Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 128 Xoves, 6 de xullo de 2017 Páx. 32857

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 23 de xuño de 2017 pola que se fai pública a resolución de axudas ao alumnado de segundo e posteriores cursos matriculado nas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso 2016/17, nas ramas de coñecemento afectadas polos cambios de requisitos académicos introducidos polo Real decreto 1000/2012, do 29 de xuño (Boletín Oficial del Estado número 160, do 5 de xullo).

Pola Orde do 15 de decembro de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 16 de xaneiro de 2017), aprobáronse as bases e procedeuse á convocatoria de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, ao alumnado de segundo e posteriores cursos matriculado nas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso 2016/17, nas ramas de coñecemento afectadas polos cambios de requisitos académicos introducidos polo Real decreto 1000/2012, do 29 de xuño (Boletín Oficial del Estado número 160, do 5 de xullo).

De acordo co establecido no artigo 9 da orde de convocatoria, desde o día 7 ao 24 abril de 2017 expuxéronse as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación, podendo durante ese mesmo prazo as persoas interesadas formular reclamacións ou emendar erros e a falta de documentación ante a Secretaría Xeral de Universidades.

Transcorrido este prazo, as solicitudes admitidas foron estudadas pola comisión avaliadora nomeada na propia orde de convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 12 das bases da convocatoria e atendendo ao informe-proposta elevado pola citada comisión avaliadora a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería,

RESOLVE:

Artigo 1

Concederlle a axuda de matrícula ao alumnado universitario que se relaciona na listaxe de concedidas do anexo I desta orde e pola contía que en cada caso se sinala.

Artigo 2

O aboamento da axuda de matrícula farase nun pagamento único na conta bancaria indicada pola persoa interesada.

Artigo 3

Denegarlle a axuda ao alumnado que se relaciona no anexo II desta orde como solicitudes denegadas, pola causa que en cada caso se sinala.

Artigo 4

O incumprimento por parte da persoa beneficiaria de calquera das condicións e obrigas establecidas nesta orde e demais normas aplicables, poderá constituír causa determinante de revogación da axuda e do reintegro total ou parcial polo/a beneficiario/a das cantidades percibidas xunto cos xuros de demora que lle puideran corresponder en cada caso, en aplicación do disposto nos artigos 33 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 5

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas afectadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no DOG, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 23 de xuño de 2017

