Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 111 Martes, 13 de xuño de 2017 Páx. 28843

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación definitiva das persoas aspirantes admitidas e excluídas, así como das exentas e non exentas do exercicio de lingua galega, e se nomean os tribunais cualificadores no concurso-oposición para o ingreso en diversas especialidades da categoría de facultativo/a especialista de área, convocado mediante a Resolución do 22 de decembro de 2016.

Mediante Resolución do 22 de decembro de 2016 desta dirección xeral (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 11 de xaneiro de 2017) convocouse concurso-oposición para o ingreso en diversas especialidades da categoría de facultativo/a especialista de área.

Por Resolución do 31 de marzo de 2017 (Diario Oficial de Galicia núm. 70, do 10 de abril) publicouse a relación provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as, así como dos/das exentos/as e non exentos/as da realización do exercicio de lingua galega.

Na base sétima da resolución de convocatoria disponse que os tribunais cualificadores do concurso-oposición, para cada unha das categorías/especialidades que se convocan, serán nomeados pola autoridade convocante cunha antelación mínima dun mes ao día da data de realización das probas, e para este efecto publicarase a oportuna resolución no Diario Oficial de Galicia.

De conformidade coa antedita base, e finalizado o prazo de emenda previsto no número 6.2 desta mesma resolución, este centro directivo, como órgano convocante do proceso,

RESOLVE:

Primeiro. Publicar, con carácter definitivo e por especialidade, a relación das persoas aspirantes admitidas e excluídas, así como das exentas e non exentas da realización do exercicio de lingua galega, no concurso-oposición para o ingreso en diversas especialidades da categoría de facultativo especialista de área convocado mediante a Resolución do 22 de decembro de 2016.

Segundo. As listas coa relación definitiva de persoas aspirantes admitidas e excluídas, con indicación do motivo de exclusión, e as declaradas exentas e non exentas da realización do exercicio de lingua galega, poderanse examinar na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

Ademais, o estado de cada solicitude pode ser consultado polo/a solicitante no seu expediente electrónico persoal en Fides/expedient-e/sección de procesos.

Terceiro. Nomear os membros dos tribunais, titulares e suplentes, que xulgarán o proceso selectivo e que se relacionan, para cada especialidade, no anexo desta resolución.

Cuarto. Declarar de aplicación a este proceso as normas de funcionamento e actuación dos tribunais e persoal colaborador negociadas e aprobadas na Mesa Sectorial de Sanidade, publicadas á disposición das persoas interesadas na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

Quinto. De conformidade coa base 6.3 da Resolución do 22 de decembro de 2016, contra esta resolución as persoas interesadas poderán interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co disposto nos artigos 8.2 e 10.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Potestativamente, e con carácter previo, poderán interpoñer recurso de reposición, ante a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, no prazo dun mes contado desde a mesma data.

Santiago de Compostela, 8 de xuño de 2017

Margarita Prado Vaamonde
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO

Facultativo/a especialista de área de Análises Clínicas

Presidente/a titular

Albán Salgado, Ana Mercedes

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de análises clínicas

Secretario/a titular

García Caeiro, Javier

Persoal funcionario do corpo superior da Administración da Xunta de Galicia

Vogal titular

Cabo del Riego, Julia Mª

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de análises clínicas

Vogal titular

García del Pino Castro, Isabel María

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de análises clínicas

Vogal titular

Reparaz Andrade, Alfredo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de análises clínicas

Presidente/a suplente

Fernández Virgós, Patricia

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de análises clínicas

Secretario/a suplente

Morán Losada, Francisco

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Calvo Malvar, Mª del Mar

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de análises clínicas

Vogal suplente

Labandeira Martínez, Ana M.

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de análises clínicas

Vogal suplente

Sertal Parcero, Roberto

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de análises clínicas

Facultativo/a especialista de área de Anatomía Patolóxica

Presidente/a titular

Tardio Baiges, Antonio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de anatomía patolóxica

Secretario/a titular

Rúa Moure, María Jesús

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Álvarez García, Augusto

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de anatomía patolóxica

Vogal titular

Gago Hermida, Mª Dolores

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de anatomía patolóxica

Vogal titular

Armesto Pérez, Ana

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de anatomía patolóxica

Presidente/a suplente

Carpintero Saiz, María Luz Esperanza

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de anatomía patolóxica

Secretario/a suplente

Carracedo Durán, Mercedes

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Galed Placed, Ignacio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de anatomía patolóxica

