Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 141 Mércores, 26 de xullo de 2017 Páx. 35469

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 13 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fai pública a lista de deportistas recoñecidos/as como deportistas galegos/as de alto nivel polo procedemento iniciado en xuño de 2017, así como as solicitudes rexeitadas e a súa causa.

O artigo 27 do Estatuto de autonomía de Galicia recolle, no seu punto 22, a competencia exclusiva da Comunidade Autónoma galega na promoción do deporte e a adecuada utilización do lecer. Recollendo esta asunción de competencia exclusiva, procedeuse á aprobación da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, pola que se pretende a plena efectividade do feito e dereito deportivo na nosa comunidade autónoma.

No ámbito do deporte de alto nivel, o artigo 34 da lei establece que, independentemente da clasificación xeral de deportistas de alto nivel e das medidas que se establecen na lexislación do Estado, a Comunidade Autónoma de Galicia poderá realizar unha clasificación propia de deportistas galegos de alto nivel, de acordo coas federacións deportivas galegas, para os efectos do ámbito galego, que será publicada no Diario Oficial de Galicia, aos cales lles serán de aplicación os beneficios que se establecerán regulamentariamente.

En desenvolvemento da citada Lei do deporte, o Decreto 6/2004, do 8 de xaneiro, polo que se regula a cualificación dos deportistas galegos de alto nivel e os programas de beneficios dirixidos a eles, e a Orde do 30 de maio de 2005 pola que se desenvolve o citado decreto establecen os criterios que serán tidos en conta para determinar que deportistas deben posuír tal consideración e atribúen, así mesmo, á Comisión de Avaliación e Seguimento dos Deportistas Galegos de Alto Nivel a función de propor ao órgano competente en materia de deporte a relación de deportistas galegos de alto nivel.

En consecuencia, atendendo á proposta enviada, con data do 11 de xullo de 2017, pola referida Comisión de Avaliación e Seguimento dos Deportistas Galegos de Alto Nivel, na súa reunión de valoración do procedemento de xuño de 2017, esta secretaría xeral

RESOLVE:

Primeiro. Aprobar a relación de deportistas que cumpren os criterios para seren recoñecidos/as como deportistas galegos/as de alto nivel que se relacionan no anexo I desta resolución e que, en consecuencia, gozan da consideración de alto nivel e gozan dos beneficios que para tal consideración se atribúan.

Segundo. Publicar a relación das solicitudes rexeitadas e a causa que se relacionan no anexo II desta resolución.

Terceiro. Publicar a relación dos/das deportistas con beneficios vixentes (recoñecidos/as en anteriores convocatorias), así como a data de perda da condición de deportista galego/a de alto nivel, que se relaciona no anexo III desta resolución.

Cuarto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os/as interesados/as poderán interpor recurso potestativo de reposición, ante esta secretaría xeral, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderán impugnala directamente no xulgado do contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2017

Marta Míguez Telle
Secretaria xeral para o Deporte

ANEXO I
Deportistas recoñecidos/as polo procedemento iniciado en xuño de 2017

Apelidos

Nome

DNI

Federación

1

Acuña Abreu

Sara

39491784W

Loita

2

Alonso de Castro

Carmen

53198256S

Vela

3

Álvarez Rodríguez

Rafael

54382003K

Loita

4

Araújo Pérez

Lía

39499026E

Taekwondo

5

Arcay Fernández

David

53304385E

Pesca e cásting

6

Bajo Borlán

Laura

53197137T

Judo e D.A.

7

Campo Pavón

Gabriel

36171956V

Piragüismo

8

Castaño García

Inés

78813094Y

Péntatlon moderno e tríatlon

9

Castiñeira Etchevarría

Tania

39457969C

Taekwondo

10

Díaz Orosa

Roberto

76583676R

Loita

11

García García

Pablo

53181968B

Loita

12

García Suárez

Noelia

47404290W

Halterofilia

13

García Suárez

Sara

49200931K

Taekwondo

14

Gómez Mesías

Alba

48117010K

Natación

15

Gonçalves

Jesús Antonio

X8870323M

Loita

16

Leirós Alonso de Velasco

Jaime

35473745V

Vela

17

Losada García

Alejandro

39495758C

Taekwondo

18

Marín Durán

Covadonga

11438625N

Billar

19

Muñoz Fole

Pedro

35488408Y

Kárate e D.A.