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I
Solicitantes concedidos

Nº de exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universidade

Titulación

Rama

Proposto

2017/000021-0

39457921H

Abilleira Lorenzo, Adrián

UVIGO

G-V-02: Belas Artes

Artes e Humanidades

862,90

2017/000442-0

47434049E

Afonso Saavedra, Ignacio

UDC

G-C-11: Educación Primaria

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000401-0

45957755Y

Aira Domínguez, Tirso

UDC

G-C-18: Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

Enxeñaría e Arquitectura

431,45

2017/000121-0

33555368R

Aira Rodríguez, Miguel

UVIGO

G-V-32: Linguas Estranxeiras

Artes e Humanidades

618,10

2017/000083-0

47364795K

Alejandre de Vasconcelos, Jennifer

UDC

G-C-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000243-0

53192602L

Alonso Iglesias, Laura

UVIGO

G-V-11: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000310-0

44492903R

Alonso Rodríguez, Sara

USC

G-S-36: Pedagoxía

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000161-0

35577111K

Álvarez Moure, Marcos

UVIGO

G-S-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000196-0

77460558P

Álvarez Vales, Cristina

USC

G-S-17: Enxeñaría Informática

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2017/000353-0

48118994G

Aradas Souto, Marta

UDC

G-C-29: Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000236-0

49710017W

Arce Sabin, Abraham Enmanue

UVIGO

G-S-17: Enxeñaría Informática

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2017/000194-0

53486672B

Argibay Hermo, Alberto

UVIGO

G-V-06: Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000031-0

77483308B

Arosa Barco, José Luis

USC

G-S-39: Relacións Laborais e Recursos Humanos

Ciencias Sociais e Xurídicas

309,05

2017/000122-0

48114732C

Barbeito Pajarrón, Mariana

UDC

G-C-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

309,05

2017/000435-0

77465120Q

Barreiro Casas, Miriam

USC

G-S-27: Lingua e Literatura Inglesas

Artes e Humanidades

618,10

2017/000340-0

34879483Y

Barros López, Sara

USC

G-S-27: Lingua e Literatura Inglesas

Artes e Humanidades

618,10

2017/000241-0

54153479W

Bello Nicolini, Marta

UDC

G-C-06: Ciencias Empresariais

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000004-0

53117764T

Bernárdez Gómez, Sheila

UVIGO

G-V-21: Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2017/000341-0

35489928P

Bóveda Prado, Víctor

UVIGO

G-V-20: Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2017/000199-0

45952983H

Brea Postorivo, María José

UVIGO

G-V-15: Educación Primaria

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000292-0

53820175Z

Caballero Saiz, Inés

UVIGO

G-V-15: Educación Primaria

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000251-0

32720903E

Calvo Cartelle, Candela

UDC

G-C-08: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000438-0

53975909S

Cameselle Quintas, Inés

USC

G-S-27: Lingua e Literatura Inglesas

Artes e Humanidades

618,10

2017/000093-0

35579258Y

Campo Pérez, Sarai

USC

G-S-20: Filoloxía Clásica

Artes e Humanidades

618,10

2017/000052-0

78801253X

Carou González, Sergio

UDC

G-C-09: Economía

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000016-0

44487587K

Carrera López, Daniel

UDC

G-C-05: Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000002-0

34630490B

Casado Rodríguez, Clara

UVIGO

G-V-25: Enxeñaría en Química Industrial

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2017/000271-0

47401157C

Casal Arcas, Jessica

UDC

G-C-11: Educación Primaria

Ciencias Sociais e Xurídicas

309,05

2017/000347-0

46491862F

Casas Pérez, Flora María

UVIGO

G-V-11: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000465-0

77463544G

Castro Calvo, Eugenia

UVIGO

G-V-37: Tradución e Interpretación

Artes e Humanidades

309,05

2017/000417-0

34878621H

Castro Fernández, Alba

UVIGO

G-V-36: Traballo Social

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000080-0

35585034D

Castro González, Lucas

UVIGO

G-V-11: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000078-0

54232152S

Castro Rengifo, Ingrith Tatiana

UVIGO

G-V-13: Economía

Ciencias Sociais e Xurídicas

309,05

2017/000174-0

53484344Y

Cespón Fungueiriño, Iván

USC

G-S-32: Mestre de Educación Primaria

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000368-0

44092705A

Chas Álvarez, Lucía

UDC

G-C-21: Enxeñaría Informática

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2017/000011-0

77463404W

Chaves Abelleira, Alba

UVIGO

G-V-33: Publicidade e Relacións Públicas

Ciencias Sociais e Xurídicas

309,05

2017/000124-0

X9641738T

Chekhov, Iván

USC

G-S-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000367-0

78807986G

Cives Caamaño, Claudia María

USC

G-S-25: Lingua e Literatura Españolas

Artes e Humanidades

618,10

2017/000138-0

35588762B

Codeseda Porto, Leticia

UVIGO

G-V-07: Ciencias da Linguaxe E Estudos Literarios

Artes e Humanidades

618,10

2017/000362-0

54155609Q

Cores Rodríguez, Carlota

UDC

G-C-08: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000069-0

45142664N

Cortés Toloza, José Martín

UVIGO

G-V-15: Educación Primaria

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000013-0

32720321S

Coya Iglesias, Lucía

UDC

G-C-08: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000349-0

53487205S

Deán Cárdenas, Juan Carlos

USC

G-S-27: Lingua e Literatura Inglesas

Artes e Humanidades

618,10

2017/000276-0

Y4366226N

Devesa di Giosia, Daniel Alexande

UVIGO

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000155-0

34281563V

Díez Rivas, Ana

USC

G-S-23: Historia

Artes e Humanidades

618,10

2017/000168-0

79338280X

Diz Pena, Tamara

UDC

G-C-05: Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000398-0

77004159K

Domínguez Alonso, Jonathan

UVIGO

G-V-20: Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2017/000258-0

45959160P

Domínguez Blanco, Patricia

USC

G-S-39: Relacións Laborais e Recursos Humanos

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000047-0

39492723K

Domínguez Pérez, Naomi

UVIGO

G-V-01: Administración E Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000134-0

