a de ferro-lavandeiro/a, costureiro/a, cortador/a, pasador/a de ferro, lavandeiro/a.

V

002

Axudante de traballos ou oficios, axudante albanel, peón/oa especializado/a, fontaneiro/a, axudante, hortelá/n, axudante traballos, encargado/a xardín.

V

003

Ordenanza, celador/a, vixilante de oficinas, vixilante nocturno/a, vixilante, subalterno/a, porteiro/a, recepcionista, telefonista, sereno, garda, garda xuramentado.

V

008

Peón/oa agrario/a.

V

009

Celador/a de segunda. Vixilante de recursos naturais.

V

10D

Socorrista.

V

10E

Vixilante de arquivos, bibliotecas e museos.

V

10F

Peón/oa forestal.

V

011

Limpador/a, fregador/a, empregado/a comedor, empregado/a cociña-pinche, servizo doméstico. Mozo/a de limpeza, pinche de cociña, persoal de servizos xerais.

V

012

Peón/oa, laborante, varredor/a, mozo/a servizos, mozo/a laboratorio, mozo/a, pastor/a, xardineiro/a, mozo/a transportes, peón/oa xardineiro/a, EFU, mozo/a mantemento, mozo/a subalterno.

Grupos e categorías do persoal laboral dos servizos de prevención
e defensa contra incendios forestais

Grupo

Categoría

Denominación

I

038

Técnico superior de defensa contra incendios forestais.

II

039

Técnico forestal de defensa contra incendios forestais.

III

100

Xefe de cuadrilla de defensa contra incendios forestais.

IV

032

Operador/a codificador/a de defensa contra incendios forestais.

IV

033

Condutor motobomba de defensa contra incendios forestais.

IV

037

Oficial 2ª mecánico de defensa contra incendios forestais.

V

10A

Vixilante móbil de defensa contra incendios forestais.

V

10B

Vixilante fixo de defensa contra incendios forestais.

V

10C

Emisorista de defensa contra incendios forestais.

V

014

Peón/oa de defensa contra incendios forestais.

V

14A

Peón/oa condutor de defensa contra incendios forestais.