Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 92 Luns, 15 de maio de 2017 Páx. 23628

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

ANUNCIO do 24 de abril de 2017, do Servizo de Mobilidade da Coruña, polo que se notifican os requirimentos de documentación efectuados polo persoal da Inspección do Transporte Terrestre, devoltos polo servizo de Correos porque, intentada a notificación, non se puido efectuar (expediente XC-02717-O-2016).

O artigo 33.3 da Lei 16/1987, do 30 de xullo, de ordenación dos transportes terrestres establece que os titulares dos servizos e actividades de transporte, os titulares de empresas en cuxas actividades se realicen actividades de transporte terrestre ou relacionadas con este, así como quen ocupe a posición de cargador ou remitente, mero expedidor ou destinatario ou consignatario do transporte de mercadorías, os usuarios do transporte de viaxeiros e, en xeral, as persoas afectadas polo seus preceptos estarán obrigadas a facilitar ao persoal da Inspección do Transporte Terrestre, no exercicio das súas funcións, o exame dos documentos, libros de contabilidade, facturas, títulos de transporte e datos estatísticos que estean obrigados a levar, así como calquera outra información relativa ás condicións de prestación dos servizos realizados que resulte necesaria para verificar o cumprimento das obrigas contidas na lexislación de transportes. Así mesmo, dispón que os servizos de Inspección do Transporte Terrestre poderán requirir a presentación nas oficinas públicas da documentación precisa para o mellor cumprimento das súas funcións.

Intentada a notificación do requirimento de documentación por correo certificado con xustificante de recepción no domicilio que consta no correspondente expediente sancionador, esta foi devolta polo servizo de Correos. Por este motivo e de conformidade co artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a notificación efectúase por medio dun anuncio publicado no Boletín Oficial del Estado (BOE), que previamente se publica no Diario Oficial de Galicia. En consecuencia, mediante este anuncio notifícanse os requirimentos de documentación do persoal da Inspección do Transporte Terrestre ás empresas que a seguir se citan e respecto do período que se indica.

A documentación deberá presentarse no prazo de quince (15) días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE ante o Servizo de Mobilidade da Coruña.

O incumprimento deste requirimento considerarase obstrución ao labor inspector e infracción moi grave ou grave, segundo imposibilite ou dificulte gravemente o exercicio das funcións que ten atribuídas a Inspección do Transporte Terrestre, sancionándose de conformidade co disposto no artigo 140.12 ou artigo 141.4 da Lei 16/1987, de ordenación dos transportes terrestres.

A Coruña, 24 de abril de 2017

César Concheiro Ceide
Xefe do Servizo de Mobilidade da Coruña

ANEXO

Empresa requirida

Documentación requirida

Refojo y González, S.L.

B15019326

Acreditar que Alfonso Rey Pérez con DNI 78792264Z era traballador desa empresa na data da denuncia ou no mes anterior, mediante TC1-TC2 da Seguridade Social, agás teña relación familiar de primeiro grao co titular da autorización (país, fillos, cónxuxe) nese caso deberá presentar o recibo de autónomos e xustificar o parentesco