Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 154 Luns, 14 de agosto de 2017 Páx. 39059

I. Disposicións xerais

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

DECRETO 80/2017, do 15 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en Atletismo.

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 31, determina que é de competencia plena da Comunidade Autónoma galega a regulación e a administración do ensino en toda a súa extensión, niveis e graos, modalidades e especialidades, no ámbito das súas competencias, sen prexuízo do disposto no artigo 27 da Constitución e nas leis orgánicas que, conforme o punto primeiro do artigo 81 daquela, o desenvolvan, das facultades que atribúe ao Estado o número 30 do punto 1 do artigo 149 da Constitución e da alta inspección precisa para o seu cumprimento e garantía.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, modificada pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, configura no seu artigo 3 as ensinanzas deportivas como ensinanzas de carácter especial e regula estas nos artigos 63 a 65. Segundo o artigo 63.4 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, o currículo das ensinanzas deportivas axustarase ás exixencias derivadas do Sistema nacional de cualificacións e formación profesional, e ao establecido no número 3 do artigo 6.bis da lei orgánica. E, de conformidade co artigo 64.5, o Goberno, logo de consulta ás comunidades autónomas, establecerá as titulacións correspondentes aos estudos de ensinanzas deportivas, os aspectos básicos do currículo de cada unha delas e os requisitos mínimos dos centros en que se poderán impartir as ensinanzas respectivas.

Desenvolvendo as previsións da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en materia de ensinanzas deportivas aprobouse o Real decreto 1363/2007, do 24 de outubro, polo que se establece a ordenación xeral das ensinanzas deportivas de réxime especial, cuxo artigo 5 define a organización básica das ensinanzas deportivas, tomando como base as modalidades deportivas e, se for o caso, as súas especialidades, de conformidade co recoñecemento outorgado polo Consello Superior de Deportes, de acordo co artigo 8.b) da Lei 10/1990, do 15 de outubro, do deporte. E o artigo 16.3 do citado real decreto dispón como as administracións competentes establecerán o currículo das modalidades e, se for o caso, as especialidades deportivas, de acordo co previsto na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, tendo en conta a realidade do sistema deportivo no territorio da súa competencia coa finalidade de que as ensinanzas deportivas respondan ás súas necesidades de cualificación.

Neste sentido, o Goberno da Nación aprobou o Real decreto 668/2013, do 6 de setembro, polo que se establece o título de técnico deportivo superior en Atletismo e se fixan as súas ensinanzas mínimas e os requisitos de acceso. O capítulo III deste real decreto concretou o perfil profesional do ciclo de técnico deportivo superior en Atletismo, que queda determinado pola súa competencia xeral, as súas competencias profesionais, persoais e sociais, pola relación de cualificacións e, se for o caso, as unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais incluídas no título e o ámbito profesional, laboral e deportivo.

Logo de que o Goberno fixase no Real decreto 668/2013, do 6 de setembro, o perfil profesional do ciclo de técnico deportivo superior en Atletismo, as súas ensinanzas mínimas e aqueloutros aspectos da ordenación académica que constitúen os aspectos básicos do currículo, procede determinar, no ámbito de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, a ampliación e contextualización dos contidos dos módulos de ensino deportivo incluídos no ciclo de grao superior, respectando os seus perfís profesionais.

Por outra banda, os centros de ensinanzas deportivas desenvolverán os currículos establecidos neste decreto co obxecto de adaptar a programación e a metodoloxía do currículo ás características do alumnado e ás posibilidades formativas do seu contorno, empregando, se for o caso, as medidas flexibilizadoras que, no marco da normativa vixente, posibiliten adecuacións particulares do currículo en cada centro de acordo cos recursos dispoñibles, sen que en ningún caso supoña a supresión de obxectivos que afecten o perfil profesional de cada ciclo.

As ensinanzas que regula este decreto configúranse para dotar os alumnos e alumnas dos coñecementos suficientes para permitirlles o exercicio competente das funcións do seu perfil profesional. De acordo con este obxectivo xenérico, ponse o acento en conseguir unha formación completa, cun equilibrio entre o carácter teórico e práctico, de maneira que o proceso de formación se vincule á realidade científico-técnica e social do atletismo.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no exercicio da facultade outorgada polo artigo 34.5 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, logo do ditame do Consello Escolar de Galicia, de acordo co Consello Consultivo, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do quince de xuño de dous mil dezasete,

DISPOÑO:

CAPÍTULO I
Obxecto

Artigo 1. Obxecto

Este decreto ten por obxecto establecer o currículo do ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en Atletismo, que será de aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia.

CAPÍTULO II
Identificación do título e organización das ensinanzas

Artigo 2. Identificación do título de técnico deportivo superior en Atletismo

O título de técnico deportivo superior en Atletismo queda identificado polos seguintes elementos:

a) Denominación: Atletismo.

b) Nivel: nivel 1: técnico superior do Marco español de cualificacións para a educación superior, ensinanzas deportivas de grao superior.

c) Duración: 795 horas.

d) Referente internacional: CINE-CINE-5b (Clasificación internacional normalizada de educación).

Artigo 3. Organización das ensinanzas conducentes ao título de técnico deportivo superior en Atletismo

As ensinanzas conducentes ao título de técnico deportivo superior en Atletismo organízanse no ciclo de grao superior en Atletismo e teñen unha duración de 795 horas.

Artigo 4. Especializacións do título de técnico deportivo superior en Atletismo

O título de técnico deportivo superior en Atletismo terá como especializacións:

a) Atletismo adaptado.

b) Carreiras de velocidade, valos e remudas.

c) Carreiras de medio fondo, fondo e obstáculos.

d) Saltos.

e) Lanzamentos.

f) Marcha.

g) Probas combinadas.

CAPÍTULO III
Perfil profesional e ámbitos profesional, persoal e laboral deportivo do ciclo

Artigo 5. Perfil profesional do ciclo de grao superior en Atletismo

O perfil profesional do ciclo de grao superior en Atletismo queda determinado pola súa competencia xeral, as súas competencias profesionais, persoais e sociais, pola relación de cualificacións e, se for o caso, unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais incluídas no título e o ámbito profesional, laboral e deportivo.

Artigo 6. Competencia xeral do ciclo de grao superior en Atletismo

A competencia xeral do ciclo de grao superior en Atletismo consiste en programar e dirixir o adestramento deportivo orientado cara á obtención e mantemento do rendemento en atletas e equipos; organizar, tutelar e dirixir a participación destes/as en competicións de alto nivel; coordinar a intervención de persoal técnico especialista; programar as tarefas e coordinar o persoal técnico ao seu cargo; organizar competicións e eventos propios da iniciación e tecnificación deportiva, e todo iso de acordo cos obxectivos establecidos, o nivel óptimo de calidade e nas condicións de seguridade.

Artigo 7. Competencias profesionais, persoais e sociais do ciclo de grao superior en Atletismo

As competencias profesionais, persoais e sociais do ciclo de grao superior en Atletismo son as que se relacionan a continuación:

a) Analizar as condicións de adestramento dispoñibles, as características da competición e do ámbito do atleta ou da atleta, para a planificación do adestramento cara ao alto rendemento.

b) Analizar e valorar os factores de rendemento (funcionais, técnicos, tácticos, psicolóxicos) propios do atletismo, para a planificación do adestramento.

c) Programar a medio e longo prazo o adestramento, obxectivos e medios necesarios, a partir das valoracións e a análise realizada no atleta ou na atleta e nas condicións iniciais do seu ámbito.

d) Programar a curto prazo o adestramento, os obxectivos e os medios necesarios, e concretar as sesións, adecuándoas ao atleta ou á atleta, ao grupo e ás condicións existentes de acordo coa programación xeral.

e) Dirixir a sesión de adestramento na etapa de alto rendemento, solucionando as continxencias existentes, para conseguir a implicación e o rendemento conforme os obxectivos propostos, e dentro das marxes de seguridade requiridas.

f) Xestionar as instalacións necesarias para a práctica do atletismo, garantindo a súa adecuación ás exixencias do alto rendemento, a súa dispoñibilidade, e respectando os protocolos de seguridade establecidos.

g) Controlar a seguridade na práctica do atletismo, supervisando as instalacións e os medios que se van utilizar, e asistindo como primeiro/a interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia.

h) Seleccionar, acompañar e dirixir aos atletas ou ás atletas ou equipos en competicións de alto rendemento, realizando as orientacións, tomando as decisións máis axeitadas para o desenvolvemento da competición e conforme aos obxectivos previstos, todo iso dentro dos valores éticos vinculados ao xogo limpo, o respecto aos demais e ao propio corpo.

i) Organizar o desprazamento e xestionar a participación dun equipo nunha competición internacional, conforme a planificación deportiva e económica.

j) Determinar a formación de equipos de traballo de carácter multidisciplinar e coordinar as súas accións dentro da programación.

k) Dirixir e coordinar recursos humanos, participar na formación do persoal técnico deportivo e organizar os recursos materiais, nunha escola de atletismo, establecendo as programacións de referencia.

l) Organizar e xestionar competicións e eventos propios da tecnificación deportiva en atletismo, e realizar a dirección técnica en eventos propios da alta competición.

m) Avaliar o proceso de preparación e os resultados obtidos, programando a recollida da información e realizando a súa análise para conseguir o axuste e mellora permanente do adestramento dirixido ao alto rendemento deportivo.

n) Transmitir a través do comportamento ético persoal valores vinculados co xogo limpo, o respecto aos demais, e o respecto e coidado do propio corpo.

ñ) Manter unha identidade profesional e un espírito de innovación e actualización que facilite a adaptación aos cambios que se produzan na modalidade deportiva e no seu ámbito organizativo.

Artigo 8. Ámbito profesional, laboral e deportivo do ciclo de grao superior en Atletismo

1. Este profesional desenvolve a súa actividade profesional tanto no ámbito público, xa sexa a Administración xeral do Estado, as administracións autonómicas ou locais, como en entidades de carácter privado, xa sexan grandes, medianas ou pequenas empresas, en padroados deportivos, entidades deportivas municipais, federacións, centros de tecnificación, centros de alto rendemento e clubs deportivos e sociais, centros educativos, empresas de servizos deportivos, que ofrezan actividades deportivo-recreativas, alto rendemento en atletismo.

2. Sitúase nos sectores do deporte, o lecer e tempo libre e o turismo.

3. As ocupacións e postos de traballo máis relevantes para estes e estas profesionais son os seguintes:

a) Adestrador ou adestradora de atletismo de alto nivel.

b) Director ou directora técnico/a.

c) Director ou directora de escolas deportivas.

d) Director ou directora de instalacións de atletismo.

4. O desenvolvemento destas ocupacións e postos de traballo no ámbito público realizarase de acordo cos principios e requisitos de acceso ao emprego público previstos na normativa vixente.

CAPÍTULO IV
Estrutura das ensinanzas do ciclo de ensino deportivo conducentes
ao título de técnico deportivo superior en Atletismo

Artigo 9. Estrutura do ciclo de grao superior en Atletismo

O ciclo de grao superior en Atletismo estrutúrase en módulos, agrupados nun bloque común en un bloque específico.

Os módulos de ensino deportivo do ciclo de grao superior en Atletismo son os que a continuación se relacionan:

a) Módulos do bloque común:

MED-C301 Factores fisiolóxicos do alto rendemento.

MED-C302 Factores psicosociais do alto rendemento.

MED-C303 Formación de formadores ou formadoras deportivos/as.

MED-C304 Organización e xestión aplicada ao alto rendemento.

b) Módulos do bloque específico:

MED-ATAT301 Técnica e adestramento en velocidade, remudas e valos.

MED-ATAT302 Técnica e adestramento en medio fondo, fondo e obstáculos.

MED-ATAT303 Técnica e adestramento en lanzamentos e probas combinadas.

MED-ATAT304 Técnica e adestramento en saltos.

MED-ATAT305 Planificación técnica e condicional en atletismo.

MED-ATAT306 Organización e xestión en atletismo.

MED-ATAT307 Proxecto.

MED-ATAT308 Formación práctica.

A distribución horaria das ensinanzas mínimas do ciclo de grao superior en Atletismo establécese no anexo I.

Os obxectivos xerais e os módulos de ensino deportivo do ciclo de grao superior en Atletismo quedan desenvolvidos no anexo II.

Artigo 10. Ratio profesorado/alumnado

Para impartir os módulos do bloque común e os contidos relacionados cos resultados de aprendizaxe de carácter conceptual dos módulos do bloque específico do ciclo de grao superior en Atletismo, a relación profesorado/alumnado será de 1/30.

Para impartir os contidos relacionados cos resultados de aprendizaxe de carácter procedemental dos módulos do bloque específico do ciclo de grao superior en Atletismo, a relación profesorado/alumnado será a recollida no anexo III.

Artigo 11. Módulo de formación práctica

Para iniciar os módulos de formación práctica do ciclo de grao superior en Atletismo será necesario ter superado con anterioridade os módulos comúns e específicos de ensino deportivo que se establecen no anexo IV.

Artigo 12. Espazos e equipamentos deportivos

Os espazos e equipamentos mínimos necesarios para o desenvolvemento das ensinanzas do ciclo de grao superior en Atletismo son os establecidos nos anexos V-A e V-B.

CAPÍTULO V
Acceso ao ciclo de grao superior

Artigo 13. Requisitos xerais de acceso ao ciclo de grao superior en Atletismo

1. Para acceder ao ciclo de grao superior en Atletismo será necesario ter, polo menos, algún dos seguintes títulos: título de bacharel, título de técnico superior, título universitario, certificado acreditativo de ter superado todas as materias do bacharelato, ou equivalente para os efectos de acceso.

2. Ademais do requisito establecido no número anterior será necesario estar en posesión do título de técnico deportivo en Atletismo.

Artigo 14. Requisitos de acceso ao ciclo de grao superior en Atletismo para persoas sen o título de bacharel

Poderase acceder ás ensinanzas do ciclo de grao superior en Ateltismo, sen os títulos que se fan constar no artigo 13.1, sempre que o/a aspirante posúa o título de técnico deportivo correspondente e, ademais, cumpra as condicións de idade e supere a proba correspondente conforme o artigo 31.1.b) do Real decreto 1363/2007, do 24 de outubro.

CAPÍTULO VI
Profesorado

Artigo 15. Requisitos de titulación do profesorado en centros públicos da Administración educativa

Os requisitos da titulación do profesorado en centros públicos determinaranse en función do bloque de ensino deportivo en que teñan que impartir docencia:

A docencia en centros públicos dos módulos do bloque común que constitúen as ensinanzas deportivas do ciclo de grao superior en Atletismo corresponde ao profesorado dos corpos de catedráticos ou catedráticas e profesorado de ensino secundario, segundo o establecido no anexo VI.

A docencia en centros públicos dos módulos do bloque específico que constitúen as ensinanzas deportivas do ciclo de grao superior en Atletismo está especificada no anexo VII-A e corresponde a:

a) Profesorado especialista que posúa o título de técnico deportivo superior en Atletismo, ou aqueles non titulados que acrediten a experiencia no ámbito laboral e deportivo ou a experiencia docente detallada no anexo VII-B.

b) Profesorado da especialidade de Educación Física dos corpos de catedráticos o catedráticas e de profesorado de ensino secundario que posúan o título de técnico deportivo superior en Atletismo.

A consellería competente en materia de educación poderá autorizar a docencia dos módulos do bloque específico atribuídos ao profesorado especialista aos membros dos corpos de catedráticos ou catedráticas e profesorado de ensino secundario coa especialidade de Educación Física cando carezan do título de técnico deportivo superior en Atletismo, sempre que posúan a formación deseñada para o efecto ou recoñecida pola dita consellería, ou a experiencia laboral ou deportiva ou a experiencia docente, detallada no anexo VII-B.

Artigo 16. Requisitos de titulación do profesorado en centros de titularidade privada ou de titularidade pública de administracións distintas á consellería con competencias en materia de educación

As titulacións requiridas para a impartición dos módulos, tanto do bloque común coma do bloque específico, que forman o ciclo de ensino deportivo de grao superior en Atletismo, para o profesorado dos centros de titularidade privada ou de titularidade pública doutras administracións distintas das educativas, concrétanse no anexo VIII.

CAPÍTULO VII
Vinculación a outros estudos

Artigo 17. Acceso a outros estudos

O título de técnico deportivo superior en Atletismo permite o acceso directo ás ensinanzas universitarias oficiais de grao nas condicións de admisión que se establezan.

Para os efectos de facilitar o réxime de validacións, asignáronse 65 créditos ECTS á duración total das ensinanzas do ciclo de grao superior establecidas no artigo 3.

O número de créditos ECTS atribuído a cada un dos módulos de ensinanza deportiva deste ciclo establécense no anexo I.

Artigo 18. Validación das ensinanzas conducentes á obtención do título de técnico deportivo superior en Atletismo

1. En materia de validacións aplicarase o disposto no artigo 19 do Real decreto 668/2013, do 6 de setembro.

2. As validacións de módulos de ensino deportivo dos títulos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, cos módulos de ensino deportivo do bloque específico do título de técnico deportivo superior en Atletismo establécense no anexo IX.

3. Serán obxecto de validación os módulos comúns e específicos de ensino deportivo coa mesma denominación e código.

4. A superación da totalidade dos módulos do bloque común do grao superior, en calquera das modalidades ou especialidades deportivas dos títulos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, validarase pola totalidade dos módulos do bloque común do ciclo de ensino deportivo de grao superior en Atletismo. A superación da totalidade dos módulos do bloque común do ciclo de ensino deportivo de grao superior en Atletismo validarase pola totalidade dos módulos do bloque común do grao superior dos títulos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo.

Artigo 19. Exención do módulo de Formación práctica

Poderá ser obxecto de exención total ou parcial o módulo de Formación práctica do ciclo de grao superior en Atletismo, en función da súa correspondencia coa experiencia no ámbito deportivo ou laboral, detallada no anexo X.

Disposición adicional primeira. Oferta a distancia dos módulos de ensino deportivo do título de técnico deportivo superior en Atletismo

Os módulos de ensino deportivo que se establecen no anexo XI poderán ofertarse a distancia sempre que se garanta que o alumnado pode conseguir os resultados de aprendizaxe destes, de acordo co disposto no presente decreto. Para iso, a consellería con competencias en materia de educación, no ámbito das súas respectivas competencias, adoptará as medidas que considere necesarias e ditará as instrucións precisas.

Disposición adicional segunda. Titulacións equivalentes

O título de técnico deportivo superior en Atletismo, establecido no Real decreto 254/2004, do 13 de febreiro, polo que se establecen os títulos de técnico deportivo e técnico deportivo superior en Atletismo, se aproban as correspondentes ensinanzas comúns e se regulan as probas de acceso a estas ensinanzas, terá os mesmos efectos profesionais e académicos que o título de técnico deportivo superior en Atletismo establecido no presente decreto.

Disposición adicional terceira. Medidas de apoio ao profesorado

A consellería competente en materia de educación establecerá medidas de apoio ao profesorado, especialmente na formación permanente e na investigación e innovación nesta etapa educativa, para contribuír ao mellor desenvolvemento e aplicación do currículo do ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en Atletismo.

Disposición adicional cuarta. Mobilidade do alumnado

De acordo coa previsión contida no artigo 35.3 do Real decreto 1363/2007, do 24 de outubro, a ordenación académica dos ciclos das ensinanzas deportivas posibilitará a opción de matriculación en réxime presencial ou a distancia do alumnado que teña superado algún módulo deportivo noutra comunidade autónoma e non teña esgotado o número de convocatorias establecido, para o cal poderá realizar matrícula parcial nos módulos que teña pendentes.

Disposición adicional quinta. Non regulación de profesión titulada

De conformidade co establecido no Real decreto 1363/2007, do 24 de outubro, polo que se establece a ordenación xeral das ensinanzas deportivas de réxime especial, os elementos recollidos neste decreto non constitúen unha regulación do exercicio de profesión titulada ningunha.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa

1. Queda derrogado o Decreto 44/2009, do 29 de xaneiro, polo que se establece o currículo das ensinanzas de técnico deportivo e técnico deportivo superior en Atletismo.

2. Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ao disposto neste decreto.

Disposición derradeira primeira. Habilitación para o desenvolvemento

Facúltase a persoa titular da consellería competente en materia de educación, no relativo á organización e materias propias do seu departamento, para ditar cantas disposicións sexan precisas para o desenvolvemento do decreto.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Este decreto entrará en vigor aos vinte (20) días da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, quince de xuño de dous mil dezasete

O presidente
P.S. (Decreto 55/2017)
Alfonso Rueda Valenzuela
Vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I
Distribución horaria e en créditos ECTS

Distribución horaria

Equivalencia en créditos ECTS

Bloque común

MED-C301 Factores fisiolóxicos do alto rendemento.

60 h

5

MED-C302 Factores psicosociais do alto rendemento.

45 h

3

MED-C303 Formación de formadores ou formadoras deportivos/as.

55 h

4

MED-C304 Organización e xestión aplicada ao alto rendemento.

40 h

4

Total bloque común

200 h

16 créd. ECTS

Bloque específico

MED-ATAT301 Técnica e adestramento en velocidade, remudas e valos.

45 h

4

MED-ATAT302 Técnica e adestramento en medio fondo, fondo e obstáculos.

45 h

4

MED-ATAT303 Técnica e adestramento en lanzamentos e probas combinadas.

90 h

8

MED-ATAT304 Técnica e adestramento en saltos.

65 h

5

MED-ATAT305 Planificación técnica e condicional en atletismo.

50 h

4

MED-ATAT306 Organización e xestión en atletismo.

25 h

2

MED-ATAT307 Proxecto.

75 h

6

MED-ATAT308 Formación práctica.

200 h

16

Total bloque específico

595 h

49 créd. ECTS

Total bloque común + específico

795 h

65 créd. ECTS

ANEXO II
Obxectivos xerais e módulos de ensino deportivo do ciclo
de grao superior en Atletismo

Obxectivos xerais.

a) Seleccionar e xustificar os procedementos da valoración do ámbito do e da atleta, dos medios materiais e instalacións dispoñibles, identificando as súas características e aplicando os procedementos, para analizar as condicións do alto rendemento.

b) Seleccionar e xustificar os procedementos de análise dos factores de rendemento, e os criterios de selección dos atletas e das atletas, identificando as súas características e aplicando os procedementos establecidos, para valorar os factores de rendemento propios do atletismo.

c) Describir, seleccionar e demostrar as técnicas de filmación, edición e xestión de medios técnicos e material audiovisual, identificando as súas necesidades e limitacións e aplicando procedementos para valorar o rendemento no alto nivel.

d) Elixir e xustificar os procedementos de determinación dos obxectivos, medios e métodos do adestramento, e a temporalización da carga, aplicando os principios do adestramento e da aprendizaxe motora aplicables, para programar a curto, medio e longo prazo o adestramento.

e) Analizar os factores relativos á carga de traballo, deseñando actividades en supostos establecidos e aplicando os principios e métodos do adestramento, para concretar as sesións de traballo.

f) Describir, elixir e demostrar as técnicas e estratexias de dirección de sesións, de control das continxencias propias do alto rendemento en atletismo, aplicando procedementos de observación, dinamización e control, resolvendo supostos, para dirixir sesións.

g) Seleccionar as instalacións propias do alto rendemento deportivo, en atletismo, aplicando procedementos establecidos e normativa vixente, para facilitar a dispoñibilidade e axeitada utilización das instalacións.

h) Avaliar as condicións de seguridade das instalacións propias do alto rendemento deportivo en atletismo, aplicando os procedementos establecidos e a normativa vixente, para controlar a seguridade na práctica deste nivel.

i) Analizar a competición de alto rendemento, aplicando procedementos establecidos e tendo en conta as características das persoas participantes e o regulamento, para dirixir deportistas en competicións deste nivel en atletismo.

j) Identificar as necesidades vinculadas á participación en competicións internacionais, identificando as posibles actuacións e describindo os factores que se van xestionar.

k) Analizar e xustificar as necesidades de intervención doutras persoas especialistas na preparación de alto rendemento, describindo as funcións e obxectivos a desenvolver, para determinar a constitución e coordinación de equipos de traballo multidisciplinares.

l) Identificar e analizar as características organizativas, medios materiais e humanos, aplicando procedementos establecidos de xestión e comunicación, para coordinar recursos humanos e organizar os recursos materiais dunha escola de atletismo.

m) Analizar e elaborar a estrutura organizativa das competicións e eventos propios do nivel de tecnificación deportiva, e analizar as características técnicas de competicións de alto nivel, enumerando os requisitos administrativos, os medios materiais e humanos necesarios, aplicando o marco legal que as regula, para organizar e colaborar na xestión de competicións e eventos.

n) Deseñar e xustificar os procedementos de recollida de información e valoración do proceso de alto rendemento, analizando as variables que interveñen en supostos, para avaliar o proceso de adestramento e os resultados obtidos na competición.

ñ) Describir as características do proceso de adquisición de valores e actitudes, sendo consciente e argumentando os efectos que provocan nas persoas deportistas, para transmitir valores propios da actividade deportiva a través do comportamento ético persoal.

o) Recoñecer, promover e xustificar os valores de compromiso, traballo ben feito e aprendizaxe constante, describindo os aspectos observables da conduta, que reflicten estes valores, para manter o espírito de responsabilidade individual, esforzo persoal e innovación no desempeño do seu labor como persoal técnico.

p) Sensibilizar coa prevención da violencia de xénero.

q) Desenvolver e transmitir a través do comportamento ético persoal valores vencellados co xogo limpo, o respecto aos demais, o respecto e coidado do propio corpo, evitando os comportamentos e contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual.

Módulo común de ensino deportivo: Factores fisiolóxicos do alto rendemento.

Código: MED-C301.

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.

