Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 75 Mércores, 19 de abril de 2017 Páx. 18540

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello do Carballiño

ANUNCIO de licitación do servizo de conciliación da vida laboral e familiar Bo día familia.

De conformidade co Acordo da Xunta de Goberno Local, do 13 de marzo de 2017, e por medio deste anuncio, efectúase a convocatoria de procedemento aberto, oferta máis vantaxosa, varios criterios de adxudicación, do servizo de conciliación da vida laboral e familiar do concello do Carballiño Bo día familia, conforme os seguintes datos:

1. Entidade adxudicataria:

a) Organismo: Concello do Carballiño.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizos Sociais.

2. Obxecto do contrato:

a) Descrición do obxecto: servizo de conciliación da vida familiar, laboral e persoal, lecer e tempo libre durante as horas previas á xornada escolar, destinadas a nenas e nenos escolarizados, de 3 a 12 anos, do concello do Carballiño.

b) Lugar de execución: Praza Maior, 1.

c) Prazo de execución: a duración do contrato será de dous anos (2) desde a súa formalización, con prórrogas anuais ata un máximo de tres anos.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: normal.

b) Procedemento: aberto.

4. Orzamento base da licitación:

a) Importe: 36.890,26 euros (IVE incluído).

5. Garantía: provisional: non se exixe.

6. Garantía definitiva: 5 % do importe de adxudicación, excluído o IVE.

7. Obtención de documentación e información:

a) Entidade: Concello do Carballiño.

b) Enderezo: Praza Maior, 1.

c) Localidade e código postal: O Carballiño 32500.

d) Teléfono: 988 53 00 07.

e) Telefax: 988 53 00 08.

8. Requisitos específicos do contratista:

a) Solvencia económica: de acordo co establecido no artigo 75.1.a) do texto refundido da Lei de contratos do sector público (TRLCSP), acreditarase polo volume anual de negocio.

b) Solvencia técnica: de acordo co establecido no artigo 78.1 do TRLCSP, acreditarse mediante a presentación dunha relación dos servizos realizados durante os últimos cinco anos.

9. Presentación das solicitudes de participación:

a) Data límite de presentación: rematará aos quince (15) días hábiles a partir do día seguinte ao da última publicación deste anuncio no BOP, no DOG ou no perfil do contratante, das 8.30 ás 14.00 horas, de luns a venres.

b) Documentación que cómpre presentar: a que se especifica na cláusula 10 dos pregos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Concello do Carballiño.

d) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a oferta: ata a adxudicación definitiva.

10. Apertura de proposicións: deberá ser realizada pola mesa de contratación no prazo máximo dun mes desde o remate do prazo de presentación de proposicións.

11. Outras informacións: véxanse os pregos de cláusulas administrativas.

12. Gastos dos anuncios: serán por conta do adxudicatario.

13. Perfil do contratante onde figuran as informacións relativas á convocatoria e onde se poden obter os pregos: www.carballino.gal

O Carballiño, 16 de marzo de 2017

Francisco J. Fumega Piñeiro
Alcalde