Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 181 Venres, 22 de setembro de 2017 Páx. 43184

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 7 de setembro de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se procede á adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o curso académico 2017/18 entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, a quen resulta desprazado por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concellaría, por motivos de saúde ou por conciliación familiar, ao persoal opositor, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo.

En aplicación do disposto na base trixésimo primeira da Orde do 13 de xuño de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 26 de xuño) pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2017/18 entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concellaría, por motivos de saúde ou por conciliación familiar, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo, esta Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

RESOLVE:

Primeiro. Adxudicar os destinos provisionais obtidos para o curso 2017/18 que figuran no anexo desta resolución, ao profesorado referido anteriormente.

Esta resolución farase pública no portal da internet da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, www.edu.xunta.es, e no Diario Oficial de Galicia.

Segundo. A toma de posesión non poderá supoñer interrupción na prestación de servizos para o profesorado interino con nomeamento en vigor sempre que sexa nomeado desde o inicio do curso 2017/18.

Non obstante o anterior, no caso das comisións de servizo, os efectos serán do día 15 de setembro de 2017, sen prexuízo de que as comisións de servizo do profesorado que proceda de fóra da Comunidade Autónoma e do procedente do estranxeiro teñan efectividade do 1 de setembro de 2017.

Para o persoal en prácticas e o persoal interino sen nomeamento en vigor, os efectos económicos e administrativos serán do día 15 de setembro de 2017.

Terceiro. Os nomeamentos serán remitidos ao seu enderezo de correo electrónico.

Cuarto. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular un recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes, ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos de acordo cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, recurso contencioso-administrativo ante o xulgado do contencioso-administrativo que sexa competente, de conformidade coa Lei 29/1988, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Quinto. Esta resolución terá efectividade dende o día seguinte ao da súa publicación no portal da internet da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no enderezo electrónico www.edu.xunta.es