1. Analiza os principais conceptos do metabolismo enerxético e do sistema neuromuscular recoñecendo as adaptacións fisiolóxicas ao adestramento máis importantes.

a) Identificáronse as principais adaptacións fisiolóxicas ao adestramento.

b) Analizáronse os principais conceptos relacionados co metabolismo enerxético.

c) Analizáronse as vías metabólicas durante o exercicio.

d) Analizáronse os diferentes tipos de metabolismo.

e) Analizáronse as principais adaptacións fisiolóxicas ao adestramento.

f) Identificáronse e describíronse os tipos de metabolismo aeróbico e anaeróbico.

g) Analizáronse as adaptacións a curto prazo dos principais sistemas e aparellos do corpo humano (circulatorio, respiratorio, renal, endócrino e hormonal).

h) Analizáronse as adaptacións a longo prazo dos principais sistemas e aparellos do corpo humano (circulatorio, respiratorio, renal, endócrino e hormonal).

i) Identificouse e describiuse o concepto de eficiencia ou economía enerxética.

j) Identificouse e describiuse o concepto de potencia aeróbica máxima e as súas características máis importantes.

k) Identificouse e describiuse o concepto de limiar aeróbico e anaeróbico e as súas características máis importantes.

l) Analizouse a relación entre o VO2max, o limiar aeróbico e anaeróbico e as zonas metabólicas de adestramento.

m) Analizáronse o sistema neuromuscular e os determinantes fisiolóxicos e mecánicos da forza, a potencia, a flexibilidade e elasticidade muscular.

n) Identificouse e describiuse o concepto de forza isométrica e dinámica máxima, forza explosiva, potencia, curva forza-tempo e a 1 RM.

ñ) Analizáronse as necesidades específicas de flexibilidade articular e elasticidade muscular en relación coa resistencia e a forza.

o) Identificáronse e analizáronse as adaptacións fisiolóxicas da muller ao adestramento.

p) Valorouse a importancia das adaptacións fisiolóxicas individuais ao adestramento.

2. Selecciona a persoa deportista para a alta competición analizando os factores fisiolóxicos que inflúen no alto rendemento.

a) Xustificáronse os principais factores limitativos do rendemento.

b) Definíronse os factores fisiolóxicos que demanda o alto rendemento deportivo no adestramento e a competición.

c) Analizáronse os fundamentos da valoración da capacidade funcional con vistas ao alto rendemento.

d) Interpretáronse os resultados da valoración da capacidade funcional atendendo ás diferenzas entre homes e mulleres.

e) Interpretáronse os datos dunha valoración da composición corporal atendendo ás diferenzas entre homes e mulleres.

f) Identificouse a tecnoloxía axeitada na valoración fisiolóxica da persoa deportista nun suposto práctico.

g) Describíronse as características e o funcionamento da tecnoloxía utilizada na valoración fisiolóxica da persoa deportista.

h) Analizouse o equipo técnico de especialistas relacionados/as co alto rendemento deportivo identificando as súas funcións.

i) Identificáronse e organizáronse equipos de traballo no alto rendemento deportivo.

j) Valorouse a importancia da valoración fisiolóxica da persoa deportista como elemento de selección.

k) Identificáronse os principais condicionantes fisiolóxicos ao adestramento das persoas deportistas con discapacidade.

3. Colabora coa persoa especialista na determinación da dieta e na prescrición de axudas ergonutricionais analizando os principais conceptos de nutrición deportiva e os efectos nocivos das substancias dopantes para a saúde.

a) Identificáronse os principais conceptos de nutrición deportiva.

b) Interpretáronse os resultados da valoración nutricional da persoa deportista.

c) Analizáronse os principios fundamentais da nutrición deportiva.

d) Identificáronse as principais axudas ergonutricionais e os seus efectos.

e) Identificáronse as principais substancias dopantes e os seus efectos nocivos para a saúde.

f) Aplicáronse conceptos de nutrición deportiva na reposición hídrica.

g) Aplicáronse conceptos de fisioloxía para a recuperación de depósitos de hidratos de carbono.

h) Colaborouse coa persoa especialista na determinación da dieta das persoas deportistas.

i) Colaborouse coas persoas especialistas na prescrición de axudas ergonutricionais.

j) Interpretáronse dietas das persoas deportistas en situacións precompetitivas, competitivas e poscompetitivas.

k) Formuláronse dietas e axudas ergoxénicas de deportistas en situacións precompetitivas, competitivas e postcompetitivas.

l) Xustificouse o traballo en equipo con nutricionistas identificando as súas funcións.

m) Valorouse a importancia da colaboración coa persoa especialista na formulación de dietas e o control do peso.

4. Dirixe a preparación da persoa deportista relacionando os principios da carga e o control do adestramento e comparando os principais medios e métodos de recuperación deportiva.

a) Analizáronse e clasificáronse os diferentes tipos de fatiga.

b) Analizáronse os principais mecanismos de fatiga deportiva.

c) Analizáronse os efectos da fatiga deportiva no sistema neuromuscular, endócrino e inmunolóxico.

d) Aplicáronse diferentes métodos de recuperación, segundo o mecanismo de produción da fatiga deportiva.

e) Organizáronse diferentes programas de recuperación deportiva.

f) Valorouse a importancia da carga e o control do adestramento.

g) Identificáronse os principais parámetros relacionados co control da carga de adestramento.

h) Elaboráronse diferentes ferramentas de control do adestramento.

i) Diferenciouse a fatiga aguda da sobrecarga.

j) Diferenciouse a sobrecarga deportiva do sobreadestramento.

k) Xustificouse o control do adestramento dentro do proceso de dirección do adestramento.

5. Programa e dirixe o adestramento en condicións especiais identificando as bases e as súas características máis importantes.

a) Analizáronse as bases dos adestramentos en condicións especiais de temperatura extrema (calor e frío) e humidade.

b) Analizáronse as bases dos adestramentos en condicións especiais de altitude moderada.

c) Analizáronse e comparáronse as vantaxes e desvantaxes fisiolóxicas do adestramento en altitude moderada con respecto ao adestramento a nivel do mar.

d) Analizáronse as bases dos adestramentos en situacións de grandes cambios horarios.

e) Deseñáronse adestramentos en situacións de altitude moderada.

f) Deseñáronse adestramentos en situacións de cambios horarios.

g) Deseñáronse adestramentos en situacións de calor, frío ou humidade.

h) Deseñáronse estratexias de adaptación á altitude moderada.

i) Deseñáronse estratexias de adaptación aos grandes cambios horarios.

j) Deseñáronse estratexias de adaptación á calor.

k) Deseñáronse estratexias de adaptación ao frío.

l) Colaborouse coa persoa especialista na dirección do adestramento en condicións especiais (altitude, cambios horarios, frío, calor, humidade, etc.).

Contidos básicos.

1. Analiza os principais conceptos do metabolismo enerxético e do sistema neuromuscular recoñecendo as adaptacións fisiolóxicas ao adestramento máis importantes.

• Metabolismo, transporte e almacenamento de nutrientes: principais conceptos.

• Principais vías metabólicas.

• Adaptacións funcionais a curto e a longo prazo.

• Adaptacións funcionais no adestramento deportivo: aparello circulatorio, respiratorio, locomotor, renal, endócrino e hormonal. Diferenzas por razón de sexo.

• Eficiencia ou economía enerxética.

• Capacidade aeróbica máxima: concepto e características.

• Transición aeróbica-anaeróbica.

• Zonas metabólicas e limiares de adestramento: conceptos, características e identificación.

• Modificacións hormonais co adestramento da forza.

• Valoración do metabolismo aeróbico e anaeróbico.

• Identificación de limiares da zona de transición aeróbica-anaeróbica e da capacidade aeróbica máxima.

• Valoración das adaptacións fisiolóxicas ao adestramento. Diferenzas por razón de sexo.

• A sarcómera: concepto e características.

• A fibra e miofibra muscular: características e tipos.

• A unidade motriz: concepto e características.

• A 1RM: concepto, características e identificación.

• Potencia muscular máxima: concepto, características e identificación.

• Curva forza-tempo: concepto, características e identificación.

• Medición e valoración da forza dinámica máxima e a potencia muscular máxima.

• Os fusos musculares e os OTG: concepto e características.

• Medición e valoración da flexibilidade e elasticidade específica deportiva.

2. Selecciona a persoa deportista para a alta competición analizando os factores fisiolóxicos que inflúen no alto rendemento.

• Principais factores limitativos do adestramento.

• Factores fisiolóxicos no alto rendemento.

• Sistemas avanzados para o desenvolvemento das capacidades físicas condicionais e coordinativas.

• Coordinación de equipos de traballo no alto rendemento deportivo.

• Tecnoloxía para a valoración fisiolóxica da persoa deportista (laboratorio e campo).

• Principais condicionantes fisiolóxicos en deportistas con discapacidade (física, intelectual e sensorial).

• Determinación de métodos avanzados para o alto rendemento deportivo.

• Determinación de equipos de traballo no alto rendemento deportivo.

• Identificación de tecnoloxía para a valoración fisiolóxica das persoas deportistas.

• Interpretación de resultados de valoracións funcionais.

• Determinación da composición corporal, mediante a medición de dobreces cutáneas e diámetros óseos.

• Consideracións na prescrición de exercicio en relación coas persoas con discapacidade.

• Métodos alternativos de valoración funcional da condición física e do rendemento deportivo en deportistas con discapacidade.

• Aceptación do traballo en equipo no desenvolvemento dos adestramentos en alto rendemento deportivo.

3. Colabora coa persoa especialista na determinación da dieta e na prescrición de axudas ergonutricionais analizando os principais conceptos de nutrición deportiva e os efectos nocivos das substancias dopantes para a saúde.

• Axudas ergonutricionais: suplementos, intermediarios metabólicos e outras substancias.

• Determinación da necesidade de prescrición de axudas ergoxénicas.

• A dopaxe: concepto e efectos nocivos sobre a saúde. Lista de substancias prohibidas.

– O control antidopaxe: organismos e métodos.

– Toma de conciencia da importancia e da incidencia da dopaxe na saúde das persoas deportistas.

• Composición corporal: compoñentes, métodos, aparellos e interpretación de resultados.

– Determinación da composición corporal das persoas deportistas: determinación dos aspectos que hai que avaliar en relación coa composición corporal, selección de tests ou medios de valoración, aplicación de tests ou medios de valoración. A variable sexo como elemento diferenciador.

• Estado nutricional: compoñentes, métodos, aparellos e interpretación de resultados.

– Necesidades dietéticas e de hidratación na práctica da actividade física.

– Bases da nutrición deportiva.

– Bases do traballo coas persoas especialistas do ámbito nutricionista. Funcións.

– Control do estado nutricional das persoas deportistas: determinación dos aspectos que se avalían, selección de tests ou medios de valoración, aplicación de tests ou medios de valoración.

– Colaboración coa persoa especialista na realización de dietas e axudas ergonutricionais.

– Elaboración de dieta precompetitiva, competitiva e poscompetitiva.

– Aceptación do traballo coa persoa especialista.

4. Dirixe a preparación da persoa deportista relacionando os principios da carga e o control do adestramento e comparando os principais medios e métodos de recuperación deportiva.

• Fatiga, sobrecarga e sobreadestramento: concepto, tipos, mecanismos de produción, indicadores e formas de prevención.

– Efectos da fatiga no sistema neuromuscular, endócrino e inmunolóxico.

• A recuperación: concepto, pautas de recuperación e técnicas de recuperación activa e pasiva.

– A recuperación física no alto rendemento: procesos fisiolóxicos.

• Métodos de control e valoración do adestramento no alto rendemento deportivo.

– O control do adestramento e a competición no alto rendemento deportivo: funcións e características.

• A valoración das capacidades condicionais e coordinativas no alto rendemento deportivo.

• Instrumentos para a avaliación do proceso e dos resultados no alto rendemento deportivo.

• Determinación das cargas de adestramento e a súa progresión en función do nivel das persoas deportistas.

• Selección de métodos e medios de adestramento en función dos obxectivos do adestramento e da competición no alto rendemento deportivo, das características das persoas deportistas e da súa adaptación ao esforzo.

• Identificación dos indicadores de fatiga, recuperación e sobreadestramento.

• Determinación do proceso e do obxecto da avaliación no adestramento e na competición.

• Deseño e selección dos instrumentos e recursos para a avaliación e o control do adestramento e a competición propios do alto rendemento deportivo (diarios de adestramento, tests físicos, tests fisiolóxicos, etc.).

• Valoración da necesidade dunha constante utilización dos métodos de observación e control como mellora do proceso de adestramento e da competición.

• Valoración da importancia da axeitada recuperación da fatiga.

5. Programa e dirixe o adestramento en condicións especiais identificando as bases e as súas características máis importantes.

• Factores ambientais que inflúen no adestramento de alto rendemento: a altitude, o estrés térmico, o cambio horario, a humidade, etc.

• Fisioloxía do adestramento en altitude: efectos, adaptacións xerais e respostas ao esforzo (cardiovasculares, respiratorias, dixestivas, renais, endócrinas, metabólicas, neurolóxicas, dermatolóxicas e infecciosas).

• Efectos fisiolóxicos do cambio horario.

• Termorregulación e exercicio intenso. Exercicio en calor. Exercicio en frío. Exercicio en humidade.

• Programación do adestramento en altitude moderada, cambio horario e en situacións de temperatura extrema.

• Adaptacións á altura, á calor, ao frío, á humidade e aos cambios horarios.

• Deseño e elaboración de programacións en situacións de cambio horario, de temperatura e humidade extrema (frío e calor) e de altitude moderada.

• Deseño e elaboración de sesións de adestramento en situacións de cambios horarios, temperaturas extremas (frío e calor) e de altitude moderada.

• Aceptación do traballo coa persoa especialista.

Módulo común de ensino deportivo: Factores psicosociais do alto rendemento.

Código: MED-C302.

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.

1. Selecciona a persoa deportista para a alta competición, analizando as características psicolóxicas das persoas deportistas e equipos de alto nivel e as exixencias psicolóxicas do alto rendemento.

a) Definíronse as características psicolóxicas que demanda o alto rendemento deportivo no adestramento e na competición.

b) Describíronse as características psicolóxicas das persoas deportistas e equipos de alto nivel.

c) Analizáronse especificamente peculiaridades psicolóxicas das mulleres deportistas no alto rendemento.

d) Analizáronse os condicionantes psicolóxicos e as consideracións específicas das persoas deportistas con discapacidade no alto rendemento.

e) Establecéronse as contribucións dos aspectos psicolóxicos á progresión e ao rendemento das persoas deportistas de alto nivel.

f) Propuxéronse criterios psicolóxicos para seleccionar deportistas de alto nivel, en función das exixencias do adestramento e da competición de alto nivel.

g) Aplicáronse procedementos psicolóxicos de detección de deportistas de alto nivel, mediante a realización de entrevistas e a observación de deportistas en competicións simuladas.

h) Aplicáronse procedementos de avaliación psicolóxica en situacións simuladas de adestramento e de competición.

i) Argumentouse a necesidade de integrar as características psicolóxicas na avaliación do rendemento das persoas deportistas de alto nivel.

j) Promoveuse a incorporación de protocolos psicolóxicos na detección de deportistas de alto nivel.

2. Valora o contorno da persoa deportista, analizando os aspectos sociais que afectan o seu rendemento deportivo e facilitan a súa formación académica e desenvolvemento persoal.

a) Recoñecéronse os aspectos sociais do contorno da persoa deportista de alto nivel que afectan o seu rendemento.

b) Definíronse os aspectos sociais do contorno da persoa deportista que facilitan a súa formación académica.

c) Analizáronse as características específicas do contorno da persoa deportista con discapacidade no alto rendemento.

d) Describíronse as interaccións entre as características psicolóxicas das persoas deportistas de alto nivel e os aspectos sociais do seu contorno.

e) Aplicáronse procedementos de avaliación do contorno da persoa deportista que afectan o seu rendemento, nun suposto práctico.

f) Aplicáronse, en situacións simuladas, os medios de que dispón o adestrador ou adestradora na xestión do contorno, de maneira que non interfira no proceso de formación deportiva e académica da persoa deportista.

g) Argumentouse a conveniencia de que o adestrador ou adestradora facilite á persoa deportistaa posibilidade de compaxinar a carreira deportiva coa formación académica e a conciliación da vida familiar e deportiva.

h) Localizáronse as axudas e fontes de información de que dispoñen as persoas deportistas de alto nivel para facilitar a súa integración na vida laboral, unha vez rematada a súa carreira deportiva.

i) Recoñeceuse a importancia de incorporar a análise dos aspectos sociais do contorno da persoa deportista na avaliación do seu rendemento.

j) Valorouse a actitude positiva do adestrador ou adestradora cara ao recoñecemento e prevención dos problemas de inserción laboral máis frecuentes nas persoas deportistas de alto nivel.

k) Argumentouse a relación existente entre o estancamento do rendemento deportivo e a incerteza nas perspectivas de futuro da persoa deportista pola falta de apoio persoal e social.

3. Dirixe a preparación da persoa deportista, estruturando os procedementos e métodos de preparación psicolóxica en relación cos procesos de motivación e afrontamento da alta competición.

a) Identificáronse os procesos de motivación propios das persoas deportistas de alto nivel.

b) Demostráronse procedementos psicolóxicos de mantemento da motivación das persoas deportistas de alto nivel ao longo da tempada deportiva.

c) Integráronse, nun suposto práctico de preparación deportiva, os procedementos psicolóxicos necesarios no mantemento da motivación das persoas deportistas de alto nivel ao longo da tempada.

d) Describíronse os procesos relacionados coa forma en que a persoa deportista de alto nivel afronta a competición.

e) Aplicáronse métodos de preparación psicolóxica na mellora do afrontamento que as persoas deportistas de alto nivel fan da competición en situacións simuladas.

f) Deseñáronse planificacións deportivas e sesións de adestramento que consideran a mellora dos procesos de afrontamento da competición.

g) Describíronse os aspectos da preparación deportiva susceptibles de seren derivados ao/á profesional da psicoloxía.

h) Recoñeceuse a pertinencia de integrar a preparación psicolóxica na preparación xeral da persoa deportista.

4. Coordina o equipo de persoal técnico especialista en ciencias aplicadas ao deporte, identificando as funcións do psicólogo ou psicóloga e aplicando técnicas de xestión de recursos humanos.

a) Definíronse os roles do/da profesional da psicoloxía, diferenciándoos das funcións do adestrador ou adestradora.

b) Describíronse os diferentes estilos de liderado de que dispón o adestrador ou adestradora para optimizar o rendemento do equipo do persoal técnico especialista.

c) Identificáronse aquelas pautas de comunicación que pode utilizar o adestrador ou adestradora para xerar credibilidade no seu equipo de persoal técnico especialista.

d) Aplicáronse os estilos de liderado e as pautas de comunicación co obxectivo de xestionar os recursos humanos do persoal técnico en situacións simuladas de traballo en equipo.

e) Describíronse as pautas necesarias na incorporación das achegas especializadas do profesional da psicoloxía á preparación da persoa deportista.

f) Deseñáronse planificacións deportivas que contemplen o traballo especializado do/da profesional da psicoloxía deportiva, asignándolle obxectivos e medios de traballo para desenvolver a súa achega.

g) Xustificouse a conveniencia de dispoñer de equipos de persoal técnico especialista en ciencias do deporte.

Contidos básicos.

1. Selecciona a persoa deportista para a alta competición, analizando as características psicolóxicas das persoas deportistas e equipos de alto nivel e as exixencias psicolóxicas do alto rendemento.

• Condicionantes psicolóxicos do alto rendemento deportivo e características psicolóxicas das persoas deportistas e equipos de alto nivel.

• Condicionantes psicolóxicos e consideracións específicas das persoas deportistas con discapacidade no alto rendemento.

• Condicionantes psicolóxicos e consideracións específicas da muller deportista de alto rendemento.

• Contribucións dos aspectos psicolóxicos á progresión e o rendemento das persoas deportistas de alto nivel.

• Identificación do perfil psicolóxico das persoas deportistas e equipos de alto nivel.

• Importancia dos aspectos psicolóxicos nos procesos de detección de deportistas de alto nivel.

• Criterios psicolóxicos na selección de deportistas de alto nivel.

• Aplicación de procedementos de selección psicolóxica de deportistas de alto nivel.

• Métodos de avaliación dos aspectos psicolóxicos implicados no adestramento e na competición.

• Rexistro e análise da actuación psicolóxica das persoas deportistas en adestramento e en competición.

• A necesidade de integrar aspectos psicolóxicos na avaliación do rendemento deportivo.

2. Valora o contorno da persoa deportista, analizando os aspectos sociais que afectan o seu rendemento deportivo e facilitan a súa formación académica.

• Aspectos sociais do contorno da persoa deportista de alto nivel relacionados co rendemento deportivo e académico (familia, relacións sociais e afectivas, centro educativo e/ou laboral, club, federación, patrocinadores/as, representantes e medios de comunicación).

• Características específicas do contorno da muller deportista.

• Interaccións entre as características psicolóxicas das persoas deportistas de alto nivel e os aspectos sociais do seu contorno.

• Avaliación dos aspectos sociais do contorno da persoa deportista relacionados coa súa progresión deportiva e coa súa formación académica.

• Características específicas do contorno da persoa deportista con discapacidade no alto rendemento.

• A xestión do contorno por parte do adestrador ou adestradora para que non interfira na preparación deportiva, académica ou no rendemento deportivo da persoa deportista.

– A formación psicolóxica dos pais e as nais de deportistas.

– A educación dos medios de comunicación.

– A elaboración de normativas que regulen a relación das persoas deportistas co seu contorno.

• Desenvolvemento dunha actitude no adestrador ou adestradora que facilite á persoa deportista compaxinar os seus estudos coa práctica deportiva.

• Conciliación persoal-familiar e deportiva, e as expectativas de maternidade das deportistas durante a vida deportiva. Actitude do adestrador ou adestradora.

• Problemas de inserción laboral máis frecuentes en deportistas de alto nivel. Identificación das axudas e fontes de información que facilitan a integración das persoas deportistas de alto nivel á vida laboral.

• A actitude positiva do adestrador ou adestradora cara ao recoñecemento e á prevención de problemas de inserción laboral nas persoas deportistas de alto nivel.

• A integración dos aspectos sociais do contorno da persoa deportista na avaliación do seu rendemento.

3. Dirixe a preparación da persoa deportista, estruturando os procedementos e métodos de preparación psicolóxica en relación cos procesos de motivación e afrontamento da alta competición.

• Procesos de motivación propios de deportistas de alto nivel.

• Procedementos psicolóxicos para manter a motivación de deportistas de alto nivel ao longo da tempada.

• Procesos de afrontamento da competición implicados no alto rendemento deportivo.

• Métodos de preparación psicolóxica para mellorar o afrontamento que as persoas deportistas de alto nivel fan da competición.

• Elaboración de programacións deportivas que integren os procesos de motivación e de afrontamento da competición.

• A derivación de aspectos da preparación de deportistas de alto nivel a profesionais da psicoloxía. Pautas de actuación.

• A necesidade de integrar a preparación psicolóxica na preparación xeral da persoa deportista.

4. Coordina o equipo de persoal técnico en ciencias aplicadas ao deporte, identificando as funcións do psicólogo ou psicóloga e aplicando técnicas de xestión de recursos humanos.

• Funcións do/da profesional da psicoloxía aplicada ao deporte.

• Estilos de liderado na condución de equipos.

• Análise da comunicación para xerar credibilidade no conxunto de especialistas en ciencias aplicadas ao deporte.

• Protocolos para integrar a achega do profesional da psicoloxía na preparación de deportistas de alto nivel.

• Deseño de planificacións deportivas que contemplen o traballo especializado do/da profesional da psicoloxía.

• Os estilos de liderado e das pautas de comunicación para o adestramento dos recursos humanos do equipo técnico.

• A necesidade de dispoñer de equipos técnicos multidisciplinares.

Módulo común de ensino deportivo: Formación de formadores ou formadoras deportivos/as.

Código: MED-C303.

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.

1. Imparte formación de persoal técnico deportivo, analizando as condicións que facilitan a aprendizaxe de persoas adultas e as estratexias de aprendizaxe axeitadas para a adquisición de competencias profesionais.

a) Analizáronse as características psicosociais do alumnado adulto e as súas implicacións na aprendizaxe.

b) Aplicáronse métodos de valoración das características psicosociais do alumnado adulto.

c) Describíronse as teorías cognitivas da aprendizaxe máis axeitadas para explicar a aprendizaxe das persoas adultas.

d) Relacionáronse as características dos diferentes estilos de aprendizaxe e as estratexias de aprendizaxe do alumnado e as súas implicacións na aprendizaxe.

e) Analizáronse as características do modelo técnico e do modelo cognitivo-reflexivo de formación do profesorado en relación coa adquisición de competencias profesionais no ámbito da actividade física e do deporte.

f) Describiuse e aplicouse, en supostos prácticos, o tipo de intervención do profesorado máis axeitado para a formación das persoas adultas.

g) Describíronse e implementáronse, en supostos prácticos, as pautas metodolóxicas dos estilos de ensino máis adecuados para as persoas adultas en situacións de aprendizaxe presencial e a distancia.

h) Promoveuse a valoración das características individuais da aprendizaxe, e outras posibilidades de atención á diversidade, como base da adaptación dos procesos de ensino do persoal docente.

2. Elabora a programación didáctica dos módulos de ensinanzas deportivas, analizando a normativa de ordenación destas, os seus procesos de programación, secuenciación e avaliación, e concretando os elementos que constitúen a programación.

a) Analizouse a organización básica das ensinanzas deportivas en relación co sistema educativo e a súa relación coas ofertas formativas do Sistema nacional de cualificacións e formación profesional.

b) Analizouse o perfil profesional dos ciclos de ensinanza deportiva e a súa relación cos obxectivos xerais do currículo básico.

c) Identificáronse as características dos ámbitos conceptual, procedemental e actitudinal nos obxectivos dos ciclos de ensinanzas deportivas.

d) Analizáronse os conceptos, procedementos e actitudes que soportan os resultados de aprendizaxe dun módulo específico de ensino deportivo.

e) Describíronse os elementos propios da programación didáctica dos módulos específicos e de Formación práctica dos diferentes ciclos, e do módulo de Proxecto final do ciclo superior de ensinanzas deportivas.

f) Comparáronse as diferenzas na programación didáctica entre o ensino presencial e a distancia dun módulo específico de ensino deportivo.

g) Describíronse as características da avaliación de competencias profesionais no ámbito da actividade física e deportiva.

h) Interpretáronse as características dos criterios de avaliación dun resultado de aprendizaxe nun módulo específico de ensinanza deportiva.

i) Analizouse a normativa que afecta a avaliación, certificación e rexistro das ensinanzas deportivas.

j) Explicáronse e exemplificáronse as ferramentas para a adaptación curricular en atención á diversidade.

k) Explicouse e analizouse a importancia do principio de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes como elemento clave na atención á diversidade.

l) Concretáronse os elementos da programación didáctica dun módulo do bloque específico, atendendo á súa normativa de ordenación, ás características do alumnado, incluído o alumnado con discapacidade, e do contexto deportivo.

m) Argumentouse a importancia da programación didáctica na formación de persoal técnico deportivo.

3. Programa e dirixe sesións de formación de persoal técnico deportivo, analizando as características e elaborando recursos didácticos propios das ensinanzas deportivas.

a) Analizáronse as características dos recursos didácticos que permiten o desenvolvemento de estratexias metodolóxicas propias da formación de formadores ou formadoras, presencial e a distancia.

b) Identificáronse as especificacións técnicas e pautas didácticas dos recursos (audiovisuais, informáticos, multimedia, entre outros), propios do ensino presencial e a distancia para o seu óptimo aproveitamento nas sesións.

c) Seleccionáronse e utilizáronse recursos didácticos que faciliten unha mellor comprensión dos contidos que se van abordar na formación de formadores ou formadoras, identificando a súa utilización na formación presencial e a distancia.

d) Elaboráronse materiais e medios didácticos (impresos, audiovisuais, multimedia, entre outros) que permitan desenvolver contidos teórico-prácticos propios da formación de formadores ou formadoras, presencial e a distancia.

e) Deseñouse e realizouse unha presentación (de tarefas e contidos), atendendo á súa estrutura e utilizando de xeito eficaz recursos didácticos, nun suposto práctico de clase teórico-práctica.

f) Valorouse a necesidade de programar e preparar os recursos didácticos previamente á súa utilización.

g) Valorouse a necesidade de prever recursos didácticos alternativos fronte a posibles incidencias, incluíndo a atención a persoas con discapacidade e identificado aqueles que poidan resultar máis axeitados en cada caso.

h) Valorouse a necesidade de contar con recursos didácticos e estratexias metodolóxicas para aplicar e transmitir de forma efectiva o principio de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.

i) Exemplificáronse as posibilidades de adaptación dos recursos didácticos que se utilizarán en atención a unha necesidade educativa especial.

j) Describíronse recursos didácticos contra a violencia de xénero

4. Titoriza persoal técnico deportivo no seu proceso de formación específica (módulos específicos, de Formación práctica e Proxecto final) identificando as estratexias e procedementos para o seu seguimento e avaliación.

a) Identificáronse as condicións de seguimento e titoría dos distintos módulos do bloque específico, presenciais e a distancia, establecidos na normativa vixente.

b) Valorouse a necesidade de establecer unha liña de traballo continua e coherente entre os diferentes módulos de formación do bloque específico, e entre este e o bloque común.

c) Analizáronse os recursos existentes para o establecemento de contactos e convenios coas entidades colaboradoras no módulo de formación práctica.

d) Utilizáronse aplicacións informáticas específicas en supostos de xestión e seguimento do módulo de formación práctica.

e) Propuxéronse, analizáronse e comparáronse diferentes dinámicas de traballo para a condución de titorías de grupo no módulo de formación práctica.

f) Describíronse os elementos clave para a elaboración de informes de avaliación do módulo de Formación práctica.

g) Describíronse os elementos clave para establecer un guión de elaboración da memoria do módulo de Formación práctica.

h) Analizáronse diferentes pautas de actuación, asesoramento e control de entrevistas e titorías personalizadas na dirección de proxectos, en función da súa temática.

i) Analizáronse os criterios de pertinencia e viabilidade dun proxecto en relación coa súa finalidade, valorando a necesidade de elaborar un documento que racionalice ou xustifique as accións que deban acometerse.

j) Describíronse os puntos clave do guión dun proxecto do ciclo superior, dependendo da súa temática.

k) Escolléronse de forma argumentada criterios de elaboración e avaliación para a presentación oral e escrita de proxectos.

l) Xustificouse a función da titoría e o seguimento na consecución dos resultados de aprendizaxe dos módulos de Formación práctica e de Proxecto.

m) Valorouse a importancia de recoller nun diario de campo a memoria do módulo de Formación práctica como elemento de aprendizaxe reflexiva por parte do alumnado.

5. Promove o desenvolvemento ético e moral do persoal técnico e dos deportistas de alto rendemento valorando o impacto que os seus comportamentos e actitudes teñen a nivel social, especialmente a través dos medios de comunicación.

a) Analizouse a bibliografía existente identificando e describindo os valores máis relevantes relacionados co alto rendemento.

b) Identificáronse os valores e actitudes que transmiten o persoal técnico e as persoas deportistas de alto rendemento, especialmente a través dos medios de comunicación.

c) Analizáronse as características que debe ter o tratamento da información deportiva nos medios de comunicación para facer efectivo o tratamento igualitario entre homes e mulleres.

d) Analizouse a repercusión mediática de comportamentos deportivos e antideportivos de persoal técnico e deportistas de alto rendemento, e a súa influencia social.

e) Argumentouse a importancia de que o persoal técnico de alto rendemento asuma as responsabilidades éticas do seu comportamento á hora de transmitir valores persoais e sociais.

f) Identificouse e valorouse a importancia dos propios prexuízos e estereotipos de xénero e prexuízos de índole afectiva-sexual de deportistas e corpo técnico na súa interacción cos medios de comunicación.

g) Argumentouse a importancia da atención á diversidade na valoración do éxito deportivo, dando cabida a outros colectivos normalmente menos valorados, especialmente mulleres e persoas con discapacidade.

6. Participa na organización da formación de persoal técnico deportivo, analizando as características dos centros docentes e a normativa sobre responsabilidade do profesorado.

a) Identificáronse as funcións dos diferentes órganos dun centro educativo.

b) Analizouse o alcance da finalidade e os obxectivos das ensinanzas deportivas, con especial atención ao fomento da igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, así como a atención a persoas con discapacidade.

c) Identificáronse os diferentes tipos de centros en que se poden impartir as ensinanzas deportivas de réxime especial.

d) Analizouse a normativa que rexe o funcionamento e organización dun centro docente que imparta ensinanzas deportivas.

e) Analizáronse as diferentes formas de colaboración entre as administracións educativas e as federacións deportivas para impartir as ensinanzas deportivas.

f) Analizouse a normativa básica de avaliación aplicable ás ensinanzas deportivas.

g) Describíronse os requisitos do profesorado especialista na administración educativa.

h) Identificáronse as responsabilidades atribuíbles ao profesorado especialista na docencia das ensinanzas deportivas.

Contidos básicos.

1. Imparte formación de persoal técnico deportivo, analizando as condicións que facilitan a aprendizaxe de persoas adultas e as estratexias de aprendizaxe axeitadas para a adquisición de competencias profesionais.

• Características psicosociais do alumnado adulto:

– Implicacións na aprendizaxe.

– Métodos de valoración psicosocial.

• Teorías cognitivas da aprendizaxe de futuros/as formadores ou formadoras: estilos e estratexias.

• Modelos de formación do profesorado:

– Modelo técnico.

– Modelo cognitivo-reflexivo.

• Intervención do profesorado con alumnado adulto:

– Estilos de ensino en ensino no réxime presencial e a distancia.

– Individualización do proceso de ensino-aprendizaxe.

• Os principios de normalización e atención á diversidade.

2. Elabora a programación didáctica dos módulos de ensinanzas deportivas, analizando a normativa de ordenación destas, os seus procesos de programación, secuenciación e avaliación, e concretando os elementos que constitúen a programación.

• As ensinanzas deportivas no sistema educativo:

– Ordenación, estrutura e organización básica.

– O Sistema nacional de cualificacións e formación profesional: oferta formativa en relación coas ensinanzas deportivas.

– Características dos ámbitos conceptual, procedemental e actitudinal nos obxectivos dos diferentes ciclos.

– Conceptos, procedementos e actitudes dos resultados de aprendizaxe dos módulos do bloque específico.

– Análise do perfil profesional dos ciclos de ensino deportivo en relación cos obxectivos xerais do seu currículo básico.

• O bloque específico nas ensinanzas deportivas: programación dos módulos específicos, de Formación práctica e Proxecto final:

– Capacidades conceptuais, procedementais e actitudinais que soportan os resultados de aprendizaxe dos módulos do bloque específico.

– Elementos propios da programación didáctica dos módulos específicos de ensino deportivo.

– Elementos propios da programación didáctica do módulo de Formación práctica.

– Elementos propios da programación didáctica do módulo de Proxecto final do ciclo superior.

– Características diferenciais da programación didáctica presencial e a distancia.

• A avaliación no ámbito das ensinanzas deportivas:

– Avaliación das competencias profesionais no ámbito da actividade física e o deporte.

– Características dos criterios de avaliación dos resultados de aprendizaxe propios dos módulos do bloque específico.

– Normativa de referencia na avaliación, cualificación, certificación e rexistro.

– Concreción dos elementos da programación didáctica dos módulos do bloque específico.

• Ferramentas para a adaptación curricular: modificacións nos elementos de acceso ao currículo:

– Exemplos de adaptación curricular para a discapacidade física e sensorial.

– Principio de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.

3. Programa e dirixe sesións de formación de persoal técnico deportivo analizando as características e elaborando materiais, medios e recursos didácticos propios das ensinanzas deportivas.

• Características, recomendacións de uso e criterios de selección dos diferentes recursos didácticos que se utilizarán na formación de formadores ou formadoras.

– Recursos tradicionais.

– O encerado.

– O virafollas.

– O retroproxector.

– Medios impresos: apuntamentos, láminas, pósters, etc.

– Novas tecnoloxías.

– Medios audiovisuais: reprodución de soportes dixitais.

– Medios informáticos: canón de proxección. Ensino asistido por ordenador: o PC e a tableta PC.

– Medios interactivos: encerado dixital (táctil e portátil). Videoconferencia.

– Elaboración de materiais e medios didácticos propios da formación de persoal técnico, presencial e a distancia.

• Estratexias para a programación, presentación oral e avaliación de sesións na formación de persoal técnico:

– Estruturación dos contidos.

– Estratexias para conectar coa audiencia.

– Estratexias de utilización eficaz dos recursos didácticos, así como das alternativas en caso de fallo técnico.

– Estratexias para o peche da presentación.

– Valoración da sesión.

• As necesidades educativas especiais: causas e implicacións didácticas.

• Recursos didácticos para aplicar de forma efectiva o principio de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.

4. Titoriza persoal técnico deportivo no seu proceso de formación específica (módulos específicos, de Formación práctica e Proxecto final) identificando as estratexias e procedementos para o seu seguimento e avaliación.

• O seguimento e titoría dos módulos do bloque específico, presenciais e a distancia.

• Análise da relación curricular existente entre os distintos módulos dos bloques común e específico.

• Funcións e efectos da titoría na consecución dos resultados de aprendizaxe dos módulos do bloque específico.

• O módulo de Formación práctica:

– Identificación dos recursos existentes para o establecemento de contactos e convenios con entidades colaboradoras.

– Utilización de aplicacións informáticas específicas para a xestión e seguimento do módulo de Formación práctica.

– Titorías de grupo: análise de dinámicas de traballo presenciais e a distancia.

– Avaliación: criterios de elaboración de guións e criterios de avaliación aplicables ás memorias, diarios de campo e outros documentos de avaliación do módulo de formación práctica.

• O módulo de Proxecto final.

– Dirección e titoría de proxectos: pautas de actuación, asesoramento e control no seu seguimento.

– Criterios de pertinencia e viabilidade dun proxecto: interrogantes que se manifesten na súa formulación (razóns, fins, persoas beneficiarias, recursos, actividades, temporalización, etc.).

– Estrutura e contidos básicos na formulación de proxectos. Adaptacións en función da súa temática.

– Avaliación: elección dos criterios de elaboración e avaliación de presentacións orais e escritas.

5. Promove o desenvolvemento ético e moral do persoal técnico e deportistas de alto rendemento valorando o impacto que os seus comportamentos e actitudes teñen a nivel social, especialmente a través dos medios de comunicación.

• Impacto do deporte de alto rendemento.

– Actitudes e valores propios do deporte de alto rendemento.

– Deporte e medios de comunicación.

– Análise do contido da información deportiva nos medios de comunicación.

• A atención a colectivos desfavorecidos no alto rendemento deportivo: valoración do éxito en mulleres e persoas con discapacidade. Tratamento nos medios de comunicación.

• Importancia dos propios prexuízos e estereotipos de xénero de deportistas e corpo técnico na súa interacción cos medios de comunicación.

6. Participa na formación de persoal técnico deportivo, analizando as características dos centros docentes e a normativa sobre responsabilidade do profesorado.

• Centros de ensinanzas deportivas. Tipos e características. Organización e funcionamento.

• Obxectivos das ensinanzas deportivas: a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e a atención ás persoas con discapacidade.

• Profesorado especialista. Características.

Módulo común de ensino deportivo: Organización e xestión aplicada ao alto rendemento.

Código: MED-C304.

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.

1. Supervisa as condicións de seguridade das instalacións e medios propios do alto rendemento deportivo, aplicando os procedementos establecidos e relacionándoos coa normativa vixente.

a) Analizáronse os requisitos que deben cumprir as instalacións de alto rendemento para a práctica da actividade segundo a normativa vixente.

b) Relacionáronse as condicións laborais nunha instalación de alto rendemento coa saúde do persoal.

c) Describíronse as situacións de risco, enfermidades profesionais e accidentes máis habituais nos contornos laborais das instalacións dedicadas ao alto rendemento.

d) Analizáronse os procedementos de control da seguridade aplicables nas instalacións dedicadas ao alto rendemento deportivo e, en especial, no plan de actuación de emerxencias.

e) Valorouse a importancia dunha actitude preventiva en todos os ámbitos de xestión dunha instalación dedicada ao alto rendemento deportivo.

f) Identificáronse os elementos organizativos básicos das instalacións dedicadas ao alto rendemento.

g) Analizáronse os trámites exixidos pola normativa vixente na petición de financiamento dunha instalación deportiva dedicada ao alto rendemento.

h) Caracterizáronse as partes que compoñen un plan de prevención de riscos laborais dunha instalación dedicada ao alto rendemento deportivo, incluíndo as funcións e accións vinculadas a cada parte.

i) Argumentouse a necesidade e importancia de establecer un plan de prevención de riscos laborais nunha instalación deportiva de alto rendemento, que inclúa a secuenciación de actuacións que se deben realizar en caso de emerxencia.

j) Analizouse e exemplificouse a normativa sobre accesibilidade nas instalacións deportivas por parte de persoas con discapacidade ou mobilidade reducida.

2. Organiza e realiza actividades de xestión e constitución dunha organización deportiva ou empresa, analizando os obxectivos e a estrutura desta, e relacionándoas coa normativa vixente.

a) Analizáronse as diferentes formas xurídicas e a estrutura das organizacións deportivas ou empresas.

b) Aplicáronse os pasos necesarios na creación dunha organización deportiva en función do seu ámbito de actuación.

c) Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias e xestoras, en función da forma xurídica elixida para a organización deportiva ou a empresa.

d) Analizáronse as posibles vías de apoio económico existentes para a creación e xestión dunha organización deportiva ou empresa segundo as características desta.

e) Realizáronse, en supostos prácticos, os trámites exixidos pola normativa vixente para a petición de axudas á creación e xestión das organizacións deportivas ou empresas.

f) Realizáronse os trámites necesarios para a solicitude de recoñecemento de entidade de utilidade pública.

3. Dirixe unha organización deportiva aplicando procedementos de xestión económica e contable.

a) Describíronse os conceptos e as técnicas básicas de xestión e rexistro contables.

b) Analizáronse os procedementos administrativos básicos relativos á xestión dunha organización deportiva.

c) Cubríronse os documentos básicos comerciais e contables dunha organización deportiva.

d) Aplicáronse procedementos na confección da documentación administrativa-comercial derivada do desenvolvemento da actividade deportiva.

e) Valorouse a importancia da organización e a orde nos procedementos de xestión económica e contable.

f) Identificáronse as principais obrigas fiscais e tributarias dunha organización deportiva ou empresa en relación co seu obxectivo de actuación.

g) Cubríronse os protocolos de declaración-liquidación dos impostos de IAE, IVE, IRPF e imposto de sociedades.

h) Argumentáronse os problemas derivados do incumprimento das obrigas fiscais e tributarias dunha organización deportiva ou empresa.

i) Realizáronse supostos de solicitude das diferentes exencións fiscais establecidas para o sector deportivo.

4. Organiza e xestiona competicións e eventos propios do nivel de tecnificación deportiva, analizando os requisitos administrativos, os medios materiais e humanos necesarios, en relación co marco legal que os regula e os criterios de sustentación.

a) Describiuse a estrutura organizativa que ten unha competición de tecnificación deportiva.

b) Identificáronse as funcións que se deben realizar na organización dunha competición de tecnificación deportiva.

c) Analizouse o impacto da celebración dunha competición ou evento deportivo sobre o contorno en que se desenvolve.

d) Enumeráronse os criterios de sustentación aplicables á organización dunha competición ou evento deportivo.

e) Analizáronse as responsabilidades que ten a organización dunha competición ou evento deportivo.

f) Describíronse as axudas ao patrocinio do deporte feminino como estratexia na organización dunha competición ou evento deportivo neste ámbito.

g) Describíronse as principais vías de financiamento da organización dunha competición deportiva.

h) Describíronse as diferentes alternativas de xestión e difusión dos resultados durante unha competición deportiva.

i) Aplicáronse os procedementos de organización en supostos prácticos de actos protocolarios de apertura, entrega e clausura dunha competición deportiva.

j) Describíronse as exixencias de seguridade e de atención ás emerxencias que debe considerar a organización dun acto deportivo.

5. Acompaña as persoas deportistas nas competicións de alto rendemento, identificando o marco lexislativo e organizativo en que se encadra este tipo de competicións e analizando as normativas que lle poden ser de aplicación a deportistas profesionais e a deportistas de alto nivel (DAN) e deportistas de alto rendemento (DAR).

a) Analizouse a normativa deportiva de ámbito internacional, relacionándoa coa estrutura administrativa do deporte.

b) Describíronse as estruturas e as funcións dos organismos deportivos internacionais máis importantes e as súas funcións.

c) Relacionouse a estrutura administrativa internacional coa normativa de competición.

d) Describíronse as funcións e o réxime disciplinario/sancionador da Axencia Mundial Antidopaxe e as súas relacións cos organismos nacionais e internacionais do deporte.

e) Describíronse as vantaxes que outorga a normativa española ás persoas deportistas profesionais.

f) Analizáronse as características do deporte profesional en España.

g) Analizouse a normativa que afecta as persoas deportistasde alto nivel e alto rendemento en España.

h) Analizáronse as características dos programas de axuda á preparación das persoas deportistas de alto nivel dos deportes olímpicos e paralímpicos e, especialmente, en modalidades deportivas onde aínda exista unha representación feminina reducida.

6. Selecciona as oportunidades de emprego, identificando as súas posibilidades de inserción laboral e as alternativas de aprendizaxe permanente.

a) Valorouse a importancia da formación permanente como factor clave na empregabilidade e a adaptación ás exixencias do mercado laboral e da modalidade deportiva.

b) Identificáronse os itinerarios formativos profesionais que completan o seu perfil profesional e aumentan a súa empregabilidade.

c) Determináronse as técnicas utilizadas no proceso de busca de emprego.

d) Describíronse posibilidades de autoemprego relacionándoas co seu perfil profesional.

e) Realizouse a autovaloración da personalidade, aspiracións, actitudes e formación propia para a toma de decisións.

Contidos básicos.

1. Supervisa as condicións de seguridade das instalacións e medios propios do alto rendemento deportivo aplicando os procedementos establecidos e relacionándoos coa normativa vixente.

• Centros de alto rendemento (CAR) e centros de tecnificación deportiva (CTD). Tipos, características e normativa aplicable.

• Estrutura e organización dos CAR e CTD. Normativa de aplicación. Axudas e subvencións.

• Prevención e seguridade nas instalacións. Normativa de aplicación. Avaliación de riscos laborais.

– Fases do plan de prevención. Identificación e características. Conceptos básicos sobre organización de prevención de riscos laborais. Órganos que forman parte do plan de prevención.

– Plan de emerxencias. Elaboración e aplicación do plan de emerxencias. Protocolos de evacuación.

• Importancia das medidas de protección e prevención no ámbito laboral.

• O principio de accesibilidade universal aplicado ás instalacións e equipamentos deportivos.

• Requirimentos legais e técnicos das instalacións deportivas en relación coa accesibilidade física e na comunicación.

• Normativa estatal e da comunidade autónoma.

2. Organiza e realiza actividades de xestión e constitución dunha organización deportiva ou empresa analizando os obxectivos e a estrutura desta, e relacionándoas coa normativa vixente.

• Organizacións e empresas deportivas. Formas xurídicas. Estrutura e funcións.

• Requisitos legais de constitución de organizacións deportivas e empresas.

• Elección da forma xurídica.

• Vías de financiamento das organizacións deportivas e empresas deportivas. Axudas e subvencións. Tramitación de solicitudes de axudas e subvencións.

• Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, na xestión e constitución dunha organización deportiva.

3. Dirixe unha organización deportiva aplicando procedementos de xestión económica e contable.

• Concepto de contabilidade. Nocións básicas.

• Análise da información contable.

• Obrigas fiscais das organizacións deportivas ou empresas de servizos deportivos.

• Xestión administrativa de organizacións deportivas ou empresas deportivas.

4. Organiza e xestiona competicións e eventos propios do nivel de tecnificación deportiva, analizando os requisitos administrativos, os medios materiais e humanos necesarios, en relación co marco legal que os regula e os criterios de sustentación.

• Competicións deportivas. Estrutura organizativa básica. Funcións e responsabilidades.

– Vías de apoio económicas e materiais.

– Apoio ao patrocinio do deporte feminino e a súa importancia na organización de eventos desta natureza.

– Organización de actos de protocolo.

– Seguridade nas competicións ou eventos deportivos.

– Xestión e difusión dos resultados das competicións deportivas.

• Sustentabilidade en competicións e eventos deportivos.

– Medidas para minimizar as afeccións na biodiversidade e para contribuír á restauración de zonas afectadas. Preservación de zonas fráxiles, patrimonio arqueolóxico, histórico e cultural.

– Medidas de aforro e uso eficiente da auga.

– Xestión de residuos e limpeza.

– Minimización do uso de enerxía e fomento de enerxías renovables.

5. Acompaña as persoas deportistas nas competicións de alto rendemento, identificando o marco lexislativo e organizativo en que se encadra este tipo de competicións e analizando as normativas que lle poden ser de aplicación a deportistas profesionais e a deportistas de alto nivel (DAN) e deportistas de alto rendemento (DAR).

• Deporte internacional.

– Normativa de referencia: Carta olímpica. Carta europea do deporte para todos: persoas con discapacidade. Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social. Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes. Convención sobre os dereitos das persoas con discapacidade: Resolución da Asemblea Xeral da ONU do 13.12.2006 (artigo 30.5).

– Organismos internacionais. Estrutura e funcións: Comité Paralímpico Internacional, COI, TAS, AMA, etc.

– Réxime disciplinario.

• Deporte profesional. Concepto.

– Regulación laboral especial. Real decreto 1006/1985, do 26 de xuño, polo que se regula a relación laboral especial dos deportistas profesionais.

– Ligas profesionais españolas. Características.

• Deporte de alto nivel e de alto rendemento.

• Normativa de aplicación DAN-DAR.

– Plan ADO. Características.

– Plan ADOP. Características.

– Programas de apoio ás deportistas DAN e DAR en modalidades deportivas onde se encontran pouco representadas.

6. Selecciona as oportunidades de emprego, identificando as súas posibilidades de inserción laboral e as alternativas de aprendizaxe permanente.

• Valoración da importancia da formación permanente para a traxectoria laboral e profesional do persoal técnico deportivo superior.

• Análise dos intereses, aptitudes e motivacións persoais para a carreira profesional.

• Identificación dos itinerarios formativos relacionados co persoal técnico deportivo superior.

• O proceso de busca de emprego.

• Técnicas e instrumentos de busca de emprego.

• O proceso de toma de decisións.

Módulo específico de ensino deportivo: Técnica e adestramento en velocidade, remudas e valos.

Código: MED-ATAT301.

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación:

1. Valora a técnica e a táctica dos velocistas e das velocistas, xustificando os seus modelos teóricos e os seus fundamentos biomecánicos, clasificando os erros e as súas posibles causas nas distintas fases da carreira, e xustificando as estratexias e as tarefas de corrección.

a) Analizouse a evolución histórica das carreiras de velocidade e remudas.

b) Xustificouse a técnica de saída e as diferenzas nas especialidades de velocidade e remudas.

c) Analizáronse as características fisiolóxicas e antropométricas dos corredores ou corredoras de velocidade.

d) Analizáronse os obxectivos e as características das fases da técnica de carreira, a través de modelos teóricos e os seus fundamentos biomecánicos.

e) Analizáronse as características da técnica de carreira durante a fase de aceleración nas distintas carreiras de velocidade.

f) Analizáronse as características da técnica de carreira durante as fases «lanzada» e «de mantemento» das distintas carreiras de velocidade.

g) Analizáronse a relación entre as distancias e os distintos metabolismos enerxéticos, e a súa influencia na táctica das probas de velocidade de 100 m, 200 m e 400 m.

h) Identificáronse as causas dos erros técnicos máis frecuentes, xustificando as estratexias e tarefas de corrección nas fases das carreiras de velocidade.

i) Analizáronse os criterios de valoración da técnica e a táctica das carreiras de remudas de 4×100 m e 4×400 m.

j) Identificáronse os erros na transmisión da testemuña nas carreiras de remudas de 4×100 m e 4×400 m, relacionándoos coas súas posibles causas, e as estratexias e tarefas de corrección.

k) Valorouse a importancia dos factores técnicos na análise das carreiras de velocidade.

