Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 75 Mércores, 19 de abril de 2017 Páx. 18543

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Cartelle

ANUNCIO de licitación do servizo de abastecemento domiciliario de auga.

De conformidade co acordo adoptado polo Pleno o día 6 de abril de 2017, por medio deste anuncio efectúase a convocatoria do procedemento aberto, oferta economicamente máis ventaxosa, con varios criterios de adxudicación, para a adxudicación da xestión indirecta, mediante concesión, do servizo de abastecemento domiciliario de auga potable do municipio de Cartelle (Ourense), conforme os seguintes datos:

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Cartelle.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.

2. Obxecto do contrato.

a) Descrición do obxecto: servizo de abastecemento domiciliario de auga potable do municipio de Cartelle (Ourense).

b) Lugar de execución: concello de Cartelle.

c) Duración do contrato: 15 anos.

d) Clasificación exixida: non se exixe.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

4. Garantías. Provisional: no se exixe. Definitiva: 107.748,48 euros.

5. Obtención de documentación e información.

a) Entidade: Concello de Cartelle.

b) Domicilio: praza Toxal, 1.

c) Localidade e código postal: Cartelle 32824.

d) Teléfono: 988 49 11 20.

e) Fax: 988 48 58 81.

f) Email: concello.cartelle@eidolocal.es

g) Data límite de obtención de documentos e información: ás 14.00 horas do último día de presentación de ofertas. Se este for sábado, domingo ou festivo, prorrogarase ao día seguinte hábil distinto de sábado.

6. Requisitos específicos do contratista: os establecidos na cláusula VIII do prego de cláusulas administrativas particulares (en diante PCAP).

7. Criterios de adxudicación: os que figuran na cláusula XIII do PCAP.

• Subvención anual solicitada polo licitador, ata un máximo de 50 puntos.

• Proposta técnica, de 0 a 10 puntos.

8. Presentación das ofertas.

a) Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais, que se contarán desde a publicación no DOG.

b) Documentación que se presentará: a establecida na cláusula IX do PCAP.

c) Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello de Cartelle, das 9.00 ás 14.00 horas, ou por correo, na forma indicada no artigo 80.4 do Regulamento xeral de contratos do Estado. Cando o último día para a presentación de ofertas coincida en sábado ou en día inhábil, o prazo entenderase prorrogado ata o primeiro día hábil seguinte.

9. Apertura das ofertas: segundo cláusula XII do PCAP.

10. Gastos de anuncios: a cargo do adxudicatario, ata un importe máximo de 1.500,00 euros.

11. Perfil do contratante onde figuran as informacións relativas á convocatoria e onde se poden obter os pregos de cláusulas administrativas particulares, o prego de prescricións técnicas particulares e o proxecto de explotación: www.depourense.es

Cartelle, 6 de abril de 2017

Carmen Leyte Coello
Alcaldesa