Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 120 Luns, 26 de xuño de 2017 Páx. 31278

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 15 de xuño de 2017 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2017/18.

A Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, pola que se aprobou o Estatuto de autonomía de Galicia, e o Real decreto 1763/1982, do 24 de xullo, sobre o traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de educación, recoñécenlle á nosa Comunidade Autónoma as competencias en materia de planificación, regulación e administración do ensino regrado en todos os niveis e graos, modalidades e especialidades, consonte os preceptos emanados da Constitución e das leis que lle sexan de aplicación, competencias que foron asumidas polo Decreto 114/1982, do 1 de setembro, e asignadas á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no seu artigo 2.

No marco destas competencias, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, co propósito de actualizar a cualificación dos cidadáns e das cidadás, persegue como un dos obxectivos básicos para a formación profesional o de dar unha resposta puntual e adecuada ás necesidades de formación profesional provenientes do mundo produtivo.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece no seu artigo 5.1 que todas as persoas deben ter a posibilidade de se formar ao longo da vida, dentro e fóra do sistema educativo, co fin de adquirir, actualizar, completar e ampliar os seus coñecementos, así como as súas capacidades, habilidades, aptitudes e competencias, para o seu desenvolvemento persoal e profesional. Ademais, o artigo 5.2 establece que o sistema educativo ten como principio propiciar a educación permanente. Para tal efecto, debe preparar o alumnado para aprender por si mesmo e débelles facilitar ás persoas adultas a súa incorporación ás ensinanzas, favorecendo a conciliación da aprendizaxe coas outras responsabilidades e actividades.

A Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, ten por obxecto a ordenación dun sistema integral de formación profesional, cualificación e acreditación que responda con eficacia e transparencia ás demandas sociais e económicas a través das diversas modalidades formativas. A lei establece como un dos fins do Sistema nacional das cualificacións e da formación profesional o de promover unha oferta formativa de calidade, actualizada e adecuada aos seus destinatarios, consonte as necesidades de cualificación do mercado laboral e as expectativas persoais de promoción profesional.

O Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia, regula no capítulo V as vías para a obtención dos títulos de formación profesional e os réximes e modalidades das ofertas de formación profesional.

O Decreto 88/1999, do 11 de marzo (DOG do 13 de abril), polo que se regula a ordenación xeral das ensinanzas de educación de persoas adultas e os requisitos mínimos dos centros, establece no artigo 5 que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria adecuará as ensinanzas de formación profesional ás peculiaridades e características das persoas adultas.

O Fondo Social Europeo cofinancia nun 80 % os ciclos formativos de grao medio, no marco do programa operativo FSE 2014-2020 Galicia, obxectivo temático OT10, prioridade de investimento 10.iv.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria presenta a oferta de ciclos formativos polo réxime para as persoas adultas, de xeito parcial por módulos, consciente de que esta modalidade facilita a cualificación profesional, xa que ofrece a posibilidade de abordar a realización dun ciclo formativo con máis flexibilidade e permite dar resposta ás demandas que suscitan o mercado laboral e os colectivos específicos.

Para unha resposta máis adecuada aos cambios que se produzan, é aconsellable que a autorización dos ciclos formativos de xeito modular se realice para cada ano académico.

De acordo coas competencias que ten conferidas a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria,

DISPOÑO:

Artigo 1. Actualización da oferta

Actualizase a oferta modular, polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2017/18.

Artigo 2. Número mínimo de solicitudes

Na modalidade presencial exíxese un mínimo de doce solicitudes de matrícula admitidas de primeira opción por cada centro educativo nas cidades da Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo, e de oito solicitudes en cada centro do resto de Galicia, para cada un dos módulos profesionais de grao medio ou grao superior, no prazo ordinario de presentación de solicitudes. Na modalidade semipresencial e a distancia, a autorización quedará condicionada a que exista un número mínimo de vinte solicitudes de matrícula no módulo correspondente. Un número menor de solicitudes require a autorización expresa da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para pór en funcionamento esta ensinanza e, mentres que non se dispoña desta autorización, non se poderá formalizar ningunha matrícula. A condición do número mínimo de solicitudes débeselles comunicar ás persoas interesadas no momento da súa solicitude de admisión.