Santiago de Compostela, 7 de setembro de 2017

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO

Pr

Colectivo

Modalidade

DNI

Apelidos e nome

Concello

Centro

Especialidade

Itinerante

Afin

Bilingüe

Centros itinerantes

Afins

27

Desprazado

Ordinaria

33852952B

Mendaña Pardo, Carlos

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590001-Filosofía

N

N

S

36

Desprazado

Ordinaria

34934888G

Gómez Campos, José Manuel

36023-A Guarda

36019244-IES A Sangriña

590001-Filosofía

N

N

S

32

Desprazado

Ordinaria

34953418L

De Dios González, José Luis

32054-Ourense

32009131-IES Universidade Laboral

590001-Filosofía

N

S

S

590003

15

Desprazado

Ordinaria

32429966N

Miragaia Doldán, Manuel

15031-Culleredo

15005749-IES Universidade Laboral

590001-Filosofía

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

35282612Z

Fernández Fernández, Pilar Concepción

15036-Ferrol

15025751-EPAPU Sta. María de Caranza

590001-Filosofía

N

S

S

590005

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

32639803C

Parga Massa, Beatriz

15030-A Coruña

15005245-IES Monelos

590001-Filosofía

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

33853583K

Besteiro Fernández, José Ramón

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590001-Filosofía

N

N

S

32

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

32637673Y

Pita González, María Begoña

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590001-Filosofía

N

N

S

15

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

32440375W

Freire Leira, Juan Carlos

15030-A Coruña

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590001-Filosofía

N

N

S

36

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

32643792F

Rodríguez Fandiño, María Teresa

36057-Vigo

36011580-IES San Tomé de Freixeiro

590001-Filosofía

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

32664766M

Pena Leira, María del Carmen

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590001-Filosofía

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

35441300W

Álvarez Angueira, Manuel Luis

15065-Padrón

15023090-IES Macías o Namorado

590001-Filosofía

N

N

S

27

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

33853387D

Galocha Seivane, María dos Anxos

27065-Vilalba

27013314-IES Santiago Basanta Silva

590001-Filosofía

N

S

S

590005

32

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

34935402N

Rodríguez Vázquez, María Soledad

32054-Ourense

32009116-IES 12 de Outubro

590001-Filosofía

N

S

S

590004

32

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

09282980L

Burgos de Dios, María del Carmen

32085-Verín

32013612-IES Xesús Taboada Chivite

590001-Filosofía

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

36026157S

Garrido Burgo, María Rosa dos Anxos

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590001-Filosofía

N

N

S

15

Substituto

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

32750337Q

Domínguez Barreira, María Carmen

15068-Ponteceso

15026406-IES Eduardo Pondal

590001-Filosofía

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

34975741D

González Arribas, Brais

36009-A Cañiza

36015101-IES da Cañiza

590001-Filosofía

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32767417F

Bouza Álvarez, Martín

15030-A Coruña

15025621-EPAPU Eduardo Pondal

590001-Filosofía

N

S

S

590003|

590005

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

52482597R

Fuentes Nora, María Montserrat

27016-Chantada

27003175-IES Val do Asma

590001-Filosofía

N

S

S

590005

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32611903L

Carreño Yáñez, Alejandro

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590001-Filosofía

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76343182H

Lata Patiño, Alfredo

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590001-Filosofía

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33302016V

Armesto Gurdiel, Amparo

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590001-Filosofía

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33225872A

Mayer Garea, Juan Jesús Francisco

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590001-Filosofía

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

52450747Y

Crujeiras Lustres, María Josefa

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590001-Filosofía

N

N

S

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34940852B

Álvarez Teixeira, Ana Isabel

27031-Monforte de Lemos

27015311-IES A Pinguela

590001-Filosofía

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33251384P

Moreiras Ares, David

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590001-Filosofía

N

S

S

590005

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

10055461E

Arias Núñez, José Luís

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590001-Filosofía

N

S

S

590004|

590053

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76721839A

López Fernández, Luis Miguel

36003-Baiona

36019657-IES Primeiro de Marzo

590001-Filosofía

N

S

S

590004

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

36069732M

Vilas López, Beatriz

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590001-Filosofía

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

22680872C

Castellano Castillo, María Asunción

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590001-Filosofía

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34954721B

Barrio Suárez, María Cristina

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590001-Filosofía

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

52491384W

Suárez Briones, Julio

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590001-Filosofía

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32443321G

Rey Tato, Jesús

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590001-Filosofía

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

78783842X

Freire Vázquez, Margarita Josefa

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590001-Filosofía

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32643293Z

Miranda García, Tomás

15036-Ferrol

15021470-IES Canido

590001-Filosofía

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33256606D

Varela Cambeiro, Irma Montserrat

15031-Culleredo

15032935-IES Rego de Trabe

590001-Filosofía

N

S

S

590005

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33841176B

Castro Baamonde, Jesús Ángel

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

590001-Filosofía

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32633797V

Álvarez Fernández, Antonio

15036-Ferrol

15021470-IES Canido

590001-Filosofía

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33245627R

Mira Martínez, Manuel

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590001-Filosofía

N

S

S

590017

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

36045405N

Mariño López, Ánxela

36042-Ponteareas

36024781-IES do Barral

590001-Filosofía

N

N

S

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

06553648M

Sánchez Blázquez, María Milagros

32072-A Rúa

32016637-IES Cosme López Rodríguez

590001-Filosofía

N

N

S

15

Interino

Ordinaria

33217722H

Beiró Martínez, Ramón

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590001-Filosofía

N

N

S

36

Interino

Ordinaria

35548927N

Alonso Fernández, José

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590001-Filosofía

N

N

S

15

Interino

Ordinaria

33270019J

Neyra García, Nieves

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590001-Filosofía

N

S

S

590004|

590005

36

Interino

Ordinaria

35255563J

Vázquez González, Enrique

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590001-Filosofía

N

N

S

15

Interino

Ordinaria

76404150J

García Pazos, Beatriz Teresa

15009-Betanzos

15001148-IES As Mariñas

590001-Filosofía

N

N

S

15

Interino

Ordinaria

32634166H

Dopico Soto, Juana Yolanda

