Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 123 Xoves, 29 de xuño de 2017 Páx. 31820

III. Outras disposicións

Consello de Contas de Galicia

RESOLUCIÓN do 20 de xuño de 2017 pola que se fai público o Acordo do Pleno do 7 de xuño de 2017 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo do persoal desta institución.

O Consello de Contas de Galicia, creado polo Estatuto de autonomía e regulado pola Lei 6/1985, do 24 de xuño, é o órgano estatutario de fiscalización das contas e da xestión económico-financeira e contable do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia e exerce as súas funcións con plena independencia e sometemento ao ordenamento xurídico.

O Consello de Contas dispón de potestades de autoorganización para estruturar os seus propios medios e servizos do modo máis conveniente para o exercicio das súas competencias e a consecución dos seus fins.

Como unha garantía máis da independencia e da capacidade de autoorganización, o Consello asume por lei a aprobación e a modificación da súa relación de postos de traballo, que corresponde ao Pleno da institución.

A modificación da relación de postos de traballo do persoal funcionario, interino e eventual do Consello de Contas xustifícase pola necesidade de adaptar a RPT ás actuais demandas funcionais e organizativas do organismo co fin de dar un adecuado cumprimento ás novas funcións que en materia de prevención da corrupción e consultivas lle foron atribuídas pola Lei 8/2015, do 7 de agosto, de reforma da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas, así como polo cumprimento das obrigas que a mesma lei lle impón respecto da forma de provisión dos seus postos de traballo.

En consecuencia, unha vez consultadas as organizacións sindicais presentes na Mesa Xeral de Negociación do persoal funcionario desta institución, o Pleno do Consello de Contas, na súa sesión do día 7 de xuño de 2017, adoptou o seguinte

ACORDO:

Primeiro. Modificar a vixente relación de postos de traballo do Consello de Contas nos termos que se sinalan neste acordo.

1. Crear os seguintes postos de traballo de persoal funcionario:

1.1. Denominación: auditor-director técnico de gabinete.

Forma de provisión: libre designación.

Grupo/subgrupo: A1.

Corpo/escala: xeral/especial.

Nivel: 28.

C. específico: 22.631,16 euros.

Adscrición administracións públicas: A12 (C.A. Galicia, outras CC.AA., Estado e CC.LL.).

Formación específica: experiencia en auditoría de contas/control económico-financeiro do sector público.

1.2. Denominación: auditor-técnico.

Forma de provisión: concurso específico.

Grupo/subgrupo: A1-A2.

Corpo/escala: xeral/especial.

Nivel: 28.

C. específico: 22.131,08 euros.

Adscrición administracións públicas: A12 (C.A. Galicia, outras CC.AA., Estado e CC.LL.).

Formación específica: experiencia en auditoría de contas/control económico-financeiro do sector público.

1.3. Denominación: técnico de informática.

Forma de provisión: concurso específico.

Grupo/subgrupo: A1-A2.

Corpo/escala: xeral/especial.

Nivel: 25.

C. específico: 17.600,20 euros.

Adscrición administracións públicas: A12 (C.A. Galicia, outras CC.AA., Estado e CC.LL.).

Formación específica: experiencia en administración de sistemas e análise e desenvolvemento de aplicacións.

1.4. Denominación: técnico-xurídico.

Tipo de posto: singularizado.

Forma de provisión: concurso específico.

Grupo/subgrupo: A1.

Corpo/escala: xeral/especial.

Nivel: 25.

C. específico: 17.600,20 euros.

Adscrición administracións públicas: A12 (C.A. Galicia, outras CC.AA., Estado e CC.LL.).

Titulación académica: licenciado en Dereito.

2. Amortizar os seguintes postos de traballo de persoal funcionario e eventual:

2.1. Denominación: asesor técnico.

Tipo de persoal: eventual.

2.2. Denominación: axudante de auditoría.

Nº: 047.

Forma de provisión: libre designación.

Grupo/subgrupo: A2-C1.

Corpo/escala: xeral/especial.

Nivel: 23.

C. específico: 14.849,12 euros.

Adscrición administracións públicas: A12 (C.A. Galicia, outras CC.AA., Estado e CC.LL.).

Formación específica: coñecementos de contabilidade e auditoría de contas.

2.3. Denominación: auxiliar administrativo.

Nº: 073.