Disposición adicional primeira. Ampliación da oferta do réxime de persoas adultas coas prazas vacantes no réxime ordinario

As prazas que resulten vacantes, logo de finalizadas as correspondentes fases de admisión e matrícula polo réxime ordinario, poderán ser ocupadas en réxime de persoas adultas. Para estes efectos, amplíase a oferta modular, polo réxime de persoas adultas, de ciclos formativos de formación profesional, en todos os centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia que teñan autorizada a oferta polo réxime ordinario para o ano académico 2017/18.

Disposición adicional segunda. Módulo de formación en centros de traballo

No caso do alumnado que teña pendente de superación unicamente o módulo de formación en centros de traballo e, se é o caso, o módulo de proxecto, entenderase a presentación da solicitude como formalización de matrícula, para os efectos de tramitación dos correspondentes convenios para o desenvolvemento do devandito módulo.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento normativo

Autorízanse a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa; a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e a Secretaría Xeral Técnica para adoptar todos os actos e medidas necesarias para a aplicación desta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2017

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO
Ciclos formativos autorizados para o curso 2017/18
polo réxime de persoas adultas

Modalidade presencial

A Coruña.

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Coruña, A

15022607

CIFP Ánxel Casal- Monte Alto

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

ZMSAN02

Farmacia e parafarmacia

ZSSAN01

Audioloxía protésica

ZSSAN08

Documentación e administración sanitarias

ZSSSC01

Educación infantil

ZSSAN09

Hixiene bucodental

ZSSSC02

Integración social

ZSSAN05

Laboratorio clínico e biomédico

ZSSSC04

Mediación comunicativa

15027897

CIFP Paseo das Pontes

ZMHOT01

Cociña e gastronomía

ZSTCP01

Patronaxe e moda

15024513

CIFP Someso

ZMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

ZMFME01

Mecanizado

ZMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

ZMFME02

Soldadura e caldeiraría

ZSIMP01

Estética integral e benestar

ZSEOC01

Proxectos de edificación

15027770

IES A Sardiñeira

ZSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

ZMADG01

Xestión administrativa

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

ZSADG01

Administración e finanzas

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

15005269

IES Urbano Lugrís

ZMELE02

Instalacións de telecomunicacións

Ferrol

15006754

CIFP Ferrolterra

ZMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

15021469

IES Leixa

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

Pontedeume

15025682

IES Fraga do Eume

ZMHOT01

Cociña e gastronomía

Santiago de Compostela

15016000

CIFP Compostela

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZMHOT01

Cociña e gastronomía

ZMHOT02

Servizos en restauración

ZSHOT04

Dirección de cociña

ZSSSC01

Educación infantil

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

ZSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

15032391

CIFP Santiago

ZSAGA01

Xestión forestal e do medio natural

15027058

IES As Fontiñas

ZMADG01

Xestión administrativa

ZSADG01

Administración e finanzas

ZSEOC01

Proxectos de edificación

15023466

IES Lamas de Abade

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

15021482

IES San Clemente

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

Oferta parcial de módulos dun ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Código