2. Valora a técnica e a táctica dos corredores ou corredoras de valos, xustificando os seus modelos teóricos e os seus fundamentos biomecánicos, clasificando os erros e as súas causas nas distintas fases da carreira e o franqueo dos valos, e xustificando as estratexias e as tarefas de corrección.

a) Analizouse a evolución histórica das carreiras de valos.

b) Analizouse a técnica global das carreiras de valos, conforme os modelos teóricos e os seus fundamentos biomecánicos.

c) Analizáronse as características fisiolóxicas e antropométricas dos corredores ou corredoras de valos.

d) Analizáronse as distintas fases e os seus obxectivos das carreiras de valos.

e) Xustificouse a técnica de saída e aproximación ao primeiro valo nas diferentes probas das carreiras con valos.

f) Analizáronse as distintas fases do paso do valo, identificando as causas dos erros técnicos máis frecuentes, xustificando as estratexias e tarefas para a súa posible corrección.

g) Analizouse a técnica de carreira nas fases entre valos e do último valo á meta, das especialidades con valos.

h) Analizouse a función do ritmo nas distintas especialidades das carreiras de valos.

i) Analizouse a distribución do esforzo no 400 mv.

j) Analizouse a relación entre as distancias, e os distintos metabolismos enerxéticos, e a súa influencia na táctica das probas de valos de 110 mv/100 mv e 400 mv.

k) Valorouse a importancia da análise dos factores técnicos das distintas probas de valos.

3. Elixe os medios e métodos de adestramento específicos do corredor ou corredora de velocidade e valos, así como a combinación do traballo técnico, táctico e condicional con exercicios especiais, xustificando a súa elección e a organización destes no proceso de adestramento.

a) Analizáronse os medios e métodos de adestramento da saída e a fase de aceleración das carreiras de velocidade.

b) Analizáronse os medios e métodos de adestramento das fases de velocidade lanzada e mantemento da velocidade.

c) Analizouse e desenvolveuse o adestramento técnico e táctico para os cambios da testemuña nas distintas postas das carreiras de remudas de 4×100 m e 4×400 m.

d) Analizáronse os medios e métodos de adestramento da aproximación ao primeiro valo e o franqueo dos valos nas distintas especialidades.

e) Analizáronse os medios e métodos do adestramento rítmico nas distintas especialidades de valos.

f) Analizáronse os medios e métodos de adestramento da capacidade/potencia aeróbica e anaeróbica aláctica/láctica no adestramento da resistencia nas carreiras de velocidade e valos.

g) Analizáronse os medios e métodos de adestramento da forza especial que intervén nas carreiras de velocidade e valos.

h) Analizáronse os medios e métodos de adestramento da capacidade de salto nas carreiras de velocidade e valos.

i) Xustificáronse os medios de desenvolvemento da mobilidade especial utilizados no adestramento das carreiras de velocidade e valos.

j) Xustificáronse os criterios de combinación do traballo técnico, táctico e condicional mediante exercicios especiais nas distintas etapas.

k) Valorouse a importancia da combinación do traballo técnico, táctico e condicional nas distintas etapas.

4. Programa a medio e longo prazo o adestramento e a competición do corredor ou corredora de velocidade e valos de alto nivel, xustificando a adaptación dos modelos xerais de programación e aplicando medios e métodos específicos de control.

a) Xustificouse a adaptación dos modelos xerais de programación ás distintas especialidades da velocidade e os valos.

b) Analizouse a dinámica da carga na estrutura do microciclo semanal nas diferentes etapas.

c) Analizouse a organización das estruturas dos ciclos de adestramento e a súa variación no corredor ou corredora de velocidade e valos en función do calendario de competicións.

d) Xustificáronse os criterios de evolución e modificación dos medios e métodos de adestramento dos factores de rendemento nos diferentes tipos de ciclos ou períodos de preparación a medio e longo prazo.

e) Relacionouse a evolución das capacidades condicionais coa evolución da organización do proceso de adestramento.

f) Categorizáronse os factores que inflúen na fatiga física do atleta ou da atleta de velocidade e valos.

g) Analizáronse os criterios de combinación dos medios e métodos de adestramento dos factores de rendemento en velocidade, remudas e valos en función do tipo de ciclo ou período de preparación a medio e longo prazo.

h) Xustificouse a situación dos controis das capacidades condicionais, na programación do adestramento do velocista ou da velocista e o corredor ou corredora de valos.

i) Programouse un ciclo de adestramento dun corredor ou corredora de velocidade e valos, a partir dun modelo xeral de programación, en que se concretan:

– A estrutura, duración e obxectivos dos diferente ciclos.

– A evolución dos medios e métodos de adestramento da condición física, técnica e táctica.

– A situación dos controis da forma e as capacidades condicionais.

– Os medios e métodos de control utilizados.

j) Valorouse a importancia do control e seguimento na programación do adestramento do velocista ou da velocista e o corredor ou corredora de valos.

Contidos básicos:

1. Valora a técnica e a táctica dos velocistas ou das velocistas, xustificando os seus modelos teóricos e os seus fundamentos biomecánicos, clasificando os erros e as súas posibles causas nas distintas fases da carreira, e xustificando as estratexias e as tarefas de corrección.

– Evolución histórica das carreiras de velocidade e remudas.

– A técnica da saída conforme o modelo teórico e os seus fundamentos biomecánicos. Particularidades en 100 m, 200 m e 400 m.

– Características fisiolóxicas e antropométricas dos corredores ou corresdoras de velocidade.

– Relación entre as distancias e os distintos metabolismos enerxéticos. Capacidade/potencia anaeróbica láctica/aláctica e a súa relación coa táctica nas probas de 100 m, 200 m e 400 m.

– As fases da técnica de carreira e os seus obxectivos nas carreiras de velocidade e remudas a través de modelos teóricos e os seus fundamentos biomecánicos.

– As características e a técnica en cada unha das fases de carreira:

– A fase de aceleración.

– A fase de velocidade lanzada.

– A fase de mantemento da velocidade.

– Características dos apoios nas distintas fases nas probas da velocidade:

– Particularidades en 100 m, 200 m e 400 m.

– Erros, causas, estratexias e tarefas de corrección.

– Remudas:

– A técnica e as características de cada posta da carreira de remudas de 4×100 m. Características específicas do 1º cambio, do 2º cambio, do 3º cambio.

– Principais erros na transmisión, causas, estratexias e tarefas de corrección:

– A técnica e as características da carreira de remudas de 4×400 m:

– Principais erros na transmisión, causas, estratexias e tarefas de corrección.

– A táctica nas carreiras de remudas de 4×100 m e 4×400 m.

2. Valora a técnica e a táctica dos corredores ou corredoras de valos, xustificando os seus modelos teóricos e os seus fundamentos biomecánicos, clasificando os erros e as súas causas nas distintas fases da carreira e o paso dos valos, e xustificando as estratexias e as tarefas de corrección.

– Evolución histórica das carreiras de valos.

– A técnica global das carreiras de valos, conforme os modelos teóricos e os seus fundamentos biomecánicos.

– Características fisiolóxicas e antropométricas dos corredores ou corredoras nas distintas especialidades de valos.

– Definición e estudo das distintas fases nas probas de valos, así como dos obxectivos en 110 mv/100 mv e 400 mv, a través dos modelos teóricos e os seus fundamentos biomecánicos:

– A técnica de saída e aproximación ao primeiro valo.

– A técnica do paso do valo:

– Batida.

– Franqueo do valo.

– Apoio de continuación.

– Estudo da carreira entre valos.

– Do último valo á meta.

– Particularidades do 110 mv, o 100 mv e o 400 mv:

– O ritmo nas probas de 110 mv/100 mv.

– O ritmo nas probas de 400 mv.

– A distribución do esforzo no 400 mv.

– Erros, causas, estratexias e tarefas de corrección.

– Relación entre as distancias e os distintos metabolismos enerxéticos:

– Capacidade/potencia anaeróbica láctica/aláctica, así como táctica nas probas de 110/100 mv e 400 mv.

3. Elixe os medios e métodos de adestramento específicos do corredor ou corredora de velocidade e valos, así como a combinación do traballo técnico, táctico e condicional con exercicios especiais, xustificando a súa elección e a organización destes no proceso de adestramento.

– O adestramento das carreiras de velocidade e valos.

– O adestramento técnico da saída de velocidade e a fase de aceleración.

– O adestramento técnico da fase de velocidade lanzada.

– O adestramento técnico da fase de mantemento da velocidade.

– O adestramento técnico e táctico das carreiras de remudas 4×100 m e 4×400 m.

– O adestramento técnico da aproximación ao primeiro valo e o franqueo do valo en 110 mv/100 mv e 400 mv.

– O adestramento rítmico das carreiras de 110 mv/100 mv e 400 mv.

– Os factores condicionais da velocidade e os valos:

– Dentro da resistencia, conceptos de capacidade/potencia aeróbica e anaeróbica láctica/aláctica. Medios e métodos para o seu desenvolvemento.

– O adestramento da forza especial que intervén nas carreiras de velocidade e valos. Medios e métodos para o seu desenvolvemento.

– O adestramento da capacidade de salto. Medios e métodos. Multisaltos horizontais. Multisaltos verticais.

– O adestramento da mobilidade especial nas carreiras de velocidade e valos. Medios para o seu desenvolvemento.

– Combinación do traballo técnico e condicional con exercicios especiais nas distintas etapas.

4. Programa a medio e longo prazo o adestramento e a competición do corredor ou corredora de velocidade e valos de alto nivel, xustificando a adaptación dos modelos xerais de programación e aplicando medios e métodos específicos de control.

– Modelos xerais de adestramento das distintas especialidades da velocidade e os valos. Utilización e adaptación dos modelos.

– A organización da programación do adestramento e a participación en competición do corredor ou corredora de velocidade e de valos:

– Estrutura do microciclo semanal.

– Estrutura, duración e obxectivos dos ciclos a medio e longo prazo.

– Criterios para a organización e control dos ciclos do adestramento.

– Medidas que se tomarán na planificación segundo os resultados.

– Os controis das capacidades condicionais do atleta ou da atleta en relación cos ciclos de adestramento:

– Factores que inflúen na fatiga e a recuperación física do velocista ou a velocista e do saltador ou saltadora de obstáculos.

– Medios e métodos de control utilizados.

– A análise da planificación dos medios e métodos de adestramento dos factores de rendemento que se desenvolven en velocidade e valos:

– Factores técnicos da velocidade e dos valos.

– Capacidade/potencia anaeróbica aláctica/láctica.

– Capacidade/potencia aeróbica.

– Forza especial.

– Capacidade xeral e especial de salto.

– Mobilidade especial.

– Criterios de combinación dos medios e métodos de adestramento nos distintos ciclos de preparación a medio e longo prazo.

Módulo de Técnica e adestramento en medio fondo, fondo e obstáculos.

Código: MED-ATAT302.

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación:

1. Valora a técnica e a táctica dos corredores ou corredoras de medio fondo, fondo e obstáculos, xustificando os seus modelos teóricos e os seus fundamentos biomecánicos, clasificando os erros e as súas causas nas distintas fases da carreira e os obstáculos, xustificando as estratexias e as tarefas de corrección.

a) Analizouse a evolución histórica das carreiras de medio fondo, fondo e obstáculos.

b) Analizáronse os obxectivos e as características das fases da técnica da zancada, a través de modelos teóricos e os seus fundamentos biomecánicos.

c) Analizáronse os obxectivos e as características da técnica de paso dos obstáculos e a ría, a través de modelos teóricos e os seus fundamentos biomecánicos.

d) Analizáronse as características fisiolóxicas e antropométricas dos corredores ou corredoras de medio fondo, fondo e obstáculos.

e) Identificáronse as causas dos erros técnicos máis frecuentes, xustificando as estratexias e as tarefas de corrección nas fases da zancada, o paso dos obstáculos e a ría nas carreiras de medio fondo, fondo e obstáculos.

f) Analizouse a relación entre as distancias e os distintos metabolismos enerxéticos, e a súa influencia na táctica das probas de medio fondo, fondo e obstáculos.

g) Analizouse a relación entre as distancias e os distintos metabolismos enerxéticos, e a súa influencia na táctica das probas de 100 km, ultrafondo e carreiras de montaña.

h) Valorouse a importancia das particularidades técnicas e tácticas na análise das probas de medio fondo, fondo, obstáculos, 100 km, ultrafondo e carreiras de montaña.

2. Valora a técnica e a táctica dos marchadores o marchadoras, xustificando os seus modelos teóricos e os seus fundamentos biomecánicos, clasificando os erros e as súas causas nas distintas fases da marcha, e xustificando as estratexias e as tarefas de corrección.

a) Analizouse a evolución histórica das carreiras de marcha atlética.

b) Analizouse a técnica global das carreiras de marcha conforme os modelos teóricos e os seus fundamentos biomecánicos.

c) Analizáronse os obxectivos e as características das fases do paso na técnica da marcha.

d) Analizáronse as características fisiolóxicas e antropométricas dos marchadores ou marchadoras.

e) Analizouse a relación entre as distancias e os distintos metabolismos enerxéticos, e a súa influencia na táctica das carreiras de marcha.

f) Identificáronse as causas dos erros técnicos máis frecuentes, xustificando as estratexias e tarefas de corrección nas fases do paso das carreiras de marcha.

g) Valorouse a importancia das particularidades técnicas e tácticas na análise das carreiras de marcha.

3. Elixe os medios e métodos de adestramento específicos do corredor ou corredora de medio fondo, fondo e obstáculos e do marchador ou marchadora, así como a combinación do traballo técnico, táctico e condicional con exercicios especiais, xustificando a súa elección e a organización destes no proceso de adestramento.

a) Analizáronse os medios e métodos de adestramento das distintas fases da técnica da zancada no medio fondo, fondo e obstáculos.

b) Analizáronse os medios e métodos de adestramento da técnica do paso dos obstáculos e da ría nos 3.000 m obstáculos.

c) Analizáronse os medios e métodos do adestramento das distintas fases da técnica do paso na marcha.

d) Analizouse a aplicación dos conceptos teóricos de capacidade/potencia aeróbica e anaeróbica láctica no adestramento da resistencia nas carreiras de medio fondo, fondo, obstáculos e marcha.

e) Analizáronse os medios e métodos de adestramento da forza especial que intervén nas carreiras de medio fondo, fondo, obstáculos e marcha.

f) Analizáronse os medios de adestramento da mobilidade especial, utilizados nas carreiras de medio fondo, fondo, obstáculos e marcha.

g) Analizáronse os medios e métodos de adestramento da frecuencia (rapidez) na marcha.

h) Obxectiváronse e xustificáronse os criterios para a combinación do traballo técnico, táctico e condicional nas distintas etapas.

i) Valorouse a importancia da combinación do traballo técnico, táctico e condicional nas distintas etapas.

j) Analizáronse os factores que inflúen no adestramento en condicións especiais de cambios de altitude, temperatura e humidade e as recomendacións que se aplicarán.

k) Analizáronse os medios e métodos de adestramento das especialidades de 100 km, ultra fondo e carreiras de montaña.

4. Programa a medio e longo prazo o adestramento en función do calendario das competicións do corredor ou corredora de medio fondo, fondo e obstáculos, do marchador ou marchadora, 100 km, ultra fondo e de montaña, xustificando a adaptación de modelos de programación por obxectivos operativos, aplicando medios e métodos específicos de control.

a) Xustificouse a adaptación dos modelos xerais de programación ás distintas especialidades do medio fondo, fondo, obstáculos, 100 km, ultra fondo e carreiras de montaña.

b) Analizouse a organización das estruturas dos ciclos de adestramento e a súa variación nos corredores ou corredoras de medio fondo, fondo, obstáculos, marcha, 100 km, ultra fondo e de montaña en función do calendario de competicións.

c) Xustificáronse os criterios de evolución e modificación dos medios e métodos de adestramento dos factores de rendemento nos diferentes tipos de ciclos ou períodos de preparación a medio e longo prazo.

d) Relacionouse a evolución das capacidades condicionais coa evolución da organización do proceso de adestramento.

e) Categorizáronse os factores que inflúen na fatiga física do atleta ou da atleta de medio fondo, fondo, obstáculos, marcha, 100 km, ultra fondo e de montaña.

f) Analizouse a dinámica da carga na estrutura do microciclo semanal nas diferentes etapas.

g) Analizáronse os criterios de combinación dos medios e métodos de adestramento dos factores de rendemento en medio fondo, fondo, obstáculos, marcha, 100 km, ultra fondo e carreiras de montaña en función do tipo de ciclo ou período de preparación a medio e longo prazo.

h) Xustificouse a situación dos controis das capacidades condicionais na programación do adestramento do medio fondista ou da medio fondista, fondista, corredor ou corredora de obstáculos, marchador ou marchadora e corredor ou corredora de longas distancias.

i) Programouse un ciclo de adestramento dun medio fondista ou dunha medio fondista, fondista, corredor ou corredora de obstáculos, marchador e corredor ou corredora de longas distancias, a partir dun modelo xeral de programación, no cal se concretan:

– A estrutura, duración e obxectivos dos diferente ciclos.

– A evolución dos medios e métodos de adestramento da condición física, técnica e táctica.

– A situación dos controis da forma e as capacidades condicionais.

– Os medios e métodos de control utilizados.

j) Valorouse a importancia do control e seguimento na programación do adestramento do medio fondista ou da medio fondista, fondista, corredor ou corredora de obstáculos, marchador ou marchadora e corredor ou corredora de longas distancias.

Contidos básicos:

1. Valora a técnica e a táctica dos corredores ou corredoras de medio fondo, fondo e obstáculos, xustificando os seus modelos teóricos e os seus fundamentos biomecánicos, clasificando os erros e as súas causas nas distintas fases da carreira e os obstáculos, xustificando as estratexias e as tarefas de corrección.

– Evolución histórica das carreiras de medio fondo, fondo e obstáculos.

– Particularidades das carreiras de 800 m e 1.500 m.

– Particularidades das carreiras de 5.000 m, 10.000 m, maratón e 3.000 m obstáculos.

– A técnica de carreira en medio fondo, fondo e obstáculos conforme os modelos teóricos e os seus fundamentos biomecánicos:

– As fases e os seus obxectivos da técnica da zancada nas carreiras de medio fondo, fondo e obstáculos. Estudo das características.

– Erros, causas e estratexias e tarefas de corrección.

– A técnica global de paso dos obstáculos e da ría na carreira de 3.000 m obstáculos, conforme modelos teóricos e os seus fundamentos biomecánicos.

– Definición das fases e os seus obxectivos da técnica do paso dos obstáculos e da ría. Estudo das características. Erros, causas e estratexias e tarefas de corrección.

– Características fisiolóxicas e antropométricas dos corredores ou corredoras de medio fondo, fondo e obstáculos.

– Relación entre as distancias, a capacidade/potencia aeróbica anaeróbica láctica e a táctica nas probas de medio fondo, fondo e obstáculos.

– Particularidades das probas de 100 km, ultra fondo e carreiras de montaña.

2. Valora a técnica e a táctica dos marchadores ou marchadoras, xustificando os seus modelos teóricos e os seus fundamentos biomecánicos, clasificando os erros e as súas causas nas distintas fases da marcha, e xustificando as estratexias e as tarefas de corrección.

– Evolución histórica das carreiras de marcha

– Particularidades das carreiras de 20 e 50 km marcha.

– Estudo global da técnica da marcha atlética conforme os modelos teóricos e os seus fundamentos biomecánicos.

– Definición das fases, os obxectivos e as características da técnica do paso nas carreiras de marcha:

– Apoio simple.

– Ataque e perna oscilante.

– Dobre apoio.

– Tracción.

– Impulsión.

– Principais erros, causas e estratexias e tarefas de corrección.

– Características fisiolóxicas e antropométricas dos marchadores ou marchadoras.

– Relación entre metabolismo enerxético, distancia e táctica empregada.

3. Elixe os medios e métodos de adestramento específicos do corredor ou corredora de medio fondo, fondo e obstáculos e do marchador ou marchadora, así como a combinación do traballo técnico, táctico e condicional con exercicios especiais, xustificando a súa elección e a organización destes no proceso de adestramento.

– O adestramento das carreiras de medio fondo, fondo, obstáculos e da marcha.

– O adestramento da técnica da zancada no medio fondo, fondo e obstáculos.

– O adestramento do paso dos obstáculos e da ría na carreira de 3.000 metros obstáculos.

– O adestramento da técnica do paso na marcha.

– Resistencia: conceptos teóricos de capacidade/potencia aeróbica e anaeróbica láctica. Medios e métodos para o seu desenvolvemento.

– O adestramento da forza especial que intervén nas carreiras de medio fondo, fondo, obstáculos e marcha. Medios e métodos para o seu desenvolvemento.

– O adestramento da mobilidade especial nas carreiras de medio fondo, fondo, obstáculos e marcha. Medios para o seu desenvolvemento.

– O adestramento da frecuencia (rapidez) nas carreiras de marcha. Medios e métodos para o seu desenvolvemento.

– Os factores que inflúen na resistencia dos corredores ou corredoras de medio fondo, fondo, obstáculos e marcha que adestran en condicións especiais de cambios de altitude, temperatura e humidade.

– Criterios para a combinación do traballo técnico, táctico e condicional dentro do adestramento do medio fondo, fondo, obstáculos e marcha nas distintas etapas.

– Particularidades do adestramento das carreiras de 100 km, ultra fondo e de montaña.

4. Programa a medio e longo prazo o adestramento en función do calendario das competicións do corredor ou corredora de medio fondo, fondo e obstáculos, do marchador ou marchadora, 100 km, ultra fondo e de montaña, xustificando a adaptación de modelos de programación por obxectivos operativos, aplicando medios e métodos específicos de control.

– Modelos xerais de adestramento das distintas especialidades do medio fondo, fondo, obstáculos, marcha, 100 km, ultra fondo e carreiras de montaña.

– Utilización e adaptación dos modelos.

– A organización da programación do adestramento e a participación en competición do corredor ou corredora de medio fondo, fondo, obstáculos, marcha, 100 km, ultra fondo e de montaña:

– Estrutura do microciclo semanal.

– Estrutura, duración e obxectivos dos ciclos a medio e longo prazo.

– Criterios para a organización e control dos ciclos do adestramento.

– Medidas que se tomarán na planificación segundo os resultados.

– Os controis das capacidades condicionais do atleta ou da atleta en relación cos ciclos de adestramento:

– Factores que inflúen na fatiga e na recuperación física do medio fondista ou da medio fondista, fondista, corredor ou corredora de obstáculos, marchador ou marchadora e corredor ou corredora de longa distancia.

– Medios e métodos de control utilizados.

– A análise da evolución dos medios e métodos de adestramento dos factores de rendemento que se desenvolverán:

– Factores técnicos do medio fondo, fondo, obstáculos, marcha, 100 km, ultra fondo e carreiras de montaña.

– Capacidade e potencia aeróbica.

– Capacidade e potencia anaeróbica.

– Forza especial.

– Frecuencia (rapidez).

– Mobilidade especial.

– Criterios de combinación dos medios e métodos de adestramento nos distintos ciclos de preparación a medio e longo prazo nas distintas especialidades.

Módulo de Técnica e adestramento en lanzamentos e probas combinadas.

Código: MED-ATAT303.

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación:

1. Valora a técnica dos lanzadores ou lanzadoras de peso, xustificando os seus modelos teóricos e os seus fundamentos biomecánicos, clasificando os erros e as súas causas nas distintas fases do lanzamento, xustificando as estratexias e as tarefas de corrección.

a) Analizouse a evolución histórica do concurso de lanzamento de peso.

b) Xustificáronse os principais conceptos técnicos do lanzamento de peso, conforme o modelo teórico e os seus fundamentos biomecánicos.

c) Analizouse as técnicas de lanzamento de peso en desprazamento, en xiro e outras técnicas empregadas actualmente.

d) Relacionáronse as características fisiolóxicas e antropométricas dos lanzadores ou lanzadoras de peso e os resultados obtidos.

e) Definíronse as fases da técnica e os seus obxectivos no lanzamento de peso con técnicas en desprazamento e xiratoria.

f) Analizáronse as características e a técnica do agarre e a colocación inicial no lanzamento de peso con técnica lineal.

g) Analizáronse as características e a técnica do desprazamento no lanzamento de peso con técnica lineal.

h) Analizáronse as características e a técnica da chegada á posición de forza, o xesto final e a recuperación no lanzamento de peso con técnica lineal.

i) Analizáronse as características e a técnica do agarre e a colocación inicial no lanzamento de peso con técnica xiratoria.

j) Analizáronse as características e a técnica da saída e o desprazamento no lanzamento de peso con técnica xiratoria.

k) Analizáronse as características e a técnica da chegada á posición de forza, o xesto final e a recuperación no lanzamento de peso con técnica xiratoria.

l) Identificáronse as causas dos erros técnicos máis frecuentes, xustificando as estratexias e tarefas de corrección nas diferentes fases do lanzamento de peso.

m) Valorouse a importancia dos factores antropométricos e técnicos na análise do lanzamento de peso.

2. Valora a técnica do lanzador ou lanzadora de disco, xustificando os seus modelos teóricos e os seus fundamentos biomecánicos, clasificando os erros e as súas causas nas distintas fases do lanzamento, xustificando as estratexias e as tarefas de corrección.

a) Analizouse a evolución histórica do concurso do lanzamento de disco.

b) Analizáronse os principais conceptos técnicos do lanzamento de disco, conforme o modelo teórico e os seus fundamentos biomecánicos.

c) Relacionáronse as características fisiolóxicas e antropométricas dos lanzadores ou lanzadoras de disco cos resultados obtidos.

d) Definíronse as fases da técnica do lanzamento de disco e os seus obxectivos.

e) Analizáronse as características da técnica do agarre, da colocación inicial e dos balanceos previos no lanzamento de disco.

f) Analizáronse as características da técnica da saída e do desprazamento no lanzamento de disco.

g) Analizáronse as características da técnica da chegada á posición de forza, o xesto final e a recuperación no lanzamento de disco.

h) Identificáronse as causas dos erros técnicos máis frecuentes, xustificando as estratexias e tarefas de corrección nas diferentes fases do lanzamento de disco.

i) Valorouse a importancia dos factores antropométricos e técnicos na análise do lanzamento de disco.

3. Valora a técnica dos lanzadores ou lanzadoras de xavelina, xustificando os seus modelos teóricos e os seus fundamentos biomecánicos, clasificando a aparición de erros e as súas causas nas distintas fases do lanzamento, xustificando as estratexias e as tarefas de corrección.

a) Analizouse a evolución histórica do concurso de lanzamento de xavelina.

b) Analizáronse os principais conceptos técnicos do lanzamento de xavelina, conforme o modelo teórico e os seus fundamentos biomecánicos.

c) Relacionáronse as características fisiolóxicas e antropométricas dos lanzadores ou lanzadoras de xavelina cos resultados obtidos.

d) Definíronse as fases da técnica do lanzamento de xavelina e os seus obxectivos.

e) Analizáronse as características da técnica do agarre, da carreira e da colocación do brazo no lanzamento da xavelina.

f) Analizáronse as características da técnica do paso cruzado.

g) Analizáronse as características da técnica do xesto final e a recuperación no lanzamento de xavelina.

h) Identificáronse as causas dos erros técnicos máis frecuentes, xustificando as estratexias e tarefas de corrección nas diferentes fases do lanzamento de xavelina.

i) Valorouse a importancia dos factores antropométricos e técnicos na análise do lanzamento de disco.

4. Valora a técnica dos lanzadores ou lanzadoras de martelo, xustificando os seus modelos teóricos e os seus fundamentos biomecánicos, clasificando os erros e as súas causas nas distintas fases do lanzamento, xustificando as estratexias e as tarefas de corrección.

a) Analizouse a evolución histórica do concurso de lanzamento de martelo.

b) Analizáronse os principais conceptos técnicos do lanzamento de martelo, conforme o modelo teórico e os seus fundamentos biomecánicos.

c) Relacionáronse as características fisiolóxicas e antropométricas dos lanzadores ou lanzadoras de martelo cos resultados obtidos.

d) Definíronse as fases da técnica do lanzamento de martelo e os seus obxectivos.

e) Analizáronse as características da técnica do agarre, da colocación inicial e da posta en movemento no lanzamento de martelo.

f) Analizáronse as características da técnica dos volteos e da unión volteo-xiro no lanzamento de martelo.

g) Analizáronse as características da técnica dos xiros e da unión xiro-xesto final no lanzamento de martelo.

h) Analizáronse as características da técnica do xesto final e da recuperación no lanzamento de martelo.

i) Identificáronse as causas dos erros técnicos máis frecuentes, xustificando as estratexias e tarefas de corrección nas diferentes fases do lanzamento de martelo.

j) Valorouse a importancia dos factores antropométricos e técnicos na análise do lanzamento de martelo.

5. Elixe os medios e métodos de adestramento específicos no lanzamento de peso, así como a combinación do traballo técnico e condicional con exercicios especiais, xustificando a súa elección e a organización destes no proceso de adestramento.

a) Analizáronse os medios e os métodos de desenvolvemento específico da técnica no lanzamento de peso coa técnica lineal.

b) Analizáronse os medios e os métodos de desenvolvemento específico da técnica no lanzamento de peso coa técnica xiratoria.

c) Analizáronse os medios e métodos de adestramento da forza especial no lanzamento de peso.

d) Analizáronse os medios e métodos de adestramento da capacidade de lanzamento xeral e especial no lanzamento de peso. Multilanzamentos.

e) Analizáronse os medios e métodos de adestramento da capacidade xeral e especial de salto no lanzamento de peso. Multisaltos.

f) Analizouse e desenvolveu o adestramento da mobilidade especial no lanzamento de peso.

g) Obxectiváronse e xustificáronse os criterios de combinación do traballo técnico e condicional mediante exercicios especiais nas distintas etapas.

h) Valorouse a importancia da combinación do traballo técnico e condicional nas distintas etapas.

6. Elixe os medios e métodos de adestramento específicos no lanzamento de disco, así como a combinación do traballo técnico e condicional con exercicios especiais, xustificando a súa elección e a organización destes no proceso de adestramento.

a) Analizáronse os medios e os métodos de desenvolvemento específico da técnica no lanzamento de disco.

b) Analizáronse os medios e métodos de adestramento da forza especial que intervén no lanzamento de disco.

c) Analizáronse os medios e métodos de adestramento da capacidade de lanzamento xeral e especial no lanzamento de disco.

d) Analizáronse os medios e métodos de adestramento da capacidade de salto xeral e especial no lanzamento de disco.

e) Analizáronse e desenvolvéronse os medios e métodos de adestramento da mobilidade especial no lanzamento de disco.

f) Obxectiváronse e xustificáronse os criterios de combinación do traballo técnico e condicional mediante exercicios especiais nas distintas etapas.

g) Valorouse a importancia da combinación do traballo técnico e condicional nas distintas etapas.

7. Elixe os medios e métodos de adestramento específicos no lanzamento de xavelina, así como a combinación do traballo técnico e condicional con exercicios especiais, xustificando a súa elección e a organización destes no proceso de adestramento.

a) Analizáronse os medios e os métodos de desenvolvemento específico da técnica no lanzamento de xavelina.

b) Analizáronse os medios e métodos de adestramento da forza especial que intervén no lanzamento de xavelina.

c) Analizáronse os medios e métodos de adestramento da capacidade de lanzamento xeral e especial no lanzamento de xavelina.

d) Analizáronse os medios e métodos de adestramento da capacidade de salto xeral e especial no lanzamento de xavelina.

e) Analizouse e desenvolveuse o adestramento da mobilidade especial no lanzamento de xavelina.

f) Obxectiváronse e xustificáronse os criterios de combinación do traballo técnico e condicional mediante exercicios especiais nas distintas etapas.

g) Valorouse a importancia da combinación do traballo técnico e condicional nas distintas etapas.

8. Elixe os medios e métodos de adestramento específicos no lanzamento de martelo, así como a combinación do traballo técnico e condicional con exercicios especiais, xustificando a súa elección e a organización destes no proceso de adestramento.

a) Analizáronse os medios e os métodos de desenvolvemento específico da técnica no lanzamento de martelo.

b) Analizáronse os medios e métodos de adestramento da forza especial que intervén no lanzamento de martelo.

c) Analizáronse os medios e métodos de adestramento da capacidade xeral e especial de lanzamento no lanzamento de martelo.

d) Analizáronse os medios e métodos de adestramento da capacidade de salto xeral e especial no lanzamento de martelo.

e) Analizouse e desenvolveuse o adestramento da mobilidade especial no lanzamento de martelo.

f) Obxectiváronse e xustificáronse os criterios de combinación do traballo técnico e condicional mediante exercicios especiais nas distintas etapas.

g) Valorouse a importancia da combinación do traballo técnico, táctico e condicional nas distintas etapas.

9. Elixe os medios e métodos de adestramento específicos nas probas combinadas, así como a combinación do traballo técnico, táctico e condicional con exercicios especiais, xustificando a súa elección e a organización destes no proceso de adestramento.

a) Analizáronse os medios e os métodos de desenvolvemento específico das particularidades técnicas que interveñen no décatlon.

b) Elixíronse os medios e métodos de desenvolvemento específico das particularidades técnicas que interveñen no héptatlon.

c) Analizáronse os medios e métodos de adestramento da forza especial que intervén nas probas combinadas.

d) Analizáronse os medios e métodos de adestramento da capacidade de lanzamento xeral e especial nas probas combinadas.

e) Analizáronse os medios e métodos de adestramento da capacidade de salto xeral e especial nas probas combinadas.

f) Analizáronse os medios e métodos de adestramento para desenvolver a capacidade/potencia aeróbica, anaeróbica aláctica e láctica.

g) Analizáronse os medios de adestramento da mobilidade especial das probas combinadas.

h) Obxectiváronse e xustificáronse os criterios para a combinación do traballo técnico e condicional mediante exercicios especiais nas distintas etapas.

i) Valorouse a importancia da combinación do traballo técnico e condicional nas distintas etapas.

10. Programa a medio e longo prazo o adestramento, analizando o calendario de competicións dos lanzadores ou lanzadoras, xustificando a adaptación de modelos de programación por obxectivos operativos, aplicando medios e métodos específicos de control.

a) Analizouse a adaptación dos modelos xerais de programación aos lanzadores ou lanzadoras.

b) Analizouse a dinámica da carga na estrutura do microciclo semanal nas diferentes etapas.

c) Analizouse a organización das estruturas dos ciclos de adestramento e a súa variación nos lanzadores ou lanzadoras en función do calendario de competicións.

d) Xustificáronse os criterios de evolución e modificación dos medios e métodos de adestramento dos factores de rendemento nos diferentes tipos de ciclos ou períodos de preparación a medio e longo prazo.

e) Relacionouse a evolución das capacidades condicionais coa evolución da organización do proceso de adestramento.

f) Categorizáronse os factores que inflúen na fatiga física dos lanzadores ou lanzadoras.

g) Analizáronse os criterios de combinación dos medios e métodos de adestramento dos factores de rendemento nos lanzamentos en función do tipo de ciclo ou período de preparación a medio e longo prazo.

h) Xustificouse a situación dos controis das capacidades condicionais na programación do adestramento dos lanzadores ou lanzadoras.

i) Programouse un ciclo de adestramento dun lanzador ou lanzadora, a partir dun modelo xeral de programación no cal se concretan:

– A estrutura, duración e obxectivos dos diferente ciclos.

– A evolución dos medios e métodos de adestramento da condición física e técnica.

– A situación dos controis da forma e as capacidades condicionais.

– Os medios e métodos de control utilizados.

j) Valorouse a importancia do control e seguimento na programación do adestramento dos lanzadores ou lanzadoras.

11. Programa a medio e longo prazo o adestramento, analizando o calendario de competicións dos atletas ou das atletas de probas combinadas, xustificando a adaptación de modelos de programación por obxectivos operativos, aplicando medios e métodos específicos de control.

a) Analizouse a adaptación dos modelos xerais de programación ás especialidades das probas combinadas.

b) Analizouse a dinámica da carga na estrutura do microciclo semanal nas diferentes etapas.

c) Analizouse a organización das estruturas dos ciclos de adestramento e a súa variación nas probas combinadas en función da situación do calendario de competicións.

d) Xustificáronse os criterios de evolución e modificación dos medios e métodos de adestramento dos factores de rendemento nos diferentes tipos de ciclos ou períodos de preparación a medio e longo prazo.

e) Relacionouse a evolución das capacidades condicionais coa evolución da organización do proceso de adestramento.

f) Categorizáronse os factores que inflúen na fatiga física do atleta ou da atleta de probas combinadas.

g) Analizáronse os criterios de combinación dos medios e métodos de adestramento dos factores de rendemento das probas combinadas en función do tipo de ciclo ou período de preparación a medio e longo prazo.

h) Xustificouse a situación dos controis das capacidades condicionais na programación do adestramento das probas combinadas.

i) Programouse un ciclo de adestramento dun atleta ou dunha atleta de probas combinadas, a partir dun modelo xeral de programación no cal se concretan:

– A estrutura, duración e obxectivos dos diferente ciclos.

– A evolución dos medios e métodos de adestramento da condición física, técnica e táctica.

– A situación dos controis da forma e as capacidades condicionais.

– Os medios e métodos de control utilizados.

j) Valorouse a importancia do control e seguimento na programación do adestramento do atleta ou da atleta de probas combinadas.

Contidos básicos:

1. Valora a técnica dos lanzadores ou lanzadoras de peso, xustificando os seus modelos teóricos e os seus fundamentos biomecánicos, clasificando os erros e as súas causas nas distintas fases do lanzamento, xustificando as estratexias e as tarefas de corrección.

– Evolución histórica do concurso do lanzamento de peso.

– As técnicas do lanzamento de peso conforme modelos teóricos e os seus fundamentos biomecánicos:

– A técnica do lanzamento de peso en desprazamento e en xiro.

– Outras técnicas.

– Características fisiolóxicas e antropométricas dos lanzadores ou lanzadoras de peso.

– As fases e os seus obxectivos no lanzamento de peso:

– As características e a técnica do agarre do peso e a colocación inicial na técnica lineal.

– As características e a técnica do desprazamento no lanzamento de peso con técnica lineal. Erros, causas e estratexias e tarefas de corrección.

– As características e a técnica da chegada á posición de forza, o xesto final e a recuperación no lanzamento de peso con técnica lineal. Erros, causas e estratexias e tarefas de corrección.

– As características e a técnica do agarre e a colocación inicial na técnica xiratoria.

– A saída e o desprazamento no lanzamento de peso con técnica xiratoria. Erros, causas e estratexias e tarefas de corrección.

– A técnica da chegada á posición de forza, o xesto final e a recuperación no lanzamento de peso con técnica xiratoria. Erros, causas e estratexias e tarefas de corrección.

2. Valora a técnica do lanzador ou lanzadora de disco, xustificando os seus modelos teóricos e os seus fundamentos biomecánicos, clasificando os erros e as súas causas nas distintas fases do lanzamento, xustificando as estratexias e as tarefas de corrección.

– Evolución histórica do concurso do lanzamento de disco.

– A técnica do lanzamento de disco conforme o modelo técnico e os seus fundamentos biomecánicos:

– A técnica do lanzamento de disco.

– Características fisiolóxicas e antropométricas do lanzador ou lanzadora do disco.

– As fases e os seus obxectivos no lanzamento de disco:

– As características e a técnica do agarre, a colocación inicial e os balanceos previos.

– A saída e odesprazamento no lanzamento de disco. Erros, causas e estratexias e tarefas de corrección.

– A técnica da chegada á posición de forza, o xesto final (en suspensión ou en dobre apoio) e a recuperación no lanzamento do disco. Erros causas e estratexias e tarefas de corrección.

3. Valora a técnica dos lanzadores ou lanzadoras de xavelina, xustificando os seus modelos teóricos e os seus fundamentos biomecánicos, clasificando a aparición de erros e as súas causas nas distintas fases do lanzamento, xustificando as estratexias e as tarefas de corrección.

– Evolución histórica do concurso do lanzamento de xavelina.

– A técnica do lanzamento de xavelina conforme o modelo teórico e os seus fundamentos biomecánicos.

– Características fisiolóxicas e antropométricas do lanzador ou lanzadora de xavelina.

– As fases e os seus obxectivos no lanzamento de xavelina:

– As características e a técnica do agarre, a carreira e a colocación do brazo no lanzamento de xavelina. Erros causas e estratexias e tarefas de corrección.

– A técnica do paso cruzado no lanzamento de xavelina. Erros, causas e estratexias e tarefas de corrección.

– O xesto final e a recuperación no lanzamento de xavelina. Erros causas e estratexias e tarefas de corrección.

4. Valora a técnica dos lanzadores ou lanzadoras de martelo, xustificando os seus modelos teóricos e os seus fundamentos biomecánicos, clasificando os erros e as súas causas nas distintas fases do lanzamento, xustificando as estratexias e as tarefas de corrección.

– Evolución histórica do concurso do lanzamento de martelo.

– A técnica do lanzamento de martelo conforme os modelos teóricos e os seus fundamentos biomecánicos.

– Características fisiolóxicas e antropométricas dos lanzadores ou lanzadoras de martelo.

– As fases e os seus obxectivos no lanzamento de martelo:

– As características e a técnica do agarre, a colocación inicial e a posta en movemento no lanzamento de martelo.

– A técnica dos volteos e da unión volteo-xiro. Erros, causas e estratexias e tarefas de corrección.

– A técnica dos xiros e da unión xiro e xesto final. Erros, causas e estratexias e tarefas de corrección.

– A técnica do xesto final e a recuperación no lanzamento de martelo. Erros, causas e estratexias e tarefas de corrección.

5. Elixe os medios e métodos de adestramento específicos no lanzamento de peso, así como a combinación do traballo técnico e condicional con exercicios especiais, xustificando a súa elección e a organización destes no proceso de adestramento.

– O adestramento do lanzamento de peso.

– O adestramento da técnica do lanzamento de peso, técnica lineal.

– O adestramento da técnica do lanzamento de peso, técnica xiratoria.

– O adestramento da forza especial no lanzamento de peso. Medios e métodos para o seu desenvolvemento.

– O adestramento da capacidade de lanzamento xeral e especial no lanzamento de peso. Multilanzamentos. Medios e métodos para o seu desenvolvemento.

– O adestramento da capacidade de salto xeral e especial no lanzamento de peso. Multisaltos. Medios e métodos para o seu desenvolvemento.

– O adestramento da mobilidade especial no lanzamento de peso. Medios para o seu desenvolvemento.

– Criterios para a combinación do traballo técnico e condicional dentro do adestramento do lanzamento de peso mediante exercicios especiais nas distintas etapas.

6. Elixe os medios e métodos de adestramento específicos no lanzamento de disco, así como a combinación do traballo técnico e condicional con exercicios especiais, xustificando a súa elección e a organización destes no proceso de adestramento.

– O adestramento do lanzamento de disco.

– O adestramento da técnica do lanzamento de disco.

– O adestramento da forza especial que intervén no lanzamento de disco. Medios e métodos para o seu desenvolvemento.

– O adestramento da capacidade de lanzamento xeral e especial no lanzamento de disco. Multilanzamentos. Medios e métodos para o seu desenvolvemento.

– O adestramento da capacidade de salto xeral e especial no lanzamento de disco. Multisaltos. Medios e métodos para o seu desenvolvemento.

– O adestramento da mobilidade especial no lanzamento de disco. Medios para o seu desenvolvemento.

– Criterios para a combinación do traballo técnico e condicional dentro do adestramento do lanzamento de disco mediante exercicios especiais nas distintas etapas.

7. Elixe os medios e métodos de adestramento específicos no lanzamento de xavelina, así como a combinación do traballo técnico e condicional con exercicios especiais, xustificando a súa elección e a organización destes no proceso de adestramento.

– O adestramento do lanzamento de xavelina.

– O adestramento da técnica do lanzamento de xavelina.

– O adestramento dos distintos tipos de forza que interveñen no lanzamento de peso. Medios e métodos para o seu desenvolvemento.

– O adestramento da capacidade de lanzamento xeral e especial no lanzamento de xavelina. Multilanzamentos. Medios e métodos para o seu desenvolvemento.

– O adestramento da capacidade de salto xeral e especial no lanzamento de xavelina. Multisaltos. Medios e métodos para o seu desenvolvemento.

– O adestramento da mobilidade especial no lanzamento de xavelina. Medios para o seu desenvolvemento.

– Criterios para a combinación do traballo técnico e condicional dentro do adestramento do lanzamento de xavelina mediante exercicios especiais nas distintas etapas.

8. Elixe os medios e métodos de adestramento específicos no lanzamento de martelo, así como a combinación do traballo técnico e condicional con exercicios especiais, xustificando a súa elección e a organización destes no proceso de adestramento.

– O adestramento do lanzamento do martelo.

– O adestramento da técnica do lanzamento do martelo.

– O adestramento da forza especial que intervén no lanzamento de martelo. Medios e métodos para o seu desenvolvemento.

– O adestramento da capacidade de lanzamento xeral e especial no lanzamento de martelo. Multilanzamentos. Medios e métodos para o seu desenvolvemento.

– O adestramento da capacidade de salto xeral e especial no lanzamento de martelo. Multisaltos. Medios e métodos para o seu desenvolvemento.

– O adestramento da mobilidade especial no lanzamento de martelo. Medios para o seu desenvolvemento.

– Criterios para a combinación do traballo técnico e condicional dentro do adestramento do lanzamento de martelo mediante exercicios especiais nas distintas etapas.

9. Elixe os medios e métodos de adestramento específicos nas probas combinadas, así como a combinación do traballo técnico, táctico e condicional con exercicios especiais, xustificando a súa elección e a organización destes no proceso de adestramento.

– O adestramento das probas combinadas. O décatlon e o héptatlon.

– Particularidades do adestramento técnico das distintas especialidades das probas combinadas.

– O adestramento da forza especial nas probas combinadas. Medios e métodos para o seu desenvolvemento.

– O adestramento da capacidade de salto xeral e especial nas probas combinadas. Multisaltos. Medios e métodos para o seu desenvolvemento.

– O adestramento da capacidade de lanzamento xeral e especial nas probas combinadas. Multilanzamentos. Medios e métodos para o seu desenvolvemento.

– O adestramento da capacidade/potencia aeróbica, anaeróbica aláctica/láctica nas probas combinadas. Medios e métodos para o seu desenvolvemento.

– O adestramento da mobilidade especial nas probas combinadas. Medios para o seu desenvolvemento.

– Criterios para a combinación do traballo técnico, táctico e condicional mediante exercicios especiais dentro do adestramento das probas combinadas nas distintas etapas.

10. Programa a medio e longo prazo o adestramento, analizando o calendario de competicións dos lanzadores ou lanzadoras, xustificando a adaptación de modelos de programación por obxectivos operativos, aplicando medios e métodos específicos de control.

– Modelos xerais de adestramento dos lanzadores ou lanzadoras.

– Utilización e adaptación dos modelos:

– A organización da programación do adestramento e a participación en competición dos lanzadores ou lanzadoras.

– Estrutura do microciclo semanal.

– Estrutura, duración e obxectivos dos ciclos a medio e longo prazo.

– Criterios para a organización e control dos ciclos do adestramento.

– Medidas que se tomarán na planificación segundo os resultados.

– Os controis das capacidades condicionais do atleta ou da atleta en relación cos ciclos de adestramento:

– Factores que inflúen na fatiga e na recuperación física dos lanzadores ou lanzadoras.

– Medios e métodos de control utilizados.

– A análise da planificación dos medios e métodos de adestramento dos factores de rendemento que se desenvolverán:

– Factores técnicos dos lanzamentos.

– Forza máxima e especial.

– Capacidade de lanzamento xeral e especial.

– Capacidade de salto xeral e especial.

– Mobilidade especial.

– Criterios de combinación dos medios e métodos de adestramento nos distintos ciclos de preparación a medio e longo prazo.

11. Programa a medio e longo prazo o adestramento, analizando o calendario de competicións dos atletas ou das atletas de probas combinadas, xustificando a adaptación de modelos de programación por obxectivos operativos, aplicando medios e métodos específicos de control.

– Modelos xerais de adestramento das probas combinadas:

– Utilización e adaptación dos modelos.

– A organización da programación do adestramento e da participación en competición do atleta ou da atleta de probas combinadas:

– Estrutura do microciclo semanal.

– Estrutura, duración e obxectivos dos ciclos a medio e longo prazo.

– Criterios para a organización e control dos ciclos do adestramento.

– A competición e a súa estratexia.

– Medidas que se tomarán na planificación segundo os resultados.

– Os controis das capacidades condicionais do atleta ou da atleta en relación cos ciclos de adestramento:

– Factores que inflúen na fatiga e na recuperación física do atleta ou da atleta de probas combinadas.

– Medios e métodos de control utilizados.

– A análise da planificación dos medios e métodos de adestramento dos factores de rendemento que se desenvolverán:

– Factores técnicos das probas combinadas.

– Capacidade/potencia aeróbica e anaeróbica aláctica/láctica

– Forza especial nas probas combinadas.

– Capacidade xeral e especial de lanzamento.

– Capacidade xeral e especial de salto.

– Mobilidade especial.

– Criterios de combinación dos medios e métodos de adestramento nos distintos ciclos de preparación a medio e longo prazo.

Módulo de Técnica e adestramento en saltos.

Código: MED-ATAT304.

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación:

1. Valora a técnica do saltador ou saltadora de altura, xustificando os seus modelos teóricos e os seus fundamentos biomecánicos, clasificando os erros e as súas causas nas distintas fases do salto, xustificando as estratexias e as tarefas de corrección.

a) Analizouse a evolución histórica do concurso de salto de altura.

b) Analizáronse os principais conceptos técnicos do salto de altura, conforme o modelo teórico e os seus fundamentos biomecánicos.

c) Analizáronse as características fisiolóxicas e antropométricas dos saltadores ou saltadoras de altura e a súa relación cos resultados obtidos.

d) Definíronse as fases do salto de altura e os seus obxectivos.

e) Analizáronse as características da técnica da carreira de impulso no salto de altura e do comportamento da velocidade nos tramos en recta e en curva.

f) Analizouse a técnica dos pasos finais e a batida no salto de altura.

g) Analizáronse os biomecanismos da batida, o mecanismo de pivote, o traballo muscular e o uso dos segmentos libres.

h) Analizáronse as accións durante o voo e o franqueo do listón no salto de altura.

i) Identificáronse as causas dos erros técnicos máis frecuentes, xustificando as estratexias e tarefas de corrección nas diferentes fases do salto de altura.

j) Valorouse a importancia dos factores antropométricos e técnicos na análise do salto de altura.

2. Valora a técnica dos saltadores ou saltadoras de lonxitude e triplo salto, xustificando os seus modelos teóricos e os seus fundamentos biomecánicos, clasificando os erros e as súas causas nas distintas fases do salto, xustificando as estratexias e as tarefas de corrección.

a) Identificouse a evolución histórica dos concursos de salto de lonxitude e triplo salto.

b) Analizáronse os principais conceptos técnicos que interveñen no salto de lonxitude e triplo salto, conforme os modelos teóricos e os seus fundamentos biomecánicos.

c) Analizáronse as características fisiolóxicas e antropométricas dos saltadores ou saltadoras de lonxitude e triplo salto e a súa relación cos resultados obtidos.

d) Definíronse as fases dos saltos de lonxitude e triplo salto e os seus obxectivos.

e) Analizáronse as características da técnica da carreira de impulso no salto de lonxitude e triplo salto, e do comportamento dos obxectivos, a velocidade, a precisión e a busca da posición para saltar.

f) Analizáronse as fases da carreira de impulso e a técnica dos pasos finais e a batida no salto de lonxitude.

g) Analizáronse os biomecanismos da batida, o mecanismo de pivote, o traballo muscular e o uso dos segmentos libres.

h) Analizáronse as accións durante o voo e a caída no salto de lonxitude, en relación co momento angular creado.

i) Analizáronse os conceptos fundamentais do triplo salto, a relación entre a altura dos saltos e a perda de velocidade horizontal, o aliñamento corporal, o equilibrio dinámico e o apoio activo para evitar a perda de velocidade.

j) Analizáronse os criterios de clasificación das técnicas do triplo salto.

k) Identificáronse as causas dos erros técnicos máis frecuentes, xustificando as estratexias e tarefas de corrección nas diferentes fases do salto de lonxitude.

l) Valorouse a importancia dos factores antropométricos e técnicos na análise do salto de lonxitude e o triplo salto.