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590001-Filosofía

N

S

S

590005

36

Interino

Ordinaria

33310755Q

Alonso García, Estrella María

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590001-Filosofía

N

N

S

15

Interino

Ordinaria

34945796X

Seguín Garrido, María Concepción

15078-Santiago de Compostela

15026753-IES A Pontepedriña

590001-Filosofía

N

S

S

590004

15

Interino

Ordinaria

32620170Y

Ruiz González, José Luis

15030-A Coruña

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

590001-Filosofía

N

S

S

590003

15

Interino

Ordinaria

07808888C

Riesco Martín, Modesta

15073-Ribeira

15014568-IES Nº 1

590001-Filosofía

N

N

S

15

Interino

Ordinaria

32431524Y

Fernández Torres, Juan Manuel

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590001-Filosofía

N

S

S

590016

27

Substituto

Ordinaria

32632280H

Varela Caeiro, Elisa

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

590001-Filosofía

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

32750647G

Gómez Vecino, Helena

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590001-Filosofía

N

S

S

590053

15

Substituto

Ordinaria

32640097S

Méndez Rivas, María Carmen

15019-Carballo

15002591-IES Monte Neme

590001-Filosofía

N

S

S

590005|

590010

27

Substituto

Ordinaria

76566217E

Incera Ares, Belén

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590001-Filosofía

N

S

S

590003|

590016

27

Substituto

Ordinaria

35555511H

Ocampo Cardalda, Pedro Alfonso

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590001-Filosofía

N

N

S

27

Substituto

Ordinaria

50310053Z

Vázquez Sevillano, Juan Manuel

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590001-Filosofía

N

S

S

590003|

590005

15

Substituto

Ordinaria

33299619N

López Agrasar, María Nieves

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590001-Filosofía

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

44447939W

Areán Laso, Carlos

36017-A Estrada

36002359-IES Antón Losada Diéguez

590001-Filosofía

N

S

S

590003

15

Substituto

Ordinaria

45430387M

Mariño Amor, Eva

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590001-Filosofía

N

N

S

15

Substituto

Ordinaria

32695149M

Blanco Vázquez, María Beatriz

15023-Cee

15003224-IES Fernando Blanco

590001-Filosofía

N

S

S

590005

15

Substituto

Ordinaria

34923032Q

Silva González, José Joaquín

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590001-Filosofía

N

S

S

590010

15

Substituto

Ordinaria

36115368D

Miranda Ferreiro, Marta

15019-Carballo

15002581-IES Alfredo Brañas

590001-Filosofía

N

S

S

590003

15

Substituto

Ordinaria

44449855D

Rubín Álvarez, Abraham

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590001-Filosofía

N

S

S

590003|

590004

15

Substituto

Ordinaria

79325953B

Fernández Muñiz, Paula

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590001-Filosofía

N

S

S

590010|

590053

27

Substituto

Ordinaria

36096350N

Casado González, María Jesús

27028-Lugo

27016455-IES Sanxillao

590001-Filosofía

N

S

S

590004|

590010

15

Desprazado

Ordinaria

33271301F

Lorenzo Fuentes, Catalina

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590002-Grego

N

N

S

36

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

52491216H

Pereira Morata, Xurxo

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590002-Grego

N

S

S

590011

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

34260693P

Rodríguez López, María Inés

27016-Chantada

27003151-IES Lama das Quendas

590002-Grego

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33269586V

Rodríguez Villar, María Inmaculada

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590002-Grego

N

S

S

590010

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

36147559T

Pedrido López, Óscar

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590002-Grego

N

S

S

590003|

590019

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

36068016Z

Pérez-Lozao Rodríguez, Fernando Ángeles

36055-Tui

36014544-IES Indalecio Pérez Tizón

590002-Grego

N

S

S

590003

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76906161A

Bernárdez Vicente, María Fernanda

36029-Moaña

36004745-IES Plurilingüe A Paralaia

590002-Grego

N

S

S

590003|

590005

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

47350816A

Lagoa Martínez, Daniel

15030-A Coruña

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590002-Grego

N

S

S

590003

27

Interino

Ordinaria

34253198B

Soba Tomás, María Yolanda

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590002-Grego

N

S

S

590003|

590005

15

Interino

Ordinaria

52450659X

Hermo Segade, Purificación

15011-Boiro

15026698-IES Espiñeira

590002-Grego

N

S

S

590053

27

Interino

Ordinaria

76565388K

Rodríguez Díaz, Blanca María

27048-A Pontenova

27016297-IES Enrique Muruais

590002-Grego

N

N

S

27

Interino

Ordinaria

10555442Y

Fernández Gutiérrez, María Victoria

27013-Cervo

27016509-IES Marqués de Sargadelos

590002-Grego

N

S

S

590005

15

Interino

Ordinaria

33993101K

Abad Alastruey, María Antonia

15030-A Coruña

15005245-IES Monelos

590002-Grego

N

S

S

590004

15

Substituto

Ordinaria

32647094C

Castro García, María Amparo

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590002-Grego

N

S

S

590010

36

Substituto

Ordinaria

76707446P

Carballido Rodríguez, María Teresa

36026-Marín

36004551-IES Illa de Tambo

590002-Grego

N

S

S

590011|

590053

36

Interino

Comisión de servizo por concelleiro

35560206K

Alonso Álvarez, Laureano

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590003-Latín

N

N

S

36

Desprazado

Ordinaria

33293335F

López Silva, José Antonio

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590003-Latín

N

S

S

590002|

590017

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

33249593B

Seoane Labandeira, Amalia

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590003-Latín

N

S

S

590002

27

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

33265903Z

Agra Villar, María José

27016-Chantada

27003175-IES Val do Asma

590003-Latín

N

N

S

27

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

33317365W

Goy Ferreiro, Elena

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

590003-Latín

N

S

S

590002|

590010

36

Substituto

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

52455045A

Vázquez Hermida, María del Pilar

36060-Vilagarcía de Arousa

36013771-IES Fermín Bouza Brey

590003-Latín

N

S

S

590002

27

Substituto

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

33858467Y

Maseda Paz, Efigenia

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590003-Latín

N

S

S

590053

27

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

11414185K

López Longoria, Juan Carlos

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590003-Latín

N

S

S

590016

15

Interino

Ordinaria

33261426E

Movilla Mirelis, Francisca María

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590003-Latín

N

N

S

36

Interino

Ordinaria

33260922R

García Diéguez, María del Carmen

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590003-Latín

N

S

S

590005|

590053

15

Interino

Ordinaria

34256145Z

Fernández Carreira, María del Carmen

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590003-Latín

N

S

S

590002

15

Interino

Ordinaria

76353879C

Tato Bonome, Margarita

15031-Culleredo

15032935-IES Rego de Trabe

590003-Latín

N

S

S

590053

27

Interino

Ordinaria

34258325D

López Macía, Paz

27057-Sarria

27012048-IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

590003-Latín

N

N

S

27

Interino

Ordinaria

33310465W

Palacios Díaz, Enedina

27902-Burela

27013958-IES Monte Castelo

590003-Latín

N

S

S

590001

15

Interino

Ordinaria

32801871F

López Bugeiro, Ana María

15023-Cee

15003224-IES Fernando Blanco

590003-Latín

N

S

S

590002

32

Interino

Ordinaria