de módulo

Módulo

Cariño

15021755

IES Cabo Ortegal

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

MP0223

Aplicacións ofimáticas

MP0224

Sistemas operativos en rede

MP0222

Sistemas operativos monoposto

Cedeira

15026376

IES Punta Candieira

ZMIMA03

Mantemento electromecánico

MP0952

Automatismos pneumáticos e hidráulicos

MP0951

Electricidade e automatismos eléctricos

MP0949

Técnicas de fabricación

MP0950

Técnicas de unión e montaxe

ZSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

MP0527

Formación e orientación laboral

MP0517

Procesos en instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións

MP0520

Sistemas e circuítos eléctricos

MP0518

Técnicas e procesos en instalacións eléctricas

Coruña, A

15024513

CIFP Someso

ZMEOC01

Construción

MP0999

Encofrados

MP1002

Obras de urbanización

MP0998

Revestimentos

MP1003

Solados, azulexados e chapados

ZMMAM02

Instalación e amoblamento

MP0780

Instalación de carpintaría

MP0781

Instalación de estruturas de madeira

MP0779

Instalación de moblaxe

MP0540

Operacións básicas de carpintaría

MP0541

Operacións básicas de moblaxe

15027800

IES Imaxe e Son

ZSIMS01

Produción de audiovisuais e espectáculos

MP0923

Formación e orientación laboral

MP0915

Planificación de proxectos audiovisuais

MP0916

Xestión de proxectos de cine, vídeo e multimedia

ZSIMS02

Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos

MP0912

Formación e orientación laboral

MP0904

Planificación da realización en televisión

MP0905

Procesos de realización en televisión

MP0907

Realización da montaxe e posprodución de audiovisuais

ZSIMS03

Animacións 3D, xogos e contornos interactivos

MP1091

Desenvolvemento de contornos interactivos multidispositivo

MP1094

Formación e orientación laboral

MP1089

Proxectos de xogos e contornos interactivos

MP1090

Realización de proxectos multimedia interactivos

ZSIMS04

Son para audiovisuais e espectáculos

MP1104

Comunicación e expresión sonora

MP1103

Electroacústica

MP1106

Formación e orientación laboral

MP1100

Gravación en estudio

ZSIMS05

Iluminación, captación e tratamento de imaxe

MP1169

Formación e orientación laboral

MP1167

Gravación e edición de reportaxes audiovisuais

MP1158

Planificación de cámara en audiovisuais

MP1159

Toma de imaxe audiovisual

Culleredo

15005749

IES Universidade Laboral

ZMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

MP0039

Configuración de instalacións de frío e climatización

MP0044

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0043

Formación e orientación laboral

MP0038

Instalacións eléctricas e automatismos

MP0036

Máquinas e equipamentos térmicos

MP0041

Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas industriais

MP0037

Técnicas de montaxe de instalacións

ZMIMA02

Instalacións de produción de calor

MP0395

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0394

Formación e orientación laboral

MP0038

Instalacións eléctricas e automatismos

MP0036

Máquinas e equipamentos térmicos

MP0302

Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

MP0310

Montaxe e mantemento de instalacións de auga

MP0037

Técnicas de montaxe de instalacións

ZSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

MP0551

Elementos de sistemas de telecomunicacións

MP0559

Formación e orientación laboral

MP0555

Redes telemáticas

MP0557

Sistemas integrados e fogar dixital

Fene

15032081

IES de Fene

ZMIMA02

Instalacións de produción de calor

MP0266

Configuración de instalacións caloríficas

MP0302

Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

MP0310

Montaxe e mantemento de instalacións de auga

MP0392

Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar

MP0393

Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidos

ZMIMA03

Mantemento electromecánico

MP0952

Automatismos pneumáticos e hidráulicos

MP0954

Montaxe e mantemento eléctrico-electrónico

MP0949

Técnicas de fabricación

MP0950

Técnicas de unión e montaxe

Ferrol

15006754

CIFP Ferrolterra

ZMELE02

Instalacións de telecomunicacións

MP0367

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0237

Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios

MP0363

Instalacións de megafonía e sonorización

MP0365

Instalacións de radiocomunicacións

ZMFME02

Soldadura e caldeiraría

MP0007

Interpretación gráfica

MP0092

Mecanizado

MP0006

Metroloxía e ensaios

MP0093

Soldadura en atmosfera natural

MP0091

Trazado, corte e conformación

ZMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

MP0457

Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo

MP0453

Sistemas auxiliares do motor

MP0455

Sistemas de transmisión e freada

ZSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

MP0523

Configuración de instalacións domóticas e automáticas

MP0524

Configuración de instalacións eléctricas

MP0528

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0602

Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas

ZSENA01

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

MP0350

Certificación enerxética de edificios

MP0354

Promoción do uso eficiente da enerxía e da auga

MP0353

Xestión da montaxe e o mantemento de instalacións solares térmicas

ZSFME01

Programación da produción en fabricación mecánica

MP0160

Definición de procesos de mecanizado, conformación e montaxe

MP0164

Execución de procesos de fabricación

MP0007

Interpretación gráfica

MP0002

Mecanizado por control numérico

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

ZMADG01

Xestión administrativa

MP0439

Empresa e administración

MP0449

Formación e orientación laboral

MP0156

Inglés

MP0438

Operacións administrativas da compravenda

MP0441

Técnica contable

MP0443

Tratamento da documentación contable

MP0440

Tratamento informático da información

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

MP0228

Aplicacións web

MP0230

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0229

Formación e orientación laboral

MP0221

Montaxe e mantemento de equipamentos

MP0225

Redes locais

MP0224

Sistemas operativos en rede

MP0222

Sistemas operativos monoposto

ZSADG01

Administración e finanzas

MP0654

Contabilidade e fiscalidade

MP0649

Ofimática e proceso da información

MP0648

Recursos humanos e responsabilidade social corporativa

MP0656

Simulación empresarial

MP0647

Xestión da documentación xurídica e empresarial

MP0652

Xestión de recursos humanos

MP0653

Xestión financeira

MP0655

Xestión loxística e comercial

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

MP0374

Administración de sistemas operativos

MP0377

Administración de sistemas xestores de bases de datos

MP0381

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0380

Formación e orientación laboral

MP0371

Fundamentos de hardware

MP0369

Implantación de sistemas operativos

MP0373

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información

MP0370

Planificación e administración de redes

MP0372

Xestión de bases de datos

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

MP0484

Bases de datos

MP0487

Contornos de desenvolvemento

MP0617

Formación e orientación laboral

MP0373

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información

MP0485

Programación

MP0483

Sistemas informáticos

15021469

IES Leixa

CMARG02

Preimpresión dixital

MP0866

Tratamento de textos

Pontedeume

15025682

IES Fraga do Eume

ZMHOT02

Servizos en restauración

MP0158

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0157

Formación e orientación laboral

MP0154

O viño e o seu servizo

MP0045

Ofertas gastronómicas

MP0150

Operacións básicas en bar e cafetaría

MP0151

Operacións básicas en restaurante

MP0031

Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos

MP0155

Técnicas de comunicación en restauración

Ribeira

15014556

CIFP Coroso

ZMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

MP0234

Electrotecnia

MP0235

Instalacións eléctricas interiores

ZMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

MP0038

Instalacións eléctricas e automatismos

MP0037

Técnicas de montaxe de instalacións

ZMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

MP0454

Circuítos de fluídos, suspensión e dirección

MP0452

Motores

MP0455

Sistemas de transmisión e freada

Santiago de Compostela

15016000

CIFP Compostela

ZSHOT05

Dirección de servizos de restauración

MP0514

Formación e orientación laboral

MP0502

Gastronomía e nutrición

MP0179

Inglés

MP0509

Procesos de servizos en bar-cafetaría

MP0510

Procesos de servizos en restaurante

MP0501

Xestión da calidade, e da seguridade e hixiene alimentarias

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

ZMFME02

Soldadura e caldeiraría

MP0097

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0096

Formación e orientación laboral

MP0007

Interpretación gráfica

MP0006

Metroloxía e ensaios

MP0093

Soldadura en atmosfera natural

ZSTMV01

Automoción

MP0296

Estruturas do vehículo

MP0292

Sistemas de transmisión de forzas e trens de rodaxe

MP0295

Tratamento e recubrimento de superficies

15015743

IES Arcebispo Xelmírez I

ZMIMS01

Vídeo disc-jockey e son

MP1299

Captación e gravación de son

MP1305

Formación e orientación laboral

MP1298

Instalación e montaxe de equipamentos de son

MP1301

Preparación de sesións de vídeo disc-jockey

MP1304

Toma e edición dixital de imaxe

Lugo.

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Burela

27013958

IES Monte Castelo

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

Lugo

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

ZSSSC01

Educación infantil

27015773

IES Muralla Romana

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

ZSADG01

Administración e finanzas

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

Monforte de Lemos

27015311

IES A Pinguela

ZSADG01

Administración e finanzas

27007247

IES Francisco Daviña Rey

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

Ribadeo

27020793

CIFP Porta da Auga

ZMEOC02

Obras de interior, decoración e rehabilitación

Sarria

27012036

IES Gregorio Fernández

ZSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

Xove

27016625

IES Illa de Sarón

ZSFME04

Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros

Oferta parcial de módulos dun ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Código

de módulo

Módulo

Foz

27020562

IES de Foz

ZMHOT01

Cociña e gastronomía

MP0049

Formación e orientación laboral

MP0026

Procesos básicos de pastelaría e repostaría

MP0031

Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos

MP0028

Sobremesas en restauración

Lugo

27006528

CIFP

As Mercedes

ZMIMA02

Instalacións de produción de calor

MP0266

Configuración de instalacións caloríficas

MP0038

Instalacións eléctricas e automatismos

MP0036

Máquinas e equipamentos térmicos

MP0037

Técnicas de montaxe de instalacións

ZMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

MP0457

Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo

MP0460

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0459

Formación e orientación laboral

MP0453

Sistemas auxiliares do motor

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

ZMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

MP0232

Automatismos industriais

MP0233

Electrónica

MP0234

Electrotecnia

MP0241

Formación e orientación laboral

MP0235

Instalacións eléctricas interiores

27015773

IES Muralla Romana

ZMADG01

Xestión administrativa

MP0437

Comunicación empresarial e atención á clientela

MP0439

Empresa e administración

MP0446

Empresa na aula

MP0156

Inglés

MP0442

Operacións administrativas de recursos humanos

MP0443

Tratamento da documentación contable

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

MP0230

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0221

Montaxe e mantemento de equipamentos

MP0225

Redes locais

MP0226

Seguridade informática

MP0222

Sistemas operativos monoposto

27016455

IES Sanxillao

ZSHOT05

Dirección de servizos de restauración

MP0179

Inglés

MP0512

Planificación e dirección de servizos e eventos en restauración

MP0511

Sommelier

MP0501

Xestión da calidade e da seguridade e hixiene alimentarias

Monforte de Lemos

27007259

IES Río Cabe

ZSHOT03

Guía, información e asistencia turísticas

MP0383

Destinos turísticos

MP0173

Márketing turístico

MP0384

Recursos turísticos

MP0180

Segunda lingua estranxeira

MP0385

Servizos de información turística

Outeiro de Rei

27020811

EPAPU de Bonxe

ZMMAM01

Carpintaría e moble

MP0547

Acabamentos en carpintaría e moble

MP0543

Documentación técnica

MP0538

Materiais en carpintaría e moble

MP0546

Montaxe de carpintaría e moble

MP0540

Operacións básicas de carpintaría

MP0541

Operacións básicas de moblaxe

MP0539

Solucións construtivas

Ribadeo

27020793

CIFP Porta da Auga

ZSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

MP0523

Configuración de instalacións domóticas e automáticas

MP0524

Configuración de instalacións eléctricas

MP0519

Documentación técnica en instalacións eléctricas

MP0528

Empresa e iniciativa emprendedora

Viveiro

27013636

IES María Sarmiento

ZMADG01

Xestión administrativa

MP0437

Comunicación empresarial e atención á clientela

MP0439

Empresa e administración

MP0446

Empresa na aula

MP0156

Inglés

MP0442

Operacións administrativas de recursos humanos

MP0443

Tratamento da documentación contable

Ourense.

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Ourense

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

ZMSAN02

Farmacia e parafarmacia

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

32016765

CIFP Portovello

ZSCOM02

Comercio internacional

Vilamarín

32016285

IES de Vilamarín

ZMHOT01

Cociña e gastronomía

Oferta parcial de módulos dun ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Código

