Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 137 Mércores, 19 de xullo de 2017 Páx. 34825

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 7 de xullo de 2017 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras do Programa de bolsas formativas para a realización de proxectos de mellora das pemes galegas, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

O Consello de Dirección do Igape, na súa xuntanza do día 27 de abril de 2017, acordou por unanimidade dos membros asistentes aprobar as bases reguladoras do Programa do Igape de bolsas formativas para a realización de proxectos de mellora das pemes galegas e facultou o director xeral para a súa convocatoria para o exercicio 2017, aprobación dos créditos e publicación no Diario Oficial de Galicia.

Na súa virtude, e de conformidade coas facultades que teño conferidas,

RESOLVO:

Primeiro. Publicar as bases reguladoras do Programa do Igape de bolsas formativas para a realización de proxectos de mellora das pemes galegas e convocar para 2017 un máximo de cen (100) bolsas en réxime de concorrencia competitiva.

Segundo. O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e rematará o 14 de setembro de 2017.

Terceiro. A dotación orzamentaria para estas bolsas ascende a 1.125.672,00 € e aboarase con cargo ás seguintes aplicacións orzamentarias, polos seguintes importes e coa seguinte distribución plurianual:

Partida

2017

2018

2019

Total

09.A1 741A 4800

47.700,00

745.425,00

286.875,00

1.080.000,00

09.A1 741A 4840

1.141,80

31.780,10

12.750,10

45.672,00

Total

48.841,80

777.205,10

299.625,10

1.125.672,00

O director xeral do Igape poderá ampliar os créditos, logo da declaración de dispoñibilidade destes nos termos referidos no artigo 30.2 do Decreto 11/2009, mediante resolución publicada para o efecto.

Cuarto. As bolsas estarán dotadas cunha cantidade base anual de 10.800 euros brutos por bolsa.

Quinto. A titulación universitaria de acceso á bolsa deberase ter obtido con posterioridade ao 31 de decembro de 2010.

Sexto. En cumprimento do disposto no artigo 20 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, o texto da convocatoria e a información requirida no ordinal oitavo do dito artigo será comunicado á Base de datos nacional de subvencións (BDNS). A BDNS dará traslado ao Diario Oficial de Galicia do extracto da convocatoria para a súa publicación.

Sétimo. Os requisitos das letras c), e), f), h), i), k), l), m) e n) do artigo 20.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, indícanse nas bases anexas a esta resolución.

Santiago de Compostela, 7 de xullo de 2017

Juan Cividanes Roger
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

Bases reguladoras do Programa do Igape de bolsas formativas
para a realización de proxectos de mellora das pemes galegas

O Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), en cumprimento das funcións que ten encomendadas como instrumento básico de actuación da Xunta de Galicia para impulsar o desenvolvemento competitivo do sistema produtivo galego, está impulsando a prestación de servizos de mellora da competitividade das pemes en diversos ámbitos, como poden ser o diagnóstico da situación competitiva, a profesionalización da xestión empresarial ou o desenvolvemento estratéxico.

Este impulso aos servizos parte do convencemento de que a adquisición de competencias por parte das empresas é a base da capacidade de xeración actual e futura das vantaxes que lle permitirán á empresa competir. Concíbense, pois, servizos claramente enfocados ás necesidades detectadas nela, curtos no tempo para poder modularizar as actuacións e con resultados medibles á súa finalización.

Por outra parte, as entidades asociativas galegas prestan aos/ás seus/súas asociados/as un conxunto de servizos cuxo obxectivo é tamén a mellora da competitividade da empresa.

A prestación destes servizos especializados supón unha importante oportunidade para incrementar a formación teórico-práctica de novos/as titulados/as galegos/as, se temos en conta o seguinte:

– Os servizos comezan con accións formativas dirixidas ás empresas que van participar neles, ás cales asistirán tamén os/as bolseiros/as.

– A adquisición de coñecemento por parte dun/dunha titulado/a recente nos ámbitos de mellora de que se trata só é posible mediante unha combinación de formación e acción. Unha gran cantidade de coñecemento teórico non garante a capacidade de levar a cabo un proxecto sen a experiencia real.

– Os/as bolseiros/as, ademais da formación teórica, completarán o seu programa formativo baixo a tutela de empresas prestadoras de servizos profesionais, clústers ou entidades asociativas de carácter empresarial ou profesional, e rematarán a súa formación práctica mediante a participación potencial en varias prácticas formativas relacionadas con pemes distintas durante un ano de duración da súa bolsa. Deste xeito, acádase unha experiencia máis rica que coa presenza continua nunha mesma peme e ábrense oportunidades de incorporación ao mercado laboral.

– O/a bolseiro/a, ademais, poderá participar nas tarefas realizadas pola peme receptora do servizo e a entidade de acollida, o cal permite unha atención máis directa e beneficia a necesaria dedicación que un proxecto de mellora necesita dentro da empresa.

Co ánimo de aproveitar esta oportunidade, e sen limitar en principio a incorporación dos/das bolseiros/as soamente a programas impulsados polo Igape, senón deixándoo aberto a outras iniciativas similares de execución de proxectos de mellora en empresas, o Igape pon en marcha as bolsas de formación teórico-práctica que son obxecto das presentes bases de tramitación.

A convocatoria das bolsas para a incorporación de titulados/as novos/as a proxectos de mellora das pemes galegas será obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia mediante resolución do director xeral do Igape. As distintas convocatorias incluirán o procedemento de tramitación, o prazo de presentación de solicitudes, o número de bolsas convocadas, os créditos asignados, a data a partir da cal se debe ter recibido a titulación de acceso á bolsa e a súa contía.

As bolsas reguladas nestas bases outorgaranse en réxime de concorrencia competitiva ao abeiro do disposto no artigo 19.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Nestas convocatorias en concorrencia competitiva, a preparación de solicitudes será necesariamente electrónica en beneficio de ambas as partes. A súa presentación e a comunicación entre o/a solicitante e o Igape poderá ser, así mesmo, totalmente electrónica ou ben mediante a presentación física da instancia de solicitude.

Artigo 1. Obxecto

1. O obxecto destas axudas é a concesión do número de bolsas indicado na resolución de convocatoria para a realización de prácticas formativas incardinadas en programas de mellora nas pemes galegas, segundo o plan formativo do anexo III destas bases, coa finalidade de formar titulados/as universitarios/as en diversas áreas relacionadas coa profesionalización e desenvolvemento estratéxico da empresa (procedemento IG401B):

a) Optimización financeira/mellora do circulante.

b) Profesionalización da produción e tecnoloxías relacionadas coa Fábrica do Futuro e o concepto Industria 4.0.

c) Relanzamento comercial.

d) Xestión por procesos.

e) Imaxe e comunicación empresarial.

f) Construción dun proxecto de futuro e plan de mellora empresarial.

g) Desenvolvemento de plans de acción.

h) Identificación e desenvolvemento de redes de cooperación e socios.

i) Innovación na empresa.

j) Desenvolvemento do capital humano.

k) Execución de vixilancia tecnolóxica/intelixencia competitiva.

l) Asesoramento integral ao proceso emprendedor.

m) Dixitalización na empresa.

2. Os/as titulados/as participarán nun itinerario formativo especificamente deseñado para a participación no programa e realizarán prácticas formativas baixo a tutela de axentes colaboradores/as do Igape en proxectos de mellora de pequenas e medianas empresas, apoio ao/á emprendedor/a ou proxectos colaborativos de asociacións ou clústers empresariais, período en que recibirán formación e titorización directamente por parte do/da axente colaborador/a.

Artigo 2. Procedemento e réxime de aplicación

1. O procedemento de concesión destas bolsas tramitarase en réxime de concorrencia competitiva.

2. Non se poderán outorgar bolsas por contía superior á que se determine en cada convocatoria, salvo que se realice unha nova convocatoria ou se produza un incremento de créditos derivados dunha xeración, ampliación ou incorporación de crédito, ou da existencia de remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo crédito ou a créditos incluídos no mesmo programa ou en programas do mesmo servizo, ao abeiro do disposto no artigo 31.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 3. Natureza e incompatibilidade da bolsa

1. O programa reúne os requisitos previstos no artigo 1 do Real decreto 1493/2011, do 24 de outubro, polo que se regulan os termos e as condicións de inclusión no réxime xeral da Seguridade Social das persoas que participen en programas de formación polo que a dita norma resulta de aplicación.

2. A concesión ou desfrute destas bolsas non implica ningunha vinculación laboral, estatutaria ou administrativa entre o/a beneficiario/a e o Igape, nin as súas colaboradoras, nin supoñen ningún compromiso ou dereito de incorporación aos seus cadros de persoal, e o/a bolseiro/a non exercerá, en ningún caso, a representación do Igape.

3. Estas bolsas son incompatibles con calquera outra bolsa ou axuda de similares características, así como con calquera relación laboral ou de prestación de servizos remunerada do/da bolseiro/a durante o período de formación práctica.

4. A obtención doutras axudas recibidas para a realización do proxecto obxecto da bolsa deberase comunicar ao Instituto Galego de Promoción Económica tan pronto como se coñeza e, en todo caso, no momento en que se presente a memoria final da bolsa. En todo caso, antes de conceder a bolsa, solicitarase do/da solicitante unha declaración escrita ou en soporte electrónico sobre outras axudas recibidas para a realización do proxecto obxecto da bolsa. O incumprimento do disposto neste artigo considerarase unha alteración das condicións tidas en conta para a concesión da bolsa e poderá dar lugar a un procedemento de reintegro.

Artigo 4. Requisitos dos/das solicitantes

1. Poderán presentar solicitude para acollerse a estas bolsas aqueles/as titulados/as que cumpran os seguintes requisitos:

a) Posuír a nacionalidade española ou ser nacional dun Estado membro da Unión Europea e estar empadroado/a nun municipio da Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Cumprir os requisitos do artigo 10 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, para ser considerado/a beneficiario/a de subvencións.

c) Estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións universitarias na data en que finaliza o prazo de presentación de solicitudes: Física, Enxeñería, Matemáticas, Química, Administración e Dirección de Empresas, Economía, Dereito, Bioloxía/Biotecnoloxía e Farmacia. A titulación deberase ter obtido con posterioridade á data indicada na resolución de convocatoria.

Os títulos obtidos no estranxeiro ou en centros privados españois deberán estar homologados polo Ministerio de Educación español na data en que finalice o prazo de presentación de solicitudes.

d) Non ter desfrutado con anterioridade de ningunha outra bolsa do Igape.

e) Non ter desempeñado con anterioridade algún traballo profesional para o cal se requirise a mesma titulación exixida nesta convocatoria, en virtude de calquera tipo de contrato laboral de duración igual ou superior a seis meses, o cal se acreditará mediante informe de vida laboral da Seguridade Social.

f) Non padecer enfermidade nin estar afectado/a por limitación física ou psíquica que imposibilite o cumprimento das súas obrigas como bolseiro/a.

g) Estar ao día nas súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa da Seguridade Social, así como non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma. O cumprimento deste requisito acreditarase cubrindo no formulario telemático a declaración responsable do/da solicitante de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias, fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración da Comunidade Autónoma, de acordo co establecido no artigo 48.d) da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017.

h) Ter nacido despois do 31.12.1983.

Artigo 5. Condicións e contía das bolsas

1. Duración e destino.

A duración inicial da bolsa establécese nun máximo de doce (12) meses, contados desde a asignación do/da bolseiro/a ao seu destino, e poderá ser prorrogada polo Igape por un período máximo de ata catro meses adicionais. As prórrogas das bolsas poderanse conceder, mediante resolución motivada, en función da necesidade de finalizar unha parte do programa formativo que xa tivese comezado ou estivese a piques de comezar.

As bolsas desfrutaranse en destinos escollidos polo Igape, baixo a supervisión de axentes colaboradores/as concertados/as que participen na prestación ás pemes de servizos de mellora da competitividade.

Poderanse establecer listas de reserva para cubrir posibles desistencias ou renuncias por un tempo que cubrirá unicamente o que reste desde a data de inicio da nova bolsa concedida ata a data de finalización que teña a bolsa inicial. Non se poderán conceder bolsas para suplir renuncias ou incidencias por un tempo inferior a catro meses.

2. Contía.

A contía das bolsas é de 10.800 euros anuais. En caso de prórroga da bolsa, a dotación incrementarase proporcionalmente segundo a duración da prórroga.

Considéranse incluídos dentro da dotación da bolsa a seguridade social, de ser o caso, os impostos de carácter persoal, así como todos os gastos en que teña que incorrer o/a bolseiro/a para o desenvolvemento das fases teóricas ou prácticas da bolsa.