34288915D

Dopico Novo, Alba

USC

G-S-06: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000365-0

54224992P

Doval Rivademar, Laura

USC

G-S-06: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000032-0

78532708J

Español Alfonso, Cristian

UVIGO

G-V-23: Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2017/000090-0

76734167A

Fasero Rodríguez, Esther

UVIGO

G-V-14: Educación Infantil

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000113-0

35491711C

Fernández Abalo, José María

UVIGO

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000393-0

35576703G

Fernández Loureiro, Alba

USC

G-S-23: Historia

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000238-0

77478062D

Fernández Porto, Eligio Manuel

UVIGO

G-V-20: Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2017/000202-0

76584528W

Fernández Rodríguez, Noelia

UDC

G-C-35: Tecnoloxía da Enxeñaría Civil

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2017/000042-0

53820059J

Fernández Vilas, Enrique

UDC

G-S-03: Ciencia Política e da Administración

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000190-0

32727527E

Fernández Vilela, Emma

USC

G-S-32: Mestre de Educación Primaria

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000040-0

53199387L

Fraguas Rocha, Diego

UVIGO

G-S-32: Mestre de Educación Primaria

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000409-0

35487522V

Freire González, José Agustín

UDC

G-C-16: Enxeñaría de Obras Públicas

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2017/000219-0

35485849T

Fresco Castro, Daniel

USC

G-S-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000280-0

77465081T

García Buceta, Lydia

UVIGO

G-V-21: Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2017/000354-0

34285627X

García García, Alexandre Xosé

UVIGO

G-V-15: Educación Primaria

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000447-0

32714484C

Gato Sabín, Carlos Manuel

UDC

G-C-19: Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2017/000088-0

47439979H

Gómez Blanco, Ana

USC

G-S-39: Relacións Laborais e Recursos Humanos

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000061-0

39452276P

Gómez Domínguez, Carla

UVIGO

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000429-0

77015106C

Gómez García, Adrián

UDC

G-C-21: Enxeñaría Informática

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2017/000147-0

77466308P

Gómez López, Eva

USC

G-S-27: Lingua e Literatura Inglesas

Artes e Humanidades

618,10

2017/000025-0

53199772J

Gómez Marchante, Marina

USC

G-V-02: Belas Artes

Artes e Humanidades

431,45

2017/000066-0

44483284L

González Ferreira, Cristina

UVIGO

G-V-38: Turismo

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000159-0

53309202D

González Pombo, Alba

UDC

G-C-16: Enxeñaría de Obras Públicas

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2017/000350-0

44499288S

Graña Álvarez, Roberto

UVIGO

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000142-0

78807163D

Grela Nouche, Carlos

USC

G-S-39: Relacións Laborais e Recursos Humanos

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000128-0

39488695H

Guzmán Prieto, Elizabeth

USC

G-S-24: Historia da Arte

Artes e Humanidades

618,10

2017/000463-0

78806925R

Hassani Antelo, Arazu

USC

G-S-26: Lingua e Literatura Galegas

Artes e Humanidades

618,10

2017/000359-0

34288174G

Iglesias Padín, María Noelia

USC

G-S-06: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000207-0

35628850X

Iglesias Rosillo, Jennifer

USC

G-S-24: Historia da Arte

Artes e Humanidades

618,10

2017/000216-0

06334049X

Kouyess Sellami, Fatima Ezzahra

UDC

G-C-15: Enxeñaría Mecánica

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2017/000388-0

34878860G

Leiros Iglesias, Iván

UVIGO

G-V-36: Traballo Social

Ciencias Sociais e Xurídicas

309,05

2017/000260-0

79340703H

Liñares Cabezas, Miana

UDC

G-C-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000187-0

35630644X

Liu Zhu, Lisa

USC

G-S-06: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000133-0

53181615A

López Arce, Laura

UVIGO

G-V-35: Relacións Laborais e Recursos Humanos

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000329-0

34279373N

López Fernández, Duarte

USC

G-S-27: Lingua e Literatura Inglesas

Artes e Humanidades

618,10

2017/000448-0

35491677D

López Fernández, Sergio

UVIGO

G-V-06: Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000316-0

47439621M

López Figueroa, Raquel

UDC

G-C-11: Educación Primaria

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000456-0

78802855W

López Lires, Yolanda

USC

G-S-39: Relacións Laborais e Recursos Humanos

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000180-0

34276032Y

López Vázquez, Nerea

UVIGO

G-V-36: Traballo Social

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000145-0

77009713D

Lorenzo Broullón, Sarai

UVIGO

G-V-02: Belas Artes

Artes e Humanidades

862,90

2017/000178-0

53612885T

Lorenzo Gutiérrez, Tania

USC

G-S-18: Enxeñaría Química

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2017/000363-0

77422852E

Maquieira Rodríguez, Aitor

UVIGO

G-V-12: Dirección e Xestión Pública

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000140-0

34277000P

Martínez Álvarez, María

USC

G-S-06: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000070-0

46097403K

Martínez Camiño, Rebeca

USC

G-S-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000471-0

77463855Q

Martínez Pastoriza, Tamara

USC

G-S-44: Xornalismo

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000044-0

54652868S

Mejía Álvarez, Verónica V.