33311768V

Díaz Rifón, María del Carmen

32072-A Rúa

32016637-IES Cosme López Rodríguez

590003-Latín

N

N

S

27

Interino

Ordinaria

77592864H

Rey López, Julián

27018-A Fonsagrada

27014811-IES Plurilingüe Fontem Albei

590003-Latín

N

S

S

590005

36

Substituto

Ordinaria

52458658M

Silva Rodríguez, María del Carmen

36057-Vigo

36018461-IES República Oriental do Uruguai

590003-Latín

N

S

S

590001|

590004

15

Substituto

Ordinaria

32655293P

Martínez Lomba, Alberto

15061-Ortigueira

15020544-IES de Ortigueira

590003-Latín

N

S

S

590002

32

Substituto

Ordinaria

34978519G

Díaz Portas, Ana Belén

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590003-Latín

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

35310641Y

Solla Portela, Juan José

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590003-Latín

N

S

S

590001

36

Substituto

Ordinaria

52456922V

Sanvicente Romero, María Concepción

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590003-Latín

N

S

S

590002|

590011

15

Substituto

Ordinaria

32823989E

Gómez Costoya, María Carmen

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590003-Latín

N

N

S

15

Substituto

Ordinaria

33294999S

Ferro Íñiguez, Cristina

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590003-Latín

N

N

S

15

Substituto

Ordinaria

76364340Q

Castro Vilar, María Agustina

15030-A Coruña

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590003-Latín

N

S

S

590002

36

Substituto

Ordinaria

36079400J

Gil Pereira, Ana Rosa

36057-Vigo

36017430-IES Ricardo Mella

590003-Latín

N

N

S

15

Substituto

Ordinaria

33313625B

Vázquez Vázquez, Victoriano

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590003-Latín

N

S

S

590010|

590053

15

Substituto

Ordinaria

33853504B

Ramil Rego, Ana

15030-A Coruña

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

590003-Latín

N

S

S

590004|

590053

36

Substituto

Ordinaria

35453728X

Dios Suárez, María José

36026-Marín

36015159-IES Chan do Monte

590003-Latín

N

S

S

590002

36

Substituto

Ordinaria

35447772B

García Seijas, María Rita

36045-Redondela

36019566-IES de Chapela

590003-Latín

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

53168664R

Moralejo Naveira, Sabela

36034-As Neves

36019402-IES Pazo da Mercé

590003-Latín

N

S

S

590002|

590004

36

Substituto

Ordinaria

32657827N

Seco Penedo, Rosa María

36042-Ponteareas

36024781-IES do Barral

590003-Latín

N

S

S

590002

32

Substituto

Ordinaria

76827230P

Galego Guitián, Carlos

32054-Ourense

32009116-IES 12 de Outubro

590003-Latín

N

S

S

590011

27

Definitivo

Comisión de servizo por concelleiro

33334834Z

Gil Castro, María Jesús

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

27

Interino

Comisión de servizo por concelleiro

13746113W

García Méndez, María Trifina

27066-Viveiro

27013648-IES Vilar Ponte

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590005|

590053

27

Desprazado

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

33331673G

Torres Arrojo, María Amparo

27028-Lugo

27015773-IES Muralla Romana

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

32

Desprazado

Ordinaria

34986141J

Limia Colmenero, María Dolores

32054-Ourense

32015207-IES O Couto

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590003

15

Desprazado

Ordinaria

32818066X

Maneiro Vidal, Manuel

15030-A Coruña

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

30465861S

Muñoz Maillo, María Carmen

15023-Cee

15003212-IES Agra de Raíces

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

27

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

76576448H

López Coca, Alejandra

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

47359133V

Pérez Vázquez, Elena

15030-A Coruña

15025621-EPAPU Eduardo Pondal

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

32

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

34971110R

Rodríguez Pinal, María Dolores

32054-Ourense

32016273-IES Xesús Ferro Couselo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

44833840D

Cabanelas Pousa, Ana Belén

15078-Santiago de Compostela

15026753-IES A Pontepedriña

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

36045373A

Montes Posadas, Cristina

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590010

27

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

33331779H

Arias González, Ana María

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

47365888X

De Azevedo Pinto, Margarita

15031-Culleredo

15005749-IES Universidade Laboral

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

33300230W

Carbajal Villaverde, Concepción Dolores

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

10055238Y

Calvo Gómez, Beatriz

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590002

27

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

33316987S

Prado González, Begoña

27056-Rábade

27016613-IES Río Miño

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

27

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

33289377M

Otero Cabarcos, María del Pilar

27051-Ribadeo

27020902-IES de Ribadeo Dionisio Gamallo

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

S

S

27020793

590011

32

Substituto

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

34988957T

Cid Vila, Katia

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Substituto

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

32749852Z

Pérez Sánchez, Lucía María

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 3

36126373C

Vieito Álvarez, Ana Belén

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

32842301A

Poncela Castelo, Miguel

15030-A Coruña

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

53171852S

Fuentes Ríos, Aránzazu

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590010|

590011

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

47357992A

Carro Moreira, Lucía

15030-A Coruña

15023132-EOI da Coruña

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

44840313L

Sans Boga, Mercedes

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

76931067T

Álvarez Piñeiro, Víctor José

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

71282789Q

Oca Martínez, María

36048-O Rosal

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

32672831C

Rodríguez Dopico, César

15036-Ferrol

15006742-IES Concepción Arenal

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

27

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

33348636Q

Balseiro Amido, María Paz

27010-Castro de Rei

27015891-IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

32837750Y

Clemente Rodríguez, María

15030-A Coruña

15023132-EOI da Coruña

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

47360215H

Campañó Faraldo, Lucía Reyes

15009-Betanzos

15001148-IES As Mariñas

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33540785T

López Díaz, María Lorena

27902-Burela

27013958-IES Monte Castelo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

34896979E

Corgo Riveiro, Marcos

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590001|

590053

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

34898886C

Tasende Criado, Marta

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

34636043K

Fernández Fernández, Eva

27902-Burela

27013934-IES Perdouro

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

34635629K

Benito Cantero, Ana

15030-A Coruña

15005245-IES Monelos

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

52936316E

Ríos Millán, Irene

15067-A Pobra do Caramiñal

15025530-IES da Pobra do Caramiñal

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

76622117D

Méndez Teijeiro, José Félix

27012-Cervantes

27002353-CPI de Cervantes

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

46911842F

Anido Regueiro, Rubén

15075-Sada

15026029-IES Isaac Díaz Pardo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

