Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 122 Mércores, 28 de xuño de 2017 Páx. 31640

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería de Facenda

ORDE do 26 de xuño pola que se nomean vogais do Consello Reitor da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

En desenvolvemento da autorización contida na disposición adicional terceira da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, aprobouse o Decreto 252/2011, do 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (en diante Amtega) e se aproban os seus estatutos. A dita axencia pública autonómica, adscrita á Presidencia da Xunta de Galicia, ten por obxecto a definición, o desenvolvemento e a execución dos instrumentos da política da Xunta de Galicia relativa a tecnoloxías da información e comunicacións, así como innovación e desenvolvemento tecnolóxico.

O artigo 13 do Estatuto da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, tras a modificación efectuada polo Decreto 149/2014, do 20 de novembro, polo que se modifica o Decreto 252/2011, do 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos, prevé que cada consellería da Xunta de Galicia e a Secretaría Xeral da Presidencia da Xunta de Galicia estea representada no seu Consello Reitor por un vogal. Ademais, a persoa titular da Dirección da Amtega é membro nato do Consello Reitor, desempeñando unha das súas vogalías.

O DOG número 43, do 1 de marzo de 2013, publicou a Orde do 20 de febreiro de 2013 pola que se nomean novos vogais do Consello Reitor da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se derroga a Orde do 2 de marzo de 2012 pola que se nomean os vogais do Consello Reitor da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, e no DOG número 44, do 5 de marzo de 2015, publicouse a Orde do 3 de marzo de 2015 pola que se nomea vogal do Consello Reitor da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia en representación da Secretaría Xeral da Presidencia.

Os cambios producidos na estrutura orgánica da Xunta de Galicia (decretos 146/2016, do 13 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia e 177/2016, do 15 de decembro, polo que se fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia) fan necesaria a modificación da Orde do 20 de febreiro de 2013 pola que se nomean novos vogais do Consello Reitor da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se derroga a Orde do 2 de marzo de 2012 pola que se nomean os vogais do Consello Reitor da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Tendo en conta que esta orde consta dun único artigo («Nomear vogais do Consello Reitor da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia as seguintes persoas»), e co fin de garantir a maior seguridade xurídica, derrógase a Orde do 20 de febreiro de 2013. Así mesmo, derrógase a Orde do 3 de marzo de 2015 pola que se nomea vogal do Consello Reitor da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia en representación da Secretaría Xeral da Presidencia.

De acordo coa disposición adicional primeira do Decreto 176/2016, do 15 de decembro, polo que se establecen os órganos superiores e de dirección dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia «Corresponderán á persoa titular da Consellería de Facenda as funcións que os artigos 3 e 4, así como a disposición derradeira segunda do Decreto 252/2011, do 15 de decembro, polo que se crea a Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos, atribúen á persoa titular da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza», e, polo tanto, correspóndelle o nomeamento dos membros do Consello Reitor, tal e como se recolle na letra b) do citado artigo 3.

Con base nas circunstancias anteriores, e de conformidade con cada unha das consellerías, cómpre facer o nomeamento de novos vogais do Consello Reitor da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia que, para xeral coñecemento, se publicará no Diario Oficial de Galicia.

Por todo isto, en virtude das atribucións que me confire a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo único

Nomear vogais do Consello Reitor da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia as seguintes persoas:

a) En representación da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza:

Vogal titular: a persoa titular da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Vogal suplente: a persoa titular da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

b) En representación da Consellería de Facenda:

Vogal titular: a persoa titular da Consellería de Facenda.

Vogal suplente: a persoa titular da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda.

c) En representación da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio:

Vogal titular: a persoa titular da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.

Vogal suplente: a persoa titular da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.

d) En representación da Consellería de Infraestruturas e Vivenda:

Vogal titular: a persoa titular da Consellería de Infraestruturas e Vivenda.

Vogal suplente: a persoa titular da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Infraestruturas e Vivenda.

e) En representación da Consellería de Economía, Emprego e Industria:

Vogal titular: a persoa titular da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Vogal suplente: A persoa titular da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

f) En representación da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria:

Vogal titular: a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Vogal suplente: a persoa titular da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

g) En representación da Consellería de Sanidade:

Vogal titular: a persoa titular da Consellería de Sanidade.

Vogal suplente: a persoa titular da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade.

h) En representación da Consellería de Política Social:

Vogal titular: a persoa titular da Consellería de Política Social.

Vogal suplente: a persoa titular da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social.

i) En representación da Consellería do Medio Rural:

Vogal titular: a persoa titular da Consellería do Medio Rural.

Vogal suplente: a persoa titular da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural.

j) En representación da Consellería do Mar:

Vogal titular: a persoa titular da Consellería do Mar.

Vogal suplente: a persoa titular da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar.

k) En representación da Secretaría Xeral da Presidencia da Xunta de Galicia:

Vogal titular: a persoa titular da Secretaría Xeral da Presidencia da Xunta de Galicia.

Vogal suplente: a persoa titular da Vicesecretaría Xeral da Secretaría Xeral da Presidencia.

l) A persoa titular da Dirección da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

Disposición derrogatoria única

Derróganse as ordes do 20 de febreiro de 2013 pola que se nomean novos vogais do Consello Reitor da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se derroga a Orde do 2 de marzo de 2012 pola que se nomean os vogais do Consello Reitor da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, e do 3 de marzo de 2015 pola que se nomea vogal do Consello Reitor da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia en representación da Secretaría Xeral da Presidencia.

Santiago de Compostela, 26 de xuño de 2017

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda