Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 119 Venres, 23 de xuño de 2017 Páx. 31113

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

ORDE do 20 de xuño de 2017 pola que se resolve o procedemento de integración, como persoal laboral da Xunta de Galicia, do persoal laboral fixo procedente da extinta Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia.

O 5 de febreiro de 2016 publicouse no Diario Oficial de Galicia a Orde do 1 de febreiro de 2016 pola que se inicia o procedemento de integración, como persoal laboral da Xunta de Galicia, do persoal laboral fixo procedente da extinta Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia.

Emitidos os correspondentes informes pola Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, remitiuse por parte da Consellería de Economía, Emprego e Industria os expedientes das persoas solicitantes e a proposta de integración a prol de corenta e nove solicitantes e a proposta de non integración por parte de vinte solicitantes.

O pasado 12 de decembro de 2016 constituíuse a comisión de integración prevista no artigo 3.4 da dita orde, e o 15 de maio de 2017 a dita comisión emitiu o seu informe.

A Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos emitiu o informe favorable que exixe o artigo 3.3 da orde.

Así mesmo, o 26 de maio de 2017 a Dirección Xeral da Función Pública realizou a proposta de integración prevista no artigo 3.5 da orde.

En consecuencia, en virtude das competencias conferidas pola Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia, e de acordo co disposto no artigo 10.3 do Decreto 129/2012, do 31 de maio, polo que se regula o réxime aplicable a persoal das entidades integrantes do sector público autonómico que sexan obxecto de creación, adaptación ou extinción e co disposto no artigo 3.5 da Orde do 1 de febreiro de 2016

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto

O obxecto da presente orde é resolver o procedemento de integración do persoal laboral fixo procedente da extinta Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia.

Artigo 2. Resolución

1. Vista a proposta realizada pola Dirección Xeral da Función Pública

RESOLVO:

1. A integración como persoal laboral fixo da Xunta de Galicia das persoas interesadas que se enumeran no anexo I da presente orde, indicando tamén o grupo e categoría profesional do V Convenio colectivo no que esta se produce, así como o posto de traballo adxudicado con carácter definitivo.

2. A non integración como persoal laboral fixo da Xunta de Galicia das persoas interesadas indicadas no anexo II da presente orde.

3. A integración como persoal laboral da Xunta de Galicia suporá a novación da relación contractual e comportará a formalización dun contrato de traballo como persoal laboral fixo da Administración xeral da Xunta de Galicia, debendo cesar e tomar posesión dentro dos tres días hábiles seguintes ao da publicación da presente orde, agás que se atope gozando dun período de licenza, vacacións ou permiso, en cuxo caso o cómputo comezará ao día seguinte da súa reincorporación ao posto de traballo.

Para os efectos económicos do cesamento serán do último día do mes no que se produza este, sendo, en consecuencia, os efectos económicos da toma de posesión do novo destino o primeiro día do mes seguinte ao do cesamento.

Así mesmo, esta toma de posesión implica a súa renuncia voluntaria á situación anterior.

4. De acordo co previsto no artigo 12.5 do Decreto 129/2012, do 31 de maio, realizaráselle un recoñecemento de servizos para o cálculo da antigüidade para os efectos de trienios, para adecuar a súa antigüidade en termos de homoxeneidade coa prevista no Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia.

5. Ao persoal integrado aplicaráselle, para todos os efectos, o Convenio colectivo único da Xunta de Galicia, sen que, en ningún caso, orixine dereito a indemnización ningunha.

6. Ao persoal que, como consecuencia da integración, experimente unha diminución en cómputo anual das retribucións fixas e periódicas, recoñeceráselle un complemento persoal de integración, de carácter transitorio, consistente na diferenza de retribucións, nos termos do establecidos na disposición transitoria primeira do Decreto 129/2012, do 31 de maio, de xeito, que a equiparación total se producira no prazo máximo de seis anos desde a súa integración como persoal laboral da Xunta de Galicia.

7. Procederá a extensión da correspondente dilixencia de integración por parte da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Artigo 3. Recursos

Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, pode interporse recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, e poderase interpor previamente e con carácter potestativo recurso de reposición ante o mesmo órgano que ditou a presente orde, no prazo dun mes, segundo o disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Disposición derradeira única

A presente orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2017

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda

Anexo I
Solicitudes estimadas para a súa integración como persoal laboral da Xunta de Galicia