Vogal suplente

Mosquera Reboredo, Juan Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de anatomía patolóxica

Vogal suplente

San Miguel Fraile, Mª Pilar

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de anatomía patolóxica

Facultativo/a especialista de área de Anestesioloxía e Reanimación

Presidente/a titular

Marqués Castedo, Ana María

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de anestesioloxía e reanimación

Secretario/a titular

Rodríguez Herbón, Gloria Belén

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Centeno García, Javier Juan

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de anestesioloxía e reanimación

Vogal titular

Pato López, Óscar

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de anestesioloxía e reanimación

Vogal titular

Varela Durán, Marina

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de anestesioloxía e reanimación

Presidente/a suplente

Fernández Fernández, Ricardo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de anestesioloxía e reanimación

Secretario/a suplente

Balboa Neira, Raquel

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Cánovas Martínez, María de la Luz

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de anestesioloxía e reanimación

Vogal suplente

Juncal Díaz, Jorge Luis

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de anestesioloxía e reanimación

Vogal suplente

Sanduende Otero, Yolanda

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de anestesioloxía e reanimación

Facultativo/a especialista de área de Anxioloxía e Cirurxía Vascular

Presidente/a titular

Cachaldora del Río, José Antonio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de anxioloxía e cirurxía vascular

Secretario/a titular

Rúa Moure, María Jesús

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Fernández Noya, Jorge

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de anxioloxía e cirurxía vascular

Vogal titular

Rielo Arias, Francisco Javier

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de anxioloxía e cirurxía vascular

Vogal titular

Torrón Casal, María Begoña

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de anxioloxía e cirurxía vascular

Presidente/a suplente

Franco Meijide, Francisco José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de anxioloxía e cirurxía vascular

Secretario/a suplente

Carracedo Durán, Mercedes

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Franco Núñez, Luis Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de anxioloxía e cirurxía vascular

Vogal suplente

Mosquera Arochena, Nilo Javier

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de anxioloxía e cirurxía vascular

Vogal suplente

Villaverde Rodríguez, Javier

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de anxioloxía e cirurxía vascular

Facultativo/a especialista de área de Aparello Dixestivo

Presidente/a titular

Lancho Seco, Ángel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de aparello dixestivo

Secretario/a titular

Caamaño del Castillo, María Begoña

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Barreiro de Acosta, Manuel Francisco

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de aparello dixestivo

Vogal titular

Echarri Piudo, Ana Isabel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de aparello dixestivo

Vogal titular

Martínez Turnes, Alfonso

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de aparello dixestivo

Presidente/a suplente

Iglesias Canle, José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de aparello dixestivo

Secretario/a suplente

Garcia Caeiro, Javier

Persoal funcionario do corpo superior da Administración da Xunta de Galicia

Vogal suplente

Cid Gómez, Lucía Amelia

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de aparello dixestivo

Vogal suplente

Souto Ruzo, José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de aparello dixestivo

Vogal suplente

Vázquez Millán, María Ángeles

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de aparello dixestivo

Facultativo/a especialista de área de Cardioloxía

Presidente/a titular

Calviño Santos, Ramón Antonio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cardioloxía

Secretario/a titular

García Caeiro, Javier

Persoal funcionario do corpo superior da Administración da Xunta de Galicia

Vogal titular

López Otero, Diego

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cardioloxía

Vogal titular

Marzoa Rivas, Raquel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cardioloxía

Vogal titular

Testa Fernández, Ana Mª

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cardioloxía

Presidente/a suplente

Bravo Amaro, María Sol

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cardioloxía

Secretario/a suplente

Caamaño del Castillo, María Begoña

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Peña Gil, Carlos

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cardioloxía

Vogal suplente

Riesco Riesco, Jesús Francisco

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cardioloxía

Vogal suplente

Regueiro Abel, Margarita

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cardioloxía

Facultativo/a especialista de área de Cirurxía Cardiovascular

Presidente/a titular

Fernández González, Ángel Luis

Persoal funcionario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía cardiovascular

Secretario/a titular

Ponte García, María

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Adrio Nazar, Belén

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía cardiovascular

Vogal titular

Herrera Noreña, José María

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía cardiovascular

Vogal titular

Piñón Esteban, Miguel Ángel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía cardiovascular