Forma de provisión: libre designación.

Grupo/subgrupo: C1-C2.

Corpo/escala: xeral.

Nivel: 16.

C. específico: 8.700,80 euros.

Adscrición administracións públicas: A12 (C.A. Galicia, outras CC.AA., Estado e CC.LL.).

3. Modificar a forma de provisión dos restantes postos da relación de postos de traballo do consello nos seguintes termos:

Todos os postos de traballo reservados ao persoal funcionario de carreira proveranse polo procedemento do concurso específico salvo os que se clasifiquen na RPT como de provisión polo sistema de libre designación. Serán provistos polo sistema de libre designación os seguintes postos:

• Interventor nivel 30.

• Letrado maior nivel 30.

• Auditor-director técnico de gabinete nivel 28.

O posto de nivel 28, auditor-director técnico de gabinete, clasifícase como de libre designación de acordo co criterio de excepcionalidade que implica a especial responsabilidade por xestionar información especialmente reservada da institución ao desempeñar funcións de asesoramento e dependencia directa dun alto cargo.

De acordo coa disposición transitoria primeira da Lei 8/2015, do 7 de agosto, pola que se modifica a Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas, «o persoal que actualmente teña destino no Consello de Contas manterá o mesmo réxime xurídico e as condicións laborais que teña no momento da entrada en vigor da lei», polo que non se verá afectado por esta modificación do sistema de provisión do seu posto de traballo, realizada en aplicación do artigo 17.5 da Lei 6/1984, modificada pola citada Lei 8/2015.

4. Facúltase o conselleiro maior para proceder á publicación deste acordo no Diario Oficial de Galicia.

Incorpórase como anexo a nova versión da RPT coas modificacións aprobadas no presente acordo.

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2017

José Antonio Redondo López
Conselleiro maior do Consello de Contas de Galicia

ANEXO

PERSOAL FUNCIONARIO

Cod.

Denom.

Nivel

C. específico

F. prov.

Grupo

Corpo-escala

Adscr. a. p.

Tit. acad.

Formación especif.