Apelidos e nome

DNI

Grupo e categoría de integración no V Convenio

Posto de traballo adxudicado

1. Abal Pampín, Juan Luis

33233485-A

Grupo IV, categoría 01

IN.A11.00.004.15770.120

2. Álvarez Conde, Olga

34906553-M

Grupo IV, categoría 01

IN.A11.00.004.32730.120

3. Antuña Álvarez, José Higinio

09396660-X

Grupo I, categoría 04

IN.C05.00.003.15770.050

4. Ardao Rodríguez, Margarita

32669306-Z

Grupo I, categoría 04

IN.A11.00.004.15770.101

5. Babarro González, Miguel

34999750-Y

Grupo III, categoría 12

IN.C05.00.300.32730.040

6. Bouzón López, Mª Lourdes

32673051-X

Grupo I, categoría 04

IN.A11.00.003.15350.101

7. Cabanelas Domínguez, Julio Alberto

34995950-R

Grupo III, categoría 02

IN.C05.00.300.32730.030

8. Cagiao Manso, Anabel

34894296-F

Grupo III, categoría 02

IN.A11.00.002.15770.101

9. Calvo Pallas, Mª Soledad

33289368-L

Grupo I, categoría 04

IN.A11.00.001.15770.101

10. Candales Manso, Luisa

32650935-C

Grupo IV, categoría 01

IN.A11.00.004.15350.120

11. Castilla Pascual, Mª Del Rosario

32657138-J

Grupo I, categoría 04

IN.A11.00.004.32730.101

12. Castro Couselo, José Manuel

33289002-K

Grupo I, categoría 04

IN.A11.00.001.15770.102

13. César Vila, Álvaro

33286574-P

Grupo I, categoría 04

IN.A11.00.003.15770.101

14. Conde Murga, Mª Pilar

34983793-B

Grupo IV, categoría 01

IN.A11.00.001.15770.120

15. De Nicolás Sánchez, José Luis

32635291-Q

Grupo II, categoría 07

IN.A11.00.004.15350.110

16. Diéguez Armada, Alberto

34972137-Q

Grupo I, categoría 04

IN.C05.00.300.32730.001

17. Feijo Lamas, Mónica

35311627-A

Grupo II, categoría 07

IN.A11.00.004.15350.111

18. Fernández Fraga, Ana Isabel

32657136-B

Grupo I, categoría 04

IN.A11.00.003.15350.102

19. Freire Corzo, Rosa Mª

32418144-N

Grupo I, categoría 04

IN.A11.00.003.15770.102

20. García Regueiro, Mª Antonia

32666977-P

Grupo I, categoría 04

IN.A11.00.004.15770.102

21. González Carracedo, Flora

36105894-B

Grupo I, categoría 04

IN.A11.00.003.15770.103

22. Hermida Varela, José

33309945-B

Grupo IV, categoría 01

IN.A11.00.004.15350.121

23. López Quintiá, Patricia

33336058-L

Grupo I, categoría 04

IN.A11.00.004.15770.103

24. Mondaray Zafrilla, José Alfonso

04576369-J

Grupo I, categoría 04

IN.C05.00.300.32730.002

25. Monedero Varona, José Miguel

32636327-V

Grupo I, categoría 04

IN.A11.00.004.15350.101

26. Nieto Mengotti, Santiago Manuel

32425109-P

Grupo I, categoría 04

IN.A11.00.004.15350.102

27. Pedras Saavedra, José Francisco

34977982-L

Grupo II, categoría 07

IN.A11.00.004.32730.110

28. Pérez Álvarez, Sergio

34991762-E

Grupo II, categoría 07

IN.C05.00.300.32730.021

29. Pérez Anido, Eva María

32781155-Z

Grupo IV, categoría 01

IN.A11.00.004.15350.122

30. Piñeiro Veiras, Gonzalo

76777845-G

Grupo II, categoría 07

IN.A11.00.004.32730.111

31. Prieto Calviño, José Luis

34947115-H

Grupo I, categoría 04

IN.C05.00.300.32730.003

32. Rego González, Rosa Marina

34958765-F

Grupo III, categoría 12

IN.C05.00.300.32730.041

33. Rodríguez Legarreta, Mª Jesús

76410613-J

Grupo I, categoría 04

IN.A11.00.004.15350.103

34. Rodríguez López, Javier

34967277-D

Grupo II, categoría 07

IN.C05.00.300.32730.020

35. Rodríguez Novoa, Benjamín

44459988-E

Grupo III, categoría 12

IN.C05.00.300.32730.042

36. Sánchez Poza, Mª Mercedes

33296094-Y

Grupo IV, categoría 01

IN.A11.00.001.15770.121

37. Sánchez Vecino, Carlos

32792638-C

Grupo I, categoría 04

IN.A11.00.003.15770.104

38. Sánz Infante, Fernando

13133683-Q

