Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 79 Martes, 25 de abril de 2017 Páx. 19247

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 17 de abril de 2017 pola que se anuncia procedemento aberto, mediante tramitación ordinaria, para a contratación do servizo de formación teatral e organización de mostras de teatro nos campus da Universidade de Vigo-2 lotes (expediente 308/17).

1. Entidade adxudicadora: datos xenerais e datos para a obtención da información:

a) Organismo: Universidade de Vigo.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Xestión Económica e Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

• Dependencia: Servizo de Xestión Económica e Contratación.

• Enderezo: Edificio de Xerencia e Servizos Centrais do Campus Lagoas-Marcosende.

• Localidade e código postal: 36310 Vigo.

• Teléfono: 986 81 35 56.

• Telefax: 986 81 38 57.

• Correo electrónico: alabel@uvigo.es.

• Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.tablon2.uvigo.es/index.asp?idm_abr=ga.

• Data límite de obtención de documentación e información: ata a data de remate do prazo de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 308/17.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: servizos.

b) Descrición: servizo de formación teatral e organización de mostras de teatro nos campus da Universidade de Vigo-2 lotes.

c) División por lotes e número de lotes:

• Lote 1: Campus de Vigo.

• Lote 2: Campus de Ourense.

d) Lugar de execución/entrega:

• Lote 1: Campus Lagoas-Marcosende (Edificio Miralles);

• Lote 2: Campus de Ourense (Edificio de Facultades).

e) Prazo de execución: 1 ano a partir del día 1 de xaneiro de 2018, ou o día seguinte ao da sinatura do contrato se esta última data é posterior. Non obstante, o contrato poderá ser prorrogado por outro ano más, antes de que remate o período de vixencia inicial.

f) Admisión de prórroga: si.

g) C.P.V: 92312110-5. Servizos artísticos de produtores de teatro.

h) C.P.A: 90.01.10. Servizos de artes escénicas.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Criterios de adxudicación: os indicados no número 16 da folla resumo de características do prego:

• Oferta económica (criterio automático): 60 puntos.

• Calidade da oferta técnica (criterio sometido a xuízo de valor): 16 puntos.

• Calidade dos mecanismos de seguimento da execución do contrato (criterio sometido a un xuízo de valor): 8 puntos.

• Outras melloras directamente vinculadas co obxecto cultural do contrato (criterio de xuízo de valor): 8 puntos.

• Calidade de las actividades propostas que se desenvolverán en relación coa sensibilización social e da comunidade universitaria ao respecto dos aspectos que se indican na regra de valoración (criterio sometido a un xuízo de valor): 8 puntos.

4. Valor estimado do contrato: 112.622,72 euros.

5. Importe de licitación:

• Lote 1: gasto máximo autorizado sen IVE: 14.070 euros.

• Lote 2: gasto máximo autorizado sen IVE: 42.241,36 euros.

6. Garantías exixidas:

• Provisional: non se exixe.

• Definitiva: 5 % do importe de adxudicación, excluído o IVE.

• Complementaria: non se exixe.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica financeira e solvencia técnica e profesional: as que se indican respectivamente nos números 11 e 12 da folla de resumo de características do prego de cláusulas administrativas particulares.

b) Outros requisitos específicos: os indicados no número 13 da folla de resumo de características do prego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:

a) Data límite de presentación: o décimo quinto día natural seguinte ao da publicación de esta resolución no DOG, ata as 14.00 horas.

b) Modalidade de presentación: papel tres sobres A, B e C.

c) Lugar de presentación:

• Dependencia: Rexistro Xeral da Universidade de Vigo.

• Enderezo: Edificio de Xerencia e Servizos Centrais, planta baixa. Praza de Erasmo, s/n, Campus Lagoas-Marcosende.

• Localidade e código postal: Vigo 36310.

• Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Descrición: sesión pública para sobres B e C na sala de xuntas de Xerencia da Universidade de Vigo.

b) Enderezo: Edificio de Xerencia e Servizos Centrais, 2º andar. Praza de Erasmo, s/n, Campus Lagoas-Marcosende.

c) Localidade e código postal: Vigo 36310.

d) Data e hora: publicarase no perfil do contratante da Universidade de Vigo.

10. Gastos de publicidade: serán a cargo do adxudicatario. Aproximadamente: 1.250 euros.

Vigo, 17 de abril de 2017

O reitor da Universidade de Vigo
P.D. (Resolución do 7.5.2014, DOG do 13 de maio)
Manuel Fernández Jáuregui
Xerente da Universidade de Vigo