Observacións

DEPARTAMENTOS SECTORIAIS

CC.F01.01.01

Auditor

30

29.115,36

CE

A1

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.01.02

Auditor

30

29.115,36

CE

A1

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.01.03

Auditor

30

29.115,36

CE

A1

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.01.04

Auditor

30

29.115,36

CE

A1

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.01.05

Auditor

30

29.115,36

CE

A1

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.01.06

Auditor

30

29.115,36

CE

A1

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.01.07

Auditor

30

29.115,36

CE

A1

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.01.08

Auditor

30

29.115,36

CE

A1

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.01.09

Auditor

30

29.115,36

CE

A1

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.01.10

Auditor

30

29.115,36

CE

A1

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.02.01

Auditor

28

22.631,16

CE

A1

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.02.02

Auditor

28

22.631,16

CE

A1

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.02.03

Auditor

28

22.631,16

CE

A1

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.02.04

Auditor

28

22.631,16

CE

A1

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.02.05

Auditor

28

22.631,16

CE

A1

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.02.06

Auditor

28

22.631,16

CE

A1

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.03.01

Auditor-dr. tec. gabinete

28

22.631,16

LD

A1

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.04.01

Auditor-técnico

28

22.131,08

CE

A1/A2

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.05.01

Técnico auditoría

26

20.377,68

CE

A1/A2

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.05.02

Técnico auditoría

26

20.377,68

CE

A1/A2

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.05.03

Técnico auditoría

26

20.377,68

CE

A1/A2

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.05.04

Técnico auditoría

26

20.377,68

CE

A1/A2

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.05.05

Técnico auditoría

26

20.377,68

CE

A1/A2

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.05.06

Técnico auditoría

26

20.377,68

CE

A1/A2

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.05.07

Técnico auditoría

26

20.377,68

CE

A1/A2

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.05.08

Técnico auditoría

26

20.377,68

CE

A1/A2

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.05.09

Técnico auditoría

26

20.377,68

CE

A1/A2

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.05.10

Técnico auditoría

26

20.377,68

CE

A1/A2

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.05.11

Técnico auditoría

26

20.377,68

CE

A1/A2

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.05.12

Técnico auditoría

26

20.377,68

CE

A1/A2

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.05.13

Técnico auditoría

26

20.377,68

CE

A1/A2

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.05.14

Técnico auditoría

26

20.377,68

CE

A1/A2

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.05.15

Técnico auditoría

26

20.377,68

CE

A1/A2

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.05.16

Técnico auditoría

26

20.377,68

CE

A1/A2

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.05.17

Técnico auditoría

26

20.377,68

CE

A1/A2

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.05.18

Técnico auditoría

26

20.377,68

CE

A1/A2

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.05.19

Técnico auditoría

26

20.377,68

CE

A1/A2

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.05.20

Técnico auditoría

26

20.377,68

CE

A1/A2

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.05.21

Técnico auditoría

26

20.377,68

CE

A1/A2

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.05.22

Técnico auditoría

26

20.377,68

CE

A1/A2

Xeral/especial

A12

 

Exp. en audit. de contas/control econ. e financ. do sector público

 

CC.F01.06.01

Axudante auditoría

23

14.849,16

CE

A2/C1

Xeral/especial

A12

 

Coñec. contab. e aud. contas

 

CC.F01.06.02

Axudante auditoría

23

14.849,16

CE

A2/C2

Xeral/especial

A12

 

Coñec. contab. e aud. contas

 

CC.F01.06.03

Axudante auditoría

23

14.849,16

CE

A2/C1

Xeral/especial

A12

 

Coñec. contab. e aud. contas

 

CC.F01.06.04

Axudante auditoría

23

14.849,16

CE

A2/C1

Xeral/especial

A12

 

Coñec. contab. e aud. contas

 

CC.F01.06.05

Axudante auditoría

23

14.849,16

CE

A2/C1

Xeral/especial

A12

 

Coñec. contab. e aud. contas

 

CC.F01.06.06

Axudante auditoría

23

14.849,16

CE

A2/C1

Xeral/especial

A12

 

Coñec. contab. e aud. contas

 

CC.F01.06.07

Axudante auditoría

23

14.849,16

CE

A2/C1

Xeral/especial

A12

 

Coñec. contab. e aud. contas

 

CC.F01.06.08

Axudante auditoría

23

14.849,16

CE

A2/C1

Xeral/especial

A12

 

Coñec. contab. e aud. contas

 

CC.F01.06.09

Axudante auditoría

23

14.849,16

CE

A2/C1

Xeral/especial

A12

 

Coñec. contab. e aud. contas

 

CC.F01.06.10

Axudante auditoría

23

14.849,16

CE

A2/C1

Xeral/especial

A12

 

Coñec. contab. e aud. contas

 

CC.F01.06.11

Axudante auditoría

23

14.849,16

CE

A2/C1

Xeral/especial

A12

 

Coñec. contab. e aud. contas

 

SECRETARÍA XERAL

CC.F02.01.01

Interventor

30

29.115,36

LD

A1

Xeral/especial

A12

 

Exp. fiscalización

 

CC.F02.02.01

Letrado maior

30

29.115,36

LD

A1

Xeral/especial

A12

Lic. Dereito

Exp. ases. xco.

 

CC.F02.02.02

Letrado

28

22.631,16

CE

A1

Xeral/especial

A12

Lic. Dereito

Exp. ases. xco.

 

CC.F02.03.01

X. serv. informática

28

22.631,16

CE

A1

Xeral/especial

A12

 

Exp. sist., redes voz, datos e inftca.

 

CC.F02.04.01

X. secc. xest. econ.

26

20.377,68

CE

A1/A2

Xeral

A12

 

Exp. xestión ecón.

 

CC.F02.04.02

X. secc. persoal

26

20.377,68

CE

A1/A2

Xeral

A12

 

Exp. admón. rr hh

 

CC.F02.04.03

X. secc. arq. e biblio.

26

20.377,68

CE

A1/A2

Especial

A12

 

Exp. arq., bibl. e centros doc.

 

CC.F02.04.04

Técnico informática

26

20.377,68

CE

A1/A2

Xeral/especial

A12

 

Exp. admón. sist. e anál. aplic.

 

CC.F02.05.01

Técnico informática

25

17.600,28

CE

A1/A2

Xeral/especial

A12

 

Exp. admón. sist. e anál. e desenv. aplic.