3. Programa de formación teórica.

Durante a execución do programa de bolsas, o Igape organizará un curso de formación teórica destinado aos/ás bolseiros/as seleccionados/as.

Este curso terá a consideración de non computable no período da bolsa, será gratuíto e non remunerado e será obrigatorio para participar nas prácticas formativas; a non asistencia entenderase como renuncia á solicitude e procederase ao seu arquivamento.

Se o/a titular dunha solicitude aprobada se vise obrigado/a a interromper a súa formación teórica por motivo de enfermidade, accidente ou causa grave, deberá comunicalo ao Igape coa maior brevidade posible xuntando o correspondente xustificante. No caso de que a interrupción da formación supere o 10 % das horas do curso, o Igape considerará a dita interrupción como renuncia á solicitude cos efectos xa indicados.

Os/as asistentes ao curso de formación teórica disporán de diploma de asistencia no cal consten o plan de formación, o equipo docente e o número de horas.

O curso constará dun mínimo de 40 horas de formación teórica, que se poderán organizar en varias edicións, e estará baseado nunha formación específica nas materias que constituirán o obxecto das prácticas formativas e que están indicadas no artigo 1.

4. Prácticas formativas.

As prácticas formativas realizaranse baixo a supervisión do Igape en axentes colaboradores/as concertados/as que participen na prestación de servizos de mellora da competitividade ás pemes.

O Igape e o/a axente colaborador/a establecerán, mediante convenio, o programa de prácticas formativas nunha ou en varias das tipoloxías de proxectos de mellora, no cal se detallarán as actividades do/da bolseiro/a, a documentación en que se reflectirán estas, así como a formación específica que se deberá impartir ao/á bolseiro/a para a súa execución. Ao longo das prácticas formativas programarase formación adicional nas materias obxecto das prácticas.

O/a axente colaborador/a designará un/unha titor que levará a cabo as seguintes funcións:

a) Coordinación e formación principal do/da bolseiro/a, de xeito que toda a súa actividade formativa teórico-práctica se leve a cabo baixo a súa supervisión e dirección.

b) Asesoramento ao/á bolseiro/a no programa formativo e instrución no seu cometido e relación coas empresas en que se desenvolvan as prácticas formativas.

c) Avaliación do traballo do/da bolseiro/a.

d) Aseguramento do cumprimento da normativa en canto á prevención e riscos durante as prácticas formativas.

Artigo 6. Entidades colaboradoras

1. Co fin de ofertar destinos formativos aos/ás bolseiros/as, o Igape formalizará convenios de adhesión como entidade colaboradora coas empresas ou entidades que cumpran os seguintes requisitos:

a) Solvencia técnica: empresas con experiencia mínima de catro (4) anos en consultoría empresarial especificamente dirixida á elaboración de proxectos de mellora nas pemes nos ámbitos relacionados no artigo 1 (proxectos elixibles), que teñan asegurada carga de traballo nos próximos doce (12) meses neste tipo de proxectos, designen un/unha titor/a cun compromiso de dedicación mínima ao/á bolseiro/a do 10 % da súa xornada, e presenten un plan formativo cun mínimo de 40 horas teóricas e 1.600 prácticas que se desenvolverán durante os doce (12) meses da bolsa. Os servizos a empresas en que se integrarán os/as bolseiros/as non consistirán en actividades permanentes ou periódicas de xestoría ou auditoría (asesoría fiscal, contable, laboral, servizos xurídicos periódicos, auditoría, publicidade e outros).

Acreditación da solvencia técnica:

1º. Declaración responsable dos principais proxectos elixibles executados durante os últimos catro anos, con indicación de título, descrición, importe contratado, dedicación en horas/persoa e cliente final.

2º. Relación de contratos asinados ou encargas firmes para os próximos doce (12) meses e carga de traballo en horas/persoa asociada a cada un deles.

3º. Plan de formación teórica dos/das bolseiros/as e plan de prácticas formativas mediante a participación nos proxectos enumerados na relación de contratos anterior. Estes plans débense axustar e concretar o establecido no plan formativo do anexo III das bases reguladoras.

4º. Declaración responsable do/da titor/a en que se comprometa á dedicación dun 10 % da súa xornada á supervisión e formación directa do/da bolseiro/a.

Quedará ao criterio do Igape a avaliación positiva ou negativa da solvencia técnica acreditada pola empresa, de acordo cos requirimentos do programa de bolseiros/as.

b) Solvencia económica: acreditación do cumprimento dos seguintes requisitos:

1º. Mínimo tres (3) empregados/as UTA (unidades de traballo-ano, calculadas como número de traballadores/as a tempo completo máis o sumatorio de traballadores/as a tempo parcial ponderados coa súa dedicación). Sumaranse tamén aquí os/as profesionais independentes con dedicación superior ao 90 % á empresa no ano inmediatamente anterior ao da convocatoria. Deberase acreditar mediante vida laboral da empresa para o ano inmediatamente anterior ao da convocatoria, declaración responsable da empresa subscrita polos/as profesionais con dedicación superior ao 90 %, ou calquera outra documentación que, ao xuízo do Igape, sexa bastante.

2º. Facturación mínima no ano inmediatamente anterior ao da convocatoria: 200.000 € en proxectos de servizos profesionais. Deberase acreditar mediante declaración relativa á cifra de negocios do dito exercicio.

2. Non poderán obter a condición de entidade colaboradora aquelas empresas ou entidades nas cales concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na súa normativa de desenvolvemento.

3. Obrigas da entidade colaboradora.

1º. Executar o plan de formación teórica e o plan de prácticas formativas mediante a participación nos proxectos enumerados na solvencia técnica presentada.

2º. Asignar un/unha titor/a a cada bolseiro/a, cunha dedicación dun 10 % da súa xornada á supervisión e formación directa deste/a.

3º. Cumprir a normativa en materia de prevención de riscos laborais e seguridade e saúde no traballo e incluír o/a bolseiro/a no plan de prevención de riscos das súas instalacións ou daquelas pemes en que se desenvolva a formación práctica.

4º. Sufragar os gastos de desprazamento en que incorra o/a bolseiro/a durante as prácticas formativas. Para este efecto, a entidade colaboradora fixará unha localización das prácticas formativas para o/a bolseiro/a, que poderá ser directamente na peme ou no centro de traballo da entidade colaboradora. Esta localización non se poderá cambiar máis de cinco veces ao longo da bolsa. Os gastos que se van sufragar serán os relativos aos desprazamentos desde a localización fixada.