46911974R

Novo Barro, Lucía

15030-A Coruña

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590003

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33538399Y

Dieste Quiroga, Beatriz

15030-A Coruña

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

46913985B

Pérez García, Marta

15009-Betanzos

15001148-IES As Mariñas

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

77403447Y

Gómez Arias, María del Rocío

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

35575157E

Fernandes Correa, Patricia

36054-Tomiño

36019751-IES Antón Alonso Ríos

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

78809217Q

Rodríguez Puy, Maider

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590011

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34884958F

Llenderrozas Ron, Paula

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

53309874Z

Trillo García, Lara

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44451850A

Adán Rodríguez, José Manuel

32054-Ourense

32009131-IES Universidade Laboral

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590010

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

50725738C

Domínguez López, Alicia

15078-Santiago de Compostela

15023466-IES Lamas de Abade

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

53485816Y

Lojo Romero, Yolanda

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32712951M

Sánchez Castrillón, Gemma

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44467071K

Rodríguez Rey, Sonia

32019-O Carballiño

32003001-IES Nº 1

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44468324D

Cid Feijoo, Silvia

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

53611039V

Collazo Durán, Laura

36057-Vigo

36011580-IES San Tomé de Freixeiro

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44080389S

Torres Filgueira, Alexandra

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32711803F

Graña Murujosa, Ana

36045-Redondela

36020325-IES Illa de San Simón

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76580648D

Lorigados Díaz, Verónica

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34881123J

Sierra Fernández-Noriega, Alba

15030-A Coruña

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33542509E

González Abelaira, Cristina

27060-Taboada

27012504-CPI San Tomé do Carballo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44848875W

Vicente Rodríguez, Denís

36023-A Guarda

36019244-IES A Sangriña

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

31862694N

García Rivas, María José

15011-Boiro

15026698-IES Espiñeira

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590061

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

78809218V

Rodríguez Puy, Yago

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44492388S

Pulido Rodríguez, Julia María

32054-Ourense

32016273-IES Xesús Ferro Couselo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590053

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

77403575L

Radio Oubiña, Manuel

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33545035H

Fernández Rodríguez, Sandra

27022-Guitiriz

27016200-IES Poeta Díaz Castro

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

35482181N

Castro González, Inmaculada

36901-A Illa de Arousa

36020283-IES da Illa de Arousa

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

32845898N

Del Río Entonado, David Isaac

15009-Betanzos

15001136-IES Francisco Aguiar

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

34887610Z

Lugilde Bermúdez, Silvia

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

47403967R

Blanco Martínez, Alfredo

15030-A Coruña

15005233-IES Agra do Orzán

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

35308713X

González González, Margarita

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590003

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76576349B

Lage Rego, Margarita

15078-Santiago de Compostela

15027319-IES de Sar

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

27

Funcionario en prácticas

Ordinaria

34271537L

López López, Beatriz

27031-Monforte de Lemos

27007259-IES Río Cabe

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

45874421R

Mascareñas García, Marina Carlota

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

47351036Q

Porteiro Chouciño, Ana María

15093-Zas

15019281-CPI de Zas

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

33543067M

Castiñeira Taboelle, Rocío

15030-A Coruña

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

77403256E

Cortegoso Otero, Iria

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

36136983G

Pérez Correa, Emma Belia

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

53528239V

López Pérez, Alejandra

36057-Vigo

36020374-IES Valadares

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76866217X

Barreiro Pérez, Fátima

36022-O Grove

36019232-IES Monte da Vila

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

32690655L

López Fernández, Rosalía

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

35323726G

Pérez Álvarez, David

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

32838293C

Rebolledo Lemus, Marta

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590001

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44483860C

Dacosta Couceiro, Diana

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

32695282T

Ríos Grueiro, Marcela

15022-Cedeira

15026376-IES Punta Candieira

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

32

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44495873G

Álvarez Meilán, Nerea

32019-O Carballiño

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

77422348R

Magdaleno González, Clara

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

46900590W

Nión Cancela, María

15030-A Coruña

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

35578453Y

Vila Pérez, Óscar

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

47359094R

Sánchez Vilar, Rebeca

15030-A Coruña

15005269-IES Urbano Lugrís

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590011|

590053

27

Funcionario en prácticas

Ordinaria

33347314M

Lolo López, Adelina

27006-Becerreá

27016315-IES de Becerreá

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

53110588T

Rúa Eiras, Diana

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

33545430E

Cela Roca, Beatriz

15030-A Coruña

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

35476703P

Aragunde Sineiro, José Carlos

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590003

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44089595K

Fuentes Martínez, Melisa

36060-Vilagarcía de Arousa

36018380-IES Miguel Ángel González Estévez

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44080278L

Cuerdo Bouzas, María Belén

36038-Pontevedra

36006730-IES Frei Martín Sarmiento

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590003

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

35482599Q

Buceta Palacios, Diana

36026-Marín

36004551-IES Illa de Tambo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

34635925H

Gutiérrez Lage, Lucía

36008-Cangas

36000922-IES María Soliño

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

78806161L

Piñeiro Sendón, Iria

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

53517819Q

Sanjurjo Díaz, Santiago

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590016

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

36144151L

Rodríguez Pérez, Ana

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44080059F

Rodríguez Casal, María Jesús

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

78739605W

Iglesias Cordón, Lúa

36029-Moaña

36018999-IES As Barxas

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

32703507Z

Orol González, Ana

15030-A Coruña

15023132-EOI da Coruña

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

71654396N

García González, Andrea

36061-Vilanova de Arousa

36019414-IES A Basella

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76623582W

Arza Rodríguez, María Monserrat

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

36156790P

Sacco Alonso, Beatriz

36057-Vigo

36019426-IES Coruxo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

77410814J

Cid Vila, Eduardo

36038-Pontevedra

36018677-IES Luís Seoane

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

33554615F

Berciano López, Laura

15031-Culleredo

15032935-IES Rego de Trabe

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

77002437R

Garbín Narciso, Daniel

36023-A Guarda

36019244-IES A Sangriña

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44481962P

Pazos Fernández, Erika

15057-Noia

15010812-IES Virxe do Mar

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

32836040K

Rodiño Sangiao, Rosario

15005-Arteixo

15032145-IES de Pastoriza

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

27

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76581546X

Hermida López, Verónica

27016-Chantada

27003151-IES Lama das Quendas

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44464772E

Fernández Ferreiro, Francisco

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

47372693F

Bravo Martínez, Ana María

15036-Ferrol

15025645-IES Ricardo Carballo Calero

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590011

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

33550705F

Castro Fernández, Adrián

36038-Pontevedra

36018677-IES Luís Seoane

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Interino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

36133085Q

Durán Domínguez, Lucila

36039-O Porriño

36019529-IES Ribeira do Louro

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Interino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

76989863P

Pazos Otero, Alicia

36045-Redondela

36020325-IES Illa de San Simón

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

34874975Y

Rodríguez Domínguez, Xoán Xosé

36042-Ponteareas

36024781-IES do Barral

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Interino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

76724524C

Cibeira Canitrot, María Libia

36057-Vigo

36019426-IES Coruxo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Interino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