USC

G-S-31: Mestre de Educación Infantil

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000068-0

15493606R

Mera Manteca, Ainara

UVIGO

G-V-11: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000296-0

53798000B

Miguens Dieste, Lorena

USC

G-S-07: Economía

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000405-0

77463981G

Miranda Sarasate, Noelia

UVIGO

G-V-10: Comercio

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000117-0

79347214C

Moar Botana, Damián

UDC

G-C-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000308-0

45960347E

Moldes Cañete, Ainoa

USC

G-S-31: Mestre de Educación Infantil

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000158-0

32726366B

Montero Rodríguez, Patricia

USC

G-S-06: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000358-0

77412342T

Moreira Cepeda, Gabriel

UVIGO

G-V-38: Turismo

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000153-0

44656539S

Mouro Vázquez, Celtia

UVIGO

G-V-36: Traballo Social

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000439-0

44484898T

Muñoz Ruiz, Daniel

USC

G-S-39: Relacións Laborais e Recursos Humanos

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000227-0

58459736S

Navarro Kretova, Darya

UVIGO

G-V-37: Tradución e Interpretación

Artes e Humanidades

618,10

2017/000403-0

53797149B

Nieto Pazos, Lucía

UVIGO

G-V-19: Enxeñaría da Enerxía

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2017/000086-0

X8600228E

Oprea , Ingrid Mihaela

UVIGO

G-V-35: Relacións Laborais e Recursos Humanos

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000230-0

77481128Q

Otero Fernández, Marta

USC

G-S-06: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000231-0

39450025B

Otero Lago, Ana

UDC

G-C-34: Socioloxía

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000237-0

35576187V

Otero Ubeira, Andrea

USC

G-S-06: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000274-0

34281160M

Pardo Fernández, Claudia

USC

G-S-25: Lingua e Literatura Españolas

Artes e Humanidades

618,10

2017/000056-0

53795913V

Paz Ayaso, María

USC

G-S-32: Mestre de Educación Primaria

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000248-0

45845630Y

Peleteiro Abeal, Rebeca Inmacula

UDC

G-C-08: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

309,05

2017/000315-0

78810163L

Pensado Lamela, Samuel Modesto

UDC

G-C-05: Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000184-0

49208725H

Perea Tizón, Carlos

UVIGO

G-V-29: Enxeñaría Mecánica

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2017/000162-0

53613321E

Pereira Chapela, Laura

UVIGO

G-V-15: Educación Primaria

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000225-0

49473937V

Pereira Piñeiro, Nerea

UDC

G-C-09: Economía

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000213-0

54131323H

Pereiro Miguel, Javier

UDC

G-C-15: Enxeñaría Mecánica

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2017/000077-0

15494117Y

Pérez Enes, Irene

USC

G-S-28: Lingua e Literatura Modernas

Artes e Humanidades

618,10

2017/000206-0

39452254D

Pérez Maya, Javier

UVIGO

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000144-0

54128831X

Pérez Olivares, Adriana Carolin

UDC

G-C-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000295-0

39469090D

Pérez Rivas, Cristina María

UVIGO

G-V-11: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000252-0

49201134V

Piñeiro Tajes, Alba María

USC

G-S-06: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

309,05

2017/000111-0

35488590G

Portas Chantada, Miriam

UVIGO

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000181-0

35576859E

Porto Prieto, María Lourdes

USC

G-S-24: Historia da Arte

Artes e Humanidades

618,10

2017/000376-0

77479025Y

Pousada Núñez, Silvia

UVIGO

G-V-15: Educación Primaria

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000369-0

34280885Y

Racamonde Antas, Cristina

USC

G-S-24: Historia da Arte

Artes e Humanidades

618,10

2017/000035-0

39461558K

Rajoy Reguera, Guillermo

USC

G-S-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000346-0

47436547J

Rama Fraga, Caterina

USC

G-S-21: Filosofía

Artes e Humanidades

618,10

2017/000173-0

48119306V

Ramos Portela, Sergio

UVIGO

G-V-24: Enxeñaría en Organización Industrial

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2017/000101-0

53197911S

Remiro González, Ana

UVIGO

G-V-13: Economía

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000030-0

44489101V

Ríos García, Alba

USC

G-S-07: Economía

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000064-0

33559250L

Rodrigues Arias, Carla

USC

G-S-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000391-0

36172617B

Rodríguez Alonso, Sara

UVIGO

G-V-14: Educación Infantil

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000091-0

34275406R

Rodríguez Díaz, Nerea

USC

G-S-31: Mestre de Educación Infantil

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000001-0

44489667P

Rodríguez Fernández, Gloria

USC

G-S-27: Lingua e Literatura Inglesas

Artes e Humanidades

618,10

2017/000352-0

78801329V

Rodríguez Fernández, Olalla

UDC

G-C-26: Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios

Artes e Humanidades

618,10

2017/000049-0

53613354D

Rodríguez Gallego, Lara

UVIGO

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000195-0

35598799C

Rodríguez Padín, Rocío

USC

G-S-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000305-0

77484640D

Rodríguez Pazos, Alberto

USC

G-S-23: Historia

Artes e Humanidades

309,05

2017/000197-0

39490397H

Rodríguez Vicente, Carla

UVIGO

G-V-11: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000167-0

Y0918563A

Rojas Gavidia, Luis Fernando

UVIGO

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000149-0

35601769T

Sabarís Figueira, Noelia

USC

G-S-03: Ciencia Política e da Administración

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000003-0

54130086T

Sánchez Demars, Natalia B.

UDC

G-C-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000327-0

77464338Q

Sánchez-Agustin Rodríguez, Ana

USC

G-S-27: Lingua e Literatura Inglesas

Artes e Humanidades

618,10

2017/000104-0

45159541F

Santorum Nores, Lucía

UVIGO

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000058-0

53614904H

Santos Rodal, Bárbara

UVIGO

G-V-19: Enxeñaría da Enerxía

Enxeñaría e Arquitectura

431,45

2017/000182-0

45142101R

Seoane Cid, Antía

UVIGO

G-V-11: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000427-0

Y1242599S

Silva Solano, Katheryne Miche

UVIGO

G-V-35: Relacións Laborais e Recursos Humanos

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000072-0

78801330H

Silvariño Espasandín, Jonatan

UDC

G-C-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000420-0

48111382M

Simón Fariña, María Cristina

USC

G-S-24: Historia da Arte

Artes e Humanidades

618,10

2017/000075-0

77461491K

Sineiro Sueiro, Sandra

USC

G-S-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

309,05

2017/000255-0

53820726J

Soto Valladares, Patricia

UVIGO

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000177-0

45956521Z

Souto Duarte, Melissa

USC

G-S-08: Educación Social

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000272-0

15493068S

Souto Prado, Sergio

UVIGO

G-V-06: Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000269-0

49683262L

Teles Porto, Amanda

USC

G-S-14: Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais

Enxeñaría e Arquitectura

431,45

2017/000382-0

78803657E

Tomé Pazos, Ángela

USC

G-S-24: Historia da Arte

Artes e Humanidades

618,10

2017/000259-0

78803596F

Trigo Carreira, Javier

UVIGO

G-V-23: Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2017/000123-0

53795478L

Tubío Pérez, Sara

USC

G-S-06: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000062-0

48112821H

Varela Verdes, Andrea

UDC

G-C-08: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000060-0

35490132M

Vázquez Herbón, Yolanda

USC

G-S-07: Economía

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000100-0

45143559X

Vázquez Molina, Daniel

UVIGO

G-V-23: Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2017/000105-0

44664095G

Vázquez Novoa, David

UVIGO

G-V-39: Xeografía e Historia

Artes e Humanidades

618,10

2017/000416-0

76736918V

Vázquez Rodríguez, Isabel

UDC

G-C-05: Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000355-0

32710000K

Veiga Castro, Laura

UDC

G-C-12: Educación Social

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000022-0

45958653F

Vidal Barbazán, Isabel

USC

G-S-07: Economía

Ciencias Sociais e Xurídicas

309,05

2017/000458-0

47388016N

Vidal Calón, Jorge

UDC

G-C-16: Enxeñaría de Obras Públicas

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2017/000201-0

36175657S

Vila Márquez, Adrián

UVIGO

G-V-11: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000131-0

78810935D

Vila Rial, Beatriz

USC

G-S-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2017/000302-0

47439462F

Villar Lampón, Cristina

USC

G-S-06: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

ANEXO II
Solicitantes denegados

Nº de exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universidade

Motivo denegación

2017/000139-0

77011514Q

Acuña Riveiro, Eva

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000289-0

45873641A

Agra Manzano, Antonio

USC

Por falta de documentación

2017/000309-0

51550536S

Aguilar Obando, Bruno Fabricio

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000402-0

53820432H

Aicardo Muñoz, Antonio

USC

Por falta de documentación

2017/000186-0

53487352R

Alcalde Triñanes, Diego

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000071-0

35576113N

Alén Sío, Gabriel

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000356-0

53818501L

Alonso Comesaña, Leticia

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000217-0

39497856W

Alonso Vizoso, Uxía

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000166-0

44468965Y

Álvarez Bouzo, Zaira

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000114-0

33561695A

Álvarez Fernández, Jeanne

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000370-0

45140376R

Álvarez Fernández, Tania

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000454-0

53976403A

Álvarez Gómez, Borja

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000335-0

34280771F

Álvarez Martínez, Adrián

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000076-0

44656771V

Álvarez Rodríguez, Carla

USC

Por falta de documentación

2017/000154-0

78809472H

Alvite Souto, Irene

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000320-0

32708779L

Amado Fuentes, Adrián

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000008-0

32704086H

Amarelo Montero, Daniel

USC

Por falta de documentación

2017/000284-0

77014335P

Andrade Guillén, Patricia María

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000254-0

35586044F

Andrés Fernández, Sara

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000383-0

54131481S

Area Alonso, Daniel

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000171-0

53489254V

Argibay Suárez, Manuel

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000007-0

53183677H

Armiño Franco, Brais

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000324-0

44839880T

Arteaga Rico, Alejandro

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000051-0

39450928V

Arthur López, Charity

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000074-0

33561658N

Babío Barreiro, Rubén

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000443-0

77462827T

Baltasar Alonso, Carlos

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000390-0

39461260E

Bao Pérez, Lorena

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000150-0

76735384R

Baranda Casares, Iria

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000377-0

54150237A

Barreira Varela, Fátima

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000146-0

39485239N

Barros González, Rubén

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000179-0

45905553Z

Bautis García, Eduardo Jesús

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000229-0

53817343B

Blanco Alonso, Miguel A.

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000451-0

44845961D

Blanco García, Alejandro

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000297-0

35488756D

Blanco González, Raquel

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000097-0

45959872F

Blanco Montero, Clara

USC

Por falta de documentación

2017/000175-0

44499203E

Blanco Souto, Nerea Virginia

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000432-0

44661161Z

Bóveda Domínguez, Moraima

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000102-0

78811608S

Brenlla Mariño, Ángela

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000381-0

45158879N

Cabanelas Pérez, Laura

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000221-0

X6570246C

Calupeteca, Maria Jogrina

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000303-0

49206917G

Cambeiro Martínez, Sara

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000165-0

77479583N

Campaño Fernández, Alicia

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000339-0

35584974H

Capón Alonso, Nerea

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000109-0

35600272K

Cardalda Serantes, Borja

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000037-0

71898490F

Carreño Fernández, Cristina

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000038-0

35587091L

Carrera Lage, Silvia

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000396-0

77411328K

Carrizo Marchena, Sara

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000242-0

39455871S

Carrón Gómez, Marta

USC

Por falta de documentación

2017/000185-0

32708725B

Caruncho Mourente, Cristina

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000115-0

45960496X

Casal Calvo, José Antonio

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000440-0

33557888Z

Castiñeira Bayo, Alba

USC

Por falta de documentación

2017/000130-0

45957801Y

Castro Bacariza, Beatriz C.