de módulo

Módulo

Barco de Valdeorras, O

32001725

IES Lauro Olmo

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

MP0215

Apoio domiciliario

MP0213

Atención e apoio psicosocial

MP0217

Atención hixiénica

MP0216

Atención sanitaria

MP0212

Características e necesidades das persoas en situación de dependencia

MP0218

Formación e orientación laboral

Carballeda de Valdeorras

32016467

IES Sección de Sobradelo-Carballeda

ZMEOC01

Construción

MP0999

Encofrados

MP0997

Fábricas

MP1006

Formación e orientación laboral

MP1002

Obras de urbanización

MP0998

Revestimentos

MP1003

Solados, azulexados e chapados

Ourense

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

MP0374

Administración de sistemas operativos

MP0381

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0371

Fundamentos de hardware

MP0376

Implantación de aplicacións web

MP0369

Implantación de sistemas operativos

MP0373

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información

MP0370

Planificación e administración de redes

MP0378

Seguridade e alta dispoñibilidade

32015050

CIFP A Farixa

ZSEOC02

Proxectos de obra civil

MP0776

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0775

Formación e orientación laboral

MP0565

Implantacións de construción

MP0564

Medicións e valoracións de construción

MP0566

Planificación de construción

32020744

CIFP Santa María de Europa

ZMMAM01

Carpintaría e moble

MP0548

Formación e orientación laboral

MP0538

Materiais en carpintaría e moble

MP0540

Operacións básicas de carpintaría

MP0541

Operacións básicas de moblaxe

MP0539

Solucións construtivas

Viana do Bolo

32016777

IES Carlos Casares

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

MP0215

Apoio domiciliario

MP0212

Características e necesidades das persoas en situación de dependencia

MP0210

Organización da atención ás persoas en situación de dependencia

Vilamarín

32016285

IES de Vilamarín

ZMAGA03

Xardinaría e floraría

MP0579

Composicións florais e con plantas

MP0583

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0582

Formación e orientación laboral

MP0576

Implantación de xardíns e zonas verdes

MP0578

Produción de plantas e terróns de céspede en viveiro

MP0581

Técnicas de venda en xardinaría e floraría

ZMHOT02

Servizos en restauración

MP0045

Ofertas gastronómicas

MP0150

Operacións básicas en bar e cafetaría

MP0153

Servizos en restaurante e eventos especiais

ZSHOT01

Xestión de aloxamentos turísticos

MP0174

Dirección de aloxamentos turísticos

MP0171

Estrutura do mercado turístico

MP0182

Formación e orientación laboral

MP0179

Inglés

MP0173

Márketing turístico

MP0176

Recepción e reservas

Pontevedra.

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Marín

36015159

IES Chan do Monte

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

Nigrán

36015184

IES Escolas Proval

ZMELE02

Instalacións de telecomunicacións

Ponteareas

36007552

CIFP A Granxa

ZSINA01

Vitivinicultura

ZSAGA01

Xestión forestal e do medio natural

Pontevedra

36014489

CIFP A Xunqueira

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZMMAM02

Instalación e amoblamento

ZSTMV01

Automoción

ZSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

36006730

IES Frei Martín Sarmiento

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

ZMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

ZSSAN05

Laboratorio clínico e biomédico

36018677

IES Luís Seoane

ZMADG01

Xestión administrativa

ZSADG01

Administración e finanzas

Redondela

36019566

IES de Chapela

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZMSAN02

Farmacia e parafarmacia

ZS19003

Dietética

ZSSSC01

Educación infantil

Vigo

36024525

CIFP de Coia

ZSIMA03

Mecatrónica industrial

36013448

CIFP Manuel Antonio

ZMHOT01

Cociña e gastronomía

ZSSAN01

Audioloxía protésica

ZSSAN05

Laboratorio clínico e biomédico

ZSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

ZMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

ZMMAM02

Instalación e amoblamento

ZMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

ZMFME02

Soldadura e caldeiraría

ZSTMV01

Automoción

ZSFME04

Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros

36011579

IES A Guía

ZSCOM01

Transporte e loxística

36018173

IES de Teis

ZMIMP01

Estética e beleza

ZMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

ZSIMP03

Asesoría de imaxe persoal e corporativa

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

ZSIMP01

Estética integral e benestar

36011634

IES Politécnico de Vigo

ZMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

ZMFME01

Mecanizado

ZSELE03

Automatización e robótica industrial

ZSFME01

Programación da produción en fabricación mecánica

ZSEOC01

Proxectos de edificación

ZSEOC02

Proxectos de obra civil

ZSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

36017430

IES Ricardo Mella

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

ZMELE02

Instalacións de telecomunicacións

ZMADG01

Xestión administrativa

ZSADG01

Administración e finanzas

ZSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

Oferta parcial de módulos dun ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Código