53179553B

Lago Estévez, Rosa María

36006-Cambados

36000481-IES Ramón Cabanillas

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590003|

590053

32

Interino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

34997216W

Cruz Fernández, María Cristina

32001-Allariz

32016339-IES de Allariz

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590010|

590053

36

Interino

Ordinaria

36034353T

Vila Vázquez, María José

36003-Baiona

36019657-IES Primeiro de Marzo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590010

15

Interino

Ordinaria

10179143X

Martínez Villares, María Luisa

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590005

36

Interino

Ordinaria

09694480A

Fuertes García, María Encarnación

36024-Lalín

36004137-IES Ramón Mª Aller Ulloa

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Interino

Ordinaria

10569202N

Coto Fernández, María Encarnación

15005-Arteixo

15023314-IES de Sabón

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

27

Interino

Ordinaria

11404882X

Garrido Álvarez, María del Carmen

27025-Xove

27016625-IES Illa de Sarón

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590016

15

Interino

Ordinaria

32440932F

Pedrido Mayor, Julia Beatriz

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590010

15

Interino

Ordinaria

32769126Z

Edreira Domínguez, Marta Beatriz

15030-A Coruña

15026716-IES Plurilingüe Adormideras

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590003|

590005

15

Interino

Ordinaria

32775513F

Abeledo Penas, María Ángeles

15031-Culleredo

15032935-IES Rego de Trabe

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Interino

Ordinaria

78786932H

Cuña Vilán, Sonia

36010-Catoira

36001252-CPI do Progreso

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Interino

Ordinaria

33277167P

Villasenín Carballo, María del Carmen

15060-Oroso

15027964-IES de Oroso

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590003

36

Interino

Ordinaria

76811318N

García Campos, María del Carmen

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Interino

Ordinaria

76993701M

Rodríguez Lameiro, María Encarnación

36045-Redondela

36016656-IES Pedro Floriani

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Interino

Ordinaria

33317707E

Vázquez Losada, Beatriz

36058-Vilaboa

36013588-CPI do Toural

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

27

Interino

Ordinaria

33338678V

Fontela López, Nieves

27057-Sarria

27012048-IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590009

36

Interino

Ordinaria

34996577F

Quintas Rodríguez, Sandra María

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Interino

Ordinaria

35318069M

Torres Baena, María Isabel

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

27

Interino

Ordinaria

33316667V

Abuín Abel, Susana

27044-A Pastoriza

27016716-IES Fonmiñá

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590016|

590053

36

Interino

Ordinaria

36082653T

López Salgado, Pedro Luis

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Interino

Ordinaria

76778297L

Neira Pérez, Norma María

15020-Carnota

15027885-IES Lamas de Castelo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Interino

Ordinaria

33319608Z

Núñez Pertejo, María Celia

15011-Boiro

15023338-IES Praia Barraña

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590001|

590003

36

Interino

Ordinaria

36110936Q

Da Cuña Vicente, María José

36045-Redondela

36007734-IES Mendiño

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Interino

Ordinaria

34959877S

Rodríguez Domínguez, María Cristalina

36005-Caldas de Reis

36016127-IES Plurilingüe Aquis Celenis

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590010

15

Interino

Ordinaria

33275279Y

Rey Kochinke, Ana

15061-Ortigueira

15020544-IES de Ortigueira

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Interino

Ordinaria

36083700N

Costas Davila, José

36057-Vigo

36018173-IES de Teis

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Interino

Ordinaria

76970308A

Silva Sieira, María Dolores

15067-A Pobra do Caramiñal

15025530-IES da Pobra do Caramiñal

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

32

Interino

Ordinaria

76711916Q

De Novoa Fernández, Esther

32085-Verín

32013612-IES Xesús Taboada Chivite

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Interino

Ordinaria

76868991R

Garea Vázquez, María Emilia

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Interino

Ordinaria

53112540C

Costas Coya, Lourdes

36026-Marín

36015159-IES Chan do Monte

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Interino

Ordinaria

33328888W

Dobaño Torrón, María Isabel

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590011|

590053

36

Interino

Ordinaria

76812950B

García Dapena, Nadya

36026-Marín

36015159-IES Chan do Monte

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

76914584P

Piñeiro Araújo, Sandra

36050-Salvaterra de Miño

36020337-IES de Salvaterra de Miño

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

36098030J

Aristegui González, Xurxo

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Substituto

Ordinaria

33298410E

López Mella, Rafael

15011-Boiro

15023338-IES Praia Barraña

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590003|

590019

15

Substituto

Ordinaria

78795827N

Martínez Espasandín, María de los Ángeles

15023-Cee

15003212-IES Agra de Raíces

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

36123633V

Lago Arenas, Ana María

36039-O Porriño

36019529-IES Ribeira do Louro

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

33335855T

Corral Soilán, Cristina

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

32684716Z

Caneiro Riola, Adela

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590053

15

Substituto

Ordinaria

76970422W

Parada Pereira, Andrés

15073-Ribeira

15014568-IES Nº 1

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

53182249Q

González Fernández, Irene

36039-O Porriño

36007011-IES Pino Manso

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590053

15

Substituto

Ordinaria

44450530V

Iglesias Álvarez, Sonia María

15065-Padrón

15023090-IES Macías o Namorado

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590011|

590016

36

Substituto

Ordinaria

76862711T

Prol Galiñanes, Teresa María

36061-Vilanova de Arousa

36019414-IES A Basella

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590003

15

Substituto

Ordinaria

32693864P

Ledo Ares, María

15052-Muxía

15027927-IES Ramón Caamaño

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590053

15

Substituto

Ordinaria

32787381F

Soto García, Camilo

15023-Cee

15003224-IES Fernando Blanco

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Substituto

Ordinaria

77594912L

Fernández Uría, Carlos

15051-Mugardos

15025657-IES de Mugardos

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590017

36

Substituto

Ordinaria

46919348S

Acción Carnero, Ana María

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

76572439B

Blanco Montecelos, María Jesús

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

76992836Z

Ramilo Costas, María Rita

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

32

Substituto

Ordinaria

33343858E

Fernández Carreira, Marta

32019-O Carballiño

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590003

32

Substituto

Ordinaria

52495522T

De Santiago Fernández, Xulio Xosé

32009-O Barco de Valdeorras

32001683-IES Martaguisela

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

36083118M

Rey Somoza, Antonio

36003-Baiona

36019657-IES Primeiro de Marzo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590003

32

Substituto

Ordinaria

76414069L

Durán López, María Irene

32086-Viana do Bolo

32016777-IES Carlos Casares

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590053

32

Substituto

Ordinaria

76618801M

López Sánchez, María José

32009-O Barco de Valdeorras

32001725-IES Lauro Olmo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Substituto