UDC

Por falta de documentación

2017/000015-0

45848913T

Castro Castro, Miguel Ángel

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000299-0

35587262Y

Castro Míguez, Rubén

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000445-0

76579089Z

Castro Parajes, David

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000176-0

39461770A

Celaya Estévez, Marta

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000094-0

32720598Q

Chao Novo, Itziar

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000294-0

33561055F

Cobas Pena, Sandra

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000127-0

44093888J

Conde Canda, David

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000466-0

45956914Q

Conde Taboada, Montserrat

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000073-0

71470542C

Cordero Pérez, Óscar

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000267-0

53199393W

Costa Juncal, Marta

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000103-0

32725662C

Couselo Barrio, Ángel Domingo

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000223-0

53613274K

Crespo Cidrás, Daniel

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000067-0

39493539D

Crespo Lago, Laura

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000323-0

76735488J

Crespo Rodríguez, Esperanza

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000189-0

17463338J

Cruz Fernández, Sara

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000053-0

35578957G

Dámaso Rodicio, Lara

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000386-0

33547881N

De Antonio García, Dionisio

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000351-0

34884511C

De la Huerga Díaz, Lara

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000414-0

32723032N

Díaz Fontenla, Fátima

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000406-0

34286929R

Domínguez Casanova, Laura

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000012-0

35575087K

Domínguez Coello, Laura

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000046-0

15492164P

Domínguez Cuña, José Carlos

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000344-0

77477710W

Domínguez Ferreira, María

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000331-0

53198019P

Domínguez Freitas, Lorena

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000135-0

44664557Y

Domínguez Valeiras, Sandra

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000009-0

32718550S

Dopico Tellado, Eva

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000092-0

39511083G

Escáneo Otero, Daniel

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000364-0

77015421J

Fagines Puertas, Andrea

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000048-0

49914066H

Falcón Saldaña, Eric Albert

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000107-0

53199111L

Febreiro Costas, Andrea

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000325-0

54131961N

Feijóo Fernández, Daniel

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000005-0

44490211T

Fernández Armesto, Manuel

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000137-0

78811609Q

Fernández Boullón, Lorena

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000106-0

44658760M

Fernández Conde, Pilar

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000287-0

35579855M

Fernández Lomba, Alejandro

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000379-0

44658015L

Fernández López, Manuel Jesús

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000262-0

45142254Q

Fernández Martínez, Naiara

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000224-0

35488143V

Fernández Pardal, Verónica

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000214-0

45861960Y

Fernández Rama, Tamara

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000043-0

45793914V

Fernández Santos, Ana María

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000449-0

76717358F

Fernandez Traba, Fernando Breixo

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000336-0

53187666M

Fernández Venade, Adrián

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000160-0

53199360S

Fernández Villar, Guillermina

USC

Por falta de documentación

2017/000169-0

44092091X

Ferradas Castro, Beatriz

USC

Por falta de documentación

2017/000247-0

53189631S

Ferreiro Gonda, Francisco Javie

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000291-0

76737368F

Ferrer Moldes, Adán

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000293-0

15492860Z

Flores Gómez, Lucía

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000019-0

48115070J

Fondo Torres, Óscar

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000279-0

34281074B

Fontal Balboa, Andrea

USC

Por falta de documentación

2017/000266-0

77463383G

Fontán Álvarez, Carla

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000233-0

77543261A

Freigenedo Franco, Gabriel

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000129-0

77459214K

Freijeiro Martín, Daniel

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000253-0

78809425V

Freire Novo, Sabela

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000065-0

53306749V

Freire Roel, Antón

USC

Por falta de documentación

2017/000087-0

44656227W

Freiría Fidalgo, Rebeca

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000096-0

35592335L

Galdo García, Adriana

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000430-0

06292579D

Gallego Becerra, Miguel Ángel

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000265-0

34282924K

Gallego Orero, Carmen

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000240-0

36176303V

García Costas, Rubén

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000014-0

39495536M

García Espadín, Desiree

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000118-0

71463826C

García Fuentes, Jorge

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000120-0

71463827K

García Fuentes, María

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000275-0

47437092Y

García García, Alba María

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000028-0

45846243K

García Rodríguez, Brais Manuel

USC

Por falta de documentación

2017/000357-0

17463217F

García Roselló, Marcos

USC

Por falta de documentación

2017/000226-0

15492269K

Garrido Burgo, Ángel

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000085-0

77009401L

Gayo Calo, Irene

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000191-0

75939882T

Gayol Márquez, Mónica

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000434-0

78803048B

Gerpe Méndez, Laura

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000095-0

78805497E

Gesto Casas, Tamara

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000342-0

77548158R

Gil Vázquez, Zulema

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000246-0

77462988T

Gómez Dozo, Damián

USC

Por falta de documentación

2017/000232-0

53975721B

Gómez Silva, Adrián

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000408-0

44094086G

González Abeledo, Cristina

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000380-0

45849253H

González Cao, Manuel

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000110-0

45141262J

González Domínguez, Alba

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000081-0

39450967X

González Estévez, Ana

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000220-0

44492865D

González Gómez, Martín

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000283-0

53973938E

González González, Iván

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000452-0

34278504V

González Rodríguez, Naír

UDC

Por falta de documentación

2017/000459-0

47389075J

Grela Rodríguez, Soraya

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000282-0

34285979V

Guerra Expósito, Ana

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000464-0

49946646F

Guerrero Taibo, Yonilín