Presidente/a suplente

Durán Muñoz, Darío Nicolás

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía cardiovascular

Secretario/a suplente

Carracedo Durán, Mercedes

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Casquero Villacorta, Elena

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía cardiovascular

Vogal suplente

García Carro, Javier

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía cardiovascular

Vogal suplente

Cuenca Castillo, José Joaquín

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía cardiovascular

Facultativo/a especialista de área de Cirurxía Oral e Maxilofacial

Presidente/a titular

Albertos Castro, José María

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía oral e maxilofacial

Secretario/a titular

Ponte García, María

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Díez Gil, Ignacio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía oral e maxilofacial

Vogal titular

García-Rozado González, Álvaro

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía oral e maxilofacial

Vogal titular

Patiño Seijas, Beatriz

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía oral e maxilofacial

Presidente/a suplente

Bilbao Alonso, Arturo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía oral e maxilofacial

Secretario/a suplente

Castro Seijas, Mercedes

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Brea García, Beatriz

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía plástica, estética e reparadora

Vogal suplente

López-Cedrún Cembranos, José Luis

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía oral e maxilofacial

Vogal suplente

Vázquez Mahía, Inés

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía oral e maxilofacial

Facultativo/a especialista de área de Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía

Presidente/a titular

Garea Loureiro, Alberto

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía ortopédica e traumatoloxía

Secretario/a titular

Potel Villar, Daniel

Persoal funcionario do corpo superior da Administración da Xunta de Galicia

Vogal titular

Pereira Tamayo, Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía ortopédica e traumatoloxía

Vogal titular

García Rodríguez, Luis Antonio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía ortopédica e traumatoloxía

Vogal titular

Viñas Martínez, María Pilar

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía ortopédica e traumatoloxía

Presidente/a suplente

Varela Cousillas, Gregorio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía ortopédica e traumatoloxía

Secretario/a suplente

De Castro Acuña Iglesias, Nuria

Persoal estatutario licenciado sanitario

Farmacéutico/a de atención primaria

Vogal suplente

Lombao Iglesias, Domingo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía ortopédica e traumatoloxía

Vogal suplente

Novoa Sánchez, Benedicto

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía ortopédica e traumatoloxía

Vogal suplente

Zugasti Arizmendarrieta, Rafael

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía ortopédica e traumatoloxía

Facultativo/a especialista de área de Cirurxía Plástica, Estética e Reparadora

Presidente/a titular

Lagoa Varela, José Vicente

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía plástica, estética e reparadora

Secretario/a titular

García Souto, Jorge

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Canseco Díaz, Francisco

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía plástica, estética e reparadora

Vogal titular

Lage Bouzamayor, Paloma

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía plástica, estética e reparadora

Vogal titular

Murias Alonso, Silvia

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía plástica, estética e reparadora

Presidente/a suplente

García Barreiro, Juan Javier

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía plástica, estética e reparadora

Secretario/a suplente

Recacho Rivas, Laura

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Brea García, Beatriz

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía plástica, estética e reparadora

Vogal suplente

Trillo Bravo, Reyes Blanca

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía plástica, estética e reparadora

Vogal suplente

Vázquez Barro, Ángeles

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía plástica, estética e reparadora

Facultativo/a especialista de área de Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo

Presidente/a titular

Domínguez Comesaña, Elías

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía xeral e do aparello dixestivo

Secretario/a titular

Rodríguez Cabo, Esperanza

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Rey Simó, Ignacio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía xeral e do aparello dixestivo

Vogal titular

De Castro Parga, Gonzalo José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía xeral e do aparello dixestivo

Vogal titular

López de los Reyes, Ramón Andrés

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía xeral e do aparello dixestivo

Presidente/a suplente

Froján Parga, María Purificación

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía xeral e do aparello dixestivo

Secretario/a suplente

Escudero González, Alejandra

Persoal funcionario do corpo superior da Administración da Xunta de Galicia

Vogal suplente

Blanco Freire, Manuel Narciso

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía xeral e do aparello dixestivo

Vogal suplente

Trillo Parejo, Pedro

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía xeral e do aparello dixestivo

Vogal suplente

Torres García, María Ignacia

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de cirurxía xeral e do aparello dixestivo

Facultativo/a especialista de área de Dermatoloxía Médico-Cirúrxica e Venereoloxía

Presidente/a titular

García Doval, José Ignacio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de dermatoloxía médico-cirúrxica e venereoloxía

Secretario/a titular

Balboa Salgado, Carmen

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Casas Fernández, Luis

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de dermatoloxía médico-cirúrxica e venereoloxía

