Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 122 Mércores, 28 de xuño de 2017 Páx. 31681

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 23 de xuño de 2017, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, convocado pola Orde do 15 de xuño de 2015 (Diario Oficial de Galicia número 114, do 18 de xuño), modificada pola Orde do 12 de novembro de 2015 (Diario Oficial de Galicia número 220, do 18 de novembro), pola que se dá publicidade a diversos acordos.

Na sesión que tivo lugar o día 23 de xuño de 2017, o tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, convocado pola Orde do 15 de xuño de 2015 (DOG núm. 114, do 18 de xuño), modificada pola Orde do 12 de novembro de 2015 (DOG núm. 220, do 18 de novembro), e de conformidade co disposto nas bases da convocatoria,

ACORDOU:

Primeiro. Publicar como anexo a esta resolución a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo, por orde de puntuacións obtidas e con indicación do seu documento nacional de identidade.

De conformidade coa base IV.2 da convocatoria, as persoas aspirantes disporán dun prazo de vinte (20) días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación no DOG desta resolución, para presentaren a documentación prevista na citada base.

De conformidade coa base IV.3, se teñen a condición de persoal funcionario de carreira da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, estarán exentos/as de xustificar documentalmente as condicións e demais requisitos xa probados para obter o seu anterior nomeamento e deberán presentar certificación do servizo de persoal da consellería ou organismo de que dependan para acreditar tal condición.

Segundo. Elevar esta relación ao titular da Dirección Xeral da Función Pública para os efectos de que as persoas que figuran nela sexan propostas para o seu nomeamento como funcionarios/as de carreira.

Terceiro. De acordo co disposto na base III.13 da convocatoria, contra este acordo poderase interpoñer recurso de alzada, ante o conselleiro/a competente en materia de función pública, nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 23 de xuño de 2017

María Esther Rovira Sueiro
Presidenta do tribunal

ANEXO
Proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia subgrupo A1

Acceso libre

DNI

Apelidos e nome

1º exer.

2º exer.

3º exer.

4º exer.

Total

1

44468812Z

Fernández Vila, Pablo

17,00

16,50

19,67

Exento

53,17

2

44452061F

Carrera Babarro, Teresa

15,66

15,75

19,33

Exenta

50,74

3

76825602J

Méijome Ulloa, Margarita

15,50

18,25

14,89

Exenta

48,64

4

44484026W

Cid Soto, David

14,83

17,00

10,00

Exento

41,83

5

44839484H

Nieto Suárez, Alba Flavia

14,50

15,08

11,89

Exenta

41,47

6

76926898V

Ramos Pereira, María

17,66

10,00

13,78

Exenta

41,44

7

32648721Z

Rodríguez Leonardo, María Pilar

15,50

14,75

10,78

Exenta

41,03

8

32704585B

Guillén García, Antía

15,00

15,17

10,44

Exenta

40,61

9

53480810Z

Laíño Piñeiro, Silvia

13,83

14,25

12,22

Exenta

40,30

10

53193448Z

Ballesteros Rey, Antía

15,16

10,50

13,89

Exenta

39,55

11

32817570C

Rouco Arrojo, Laura

15,00

10,50

13,78

Exenta

39,28

12

39465008K

Gómez Míguez, María José

17,83

10,42

10,00

Exenta

38,25

13

76868235G

Simal Fondevila, Juan

15,50

11,75

10,56

Exento

37,81

14

33330590W

Teijeiro Varela, María del Mar

15,16

11,75

10,78

Exenta

37,69

15

44829076Y

Picón Álvarez, David

11,33

10,75

12,33

Exento

34,41