5º. Informar o Igape de calquera incidencia que ocorra ao longo do periodo da bolsa.

6º. Someterse aos mecanismos de inspección e de control que o Igape considere convenientes, vinculados ás actividades formativas dos/das beneficiarios/as en relación coa bolsa concedida.

4. Os clústers galegos legalmente constituídos, os centros tecnolóxicos, as entidades asociativas de carácter empresarial ou profesional, as entidades coas cales o Igape colabore no marco dun acordo formal para a prestación de servizos a empresas ou emprendedores/as no ámbito do artigo 1 destas bases, e as empresas cuxa data de constitución teña unha antigüidade inferior a catro (4) anos na data de publicación da convocatoria de bolsas para a cal van acoller bolseiros/as eximiranse do requisito de solvencia técnica relativa á experiencia de catro (4) anos (si deberán cumprir o resto de requisitos de solvencia técnica), así como dos requisitos de solvencia económica. Así mesmo, quedarán exentos da presentación da declaración responsable dos principais proxectos elixibles executados durante os últimos catro (4) anos, e substituirán a relación de contratos asinados ou encargos firmes para os próximos doce (12) meses por unha declaración dos principais traballos que van acometer.

Artigo 7. Solicitude e documentación complementaria necesaria para a tramitación

1. Forma e lugar de presentación das solicitudes:

a) Dentro do prazo establecido na convocatoria para presentar a solicitude de axuda, os/as interesados/as deberán cubrir previamente un formulario a través da aplicación establecida no enderezo da internet http://www.tramita.igape.es.

No suposto de que o/a beneficiario/a non teña capacidade técnica ou económica, ou que por outros motivos non teña garantido o acceso e a dispoñibilidade dos medios tecnolóxicos precisos, poderase dirixir ás oficinas centrais do Igape en Santiago de Compostela ou a calquera das súas oficinas territoriais para que lle presten asistencia e medios para cubrir o formulario electrónico, ou a través do número de teléfono 900 81 51 51.

Unha vez cuberto o formulario na aplicación informática, obterase o formulario normalizado de solicitude que se xunta como anexo I a estas bases a título informativo.

b) Unha vez xerada a solicitude, deberase presentar preferiblemente por vía electrónica a través do formulario de solicitude normalizada (anexo I), accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es. Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

c) Os/as solicitantes que presenten a solicitude por vía electrónica deberán reunir os seguintes requisitos:

1º. O/a asinante deberá posuír un certificado dixital en vigor baixo a norma X.509 V3 válido tal e como especifica a Orde do 25 de novembro de 2004, da Consellería de Economía e Facenda, pola que se establecen as normas específicas sobre o uso da sinatura electrónica nas relacións por medios electrónicos, informáticos e telemáticos coa Consellería de Facenda e os seus organismos e entidades adscritas (DOG nº 239, do 10 de decembro). Os certificados de clase 2 CA emitidos pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda serán válidos para efectos de presentación de solicitudes. Se o certificado corresponde a unha persoa física, a súa representación acreditarase documentalmente ao longo da tramitación do expediente.

2º. Unha vez asinado o formulario de solicitude, mediante certificación dixital do/da presentador/a, e transferidos estes ao Igape, procederase á anotación dunha entrada no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia.

3º. No momento da presentación, o Rexistro expedirá, empregando as características da aplicación electrónica, un recibo no cal quedará constancia do feito da presentación.

d) Os/as solicitantes poderán obter en todo momento un xustificante da recepción por parte do Igape dos termos da súa solicitude contidos no formulario. Deberano solicitar no enderezo de correo electrónico informa@igape.es.

2. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

a) Curriculum vitae.

b) Copia do pasaporte, no caso de que o/a solicitante sexa estranxeiro/a e non teña o número de identificación de estranxeiría (NIE).

c) Expediente académico oficial expedido polo centro ou institución onde o/a solicitante realizou os seus estudos universitarios superiores ou medios. Para a súa valoración, no expediente académico deberá constar a nota media, calculada segundo o sistema establecido no Real decreto 1125/2003, do 5 de setembro.

d) Xustificante de ter pagadas as taxas para a obtención do título de estudos universitarios acadado segundo o expresado no artigo 4.3, na súa falta.

e) Para o caso de títulos expedidos por centros estranxeiros ou privados, acreditación da súa homologación polo Ministerio de Educación español.

f) Certificado médico de boa saúde para o normal exercicio da bolsa, emitido con posterioridade á data de convocatoria.

g) Informe de vida laboral expedido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social ou organismo equivalente estranxeiro emitido con posterioridade á data de convocatoria.

h) Acreditación da formación específica, se é o caso; certificado de realización do curso completo nesta materia en que conste o número de horas ou créditos do curso. O curso deberá estar rematado na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

i) Certificado oficial de nivel de lingua estranxeira, se é o caso. O nivel deberá estar certificado nunha data non superior á de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

De acordo co disposto no artigo 28.3 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e no artigo 20.3 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, non será necesario presentar a documentación que xa se encontre en poder do Igape, sempre que se manteña vixente e se identifique no formulario de solicitude o procedemento administrativo para o cal foi presentada. No suposto de imposibilidade material de obter a documentación ou no caso de que se constate a non validez desta, o órgano competente poderá requirirlle ao/á solicitante a súa presentación ou, na súa falta, a acreditación por outros medios dos requisitos a que se refire o documento.

3. A documentación presentarase preferiblemente por vía electrónica. Para iso, os/as solicitantes deberán achegar coa solicitude as copias dixitalizadas dos documentos. O/a solicitante responsabilizarase da veracidade dos documentos que presente. A achega de tales copias implica a autorización para que a Administración acceda e trate a información persoal contida en tales documentos. Excepcionalmente, cando existan dúbidas derivadas da calidade da copia, o Igape poderá solicitar de maneira motivada o cotexo das copias achegadas polo/a interesado/a, para o cal se poderá requirir a exhibición do documento orixinal.

Para achegar os documentos en formato electrónico, o/a solicitante deberá previamente dixitalizar os documentos orixinais e obter arquivos en formato PDF. A aplicación informática permitirá anexar estes arquivos en formato PDF sempre que cada arquivo individual non supere os 4 MB. No caso de que un documento PDF ocupe máis do dito tamaño, deberase xerar con menor tamaño. Calquera outro formato de arquivo distinto do PDF non será aceptado pola aplicación informática nin será considerado como documentación presentada.