Ordinaria

77404605Z

Riádigos Hermida, Lucía

15073-Ribeira

15014568-IES Nº 1

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

27

Substituto

Ordinaria

33860405N

Fernández Fernández, María Sara

27029-Meira

27016303-IES Pedregal de Irimia

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590003|

590009

36

Substituto

Ordinaria

34957712N

Doval Fernández, Nieves

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

76896396J

Martínez Philippon, Andrea

36033-Mos

36020131-IES de Mos

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590011

15

Substituto

Ordinaria

33271464D

Cornes Ríos, María Isabel

15040-Laxe

15007621-CPI Plurilingüe Cabo da Area

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590003|

590053

36

Substituto

Ordinaria

44826823F

Ferro Santos, María Inés

36032-Moraña

36005142-CPI Santa Lucía

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590016|

590053

36

Substituto

Ordinaria

44815687A

Pereira López, Concha

36005-Caldas de Reis

36016127-IES Plurilingüe Aquis Celenis

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590003

36

Substituto

Ordinaria

76620934E

Quintas Diéguez, Julia

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590003

15

Substituto

Ordinaria

76409929L

Tembrás Gómez, Clara

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590003|

590010

32

Substituto

Ordinaria

76706756P

Rodríguez Rodríguez, Octavio José

32085-Verín

32013582-IES García-Barbón

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590010

36

Substituto

Ordinaria

35448992N

Santiago Portas, Rodrigo

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590003

36

Substituto

Ordinaria

35474044V

González Iglesias, Gisela

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590053

15

Substituto

Ordinaria

39453200N

Domínguez Carregal, Antonio Augusto

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590005|

590011

27

Substituto

Ordinaria

76617944E

Fernández López, María Belén

27034-Navia de Suarna

27007788-CPI Plurilingüe de Navia de Suarna

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

S

15

Substituto

Ordinaria

46900518E

Ramilo Varela, Raquel

15036-Ferrol

15021470-IES Canido

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590001|

590011

36

Substituto

Ordinaria

33318023Q

López Bruzos, Xosé Ramón

36003-Baiona

36000247-CPI de Cova Terreña

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590001|

590003

32

Substituto

Ordinaria

33346541Z

Caruncho Costa, Patricia

32056-Padrenda

32015177-CPI de Padrenda-Crespos

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590003

36

Substituto

Ordinaria

76968627R

Fernández Sieira, María Eva

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590010

36

Substituto

Ordinaria

09358676E

González Sanabria, José Manuel

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590011

36

Substituto

Ordinaria

44449820C

Caride Álvarez, Mónica

36003-Baiona

36000247-CPI de Cova Terreña

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590003

27

Substituto

Ordinaria

77402507D

Rozados Carballude, Patricia

27032-Monterroso

27016248-IES de Monterroso

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590005|

590011

36

Substituto

Ordinaria

36170881T

Nieto Lorenzo, Silvia

36055-Tui

36014544-IES Indalecio Pérez Tizón

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590011

36

Substituto

Ordinaria

34269555S

González Casanova, María Luisa

36025-A Lama

36024720-EPAPU Nelson Mandela

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590001

36

Substituto

Ordinaria

46902402C

Facal Imia, Silvia María

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590005

27

Substituto

Ordinaria

32781947R

Casais Lisbona, Yolanda

27040-Palas de Rei

27016352-IES do Camiño

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590011

36

Substituto

Ordinaria

44826677E

Fernández Pampín, Vanessa

36005-Caldas de Reis

36016127-IES Plurilingüe Aquis Celenis

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590011

36

Substituto

Ordinaria

35450193V

Giráldez Sánchez, Sonia

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590010|

590011

32

Substituto

Ordinaria

32667652Q

Almeida Guillán, Diana María

32085-Verín

32013612-IES Xesús Taboada Chivite

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590005

36

Substituto

Ordinaria

34994738P

González Couso, David

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590001|

590005

27

Substituto

Ordinaria

35458203T

Montenegro Fernández, Lucía

27057-Sarria

27012036-IES Gregorio Fernández

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590005|

590011

36

Substituto

Ordinaria

34971699S

García Magán, Belén

36055-Tui

36014544-IES Indalecio Pérez Tizón

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590010

36

Substituto

Ordinaria

34973281X

Gabriel Caneda, Avelino

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590010

36

Substituto

Ordinaria

32683662H

Pita Pérez, María Ángeles

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590005|

590010

32

Substituto

Ordinaria

33545991P

Rodríguez Gómez, María

32034-A Gudiña

32005305-CPI Laureano Prieto

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590010

36

Substituto

Ordinaria

34880038D

Insua Grandío, Irma

36029-Moaña

36004745-IES Plurilingüe A Paralaia

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590011|

590053

15

Substituto

Ordinaria

46914329X

Patiño Vázquez, Gema

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590009

36

Substituto

Ordinaria

35310071B

Lozano Bernal, Ana del Carmen

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

S

590005|

590011

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

32430113K

García Sánchez, Daniel Emilio

15030-A Coruña

15025621-EPAPU Eduardo Pondal

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

36

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

36123106L

Del Río Costas, Rosa de los Ángeles

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

33537101L

Rodríguez García, Ana Luisa

15030-A Coruña

15005245-IES Monelos

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

76776634N

Ageitos Iglesias, Estefanía

15057-Noia

15010812-IES Virxe do Mar

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590061

15

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

32801609K

Castro Blanco, María de los Ángeles

15030-A Coruña

15005269-IES Urbano Lugrís

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590004|

590011

27

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

76577550Q

Carcedo Gómez, María Isabel

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

32

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

34992583S

Suárez García, Carolina

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

76905090J

Ucha Fernández, Aníbal

36039-O Porriño

36007011-IES Pino Manso

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

36114780L

Pallarés Álvarez, Emilio

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

32

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

34919832J

Pérez Álvarez, María Pilar

32054-Ourense

32015207-IES O Couto

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

33226105Y

Durán Rivas, María Esther

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

32768134B

Méndez Castiñeira, María Isabel

15016-Camariñas

15027861-IES Plurilingüe Pedra da Aguia

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

32

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 3

44483338G

Moure Fraga, Susana

32043-Maceda

32016431-IES San Mamede

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 3

78790506G

Fernández Agrasar, Paula María

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

36

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

33336068Y

Noche Fraga, Ramón

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

51941991X

Díaz Diéguez, Carlos

15048-Miño

15009071-CPI Castro Baxoi

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

52937512E

Lijo Parada, José Luís

15073-Ribeira

15027711-IES Leliadoura

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

47368852F

García Díaz, Olaia

15075-Sada

15026029-IES Isaac Díaz Pardo

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

32

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

44445162P

Témez Fernández, Jesús

32019-O Carballiño

32003001-IES Nº 1

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

44819217Z

Casas Gil, Mª Pilar

15078-Santiago de Compostela

15027319-IES de Sar

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

36

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

77408447S

Mato Vázquez, Laura

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

47350865Y

Torres Vázquez, Olaia

27031-Monforte de Lemos

27007247-IES Francisco Daviña Rey

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

32

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

32688719S

Yáñez Martínez, Iria

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590004|

590053

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33331544J

Pernas Bermúdez, María do Carme

27065-Vilalba

27013326-IES Lois Peña Novo

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590004|

590053

36

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

34629242M

Garrido Gómez, Lidia

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

44818849Z

Blanco Para, María Luisa

15030-A Coruña

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

44809929H

Rodríguez Giadás, María Isabel

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

53190497F

Lago Almeida, Héctor

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76827073N

Abel Otero, Jorge

36038-Pontevedra

36006730-IES Frei Martín Sarmiento

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

35574057A

González Gómez, Diego

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33541031Q

López Vázquez, Sergio

36024-Lalín

36004137-IES Ramón Mª Aller Ulloa

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33346197S

Criado Castelo, Andrés Ramón

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33549865H

Lorenzo Teijeiro, Inés

27028-Lugo

27015773-IES Muralla Romana

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

47376294C

Castro Díaz, Beatriz

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44828158P

González Carnero, Saleta

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590061

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

47375801X

Ulla Lorenzo, Fernando

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

79340941A

Esteban García, Adrián

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

77408040E

Gregorio Mosquera, Pedro

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76581873S

Lobelle González, Rafael

15078-Santiago de Compostela

15026753-IES A Pontepedriña

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

53180120A

Pérez Sangiao, Alexandre

15078-Santiago de Compostela

15023466-IES Lamas de Abade

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

46917718H

Fernández Fraguela, Eva María

15030-A Coruña

15026716-IES Plurilingüe Adormideras

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

45860636Q

Liñares García, Xián

15086-Trazo

15020994-CPI de Viaño Pequeno

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

77415297B

Vilas Meis, Diana

36004-Bueu

36020246-IES Illa de Ons

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590003|

590061

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

47368762D

Regueiro Méndez, Rosalía

15030-A Coruña

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76931589Q

Andújar Otero, Miguel Ángel

36005-Caldas de Reis

36016127-IES Plurilingüe Aquis Celenis

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34994768S

Pérez Camiña, María Lurdes

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34881654S

Rego Sánchez, Ignacio

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32806295S

Prado Rodríguez, María Paula

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

53115985S

Martínez Rodríguez, Francisco José

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

35483363K

Pérez Argibay, Alba

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34999671L

Fernández Lorenzo, David

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76620263H

López González, Rosa María

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590004|

590053

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

52932978L

Pardavila Neira, María

15042-Lousame

15008039-CPI Plurilingüe Cernadas de Castro

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590061

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76733443S

Vaz Hervella, Iria

15056-Negreira

15026391-IES Xulián Magariños

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34629514R

Fírvida Fernández, María

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76992527G

Díaz García, Fernando

15043-Malpica de Bergantiños

15008301-IES Urbano Lugrís

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34270759T

Rodríguez Sánchez, Brais

27050-Quiroga

27015189-IES de Quiroga

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44457731L

Rodicio Pereira, Laura

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590004|

590053

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

53191342R

Folgueira Arias, Sergio

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44660670Y

Requejo Vázquez, María Jesús

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Docente que solicita o reingreso dunha excedencia

Ordinaria

10889810T

Riesgo Rama, Silvia María

15030-A Coruña

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Funcionario en prácticas do A2 ao A1