de módulo

Módulo

Cangas

36019475

IES de Rodeira

ZSADG01

Administración e finanzas

MP0651

Comunicación e atención á clientela

MP0658

Formación e orientación laboral

MP0179

Inglés

MP0649

Ofimática e proceso da información

MP0650

Proceso integral da actividade comercial

MP0648

Recursos humanos e responsabilidade social corporativa

MP0647

Xestión da documentación xurídica e empresarial

MP0653

Xestión financeira

ZSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

MP0559

Formación e orientación laboral

MP0555

Redes telemáticas

MP0552

Sistemas informáticos e redes locais

MP0601

Xestión de proxectos de instalacións de telecomunicacións

Nigrán

36015184

IES Escolas Proval

ZMADG01

Xestión administrativa

MP0439

Empresa e administración

MP0446

Empresa na aula

MP0156

Inglés

MP0438

Operacións administrativas da compravenda

MP0442

Operacións administrativas de recursos humanos

MP0443

Tratamento da documentación contable

MP0440

Tratamento informático da información

Pontevedra

36006730

IES Frei Martín Sarmiento

ZMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

MP0232

Automatismos industriais

MP0242

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0236

Instalacións de distribución

MP0240

Máquinas eléctricas

Redondela

36019566

IES de Chapela

ZSSSC02

Integración social

MP0337

Contexto da intervención social

MP0346

Formación e orientación laboral

MP0338

Inserción sociolaboral

MP0344

Metodoloxía da intervención social

MP0342

Promoción da autonomía persoal

Sanxenxo

36019256

IES de Vilalonga

ZMADG01

Xestión administrativa

MP0439

Empresa e administración

MP0448

Operacións auxiliares de xestión de tesouraría

Vigo

36013448

CIFP Manuel Antonio

ZMHOT02

Servizos en restauración

MP0157

Formación e orientación laboral

MP0154

O viño e o seu servizo

MP0150

Operacións básicas en bar e cafetaría

MP0151

Operacións básicas en restaurante

MP0031

Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos

MP0153

Servizos en restaurante e eventos especiais

MP0155

Técnicas de comunicación en restauración

ZMTCP01

Confección e moda

MP0269

Confección industrial

MP0267

Corte de materiais

MP0272

Formación e orientación laboral

MP0275

Materiais téxtiles e pel

MP0265

Patróns

ZSSAN06

Anatomía patolóxica e citodiagnóstico

MP1382

Citoloxía xeral

MP1381

Citoloxía xinecolóxica

MP1379

Necropsias

MP1380

Procesamento citolóxico e tisular

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

ZMIMA02

Instalacións de produción de calor

MP0266

Configuración de instalacións caloríficas

MP0395

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0302

Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

MP0310

Montaxe e mantemento de instalacións de auga

MP0392

Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar

MP0393

Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidos

36024461

IES Audiovisual de Vigo

ZSIMS01

Produción de audiovisuais e espectáculos

MP0921

Administración e promoción de audiovisuais e espectáculos

MP0924

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0917

Xestión de proxectos de televisión e radio

ZSIMS02

Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos

MP0913

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0910

Medios técnicos audiovisuais e escénicos

MP0904

Planificación da realización en televisión

MP0905

Procesos de realización en televisión

Vilagarcía de Arousa

36019669

IES Armando Cotarelo Valledor

ZMADG01

Xestión administrativa

MP0449

Formación e orientación laboral

MP0156

Inglés

MP0438

Operacións administrativas da compravenda

MP0442

Operacións administrativas de recursos humanos

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

MP0374

Administración de sistemas operativos

MP0381

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0369

Implantación de sistemas operativos

MP0375

Servizos de rede e internet

Modalidade semipresencial e a distancia

A Coruña.