 

CC.F02.05.02

Técnico-xurídico

25

17.600,28

CE

A1

Xeral/especial

A12

Lic. Dereito

 

 

CC.F02.06.01

Axte. arq. e biblio.

22

13.764,24

CE

A2

Especial

A12

 

Exp. en arquivos

 

CC.F02.06.02

Admvo. informática

22

13.764,24

CE

C1

Xeral/especial

A12

 

Exp. en program. e asist. usuario

 

CC.F02.07.01

Secretaria. S. X.

18

9.916,44

CE

C1/C2

Xeral

A12

 

 

 

CC.F02.08.01

Auxiliar-admvo. (secr. N 30)

16

9.555,12

CE

C1/C2

Xeral

A12

 

 

 

CC.F02.08.02

Auxiliar-admvo. (secr. N 30)

16

9.555,12

CE

C1/C2

Xeral

A12

 

 

 

CC.F02.09.01

Auxiliar-administrativo

16

8.700,84

CE

C1/C2

Xeral

A12

 

 

 

CC.F02.09.02

Auxiliar-administrativo

16

8.700,84

CE

C1/C2

Xeral

A12

 

 

 

CC.F02.09.03

Auxiliar-administrativo

16

8.700,84

CE

C1/C2

Xeral

A12

 

 

 

CC.F02.09.04

Auxiliar-administrativo

16

8.700,84

CE

C1/C2

Xeral

A12

 

 

 

CC.F02.09.05

Auxiliar-administrativo

16

8.700,84

CE

C1/C2

Xeral

A12

 

 

 

CC.F02.09.06

Auxiliar-administrativo

16

8.700,84

CE

C1/C2

Xeral

A12

 

 

 

CC.F02.09.07

Auxiliar-administrativo

16

8.700,84

CE

C1/C2

Xeral

A12

 

 

 

CC.F02.09.08

Auxiliar-administrativo

16

8.700,84

CE

C1/C2

Xeral

A12

 

 

Ocupado por Int.

CC.F02.09.09

Auxiliar-administrativo

16

8.700,84

CE

C1/C2

Xeral

A12

 

 

Ocupado por Int.

CC.F02.09.10

Auxiliar-administrativo

16

8.700,84

CE

C1/C2

Xeral

A12

 

 

Ocupado por Int.

CC.F02.09.11

Auxiliar-administrativo

16

8.700,84

CE

C1/C2

Xeral

A12

 

 

Ocupado por Int.

CC.F02.09.12

Auxiliar-administrativo

16

8.700,84

CE

C1/C2

Xeral

A12

 

 

Ocupado por Int.

CC.F02.09.13

Auxiliar-administrativo

16

8.700,84

CE

C1/C2

Xeral

A12

 

 

Ocupado por Int.

CC.F02.09.14

Auxiliar-administrativo

16

8.700,84

CE

C1/C2

Xeral

A12

 

 

Ocupado por Int.

CC.F02.09.15

Auxiliar-administrativo

16

8.700,84

CE

C1/C2

Xeral

A12

 

 

Ocupado por Int.

Adscrición admón. púb. A12: Comunidade Autónoma de Galicia, outras comunidades, Estado e corporacións locais

Forma provisión: LD= libre designación, C= concurso, CE= concurso específico

PERSOAL LABORAL

Cod.

Denominación

F. prov.

Grupo

Categoría

Tit. acad.

Formación específica

Observacións

CC.L02.01.01

Condutor alto cargo

 

Especialistas e encargados

Conductor alto cargo

 

 

 

CC.L02.01.02

Condutor alto cargo

 

Especialistas e encargados

Conductor alto cargo

 

 

 

CC.L02.01.03

Condutor alto cargo

 

Especialistas e encargados

Conductor alto cargo

 

 

 

CC.L02.01.04

Condutor alto cargo

 

Especialistas e encargados

Conductor alto cargo

 

 

 

CC.L02.01.05

Condutor alto cargo

 

Especialistas e encargados

Conductor alto cargo

 

 

 

CC.L02.01.06

Condutor alto cargo

 

Especialistas e encargados

Conductor alto cargo

 

 

 

CC.L02.02.01

Conserxe

 

Oficiais de 2ª admvos.

Conserxe

 

 

 

CC.L02.03.01

Ordenanza

 

Persoal subalterno

Ordenanza