Vogal titular

González Sixto, Beatriz

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de dermatoloxía médico-cirúrxica e venereoloxía

Vogal titular

Del Pozo Losada, Jesús

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de dermatoloxía médico-cirúrxica e venereoloxía

Presidente/a suplente

Allegue Rodríguez, Francisco

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de dermatoloxía médico-cirúrxica e venereoloxía

Secretario/a suplente

García Souto, Jorge

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Cabo Gómez, Fernando

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de dermatoloxía médico-cirúrxica e venereoloxía

Vogal suplente

Almagro Sánchez, Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de dermatoloxía médico-cirúrxica e venereoloxía

Vogal suplente

Lueiro Vilariño, Mercedes

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de dermatoloxía médico-cirúrxica e venereoloxía

Facultativo/a especialista de área de Endocrinoloxía e Nutrición

Presidente/a titular

Araújo Ayala, Rafael

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de endocrinoloxía e nutrición

Secretario/a titular

Caamaño del Castillo, María Begoña

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Botana López, Manuel Antonio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de endocrinoloxía e nutrición

Vogal titular

Bernabeu Morón, Ignacio Juan

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de endocrinoloxía e nutrición

Vogal titular

Sierra Vaquero, José Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de endocrinoloxía e nutrición

Presidente/a suplente

Ruano Viéitez, Mª Belén

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de endocrinoloxía e nutrición

Secretario/a suplente

Ponte García, María

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

García López, José Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de endocrinoloxía e nutrición

Vogal suplente

Luna Cano, María Reyes

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de endocrinoloxía e nutrición

Vogal suplente

Argueso Armesto, Rosa Mª

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de endocrinoloxía e nutrición

Facultativo/a especialista de área de Farmacia Hospitalaria

Presidente/a titular

Rodríguez Prada, Manuela

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de farmacia hospitalaria

Secretario/a titular

De Castro Acuña Iglesias, Nuria

Persoal estatutario licenciado sanitario

Farmacéutico/a de atención primaria

Vogal titular

Granero López, Mónica

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de farmacia hospitalaria

Vogal titular

Vázquez Vázquez, Mª Isabel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de farmacia hospitalaria

Vogal titular

Paradela Carreiro, Adolfo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de farmacia hospitalaria

Presidente/a suplente

Rojo Valdés, Juan Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de farmacia hospitalaria

Secretario/a suplente

Martínez Blanco, Ramón

Persoal funcionario do corpo superior da Administración da Xunta de Galicia

Vogal suplente

Bernárdez Ferrán, Beatriz

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de farmacia hospitalaria

Vogal suplente

Aparici Bolufer, José Vicente

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de farmacia hospitalaria

Vogal suplente

Vilasoa Boo, José Pastor

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de farmacia hospitalaria

Facultativo/a especialista de área de Hematoloxía e Hemoterapia

Presidente/a titular

Loureiro Santamaría, María Carmen

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de hematoloxía e hemoterapia

Secretario/a titular

Recacho Rivas, Laura

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Torres Carrete, Juan Pío

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de hematoloxía e hemoterapia

Vogal titular

Gómez Torreiro, Eduardo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de hematoloxía e hemoterapia

Vogal titular

Vázquez Fernández, Rubén

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de hematoloxía e hemoterapia

Presidente/a suplente

Peña Marcos, Francisco

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de hematoloxía e hemoterapia

Secretario/a suplente

Montero Furelos, María José

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Campos Pena, Alfredo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de hematoloxía e hemoterapia

Vogal suplente

Gómez Fernández, Elizabeth

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de hematoloxía e hemoterapia

Vogal suplente

Romero Picos, Esperanza

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de hematoloxía e hemoterapia

Facultativo/a especialista de área de Inmunoloxía

Presidente/a titular

Cid Fernández, José Javier

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de inmunoloxía

Secretario/a titular

Andrade Suárez, Paz

Persoal funcionario do corpo superior da Administración da Xunta de Galicia

Vogal titular

Calvo Malvar, Mª del Mar

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de análises clínicas

Vogal titular

Gambón Deza, Francisco

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de inmunoloxía

Vogal titular

Viñuela Roldán, Juan Evaristo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de inmunoloxía

Presidente/a suplente

Ferreiros Domínguez, María del Carmen

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de análises clínicas

Secretario/a suplente

Ponte García, María

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Eiras Martínez, Pablo Andrés

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de inmunoloxía

Vogal suplente

Garrido Outeiro, Manuel José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de análises clínicas