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000099-0

35586610K

Guille Monteiro, Silvia

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000082-0

79346063L

Guillén Outumuro, Álvaro

UDC

Por falta de documentación

2017/000152-0

35579460R

Guisande Alonso, Noelia

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000045-0

34282054W

Herves Fortes, Álvaro

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000460-0

32707663F

Hormigos Vázquez, Antía

USC

Por falta de documentación

2017/000426-0

35601017F

Iglesias Arriaran, Claudia

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000006-0

45874152P

Iglesias Vieites, Alejandra

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000333-0

53819979W

Irigoyen Pérez, Íñigo Igor

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000018-0

53304366A

Irijoa Chans, Andrea

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000375-0

77013498E

Juncal Avendaño, Antía

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000183-0

35591802S

Lago Berdeal, José Javier

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000170-0

53191442D

Lago López, Alexandra

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000298-0

33561615S

Lamela López, Abraham

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000249-0

39493318H

Leboreiro Babé, Clara

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000412-0

45955168H

Lema Seoane, Alba

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000413-0

53796685F

Lojo Fernández, Pablo

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000457-0

54231088D

López Bastos, María

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000268-0

33541746H

López Casás, Natalia

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000361-0

35485964T

López César, Ángela

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000404-0

33554068N

López Corona, Zeltia

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000039-0

45958673G

López Iribarnegaray, Lucía

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000239-0

76581957F

López Melle, Miguel

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000411-0

32711134M

López Rodríguez, Laura

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000446-0

45141232Y

López Silva, Nerea

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000228-0

53489035M

Lorenzo Collazo, Iván

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000193-0

53797284P

Lorenzo Rodríguez, Nerea

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000431-0

33557541N

Losada Márquez, Manuel Iván

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000024-0

78810762C

Luces González, Leticia

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000119-0

71530600W

Macías García, Andrea

UDC

Por falta de documentación

2017/000020-0

39459835T

Magaz Costa, Álvaro

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000300-0

39464066E

Mahón Cortés, Rubén

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000172-0

32726579V

Mariño Bodelón, Gema

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000054-0

45849105P

Mariño Fariñas, Sergio

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000421-0

78799813L

Mariño Lueiro, Alaska

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000023-0

32724577Q

Márquez Hermida, Saray

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000290-0

44485084W

Márquez Oliveira, Sonia

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000450-0

35570231H

Márquez Rodríguez, Juan

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000318-0

77400254X

Martínez Alarcón, Diana

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000034-0

53189986W

Martínez Barciela, María

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000157-0

54126728T

Martínez Cotelo, Cristina

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000418-0

53796635A

Martínez Lema, Valeria

USC

Por falta de documentación

2017/000395-0

35573154C

Martínez Miguel, Iago

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000467-0

39451027R

Martínez Novelle, Noelia

UDC

Por falta de documentación

2017/000200-0

53188317N

Martínez Veiro, Sara

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000330-0

79342633Q

Matos Recouso, Iván

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000222-0

54158151M

Méndez López, Pablo

UDC

Por falta de documentación

2017/000132-0

32709966X

Mesejo González, Andrés

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000314-0

49201077Y

Michinell Moinelo, Francisco

UDC

Por falta de documentación

2017/000422-0

32756152N

Mira Oteiza, María Elena

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000209-0

X6978142B

Mitka, Paulius

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000273-0

39454855B

Moldes Lemos, Nerea

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000373-0

77477161M

Montes Gómez, Raquel

USC

Por falta de documentación

2017/000322-0

77482896J

Morales Sandoval, Marta

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000407-0

54468509R

Moreira Peralta, Sabrina

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000286-0

53192988Z

Morquillas Durán, Victoria

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000374-0

45958502V

Mosteiro Mera, Iria

USC

Por falta de documentación

2017/000312-0

54154889D

Muíño Mallada, Adrián

UDC

Por falta de documentación

2017/000198-0

54154890X

Muíño Mallada, Diego

UDC

Por falta de documentación

2017/000343-0

33545010Q

Nieto Balsa, Jorge

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000394-0

44497750H

Novoa Couso, Iván

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000410-0

Y1345492Y

Oliveira Couto, Fernando

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000384-0

44493726L

Otero Justo, Juan Manuel

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000317-0

45906009X

Otero Lestón, Brais

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000218-0

45873622F

Parada Gil, Marta

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000288-0

47376105S

Pascual Núñez, Adrián

UDC

Por falta de documentación

2017/000321-0

34989901R

Paz González, María Sonia

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000027-0

34631129Y

Paz Martínez, Paula

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000205-0

77543816Y

Paz Ozores, Alejandra

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000313-0

77482024S

Paz Pastoriza, Andrea

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000307-0

35577680S

Pedreira Estévez, Alberto

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000304-0

35577679Z

Pedreira Estévez, Laura

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000263-0

Y1114708G

Pereira Coelho, Eleine

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000112-0

33560501M

Pérez Fernández, Tamara

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000326-0

77015286Q

Pérez Gamboa, Lucía

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000337-0

77463164S

Pérez González, Liliana Maria

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000444-0

53612114B

Pérez Juncal, David

UDC

Por falta de documentación

2017/000156-0

34279805F

Pérez López, David

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000163-0

53175708F

Pérez Martínez, Alejandro

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000428-0

34275455G

Pérez Martínez, Sara

USC

Por falta de documentación

2017/000215-0

77408144B

Pérez Pérez, José Luis

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000281-0

33558327Q

Pérez Piñeiro, David

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000108-0

77014669C

Pérez Posada, Marta

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000210-0

76736662Z

Pérez Sierra, Cristina

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000059-0

53196085Y

Pérez Valcárcel, Carmen

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000345-0

71560000P

Pinos Fernández, Amanda

 

