Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 108 Xoves, 8 de xuño de 2017 Páx. 27883

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela

EDICTO (119/2016).

Eu, María Teresa Vázquez Abades, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela, fago saber que no procedemento de execución de títulos xudiciais 119/2016 deste xulgado do social, seguido por instancia de Francisco Javier Sexto Alende contra Asociación Provincial Empresarios Restauración e Hospedaxe Santiago Compostela, Asociación Provincial Hospedaje de Santiago de Compostela, Fogasa, ditouse a seguinte resolución:

«Decreto

Letrada da Administración de xustiza: María Teresa Vázquez Abades.

En Santiago de Compostela o catro de maio de dous mil dezasete.

Antecedentes de feito:

Primeiro. Francisco Javier Sexto Alende presentou demanda de execución fronte á Asociación Provincial Empresarios Restauración e Hospedaxe Santiago Compostela, Asociación Provincial Hospedaje de Santiago de Compostela, Fogasa.

Segundo. Ditouse auto despachando execución con data do 13.7.2016 por un total de 25.333,34 euros en concepto de principal, máis outros 2.533,33 euros que se fixan provisionalmente en concepto de xuros que, se é o caso, se poidan percibir durante a execución e as custas desta, sen prexuízo da súa posterior liquidación.

Terceiro. Por escrito con data do 4.10.2016 presentado pola parte executante manifesta que lle foi ingresado por transferencia bancaria a cantidade de 25.333,34 euros en concepto de principal.

Cuarto. Practicada liquidación de xuro pola letrada da Administración de xustiza, acórdase aprobar por decreto de data 25.11.2016 pola cantidade de 1.272,13 euros.

Quinto. Da indagación patrimonial integral efectuada a través do Punto Neutro Xudicial deste xulgado, non se obtivo cantidade ningunha nin bens susceptibles de embargo. Deuse audiencia ao Fondo de Garantía Salarial e a Francisco Javier Sexto Alende para que insten o que ao seu dereito conveña para continuación da executoria designando en tal caso bens concretos do debedor sobre os que despachar execución, co resultado que consta en autos.

Fundamentos de dereito:

Único. Dispoñen os artigos 250 e 276 da LXS que de non se ter coñecemento da existencia de bens abondo do executado nos que facer traba e embargo, se practicarán as indagacións procedentes e de ser infrutuosas, total ou parcialmente, a letrada da Administración de xustiza da execución ditará decreto de insolvencia tras oír o Fondo de Garantía Salarial e a parte demandante.

Vistos os preceptos legais citados e demais de xeral e pertinente aplicación,

Parte dispositiva

Acordo:

a) Declarar os executados Asociación Provincial Empresarios Restauración e Hospedaxe Santiago Compostela, Asociación Provincial Hospedaje de Santiago de Compostela, en situación de insolvencia parcial por importe de 1.272,13 euros, insolvencia que se entenderá para todos os efectos como provisional.

b) Arquivar as actuacións logo de anotación no libro correspondente, sen prexuízo de reaperturar a execución, se a partir deste momento se coñecen novos bens do executado.

c) Unha vez asine a presente resolución, procédase á súa inscrición no rexistro correspondente.

Notifíquese ás partes, facéndolles saber que en aplicación do mandato contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro escrito ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou interesados, e se é o caso, os profesionais designados, sinalarán un domicilio e datos completos para a práctica de actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización facilitados con tal fin producirán plenos efectos e as notificacións neles intentadas sen efecto serán válidas mentres non sexan facilitados outros datos alternativos, sendo carga procesual das partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo, deberán comunicar os cambios relativos ao seu número de teléfono, fax, enderezo electrónico ou similares, sempre que estes últimos estean a ser utilizados como instrumentos de comunicación co tribunal.

Modo de impugnación: contra a presente resolución cabe recurso directo de revisión que se deberá interpoñer perante quen dita a resolución no prazo de tres días hábiles seguintes ao da notificación desta con expresión da infracción cometida nesta a xuízo do recorrente, artigo 188 da LXS. O recorrente que non teña a condición de traballador ou beneficiario de réxime público da Seguridade Social deberá facer un depósito para recorrer de 25 euros, na conta nº 0049 3569 9200 0500 1274 no Banco Santander, S.A. debendo indicar no campo concepto, “recurso” seguida do código “31 Social-Revisión de resolucións letrada da Administración de xustiza”. Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria deberá incluír tras a conta referida, separados por un espazo coa indicación “recurso” seguida do “31 Social-Revisión de resolucións letrada da Administración de xustiza”. Se efectuase diversos pagamentos na mesma conta, deberá especificar un ingreso por cada concepto, mesmo se obedecen a outros recursos da mesma ou distinta clase indicando no campo de observacións a data da resolución recorrida utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento, en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos dependentes deles.

A letrada da Administración de xustiza»

E para que sirva para os efectos de publicidade a declaración de insolvencia de Asociación Provincial Empresarios Restauración e Hospedaxe Santiago Compostela, Asociación Provincial Hospedaje de Santiago de Compostela, expido o presente para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 18 de maio de 2017

A letrada da Administración de xustiza