3. Valora a técnica do saltador ou saltadora de pértega, xustificando os seus modelos teóricos e os seus fundamentos biomecánicos, clasificando os erros e as súas causas nas distintas fases do salto, xustificando as estratexias e as tarefas de corrección.

a) Identificouse a evolución histórica do concurso de salto de pértega.

b) Analizáronse os principais conceptos técnicos que interveñen no salto de pértega, conforme o modelo teórico, e os seus fundamentos biomecánicos, a pértega como panca flexible.

c) Analizáronse as características fisiolóxicas e antropométricas dos saltadores ou saltadoras de pértega e a súa relación cos resultados obtidos.

d) Analizáronse as fases do salto de pértega e os seus obxectivos.

e) Analizáronse o agarre e transporte da pértega, as características da técnica da carreira de impulso, o comportamento da velocidade de carreira, a precisión e a busca da posición para saltar.

f) Analizouse a técnica de presentación-cravada-batida da pértega e o lugar de batida.

g) Analizouse a penetración do saltador ou saltadora no salto de pértega.

h) Analizouse a técnica da recollida e extensión do corpo no salto de pértega.

i) Analizáronse a técnica do xiro e do franqueo do listón no salto de pértega.

j) Analizáronse as características dos tipos de pértegas empregadas na aprendizaxe e na competición.

k) Identificáronse as causas dos erros técnicos máis frecuentes, xustificando as estratexias e tarefas de corrección nas diferentes fases do salto de pértega.

l) Valorouse a importancia dos factores antropométricos e técnicos na análise do salto de pértega.

4. Elixe os medios e métodos de adestramento específicos no salto de altura, así como a combinación do traballo técnico e condicional con exercicios especiais, xustificando a súa elección e a organización destes no proceso de adestramento.

a) Analizáronse os medios e os métodos de desenvolvemento específico da carreira no salto de altura.

b) Analizáronse os medios e métodos de desenvolvemento específico da batida no salto de altura.

c) Analizáronse os medios e métodos de desenvolvemento específico do voo e a caída no salto de altura.

d) Analizáronse os medios e métodos de adestramento da forza especial que intervén no salto de altura.

e) Analizáronse os medios e métodos de adestramento da velocidade especial que intervén no salto de altura.

f) Analizáronse os medios e métodos de adestramento da capacidade de salto xeral e específica no salto de altura.

g) Analizouse e desenvolveuse o adestramento da mobilidade especial no salto de altura.

h) Obxectiváronse e xustificáronse os criterios para a combinación do traballo técnico e condicional con exercicios especiais nas distintas etapas.

i) Valorouse a importancia da combinación do traballo técnico, táctico e condicional nas distintas etapas.

5. Elixe os medios e métodos de adestramento específicos no salto de lonxitude e o triplo salto, así como a combinación do traballo técnico e condicional con exercicios especiais, xustificando a súa elección e a organización destes no proceso de adestramento.

a) Analizáronse os medios e os métodos de desenvolvemento específico da carreira no salto de lonxitude e triplo.

b) Analizáronse os medios e métodos de desenvolvemento específico dos últimos pasos e a batida no salto de lonxitude.

c) Analizáronse os medios e métodos de desenvolvemento específico do voo e a caída no salto de lonxitude.

d) Analizáronse os medios e métodos de desenvolvemento específico dos últimos pasos, as batidas e as recepcións no triplo salto.

e) Analizáronse os medios e métodos de adestramento da forza especial que intervén no salto de lonxitude e triplo salto.

f) Analizáronse os medios e métodos de adestramento da velocidade especial que intervén no salto de lonxitude e no triplo salto.

g) Analizáronse os medios e métodos de adestramento da capacidade de salto xeral e específico no salto de lonxitude e no triplo salto.

h) Analizouse e desenvolveuse o adestramento da mobilidade especial no salto de lonxitude e o triplo salto.

i) Obxectiváronse e xustificaronse os criterios para a combinación do traballo técnico e condicional con exercicios especiais nas distintas etapas.

j) Valorouse a importancia da combinación do traballo técnico e condicional nas distintas etapas.

6. Elixe os medios e métodos de adestramento específicos no salto de pértega, así como a combinación do traballo técnico e condicional con exercicios especiais, xustificando a súa elección e a organización destes no proceso de adestramento.

a) Analizáronse os medios e os métodos de desenvolvemento específico do agarre e o transporte da pértega na carreira.

b) Analizáronse os medios e métodos de desenvolvemento específico de colocación da pértega e a batida.

c) Analizáronse os medios e métodos de desenvolvemento específico da colocación e o reenvío do corpo no salto de pértega.

d) Analizáronse os medios e métodos de desenvolvemento específico do xiro, o paso do listón e a caída no salto de pértega.

e) Analizáronse os medios e métodos de adestramento da forza especial que intervén no salto de pértega.

f) Analizáronse os medios e métodos de adestramento da velocidade específica da carreira no salto de pértega.

g) Analizáronse os medios e métodos de adestramento da capacidade de salto específica no salto de pértega.

h) Analizouse e desenvolveuse o adestramento da mobilidade especial no salto de pértega.

i) Obxectiváronse e xustificáronse os criterios para a combinación do traballo técnico e condicional con exercicios especiais nas distintas etapas.

j) Valorouse a importancia da combinación do traballo técnico, táctico e condicional nas distintas etapas.

7. Programa a medio e longo prazo o adestramento analizando o calendario das competicións dos saltadores ou saltadoras, xustificando a adaptación de modelos de programación por obxectivos operativos, aplicando medios e métodos específicos de control.

a) Xustificouse a adaptación dos modelos xerais de programación aos saltos.

b) Analizouse a dinámica da carga na estrutura do microciclo semanal nas diferentes etapas.

c) Analizouse a organización das estruturas dos ciclos de adestramento e a súa variación nos saltadores en función do calendario de competicións.

d) Xustificáronse os criterios de evolución e modificación dos medios e métodos de adestramento dos factores de rendemento, nos diferentes tipos de ciclos ou períodos de preparación a medio e longo prazo.

e) Relacionouse a evolución das capacidades condicionais coa evolución da organización do proceso de adestramento.

f) Categorizáronse os factores que inflúen na fatiga física dos saltadores ou saltadoras.

g) Analizáronse os criterios de combinación dos medios e métodos de adestramento dos factores de rendemento nos saltos, en función do tipo de ciclo ou período de preparación a medio e longo prazo.

h) Xustificouse a situación dos controis das capacidades condicionais na programación do adestramento dos saltadores ou saltadoras.

i) Programouse un ciclo de adestramento dun saltador ou saltadora, a partir dun modelo xeral de programación no cal se concretan:

– A estrutura, duración e obxectivos dos diferente ciclos.

– A evolución dos medios e métodos de adestramento da condición física e técnica.

– A situación dos controis da forma e as capacidades condicionais.

– Os medios e métodos de control utilizados.

j) Valorouse a importancia do control e seguimento na programación dos saltadores.

Contidos básicos:

1. Valora a técnica do saltador ou saltadora de altura, xustificando os seus modelos teóricos e os seus fundamentos biomecánicos, clasificando os erros e as súas causas nas distintas fases do salto, xustificando as estratexias e as tarefas de corrección.

– Evolución histórica do concurso de salto de altura.

– Estudo global da técnica do salto de altura conforme o modelo teórico e os seus fundamentos biomecánicos.

– Características fisiolóxicas e antropométricas dos saltadores ou saltadoras de altura.

– As fases e os seus obxectivos no salto de altura.

– As características e a técnica da carreira de impulso no salto de altura:

– Estudo do comportamento da velocidade de carreira, lugar de batida e busca da posición para saltar.

– Determinación das dúas subfases da carreira de impulso.

– Tramo en recta e tramo en curva.

– As accións dos dous pasos finais e a batida no salto de altura.

– Os biomecanismos da batida. Mecanismo de pivote ou péndulo invertido, o traballo muscular e o uso dos segmentos libres, creación do momento angular necesario para o salto. Erros, causas e estratexias e tarefas de corrección.

– As accións durante o voo e o paso do listón no salto de altura. Erros, causas e estratexias e tarefas de corrección.

2. Valora a técnica dos saltadores ou saltadoras de lonxitude e triplo salto, xustificando os seus modelos teóricos e os seus fundamentos biomecánicos, clasificando, os erros e as súas causas nas distintas fases do salto, xustificando as estratexias e as tarefas de corrección.

– Evolución histórica dos concursos do salto de lonxitude e triplo salto.

– Características fisiolóxicas e antropométricas dos saltadores ou saltadoras de lonxitude e do triplo salto.

– Estudo global da técnica do salto de lonxitude e do triplo salto conforme os modelos teóricos e os seus fundamentos biomecánicos.

– As fases e os seus obxectivos nos saltos de lonxitude e triplo salto.

– As características e a técnica das carreiras de impulso nos saltos de lonxitude e triplo salto. Estudo do comportamento dos obxectivos da carreira de impulso:

– A velocidade de carreira, a precisión e a busca da posición para saltar.

– Determinación das tres subfases da carreira de impulso.

– Erros, causas e estratexias e tarefas de corrección.

– As accións dos dous pasos finais e a batida no salto de lonxitude. Erros, as súas causas, estratexias e tarefas de corrección.

– Os biomecanismos da batida. Mecanismo de pivote ou péndulo invertido, o traballo muscular e o uso dos segmentos libres.

– As accións durante o voo e a caída no salto de lonxitude:

– O momento angular durante o voo e as accións corporais que permiten unha boa caída. Separación dos segmentos, movementos de acción reacción e carreira no aire (natural, extensión e carreira no aire).

– Posición de caída correcta.

– Erros, causas e estratexias e tarefas de corrección.

– Conceptos fundamentais do triplo salto:

– Relación entre a altura dos saltos e a perda de velocidade horizontal. Aliñamento corporal e equilibrio dinámico.

– Apoio activo para evitar a perda de velocidade horizontal.

– Criterios de clasificación das técnicas no triplo salto:

– Polas proporcións dos saltos. Tipos de clasificacións.

– Pola velocidade media do salto.

– Polas variantes nos movementos dos brazos.

– Erros, causas e estratexias e tarefas de corrección.

3. Valora a técnica do saltador ou saltadora de pértega, xustificando os seus modelos teóricos e os seus fundamentos biomecánicos, clasificando os erros e as súas causas nas distintas fases do salto, xustificando as estratexias e as tarefas de corrección.

– Evolución histórica do concurso de salto de pértega.

– Características fisiolóxicas e antropométricas dos saltadores ou saltadoras de pértega e a súa relación cos resultados obtidos.

– Estudo global da técnica do salto de pértega conforme o modelo teórico con fundamento biomecánico. A pértega como panca flexible que transforma a velocidade horizontal en altura do salto.

– As fases e os seus obxectivos no salto de pértega.

– O agarre e transporte da pértega e das características e a técnica da carreira de impulso no salto de pértega.

– O comportamento da velocidade de carreira, precisión e busca da posición para saltar:

– A técnica da presentación-cravada-batida da pértega e o lugar de batida no salto de pértega.

– Erros, causas e estratexias e tarefas de corrección.

– A penetración do saltador ou saltadora no salto de pértega. Erros, causas e estratexias e tarefas de corrección.

– A técnica da recollida e extensión do corpo no salto de pértega. Erros, causas e estratexias e tarefas de corrección.

– A técnica do xiro e do franqueo do listón no salto de pértega. Erros, causas e estratexias e tarefas de corrección.

– Tipos de pértegas empregadas actualmente. Características.

4. Elixe os medios e métodos de adestramento específicos no salto de altura, así como a combinación do traballo técnico e condicional con exercicios especiais, xustificando a súa elección e a organización destes no proceso de adestramento.

– O adestramento do salto de altura.

– O adestramento das distintas fases técnicas do salto de altura:

– A carreira, tramo en recta e tramo en curva.

– Os dous últimos pasos e a batida.

– O voo e a caída.

– O adestramento da forza especial que intervén no salto de altura. Medios e métodos para o seu desenvolvemento.

– O adestramento da velocidade especial que intervén no salto de altura. Medios e métodos para o seu desenvolvemento.

– O adestramento da capacidade de salto xeral e especial no salto de altura. Multisaltos. Medios e métodos para o seu desenvolvemento.

– O adestramento da mobilidade especial no salto de altura. Medios de desenvolvemento.

– Criterios para a combinación do traballo técnico e condicional con exercicios especiais no salto de altura nas distintas etapas.

5. Elixe os medios e métodos de adestramento específicos no salto de lonxitude e o triplo salto, así como a combinación do traballo técnico e condicional con exercicios especiais, xustificando a súa elección e a organización destes no proceso de adestramento.

– O adestramento do salto de lonxitude e o triplo salto.

– O adestramento das distintas fases técnicas do salto de lonxitude:

– A carreira e as súas subfases.

– Os dous últimos pasos e a batida.

– O voo e a caída.

– O adestramento das distintas fases do salto triplo:

– A carreira.

– O primeiro salto.

– O segundo salto.

– O terceiro salto e a caída.

– O adestramento da forza especial que intervén no salto de lonxitude e no triplo salto. Medios e métodos para o seu desenvolvemento.

– O adestramento da capacidade de salto xeral e especial no salto de lonxitude e triplo salto. Multisaltos. Medios e métodos para o seu desenvolvemento.

– O adestramento da velocidade especial no salto de lonxitude e no triplo salto. Medios para o seu desenvolvemento.

– O adestramento da mobilidade especial no salto de lonxitude e no triplo salto. Medios de desenvolvemento.

– Criterios para a combinación do traballo técnico e condicional con exercicios especiais dentro do adestramento do salto de lonxitude e do triplo salto nas distintas etapas.

6. Elixe os medios e métodos de adestramento específicos no salto de pértega, así como a combinación do traballo técnico e condicional con exercicios especiais, xustificando a súa elección e a organización destes no proceso de adestramento.

– O adestramento do salto de pértega.

– O adestramento técnico das distintas fases do salto de pértega:

– O agarre e transporte da pértega e a carreira de aproximación.

– A presentación, a cravada e a batida.

– A penetración.

– A recollida e extensión do corpo.

– O xiro e o franqueo do listón.

– O adestramento da forza especial no salto de pértega. Medios e métodos para o seu desenvolvemento.

– O adestramento da velocidade específica da carreira de impulso no salto de pértega. Medios e métodos para o seu desenvolvemento.

– O adestramento da capacidade de salto xeral e especial no salto de pértega. Medios e métodos para o seu desenvolvemento.

– O adestramento da mobilidade especial no salto de pértega. Medios para o seu desenvolvemento.

– Criterios para a combinación do traballo técnico e condicional con exercicios especiais dentro do adestramento do salto de pértega nas distintas etapas.

7. Programa a medio e longo prazo o adestramento analizando o calendario das competicións dos saltadores ou saltadoras, xustificando a adaptación de modelos de programación por obxectivos operativos, aplicando medios e métodos específicos de control.

– Modelos xerais de adestramento dos saltadores ou saltadoras.

– Utilización e adaptación dos modelos.

– A organización da programación do adestramento e a participación en competición dos saltadores:

– Estrutura do microciclo semanal.

– Estrutura, duración e obxectivos dos ciclos a medio e longo prazo.

– Criterios para a organización e control dos ciclos do adestramento.

– Medidas que se tomarán na planificación segundo os resultados.

– Os controis das capacidades condicionais do atleta ou da atleta en relación cos ciclos de adestramento:

– Factores que inflúen na fatiga e na recuperación física dos saltadores ou saltadoras.

– Medios e métodos de control utilizados.

– A análise da evolución dos medios e métodos de adestramento dos factores de rendemento que se desenvolverán:

– Factores técnicos dos saltos.

– Forza especial.

– Velocidade especial.

– Capacidade de salto especial.

– Mobilidade especial.

– Criterios de combinación dos medios e métodos de adestramento nos distintos ciclos de preparación a medio e longo prazo.

Módulo de Planificación técnica e condicional en atletismo.

Código: MED-ATAT305.

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación:

1. Identifica, selecciona e adestra talentos deportivos en atletismo, analizando as características dos sistemas de selección de talentos e as características das etapas de desenvolvemento da vida deportiva dos atletas ou das atletas, aplicando técnicas específicas.

a) Fundamentáronse os conceptos e as fases do proceso de identificación e selección de talentos en atletismo.

b) Fundamentáronse os conceptos e as fases do adestramento dos talentos en atletismo.

c) Analizáronse as características das diferentes capacidades e modos de comportamento que determinan o perfil do atleta ou da atleta de alto rendemento.

d) Seleccionáronse os valores de referencia que determinan a evolución das capacidades e modos de comportamento do atleta ou da atleta ao longo das diferentes etapas da vida deportiva dos talentos en atletismo.

e) Seleccionáronse, de forma xustificada, os criterios de identificación, selección e adestramento dos talentos en función da etapa deportiva do atleta ou da atleta.

f) Relacionáronse e seleccionáronse as técnicas e instrumentos de valoración das capacidades e modos de comportamento, coas características do atletismo e da etapa deportiva do atleta ou da atleta.

g) Elaborouse un proxecto de programa de identificación e selección de talentos en atletismo.

h) Identificouse a información do ámbito persoal, social e educativo do atleta ou da atleta que hai que ter en conta na programación do adestramento a longo, medio e curto prazo, en función da etapa deportiva e, en especial, a de alto rendemento.

i) Xustificouse a necesidade de respectar os intereses e necesidades do individuo no proceso de desenvolvemento dos talentos deportivos en atletismo.

2. Planifica, organiza e controla a preparación do atleta ou da atleta nos diferentes grupos de especialidades, analizando os modelos de preparación a medio e longo prazo, seleccionando e aplicando os instrumentos e métodos de control necesarios.

a) Analizouse a evolución histórica da planificación e organización do adestramento deportivo.

b) Analizáronse as características das diferentes etapas no desenvolvemento da vida deportiva dun atleta ou dunha atleta ata a consecución do alto rendemento e o abandono da vida deportiva.

c) Analizáronse as características dos diferentes modelos de planificación (programación dos ciclos de preparación) supraanual (ciclo olímpico) en función dos modelos de rendemento da modalidade e da etapa deportiva do atleta ou da atleta e, en especial, a de alto rendemento.

d) Analizáronse as características dos diferentes períodos (preparación, competición e transitorio), dos ciclos semestrais e anuais nos diferentes grupos de especialidades en función dos obxectivos establecidos, atendendo á dinámica de cargas que levan consigo, e a súa adecuación á etapa deportiva do atleta ou da atleta e, en especial, a de alto rendemento.

e) Analizáronse as características do calendario de competición nacional e internacional en atletismo relacionándoo coas características do modelo de planificación semestral ou anual.

f) Analizáronse a estrutura e as características dos diferentes subperíodos e mesociclos dun período preparatorio, nunha programación semestral ou anual.

g) Analizáronse a estrutura e as características dos diferentes subperíodos e mesociclos dun período de competicións, nunha programación semestral ou anual.

h) Analizáronse a estrutura e as características dos diferentes subperíodos dun período transitorio nunha programación semestral ou anual.

i) Analizáronse a estrutura e as características dos microciclos tipo.

j) Seleccionáronse os medios e métodos de control da readaptación motora en caso de lesión, da preparación e do rendemento nunha programación a longo prazo, en función dos obxectivos e a etapa da vida deportiva do atleta ou da atleta e, en especial, a de alto rendemento.

k) Valorouse a importancia de establecer metas na programación a longo e medio prazo, axeitadas á evolución do atleta e á dinámica de cargas específica.

3. Programa e dirixe a condición física e a readaptación do atleta ou da atleta de alto rendemento, xustificando as características dos medios e métodos xerais de adestramento das distintas calidades físicas condicionais.

a) Analizouse a evolución histórica do concepto de condición física.

b) Definíronse as etapas e os obxectivos do adestramento da condición física do atleta ou da atleta de alto rendemento con relación á planificación e programación de referencia.

c) Analizáronse os obxectivos no desenvolvemento da condición física do atleta ou da atleta, tendo en conta as características da especialidade, o ámbito e as particularidades da competición.

d) Definíronse as características que debe cumprir un programa de adestramento personalizado e de readaptación motora acorde coas necesidades de cada atleta nun proceso de integración ao adestramento.

e) Xustificáronse as características dos medios e métodos xerais de adestramento da resistencia no alto rendemento, os seus sistemas de valoración e a súa temporalización nas especialidades olímpicas en atletismo.

f) Xustificáronse as características dos medios e métodos xerais de adestramento da forza no alto rendemento, os seus sistemas de valoración e a súa temporalización nas especialidades olímpicas en atletismo.

g. Xustificáronse as características dos medios e métodos xerais de adestramento da velocidade no alto rendemento, os seus sistemas de valoración e a súa temporalización nas especialidades olímpicas en atletismo.

h) Elaborouse un ciclo de preparación física completa empregando diferentes tipos de estruturas temporais propias da planificación deportiva de alto rendemento, concretando obxectivos, medios, métodos, instrumentos de control e dinámica da carga.

i) Analizáronse as características das sesións de preparación física establecendo os mecanismos de recuperación da fatiga tras o adestramento e a competición.

j) Analizáronse as incidencias máis habituais nas sesións de desenvolvemento da condición física en atletismo de alto nivel, relacionándoas coas causas e posibles medidas para a súa solución.

4. Avalía a condición física e a carga de traballo do atleta ou da atleta no adestramento e na competición, nas diferentes especialidades, analizando as demandas do alto rendemento e aplicando procedementos específicos de valoración.

a) Seleccionáronse e aplicaronse métodos e instrumentos para a valoración das distintas capacidades físicas durante o adestramento e a competición na etapa de alto rendemento.

b) Adaptouse a avaliación das características da resistencia á utilización de métodos e instrumentos tradicionais e novas tecnoloxías.

c) Adaptouse a avaliación das características da forza á utilización de métodos e instrumentos tradicionais e novas tecnoloxías.

d) Adaptouse a avaliación das características da velocidade á utilización de métodos e instrumentos tradicionais e novas tecnoloxías.

e) Establecéronse modelos de recollida de información subxectiva por parte dos adestradores ou adestradoras, en relación co nivel de rendemento físico e de fatiga presentado durante o adestramento e a competición, en función das características da práctica.

f) Aplicáronse métodos e técnicas de procesamento dos rexistros obtidos durante a valoración do rendemento físico do atleta ou da atleta.

g) Caracterizáronse e analizaronse os indicadores que permiten a cuantificación da carga de traballo técnico e condicional no adestramento de atletismo.

h) Valorouse a utilidade da cuantificación e seguimento da carga do adestramento no control e axuste da preparación en atletismo.

5. Utiliza as ferramentas de edición e procesamento de vídeo na observación e análise técnica táctica, xustificando o uso destas e aplicando procedementos específicos de elaboración de bases de datos de imaxes.

a) Xustificouse a selección das ferramentas audiovisuais para a gravación utilizadas na análise da técnica e da táctica.

b) Seleccionáronse e utilizaronse ferramentas de edición e procesamento de vídeo na análise dos parámetros observables e cuantificables da execución técnica do atleta ou da atleta de alto rendemento.

c) Seleccionáronse e utilizáronse ferramentas de edición e procesamento de edición na comparación da execución das técnicas atléticas, con patróns de referencia.

d) Seleccionáronse e utilizaronse ferramentas de edición e procesamento de vídeo na análise do comportamento táctico dos atletas ou das atletas.

e) Seleccionáronse para o seu uso e empregaronse programas informáticos para análise e cuantificación da técnica en atletismo.

f) Elixíronse e aplicáronse os procedementos de elaboración de bases de datos de imaxes de atletas.

g) Demostrouse un uso correcto das ferramentas audiovisuais na observación e análise da técnica e da táctica nos atletas ou nas atletas.

h) Tomouse conciencia da importancia do uso de novas tecnoloxías como ferramenta de observación e análise da técnica e da táctica.

Contidos básicos:

1. Identifica, selecciona e adestra talentos deportivos en atletismo, analizando as características dos sistemas de selección de talentos e as características das etapas de desenvolvemento da vida deportiva dos atletas ou da atletas, aplicando técnicas específicas.

– Identificación e selección de talentos deportivos en atletismo.

– Concepto e fases do proceso.

– O adestramento dos talentos deportivos. Concepto e fases. Modelos de J. Coté e de Ericsson. Relación entre resultado e carga de adestramento.

– Características das diferentes capacidades técnicas e condicionais. Modos de comportamento. Especialización precoz e especialización tardía.

– Evolución das capacidades do atleta ou da atleta ao longo das etapas da vida deportiva. Valores de referencia.

– Criterios de identificación e selección de talentos en función da etapa da vida deportiva.

– Técnicas e instrumentos de valoración das capacidades e modos de comportamento. A súa relación coas características do atletismo e da etapa deportiva.

– Elaboración dun proxecto de programa de identificación e selección de talentos.

– A información do ámbito persoal, social e educativo do atleta ou da atleta e a súa relación coas etapas deportivas.

– O respecto aos intereses e necesidades do individuo no proceso de desenvolvemento dos talentos deportivos en atletismo.

2. Planifica, organiza e controla a preparación do atleta ou da atleta nos diferentes grupos de especialidades, analizando os modelos de preparación a medio e longo prazo, seleccionando e aplicando os instrumentos e métodos de control necesarios.

– Concepto e evolución histórica da planificación, organización e control do adestramento deportivo.

– Etapas no desenvolvemento da vida deportiva dun atleta ou dunha atleta. Características.

– Características dos diferentes modelos de planificación dos ciclos supraanuais nos diferentes grupos de especialidades no alto rendemento. Velocidade e valos, medio fondo, fondo e marcha, saltos e lanzamentos e probas combinadas.

– Características dos diferentes períodos (preparatorio, competición e transición) dunha planificación anual e semestral nos diferentes grupos de especialidades.

