Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 108 Xoves, 8 de xuño de 2017 Páx. 27874

V. Administración de xustiza

Xulgado de Primeira Instancia número 3 de Ourense

EDICTO (497/2016).

No procedemento de referencia ditouse a sentenza cuxo encabezamento e parte dispositiva din así:

Sentenza:

En Ourense, o 3 de marzo de 2017.

Eu, Darío-Carpio Estévez Pérez, maxistrado xuíz do Xulgado de Primeira Instancia número 3 de Ourense, ditei este edicto no procedemento civil ordinario 497/2016, en que é parte demandante María Ojea Bóveda, representada pola procuradora Sra. Crespo Damota e asistida do letrado Sr. de Dios, e como demandada Delfina Rodríguez Álvarez, en situación procesual de rebeldía ao non comparecer á audiencia previa nin ter contestado a demanda, cos seguintes. Seguen antecedentes de feito e fundamentos de dereito.

Resolvo que, estimando a demanda interposta pola procuradora Sra. Crespo Damota, en nome e representación de Mª Ojea Bóveda, contra Delfina Rodríguez Álvarez, na dita razón debo condenar e condeno esta última a aboarlle á demandante a cantidade de 8.571,15 € e solicito igualmente que se teñan en conta as devindicadas durante a tramitación, que se despacharán en execución de sentenza, con imposición das custas procesuais causadas á parte demandada vencida (artigo 394 da Lei de axuizamento civil (LAC)).

Notifíqueselles esta resolución ás partes e fágaselles saber que contra ela cabe interpor recurso de apelación, ante a Audiencia Provincial de Ourense, segundo o disposto no artigo 455 e concordantes da LAC na súa nova redacción.

Así o pronuncio, mando e asino por esta miña sentenza, da cal levará testemuño ao libro da súa razón, definitivamente xulgando en primeira instancia.

Darío Carpio Estévez Pérez. Asinado e rubricado.

Así mesmo, ditouse auto de aclaración de sentenza cuxa parte dispositiva di así:

Parte dispositiva:

Que se estima a solicitude presentada pola procuradora, Sra. Crespo Damota, de complemento da Sentenza deste xulgado do 3 de marzo de 2017, ditada no procedemento 497/2016, e a tal razón, no fundamento xurídico terceiro, ao inicio deberase decidir que «a demandante pretende que o xulgado determine a procedencia de actualización da renda do arrendamento de referencia, ademais do aboamento, pola demanda, da diferenza entre a renda anterior e a actualizada…», e igualmente na resolución deberá disporse que «…procede a actualización da renda do arrendamento de referencia, fixando esta no prezo de 264,89 € mensuais, decisión a que se deberá ater a demandada… condenando esta última a aboar…», e, igualmente, a aboar polo importe da cota do IBI da vivenda obxecto de arrendamento a suma de 1.332,34 € correspondentes ao período 2009-2015, ambos inclusive, así como 1.240 € por gastos de comunidade desde marzo de 2011 a maio de 2016, cos xuros legais aplicables a ambas as cantidades.

Notifíqueselles esta resolución ás partes e infórmese de que contra ela non cabe interpor ningún recurso.

Así o acorda e asina Darío-Carpio Estévez Pérez, maxistrado xuíz do Xulgado de Primeira Instancia número 3 de Ourense.

Darío Carpio Estévez Pérez. Ante min: María Dolores Prieto Rascado. Asinados e rubricados.

Para que conste e lle sirva de notificación en forma á demandada, Delfina Rodríguez Álvarez, en situación procesual de rebeldía, expido e asino este edicto.

Ourense, 3 de abril de 2017

O letrado da Administración de xustiza