Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 57 Mércores, 22 de marzo de 2017 Páx. 13788

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

ANUNCIO do 3 de marzo de 2017, da Xerencia de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos, polo que se procede a dar publicidade á resolución da mesma data pola que se convoca procedemento de mobilidade interna voluntaria entre unidades/servizos do Complexo Hospitalario Xeral Calde-Hospital Universitario Lucus Augusti, para o persoal fixo da categoría de técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría.

De conformidade co establecido na disposición adicional quinta do Decreto 206/2005, de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, do 22 de xullo (DOG núm. 145, do 29 de xullo), e con base nos criterios reitores para a mobilidade interna no ámbito de atención especializada aprobados pola mesa sectorial o 23 de decembro de 2009, modificados con data do 31 de xaneiro de 2014, a Xerencia de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos, tras un proceso de negociación coa Xunta de Persoal deste centro sanitario e con base nas competencias atribuídas polo Decreto 43/2013, do 21 de febreiro (DOG núm. 47, do 7 de marzo), polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde, modificado polo Decreto 111/2013, do 4 de xullo (DOG núm. 140, do 24 de xullo), e na Orde do 12 de abril de 2013 (DOG núm. 76, do 19 de abril) pola que se desenvolve a estrutura organizativa de xestión integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos, así como na Orde do 5 de xullo de 2012 (DOG núm. 139, do 20 de xullo) sobre delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde,

RESOLVE:

Primeiro. Anunciar a convocatoria do procedemento de mobilidade interna voluntaria entre unidades/servizos do Complexo Hospitalario Xeral Calde-Hospital Universitario Lucus Augusti, para o persoal fixo da categoría de técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría.

Segundo. As bases íntegras da presente convocatoria, as resolucións e demais actos derivados dela serán publicados, en todo caso e sen prexuízo do emprego doutros medios de publicidade, nos taboleiros de anuncios do Hospital Universitario Lucus Augusti e do Complexo Hospitalario Xeral-Calde (na Área de Xestión do centro de Calde), e designarase para os efectos do disposto no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas, o taboleiro de anuncios sito no segundo andar do Hospital Universitario Lucus Augusti (na Oficina de Atención ao Traballador). Tamén estarán expostas na intranet da propia Xerencia de Xestión Integrada.

Terceiro. As solicitudes para participar no presente procedemento axustaranse necesariamente ao formulario electrónico existente para o efecto na Oficina Virtual do Profesional (Fides/Procesos/Mobilidade voluntaria interna) e, tras a súa formalización electrónica, unha vez impreso, deberase tramitar o seu rexistro administrativo, dentro do correspondente prazo, presentándoo preferentemente no Rexistro Xeral do Hospital Universitario Lucus Augusti, sito na rúa Dr. Ulises Romero, nº 1, 27003 Lugo.

Así mesmo, tamén poderán presentarse a través de calquera dos procedementos previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e deberán dirixirse á Xerencia de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos.

O prazo para a presentación de solicitudes será de vinte (20) días hábiles a partir do día seguinte ao da presente publicación.

Cuarto. Contra a presente resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso de alzada, de acordo co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ante o mesmo órgano que ditou o acto ou ante o competente para resolvelo, que será a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, no prazo dun mes, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da súa publicación, sen prexuízo de que o/a interesado/a poida exercer, de ser o caso, calquera outro que coide oportuno.

Lugo, 3 de marzo de 2017

Ramón Ares Rico
Xerente de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos