Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 79 Martes, 25 de abril de 2017 Páx. 19243

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 17 de abril de 2017 pola que se anuncia procedemento aberto, mediante tramitación ordinaria, para a adquisición de equipamento de NGS para estandarización en preparación e carga de chips para tecnoloxía ion torrent e equipo de PCR dixital-2 lotes (expediente 7/17).

1. Entidade adxudicadora. Datos xerais e datos para a obtención da información:

a) Organismo: Universidade de Vigo.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Xestión Económica e Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1º. Dependencia: Servizo de Xestión Económica e Contratación.

2º. Enderezo. Edificio de Xerencia e Servizos Centrais do Campus Lagoas-Marcosende.

3º. Localidade e código postal: 36310 Vigo.

4º. Teléfono: 986 81 37 67.

5º. Telefax: 986 81 38 57.

6º. Correo electrónico: alabel@uvigo.es.

7º. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://tablon2.uvigo.es/listado_expedientes.asp.

8º. Data límite de obtención de documentación e información: ata a data de finalización do prazo de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 7/17.

2. Obxeto do contrato:

a) Tipo: subministracións.

b) Descrición: equipamento de NGS para estandarización en preparación e carga de chips para tecnoloxía ion torrent e equipo de PCR dixital-2 lotes.

c) División por lotes e número de lotes/número de unidades: 2 lotes.

I. Lote 1: equipamento de NGS para estandarización en preparación e carga de chips para tecnoloxía ion torrent.

II. Lote 2: equipamento de PCR digital.

d) Lugar de execución/entrega:

1º. Enderezo: Servizo de Determinación Estrutura Proteómica e Genómica do CACTI no Campus Lagoas-Marcosende en Vigo.

2º. Localidade e código postal: Vigo 36310.

e) Prazo de entrega: 2 meses.

f) Admisión de prórroga: non procede.

g) Codificación C.P.V.: 38300000-8 Instrumentos de medición e CPA: 26.5 Instrumentos e aparellos de medida, verificación e navegación.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Criterios de adxudicación:

1º. Prezo (criterio automático): 40 puntos.

2º. Melloras calidade técnica (criterio automático): 40 puntos.

3º. Adestramento no manello e uso do equipamento (criterio automatico): 10 puntos.

4º. Extensión do prazo de garantía (criterio automático): 10 puntos, de acordo coa folla resumo de características.

4. Valor estimado do contrato: 100.015 €.

5. Orzamento base de licitación:

I. Lote 1: importe neto: 61.995 € + 13.018,95 € de IVE que se soportará.

II. Lote 2: importe neto: 38.020 € + 7.984,20 € de IVE que se soportará.

6. Garantías exixidas. Provisional: non se exixe. Definitiva (5 % importe de adxudicación sen IVE).

7. Requisitos específicos do contratista:

a) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: os que se indican na folla resumo do prego de cláusulas administrativas.

b) Outros requisitos específicos: os indicados no número 13 da FRC.

8. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:

a) Data límite de presentación: o decimoquinto día natural seguinte ao da publicación desta resolución no DOG ata as 14.00 horas.

b) Modalidade de presentación: papel, dous sobres A e C.

c) Lugar de presentación:

1º. Dependencia: Rexistro Xeral da Universidade de Vigo.

2º. Enderezo: Edificio de Xerencia e Servizos Centrais, planta baixa. Lagoas-Marcosende.

3º. Localidade e código postal: Vigo 36310.

4º. Enderezo electrónico: alabel@uvigo.es.

d) Prazo durante o que o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Descrición: sesión pública para sobres C na sala de xuntas do Edificio de Xerencia e Servizos Centrais da Universidade de Vigo.

b) Enderezo: Lagoas-Marcosende, 2º andar.

c) Localidade e código postal: 36310 Vigo.

d) Data e hora: publicarase no perfil do contratista da Universidade de Vigo.

10. Gastos de publicidade: serán a cargo do adxudicatario, aproximadamente 1.200 euros.

11. Outras informacións: cofinanciado nun 80 % por fondos Feder. Convocatoria 2016. Ministerio de Economía e Competitividade. Axudas a infraestruturas e equipamento científico-técnico. Subprograma estatal de infraestruturas científicas e equipamento. Proxecto UNVI15-DE-3798. Data límite para executar a aplicación dos fondos 31 de decembro de 2017.

Vigo, 17 de abril de 2017

O reitor da Universidade de Vigo
P.D. (Resolución do 7.5.2014, DOG do 13 de maio)
Manuel Fernández Jáuregui
Xerente da Universidade de Vigo