Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 151 Mércores, 9 de agosto de 2017 Páx. 38365

III. Outras disposicións

Instituto Enerxético de Galicia

RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2017, do director do Instituto Enerxético de Galicia, pola que se conceden as subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a proxectos para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas para proxectos de enerxías renovables, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Plan de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 sobre a base da convocatoria de subvencións realizada pola Resolución do 14 de marzo de 2017 deste mesmo órgano (Diario Oficial de Galicia número 58, do 23 de marzo).

Antecedentes:

1. Mediante Resolución do 14 de marzo de 2017 establecéronse as bases reguladoras e anunciouse a convocatoria de subvencións para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas para proxectos de enerxías renovables, con financiamento en parte procedente de fondos comunitarios derivados do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do PDR de Galicia 2014-2020, medida 7 «Actuacións dirixidas á mellora dos servizos básicos e renovación de poboacións nas zonas rurais».

O Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento e do Consello, do 17 de decembro de 2013, apoia as axudas ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrario de Desenvolvemento Rural (Feader).

As operacións da submedida 7.2 «Creación, mellora e expansión de infraestruturas a pequena escala, incluíndo enerxías renovables e aforro enerxético», do PDR de Galicia, que poidan afectar a competencia están amparadas, segundo o caso, no Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis, e no Regulamento (UE) nº 1408/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis no sector agrícola.

2. Transcorrido o prazo para a presentación das solicitudes de axuda, leváronse a cabo os requirimentos de emenda da documentación daquelas solicitudes que non reunían os requisitos previstos na convocatoria.

3. Rematado o período de emenda, a comisión de valoración como órgano colexiado encargado da análise e avaliación das solicitudes presentadas, realizou o baremo de cada un dos expedientes atendendo aos criterios sinalados no artigo 14.2 das bases reguladoras.

Consideracións legais e técnicas:

1. A Xerencia do Instituto Enerxético de Galicia será o órgano competente para a instrución do procedemento administrativo de concesión das subvencións, e corresponde ao director deste organismo ditar as diferentes resolucións que deriven del (artigo 13.1 das bases reguladoras).

5. Pola Resolución do 31 de xullo de 2017 amplíanse e redistribúense os créditos orzamentarios recollidos na Resolución do 14 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras, o importe total asignado para estas axudas tras esta ampliación ascende a 2.352.000,00 euros.

3. En virtude do disposto no artigo 15.4 das bases, con carácter xeral non se enviarán notificacións postais e, de conformidade co establecido no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, no caso das resolucións de concesión da subvención poderase substituír a notificación individual pola publicación no DOG e na páxina web do Inega (www.inega.gal). Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade das subvencións outorgadas.

4. Neste procedemento só se teñen en conta aqueles feitos, alegacións ou probas aducidos polos propios interesados.

5. Para determinar e cuantificar o investimento elixible sobre o que aplicar a porcentaxe de axuda correspondente, das actuacións proxectadas polos solicitantes, tívose en conta o disposto nos artigos 3, 4 e 14 das bases reguladoras.

De acordo con todo o anterior, esta dirección

RESOLVE:

Primeiro. Conceder aos solicitantes que se relacionan no anexo I da presente resolución as axudas convocadas, para o exercicio 2017, pola Resolución do 14 de marzo de 2017, do director do Inega, especificándose no citado anexo a persoa ou entidade beneficiaria, o proxecto subvencionado, a puntuación que lle corresponde, o investimento elixible e a cantidade concedida con cargo aos orzamentos do Inega; a contía total ascende a 2.352.000,00 euros.

O prazo de execución das actividades e/ou investimentos rematará o 15 de outubro de 2017. Non se poderá iniciar con anterioridade á presentación da solicitude.

Segundo. As solicitudes non incluídas na resolución de concesión entenderanse denegadas ou rexeitadas por insuficiencia de crédito (artigo 23.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia).

Terceiro. De acordo co disposto no artigo 16.1 das bases reguladoras se transcorren dez (10) días hábiles desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG sen que os interesados que figuran no anexo comuniquen expresamente a súa renuncia á subvención, entenderase que aceptan, e desde ese momento adquirirán a condición de beneficiarios.

Cuarto. Coa aceptación desta axuda o beneficiario asume as obrigas sinaladas con carácter xeral na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, nas bases reguladoras e en particular as seguintes:

– Cando un beneficiario non poida executar o proxecto deberá renunciar á subvención. A renuncia efectuarase no anexo IV das bases reguladoras da convocatoria.

– Xustificar debidamente os gastos realizados, tendo en conta que só serán subvencionables os gastos realizados con posterioridade á solicitude de axuda, e efectivamente pagados antes do remate do prazo de execución e xustificación concedido.

– Para proceder ao pagamento final do expediente, o beneficiario deberá achegar os permisos, inscricións e/ou licenzas requiridas pola normativa autonómica ou local.

– Someterse ás actuacións de comprobación efectuadas polo Inega así como a calquera outra actuación de control que poidan realizar os órganos competentes da Administración autonómica, estatal ou comunitaria, para o cal deberá achegar canta información lle sexa requirida para os efectos. En ningún caso o custo de adquisición dos gastos subvencionados poderá ser superior ao valor do mercado. No suposto de discrepancias entre o promotor e Inega respecto do valor de mercado, aplicarase o procedemento previsto no artigo 33 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Contra esta resolución, que non pon fin á vía administrativa, cabe interpor recurso de alzada ante o presidente da Axencia Instituto Enerxético de Galicia, no prazo dun (1) mes desde o día seguinte ao de publicación desta resolución; tamén pode interpoñer calquera outro recurso que xulgue pertinente ao seu dereito.

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2017

Ángel Bernardo Tahoces
Director do Instituto Enerxético de Galicia

ANEXO I
Subvencións concedidas

Grupo I: Xeotermia.

Tipo de beneficiario: Administración local.

Código proxecto subvencionado

Persoa/entidade

Investimento elixible (€)

Cantidade concedida (€)

Puntuación

IN421A-17X97

Concello de Verín

66.308,00

49.731,00

60,19

Grupo I: Xeotermia.

Tipo de beneficiario: pequenas e medianas empresas, as súas agrupacións e asociacións.