Opcionalmente, as persoas interesadas poderán presentar a copia simple da documentación presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. No formulario de solicitude inclúese unha declaración responsable da persoa que asina a solicitude de que as copias constitúen unha reprodución exacta dos orixinais, os cales lle poderán ser requiridos polo Igape.

4. Trámites administrativos posteriores á presentación da solicitude.

A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados para facilitar a realización de trámites administrativos despois da presentación das solicitudes de inicio. Este modelos presentaranse por medios electrónicos accedendo ao enderezo da internet http://www.tramita.igape.es. Tamén os poderán presentar presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo.

Artigo 8. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas:

a) DNI da persoa solicitante ou representante.

b) NIE da persoa solicitante ou representante.

c) Certificado de empadroamento para acreditar o cumprimento da veciñanza administrativa en Galicia.

d) Título de estudos universitarios obtido, segundo o expresado no artigo 4.3.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberano indicar no cadro correspondente habilitado no formulario de solicitude e achegar os documentos.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderéselles solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

Artigo 9. Órganos competentes

A Área de Competitividade do Igape será o órgano competente para a instrución do procedemento de concesión da bolsa. Correspóndelle ao/á titular da Dirección Xeral do Instituto Galego de Promoción Económica, por delegación do Consello de Dirección do Igape, ditar a resolución de concesión ou denegación da bolsa que porá fin ao procedemento administrativo. A asignación de titor/a ao/á bolseiro/a realizarase mediante dilixencia do director da Área de Competitividade.

Artigo 10. Instrución dos procedementos

1. As solicitudes de axuda serán avaliadas polos servizos do órgano instrutor en función dos datos declarados na solicitude de axuda e no formulario e da documentación presentada, que elaborarán unha relación delas coa puntuación que lle corresponde a cada unha, en aplicación dos criterios de valoración establecidos nestas bases.

2. De conformidade co establecido no artigo 68 da Lei 39/2015, se a solicitude ou o formulario non reúne algún dos requisitos exixidos nestas bases reguladoras, requirirase o/a interesado/a para que, nun prazo de dez días hábiles, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos. Neste requirimento farase indicación expresa de que, se así non o fai, se terá desistido/a da súa petición, logo da correspondente resolución.

Por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, e de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, os requirimentos citados de emenda realizaranse preferentemente mediante publicación no DOG e producirán os mesmos efectos que a notificación individualizada. A dita publicación tamén se realizará na páxina web do Igape no enderezo www.tramita.igape.es, ao cal se remitirá desde o texto publicado no DOG, e poderase indicar que os seguintes actos administrativos deste procedemento serán notificados a través do citado enderezo.

3. Baremación das solicitudes.

Unha vez emendadas as solicitudes, serán avaliadas polos servizos da Área de Competitividade do Igape. No caso de empate nas puntuacións en calquera das listas ordenadas de solicitudes, para desempatar terase en conta por esta orde: maior puntuación no expediente académico, maior puntuación na formación específica e número de expediente, que se outorgará segundo a data de entrada da solicitude no Igape.

A Área de Competitividade valorará as solicitudes de acordo co seguinte baremo:

a) Expediente académico: ata un máximo de 5,00 puntos, que se asignará dividindo entre dous a nota media calculada para as titulacións universitarias polo Real decreto 1125/2003, do 5 de setembro. No caso de que esta nota non apareza no expediente académico presentado calculada polas normas referidas ou estas non se especifiquen, valorarase con 0,00 puntos.

b) Ata 1,5 puntos pola formación específica nos ámbitos relacionados no artigo 1 destas bases (másters, curso de posgrao, cursos ou similares), polo que os/as candidatos/as que acrediten a realización dun curso completo nesta materia de duración igual ou superior a 600 horas ou 60 créditos obterán 1,5 puntos nesta epígrafe, ou 0,75 por curso se o curso acreditado é de duración igual ou superior a 300 horas ou 30 créditos e inferior a 600 horas ou 60 créditos. Corresponde á Área de Competitividade a avaliación da similitude ou relación dos méritos achegados co obxecto da convocatoria. Os/as candidatos/as que accedan con titulacións de licenciatura, arquitectura ou enxeñaría (títulos pre-Boloña) que teñan unha resolución oficial da súa correspondencia co nivel 3 MECES (Marco español de cualificacións para a educación superior) terán unha puntuación de 0,75 puntos nesta epígrafe.

c) 1,5 puntos se a titulación que acredita o/a candidato/a é unha das seguintes titulacións superiores: Administración e Dirección de Empresas, Economía, Empresariais, Enxeñaría Industrial, Enxeñaría Informática e Enxeñaría en Telecomunicacións.

d) 1 punto polo coñecemento dalgún idioma estranxeiro a nivel, polo menos, B2 segundo o Marco común europeo de referencia para as linguas, acreditado mediante título oficial.

A suma total destas puntuacións será, como máximo, de 9 puntos.

4. Instruído o procedemento, e inmediatamente antes de redactar a proposta de resolución, poráselles de manifesto aos/ás interesados/as para que, nun prazo de dez días, poidan formular alegacións e presentar os documentos e xustificacións que consideren pertinentes. Poderase prescindir deste trámite cando non figuren no procedemento nin se vaian ter en conta na resolución outros feitos nin outras alegacións ou probas que as aducidas polo/a interesado/a.

5. Unha vez concluído o trámite de audiencia, o órgano instrutor confeccionará a relación definitiva de puntuacións outorgadas ás solicitudes e elevará a proposta de resolución ao/á director/a xeral do Igape. Na resolución indicaranse as condicións da axuda, unha lista de bolsas concedidas ata un máximo das indicadas na convocatoria (as que obtivesen a máxima puntuación no baremo), unha lista dun máximo de 100 bolsas en posto de reserva (as 100, como máximo seguintes por orde de puntuación) que servirán para cubrir posibles renuncias ou incumprimentos, unha lista de solicitudes denegadas en que se indique a súa causa de exclusión (que poderá incluír o feito de non acadar a puntuación de corte ou o incumprimento de calquera das condicións para ser beneficiario/a) e unha lista de solicitudes arquivadas debido á súa presentación incorrecta, fóra de prazo, renuncias ou outras causas de arquivamento. A resolución incluirá, ademais, a convocatoria dos/das titulares de bolsas aprobadas e de reserva á formación teórica.

6. A resolución será obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia e na páxina web do Igape no enderezo www.tramita.igape.es, ao cal se remitirá desde o texto publicado no DOG, de acordo co artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

As notificacións de resolucións e actos administrativos que non sexan obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia efectuaranse preferentemente por medios electrónicos. A persoa interesada deberá manifestar expresamente a modalidade escollida para a notificación (electrónica ou en papel) no formulario de solicitude. As persoas interesadas poderán decidir e comunicar en calquera momento que as notificacións sucesivas se efectúen ou deixen de efectuar por medios electrónicos.

No caso de que opten pola vía electrónica, os/as solicitantes deberán acceder á páxina web do Igape na ligazón tramitación electrónica para recibiren as notificacións. O sistema solicitará do/da interesado/a o seu certificado dixital en vigor e a sinatura electrónica dun xustificante de recepción das notificacións (xustificante de recepción telemático).

7. O prazo máximo para resolver e publicar a resolución será de catro (4) meses desde a data final do prazo de presentación de solicitude. Transcorrido este prazo máximo para resolver sen que se dite resolución expresa, poderase entender desestimada por silencio administrativo a solicitude de concesión de axuda.

8. Curso de formación teórica.

Os/as titulares das solicitudes aprobadas e de reserva participarán nun curso de formación teórica. A ausencia en máis dun 10 % da duración destas actividades formativas sen motivo xustificado (enfermidade ou accidente) será causa de perda do dereito a desfrutar da bolsa.

O curso de formación terá lugar nas datas e lugares de Galicia que se comunicarán na resolución e serán por a conta do/da solicitante, de ser o caso, os gastos de desprazamento, estadía e mantenza.

9. Selección para as prácticas formativas.

As listas definitivas de bolseiros/as titulares e suplentes terán unha vixencia de doce (12) meses desde a súa publicación. Durante ese período e a medida que o Igape teña dispoñibilidade de axentes colaboradores/as para a realización de prácticas formativas, asignará, por orde estrita de puntuación dentro das preferencias en titulacións e formación específica concertadas no convenio de colaboración coa entidade correspondente, a cada bolseiro/a un/unha titor/a, e notificará a ambos/as individualmente a dita asignación, con expresión da data de comezo do desfrute do período da bolsa.

O/a bolseiro/a poderá solicitar ao Igape a suspensión da asignación de titor/a por un período determinado, co cal o Igape procederá a asignar os/as seguintes bolseiros/as da lista durante o dito período.

Non se poderá asignar ningún/ningunga bolseiro/a a unha entidade colaboradora que o tivese contratado, baixo calquera modalidade, antes da solicitude de bolsa.

Os/as bolseiros/as con titor/a asignado/a terán un prazo de cinco días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da notificación do seu proxecto formativo, para a súa incorporación ás prácticas formativas asignadas, a cal o/a axente colaborador/a comunicará ao Igape mediante a dilixencia de aceptación segundo o modelo normalizado establecido polo Igape.

Se no dito prazo non consta a incorporación, entenderase que o/a bolseiro/a renuncia á axuda e procederase á selección do/da seguinte da lista de admitidos/as (en primeiro lugar) ou reservas (se xa non é posible asignalo/a a un posto da lista de admitidos/as).

Unha vez transcorrido o período de vixencia das listas sen asignación dun/dunha titor/a, arquivarase o expediente, tanto das persoas titulares da bolsa como dos/das integrantes da lista de reservas.

Artigo 11. Réxime de recursos

As resolucións ditadas ao abeiro destas bases porán fin á vía administrativa e contra elas poderanse interpor os seguintes recursos, sen prexuízo de que os/as interesados/as poidan exercer calquera outro que consideren procedente:

a) Recurso contencioso-administrativo, ante os xulgados do contencioso-administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da publicación da resolución definitiva, ou no prazo de seis meses contados a par¬tir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

b) Potestativamente, recurso previo de reposición, que resolverá, por delegación do Consello de Dirección do Igape, o/a director/a xeral do Igape, no prazo dun mes desde o día seguinte ao da publicación da resolución definitiva, ou en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que, de acordo co establecido nestas bases reguladoras, se produza o acto presunto.

Artigo 12. Modificación da resolución

Calquera alteración das condicións que se tiveron en conta para a concesión das axudas poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión, ben por instancia do/da solicitante ben de oficio, pola Dirección Xeral do Igape, por delegación do Consello de Dirección do Igape, sempre que se cumpran os requisitos do artigo 35 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de subvencións de Galicia.

Artigo 13. Obrigas dos/das bolseiros/as

1. Sen prexuízo doutras obrigas conforme estas bases e demais disposicións aplicables, os/as beneficiarios/as das bolsas quedarán suxeitos/as ás seguintes obrigas:

a) Asistir á formación teórica e incorporarse ás prácticas formativas asignadas dentro do prazo indicado nestas bases.

b) Cumprir as normas internas establecidas polo/a titor/a asignado/a.

c) Elaborar e presentarlle ao Igape trimestralmente, en colaboración co/coa seu/súa titor/a, un informe parcial dos traballos realizados durante ese período e un informe de vida laboral.

d) Elaborar e presentarlle ao Igape ao final da bolsa, en colaboración co/coa seu/súa titor/a, unha memoria final dos traballos realizados durante todo o período da bolsa e completar a enquisa de avaliación que recibirán ao finalizar este.

e) Comunicar ao Igape a obtención doutras bolsas ou axudas de carácter similar, así como a modificación das circunstancias que fundamentaron a concesión. Esta comunicación deberase efectuar no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade ao aboamento da bolsa.

f) Proceder ao reintegro da bolsa percibida, total ou parcialmente, no suposto de incumprimento das condicións establecidas para a súa concesión ou nos supostos previstos no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

g) Cumprir as demais obrigas que resulten do artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

h) Subministrar toda a información necesaria para que o Igape poida dar cumprimento ás obrigas previstas no título I da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno. As consecuencias do incumprimento desta obriga serán as establecidas no artigo 4.4 da devandita lei.

Artigo 14. Xustificación e pagamento

1. A dotación da bolsa aboaráselle ao/á bolseiro/a segundo o seguinte detalle:

a) Un 15 % da dotación unha vez recibida a notificación de asignación de titor/a.

b) O resto da bolsa repartido en períodos trimestrais.

c) No momento da finalización da bolsa, o importe pendente desde o último pagamento trimestral ata completar o importe total da bolsa. Este pagamento deberá ser, polo menos, ao 10 % da bolsa e condicionarase á entrega do informe final da bolsa e á contestación da enquisa final.