Vogal suplente

Sánchez Pérez-Mel, Mª del Carmen

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de análises clínicas

Facultativo/a especialista de área de Medicina Intensiva

Presidente/a titular

Rascado Sedes, Pedro Alberto

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de medicina intensiva

Secretario/a titular

De Castro Acuña Iglesias, Nuria

Persoal estatutario licenciado sanitario

Farmacéutico/a de atención primaria

Vogal titular

Alemparte Pardavila, Enrique

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de medicina intensiva

Vogal titular

García Martul, Melida Minia

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de medicina intensiva

Vogal titular

Rodríguez Fariñas, Francisco Javier

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de medicina intensiva

Presidente/a suplente

De la Torre Fernández, María José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de medicina intensiva

Secretario/a suplente

Potel Villar, Daniel

Persoal funcionario do corpo superior da Administración da Xunta de Galicia

Vogal suplente

Freita Ramos, Santiago

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de medicina intensiva

Vogal suplente

Ferreiro González, Ana María

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de medicina intensiva

Vogal suplente

Gónzalez González, Raúl José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de medicina intensiva

Facultativo/a especialista de área de Medicina Interna

Presidente/a titular

Rivera Gallego, Alberto José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de medicina interna

Secretario/a titular

Castro Seijas, Mercedes

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Losada Arias, Mª Elena

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de medicina interna

Vogal titular

Jorge Sánchez, Ramón José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de medicina interna

Vogal titular

López Castro, José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de medicina interna

Presidente/a suplente

Nodar Germiñas, Andrés

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de medicina interna

Secretario/a suplente

Recacho Rivas, Laura

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

De la Fuente Cid, Ramón

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de medicina interna

Vogal suplente

Rivas Bande, María José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de medicina interna

Vogal suplente

Suárez Dono, Francisco Javier

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de medicina interna

Facultativo/a especialista de área de Medicina Nuclear

Presidente/a titular

López López, Ana María

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de medicina nuclear

Secretario/a titular

García Souto, Jorge

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Argibay Vázquez, Sonia

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de medicina nuclear

Vogal titular

Cortés Hernández, Julia

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de medicina nuclear

Vogal titular

Muñiz García, Gloria

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de medicina nuclear

Presidente/a suplente

Outomuro Pérez, Juan Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de medicina nuclear

Secretario/a suplente

Rodríguez Cabo, Esperanza

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Guitián Iglesias, Ramón

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de medicina nuclear

Vogal suplente

Pubul Núñez, Virginia

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de medicina nuclear

Vogal suplente

Ruibal Morell, Álvaro

Persoal funcionario licenciado sanitario

Especialidade de medicina nuclear

Facultativo/a especialista de área de Medicina Preventiva e Saúde Pública

Presidente/a titular

González Novoa, María del Carmen

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de medicina preventiva e saúde pública

Secretario/a titular

Balboa Neira, Raquel

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Candia Bouso, Berta Remedios

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de medicina preventiva e saúde pública

Vogal titular

Castro Bernárdez, Margarita

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de medicina preventiva e saúde pública

Vogal titular

Queiro Verdes, María Teresa

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de medicina preventiva e saúde pública

Presidente/a suplente

Fernández Naveiro, José Miguel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de medicina preventiva e saúde pública

Secretario/a suplente

Rodríguez Herbón, Gloria Belén

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Abraira García, María Luisa

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de medicina preventiva e saúde pública

Vogal suplente

Castro Lareo, Mª Isabel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de medicina preventiva e saúde pública

Vogal suplente

Tuñez Bastida, María Victoria

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de medicina preventiva e saúde pública

Facultativo/a especialista de área de Microbioloxía e Parasitoloxía

Presidente/a titular

Pulian Morais, María Victoria

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de microbioloxía e parasitoloxía

Secretario/a titular

Balboa Salgado, Carmen

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

García Garrote, Fernando

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de microbioloxía e parasitoloxía

Vogal titular

Pérez Castro, Sonia María

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de microbioloxía e parasitoloxía

Vogal titular

Treviño Castellano, María Mercedes

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de microbioloxía e parasitoloxía

Presidente/a suplente

Fernández Pérez, María Begoña

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de microbioloxía e parasitoloxía

Secretario/a suplente

Rúa Moure, María Jesús

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Cañizares Castellanos, María Ángeles

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de microbioloxía e parasitoloxía

Vogal suplente

Gómez Rial, María Ángeles

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de microbioloxía e parasitoloxía

Vogal suplente

Losada Castillo, Isabel María

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de microbioloxía e parasitoloxía

Facultativo/a especialista de área de Nefroloxía

Presidente/a titular

Arrojo Alonso, María Fernanda

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de nefroloxía

Secretario/a titular

Morán Losada, Francisco

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Alonso Valente, Rafael

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de nefroloxía

Vogal titular

García Falcón, María Teresa

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de nefroloxía

Vogal titular

López Vázquez, Margarita

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de nefroloxía

Presidente/a suplente

Alonso Suárez, Mario

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de nefroloxía

Secretario/a suplente

Sampedro Morandeira, José Luis

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Novoa García, Daniel Francisco

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de nefroloxía

Vogal suplente

Fernández Rivera, Constantino

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de nefroloxía

Vogal suplente

Pousa Ortega, Margarita Montserrat

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de nefroloxía

Facultativo/a especialista de área de Neurocirurxía

Presidente/a titular

Gelabert González, Miguel

Personal funcionario licenciado sanitario

Especialidade de neurocirurxía

Secretario/a titular

Rodríguez Herbón, Gloria Belén

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Iglesias Pais, Miguel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de neurocirurxía

Vogal titular

Martínez Rolán, Rosa María

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de neurocirurxía

Vogal titular

Varela Rois, Pilar

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de neurocirurxía

Presidente/a suplente

Blanco Guijarro, Adela

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de neurocirurxía

Secretario/a suplente

Andrade Suárez, Paz

Persoal funcionario do corpo superior da Administración da Xunta de Galicia

Vogal suplente

Arán Echabe, Eduardo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de neurocirurxía

Vogal suplente

Agulleiro Díaz, Jesús Patricio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de neurocirurxía

Vogal suplente

Rossi Mautone, Eduardo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de neurocirurxía

Facultativo/a especialista de área de Neurofisioloxía Clínica

Presidente/a titular

San Martín Sierra, Saioa

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de neurofisoloxía clínica

Secretario/a titular

Rúa Moure, María Jesús

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Diéguez Varela, Carina

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de neurofisoloxía clínica

Vogal titular

Crespo Abelleira, Antonio

Persoal funcionario licenciado sanitario

Especialidade de neurofisoloxía clínica

Vogal titular

Grande Seijo, Mónica

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de neurofisoloxía clínica

Presidente/a suplente

Fernández Gil, Sonia Patricia

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de neurofisoloxía clínica

Secretario/a suplente

Balboa Neira, Raquel

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Orizaola Balaguer, Pedro José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de neurofisoloxía clínica

Vogal suplente

Padrón Vázquez, Mónica Lorena

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de neurofisoloxía clínica

Vogal suplente

Martínez Barjas, Catia Mª

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de neurofisoloxía clínica

Facultativo/a especialista de área de Neuroloxía

Presidente/a titular

Rodríguez Regal, Ana

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de neuroloxía

Secretario/a titular

Morán Losada, Francisco

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Fernández Couto, María Dolores

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de neuroloxía

Vogal titular

Rodríguez Rodríguez, María

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de neuroloxía

Vogal titular

Sánchez Herrero, Joaquín

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de neuroloxía

Presidente/a suplente

Cacabelos Pérez, Purificación

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de neuroloxía

Secretario/a suplente

Balboa Salgado, Carmen

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Maciñeiras Montero, José Luis

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de neuroloxía

Vogal suplente

Paz González, José Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de neuroloxía

Vogal suplente

Rubio Nazabal, Eduardo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de neuroloxía

Facultativo/a especialista de área de Obstetricia e Xinecoloxía

Presidente/a titular

Álvarez Silvares, Esther

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de obstetricia e xinecoloxía

Secretario/a titular

Sampedro Morandeira, José Luis

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Alonso Rodríguez, Jorge José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de obstetricia e xinecoloxía

Vogal titular

Canedo Carballeira, Esther María

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de obstetricia e xinecoloxía

Vogal titular

Sánchez Sánchez, María del Carmen

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de obstetricia e xinecoloxía

Presidente/a suplente

Blanco Pérez, Susana

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de obstetricia e xinecoloxía

Secretario/a suplente

Caamaño del Castillo, María Begoña

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Guillán Maquieira, Cristina

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de obstetricia e xinecoloxía

Vogal suplente

Martínez Poch, Marcelino Mª

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de obstetricia e xinecoloxía

Vogal suplente

Vilar Lagares, Ana

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de obstetricia e xinecoloxía