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000425-0

35586009H

Piñeiro López, David

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000319-0

53863452M

Piñeiro Mulen, Yilliam

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000261-0

35488529N

Piñeiro Soliño, Noé

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000469-0

53820950F

Pires Filgueira, Alba

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000256-0

77010439E

Puertas Pérez, Vanesa

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000348-0

76735770L

Puga Ramos, Lucía

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000017-0

32728688X

Quijano Yáñez, Marta

UDC

Por falta de documentación

2017/000277-0

44493328N

Quintela Silva, Álvaro

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000338-0

44488523Z

Ramos Álvarez, María

USC

Por falta de documentación

2017/000244-0

47388412V

Ramos Porto, José

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000010-0

79318137S

Reborido Castro, María Sonia

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000433-0

53820509A

Reguera Ayán, Paula

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000050-0

44491669D

Requejo Lamas, Raquel

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000468-0

53614234S

Requejo Vidal, Carla

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000378-0

X7861060M

Restrepo Álvarez, María Alejandra

USC

Por falta de documentación

2017/000462-0

78810576H

Rey Blanco, Carla

UDC

Por falta de documentación

2017/000301-0

45953166V

Rey Mazas, Leticia

USC

Por falta de documentación

2017/000270-0

77464908B

Rey Molino, Lara

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000079-0

39451183L

Rey Pereira, Iván

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000203-0

47910160X

Riesco Yanes, María

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000424-0

53199297K

Ríos García, Carlota

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000441-0

35579657Z

Rivera Barros, Domingo

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000332-0

44657230Q

Rodríguez Álvarez, Rocío

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000036-0

44661566M

Rodríguez Armada, Lorena

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000211-0

53859369Q

Rodríguez Barreiro, Laura

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000372-0

76735865E

Rodríguez Barrio, Alex

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000125-0

77009622X

Rodríguez Barros, Nuria

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000204-0

77418562X

Rodríguez Cerdeira, Ángel

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000360-0

44488215M

Rodríguez Costa, Lilia

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000126-0

53675060Y

Rodríguez González, Héctor

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000306-0

44662464Y

Rodríguez González, María

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000423-0

44094338A

Rodríguez González, Rubén

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000250-0

15493250J

Rodríguez López, Jacobo

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000234-0

76736347K

Rodríguez Rodríguez, Efrén

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000334-0

35490351V

Rodríguez Rojo, María Luisa

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000455-0

33560493C

Rois Somoza, Iris

USC

Por falta de documentación

2017/000278-0

78807705E

Rojo Trillo, Iria María

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000245-0

51133335B

Ruedas Rodríguez, Marina

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000436-0

44481243W

Salgado Alvarez, Andrea

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000116-0

45957268W

Salvado Míguez, Yassmina

USC

Por falta de documentación

2017/000392-0

35578331E

Samartín Rodríguez, Sara

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000192-0

49208012H

Sánchez Gabarre, Mary Elena

UDC

Por falta de documentación

2017/000141-0

49333072G

Sánchez García, Nieves

UDC

Por falta de documentación

2017/000143-0

49333073M

Sánchez García, Pedro

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000098-0

34276471P

Sánchez López, Aitana

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000366-0

44498415Q

Santana Álvarez, Belén

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000385-0

77013902N

Santos Cordeiro, Alexandra

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000415-0

46095044P

Segade Valdés, Lía

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000285-0

39461131P

Seoane Machado, David

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000371-0

35489364L

Serantes Escobar, Cristina

USC

Por falta de documentación

2017/000399-0

77478675R

Sorbet Martínez, Nicolás

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000164-0

53610100K

Sotelo Rodal, Laura

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000148-0

35488755P

Suárez Souto, Rita

USC

Por falta de documentación

2017/000437-0

44658587Q

Subiela Novoa, Adrián

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000084-0

54128212N

Taibo Borrazas, Maria Tania

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000470-0

35598078N

Teijeiro Crespo, Jorge

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000400-0

44496574S

Teixeira Quintas, Xabier

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000029-0

53613409H

Trabazo López, Rocío

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000055-0

34284185V

Varela Alonso, David

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000212-0

32722918J

Vargas Fraga, Rubén

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000257-0

53819677E

Vázquez López, Brais

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000208-0

44488845Z

Vázquez López, Laura

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000419-0

47389533B

Vecino Barreiro, Juan

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000453-0

35599398K

Vidal Blanco, Raquel

UDC

Por falta de documentación

2017/000151-0

53119971E

Vidal Gómez, Alejandra

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000033-0

15491351T

Viéitez Santos, Leticia

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000397-0

53194078T

Vila García, Sandra

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000026-0

32735461K

Vilda Bouza, Cristian

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000264-0

53974331R

Villoslada Fontán, Daniel

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000328-0

39465871X

Viqueira Romero, Triana

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000311-0

45874552V

Zas Varela, Pablo

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000188-0

47436712V

Zavala Rodríguez, Paula María

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria