Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 80 Mércores, 26 de abril de 2017 Páx. 19266

III. Outras disposicións

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

DECRETO 44/2017, do 20 de abril, polo que se aproba o cambio de titularidade do treito da estrada PO-329, entre os puntos quilométricos 0+000 e 0+160, a prol do Concello de Mos.

A teor do previsto no artigo 9.4 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, os cambios de titularidade das estradas ou treitos delas, cando non se trate de travesías urbanas ou treitos delas que estean incluídos no inventario de travesías da súa administración titular, deberán ser aprobados por decreto da Xunta de Galicia, por proposta da consellería competente en materia de estradas e logo do acordo entre as administracións afectadas.

Por outra parte, a citada Lei de estradas dispón no artigo 9.7 que os cambios de titularidade poderán abranguer estradas, treitos delas, elementos funcionais e/ou espazos da zona de dominio público adxacente.

O Concello de Mos solicita á Consellería de Infraestruturas e Vivenda o cambio de titularidade da estrada PO-329 Sanguiñeda (PO-511), Torneiros (PO-511), pertencente á rede secundaria, entre os pp.qq. 0+000 e 0+160. Esta estrada discorre dentro do termo municipal de Mos e presenta un tráfico principalmente urbano e local posto que o treito conta cunha alternativa viaria clara, a estrada PO-511, pertencente á rede primaria básica con mellor nivel de servizos, e danse todas as condicións do punto 11 do artigo 18 do Regulamento xeral de estradas relativo aos cambios de titularidade.

A Axencia Galega de Infraestruturas, de acordo co informe emitido polos servizos competentes, formulou a proposta favorable á transferencia de titularidade do treito da estrada PO-329, situado entre os pp.qq. 0+000 e 0+160, cunha lonxitude de 160 metros, a prol do Concello de Mos.

De conformidade co anteriormente exposto, por proposta da conselleira de Infraestruturas e Vivenda, logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día vinte de abril de dous mil dezasete,

DISPOÑO:

Artigo 1

Apróbase o cambio de titularidade a prol do Concello de Mos:

– Treito da estrada PO-329, situado entre os pp.qq. 0+000 e 0+160, cunha lonxitude de 160 metros.

Artigo 2

En aplicación dos puntos 4 e 6 do artigo 10 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, o Concello de Mos deberá modificar o seu catálogo de estradas para incluír o cambio de titularidade a que se refire o presente decreto.

Artigo 3

De acordo co establecido no artigo 9.6 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, o cambio de titularidade será efectivo ao día seguinte da publicación deste decreto no Diario Oficial de Galicia. A entrega dos bens formalizarase no prazo dos dous meses seguintes a esta publicación mediante a sinatura da correspondente acta de entrega.

Artigo 4

Corresponderanlle ao Concello de Mos, a partir da formalización da entrega, todas as actividades de xestión, mantemento, conservación e explotación das vías, así como o exercicio das funcións de disciplina vial e calquera outra que lle poida corresponder como nova administración titular das estradas.

Disposición derradeira

O presente decreto producirá efectos desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, vinte de abril de dous mil dezasete

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Ethel Mª Vázquez Mourelle
Conselleira de Infraestruturas e Vivenda