Facultativo/a especialista de área de Oftalmoloxía

Presidente/a titular

Moreno García, Claudio Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de oftalmoloxía

Secretario/a titular

Balboa Neira, Raquel

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Carnero López, José María

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de oftalmoloxía

Vogal titular

Mera Yáñez, María Purificación

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de oftalmoloxía

Vogal titular

Viso Outeiriño, Eloy Fernando

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de oftalmoloxía

Presidente/a suplente

Landaluce Chaves, María Luisa

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de oftalmoloxía

Secretario/a suplente

García Caeiro, Javier

Persoal funcionario do corpo superior da Administración da Xunta de Galicia

Vogal suplente

Abalo Lojo, José Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de oftalmoloxía

Vogal suplente

Dios Castro, Enrique

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de oftalmoloxía

Vogal suplente

Juárez Casado, Mª Ángeles

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de oftalmoloxía

Facultativo/a especialista de área de Oncoloxía Médica

Presidente/a titular

García González, Jorge José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de oncoloxía médica

Secretario/a titular

Andrade Suárez, Paz

Persoal funcionario do corpo superior da Administración da Xunta de Galicia

Vogal titular

Antolín Novoa, Silvia

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de oncoloxía médica

Vogal titular

Pellón Augusto, María Luz

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de oncoloxía médica

Vogal titular

Lorenzo Lorenzo, Isabel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de oncoloxía médica

Presidente/a suplente

Vidal Insua, Yolanda

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de oncoloxía médica

Secretario/a suplente

Carracedo Durán, Mercedes

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Huidobro Vence, Gerardo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de oncoloxía médica

Vogal suplente

Varela Ferreiro, Silvia

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de oncoloxía médica

Vogal suplente

Vázquez Estévez, Sergio Eloy

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de oncoloxía médica

Facultativo/a especialista de área de Oncoloxía Radioterápica

Presidente/a titular

Cascallar Caneda, Luis Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de oncoloxía radioterápica

Secretario/a titular

Sampedro Morandeira, José Luis

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

López Louzara, María Luisa

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de oncoloxía radioterápica

Vogal titular

Hernández Piñeiro, María Elena

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de oncoloxía radioterápica

Vogal titular

Fernández Suárez, Mª Elena

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de oncoloxía radioterápica

Presidente/a suplente

Carballo Castro, Ana Mª

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de oncoloxía radioterápica

Secretario/a suplente

Castro Seijas, Mercedes

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Caeiro Muñoz, Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de oncoloxía radioterápica

Vogal suplente

Marcos Pérez, María del Pilar

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de oncoloxía radioterápica

Vogal suplente

Salvador Garrido, Nuria

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de oncoloxía radioterápica

Facultativo/a especialista de área de Otorrinolaringoloxía

Presidente/a titular

Tedín García, Socorro Lucinda

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de otorrinolaringoloxía

Secretario/a titular

Potel Villar, Daniel

Persoal funcionario do corpo superior da Administración da Xunta de Galicia

Vogal titular

Dios Loureiro, Cristina

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de otorrinolaringoloxía

Vogal titular

Estévez García, Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de otorrinolaringoloxía

Vogal titular

Rossi Izquierdo, Marcos

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de otorrinolaringoloxía

Presidente/a suplente

Miranda Jorge, Carmen Jesús

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de otorrinolaringoloxía

Secretario/a suplente

De Castro Acuña Iglesias, Nuria

Persoal estatutario licenciado sanitario

Farmacéutico/a de atención primaria

Vogal suplente

Maseda Álvarez, Eduardo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de otorrinolaringoloxía

Vogal suplente

Pardo Salgado, María Elisa

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de otorrinolaringoloxía

Vogal suplente

Vidal Redondo, Carlos

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de otorrinolaringoloxía

Facultativo/a especialista de área de Pediatría e as súas áreas específicas

Presidente/a titular

Pumarada Prieto, Marcelino

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de pediatría e as súas áreas específicas

Secretario/a titular

Recacho Rivas, Laura

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

López Conde, María Isabel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de pediatría e as súas áreas específicas

Vogal titular

Redondo Collazo, Lorenzo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de pediatría e as súas áreas específicas

Vogal titular

Santos Tapia, María Maravillas

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de pediatría e as súas áreas específicas

Presidente/a suplente

Blanco Barca, Manuel Óscar

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de pediatría e as súas áreas específicas

Secretario/a suplente

Morán Losada, Francisco

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

García Fernández, Manuel Emilio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de pediatría e as súas áreas específicas