20

Ortíz Benito

Arlet

48194576P

Taekwondo

21

Otero Míguez

Diego

15493965S

Loita

22

Pais Rodríguez

Andrea

21111596M

Atletismo

23

Palmás Reguera

Antonio

77407360D

Piragüismo

24

Pombal Martínez

Marta

15494184G

Balonmán

25

Ramos Suárez

Ricardo

35491194D

Kárate e D.A.

26

Rodríguez Fernández

Manuel Jesús

53188382P

Taekwondo

27

Rodríguez León

Jesús

76728233A

Piragüismo

28

Ropero García

Mª Teresa

43176753A

Billar

29

Vázquez Segade

Andrea

54224644M

Piragüismo

30

Zernov

Vladislav

X9877427P

Loita

ANEXO II
Deportistas non recoñecidos/as

A. Por non cumprir o criterio deportivo que figura no anexo I da Orde do 30 de maio de 2005 pola que se establecen os criterios para recoñecemento dos deportistas galegos de alto nivel, en desenvolvemento do Decreto 6/2004, do 8 de xaneiro.

Apelidos

Nome

DNI

Federación

1

Acuña Garrido

Nagore

53860539J

Taekwondo

2

Acuña Garrido

Fco. Alexandre

53860538N

Taekwondo

3

Álvarez Gil

Andrés

77012638J

Vela

4

Cendán Llorens

Andrés

46094268Z

Péntatlon moderno e tríatlon

5

Fernández Pereira

Luís

35582766H

Piragüismo

6

Freire Rodríguez

Manuel

34275096J

Piragüismo

7

García Blanco

Celia

53859925C

Taekwondo

8

González García

Javier

42217491W

Taekwondo

9

González Martínez

Marcos

32696463P

Loita

10

Groba Viéitez

Miguel

53859318B

Béisbol e sófbol

11

Lage Rivera

Silvia

54131242Y

Judo e D.A.

12

Losada Rodríguez

Alejandro

34299047K

Taekwondo

13

Martínez Ayaso

Laura

53799018V

Remo

14

Ogea Costas

Uxía

77465772R

Taekwondo

15

Pardo dos Santos

Lorena

49470244G

Taekwondo

16

Pazos Pavón

Artai

77548797L

Taekwondo

17

Pousa Pousa

Miguel

53610979A

Balonmán

18

Puentes Barcia

Iván

32714624E

Péntatlon moderno e tríatlon

19

Santos Veiga

Xavier

45960598C

Kárate e D.A.

20

Suñer Díaz

Sandra

34274931D

Péntatlon moderno e tríatlon

21

Tubio Dieste

Natalia

53795881P

Remo

22

Vázquez Núñez

Bruno

39485195Z

Balonmán

23

Vila Carracedo

Andrés

79345961D

Balonmán

B. Por estar xa recoñecidos como deportistas galegos de alto nivel.

Apelidos

Nome

DNI

Federación

1

García Garay

Macarena

47437775E

Natación

2

Iglesias Cuevas

Diego

35585853T

Loita

ANEXO III
Deportistas galegos/as de alto nivel recoñecidos/as en anteriores convocatorias

Apelidos

Nome

DNI

Modalidade

Perda da condición
de DGAN

1

Abalo Rodríguez

Calixto

45961127C

Vela

12.3.2018

2

Abuín Ares

Uxío

44835192G

Tríatlon e péntatlon moderno

15.3.2020

3

Abuín Pena

Antonio

33558718Q

Kickboxing

15.3.2020

4

Agra García

Bruno

78804807E

Loita e D.A.

22.8.2017

5

Alamancos Lamas

Nerea

39451586P

Taekwondo

30.9.2018

6

Alonso Alonso

Óscar

35578986X

Remo

29.8.2019

7

Alonso Alonso

Damián

76901443T

Remo

29.8.2019

8

Alonso Aradas

Camila

32723870E

Tríatlon e péntatlon moderno

29.8.2019

9

Alonso Cambra

María

35587355F

Bádminton

30.9.2018

10

Alonso Carballo

Susana

76999559K

Ciclismo

18.3.2019

11

Alonso Lage

Iván

35573981L

Piragüismo

18.3.2019

12

Álvarez Falque

Verónica

77478953A

Kickboxing

15.3.2020

13

Álvarez Gil

Andrés

77012638J

Vela

22.8.2017

14

Álvarez Paz

Francisco Javier

35579863J

Remo

29.8.2019

15

Álvarez Yates

Tania Elizabeth

77478227J

Piragüismo

15.3.2020

16

Alvariño García

Miguel

79341226N

Tiro con arco

23.7.2018

17

Alves Domínguez

Samuel

39489665E

Taekwondo

15.3.2020

18

Alves Pereira

Cristina

53198597B

Loita e D.A.

30.9.2018

19

Amaro Filgueira

Pilar Fernanda

39461468T

Vela

12.3.2018

20

Ameneiro Teijeiro

Fátima

32681227K

Automobilismo

12.3.2018

21

Anido Vázquez

Javier

78786969D

Automobilismo

22.8.2017

22

Arévalo López

Carlos

79338259N

Piragüismo

12.3.2018

23

Ariza Soto

Alfredo

34995338X

Halterofilia

22.8.2017

24

Astray Gómez

Saúl

45959172C

Natación

12.3.2018

25

Ayude Pallas

Arón

49200370N

Kickboxing

30.9.2018

26

Ayude Pallás

Cora

49200367D

Kickboxing

15.3.2020

27

Aznar González

Marta

47437198C

Halterofilia

28.7.2019

28

Barbeito Gende

Inés

79338842C

Salvamento e socorrismo

12.3.2018

29

Barcia Pino

José Luís

34877042A

Automobilismo

22.8.2017

30

Barreira Salgado

María Teresa

76575902R

Orientación

30.9.2018

31

Barreiro Hermelo

David

53613297K

Piragüismo

18.3.2019

32

Ben Montenegro

Adrián

35592309Q

Atletismo

15.3.2020

33

Bernabeu Avomo

María

48621660M

Judo e D.A.

22.8.2017

34

Bernárdez González

Alex

77484933A

Piragüismo

12.3.2018

35

Blanco Guede

Álvaro

53859944Q

Remo

18.3.2019

36

Blanco López

Jessica

77466195X

Taekwondo

15.3.2020

37

Blanco Lorenzo

Walter

77008344C

Kickboxing

15.3.2020

38

Blanco Prol

Paula

78810114Q

Kickboxing

15.3.2020

39

Bonilla González

Raquel

71902429J

Tenis de mesa

23.7.2018

40

Bouza Pregal

José Luis

35575189P

Piragüismo

18.3.2019

41

Bouzas Rey

Martín

20629245Q

Ciclismo

18.3.2019

42

Bóveda Rodríguez

Rodrigo

35472851C

Motonáutica

18.3.2019

43

Brañas Rumbo

Marta

46915901H

Boxeo

18.3.2019

44

Cacabelos Afonso

Lara

76929780R

Vela

30.9.2018

45

Cadilla Acevedo

Tecla María

15490870W

Judo e D.A.

12.3.2018

46

Campelo Antón

Yael

44486906F

Ximnasia

18.3.2019

47

Campos García

Manuel Antonio

76929259D

Piragüismo

18.3.2019

48

Campos Varela

Sergio

54127422G

Natación

12.3.2018

49

Candamio García

Adrián

47434463E

Patinaxe

22.8.2017

50

Canella Rodríguez

Marta

53191542V

Baloncesto

18.3.2019

51

Carballo Penas

Patricia

54130905Z

Atletismo

22.8.2017

52

Cardama Báez

Carmela

53199879M

Atletismo

22.8.2017

53

Caride Figueroa

Eduardo

53173385F

Patinaxe

12.3.2018

54

Carrasco Solla

Ana

39499773X

Vela

28.7.2019

55

Carrera Amandi

Óscar

35573655S

Piragüismo

18.3.2019

56

Carrera Estévez

Cándido

76914776Q

Automobilismo

23.7.2018

57

Casales Carrasco

Jorge

53518339H

Motociclismo

12.3.2018

58

Casañas Hernández

Jennifer Frank

03209888P

Atletismo

30.9.2018

59

Casás Fernández

Brais

79339454B

Piragüismo

30.9.2018

60

Castro Barcala

Daniel

79343106Y

Tiro con arco

30.9.2018

61

Castro Barcala

María Cristina

79343107F

Tiro con arco

28.7.2019

62

Castro Chapela

Pablo

77011249G

Atletismo

12.3.2018

63

Castro Mariño

Carlos

48115573X

Halterofilia

12.3.2018

64

Castro Mariño

Víctor

47375849N

Halterofilia

23.7.2018

65

Castro Rodríguez

Alexandre

53395609M

Piragüismo

15.3.2020

66

Cernadas González

Laura

53521753V

Patinaxe

15.3.2020

67

Cerqueira Atares

Tirso

77547044Z

Vela

30.9.2018

68

Cerqueira Mella

Carla

15493581E

Piragüismo

15.3.2020

69

Chamosa Dacasa

Daniel

77465185N

Atletismo

15.3.2020

70

Cid López

Daniel

79342300M

Patinaxe

30.9.2018

71

Cid Masid

Alejandro

45147784A

Ximnasia

29.8.2019

72

Cobas López

Miguel

53488170Z

Taekwondo

22.8.2017

73

Comesaña Blanco

Raquel

53973863Q

Remo

29.8.2019

74

Conde Romero

Rodrigo

53610167L

Remo

30.9.2018

75

Cons Gestido

Águeda Beatríz

77421136P

Natación

15.3.2020

76

Cores Abuín

Joaquín

35480970C

Vela

18.3.2019

77

Corral Alonso

Alberto

71501528W

Orientación

30.9.2018

78

Cortegoso Lima

Sara

77458950X

Taekwondo

30.9.2018

79

Cortiñas Pardo

Paula

34884115S

Fútbol

23.7.2018

80

Costa Bouzada

David

35577625Y

Piragüismo

12.3.2018

81

Costa Posada

Anxo

53819002Z

Taekwondo

30.9.2018

82

Costas Rodal

Darío

53614649Q

Atletismo

18.3.2019

83

Couceiro Rega

Ángel

58000407L

Salvamento e socorrismo

15.3.2020

84

Cuba Vázquez

José

33346861N

Loita e D.A.

12.3.2018

85

Da Costa Piñeiro

Raquel

53796837K

Piragüismo

12.3.2018

86

Dafauce Bouzo

Xela

39487202C

Loita e D.A.

30.9.2018

87

Dapena González

Pablo

77411956M

Tríatlon e péntatlon moderno

12.3.2018

88

Das Dores Rodríguez

Diego

35584314W

Remo

18.3.2019

89

De Haz Uraurgui

Jaime

53189686R

Remo

29.8.2019

90

De Jesús Machado

Juan

77479771Q

Loita e D.A.

22.8.2017

91

De la Puente Riobó

Martín

39486612M

Tenis (adaptado)

30.9.2018

92

Del Amo García

Héctor

36117263H

Billar

30.9.2018

93

Díaz Mba

Alberto

32716485C

Halterofilia

23.7.2018

94

Díaz Pérez

Adrián

33545774K

Automobilismo

15.3.2020

95

Diéguez Buceta

Aarón

77463237L

Piragüismo

18.3.2019

96

Domínguez Asensio

Nuria Kodid

28753093B

Remo

18.3.2019

97

Domínguez Fajardo

Adrián

35490292G

Vela

12.3.2018

98

Domínguez Martín

Noel

11902715P

Piragüismo

15.3.2020

99

Domínguez Rodríguez

Alfonso

35582289R

Piragüismo

18.3.2019

100

Dosil Gago

Laura

53799962H

Taekwondo

22.8.2017

101

Echegoyen Domínguez

Tamara

44083644G

Vela

18.3.2019

102

Escariz Mella

Carmen

44093308P

Atletismo

15.3.2020

103

Feijoo Alberte

Iván

44499040C

Ciclismo

15.3.2020

104

Felpeto González

María Luisa

33329663H

Orientación

30.9.2018

105

Fernández Casais

Rubén

53797905P

Piragüismo

18.3.2019

106

Fernández de la Iglesia

Anxo

78801549F

Taekwondo

28.7.2019

107

Fernández Eiras

Pablo

53862552W

Taekwondo

12.3.2018

108

Fernández García

Rubén

53198800F

Motociclismo

18.3.2019

109

Fernández Justo

Paula

44496822X

Tiro olímpico

23.7.2018

110

Fernández López

Juan

54153378Q

Surf

29.8.2019

111

Fernández Pereira

Luis

35582766H

Piragüismo

22.8.2017

112

Fernández Rey

José

79341177D

Taekwondo

12.5.2018

113

Fernández Rivera

Alejandro

44483594F

Atletismo

28.7.2019

114

Fernández Rodríguez

Sandra María

53174114T

Motonáutica

30.9.2018

115

Ferreira Colmanero

José Manuel

76727749W

Judo e D.A.

29.8.2019

116

Ferreiro García

Xesús Xan

47381319P

Boxeo

18.3.2019

117

Ferreiro Gómez

Andrea

33556987X

Patinaxe

12.3.2018

118

Ferreiro Pajuelo

Antonio

36152705V

Ciclismo

18.3.2019

119

Ferreiro Pérez

Jesús M.

33281051M

Automobilismo

22.8.2017

120

Ferro Dios

Ramón

35472680X

Piragüismo

15.3.2020

121

Figueiras Alonso

Kevin Simón

39485215B

Vela

12.3.2018

122

Freije Torneiro

Aroa

34284947C

Tríatlon e péntatlon moderno

18.3.2019

123

Freijeiro Cruz

Andrés

45141641R

Taekwondo

22.8.2017

124

Gago Troitiño

Ezequiel

44479692S

Judo e D.A.

29.8.2019

125

Gaitero Martín

Alberto

71170380P

Judo e D.A.

18.3.2019

126

Galán Cambón

Denís

47389930V

Atletismo

15.3.2020

127

Galarza Oloya

Geraldine

49474843A

Halterofilia

15.3.2020

128

García Álvarez

Gabriel

39468129Z

Taekwondo

15.3.2020

129

García Garay

Macarena

47437775E

Natación

30.9.2018

130

García García

Ángel

70869454Z

Orientación

18.3.2019

131

García Marín

Cristina

44088130M

Salvamento e socorrismo

18.3.2019

132

García Martínez

Iván

53862538B

Taekwondo

29.8.2019

133

García Naveiro

Natalia

77460869C

Piragüismo

18.3.2019

134

García Naveiro

Laura

77460871E

Piragüismo

15.3.2020

135

García Otero

Carolina

77478844D

Piragüismo

15.3.2020

136

García Otero

José Ángel

78738194V

Tiro olímpico

12.3.2018

137

García Portela

Pablo

77462376D

Vela

18.3.2019

138

García Sarita

Carlos Yobani

34316160E

Loita e D.A.

15.3.2020

139

García Silva

Antía

35484397C

Salvamento e socorrismo

18.3.2019

140

García Soto

Marcos

32698447Z

Natación

18.3.2019

141

García Vidal

Míryam

53860631J

Taekwondo

18.3.2019

142

Germade Barreiro

Rodrigo

53612824P

Piragüismo

18.3.2019

143

Gómez Anido

Valeria

54157584J

Salvamento e socorrismo

30.9.2018

144

Gómez Cortés

Beatriz

77464997P

Natación

12.3.2018

145

Gómez Cortés

Carmen

77465010K

Tríatlon e péntatlon moderno

12.3.2018

146

Gómez Schroth

Ingrid

53179093B

Taekwondo

30.9.2018

147

González Álvarez

María Cristina

35572280C

Remo

18.3.2019

148

González Álvarez

Jesús

35567480G

Remo

18.3.2019

149

González Barrio

Alejandro

34282707B

Tiro olímpico

12.3.2018

150

González Dios

Jaime Alejandro

77464614Q

Kickboxing

29.8.2019

151

González Fernández

Ángela

39462612V

Atletismo

30.9.2018

152

González Muíños

Alejandro

54150743A

Salvamento e socorrismo

12.3.2018

153

González Muñiz

Iván

39465043X

Loita e D.A.

30.9.2018

154

González Orozco

Juan Carlos

44130419C

Orientación

30.9.2018

155

González Surribas

Cintia

77459015Y

Kickboxing

29.8.2019

156

Goyanes García

Paula

39469584C

Natación

28.7.2019

157

Graña Alonso

Pablo

77009545W

Piragüismo

15.3.2020

158

Graña Blanco

Óscar

73241632H

Piragüismo

15.3.2020

159

Gundín Pérez

Isabel

32726897J

Surf

29.8.2019

160

Henderson Rivas

John

00621084S

Tiro olímpico

12.3.2018

161

Hernández García

Carlota

39468168F

Vela

28.7.2019

162

Iglesias Castro

Rubén

76579792G

Orientación

30.9.2018

163

Iglesias Cuevas

Diego

35585853T

Loita e D.A.

30.9.2018

164

Iglesias de la Torre

Felipe

34990086W

Judo e D.A.

30.9.2018

165

Iglesias Fernández

Marta

39467133F

Piragüismo

15.3.2020

166

Iglesias Pena

María

53118926N

Remo

12.3.2018

167

Iglesias Rial

Martín

78810416L

Kickboxing

15.3.2020

168

Iglesias Vilela

Damián

45905478P

Loita e D.A.

29.8.2019

169

Illobre Saavedra

Álvaro

32669198K

Deporte adaptado

22.8.2017

170

Izquierdo Ferreiro

Iago

35590082C

Remo

29.8.2019

171

Jiménez dos Santos

Adrián

53795667R

Taekwondo

29.8.2019

172

Juane Borreguero

Patricia

48116922W

Hípica

12.3.2018

173

Lalín Canda

Noelia

45860581F

Loita e D.A.

12.3.2018

174

Leborán Paz

Martín

53796057T

Remo

12.3.2018

175

Lema Soto

José Antonio

79325948Y

Tiro olímpico

12.3.2018

176

Lema Vidal

Francisco

79322498Y

Automobilismo

30.9.2018

177

Liste Viaño

Martín

78807840L

Atletismo

23.7.2018

178

López Costoya

Francisco Javier

35302665B

Orientación

30.9.2018

179

López Gredilla

Nicolás

34283265V

Loita e D.A.

30.9.2018

180

López Iglesias

Roberto

33314866X

Montañismo

18.3.2019

181

López Marra

Iago

76970557E

Vela

18.3.2019

182

López Riobó

Sabela

77011847G

Taekwondo

15.3.2020

183

Lores Romay

Jacobo

77412567H

Piragüismo

12.3.2018

184

Losada Fernández

David

44475492R

Halterofilia

22.8.2017

185

Loureiro López

Alberto

53197584X

Boxeo

15.3.2020

186

Magdalena Filgueiras

Lucía

58021239J

Halterofilia

15.3.2020

187

Malvar Leite

Sara

39452957E

Remo

12.3.2018

188

Manso Fraga

Tomás

32717046Y

Natación

15.3.2020

189

Maquieira Piñeiro

David

35477940A

Piragüismo

18.3.2019

190

Márquez Fernández

Brandán

44840590C

Ciclismo

18.3.2019

191

Martínez Canosa

Raquel

79340609Q

Salvamento e socorrismo

22.8.2017

192

Martínez Quiroga

Miguel

33553582D

Piragüismo

15.3.2020

193

Martínez Rodríguez

Gonzalo

39497514M

Vela

18.3.2019

194

Martínez Santiago

Irene

54150224J

Halterofilia

23.7.2018

195

Martínez Santiago

Sofía

54155366A

Halterofilia

22.8.2017

196

Maseda Dorado

Ivo

33561669T

Atletismo

15.3.2020

197

Medín López

Paula

53300434G

Rugby

30.9.2018

198

Meilán Fernández

Samuel

53181046D

Taekwondo

30.9.2018

199

Meira Fernández

Alberto

76992080V

Automobilismo

22.8.2017

200

Mendes Andrade

Estefanía

X1364157-G

Boxeo

15.3.2020

201

Millán Rodríguez

Rubén

35574130F

Piragüismo

30.9.2018

202

Miras Lago

José Ramón

44847139 Z

Boxeo

15.3.2020

203

Mirás Vázquez

Irene

46092350M

Piragüismo

12.3.2018

204

Monasterio dos Anxos

Marisol

71521457J

Halterofilia

23.7.2018

205

Monasterio Portela

Ramón

76581696E

Loita e D.A.

12.3.2018

206

Monteagudo Moraña

Iago

35600595E

Piragüismo

18.3.2019

207

Montero Gómez

Joaquín

32717792Q

Remo

22.8.2017

208

Montes Villar

Verónica

09443503W

Orientación

30.9.2018

209

Montoto Vázquez

Jesús

77417127R

Piragüismo

18.3.2019

210

Moreno Casares

Santiago

39491220J

Vela

15.3.2020

211

Morisón Rey

Camila Aldana

77464265N

Piragüismo

12.3.2018

212

Mosquera Jove

Carla

53303315X

Judo e D.A.

15.3.2020

213

Mosquera Lendoiro

David Manuel

53168733R

Piragüismo

12.3.2018

214

Mucientes Sisto

Tomás

32718070H

Judo e D.A.

29.8.2019

215

Mucientes Sixto

Adrián

32718069V

Judo e D.A.

12.3.2018

216

Muíños Mirás

Antón

79339644V

Automobilismo

15.3.2020

217

Naveiro Parada

Elena del Mar

76861608R

Piragüismo (adaptado)

29.8.2019

218

Nieto Ferrer

Nicolás

44846697D

Surf

18.3.2019

219

Nieves Campello

Gustavo

36152492B

Atletismo (adaptado)

15.3.2020

220

Novas Bonet

David

77013653Q

Piragüismo

15.3.2020

221

Novelle Man

Carlos Eduardo

44662012Z

Ximnasia

12.3.2018

222

Nuñel Varela

Lidia

54131298Q

Salvamento e socorrismo

12.3.2018

223

Ochoa Fernández

Manuel

35579985C

Piragüismo

18.3.2019

224

Okutu Kouletio

Jean Marie

53860264Z

Atletismo

12.3.2018

225

Oliveira Vázquez

André

45871168Z

Piragüismo

12.3.2018

226

Orro Muíños

Miguel

47388437L

Taekwondo

18.3.2019

227

Outón Méndez

Lara

39494212S

Piragüismo

15.3.2020

228

Palomares Martínez

José Alfonso

44494516G

Atletismo

12.3.2018

229

Pampín Blanco

Nerea

49400953N

Loita e D.A.

28.7.2019

230

Parada Enríquez

Beatriz

39450786J

Taekwondo

12.5.2018

231

Pardo Galdo

José Ramón

53166954Q

Vela

18.3.2019

232

Paredes Padín

Sergio

77466238F

Atletismo

18.3.2019

233

Paz Blanco

Carlos

35462431L

Vela

18.3.2019

234

Paz Dobarro

Rubén

53611358Z

Piragüismo

18.3.2019

235

Paz Sobreira

Diego

53185123S

Tríatlon e péntatlon moderno

28.7.2019

236

Pehuén Muriel

Catriel

X8175718T

Loita e D.A.

30.9.2018

237

Peleteiro Brión

Ana

53488176C

Atletismo

15.3.2020

238

Pena Manso

Iñaki

45958370T

Tríatlon e péntatlon moderno

28.7.2019

239

Pereira da Ponte

Solange Andreia

39494263C

Atletismo

18.3.2019

240

Pereira Millos

Sergio

77007172K

Motonáutica

18.3.2019

241

Pérez Bugarín

Uxía

35609385A

Atletismo

15.3.2020

242

Pérez Carrera

Francisco

36146547T

Deporte adaptado

12.3.2018

243

Pérez Coya

Carla

35583559Y

Piragüismo

18.3.2019

244

Pérez Fernández

Fernando

52939524X

Deportes de inverno

18.3.2019

245

Pérez González

Mario

53183275F

Vela

30.9.2018

246

Pérez Moreno

Sergio

44595287N

Remo

28.7.2019

247

Pérez Touriño

Lydia

77480728F

Loita e D.A.

12.3.2018

248

Pérez Vázquez

Miguel

33551808Y

Atletismo

12.3.2018

249

Pinzón Morales

Janiel Karyn

49200150E

Halterofilia

15.3.2020

250

Piña Esteves

Diego

35577044T

Piragüismo

15.3.2020

251

Piñeiro Devesa

Lúa María

35485636V

Taekwondo

15.3.2020

252

Piñeiro Pérez

Óscar

36167028B

Deportes de inverno

18.3.2019

253

Piroscia Penado

Darío

33328554J

Tiro olímpico

23.7.2018

254

Pombo Romero

Adrián

46095197T

Taekwondo

18.3.2019

255

Porteiro Ocampo

Andrea Fátima

77410383L

Piragüismo

18.3.2019

256

Portela Rivas

María Teresa

53116704K

Piragüismo

29.8.2019

257

Porto Lareo

José Enrique

76898026X

Ciclismo

15.3.2020

258

Prada Fernández

David

35576183J

Remo

29.8.2019

259

Rama Núñez

Marcos

49470125T

Halterofilia

23.7.2018

260

Ramos Manteiga

Ainhoa

54156402G

Taekwondo

18.3.2019

261

Rascado Ríos

Fernando

36154362H

Taekwondo

15.3.2020

262

Rial González

Denís

21115793E

Loita e D.A.

30.9.2018

263

Rial López

Ana Vanesa

52934174L

Rugby

30.9.2018

264

Riopedre Fernández

Miguel

48112804R

Judo e D.A.

18.3.2019

265

Rivera González

Juan Sebastián

32736256B

Halterofilia

18.3.2019

266

Rodríguez Fazanes

Sergio

53119437V

Vela

22.8.2017

267

Rodríguez Fidalgo

Cristóbal

34884645Q

Tríatlon e péntatlon moderno

12.3.2018

268

Rodríguez Gacio

Susana

36137166A

Tríatlon e péntatlon moderno (adaptado)

12.3.2018

269

Rodríguez García Paz

Nicolás

39465798Y

Vela

15.3.2020

270

Rodríguez González

Guillermo Javier

32628435Z

Tiro con arco

18.3.2019

271

Rodríguez Guede

Pablo

44498793A

Ciclismo

18.3.2019

272

Rodríguez Huertas

Roi

35581467F

Piragüismo

15.3.2020

273

Rodríguez Lechuga

Roberto

35577392A

Piragüismo

18.3.2019

274

Rodríguez López

Alba

54158222F

Halterofilia

12.3.2018

275

Rodríguez Maneiro

María del Pilar

53798783N

Taekwondo

15.3.2020

276

Rodríguez Martínez

Omar

15492384K

Loita e D.A.

30.9.2018

277

Rodríguez Menéndez

Judith María

39463266G

Esgrima

18.3.2019

278

Rodríguez Rodríguez

Raquel

44083243V

Piragüismo

15.3.2020

279

Romero Fraga

Diego

35483117M

Piragüismo

18.3.2019

280

Romero Gómez

Valeria

35577390R

Piragüismo

18.3.2019

281

Romero Román

Irene

50769511R

Esgrima

30.9.2018

282

Rosa Moya

Alexis

72892109A

Judo e D.A.

29.8.2019

283

Sánchez Sánchez

José Manuel

47371435Z

Piragüismo

30.9.2018

284

Sande Antón

Juan

53193258P

Surf

15.3.2020

285

Sanmartín Andújar

Pablo

44094506X

Bádminton

23.7.2018

286

Sanmartín Carrera

Alejandro

53308493J

Judo e D.A.

29.8.2019

287

Santiago Morón

Inés

32721265Q

Tríatlon e péntatlon moderno

28.7.2019

288

Serrat Seoane

Antonio

53189449V

Tríatlon e péntatlon moderno

28.7.2019

289

Sieiro Barreiro

Carla

77479858 B

Piragüismo

18.3.2019

290

Sieiro Barreiro

Adrián

7462033B

Piragüismo

15.3.2020

291

Silva Pazos

Xián

77407584A

Taekwondo

30.9.2018

292

Silva Pérez

Cristian

53489276Q

Piragüismo

23.7.2018

293

Soto García

Lucía

77459634G

Kickboxing

29.8.2019

294

Suárez Alonso

Ángel

53196607E

Ciclismo

15.3.2020

295

Suárez Gión

Rocío

53520044X

Boxeo

15.3.2020

296

Suárez Gómez

Julio

35599262T

Xadrez

12.3.2018

297

Suárez González

Alejandra

53199414T

Vela

15.3.2020

298

Suárez González

Patricia

53199415

Vela

15.3.2020

299

Subiñas Blanco

Ydne

53976179D

Boxeo

18.3.2019

300

Toimil Fernández

María Belén

32714095E

Atletismo

18.3.2019

301

Tomé Sanlés

Manuel

53798276B

Natación

28.7.2019

302

Toro Carballo

Cristian Isaac

34279400Q

Piragüismo

15.3.2020

303

Toro Prieto-Puga

Sofía

47402532S

Vela

15.3.2020

304

Torres Taboada

José Ángel

35286408S

Caza

15.3.2020

305

Torviso Berdeal

José Antonio

77595645Q

Orientación

30.9.2018

306

Touriño Ferreirós

Mónica

35462784G

Deportes de inverno

15.3.2020

307

Triana López

Mauro

49207849Q

Atletismo

22.8.2017

308

Trillo Valeiro

Sergio

32720995E

Judo e D.A.

30.9.2018

309

Troitiño Amoedo

Rubén

53610326V

Taekwondo

18.3.2019

310

Vallejo Esperón

Sergio

77466603G

Piragüismo

15.3.2020

311

Vallejo Folgueira

Diego

76572021F

Automobilismo

18.3.2019

312

Varela Iglesias

Ana

44822471W

Piragüismo

18.3.2019

313

Varela Penas

Judit

45956820Z

Loita e D.A.

28.7.2019

314

Vázquez Liste

David

76863476Y

Automobilismo

22.8.2017

315

Vergas Pérez

Sinesio

36047105X

Tiro olímpico

12.3.2018

316

Vidal Álvarez

Alejandro

52931435V

Taekwondo

28.7.2019

317

Vidal Cernadas

Amador

32811206G

Automobilismo

30.9.2018

318

Viéitez Mariño

Sara

53193106V

Loita e D.A.

18.3.2019

319

Vigo López

Édgar

32691265P

Automobilismo

18.3.2019

320

Vilariño Dopico

David

46915940B

Piragüismo

30.9.2018

321

Vilas Miranda

Andrea

53199324W

Taekwondo

30.9.2018

322

Vilas Vidal

María

53487155B

Natación

30.9.2018

323

Yanchy

Valery

X102196Z

Boxeo

18.3.2019

324

Yáñez Ferreiro

Aida

20624293D

Salvamento e socorrismo

15.3.2020