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Coruña, A

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

ZMSAN02

Farmacia e parafarmacia

ZSSSC01

Educación infantil

15027897

CIFP Paseo das Pontes

ZMINA01

Panadaría, repostaría e confeitaría

15024513

CIFP Someso

ZSFME02

Construcións metálicas

ZSEOC02

Proxectos de obra civil

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

ZMADG01

Xestión administrativa

ZSADG01

Administración e finanzas

15027800

IES Imaxe e Son

ZSIMS01

Produción de audiovisuais e espectáculos

Ferrol

15006754

CIFP Ferrolterra

ZMELE02

Instalacións de telecomunicacións

Santiago de Compostela

15016000

CIFP Compostela

ZSHOT01

Xestión de aloxamentos turísticos

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

ZMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

ZSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

15021482

IES San Clemente

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

ZSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

Oferta parcial de módulos dun ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Código

de módulo

Módulo

Ferrol

15021469

IES Leixa

ZMARG02

Preimpresión dixital

MP0875

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0872

Ensamblaxe de publicacións electrónicas

MP0874

Formación e orientación laboral

MP0873

Ilustración vectorial

MP0867

Tratamento de imaxe en mapa de bits

Santiago de Compostela

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

ZSMAM01

Deseño e amoblamento

MP0986

Desenvolvemento de produto en carpintaría e moble

MP0989

Deseño de carpintaría e moble

MP0993

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0988

Instalacións de carpintaría e moblaxe

MP0985

Prototipos en carpintaría e moble

Lugo.

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Lugo

27006528

CIFP As Mercedes

ZSCOM01

Transporte e loxística

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZMSAN02

Farmacia e parafarmacia

27015773

IES Muralla Romana

ZSADG01

Administración e finanzas

Ribadeo

27020793

CIFP Porta da Auga

ZMADG01

Xestión administrativa

Oferta parcial de módulos dun ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Código

de módulo

Módulo

Lugo

27006528

CIFP

As Mercedes

ZSIMA01

Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos

MP0125

Configuración de instalacións de climatización, calefacción e AQS

MP0127

Configuración de instalacións de fluídos

MP0126

Configuración de instalacións frigoríficas

MP0131

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0128

Planificación da montaxe de instalacións

Ourense.

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Ourense

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

32016765

CIFP Portovello

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZMADG01

Xestión administrativa

ZSADG01

Administración e finanzas

ZSSSC01

Educación infantil

Oferta parcial de módulos dun ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Código

de módulo

Módulo

Ourense

32015050

CIFP A Farixa

ZSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

MP0560

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0555

Redes telemáticas

MP0554

Sistemas de produción audiovisual

MP0556

Sistemas de radiocomunicacións

MP0557

Sistemas integrados e fogar dixital

MP0601

Xestión de proxectos de instalacións de telecomunicacións

Pontevedra.

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Ponteareas

36007552

CIFP A Granxa

ZSSEA01

Educación e control ambiental

Pontevedra

36014489

CIFP A Xunqueira

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZSSSC01

Educación infantil

36018677

IES Luís Seoane

ZMADG01

Xestión administrativa

Vigo

36013448

CIFP Manuel Antonio

ZSHOT03

Guía, información e asistencia turísticas

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

ZSENA01

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

36024461

IES Audiovisual de Vigo

ZSIMS04

Son para audiovisuais e espectáculos

36017430

IES Ricardo Mella

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

ZSADG01

Administración e finanzas

Oferta parcial de módulos dun ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Código

de módulo

Módulo

Cangas

36019475

IES de Rodeira

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

MP0484

Bases de datos

MP0487

Contornos de desenvolvemento

MP0617

Formación e orientación laboral

MP0373

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información

MP0485

Programación

MP0483

Sistemas informáticos

Vigo

36013448

CIFP Manuel Antonio

ZSHOT02

Axencias de viaxes e xestión de eventos

MP0399

Dirección de entidades de intermediación turística

MP0398

Venda de servizos turísticos

MP0397

Xestión de produtos turísticos

ZSHOT04

Dirección de cociña

MP0498

Elaboracións de pastelaría e repostaría en cociña

MP0507

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0179

Inglés

MP0503

Xestión administrativa e comercial en restauración