Vogal suplente

Lojo Rodríguez, Marta Mª

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de pediatría e as súas áreas específicas

Vogal suplente

Rueda Núñez, Fernando Martín

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de pediatría e as súas áreas específicas

Facultativo/a especialista de área de Pneumoloxía

Presidente/a titular

Valiño López, Mª Paz

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de pneumoloxía

Secretario/a titular

Escudero González, Alejandra

Persoal funcionario do corpo superior da Administración da Xunta de Galicia

Vogal titular

Gónzalez Valladares, María Guadalupe

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de pneumoloxía

Vogal titular

Castro Añón, Olalla

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de pneumoloxía

Vogal titular

Vilariño Pombo, Carlos

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de pneumoloxía

Presidente/a suplente

Otero González, Isabel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de pneumoloxía

Secretario/a suplente

García Souto, Jorge

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

García Pazos, José Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de pneumoloxía

Vogal suplente

Rodríguez Trigo, Gema

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de pneumoloxía

Vogal suplente

Muñoz Martínez, María José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de pneumoloxía

Facultativo/a especialista de área de Psicoloxía Clínica

Presidente/a titular

Castro Bouzas, Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de psicoloxía clínica

Secretario/a titular

Castro Seijas, Mercedes

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Basanta Matos, Rocío

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de psicoloxía clínica

Vogal titular

Portugal Fernández, Rafael

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de psicoloxía clínica

Vogal titular

Martínez Sande, Gonzalo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de psicoloxía clínica

Presidente/a suplente

Ramil Fraga, María José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de psicoloxía clínica

Secretario/a suplente

Escudero González, Alejandra

Persoal funcionario do corpo superior da Administración da Xunta de Galicia

Vogal suplente

Carrero Moure, Mariano

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de psicoloxía clínica

Vogal suplente

Fernández López, Jesús Ángel Abel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de psicoloxía clínica

Vogal suplente

González Hermida, José Javier

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de psicoloxía clínica

Facultativo/a especialista de área de Psiquiatría

Presidente/a titular

Alberdi Sudupe, Jesús

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de psiquiatría

Secretario/a titular

Rúa Moure, María Jesús

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

De las Heras Liñero, María Elena

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de psiquiatría

Vogal titular

Durán Rivas, Alberto

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de psiquiatría

Vogal titular

Portela Traba, María Begoña

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de psiquiatría

Presidente/a suplente

Doce Feliz, Francisco

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de psiquiatría

Secretario/a suplente

Potel Villar, Daniel

Persoal funcionario do corpo superior da Administración da Xunta de Galicia

Vogal suplente

Fernández Rodríguez, Rosendo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de psiquiatría

Vogal suplente

Otero Lago, Nuria

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de psiquiatría

Vogal suplente

Prado Robles, Verónica

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de psiquiatría

Facultativo/a especialista de área de Radiodiagnóstico

Presidente/a titular

Lázaro González, Verónica

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de radiodiagnóstico

Secretario/a titular

Montero Furelos, María José

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Fernández Suárez, Paula

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de radiodiagnóstico

Vogal titular

Iglesias Castañón, Alfonso

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de radiodiagnóstico

Vogal titular

Vila Nieto, Óscar Miguel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de radiodiagnóstico

Presidente/a suplente

Salgado Salinas, Rosa María

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de radiodiagnóstico

Secretario/a suplente

Sampedro Morandeira, José Luis

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Bermúdez Naveira, Anaberta

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de radiodiagnóstico

Vogal suplente

Comesaña Castro, Mª Luisa

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de radiodiagnóstico

Vogal suplente

Docal Cabrera, Ignacio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de radiodiagnóstico

Facultativo/a especialista de área de Uroloxía

Presidente/a titular

Castro Iglesias, Ángel Maximino

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de uroloxía

Secretario/a titular

Escudero González, Alejandra

Persoal funcionario do corpo superior da Administración da Xunta de Galicia

Vogal titular

Lema Grille, José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de uroloxía

Vogal titular

Sánchez Merino, José María

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de uroloxía

Vogal titular

Rodríguez Núñez, Higinio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de uroloxía

Presidente/a suplente

Rodríguez de la Rúa Román, Juan

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de uroloxía

Secretario/a suplente

Montero Furelos, María José

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Barbagelata López, Alfonso

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de uroloxía

Vogal suplente

Fernández Rosado, Enrique

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de uroloxía

Vogal suplente

Janeiro Pais, José Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de uroloxía