2. A concesión do anticipo do 15 % será obxecto de resolución motivada. O importe conxunto dos pagamentos á conta e do pagamento anticipado non excederá a anualidade prevista en cada exercicio orzamentario e pode acadar ata o 90 % da subvención logo da autorización polo Consello da Xunta nos termos previstos nos artigos 62.2 e 62.4 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de subvencións de Galicia.

3. A solicitude de aboamento dos pagamentos da bolsa será realizada polo/a bolseiro/a a través da plataforma informática de xestión que manterá o Igape coas entidades colaboradoras na conta bancaria designada por el.

Con carácter previo aos pagamentos á conta trimestrais e do pagamento final, o/a bolseiro/a deberá presentar, a través do/da seu/súa titor/a, e mediante a plataforma informática de xestión do Igape coas entidades colaboradoras, un informe das actividades realizadas no trimestre correspondente e unha memoria final da bolsa que a título informativo figura como anexo II a estas bases, á cal se unirá un informe de vida laboral do/da bolseiro/a durante o período de prácticas formativas que leve executado.

Artigo 15. Certificado da bolsa

Tras a presentación no Igape da memoria final das actividades realizadas, o/a bolseiro/a terá dereito a recibir un certificado de beneficiario/a da bolsa concedida.

Artigo 16. Incumprimento

1. Procederá a revogación da bolsa e, se é o caso, o reintegro das cantidades anticipadas e os seus xuros de demora devindicados desde o seu pagamento, cando o/a bolseiro/a incumpra calquera das bases da convocatoria ou os compromisos contraídos na resolución de concesión, así como nos casos previstos no artigo 33 e concordantes da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia.

En calquera momento, o Igape poderá comprobar, mediante os mecanismos de inspección e de control que considere convenientes, as actividades formativas dos/das beneficiarios/as relativas á bolsa concedida.

2. Ao termo do primeiro semestre, o Igape revisará o cumprimento do programa de formación asignado e reserva para si a facultade de revogar a bolsa se o/a bolseiro/a incumpre as súas obrigas, sen que sexa por algunha causa xustificada ou motivo de forza maior.

3. No caso de que o/a bolseiro/a renuncie á bolsa concedida, deberá comunicalo ao Igape por escrito con, polo menos, quince (15) días de antelación á data en que abandone as prácticas formativas, na cal deberá presentar o informe final da bolsa. Este prazo establécese con carácter xeral sen prexuízo de que por causas xustificadas non se poida cumprir o dito prazo.

4. Nos casos de incumprimento parcial, a cantidade anticipada que hai que devolver obterase pola diferenza entre a dotación percibida ata o momento da renuncia e a que lle corresponde polos días efectivamente desfrutados. Esta regra aplicarase tamén en calquera outro caso de interrupción anticipada do período formativo práctico da bolsa.

5. O procedemento de incumprimento iniciarao o Igape, de oficio, ben por iniciativa do órgano concedente, ben como consecuencia das actuacións de control da Intervención Xeral, por petición razoada doutros órganos que teñan atribuídas facultades de comprobación na materia ou por denuncia.

6. O órgano competente para iniciar, tramitar e resolver o expediente será aquel que ditou a resolución de concesión.

7. O procedemento iniciarase mediante a comunicación ao/á beneficiario/a das presuntas causas determinantes do incumprimento e as posibles consecuencias del. Os/as interesados/as poderán, en calquera momento do procedemento anterior ao trámite de audiencia, aducir alegacións ou achegar documentos e outros elementos de xuízo.

8. Instruído o procedemento, e inmediatamente antes de redactar a proposta de resolución, porase de manifesto aos/ás interesados/as, que disporán dun prazo de quince días para alegaren e presentaren os documentos e xustificacións que xulguen pertinentes. Poderase prescindir deste trámite cando non figuren no procedemento nin se teñan en conta na resolución outros feitos nin outras alegacións ou probas que as aducidas polo/a interesado/a.

9. Presentadas as alegacións ou transcorrido o prazo de quince días sen contestación por parte do/da beneficiario/a, o Igape ditará a resolución que proceda en que se pronunciará sobre o alcance do incumprimento e, se é o caso, a obriga de reintegro das cantidades percibidas.

10. O prazo máximo para resolver os procedementos sobre incumprimento será de doce meses computados desde o acordo de iniciación. Se pasado o dito prazo non se dita resolución, entenderase caducado o procedemento sen prexuízo de que se notifique a resolución en que se declare a caducidade e se ordene o arquivamento das actuacións.

11. O reintegro voluntario polo/a interesado/a, en calquera momento anterior á proposta de resolución, producirá a terminación do procedemento, sen prexuízo de que se dite resolución pola cal se declare a dita circunstancia e da iniciación do procedemento sancionador cando os feitos que motivaron o procedemento de reintegro puideren ser constitutivos de infracción administrativa.

12. En todo o non regulado nestas bases rexerá o disposto nos capítulos I e II do título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no título V, capítulos I e II, do Decreto 11/2009, polo que se aproba o seu regulamento.

Artigo 17. Control

Os/as beneficiarios/as someteranse ás actuacións de control que efectúe o Igape e ás de control financeiro que correspondan á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, ás previstas na lexislación do Consello de Contas e do Tribunal de Contas. Neste sentido, os/as beneficiarios/as teñen a obriga de facilitar toda a información que sexa requirida polo ditos organismos.

Artigo 18. Interpretación

Correspóndelle ao/á director/a xeral do Igape a facultade de ditar as disposicións necesarias para a aplicación das axudas previstas nestas bases, así como para resolver as dúbidas concretas que se susciten na súa aplicación.

Artigo 19. Publicidade

1. De conformidade co previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, o Igape e a Consellería de Economía, Emprego e Industria incluirán as axudas concedidas ao abeiro destas bases e as sancións que, como consecuencia delas, puideren imporse, nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos persoais dos/das beneficiarios/as e a referida publicidade.

2. De acordo co artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e co artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, o Igape publicará as axudas concedidas ao abeiro destas bases na páxina web do Igape www.igape.es e no Diario Oficial de Galicia e expresará a norma reguladora, o/a beneficiario/a, o crédito orzamentario, a contía e a finalidade da axuda, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos do/da beneficiario/a e da súa publicación nos citados medios. A publicación no Diario Oficial de Galicia realizarase no prazo máximo de tres meses contados desde a data de resolución das concesións.