– Características do calendario de competicións nacional e internacional, e a súa relación co modelo de planificación semestral ou anual escollido.

– Estrutura e características dos subperíodos e mesociclos dun período preparatorio dunha programación anual e semestral con dous ou un macrociclo segundo algúns autores.

– Estrutura e características dos subperíodos e mesociclos dun período de competición cunha ou dúas postas en forma.

– Estrutura e características dos subperíodos dun período transitorio.

– Estrutura e características dos microciclos semanais.

– Medios e métodos de control da preparación e do rendemento, e do atleta ou da atleta lesionado/a nunha programación a medio e longo prazo.

3. Programa e dirixe a condición física e a readaptación do atleta ou da atleta de alto rendemento, xustificando as características dos medios e métodos xerais de adestramento das distintas calidades físicas condicionais.

– Evolución histórica do concepto de condición física.

– Concepto, etapas e obxectivos do desenvolvemento do adestramento da condición física do atleta ou da atleta de alto rendemento:

– Métodos.

– Medios e instrumentos de control.

– Bases e características do programa de adestramento personalizado.

– Pautas de actuación no proceso de recuperación e readaptación motora do atleta ou da atleta lesionado/a conforme as características da lesión.

– Proceso de integración ao adestramento normalizado e á competición.

– As calidades condicionais no atletismo. Medios e métodos xerais de adestramento das calidades condicionais.

– A calidade condicional da resistencia. Modalidades. Medios e métodos do adestramento da resistencia. A dinámica do lactato como sistema de control do adestramento. Concepto de barreira de velocidade. Temporalización do desenvolvemento das sesións específicas de traballo.

– Formas especiais do adestramento da resistencia:

– O adestramento en circuíto.

– A variación da altitude na vida e o adestramento.

– A calidade condicional da forza. Modalidades. Medios e métodos do adestramento da forza.

– Temporalización do desenvolvemento das sesións específicas de traballo.

– A calidade condicional da velocidade. Modalidades. Medios e métodos do adestramento da velocidade. Temporalización do desenvolvemento das sesións específicas de traballo.

– Elaboración dun ciclo de preparación física, obxectivos, estruturas, medios e métodos, instrumentos de control e dinámica da carga.

– A fatiga do atleta ou da atleta: causas e métodos de recuperación.

– Características das sesións de acondicionamento físico dirixidas á recuperación da fatiga.

– Incidencias máis habituais nas sesións de desenvolvemento da condición física. Causas e medidas de corrección.

4. Avalía a condición física e a carga de traballo do atleta ou da atleta no adestramento e na competición, nas diferentes especialidades, analizando as demandas do alto rendemento e aplicando procedementos específicos de valoración.

– Características do proceso de avaliación da condición física do atleta ou da atleta.

– Instrumentos para a valoración das capacidades físicas.

– Métodos e instrumentos de valoración tradicionais da resistencia no adestramento e na competición:

– Tests de campo para determinar o V02max ou a VAM (Cooper, test de Coe, test de Bruce).

– Test de Conconi (limiar anaeróbico).

– Test de Mader.

– Toma de pulso manual.

– Implementación tecnolóxica na avaliación da resistencia:

– Protocolos de laboratorio en «treadmill» para determinar o V02max e o limiar respiratorio.

– Pulsímetros e analizadores de lactato:

– Protocolos de incremental e máximo estado estable en pista.

– Definición de zonas de adestramento mediante pulsímetro e lactato en sangue.

– Métodos e instrumentos de valoración dos tipos de forza no adestramento e na competición:

– Tests de campo: o test de 1 ou 3 repeticións, o test de 5 ou 6 repeticións, medición da velocidade de execución con cronómetro.

– Tests de cargada ou arrancada.

– Tests de salto.

– Implementación tecnolóxica na avaliación da forza:

– Isométrico: células de carga, dinamómetros.

– Isocinético: concéntrico/excéntrico.

– Plataformas de forza.

– Acelerómetros.

– Encoders.

– Métodos e instrumentos de valoración da velocidade (translación e execución) no adestramento e na competición:

– Cronómetro.

– Implementación tecnolóxica na avaliación da velocidade:

– Células fotoeléctricas.

– Barreiras no chan.

– Medición mediante radar. Acelerómetros e GPS.

– Tacógrafos para movementos curtos. Encoders.

– Información subxectiva complementaria. Modelos e protocolos.

– Valoración do rendemento físico:

– Técnicas e procedementos aplicados.

– Análise e discusión dos resultados.

– Indicadores da carga de traballo técnico e condicional.

5. Utiliza as ferramentas de edición e procesamento de vídeo na observación e análise técnica táctica, xustificando o uso destas e aplicando procedementos específicos de elaboración de bases de datos de imaxes.

– Ferramentas audiovisuais dispoñibles no mercado, útiles para a gravación e a análise técnica e táctica.

– Parámetros cuantificables coas ferramentas de edición e procesamento de vídeo. Métodos de medida. Influencia no rendemento deportivo.

– Métodos de comparación de imaxes utilizando ferramentas de edición e procesamento de vídeo.

– Observación dos parámetros para a análise da táctica.

– Coñecemento, uso e emprego de programas informáticos para análise e cuantificación da técnica en atletismo (programa Kinovea ou similar).

– Deseño e xeración de bases de datos de imaxes.

Módulo de Organización e xestión en atletismo.

Código: MED-ATAT306.

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación:

1. Dirixe e xestiona os medios e equipamentos dunha instalación de atletismo, analizando as características técnicas e as condicións de uso e de seguridade, aplicando os procedementos establecidos.

a) Identificáronse os equipamentos, instalacións e materiais utilizados no desenvolvemento de competicións e adestramentos de alto nivel, nunha instalación de atletismo.

b) Establecéronse as diferenzas existentes entre as normas NIDE e as de la IAAF, respecto das condicións das instalacións e materiais necesarios nunha competición de atletismo de alto nivel.

c) Xustificáronse os criterios de selección dos recursos materiais en relación coa calidade destes e o cumprimento do regulamento.

d) Clasificáronse os tipos de estrutura organizativa e modelos de xestión dunha instalación de atletismo de alto nivel.

e) Analizáronse as características dos plans de utilización e de mantemento nunha instalación de atletismo de alto rendemento.

f) Xustificáronse as normas de uso do material e instalacións na competición e no adestramento.

g) Xustificouse a información que debe darse á persoa usuaria dunha instalación de atletismo de alto nivel, respecto do uso das pistas, fosos e círculos de lanzamentos e da petición e uso do material.

h) Avaliáronse as condicións de seguridade conforme a normativa vixente.

i) Xustificáronse os procedementos de acotación de zonas específicas de uso de lanzadores ou lanzadoras e a correcta xestión do espazo, evitando interferencias entre as persoas participantes.

j) Valorouse a importancia de dispoñer dun plan de utilización dunha instalación de atletismo de alto rendemento.

2. Deseña e xestiona a estrutura organizativa das competicións e concentracións propias do nivel de tecnificación deportiva, e a dirección técnica dunha competición de alto nivel, analizando as características técnicas, enumerando os requisitos administrativos, os medios materiais e humanos necesarios, e aplicando os procedementos establecidos.

a) Elaborouse a estrutura organizativa dunha competición, identificando as funcións das distintas áreas.

b) Identificáronse as diferenzas entre as categorías e tipos de competicións en atletismo.

c) Valoráronse as vantaxes do traballo en equipo, facendo fincapé no espírito de colaboración e no respecto aos demais.

d) Analizáronse as características técnicas das competicións de alto nivel, establecendo os procedementos previos e elaborando os informes necesarios para o manual de equipo.

e) Elaborouse o proxecto da organización técnica nun suposto práctico de competición de atletismo de alto rendemento.

f) Analizáronse as características da reunión técnica dunha competición de atletismo de alto nivel.

g) Xustificáronse os criterios de selección dos recursos humanos e materiais en función do evento ou competición e da área organizativa en que se sitúa.

h) Seleccionáronse e xustificáronse os medios e a loxística, necesarios na organización dun evento, en función dos obxectivos, das persoas participantes e das condicións existentes.

i) Analizáronse os procedementos administrativos relativos á xestión do evento tales como permisos, documentación previa e procedementos de inscrición.

j) Analizáronse as funcións que desenvolverá a organización e os recursos necesarios nas concentracións de preparación en atletismo.

k) Caracterizáronse os diferentes tipos de concentracións de preparación en función do obxectivo e do momento da preparación.

l) Concretouse o programa dunha concentración de preparación nun suposto práctico.

3. Acompaña deportistas e equipos de atletismo en competicións, analizando as funcións do xefe ou xefa de equipo ou responsable de área, e coñece as normas e procedementos españois e internacionais de prevención da dopaxe en atletismo.

a) Analizáronse as funcións loxísticas e económicas que desempeña un xefe ou xefa de equipo nunha competición de atletismo de alto nivel.

b) Xestionáronse, nun suposto práctico de competición de alto nivel, os movementos espacio-temporais dos atletas ou das atletas e dos adestradores ou adestradoras ao seu cargo durante a súa estadía na competición.

c) Elaborouse un plan de distribución de tarefas dos adestradores ou adestradoras nun suposto de competición de atletismo.

d) Xustificáronse os criterios de valoración da viabilidade dunha reclamación de carácter técnico.

e) Aplicáronse os procedementos de reclamación nun suposto práctico de sanción a un atleta ou unha atleta ou equipo nunha competición de alto nivel.

f) Analizáronse as diferenzas entre as funcións dun xefe ou xefa de equipo, un delegado ou delegada técnico/a e un adestrador ou adestradora, nunha competición de alto nivel de atletismo.

g) Analizáronse os procedementos de control da dopaxe específica en atletismo, dentro e fóra do estadio.

h) Analizáronse as diferenzas entre a lista de substancias dopantes e os procedementos de control da dopaxe entre a AMA e a IAAF.

i) Valorouse a importancia de que o xefe ou a xefa de equipo adopte unha actitude integradora e de comunicación co grupo.

Contidos básicos:

1. Dirixe e xestiona os medios e equipamentos dunha instalación de atletismo, analizando as características técnicas e as condicións de uso e de seguridade, aplicando os procedementos establecidos.

– Normativa sobre instalacións deportivas e o material fixo e móbil da instalación:

– Normas NIDE sobre as condicións regulamentarias e de deseño.

– Normas específicas da IAAF (Federación Atlética Internacional).

– Medios materiais necesarios para a competición.

– Características regulamentarias: formas, medidas e peso:

– Superficies e dimensións.

– Zonas específicas para cada proba: círculos, fosos e gaiolas.

– Material movible: valos, obstáculos, tacos de saída e testemuñas.

– Medios materiais necesarios para o ensino e o adestramento.

– Condicións de uso exclusivo e de seguridade específicas para o atletismo:

– Acotación de zonas de uso exclusivo dos lanzadores ou das lanzadoras.

– Fosos e zonas destinados para os concursos.

– Pistas para carreiras.

– Zonas externas de quecemento.

– Elementos organizativos:

– Tipos de estruturas organizativas: centralizada, descentralizada e funcional.

– Modelo de xestión que se aplicará: persoal, organigrama, funcións e orzamento.

– Plan de utilización: servizos, persoas usuarias, actividades.

– Plan de mantemento: tarefas e periodizacións.

2. Deseña e xestiona a estrutura organizativa das competicións e concentracións propias do nivel de tecnificación deportiva, e a dirección técnica dunha competición de alto nivel, analizando as características técnicas, enumerando os requisitos administrativos, os medios materiais e humanos necesarios, e aplicando os procedementos establecidos.

– As competicións atléticas:

– Clasificación e tipos de competicións, e características destas.

– As instalacións para a práctica do atletismo.

– O material necesario e a súa distribución e recollida.

– O programa en función dos obxectivos e dos medios.

– Estrutura organizativa dunha competición:

– Organización previa/proxecto.

– División en áreas, unidades e tarefas: modelo tipo.

– Lista de tarefas, temporalización destas e asignación a unha área e a unha unidade.

– A distribución óptima dos recursos humanos, tanto profesionais coma voluntarios, en función da área organizativa.

– Permisos e documentación previa.

– Procedementos de inscrición.

– Orzamento de ingresos e gastos: modelo tipo.

– Os manuais de equipo en campionatos e competicións de alto nivel:

– Información xeral global.

– Información xeral loxística: visados, viaxes, transportes, aloxamentos, comidas.

– Información técnica e procedementos da competición.

– Protocolo e cerimonias.

– Servizos médicos e seguros.

– Instalacións e planos.

– A dirección técnica dunha competición de alto nivel:

– Deseño da actividade: programa-horario, selección de probas, previsión de persoas participantes.

– Reunión técnica:

– Persoas participantes e acreditacións.

– Plan da reunión técnica: procedementos, intervencións, cualificacións e alturas de listóns, reclamacións.

– Secretaría técnica.

– Xurado técnico-xuíces/xuízas.

– Material necesario e a súa temporalización.

– As concentracións de atletismo:

– Criterios de selección.

– Beneficios e funcións das concentracións de atletismo.

– Os tipos de concentración en función dos obxectivos e momentos da preparación.

– A concentración como medio de preparación.

– Estratexias de intervención e apoio ás persoas deportistas.

– Obxectivos, contidos, medios e métodos que se utilizarán.

– O programa xeral.

– Recursos humanos necesarios para a organización e desenvolvemento da concentración: adestradores ou adestradoras e auxiliares.

– Recursos materiais necesarios: aloxamentos e transportes, material de adestramento, sala de reunións.

3. Acompaña deportistas e equipos de atletismo en competicións, analizando as funcións do xefe ou xefa de equipo ou responsable de área, e coñece as normas e procedementos españois e internacionais de prevención da dopaxe en atletismo.

– Funcións como xefe ou xefa de equipo:

– Documentación específica/contrato con especificacións.

– Previsións de gastos e imprevistos.

– Control de pasaportes, visados, permisos de menores, billetes, etc.

– Viaxes e transportes: facturacións, equipaxes especiais.

– Aloxamentos: horarios e menús.

– Protocolo: bandeirolas e outros detalles.

– Reclamacións: viabilidade, tempos e procedementos.

– Funcións como delegado ou delegada técnico/a:

– Reunións técnicas.

– Control dos horarios individualizados: hotel, transportes, cámara de chamadas, competicións.

– Reunións de equipo e cos adestradores ou adestradoras de áreas.

– Funcións como adestrador ou adestradora: responsable de área e adestrador ou adestradora persoal.

– Normativa específica antidopaxe no atletismo:

– Definición e efectos da dopaxe en atletismo.

– Substancias e métodos prohibidos en atletismo.

– Procedementos de control dentro e fóra da competición, e formularios específicos.

Módulo específico de ensino deportivo: Proxecto.

Código: MED-ATAT307.

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación:

1. Deseña proxectos relacionados coas competencias do persoal técnico deportivo superior en atletismo, fundamentando o proxecto na información recollida, desenvolvendo as fases que o compoñen e realizando as previsións de recursos humanos e materiais.

a) Elixiuse un tema que permite integrar os coñecementos adquiridos nos diferentes bloques e módulos do ciclo superior en atletismo.

b) Recompilouse información relativa aos aspectos que van ser tratados no proxecto.

c) Identificáronse as fases ou partes que compoñen o proxecto e os seus contidos.

d) Establecéronse os obxectivos que se pretenden conseguir identificando o seu alcance.

e) Valoráronse os aspectos que poden facilitar ou dificultar o desenvolvemento do proxecto.

f) Prevíronse e priorizáronse os recursos materiais e persoais necesarios, de acordo cos obxectivos do proxecto.

g) Realizouse o orzamento económico correspondente.

h) Identificáronse as posibles fontes de financiamento do proxecto cona base nas necesidades deste.

i) Identificáronse os aspectos que se deben controlar e dos que depende a calidade do proxecto.

j) Xustificouse a pertinencia e viabilidade do proxecto.

k) Valorouse o rigor na recollida da información utilizada na elaboración do proxecto.

2. Planifica e programa a execución do proxecto, determinando as fases ou ciclos de preparación, a metodoloxía utilizada e os recursos necesarios.

a) Secuenciáronse e temporalizáronse as actividades ordenándoas en función das necesidades de implantación do proxecto.

b) Elaborouse a planificación do proxecto, periodizando e programando o adestramento e os recursos necesarios, cando o proxecto estea dirixido ao alto rendemento deportivo en atletismo.

c) Determináronse os recursos e a loxística necesarios en cada actividade.

d) Identificáronse os permisos e autorizacións necesarios en cada unha das actividades.

e) Determináronse os procedementos de actuación ou execución das actividades.

f) Identificáronse os riscos inherentes ao desenvolvemento das actividades, definindo o plan de prevención de riscos e os medios e equipamentos necesarios.

g) Planificouse a asignación de recursos materiais e humanos, e os tempos de execución.

h) Fíxose a valoración económica necesaria na execución do proxecto.

i) Definiuse e elaborouse a documentación necesaria nas previsións e execución do proxecto.

j) Utilizáronse dun xeito integrador e sinérxico os conceptos e procedementos adquiridos nos diferentes módulos do ciclo superior en atletismo.

k) Tivéronse en conta criterios de sustentabilidade á hora de elixir as actividades, a metodoloxía e os recursos utilizados no proxecto.

3. Selecciona os procedementos de seguimento e control da elaboración e execución do proxecto, xustificando as funcións dentro do proxecto, a selección de variables e instrumentos empregados.

a) Definiuse o procedemento de avaliación das actividades, utilizando e combinando diferentes instrumentos de avaliación.

b) Definíronse os indicadores de calidade utilizados na avaliación do proxecto.

c) Definíronse os procedementos de avaliación das incidencias que poidan presentarse durante a realización do proxecto, a súa posible solución e rexistro.

d) Definiuse o procedemento de xestión dos posibles cambios nos recursos, nas actividades ou na dinámica de cargas, no caso do adestramento de alto rendemento, incluíndo o sistema de rexistro destes.

e) Definiuse e elaborouse a documentación necesaria na avaliación das actividades do proxecto.

f) Estableceuse o procedemento de participación na avaliación dos atletas ou das atletas e elaboráronse os documentos específicos.

g) Estableceuse un sistema de garantía de cumprimento do prego de condicións do proxecto cando este exista.

h) Atendeuse ás consideracións do titor ou titora director ou directora do proxecto durante a elaboración deste.

i) Cumpriuse co seguimento do proxecto segundo o procedemento establecido polo titor ou titora director ou directora.

j) Mostrouse unha actitude de respecto e aceptación das achegas realizadas polo titor ou titora director ou directora, integrando de forma construtiva as valoracións recibidas no proxecto.

4. Presenta o proxecto, seleccionando os aspectos relevantes deste, xustificando as decisións tomadas e utilizando os recursos didácticos e técnicos máis axeitados en cada caso.

a) Definiuse e elaborouse a documentación necesaria na presentación e comunicación do proxecto.

b) Utilizáronse os recursos didácticos e técnicos máis axeitados para a presentación e comunicación do proxecto, incluíndo as novas tecnoloxías, de forma coherente cos obxectivos do proxecto.

c) Presentouse o proxecto, de forma clara, sintética, incluíndo os aspectos fundamentais que debía incluír a presentación.

d) Utilizouse bibliografía actualizada na fundamentación do traballo, referenciándoa de forma axeitada.

e) Contestouse de forma precisa e xustificada ás cuestións realizadas sobre as características e fundamentación do proxecto.

f) Xustificouse suficientemente o proxecto e argumentouse a súa implementación.

g) Axustouse a presentación do proxecto á estrutura definida e establecida nos criterios de avaliación.

h) Presentouse o proxecto, axustándose ás características formais, estrutura e epígrafes establecidas polo tribunal.

i) Xustificáronse na presentación do proxecto as relacións existentes entre os diferentes resultados de aprendizaxe adquiridos nos diferentes módulos do ciclo superior en Atletismo.

j) Demostrouse posuír unha visión xeral do proxecto, relacionando a argumentación coa finalidade e as conclusións deste.

Módulo específico de ensino deportivo: Formación práctica.

Código: MED-ATAT308.

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación:

1. Identifica a estrutura organizativa e o funcionamento do centro deportivo de prácticas, escola deportiva, club, federación, empresa..., relacionándoa coa súa oferta de actividades de alto rendemento deportivo, e as actividades de xestión deste.

a) Fundamentáronse as relacións do centro deportivo de prácticas da federación deportiva española coa Federación Internacional de Atletismo.

b) Categorizouse a estrutura organizativa e o funcionamento das distintas áreas do centro deportivo de prácticas.

c) Clasificáronse as relacións xerárquicas dentro do centro deportivo de prácticas.

d) Revisouse a oferta de actividades vinculadas ao alto rendemento deportivo.

e) Relacionáronse as características do centro deportivo de prácticas coa normativa de responsabilidade do persoal técnico que traballa neste.

f) Fundamentouse a oferta de actividades orientada ao alto rendemento de atletismo nas mulleres.

g) Recoñecéronse os valores presentes nas actividades de atletismo do club ou entidade deportiva.

h) Mantívose unha actitude clara de respecto ao medio nas actividades desenvolvidas e aplicado as normas internas e externas vinculadas a esta.

i) Revisouse o plan de actuación de emerxencias das instalacións do centro deportivo de prácticas.

j) Identificouse e analizouse o plan de prevención de riscos laborais do centro deportivo de prácticas.

k) Revisáronse as condicións laborais do persoal técnico deportivo do centro deportivo de prácticas, en relación coa normativa sobre saúde laboral.

2. Identifica a estrutura organizativa e o funcionamento do centro de formación de persoal técnico deportivo, relacionándoa coa súa oferta formativa, analizando a normativa de aplicación, aplicando os procedementos e protocolos de seguridade na práctica.

a) Fundamentáronse as relacións do centro de formación de persoal técnico de atletismo coa Administración educativa correspondente.

b) Categorizoue a estrutura organizativa e o funcionamento do centro de formación de persoal técnico deportivo.

c) Clasificáronse as relacións xerárquicas dentro do centro de formación de persoal técnico deportivo.

d) Revisouse a oferta de actividades vinculadas á formación de persoal técnico deportivo en atletismo.

e) Analizáronse as características do centro de formación de persoal técnico deportivo e a normativa sobre a responsabilidade do profesorado.

f) Esquematizouse a normativa educativa e curricular vixente sobre formación de persoal técnico deportivo de atletismo.

g) Colaborouse na organización das actividades económicas do centro de traballo.

h) Recoñecéronse os valores presentes nas actividades de atletismo do club ou entidade deportiva.

i) Mantívose unha actitude clara de respecto ao medio nas actividades desenvolvidas e aplicado as normas internas e externas vinculadas a esta.

3. Colabora na administración do centro deportivo de prácticas, escola deportiva, club, federación, empresa, aplicando procedementos de xestión económica e contable.

a) Colaborouse na organización das actividades económicas do centro de traballo.

b) Identificouse a forma xurídica utilizada na constitución do centro deportivo de prácticas e o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias e xestoras.

c) Colaborouse nos procedementos administrativos básicos de xestión do centro deportivo de prácticas.

d) Realizáronse trámites de petición de axudas á xestión do centro deportivo de prácticas.

e) Colaborouse na xestión de axudas económicas que utiliza ou pode utilizar o centro deportivo de prácticas.

f) Confeccionouse documentación administrativa e comercial necesaria no desenvolvemento da actividade deportiva.

g) Identificáronse as obrigas e exencións fiscais e tributarias do centro deportivo de prácticas.

h) Realizouse a declaración de impostos do centro deportivo de prácticas.

i) Tívose unha actitude de respecto e cumprimento da normativa e dos procedementos de xestión económica do centro deportivo de prácticas.

4. Actúa con autonomía, iniciativa e responsabilidade no posto de traballo, demostrando comportamento ético, habilidades persoais de comunicación, traballo en equipo e respecto polo medio, e aplicando os procedementos establecidos pola empresa, entidade deportiva, club.

a) Identificáronse os requirimentos actitudinales do posto de traballo.

b) Interpretáronse e cumpríronse as instrucións recibidas e responsabilizáronse do traballo asignado.

c) Demostrouse compromiso co traballo ben feito e a calidade do servizo, así como respecto aos procedementos e principios propios do club ou entidade deportiva.

d) Demostrouse capacidade de traballo en equipo e respecto á xerarquía establecida no club ou entidade deportiva.

e) Estableceuse unha comunicación e relación eficaz co persoal técnico responsable da actividade e cos membros do equipo, mantendo un trato fluído e correcto.

f) Coordinouse co resto do equipo, informando de calquera cambio, necesidade relevante ou imprevista que se presente na actividade.

g) Demostrouse un comportamento ético cos atletas ou coas atletas e cos adversarios e adversarias, en especial en presenza dos medios de comunicación.

5. Organiza e xestiona competicións e eventos propios do nivel da iniciación e a tecnificación deportiva, e colabora nos de alto rendemento, participando na xestión e deseño da competición, aplicando criterios de sustentabilidade.

a) Propuxéronse a estrutura e as funcións que se deben desempeñar na organización dunha competición ou evento deportivo de tecnificación en atletismo.

b) Definíronse e aplicáronse os criterios de sustentabilidade na organización dunha competición ou evento deportivo de tecnificación en atletismo.

c) Localizáronse e xestionáronse as posibles axudas ao patrocinio do deporte feminino na modalidade de atletismo.

d) Xestionouse o financiamento da organización dunha competición ou evento deportivo de tecnificación en atletismo.

e) Realizouse a xestión e difusión dos resultados dunha competición ou evento deportivo de tecnificación ou alto rendemento en atletismo.

f) Participouse na xestión de persoal e medios materiais das diferentes áreas ou comités da organización dunha competición ou evento de tecnificación ou alto rendemento en atletismo.

g) Colaborouse na organización e realización de actos protocolarios de apertura, entrega e clausura dunha competición ou evento deportivo de tecnificación ou alto rendemento en atletismo.

h) Tomáronse as medidas de seguridade e de atención ás emerxencias na organización dunha competición ou evento deportivo de tecnificación en atletismo.

i) Actuouse de xeito flexible e adaptable ás circunstancias na organización da competición, respectando os protocolos e directrices establecidos.

j) Definíronse os equipos, instalacións e materiais utilizados no desenvolvemento de competicións e adestramentos de alto nivel nunha instalación de atletismo.

k) Elaborouse a información que debe darse á persoa usuaria dunha instalación de atletismo de alto nivel, respecto do uso das pistas, fosos e círculos de lanzamentos e da petición e uso do material.