Código proxecto subvencionado

Persoa/entidade

Investimento elixible (€)

Cantidade concedida (€)

Puntuación

IN421A-17X204

Jorge Fernández Araújo

22.289,00

11.144,50

73,15

IN421A-17X186

Alvarella Ecoturismo, S.L.

12.000,00

6.000,00

70,63

IN421A-17X150

Marine Instruments, S.A.

56.955,54

28.477,77

65,87

IN421A-17X164

Manuel Rial Mato

85.002,00

42.501,00

63,80

IN421A-17X203

Ingeniería Medioambiental y Sistemas de Calidad de Galicia, S.L.U.

12.000,00

6.000,00

45,15

Grupo I: Xeotermia.

Tipo de beneficiario: persoas físicas e institucións sen ánimo de lucro.

Código proxecto subvencionado

Persoa/entidade

Investimento elixible (€)

Cantidade concedida (€)

Puntuación

IN421A-17X68

Montserrat Piris Lamas

12.124,76

6.062,38

89,98

IN421A-17X93

Alberto Prieto Prieto

13.200,00

6.600,00

89,48

IN421A-17X70

Avelino Raña Fraga

14.520,00

7.260,00

86,98

IN421A-17X160

Alejandro Troncoso Sánchez

13.200,00

6.600,00

85,69

IN421A-17X156

Celso Mariño Núñez

13.200,00

6.600,00

85,49

IN421A-17X197

Antonio Boullosa Cortes

13.200,00

6.600,00

85,13

IN421A-17X53

José Manuel Insua Insua

14.520,00

7.260,00

84,49

IN421A-17X173

Manuel Alonso Mayo

13.200,00

6.600,00

84,33

IN421A-17X171

Digna María Sanles Dorca

12.540,00

6.270,00

83,81

IN421A-17X21

Carlos Calvino Barreiro

13.200,00

6.600,00

83,08

IN421A-17X172

José Alfonso González Abuín

14.520,00

7.260,00

82,80

IN421A-17X149

María de los Ángeles Maneiro Martínez

13.915,00

6.957,50

81,96

IN421A-17X75

Manuel Aira Vieira

13.200,00

6.600,00

81,13

IN421A-17X98

Óscar Daniel Barbosa Cardoso

10.672,20

5.336,10

80,97

IN421A-17X78

Laura Belenda García

13.200,00

6.600,00

80,53

IN421A-17X126

Julio Martín Sertal

17.549,84

8.774,92

80,53

IN421A-17X131

Luis Javier Reboiro Quiroga

13.200,00

6.600,00

79,97

IN421A-17X109

Mª Cristina Pérez Pérez

14.520,00

7.260,00

79,97

IN421A-17X37

José Rodríguez Giráldez

13.200,00

6.600,00

78,98

IN421A-17X123

Salomé Cereijo Dávila

13.200,00

6.600,00

78,62

IN421A-17X69

Valentín José González

13.200,00

6.600,00

78,20

IN421A-17X34

Diego Manuel Martínez González

13.200,00

6.600,00

77,95

IN421A-17X145

Ana Belén Abuín Suárez

12.716,00

6.358,00

77,30

IN421A-17X162

Santiago Rebollido Sánchez

14.520,00

7.260,00

77,30

IN421A-17X166

José Manuel Fernández Muñiz

14.520,00

7.260,00

77,30

IN421A-17X81

Serafín González Represas

13.200,00

6.600,00

76,55

IN421A-17X128

José María Rodríguez Santos

13.200,00

6.600,00

76,55

IN421A-17X168

Ana Cristina Aller Fajardo

14.520,00

7.260,00

76,46

IN421A-17X84

Manuel García Valcarcel

13.200,00

6.600,00

76,11

IN421A-17X181

José Patiño Esmorís

11.213,08

5.606,54

75,22

IN421A-17X143

María del Carmen Bas Méndez

13.200,00

6.600,00

74,84

IN421A-17X83

Verónica González Novelle

14.520,00

7.260,00

74,58

IN421A-17X115

José Antonio Álvarez Paz

38.417,50

19.208,75

73,62

IN421A-17X125

María Luz Rodríguez Rodríguez

13.200,00

6.600,00

72,74

IN421A-17X31

José Oreiro Pazos

11.413,78

5.706,89

72,53

IN421A-17X44

Juan Manuel Balebona Nieto

13.200,00

6.600,00

72,50

IN421A-17X62

María Elena López Leira

10.111,20

5.055,60

72,48

IN421A-17X159

Belén Martínez Sánchez

13.796,42

6.898,21

72,36

IN421A-17X46

Miguel Ángel Ríos González

13.200,00

6.600,00

72,03

IN421A-17X71

José Manuel Fraga Pereiro

14.520,00

7.260,00

71,07

IN421A-17X91

Gumersindo Portas López

10.115,60

5.057,80

70,63

IN421A-17X206

Amadeo Fernández Vázquez

13.200,00

6.600,00

70,45

IN421A-17X27

María Eugenia Calvo López

12.458,42

6.229,21

70,39

IN421A-17X24

Carmen Bouza Varela

13.200,00

6.600,00

69,96

IN421A-17X151

Susana Otero Álvarez

13.200,00

6.600,00

69,63

IN421A-17X58

María Ángeles Pintos Galiñanes

12.522,98

6.261,49

69,45

IN421A-17X127

José Benito Bouza Rodríguez

13.200,00

6.600,00

68,35

IN421A-17X89

Unay Iglesias Rodríguez

13.200,00

6.600,00

68,35

IN421A-17X133

Belén María de los Reyes Spuch Fernández

13.200,00

6.600,00

68,35

IN421A-17X79

José Manuel Morgade Méndez

13.080,10

6.540,05

67,85

IN421A-17X194

Gabriel Gómez Celaya

13.200,00

6.600,00

67,63

IN421A-17X148

Benito Feijoo Dios

14.338,50

7.169,25

67,47

IN421A-17X117

Ana María Barcia Calvo

10.532,50

5.266,25

67,46

IN421A-17X28

José Souto del Río

12.131,46

6.065,73

66,59

IN421A-17X165

María José Freije González

13.200,00

6.600,00

66,47

IN421A-17X116

María José Gestal Fariña

9.449,00

4.724,50

66,25

IN421A-17X144

Francisco Lorenzo Fernández

10.641,56

5.320,78

66,22

IN421A-17X45

Jerónimo Escariz Covelo

10.644,18

5.322,09

66,20

IN421A-17X16

Javier Sierra Díaz

13.200,00

6.600,00

66,13

IN421A-17X140

Paula María Gómez Gil

11.625,68

5.812,84

66,00

IN421A-17X61

Francisco Conde Rodríguez

11.078,10

5.539,05

65,74

IN421A-17X63

Lucía Ozores Calderón

10.569,76

5.284,88

64,68

IN421A-17X26

Francisco Javier Vilas Iglesias

10.689,90

5.344,95

63,99

IN421A-17X22

Ana María Santos Maneiro

10.881,10

5.440,55

63,84

IN421A-17X25

Antía Seijas González

10.704,24

5.352,12

63,73

IN421A-17X66

Matilde Mosquera Rodríguez

13.200,00

6.600,00

62,19

IN421A-17X108

Juan Carlos Mosteiro Paredes

14.520,00

7.260,00

62,06

IN421A-17X134

María del Carmen Fernández Delgado

13.200,00

6.600,00

60,16

IN421A-17X141

Teresa Taboada Vázquez

13.564,10

6.782,05

59,25

IN421A-17X129

Ceferino Emilio Rodríguez Carril

14.520,00

7.260,00

57,74

IN421A-17X111

Marcos Curty Alonso

14.520,00

7.260,00

56,76

IN421A-17X4

José Manuel Vilas Villar

13.200,00

6.600,00

56,02

IN421A-17X170

Mamerto Luis Vilela González

13.200,00

6.600,00

51,80

IN421A-17X100

Román Blanco Reinosa

14.520,00

7.260,00

50,30

IN421A-17X142

José González Garrido

13.200,00

6.600,00

48,47

IN421A-17X139

Manuel Villace Carballo

14.520,00

7.260,00

48,21

IN421A-17X177

Rocío Rey López

13.200,00

6.600,00

45,15

Grupo II: Aerotermia.

Tipo de beneficiario: pequenas e medianas empresas, as súas agrupacións e asociacións.

Código proxecto subvencionado

Persoa/entidade

Investimento elixible (€)

Cantidade concedida (€)

Puntuación

IN421A-17A662

Agro de Bazán, S.A.

4.590,00

2.295,00

71,58

IN421A-17A443

Orsil Promoinvest, S.L.

5.503,20

2.751,60

71,32

IN421A-17A383

Explotaciones Turísticas Canabal, S.L.

19.708,50

9.854,25

67,04

IN421A-17A73

Lugar do Cotariño, S.L.

8.282,00

4.141,00

64,92

IN421A-17A252

Ingeniería Medioambiental y Sistemas de Calidad de Galicia, S.L.U.

5.820,00

2.910,00

64,03

IN421A-17A783

Liñabur, S.L.

22.911,00

11.455,50

60,07

IN421A-17A65

Forma-t 2011, S.L.

18.000,00

9.000,00

59,40

IN421A-17A806

Xirume, S.L.

8.760,00

4.380,00

56,64

IN421A-17A237

María Marina Landeira Maroñas

3.205,00

1.602,50

56,30

IN421A-17A799

Carmen Astray Maceiras

5.887,40

2.943,70

55,10

IN421A-17A818

Foundry Ecocer Ibérica, S.L.

11.000,00

5.500,00

54,80

IN421A-17A461

Helvella, S.L.

6.000,00

3.000,00

54,06

IN421A-17A59

Manuel Carlos Barreiro Añón

6.000,00

3.000,00

53,53

IN421A-17A704

Jesús García Sarceda

5.528,00

2.764,00

52,14

IN421A-17A572

María Sofía Rey Martínez

7.933,90

3.966,95

51,83

IN421A-17A782

Karmaden, S.L.

17.520,00

8.760,00

39,93

IN421A-17A778

Karmaden, S.L.

17.520,00

8.760,00

39,93

Grupo II: Aerotermia.

Tipo de beneficiario: persoas físicas e institucións sen ánimo de lucro.

Código proxecto subvencionado

Persoa/entidade

Investimento elixible (€)

Cantidade concedida (€)

Puntuación

IN421A-17A604

Carmen Costa Álvarez

7.247,90

3.623,95

85,25

IN421A-17A380

Eliseo Fernández León

6.534,00

3.267,00

85,17

IN421A-17A292

Juan Carlos Salgado Barrio

6.600,02

3.300,01

81,45

IN421A-17A85

Lorena Labayos Lozano

5.912,50

2.956,25

81,44

IN421A-17A254

José María Rodríguez Araújo

6.600,00

3.300,00

81,32

IN421A-17A476

Miguel Bouzas Alonso

6.600,00

3.300,00

79,78

IN421A-17A24

Patricia Bouzón Rodríguez

6.305,20

3.152,60

79,35

IN421A-17A631

Sandra Rodríguez Corrales

4.743,20

2.371,60

78,01

IN421A-17A429

Manuel Ignacio Velasco Pérez

6.600,00

3.300,00

77,77

IN421A-17A223

José Carlos Portela Martínez

4.999,72

2.499,86

76,37

IN421A-17A528

Manuel Nieto García

5.445,00

2.722,50

75,93

IN421A-17A256

Elena Agra Blanco

6.534,00

3.267,00

75,88

IN421A-17A426

Manuel Ángel Lamazares Mourelos

6.652,22

3.326,11

75,67

IN421A-17A510

Carlos Losada Rodríguez

7.260,00

3.630,00

75,52

IN421A-17A546

Alberto Sánchez Caamaño

4.235,00

2.117,50

75,42

IN421A-17A777

Miguel Rodríguez López

4.356,00

2.178,00

75,38

IN421A-17A166

Cipriano Antonio Painceiras García

4.446,76

2.223,38

74,82

IN421A-17A232

Javier Fieiro Rama

7.260,00

3.630,00

74,49

IN421A-17A149

María Antonia Manteiga Álvarez

7.260,00

3.630,00

74,42

IN421A-17A82

Manuel Rego Conde

7.260,00

3.630,00

74,37

IN421A-17A580

Santiago Arca Túñez

3.632,42

1.816,21

73,95

IN421A-17A346

Diócesis Tui-Vigo

6.868,00

2.060,40

73,95

IN421A-17A113

Ana Mancebo Freire

6.628,38

3.314,19

73,88

IN421A-17A123

Alejandra Rey Quinteiro

6.600,00

3.300,00

73,81

IN421A-17A539

Luis Moreira Suárez

4.235,00

2.117,50

73,68

IN421A-17A600

Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual Aspadex

6.000,00

1.800,00

73,55

IN421A-17A811

Francisco Toja Andrade

7.256,38

3.628,19

73,53

IN421A-17A283

José Ramón Fernández Rodríguez

6.504,96

3.252,48

73,45

IN421A-17A648

Fe González Domínguez

6.504,96

3.252,48

73,45

IN421A-17A645

Eugenio Canosa Mouzo

4.573,80

2.286,90

73,22

IN421A-17A406

Jesús Barreiro Rodríguez

7.260,00

3.630,00

73,16

IN421A-17A297

Aitor Castro Casas

4.662,12

2.331,06

72,93

IN421A-17A374

Anxo Cristobo Suárez

6.840,00

3.420,00

72,86

IN421A-17A647

María Sofía Martínez Mouzo

4.598,00

2.299,00

72,85

IN421A-17A289

Ángel Manuel Portela Martínez

5.972,56

2.986,28

72,78

IN421A-17A259

Manuel Rego Nimo

7.260,00

3.630,00

72,78

IN421A-17A597

Roberto Couto Novo

4.290,00

2.145,00

72,60

IN421A-17A365

Miguel Ángel Alvariño Varela

7.260,00

3.630,00

72,59

IN421A-17A802

Javier Losada Carballo

3.960,00

1.980,00

72,38

IN421A-17A287

Rocío Pérez Amor

6.504,96

3.252,48

72,37

IN421A-17A523

Manuel Mera Franqueiro

5.808,00

2.904,00

72,36

IN421A-17A617

Jesús Blanco Vitureira

6.504,96

3.252,48

72,14

IN421A-17A182

Diego Mora Portas

6.600,00

3.300,00

71,99

IN421A-17A266

María Isabel López Varela

6.504,96

3.252,48

71,92

IN421A-17A563

Rubén García Vázquez

4.151,40

2.075,70

71,78

IN421A-17A120

Elena García García

6.600,00

3.300,00

71,73

IN421A-17A158

Fernando Polo García

3.850,00

1.925,00

71,67

IN421A-17A707

Fernando Cernadas Valiña

13.915,00

6.957,50

71,45

IN421A-17A556

Fundación Montecelo

7.174,00

2.152,20

71,03

IN421A-17A616

Juan Manuel Mouzo Castro

4.719,00

2.359,50

70,99

IN421A-17A125

Eva María Jorge Fernández

4.218,50

2.109,25

70,97

IN421A-17A610

Íñigo Calzada Esnal

6.600,00

3.300,00

70,96

IN421A-17A267

Antonio Arrojo Rey

6.504,96

3.252,48

70,53

IN421A-17A557

María Monserrat Fuentes Nora

4.800,00

2.400,00

70,43

IN421A-17A394

José Antonio Grela Lago

3.961,54

1.980,77

70,13

IN421A-17A494

Ana Cristina González Grande

5.472,50

2.736,25

70,07

IN421A-17A499

José Antonio Lorenzo Castro

3.920,40

1.960,20

69,80

IN421A-17A449

David Monteagudo Martínez

4.224,00

2.112,00

69,77

IN421A-17A808

María Teresa Barreiro Abal

5.060,00

2.530,00

69,74

IN421A-17A147

Ángeles Gómez Peneireiro

4.555,66

2.277,83

69,68

IN421A-17A834

Laura Pardo García

7.260,00

3.630,00

69,33

IN421A-17A336

José Antonio Ramos Fra

6.600,00

3.300,00

69,16

IN421A-17A250

José María García Ben

7.260,00

3.630,00

69,16

IN421A-17A696

Manuel Gude Fernández

3.690,00

1.845,00

69,14

IN421A-17A205

María Fernanda Millán Míguez

6.038,90

3.019,45

68,96

IN421A-17A209

Amber Carla Holden Vilela

3.982,12

1.991,06

68,96

IN421A-17A146

Emilio González Meizoso

4.268,98

2.134,49

68,94

IN421A-17A858

Francisco Javier Martínez del Moral

7.260,00

3.630,00

68,61

IN421A-17A414

María Luisa Dobarrio Romasanta

6.600,00

3.300,00

68,30

IN421A-17A199

Delia Cabarcos Domínguez

6.023,50

3.011,75

68,26

IN421A-17A306

Juan Luis Troitiño Tarín

6.600,00

3.300,00

68,26

IN421A-17A650

Francisco Rozados Núñez

7.260,00

3.630,00

68,22

IN421A-17A397

José Manuel López Lamego

3.961,54

1.980,77

68,22

IN421A-17A33

Ana Isabel Gómez Díaz

7.260,00

3.630,00

68,03

IN421A-17A842

María Dolores Campaña Castro

7.260,00

3.630,00

67,95

IN421A-17A343

Pablo Trebolle Rodríguez

4.070,00

2.035,00

67,74

IN421A-17A719

Marcial Anibal Barca España

6.600,00

3.300,00

67,72

IN421A-17A124

Carlos David Miras Bello

7.199,50

3.599,75

67,34

IN421A-17A415

Sonia Belén Pose Dourado

7.260,00

3.630,00

67,00

IN421A-17A693

Yanet Otero Pose

6.457,00

3.228,50

66,44

IN421A-17A257

María Rocío García Castro

5.390,00

2.695,00

66,17

IN421A-17A465

Ismael Barreiro Fungueiriño

4.749,26

2.374,63

66,12

IN421A-17A108

Ángel Manuel López Quiroga

3.943,64

1.971,82

66,00

IN421A-17A767

Javier Pascual López

5.840,68

2.920,34

65,92

IN421A-17A75

Julián Viéitez Barreiro

6.600,00

3.300,00

65,71

IN421A-17A644

Arianne Andrea Gainza Alonso

6.098,40

3.049,20

65,63

IN421A-17A638

Yolanda Bustelo Martínez

7.260,00

3.630,00

65,56

IN421A-17A309

Juan Carlos Entenza Sánchez

6.600,00

3.300,00

65,42

IN421A-17A854

Francisco Javier Peres-Tabernero Oliveira

6.283,20

3.141,60

65,29

IN421A-17A387

Minia Gómez Reyes

7.260,00

3.630,00

64,96

IN421A-17A42

Sergio Turnes Tuñas

6.600,00

3.300,00

64,20

IN421A-17A121

María Comesaña Castro

4.089,80

2.044,90

64,16

IN421A-17A640

Alicia Blanco Vaamonde

6.413,00

3.206,50

63,91

IN421A-17A37

Marta María Comesaña Pequeño

7.260,00

3.630,00

63,83

IN421A-17A400

Joaquín J. Domínguez Domínguez

7.260,00

3.630,00

63,69

IN421A-17A153

Ana Belén Gende Mato

3.347,30

1.673,65

63,51

IN421A-17A388

María Mercedes Patiño Vicente

4.210,80

2.105,40

63,38

IN421A-17A468

Ana Vidal García

4.730,00

2.365,00

63,22

IN421A-17A165

Diego Prol Prol

6.600,00

3.300,00

63,17

IN421A-17A128

María Rocío Cacabelos Basdedios

6.600,00

3.300,00

62,81

IN421A-17A340

José Luis Álvarez Estévez

6.600,00

3.300,00

62,67

IN421A-17A281

Silvia Roel Pagan

6.997,74

3.498,87

62,63

IN421A-17A455

Francisco Rodríguez Rodríguez

7.260,00

3.630,00

62,35

IN421A-17A416

David Bustabad Alonso

4.730,00

2.365,00

62,31

IN421A-17A632

José Ramón Gallego Boquete

5.291,00

2.645,50

62,25

IN421A-17A277

José Fernández Riveras

7.260,00

3.630,00

62,23

IN421A-17A298

María Ángeles Díaz Corral

7.260,00

3.630,00

61,63

IN421A-17A285

Antonio Villar García

5.792,52

2.896,26

61,55

IN421A-17A495

Alejandro Vilela Astray

4.247,06

2.123,53

61,49

IN421A-17A216

Carolina Pardavila Figueirido

6.600,00

3.300,00

61,46

IN421A-17A314

David Lago Louzán

5.808,00

2.904,00

61,12

IN421A-17A428

Ana María Viturro Fernández

6.600,00

3.300,00

61,01

IN421A-17A296

David Mosquera Costoya

7.014,38

3.507,19

60,82

IN421A-17A28

Carlos Javier de Miguel Abuín

4.895,00

2.447,50

60,77

IN421A-17A675

Manuel Iván García Taboada

6.457,00

3.228,50

60,74

IN421A-17A41

Eduardo López Dorado

6.496,68

3.248,34

60,31

IN421A-17A126

Rubén Manuel Mouriño Guldrís

3.102,00

1.551,00

60,13

IN421A-17A29

José Antonio Brey Recimil

7.260,00

3.630,00

60,03

IN421A-17A460

José Jorge Muñiz España

4.755,30

2.377,65

59,96

IN421A-17A478

Gabino Silva Fernández

4.755,30

2.377,65

59,96

IN421A-17A585

María Jesús García Lojo

7.260,00

3.630,00

59,96

IN421A-17A119

José Rodríguez López

3.102,00

1.551,00

59,51

IN421A-17A715

Rafael Domínguez Piñeiro

7.260,00

3.630,00

59,49

IN421A-17A663

José Francisco Ramos Insua

6.534,00

3.267,00

59,39

IN421A-17A268

Luis López Rivadeneira

6.504,96

3.252,48

59,36

IN421A-17A161

José Fraga Romar

4.973,94

2.486,97

59,08

IN421A-17A207

José Segundo López Queiro

4.752,00

2.376,00

58,79

IN421A-17A621

Aura Lucía Valbuena Mendoza

6.969,60

3.484,80

58,37

IN421A-17A413

Antonio Carrera Nogueira

4.728,90

2.364,45

58,37

IN421A-17A736

Félix Domínguez Baleirón

7.260,00

3.630,00

58,36

IN421A-17A215

Begoña González Nieves

5.091,68

2.545,84

57,82

IN421A-17A593

Jesús Antonio Rebolo Lorenzo

7.260,00

3.630,00

57,75

IN421A-17A156

Alfonso Comesaña Fernández

4.472,16

2.236,08

57,72

IN421A-17A1

Beatriz Monfort Liniers

7.260,00

3.630,00

57,52

IN421A-17A107

Robert Eduardo Geurtsen

4.301,56

2.150,78

57,43

IN421A-17A765

María Maira Rebollido Fernández

7.260,00

3.630,00

57,15

IN421A-17A566

Susana Caamaño Gómez

6.000,02

3.000,01

57,13

IN421A-17A567

Rosa María Pedrosa Bouzas

6.600,00

3.300,00

56,88

IN421A-17A830

María Luisa Santos Ares

5.913,60

2.956,80

56,76

IN421A-17A342

Mariana González Rosales

7.260,00

3.630,00

56,70

IN421A-17A14

Raquel García Gigan

6.600,00

3.300,00

56,51

IN421A-17A204

Fernando Garrido Muíño

7.237,10

3.618,55

56,08

IN421A-17A785

Carmen Cidras Guimerans

3.960,00

1.980,00

56,03

IN421A-17A74

José Ángel Brun Costas

2.904,00

1.452,00

55,50

IN421A-17A622

Jaime Souto Otero

6.520,80

3.260,40

54,85

IN421A-17A370

Moisés Moledo Rodríguez

4.884,00

2.442,00

54,64

IN421A-17A145

Francisco Javier Morís Vázquez

3.339,12

1.669,56

54,38

IN421A-17A665

Felipe Juan Rodríguez Fuentes

7.260,00

3.630,00

54,28

IN421A-17A504

Begoña Rodríguez Candal

4.737,70

2.368,85

53,89

IN421A-17A753

Alan Martín Odams de Zylva

7.260,00

3.630,00

53,83

IN421A-17A583

José Manuel Sánchez Expósito

7.260,00

3.630,00

53,04

IN421A-17A138

María del Carmen Acuña Lago

6.600,00

3.300,00

52,93

IN421A-17A625

María Jesús Kedo Ramil

4.343,90

2.171,95

52,80

IN421A-17A743

María Nieves Rodríguez Brisaboa

6.283,20

3.141,60

52,72

IN421A-17A218

Alberto García Peña

7.260,00

3.630,00

52,15

IN421A-17A386

Iria Pazos Neira

6.600,00

3.300,00

51,61

IN421A-17A522

Pablo Seoane Castro

7.260,00

3.630,00

51,55

IN421A-17A140

Juan Carlos Varela Candal

7.260,00

3.630,00

51,35

IN421A-17A577

Miriam Pereira González

7.260,00

3.630,00

51,31

IN421A-17A44

María Carmen Quiroga Ordóñez

7.260,00

3.630,00

51,04

IN421A-17A235

Álvaro Prieto García

7.260,00

3.630,00

51,00

IN421A-17A251

María Isabel Rodríguez Martínez

4.884,00

2.442,00

50,92

IN421A-17A410

Xulio Laxe Reboreda

6.600,00

3.300,00

50,68

IN421A-17A780

Manuel Vilas García

6.600,00

3.300,00

50,66

IN421A-17A660

Carmen Escudero Castillo

5.808,00

2.904,00

50,62

IN421A-17A561

María Anuncia Armesto Díaz

6.600,00

3.300,00

50,60

IN421A-17A81

María Cristina Cid Blanco

7.260,00

3.630,00

50,51

IN421A-17A658

Pura Prado Castro

7.216,44

3.608,22

50,42

IN421A-17A420

Íñigo Zulueta Carasa

6.600,00

3.300,00

50,30

IN421A-17A341

María Salomé Galiñanes Domínguez

4.884,00

2.442,00

49,64

IN421A-17A554

José Barca Suárez

5.445,00

2.722,50

49,28

IN421A-17A762

Alan Martín Odams de Zylva

5.836,32

2.918,16

48,97

IN421A-17A106

Eduardo Rodríguez Fernández-Arroyo

5.225,00

2.612,50

48,74

IN421A-17A273

Sandra Gestoso Rey

5.836,32

2.918,16

48,28

IN421A-17A641

Jesusa Ousinde Eiroa

6.171,00

3.085,50

48,00

IN421A-17A594

Alfonso Seco Pena

4.884,00

2.442,00

47,44

IN421A-17A666

Isaura Vidal Sertaje

7.260,00

3.630,00

46,93

IN421A-17A605

Roberto Amor García

4.488,00

2.244,00

46,42

IN421A-17A535

Camilo Sobral Troiteiro

3.960,00

1.980,00

46,35

IN421A-17A637

Óscar Rey Souto

5.735,40

2.867,70

46,16

IN421A-17A825

María Jesús Reimúndez López

5.016,00

2.508,00

46,04

IN421A-17A544

Agustín Costoya Castro

5.836,32

2.918,16

45,97

IN421A-17A80

Pedro Fernández Martínez

5.610,00

2.805,00

45,90

IN421A-17A744

Fátima López Dopico

6.171,00

3.085,50

45,89

IN421A-17A179

Asunción Rodríguez Rodríguez

5.372,40

2.686,20

45,82

IN421A-17A635

Tamara Fuentes Cristobo

5.735,40

2.867,70

45,59

IN421A-17A606

Miguel Ángel García Alonso

6.600,00

3.300,00

45,29

IN421A-17A177

Francisco Javier Gago Budiño

3.102,00

1.551,00

45,21

IN421A-17A480

José Luis Sotelo Mazaira

7.260,00

3.630,00

45,11

IN421A-17A626

María Elena Suárez Rodríguez

7.260,00

3.630,00

44,96

IN421A-17A151

Sergio Sánchez Sánchez

7.260,00

3.630,00

44,95

IN421A-17A508

Balbino Fernando Louzán Lago

7.260,00

3.630,00

44,89

IN421A-17A531

Tomás Francisco Mougán Carollo

5.996,76

2.998,38

44,84

IN421A-17A92

María Graciela Torres Porto

7.260,00

3.630,00

44,82

IN421A-17A481

Francisco Javier Martín Leiro

4.481,40

2.240,70

44,15

IN421A-17A527

Valentín Aguiar González

4.884,00

2.442,00

43,99

IN421A-17A279

José Manuel López Rivas

5.517,60

2.758,80

43,92

IN421A-17A812

Manuel Alejandro Domato Fariña

5.940,00

2.970,00

43,55

IN421A-17A206

Antía García Rodríguez

6.600,00

3.300,00

43,55

IN421A-17A630

Juan Carlos Blanco Vilariño

5.016,00

2.508,00

43,38

IN421A-17A188

José Manuel Fernández González

5.372,40

2.686,20

43,11

IN421A-17A122

Ángela Carballas Rodríguez

6.600,00

3.300,00

43,11

IN421A-17A178

Jairo Míguez Baño

6.600,00

3.300,00

42,82

IN421A-17A353

María Jesús López García

7.260,00

3.630,00

42,07

IN421A-17A38

Beatriz Cascallar Troncoso

5.016,00

2.508,00

42,06

IN421A-17A698

María Jesús Seara Fernández

7.260,00

3.630,00

42,04

IN421A-17A469

Ana María López Pérez

5.082,00

2.541,00

41,94

IN421A-17A599

Inocencia López Barro

3.194,40

1.597,20

41,79

IN421A-17A247

María Luisa Crespo Dobarro

7.260,00

3.630,00

41,53

IN421A-17A319

José Seijas Curras

5.372,40

2.686,20

41,11

IN421A-17A669

José Ignacio García Suárez

3.630,00

1.815,00

41,03

IN421A-17A475

Manuel Márquez Fariña

7.260,00

3.630,00

41,02

IN421A-17A63

Carlos Alberto García Suárez

7.260,00

3.630,00

40,65

IN421A-17A261

José Manuel Vázquez Ascariz

7.260,00

3.630,00

40,59

IN421A-17A627

Uxío Lugaro Seco

5.372,40

2.686,20

40,46

IN421A-17A402

Jesús María Méndez Álvarez

5.082,00

2.541,00

40,43

IN421A-17A330

María Isabel Cabanas González

6.091,14

3.045,57

40,25

IN421A-17A514

Mirian Vivero Casabell

7.260,00

3.630,00

40,17

IN421A-17A160

María Mar Carro López

5.445,00

2.722,50

39,94

IN421A-17A587

Yolanda Sampedro Gómez

6.600,00

3.300,00

39,81

IN421A-17A154

José Ignacio Pérez Romero

5.016,00

2.508,00

39,46

IN421A-17A8

Óscar Lois Caderno

6.600,00

3.300,00

39,25

IN421A-17A91

Román López Doval

4.884,00

2.442,00

39,16

IN421A-17A305

José Pérez Diéguez

5.735,40

2.867,70

39,05

IN421A-17A359

José Manuel Rodríguez López

7.237,10

3.618,55

39,02

IN421A-17A409

María Mercedes Domato Zas

5.372,40

2.686,20

38,92

IN421A-17A163

Bibiana Bertoa Cambón

4.884,00

2.442,00

38,92

IN421A-17A118

María Mercedes Infante Fouz

5.735,40

2.867,70

38,63

IN421A-17A581

Luis Miguel Jabois Magdalena

4.544,76

2.272,38

38,61

IN421A-17A333

Laura Tato Vidal

5.808,00

2.904,00

38,61

IN421A-17A826

Francisco Rey Rodríguez

6.600,00

3.300,00

38,51

IN421A-17A677

Concepción Díaz Prol

7.260,00

3.630,00

38,51

IN421A-17A61

Paula Iglesias Fernández

5.016,00

2.508,00

38,44

IN421A-17A427

Stiven Fernández Gallardo

7.260,00

3.630,00

38,42

IN421A-17A634

Juan Carlos Sánchez Liñares

5.016,00

2.508,00

38,11

IN421A-17A258

Martín Ferro Lea

5.068,80

2.534,40

38,07

IN421A-17A807

Esteban Seco Framil

5.214,00

2.607,00

37,97

IN421A-17A200

Elizabet Varela García

5.372,40

2.686,20

37,85

IN421A-17A288

Luis Ceferino Núñez Fernández

7.260,00

3.630,00

37,40

IN421A-17A548

Adrián Fernández Fernández

7.260,00

3.630,00

37,35

IN421A-17A444

Lucinio Medel Iglesias

5.134,80

2.567,40

37,10

IN421A-17A214

Clemente Rodríguez Campos

7.260,00

3.630,00

36,96

IN421A-17A541

Miguel Barreiro Docampo

5.808,00

2.904,00

36,93

IN421A-17A157

Patricia Rey García

6.600,00

3.300,00

36,62

IN421A-17A195

Aida Rial Romero

6.600,00

3.300,00

36,48

IN421A-17A741

María Villar Hermida

3.325,08

1.662,54

36,45

IN421A-17A10

María Isabel Figueiras Pérez

6.600,00

3.300,00

36,41

IN421A-17A164

Santiago Seijo Souto

5.940,00

2.970,00

36,28

IN421A-17A436

Roberto Ángel Iglesias Funcasta

5.808,00

2.904,00

36,13

IN421A-17A304

Francisco Javier García Casais

7.260,00

3.630,00

35,54

IN421A-17A534

Mercedes Vázquez López

6.600,00

3.300,00

35,53

IN421A-17A102

María Vilariño Goberna

3.960,00

1.980,00

35,53

IN421A-17A493

Manuel Enrique Estévez García

4.950,00

2.475,00

35,38

IN421A-17A334

María del Mar Barrera Rodríguez

7.260,00

3.630,00

35,36

IN421A-17A485

José María Vilar Iglesias

6.091,14

3.045,57

35,27

IN421A-17A57

Mª Teresa García Rodríguez

4.884,00

2.442,00

35,22

IN421A-17A270

María Teresa Rodríguez Guerreiro

5.735,40

2.867,70

34,81

IN421A-17A772

Mª del Pilar López Freire

5.451,60

2.607,00

34,59

IN421A-17A490

María Dolores Fernández Carro

6.534,00

3.267,00

34,50

IN421A-17A67

Jesús Cociña Ladra

4.884,00

2.442,00

34,03

IN421A-17A759

María Teresa Pérez Iglesias

6.600,00

3.300,00

33,97

IN421A-17A628

Xosé Anxo Pérez Rúa

6.091,14

3.045,57

33,95

IN421A-17A745

Fernando Blanco Estévez

6.600,00

3.300,00

33,86

IN421A-17A507

Daniel Miguel González Fernández

6.171,00

3.085,50

33,82

IN421A-17A688

Óscar Manuel Pouso Vidal

5.517,60

2.758,80

32,31

IN421A-17A213

Olga Grela Ángel

4.884,00

2.442,00

32,05

IN421A-17A491

Pablo Reboleiro Rama

6.600,00

3.300,00

31,97

IN421A-17A131

José María Cerdeiras Enríquez de Salamanca

5.735,40

2.867,70

31,61

Grupo III: Solar térmica.

Tipo de beneficiario:equenas e medianas empresas, as súas agrupacións e asociacións.

Código proxecto subvencionado

Persoa/entidade

Investimento elixible (€)

Cantidade concedida (€)

Puntuación

IN421A-17S194

Casa Moreiras, S.L.

3.401,00

1.700,50

88,46

IN421A-17S110

Juan Luis López Díaz

10.129,70

5.064,85

83,01

IN421A-17S83

Manuel Rial Mato

7.189,00

3.594,50

79,80

IN421A-17S157

Casa García Gonzar, S.L.

19.179,00

9.589,50

79,16

IN421A-17S128

Jacobo Lorenzo Gay

20.646,00

10.323,00

79,07

IN421A-17S75

Lugar do Cotariño, S.L.

4.410,00

2.205,00

78,61

IN421A-17S210

Intermax Technology, S.L.

8.341,48

4.170,74

78,21

IN421A-17S41

Lavandería Industrial Don Pepe, S.L.

24.450,00

12.225,00

74,06

IN421A-17S100

Boavista Sanciprián, S.L.

10.355,00

5.177,50

70,29

IN421A-17S137

María Elvira González Chouseiro

10.132,32

5.066,16

68,72

IN421A-17S95

Guadalupe Gómez Fernández

6.000,00

3.000,00

68,24

IN421A-17S117

Helvella, S.L.

6.000,00

3.000,00

61,89

IN421A-17S40

Hotel Torre do Deza, S.L.

40.000,00

20.000,00

55,34

IN421A-17S169

Agro de Bazán, S.A.

3.100,00

1.550,00

54,43

IN421A-17S86

Hotel Puente de La Toja, S.L.

31.900,00

15.950,00

47,63

Grupo III: Solar térmica.

Tipo de beneficiario: persoas físicas e institucións sen ánimo de lucro.

Código proxecto subvencionado

Persoa/entidade

Investimento elixible (€)

Cantidade concedida (€)

Puntuación

IN421A-17S168

Francisco Selas Piñeiro

3.944,60

1.972,30

85,91

IN421A-17S138

Ramón Álvarez López

3.690,50

1.845,25

76,38

IN421A-17S101

Narciso Nion Rama

5.622,58

2.811,29

76,32

IN421A-17S74

José Manuel Vázquez Ascariz

4.601,92

2.300,96

73,85

IN421A-17S199

Ángel Aldrey Maza

4.477,00

2.238,50

71,66

IN421A-17S30

Ángela Vidal Moldes

3.872,00

1.936,00

68,15

IN421A-17S93

Antonio Villar García

4.307,60

2.153,80

65,25

IN421A-17S119

José Manuel Vidal Rivas

4.500,00

2.250,00

63,21

IN421A-17S87

María Esther Rey Vidal

6.292,00

3.146,00

61,20

IN421A-17S62

Jesús Cordeiro Suárez Villamil

4.881,96

2.440,98

59,27

IN421A-17S131

Dolores Novo González

4.904,40

2.452,20

58,78

IN421A-17S204

María del Carmen Castro Prego

3.729,02

1.864,51

57,63

IN421A-17S188

Evaristo Gómez Cochón

3.654,10

1.827,05

57,43

IN421A-17S155

María Carmen González Martínez

3.859,90

1.929,95

57,03

IN421A-17S104

Benjamín Míguez Vidal

4.637,34

2.318,67

55,78

IN421A-17S90

Alberto Luis Triñanes González

6.600,00

3.300,00

48,96

IN421A-17S214

José Manuel Álvarez Méndez

3.706,20

1.853,10

48,90

IN421A-17S159

Segundo Peón Pedrosa

3.606,24

1.803,12

48,72

IN421A-17S189

Juan José Castiñeiras Castro

6.538,42

3.269,21

47,73

IN421A-17S88

José Manuel Castro Fernández

6.476,88

3.238,44

47,21

IN421A-17S172

Oswaldo García Fachal

4.835,34

2.417,67

46,60

IN421A-17S70

María Carmen Eijo López

3.693,60

1.846,80

44,15

IN421A-17S140

José María Paredes Basanta

3.598,62

1.799,31

44,04

IN421A-17S31

María del Carmen Cao Carpintero

3.288,84

1.644,42

43,89

IN421A-17S158

Carlos Cadavid Torres

6.098,40

3.049,20

41,51

IN421A-17S124

María del Carmen Malvido Paz

2.130,26

1.065,13

40,59

IN421A-17S156

Celso Boente Andrés

3.288,84

1.644,42

40,01

IN421A-17S51

Santiago Seijo Souto

3.278,40

1.639,20

39,46

IN421A-17S120

Rubén Lagares Castelo

5.962,06

2.981,03

38,85

IN421A-17S112

Néstor Sampedro López

2.158,96

1.079,48

38,16

IN421A-17S212

José Ramón Couso Castelao

3.883,04

1.941,52

36,69

IN421A-17S35

Diana Alonso Barcia

3.288,84

1.644,42

36,28

IN421A-17S129

María Jesús Jiménez Rodríguez

3.288,84

1.644,42

35,99

IN421A-17S43

Ana de Pardo Vázquez

3.288,84

1.644,42

33,59

Grupo IV: Aerotermia e solar térmica

Tipo de beneficiario: Administración pública autonómica e local.

Código proxecto subvencionado

Persoa/entidade

Investimento elixible (€)

Cantidade concedida (€)

Puntuación

IN421A-17S191

Concello do Porriño

26.666,67

20.000,00

74,92

IN421A-17S195

Concello de Vilamarín

6.832,85

5.124,64

71,34

IN421A-17A451

Concello de Tordoia

18.839,69

14.129,77

70,22

IN421A-17S68

Concello de Camariñas

18.324,05

13.743,04

69,61

IN421A-17S78

Concello de Muxía

13.743,04

10.307,28

68,48

IN421A-17A805

Concello de Ponteceso

26.666,67

20.000,00

68,18

IN421A-17A735

Concello de Pol

21.780,00

16.335,00

63,94

IN421A-17A472

Castrelo de Miño

9.850,00

7.387,50

61,18

IN421A-17A441

Concello de Tordoia

21.199,20

15.899,40

60,97

IN421A-17S66

Concello de Camariñas

9.162,03

6.871,52

60,92

IN421A-17S177

Concello da Fonsagrada

18.106,09

13.579,57

60,66

IN421A-17S79

Concello de Vilar de Santos

11.736,79

8.802,59

58,54

IN421A-17S84

Concello de Cambre

13.337,91

10.003,43

58,20

IN421A-17S106

Concello de Silleda

9.110,48

6.832,86

54,97

IN421A-17S107

Concello de Silleda

9.110,48

6.832,86

54,97

IN421A-17S171

Concello de Rois

9.554,09

7.165,57

53,78

IN421A-17S118

Concello de Moaña

14.084,15

10.563,11

52,16

IN421A-17S186

Concello de Valga

23.618,63

17.713,97

48,88

IN421A-17S183

Concello de Valga

11.809,32

8.856,99

48,88

IN421A-17A77

Concello de Leiro

10.599,60

7.949,70

47,62

IN421A-17A348

Concello de Lousame

7.260,00

5.445,00

43,83