3. De acordo co establecido no artigo 20.4 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, a cesión de datos de carácter persoal que se debe efectuar á Intervención Xeral da Administración do Estado para os efectos de publicar as subvencións concedidas na Base de datos nacional de subvencións non requirirá o consentimento do/da beneficiario/a. Neste ámbito non será de aplicación o disposto no número 1 do artigo 21 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Artigo 20. Datos de carácter persoal

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na tramitación destas bases reguladoras, cuxo tratamento e publicación autorizan as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes, serán incluídos nun ficheiro denominado «Beneficiarios/as-Terceiros/as», cuxo obxecto, entre outras finalidades, é xestionar estas bases reguladoras, así como informar as persoas interesadas sobre o seu desenvolvemento. O órgano responsable deste ficheiro é o Igape, que no ámbito das súas respectivas competencias, cederá os datos á Consellería de Economía, Emprego e Industria para a resolución do expediente administrativo, así como aos outros órganos especificados nestas mesmas bases reguladoras para a súa tramitación. O/a solicitante faise responsable da veracidade de todos eles e declara ter o consentimento das terceiras persoas cuxos datos poida ser necesario achegar. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante o Igape mediante unha comunicación ao enderezo Complexo Administrativo San Lázaro, s/n, 15703 de Santiago de Compostela, ou a través dun correo electrónico a lopd@igape.es.

Artigo 21. Remisión normativa

En todo o non previsto nestas bases será de aplicación o establecido na Lei 9/2007, do 13 de xullo, de subvencións de Galicia; no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento; na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións; no Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o seu regulamento, e no resto da normativa que resulte de aplicación.

En canto ao cómputo de prazos, aplicarase o disposto no artigo 30 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file

Relación de módulos considerados

Módulo

Tipo de formación

Responsable

Localización

Duración estimada
(semanas)

Descrición

M1

Formación inicial

Teórica (40 horas)

Igape

Provedor de formación contratado polo Igape

3

Formación teórica xenérica segundo programa que se xunta, que non está incluída na duración da bolsa e que se realiza previamente á asignación de titor/a e de axente colaborador/a.

M2

Formación específica

Teórica (25 horas)

Entidade colaboradora

Dependencias da entidade colaboradora

1

Formación específica sobre o servizo que se vai prestar, segundo o plan formativo que se xuntará ao convenio de colaboración. Nela o/a bolseiro/a terá un primeiro contacto cos métodos, técnicas e ferramentas de consultoría que se van aplicar nun servizo concreto.

M3

Asistencia á formación de empresa

Teórica (10 horas)

Entidade colaboradora

Dependencias da entidade colaboradora

1

Asistencia á formación que o/a axente colaborador/a definise para a prestación do servizo á peme. Os servizos disporán, polo xeral, deste tipo de formación previa, xa que se conciben como formación-acción. O/a bolseiro/a asistirá a esta primeira acción formativa de empresa como se fose un/unha alumno/a máis.

M4

Asistencia ao traballo de campo inicial

Práctica

Entidade colaboradora

Dependencias da entidade colaboradora e da peme receptora do servizo

3

No traballo de campo inicial, a entidade colaboradora traspasa á peme máis polo miúdo as ferramentas que se van utilizar (que dependen do servizo que se vai prestar), ao tempo que se recollen a documentación e os datos que serán necesarios para a síntese da solución.

M5

Asistencia á fase de análise e síntese de solución

Práctica

Entidade colaboradora

Dependencias da entidade colaboradora

2

Tras a utilización das ferramentas propostas, a entidade colaboradora deseña unha solución para a peme que inclúe a aplicación nela de métodos ou técnicas co fin de executar o proxecto de mellora.

M6

Asistencia ao traballo de implantación da solución proposta

Práctica

Entidade colaboradora

Dependencias da peme receptora do servizo

6

Execución do proxecto de mellora deseñado.

M7

Asistencia á redacción de documentos finais

Práctica

Entidade colaboradora

Dependencias da entidade colaboradora e da peme receptora do servizo

1

No momento da finalización de cada servizo exixiránselle á entidade colaboradora uns entregables determinados (procedementos, análises, informes de actividade, informes…) a cuxa redacción asistirá o/a bolseiro/a.

M8

Redacción do informe de actividade

Práctica

Entidade colaboradora

Dependencias da entidade colaboradora

0,5

O/a bolseiro/a debe actualizar o seu informe de actividade para o Igape.

M9

Perfeccionamento de técnicas e ferramentas

Teórica (15 horas)

Entidade colaboradora

Dependencias da entidade colaboradora

0,5

No momento da finalización de cada servizo, a entidade colaboradora debe complementar a formación teórica do/da bolseiro/a na metodoloxía seguida, á luz da experiencia adquirida.

M10

Asistencia á preparación do seguinte servizo

Práctica

Entidade colaboradora

Dependencias da entidade colaboradora

1

O/a bolseiro/a debe asistir á preparación, por parte da entidade colaboradora, da planificación do seguinte servizo

M11

Redacción do informe final de actividade

Práctica

Entidade colaboradora

Dependencias da entidade colaboradora

1

Ao final da bolsa, o titor e o/a bolseiro/a redactarán conxuntamente o informe final de actividade necesario para o pagamento da axuda.

Proposta de programa formativo para o curso inicial aos/ás bolseiros/as

A seguinte é a especificación do módulo M1, responsabilidade directa do Igape, suxeita á adaptación de cada módulo, en concreto ás necesidades de execución:

• Módulo 1: 8 horas. Competitividade e estratexia: enfoque de competencias, elaboración da visión e plan de acción. Equipos, implantación e seguimento de plans de acción.

• Módulo 2: 8 horas. Melloras comerciais: sistemas de escoita para coñecer o mercado, segmentación de clientes, adecuación de oferta por segmentos de clientes, técnicas e sistemas de fidelización.

• Módulo 3: 8 horas. Melloras operativas en procesos: técnicas Lean, análises de valor, conceptos TOC e mellora continua, e tecnoloxías relacionadas coa Fábrica do Futuro e o concepto Industria 4.0.

• Módulo 4: 8 horas. Melloras na xestión do circulante e o financiamento. Políticas de xestión e investimento en circulante: control. Financiamento do circulante: instrumentos e custos. Reestruturación financeira.

• Módulo 5: 8 horas. Emprendemento, clústers, dixitalización na empresa.