6. Orienta, organiza, acompaña e dirixe os atletas e as atletas e outros adestradores ou adestradoras de alto nivel na súa participación en actividades, competicións e outros eventos internacionais en atletismo, e aplica a normativa relacionada.

a) Informáronse os atletas ou as atletas de alto nivel da normativa que os afecta e os programas de axuda que existen a nivel nacional e autonómico.

b) Orientáronse os atletas ou as atletas de alto nivel sobre as saídas profesionais da súa actividade deportiva, e da importancia de manter unha formación académica ou profesional paralelas á vida deportiva.

c) Revisouse e informáronse os atletas ou as atletas da normativa antidopaxe de aplicación nas competicións internacionais ou de alto nivel en que se participa.

d) Realizouse a inscrición do atleta ou da atleta ou grupo de atletas nunha competición internacional ou de alto nivel en atletismo, de acordo cos protocolos e normas establecidos.

e) Realizáronse as operacións de xestión do seguro de accidente e actividade dun grupo de atletismo que participan nunha competición internacional ou de alto nivel, de acordo coas instrucións e normas recibidas.

f) Xustificouse a responsabilidade do persoal técnico nos desprazamentos dos atletas ou das atletas para asistir a unha competición internacional ou de alto nivel.

g) Elaborouse o plan de viaxe dun atleta ou dunha atleta ou grupo de atletas para a súa participación nunha competición internacional ou de alto nivel, aplicando as instrucións e procedementos establecidos.

h) Informouse das características da competición internacional ou de alto nivel e acompañouse o atleta ou a atleta, interpretando a documentación sobre esta.

i) Trasladáronse ao atleta ou á atleta as instrucións técnicas e tácticas para a competición internacional ou de alto nivel, tendo en conta as características da competición e do atleta ou da atleta.

j) Velouse polo respecto aos valores do xogo limpo, o respecto á saúde persoal e aos demais durante a participación na competición internacional ou de alto nivel en atletismo, aplicando os procedementos axeitados e respectando as normas desta.

k) Aplicáronse criterios de valoración da execución técnico-táctica do atleta ou da atleta, utilizando técnicas e procedementos de observación axeitadas ao alto nivel.

l) Aplicáronse procedementos de reclamación nunha competición nacional, internacional ou de alto nivel en atletismo, utilizando o idioma axeitado, aplicando os protocolos e normas establecidas.

m) Elaborouse un plan de distribución de tarefas dos adestradores ou adestradoras nunha competición de atletismo de alto nivel.

n) Elaborouse o cadro de desprazamentos e funcións dos atletas ou das atletas e adestradores ou adestradoras durante a participación nunha actividade de alto nivel.

7. Colabora na dirección de atletas e equipos durante a participación en competicións internacionais ou de alto nivel de atletismo, valorando as posibles situacións tácticas de atletas ou equipos e dos seus contrincantes ou das súas contrincantes, as decisións arbitrais, as características do ámbito, e aplica os procedementos establecidos.

a) Avaliouse a influencia das condicións ambientais e do ámbito da competición de alto nivel en atletismo.

b) Colaborouse na dirección do atleta ou da atleta ou equipo en competicións de alto rendemento, utilizando diferentes estratexias de xeito eficaz e tendo en conta as características do contrincante ou da contrincante e do ámbito.

c) Utilizouse o regulamento na elección e aplicación de estratexias de dirección do atleta ou da atleta ou equipo na competición de alto nivel.

d) Colaborouse na avaliación da execución técnico-táctica do atleta ou da atleta e dos seus contrincantes ou das súas contrincantes na competición de alto nivel, utilizando técnicas e procedementos de observación axeitados.

e) Colaborouse na realización de reclamacións nunha competición internacional ou de alto nivel de atletismo, aplicando os protocolos e normas establecidos.

f) Valorouse a importancia da utilización dunha estratexia de dirección de deportistas ou equipos acorde coa normativa, as características do ámbito de competición e as tendencias arbitrais na alta competición.

g) Colaborouse na coordinación das actividades dos diferentes membros do equipo técnico antes, durante e despois das competicións de alto nivel en atletismo.

h) Demostrouse empatía e xerouse credibilidade no equipo durante a dirección en competicións de alto nivel de atletismo.

8. Planifica o adestramento a longo, medio e curto prazo dos atletas ou das atletas, interpretando a información da persoa deportista e do ámbito, coordinando o equipo de especialistas e aplicando os modelos, procedementos e técnicas máis axeitados en cada un dos tres grupos de especialidades.

a) Colaborouse na elaboración do programa de identificación e selección de talentos deportivos en atletismo do centro deportivo de prácticas.

b) Aplicáronse criterios de identificación e selección de talentos deportivos en atletismo, no centro deportivo de prácticas.

c) Seleccionouse e interpretouse a información do atleta ou da atleta do centro deportivo de prácticas e do seu ámbito, necesaria na elaboración da programación a longo prazo.

d) Elaborouse a planificación dun ciclo de preparación completa do atleta ou da atleta, de acordo cos modelos utilizados no centro deportivo de prácticas e identificando as dinámicas de carga dos diferentes factores de rendemento deportivo en atletismo.

e) Aplicáronse instrumentos de valoración da condición física ou condicional do atleta ou da atleta de alto nivel, interpretando e, se é o caso, tratando a información resultante.

f) Elaboráronse e aplicáronse instrumentos de rexistro do comportamento técnico-táctico en adestramento e competición do atleta ou da atleta de alto nivel, interpretando e, se é o caso, tratando a información resultante.

g) Aplicáronse instrumentos de valoración do perfil psicolóxico do atleta ou da atleta e do seu comportamento durante a competición, interpretando e, se é o caso, tratando a información resultante.

h) Elaborouse a programación dun período de preparación completa dos diferentes factores de rendemento (condicionais, técnicos, psicolóxicos, etc.) de atletismo, de acordo coa planificación do centro de prácticas e cos obxectivos e características do atleta ou da atleta.

i) Elaborouse o programa dunha concentración de preparación e adaptouse ás necesidades específicas dos atletas ou das atletas e do centro de formación práctica.

j) Rexistrouse, cuantificouse e procesouse a información sobre a carga de adestramento dun atleta ou dunha atleta do centro deportivo de prácticas.

k) Asignáronse obxectivos e medios de traballo ao equipo de persoal técnico especialista en ciencias aplicadas ao deporte, dentro da planificación e programación do adestramento do atleta ou da atleta.

l) Incorporáronse as achegas do persoal técnico especialista en ciencias aplicadas ao deporte na planificación e programación do adestramento do atleta ou da atleta.

m) Mostrouse unha actitude de rigor e obxectividade na aplicación dos instrumentos de valoración utilizados.

9. Organiza e dirixe o adestramento e as concentracións de preparación dos atletas ou das atletas en cada un dos tres grupos de especialidades, coordinando equipos de persoal técnico especialista, aplicando os medios e métodos específicos de adestramento de cada un dos factores de rendemento en atletismo, e aplicando implementación tecnolóxica ao rexistro do adestramento e competición.

a) Xerouse credibilidade no equipo de persoal técnico especialista que colabora co persoal técnico no centro deportivo de prácticas.

b) Xestionouse o equipo de persoal técnico especialista, demostrando liderado e potenciando a comunicación entre o equipo do centro deportivo de prácticas e o persoal técnico.

c) Aplicáronse medios e métodos de adestramento dos factores de rendemento e elixíronse as tarefas de acordo coa programación do centro deportivo de prácticas.

d) Dirixiuse a sesión tendo en conta a variedade e integración dos diferentes medios e métodos de adestramento, de acordo coa programación do centro deportivo de prácticas.

e) Identificáronse e solucionáronse as continxencias que xurdiron durante a sesión de adestramento do atleta ou da atleta.

f) Adaptouse o traballo da sesión ás condicións reais do atleta ou da atleta.

g) Tivéronse en conta as lesións máis frecuentes en atletismo e as súas medidas preventivas, na dirección da sesión de adestramento.

h) Elaboráronse e aplicáronse instrumentos de rexistro audiovisual do comportamento técnico-táctico en adestramento e competición do atleta ou da atleta de alto nivel, interpretando e, se é o caso, editando os rexistros realizados.

i) Utilizáronse durante a sesión de adestramento do atleta ou da atleta os rexistros audiovisuais do adestramento ou a competición.

j) Colaborouse na organización e dirección dunha concentración de preparación, seleccionando os medios e a loxística axeitados á situación do centro deportivo de prácticas.

k) Mantívose unha actitude motivadora e empática co atleta ou coa atleta durante a dirección da concentración de preparación ou a sesión de adestramento.

10. Colabora no establecemento das axudas ergoxénicas e dos plans de traballo complementario do atleta ou da atleta lesionado/a, aplicando os medios, métodos e procedementos establecidos.

a) Programouse o traballo complementario dun atleta ou dunha atleta lesionado/a, tendo en conta a programación do centro deportivo de prácticas.

b) Valoráronse as pautas alimentarias dos atletas ou das atletas do centro deportivo de prácticas.

c) Propuxéronse medidas de formación sobre alimentación deportiva aos atletas ou ás atletas do centro deportivo de prácticas.

d) Identificáronse as manifestacións de fatiga durante o adestramento e a competición do atleta ou da atleta do centro deportivo de prácticas.

e) Propuxéronse e aplicáronse medidas de recuperación da fatiga de acordo coas posibilidades do centro deportivo de prácticas.

f) Colaborouse na prescrición e administración de axudas ergoxénicas en atletas do centro deportivo de prácticas.

g) Informouse o atleta ou a atleta dos riscos e consecuencias na saúde do uso de substancias dopantes.

h) Mostrouse unha actitude de xogo limpo e respecto pola saúde do atleta ou da atleta, en especial no referido ao uso de substancias dopantes.

11. Participa na formación de persoal técnico deportivo, revisando a organización académica e curricular do centro, impartindo clases e colaborando na titorización dos módulos de Formación práctica e Proxecto final.

a) Identificouse o tipo de centro docente de prácticas, o tipo de vinculación coa Administración e a normativa que lle é de aplicación para os efectos de organización e funcionamento.

b) Identificáronse as responsabilidades do profesorado especialista en atletismo e do persoal técnico deportivo superior en atletismo na formación do persoal técnico na modalidade.

c) Concretáronse os elementos da programación didáctica dun módulo do bloque específico, atendendo á súa normativa de ordenación, ás características do alumnado e ao contexto do centro docente de prácticas.

d) Deseñouse e colaborouse na realización dunha presentación de tarefas e contidos, atendendo ás características do módulo específico e do resultado de aprendizaxe que se desenvolvera, tendo en conta as características do alumnado do centro docente de prácticas.

e) Colaborouse no deseño e dirección dunha sesión de traballo práctico ou procedemental, atendendo ás características do módulo específico e do resultado de aprendizaxe que se desenvolvera, tendo en conta as características do alumnado do centro docente de prácticas.

f) Participouse no proceso de avaliación do alumnado do centro docente de prácticas.

g) Tívose en conta a aplicación efectiva do principio de igualdade de o portunidades entre mulleres e homes á hora de seleccionar os recursos didácticos na docencia do módulo específico de ensinanzas deportivas en atletismo.

h) Prevíronse e preparáronse de antemán recursos didácticos alternativos fronte a posibles incidencias, incluíndo a atención a persoas con discapacidade, na dirección da sesión do módulo específico de ensinanzas deportivas en atletismo.

i) Identificáronse as condicións de seguimento e titorización dos distintos módulos do bloque específico dos ciclos inicial e final de grao medio en Atletismo, presenciais e a distancia, establecidos no centro docente de prácticas.

j) Participouse no establecemento de contactos e convenios coas entidades colaboradoras no módulo de Formación práctica no centro docente de prácticas.

k) Utilizáronse aplicacións informáticas específicas en supostos de xestión e seguimento do módulo de Formación práctica no centro docente de prácticas.

l) Colaborouse na elaboración de informes de avaliación do módulo de Formación práctica.

m) Participouse no asesoramento e control de entrevistas e titorías personalizadas na dirección de proxectos dentro do centro docente de prácticas.

ANEXO III
Ratio profesorado/alumnado

Bloque específico do ciclo de grao superior

Ratio profesorado/alumnado

MED-ATAT301 Técnica e adestramento en velocidade, remudas e valos.

1/30

MED-ATAT302 Técnica e adestramento en medio fondo, fondo e obstáculos.

1/30

MED-ATAT303 Técnica e adestramento en lanzamentos e probas combinadas.

1/30

MED-ATAT304 Técnica e adestramento en saltos.

1/30

MED-ATAT305 Planificación técnica e condicional en atletismo.

1/30

MED-ATAT306 Organización e xestión en atletismo.

1/30

MED-ATAT307 Proxecto.

1/10

ANEXO IV
Acceso ao módulo de formación práctica

Acceso ao módulo formación práctica

Módulos que hai que superar

MED-ATAT308 Formación práctica.

Do bloque común.

• MED-C301. Factores fisiolóxicos do alto rendemento.

• MED-C303. Formación de formadores ou formadoras deportivos/as.

Do bloque específico.

• MED-ATAT301 Técnica e adestramento en velocidade, remudas e valos.

• MED-ATAT302 Técnica e adestramento en medio fondo, fondo e obstáculos.

• MED-ATAT303 Técnica e adestramento en lanzamentos e probas combinadas.

• MED-ATAT304 Técnica e adestramento en saltos

• MED-ATAT305 Planificación técnica e condicional en atletismo.

ANEXO V
Espazos e equipamentos mínimos do ciclo de grao superior

A. Espazos: ciclo de grao superior.

Espazo formativo

Superficie m2

30 alumnos/as

Superficie m2

20 alumnos/as

Módulo de ensino deportivo

Aula polivalente.

60

40

Módulos de ensino deportivo dos bloques común e específico do ciclo superior.

Ximnasio.

120

90

Módulos de ensino deportivo do bloque común.

MED-ATAT305 Planificación técnica e condicional en atletismo.

Espazo formativo

Módulo de ensino deportivo

Pista de atletismo de polo menos 300 metros de corda.

MED-ATAT301 Técnica e adestramento en velocidade, remudas e valos.

MED-ATAT302 Técnica e adestramento en medio fondo, fondo e obstáculos.

MED-ATAT303 Técnica e adestramento en lanzamentos e probas combinadas.

MED-ATAT304 Técnica e adestramento en saltos.

B. Equipamentos: ciclo de grao superior.

Equipamento da aula polivalente

Módulo de ensino deportivo

• Equipamentos audiovisuais. Canón de proxección.

• PC instalados en rede con conexión á internet.

• Software específico.

Módulos de ensino deportivo dos bloques común e específico do ciclo superior.

Equipamento do ximnasio

Módulo de ensino deportivo

• Balóns medicinais (3 kg, 4 kg, 5 kg).

• Colchóns.

• Correas de diferentes pesos.

• Barras de levantamentos.

• Discos (diversos pesos).

• Bancos para exercicios de musculación: horizontal, inclinado e/ou reclinable.

• Balóns inflables 65 cm.

• Gomas elásticas.

• Barras de parede.

• Bancos suecos.

Módulos de ensino deportivo do bloque común.

MED-ATAT305 Planificación técnica e condicional en atletismo.

Equipamento da pista de atletismo

Módulo de ensino deportivo

• Foso e equipamento regulamentarios de salto de altura.

• Foso e equipamento regulamentarios de salto de lonxitude e triplo salto.

• Foso e equipamento regulamentarios de salto con pértega.

• Círculo, zona e equipamento regulamentarios de lanzamento de peso.

• Círculo, zona e equipamento regulamentarios de lanzamento de disco.

• Círculo, zona e equipamento regulamentarios de lanzamento de martelo.

• Zona e equipamento regulamentarios de lanzamento de xavelina.

• Gaiolas protectoras regulamentarias para os círculos de lanzamento.

• Material regulamentario de cada especialidade.

MED-ATAT301 Técnica e adestramento en velocidade, remudas e valos.

MED-ATAT302 Técnica e adestramento en medio fondo, fondo e obstáculos.

MED-ATAT303 Técnica e adestramento en lanzamentos e probas combinadas.

MED-ATAT304 Técnica e adestramento en saltos.

ANEXO VI
Condición de profesorado especialista en centros públicos da consellería
con competencias en materia de educación: acreditación de experiencia
docente ou actividade no ámbito deportivo e laboral

Serán impartidas polas persoas que posúan a especialidade ou condición que a continuación se detalla:

Módulo de ensino deportivo

Ciclo de grao superior

Especialidade

Corpo

MED-C301 Factores fisiolóxicos do alto rendemento.

MED-C302 Factores psicosociais do alto rendemento.

MED-C303 Formación de formadores ou formadoras deportivos/as.

• Educación Física.

• Catedráticos ou catedráticas de ensino secundario.

• Profesorado de ensino secundario.

MED-C304 Organización e xestión aplicada ao alto rendemento.

• Educación Física.

• Formación e Organización Laboral.

• Catedráticos ou catedráticas de ensino secundario.

• Profesorado de ensino secundario.

ANEXO VII-A
Requisitos de titulación do profesorado dos módulos do bloque específico
de ciclo de grao superior en centros públicos da consellería
con competencias en materia de educación

Serán impartidas polas persoas que posúan a especialidade ou condición que a continuación se detalla:

Módulo de ensino deportivo

Ciclo de grao superior

Especialidade

Corpo

MED-ATAT301 Técnica e adestramento en velocidade, remudas e valos.

MED-ATAT302 Técnica e adestramento en medio fondo, fondo e obstáculos.

• Educación Física co título de técnico deportivo superior en Atletismo.

• Catedráticos ou catedráticas de ensino secundario.

• Profesorado de ensino secundario.

MED-ATAT303 Técnica e adestramento en lanzamentos e probas combinadas.

MED-ATAT304 Técnica e adestramento en saltos.

MED-ATAT305 Planificación técnica e condicional en atletismo.

MED-ATAT306 Organización e xestión en atletismo.

MED-ATAT307 Proxecto.

MED-ATAT308 Formación práctica.

Profesorado especialista.

ANEXO VII-B
Condición de profesorado especialista en centros públicos da consellería
con competencias en educación: acreditación de experiencia docente
ou actividade no ámbito deportivo e laboral

Módulos de ensino deportivo

Experiencia docente acreditable

Actividade no ámbito deportivo
e laboral

MED-ATAT301 Técnica e adestramento en velocidade, remudas e valos.

MED-ATAT302 Técnica e adestramento en medio fondo, fondo e obstáculos.

MED-ATAT303 Técnica e adestramento en lanzamentos e probas combinadas.

MED-ATAT304 Técnica e adestramento en saltos.

MED-ATAT305 Planificación técnica e condicional en atletismo.

MED-ATAT306 Organización e xestión en atletismo.

MED-ATAT307 Proxecto.

Polo menos 100 horas de docencia acreditada en formación de adestradores ou adestradoras no nivel 3 de atletismo nas formacións a que se refiren a disposición adicional quinta e a disposición transitoria primeira do Real decreto 1363/2007, do 24 de outubro, así como a disposición transitoria primeira do Real decreto 1913/1997, do 19 de decembro.

Polo menos 2 anos de exercicio deportivo laboral relacionado coas competencias profesionais do ciclo superior, realizado nos 4 anos inmediatamente anteriores ao nomeamento.

No caso das formacións a que se refire a disposición adicional quinta do Real decreto 1363/2007, do 24 de outubro, a Real Federación Española de Atletismo emitirá a correspondente certificación da experiencia docente en que consten as materias impartidas, o número de horas impartidas, a data do curso en que se impartiu a materia ou materias, e a data da resolución de recoñecemento da formación por parte do Consello Superior de Deportes xunto coa data de publicación no Boletín Oficial del Estado.

No caso das formacións a que se refire a disposición transitoria primeira dos reais decretos 1913/1997, do 19 de decembro, e 1363/2007, do 24 de outubro, o órgano competente da comunidade autónoma que autorizou as formacións emitirá a correspondente certificación da experiencia docente, en que consten as materias e o número de horas impartidas.

A experiencia laboral acreditarase mediante a certificación da empresa onde adquirise a devandita experiencia, en que conste especificamente a duración do contrato, a actividade desenvolvida e o período de tempo en que se realizou a actividade. No caso de traballadores ou traballadoras por conta propia, exixirase a certificación de alta no censo de obrigados ou obrigadas tributarios/as, cunha antigüidade mínima dun ano, así como unha declaración da persoa interesada das actividades máis representativas.

A Real Federación Española de Atletismo emitirá a correspondente certificación da experiencia deportiva en que conste a actividade desenvolvida e o período de tempo en que se realizou a actividade.

ANEXO VIII
Requisitos de titulación do profesorado en centros privados e de titularidade pública de administracións distintas á consellería con competencias
en materia de educación

Serán impartidos polas persoas que acrediten os títulos que a continuación se detallan ou os que fosen declarados equivalentes ou homologados para os efectos de docencia:

Módulos do bloque común do ciclo de grao superior.

Ciclo de grao superior.

Módulos comúns de ensino deportivo

Titulacións

MED-C301 Factores fisiolóxicos do alto rendemento.

• Licenciado/a ou graduado/a en Ciencias da Actividade Física e o Deporte.

• Licenciado/a ou graduado/a en Medicina.

MED-C302 Factores psicosociais do alto rendemento.

• Licenciado/a ou graduado/a en Ciencias da Actividade Física e o Deporte.

• Licenciado/a ou graduado/a en Psicoloxía.

MED-C303 Formación de formadores ou formadoras deportivos/as.

• Licenciado/a ou graduado/a en Ciencias da Actividade Física e o Deporte.

MED-C304 Organización e xestión aplicada ao alto rendemento.

• Licenciado/a ou graduado/a en Ciencias da Actividade Física e o Deporte.

• Licenciado/a ou graduado/a en Dereito.

Módulos do bloque específico do ciclo de grao superior.

Ciclo de grao superior.

Módulo específico de ensino deportivo

Titulacións

MED-ATAT301 Técnica e adestramento en velocidade, remudas e valos.

MED-ATAT302 Técnica e adestramento en medio fondo, fondo e obstáculos.

MED-ATAT303 Técnica e adestramento en lanzamentos e probas combinadas.

MED-ATAT304 Técnica e adestramento en saltos.

MED-ATAT305 Planificación técnica e condicional en atletismo.

MED-ATAT306 Organización e xestión en atletismo.

MED-ATAT307 Proxecto.

MED-ATAT308 Formación práctica.

Técnico deportivo superior en Atletismo.

ANEXO IX
Validacións entre módulos de ensino deportivo establecidos ao abeiro
da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema
educativo, e os módulos de ensino deportivo do bloque específico
do título de técnico deportivo superior en Atletismo

Módulos superados do título de técnico deportivo superior en Atletismo LOXSE (Real decreto 254/2004, do 13 de febreiro)

Módulos validados do ciclo de grao superior en Atletismo

Optimación da técnica e do adestramento das carreiras de velocidade e de remudas.

Optimación da técnica e do adestramento das carreiras de valos.

MED-ATAT301 Técnica e adestramento en velocidade, remudas e valos.

Optimación da técnica e do adestramento das carreiras de medio fondo, fondo e obstáculos.

Optimación da técnica e do adestramento da marcha.

MED-ATAT302 Técnica e adestramento en medio fondo, fondo e obstáculos.

Metodoloxía das técnicas e optimación do adestramento das probas combinadas.

Optimación da técnica e do adestramento do lanzamento do disco.

Optimación da técnica e do adestramento do lanzamento de xavelina.

Optimación da técnica e do adestramento do lanzamento do martelo.

Optimación da técnica e do adestramento do lanzamento de peso.

MED-ATAT303 Técnica e adestramento en lanzamentos e probas combinadas.

Optimación da técnica e do adestramento do salto de altura.

Optimación da técnica e do adestramento do salto de lonxitude e triplo salto.

Optimación da técnica e o adestramento do salto de pértega.

MED-ATAT304 Técnica e adestramento en saltos.

ANEXO X
Exención total ou parcial do módulo de formación práctica
do ciclo de grao superior

MED-ATAT308 Formación práctica

Experiencia no ámbito laboral ou deportivo

Exención total.

Exención parcial.

Duración: superior a 400 horas.

Actividade desenvolvida: experiencia relacionada coa competencia xeral do ciclo de grao superior en Atletismo e os resultados de aprendizaxe do módulo de formación práctica.

Período de tempo que desenvolveu a actividade: dous anos anteriores á finalización do curso.

A exención parcial do módulo de Formación práctica concederase para aqueles resultados de aprendizaxe do módulo que sexan concordantes coa experiencia laboral ou deportiva acreditada.

A exención total do módulo de Formación práctica poderase conceder cando exista unha completa concordancia da experiencia laboral ou deportiva acreditada coa totalidade dos resultados de aprendizaxe do correspondente módulo.

A Real Federación Española de Atletismo emitirá a correspondente certificación da experiencia deportiva en que conste a actividade desenvolvida e o período de tempo en que se realizou a actividade.

A experiencia laboral acreditarase mediante a certificación da empresa onde se adquirise a devandita experiencia, en que conste especificamente a duración do contrato, a actividade desenvolvida e o período de tempo en que se realizou a actividade. No caso de traballadores ou traballadoras por conta propia, exixirase a certificación de alta no censo de obrigados ou obrigadas tributarios/as, cunha antigüidade mínima dun ano, así como unha declaración da persoa interesada das actividades máis representativas.

ANEXO XI
Formación a distancia

Grao superior

Módulos de bloque común.

MED-C301 Factores fisiolóxicos do alto rendemento

MED-C302 Factores psicosociais do alto rendemento.

MED-C303 Formación de formadores ou formadoras deportivos/as.

MED-C304 Organización e xestión aplicada ao alto rendemento.

Módulos de bloque específico.

MED-ATAT305 Planificación técnica e condicional en atletismo.

MED-ATAT306 Organización e xestión en atletismo.

MED-ATAT307 Proxecto.