Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 128 Xoves, 6 de xullo de 2017 Páx. 32876

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

ORDE do 30 de xuño de 2017 pola que se incrementa a dotación orzamentaria da Orde do 31 de xaneiro de 2017 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control.

A Orde do 31 de xaneiro de 2017 (DOG núm. 22, do 1 de febreiro), regula o procedemento para a solicitude, tramitación e concesión, para o ano 2017, das axudas previstas dentro do réxime do pagamento único e doutros réximes de axuda directa á agricultura e gandaría, e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control.

Na súa disposición adicional primeira precísanse as aplicacións orzamentarias e o importe económico previsto para o financiamento das ditas axudas. Na súa disposición adicional segunda, sinálase que as dotacións iniciais se poderán incrementar, se for procedente, tramitando o expediente de modificación de crédito oportuno.

Coa finalidade de poder amparar todas as solicitudes das axudas especificadas no título II da orde, relativas aos pagamentos directos á agricultura e á gandaría no marco da aplicación da política agrícola común en Galicia, financiadas polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) e xestionadas polo Fondo Galego de Garantía Agraria, posto que a dotación existente resulta insuficiente, a Consellería de Facenda autorizou un expediente de ampliación de crédito por importe de 123.087.304,24 €, polo que cómpre, mediante esta orde, incrementar a dotación orzamentaria consignada para a concesión das mencionadas axudas.

En consecuencia, e de conformidade co disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,

DISPOÑO:

Artigo 1. Incremento de crédito

1. A dotación orzamentaria prevista para as axudas especificadas no título II da Orde do 31 de xaneiro de 2017 (DOG núm. 22, do 1 de febreiro), conforme a disposición adicional primeira, parágrafo 1, alínea b) da dita orde, increméntase no importe de 123.087.304,24 euros, e con cargo á aplicación 13.80.713F.779.1, primas gandeiras, dos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para 2017, polo que o importe total para as axudas desta alínea e desta aplicación orzamentaria, despois deste incremento é de 166.803.723,2 euros.

2. En todo caso, a concesión das axudas reguladas na dita orde estará limitada ás dispoñibilidades orzamentarias.

Artigo 2. Ausencia de efectos sobre o prazo de solicitudes

O incremento de crédito previsto no artigo único desta orde non afecta ao prazo de presentación de solicitudes establecido na devandita Orde do 31 de xaneiro de 2017 (DOG núm. 22, do 1 de febreiro).

Artigo 3. Recursos

A presente orde, que pon fin á vía administrativa, poderá ser recurrida potestativamente en reposición no prazo dun mes desde a súa publicación, de conformidade co disposto no artigo 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ser impugnada directamente ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, segundo o disposto no artigo 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde.

Disposición derradeira

Esta orde terá efectos a partir do día seguinte da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 30 de xuño de 2017

Ángeles Vázquez Mejuto
Conselleira do Medio Rural