Grupo I, categoría 04

IN.A11.00.004.32730.102

39. Seoane Seoane, Antonio

34978024-S

Grupo II, categoría 07

IN.C05.00.300.32730.022

40. Seoane Seoane, Miguel Ángel

34996979-H

Grupo II, categoría 07

IN.C05.00.300.32730.023

41. Silva Pazos, José Ramón

76816563-J

Grupo III, categoría 12

IN.A11.00.004.32730.115

42. Soto Hernández, Carlos

34984519-R

Grupo IV, categoría 01

IN.C05.00.300.32730.050

43. Touza Vázquez, Manuel Cesáreo

36077453-K

Grupo I, categoría 04

IN.A11.00.004.32730.103

44. Troncoso Caamaño, Fernando

36098052-N

Grupo III, categoría 12

IN.C05.00.300.32730.043

45. Varela Acevedo, Regino

32643100-M

Grupo I, categoría 04

IN.A11.00.004.15350.104

46. Varvrinova Jana

X2265918-G

Grupo I, categoría 04

IN.A11.00.003.15350.103

47. Vázquez Blanco, Juan Carlos

34992052-J

Grupo I, categoría 04

IN.C05.00.300.32730.004

48. Yáñez Vázquez, Cristina

33306962-H

Grupo IV, categoría 01

IN.A11.00.003.15770.120

49. Yebra Ferro, Francisco Javier

44456660-Y

Grupo I, categoría 04

IN.C05.00.300.32730.005

Anexo II
Solicitudes denegadas para a súa integración como persoal laboral da Xunta de Galicia

Apelidos e nome

DNI

Causa da denegación

1. Álvarez Gil, Rubén

44466651-S

Non acredita o requisito do artigo 1.3.a) da Orde do 1 de febreiro de 2016

2. Álvarez Rodríguez, Laura

33288685-A

Non acredita o requisito do artigo 1.3.a) da Orde do 1 de febreiro de 2016

3. Barrio Blanco, Sandra

78793389-J

Non acredita o requisito do artigo 1.3.a) da Orde do 1 de febreiro de 2016

4. Buiturón Pose, Mª Vanesa

46919805-N

Non acredita o requisito do artigo 1.3.a) da Orde do 1 de febreiro de 2016

5. Camba Mariño, Mariana

44816203-J

Non acredita o requisito do artigo 1.3.a) da Orde do 1 de febreiro de 2016

6. Casa Polo, Ángel

32669544-E

Non acredita o requisito do artigo 1.3.a) da Orde do 1 de febreiro de 2016

7. Domínguez Pérez, Cecilia

44483111-F

Non acredita o requisito do artigo 1.3.a) da Orde do 1 de febreiro de 2016

8. Fernández Pérez, Daniel

44468624-X

Non acredita o requisito do artigo 1.3.a) da Orde do 1 de febreiro de 2016

9. Figueiras Martínez, Remedios

78786901-X

Non acredita o requisito do artigo 1.3.a) da Orde do 1 de febreiro de 2016

10. López Beiro, Dolores C.

32844927-F

Non acredita o requisito do artigo 1.3.a) da Orde do 1 de febreiro de 2016

11. Marcote Canosa, Nieves

46899510-A

Non acredita o requisito do artigo 1.3.a) da Orde do 1 de febreiro de 2016

12. Moledo García, Mª Jesús

44822841-G

Non acredita o requisito do artigo 1.3.a) da Orde do 1 de febreiro de 2016

13. Novoa García, Nagai

44473723-A

Non acredita o requisito do artigo 1.3.a) da Orde do 1 de febreiro de 2016

14. Otero Leal, Marta

76578548-W

Non acredita o requisito do artigo 1.3.a) da Orde do 1 de febreiro de 2016

15. Rodríguez Espasandín, Fernando

78796069-R

Non acredita o requisito do artigo 1.3.a) da Orde do 1 de febreiro de 2016

16. Rodríguez Espasandín, Laura

78796060-S

Non acredita o requisito do artigo 1.3.a) da Orde do 1 de febreiro de 2016

17. Rodríguez Ogea, Montserrat

44468482-Y

Non acredita o requisito do artigo 1.3.a) da Orde do 1 de febreiro de 2016

18. Rodríguez Quiroga, Lucía

33337381-P

Non acredita o requisito do artigo 1.3.a) da Orde do 1 de febreiro de 2016

19. Soilán Cañas, María Azahara

33341434-J

Non acredita o requisito do artigo 1.3.a) da Orde do 1 de febreiro de 2016

20. Valencia Álvarez, José Luis

36150261-B

Non acredita o requisito do artigo 1.3.a) da Orde do 1 de febreiro de 2016