Ordinaria

44808182L

Yáñez Calviño, Cristina

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590004

27

Funcionario en prácticas

Ordinaria

71510879S

Rodríguez Maté, Isabel

27057-Sarria

27012036-IES Gregorio Fernández

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76994716P

Tizón Rodríguez, José Antonio

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590061

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

32638863T

Lence Feal, Juan Ángel

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

27

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76619689L

Villamor Portomeñe, Yolanda

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44495916R

Fernández Sotelo, Iago

15030-A Coruña

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

32

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44472844K

Verdejo Lluch, Jordi

32001-Allariz

32016339-IES de Allariz

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590011

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

52492885P

Estévez Estévez, Rita

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

53165433J

Romero Pernas, María del Pilar

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

47037121M

Calzada Paz, Leticia

15030-A Coruña

15025611-IES Monte das Moas

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

53306100N

Cagiao Teijo, Uxía

15009-Betanzos

15001136-IES Francisco Aguiar

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

47358865W

Romero Bedate, Ignacio

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590053

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76991430B

Sobral Arosa, Pablo

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590001

27

Funcionario en prácticas

Ordinaria

53184986Q

Forno Díaz, Lucía

27028-Lugo

27015773-IES Muralla Romana

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

72697578Y

Eslava Arizaga, María

36038-Pontevedra

36018677-IES Luís Seoane

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44083819H

Gil Sánchez, Miguel

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

36104254G

Fernández Mariño, Patricia

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

34894808J

Martínez Mella, Víctor Javier

15030-A Coruña

15026716-IES Plurilingüe Adormideras

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590061

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44460061A

Sola Ananín, Carmen

36009-A Cañiza

36001148-CPI da Cañiza

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

33542489W

Expósito Salgado, Noelia

15067-A Pobra do Caramiñal

15025530-IES da Pobra do Caramiñal

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

36102510P

González Santos, Beatriz

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

47355307D

Pérez Viqueira, Víctor Enrique

15901-Cariño

15021755-IES Cabo Ortegal

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

36174543M

Jablonski García, Paulo

36058-Vilaboa

36013588-CPI do Toural

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44481689B

Sánchez González, David

15046-Melide

15008817-IES de Melide

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

47374288S

Mafé Astray, Octavio

15030-A Coruña

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

27

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44491430T

Novoa García, Sara

27025-Xove

27016625-IES Illa de Sarón

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

27

Funcionario en prácticas

Ordinaria

47436487E

Martín Fernández, Ana

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44834636T

Rivadulla Bendaña, Marta

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

53162175K

Vázquez Miramontes, Sergio

15021-Carral

15032923-IES de Carral

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

33555001W

Otero Simón, Matías

36052-Silleda

36020350-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44460043P

Prado Fernández, Jacobo

36042-Ponteareas

36024781-IES do Barral

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

53161991K

Rodríguez García, María del Carmen

15005-Arteixo

15032145-IES de Pastoriza

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

53113051W

Novas Garrido, Cecilia

15019-Carballo

15002581-IES Alfredo Brañas

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

27

Funcionario en prácticas

Ordinaria

33541625N

Bouso Gallego, Mirian

27051-Ribadeo

27020902-IES de Ribadeo Dionisio Gamallo

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44468232D

Rúa Sueiro, Rebeca

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590011

27

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76412201Z

Yáñez Puentes, Alicia

27902-Burela

27013934-IES Perdouro

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

32710925A

García Valencia, Miguel

15035-Fene

15032081-IES de Fene

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76732101F

Ballesteros Fernández, Aurora

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

77463875J

Casalderrey Soria, Jenifer

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

78795310R

Castro Carballo, Raúl

15009-Betanzos

15001148-IES As Mariñas

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

78806263Y

Lombao Abelleira, Naiara

15009-Betanzos

15001148-IES As Mariñas

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

53161161L

Cerqueiro Pombo, Gabriel

15030-A Coruña

15005245-IES Monelos

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590061

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

36105935Y

Rodríguez Saiz, Eduardo

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

36143628W

Caldas Hernández, Ángela

36035-Nigrán

36015184-IES Escolas Proval

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

45849640Z

Lago Duro, Adrián Manuel

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590004|

590011

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76712511J

Vázquez Prieto, Susana

36039-O Porriño

36007011-IES Pino Manso

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

78407604Y

Irsheid Barros, Sandra Irene

36022-O Grove

36019232-IES Monte da Vila

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

77415663D

Goldar Rodríguez, Xisela

36057-Vigo

36019426-IES Coruxo

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

27

Funcionario en prácticas

Ordinaria

10064949B

Méndez Fuentes, Gaspar Manuel

27028-Lugo

27016455-IES Sanxillao

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

33553277A

Vázquez García, Estefanía

15051-Mugardos

15025657-IES de Mugardos

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Interino

Comisión de servizo por concelleiro

32619686M

Méndez Fonte, Rosa María de las Nieves

15070-As Pontes de García Rodríguez

15025694-IES Moncho Valcarce

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

32

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

76723934M

Real Moral, Ana

32009-O Barco de Valdeorras

32001683-IES Martaguisela

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590001

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

33999733Y

Brenlla Iglesias, Miguel

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590061

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

44458418Q

Conde Fernández, Sonia

36030-Mondariz

36004927-CPI de Mondariz

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590061

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

52455153L

Ces Romero, María Laura

15057-Noia

15026731-IES Campo de San Alberto

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590004

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

35462623G

Doval Blanco, Darío Manuel

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

27

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33343004L

Santín Vilor, Eva María

27019-Foz

27020562-IES de Foz

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

32668364S

Túñez Pérez, María Verónica

15054-Narón

15025268-IES As Telleiras

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590061

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

32807922D

Varela Campos, Ana María

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590061

15

Interino

Ordinaria

35765150N

Camba Pérez, Adolfo José

15021-Carral

15032923-IES de Carral

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590061

36

Interino

Ordinaria

35300634G

Hermida Castro, Lourenzo

36022-O Grove

36020271-IES Plurilingüe As Bizocas

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Interino

Ordinaria

35458877F

Rodríguez Rodríguez, María Luisa

15074-Rois

15014738-CPI Plurilingüe dos Dices

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590004|

590061

36

Interino

Ordinaria

32649424G

Loureiro Ansede, María Teresa

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590053

15

Interino

Ordinaria

76369905S

Lema Martínez, Sonia

15093-Zas

15019281-CPI de Zas

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Interino

Ordinaria

32647979P

González Luaces, Juan José

15036-Ferrol

15025566-IES Ferrol Vello

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590061

36

Interino

Ordinaria

35318271T

Villaverde Quintillán, José Antonio

36057-Vigo

36018173-IES de Teis

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Interino

Ordinaria

32626005E

Beceiro Rifón, María Dolores

15087-Valdoviño

15018148-CPI de Atios

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590061

15

Interino

Ordinaria

78786890E

Cagide Pereiro, Jesús

15011-Boiro

15023338-IES Praia Barraña

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590001

36

Interino

Ordinaria

33275958H

Becerra Blanco, Rosa María

36057-Vigo

36018173-IES de Teis

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Interino

Ordinaria

33294266H

Pose Blanco, Ana María

15065-Padrón

15023090-IES Macías o Namorado

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590009

15

Interino

Ordinaria

32777852T

Ponce Couce, Leandro Antonio

15031-Culleredo

15032935-IES Rego de Trabe

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590061

36

Interino

Ordinaria

32689818X

Cardona Filgueira, Enrique

36022-O Grove

36020271-IES Plurilingüe As Bizocas

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

27

Interino

Ordinaria

34260262Z

González Estévez, José Ramón

27058-O Saviñao

27012450-CPI Dr. López Suárez

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

15

Interino

Ordinaria

32816406Y

Fernández Pérez, Íñigo

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590105

36

Interino

Ordinaria

36152030D

Álvarez Canella, Alfonso

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590001

15

Interino

Ordinaria

33297623V

Santiso Pérez, María Victoria

15040-Laxe

15007621-CPI Plurilingüe Cabo da Area

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590001

15

Interino

Ordinaria

44815585Q

Pampín Suárez, Amancio Manuel

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590061

15

Interino

Ordinaria

33278004V

Abelleira Freiría, Jorge

15078-Santiago de Compostela

15027058-IES As Fontiñas

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590017

36

Interino

Ordinaria

46901298C

López Pérez, Antonio Remigio

36023-A Guarda

36019244-IES A Sangriña

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

36

Interino

Ordinaria

35308870Y

García Lorenzo, Emilio

36039-O Porriño

36019529-IES Ribeira do Louro

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590001

15

Interino

Ordinaria

34943117E

Fernández Núñez, Santiago

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590010

36

Interino

Ordinaria

34998002Y

Rivero Dorado, Silvia

36042-Ponteareas

36024781-IES do Barral

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590004

15

Interino

Ordinaria

76409741S

Orjales Ponce, María Mercedes

15036-Ferrol

15025645-IES Ricardo Carballo Calero

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590001|

590004

32

Interino

Ordinaria

34977845C

Pérez Rodríguez, María Carmen

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590009

15

Substituto

Ordinaria

44452884W

Encinas Franco, José Luis

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590001

15

Substituto

Ordinaria

53302159G

Alonso Vargas, David

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590004

36

Substituto

Ordinaria

34979045R

González Puga, María Isabel

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590001|

590053

15

Substituto

Ordinaria

35466145F

Chaves Montenegro, Marcos

15050-Monfero

15009241-CPI Plurilingüe Virxe da Cela

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590010

15

Substituto

Ordinaria

46899083J

Baldomir Cabanas, María Carmen

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590001|

590061

15

Substituto

Ordinaria

32652513B

López Pazos, Manuel

15068-Ponteceso

15026406-IES Eduardo Pondal

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

44835012P

Pose Méndez, María

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590011

15

Substituto

Ordinaria

33830305L

González-Carreró Fojón, María Carmen

15030-A Coruña

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590003

27

Substituto

Ordinaria

34266133C

Valcarce Sánchez, Alejandro Dadas

27051-Ribadeo

27020902-IES de Ribadeo Dionisio Gamallo

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

27

Substituto

Ordinaria

76577839Y

Ben Paz, Felipe

27028-Lugo

27006553-IES Xoán Montes

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590016

27

Substituto

Ordinaria

46909771Y

Sanz Freire, Román

27017-Folgoso do Courel

27003655-CPI Poeta Uxío Novoneira

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

76708906L

Fernández Prieto, Carlos Bernardo

36048-O Rosal

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590016

15

Substituto

Ordinaria

34871451R

Lorenzo Sertaje, Sonia Paula

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

27

Substituto

Ordinaria

76824449X

Portas Iglesias, Diego

27016-Chantada

27003151-IES Lama das Quendas

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590053

36

Substituto

Ordinaria

76718968F

Rodríguez García, María Inés

36006-Cambados

36000481-IES Ramón Cabanillas

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590061|

590105

15

Substituto

Ordinaria

44813161F

Macías García, Isabel

15011-Boiro

15027851-IES Plurilingüe A Cachada

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590061

27

Substituto

Ordinaria

76930126W

Dávila Outeda, Jorge

27028-Lugo

27016455-IES Sanxillao

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590053

36

Substituto

Ordinaria

38134108Q

Arnau Reboredo, Manuel

36060-Vilagarcía de Arousa

36013771-IES Fermín Bouza Brey

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590061

36

Substituto

Ordinaria

33264037B

Castaño Fernández, María Luisa

36005-Caldas de Reis

36016127-IES Plurilingüe Aquis Celenis

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590016

36

Substituto

Ordinaria

36064032D

Velázquez Turnes, María de las Nieves

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590061

15

Substituto

Ordinaria

32795849B

Souto Eiroa, Marta María

15058-Oleiros

15027952-IES Miraflores

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590003

32

Substituto

Ordinaria

34956088K

García Méndez, Susana

32009-O Barco de Valdeorras

32001725-IES Lauro Olmo

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590010

27

Substituto

Ordinaria

32671654Q

Ares Pita, Jesús

27066-Viveiro

27013648-IES Vilar Ponte

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

53183821R

Núñez Corbal, María Ángeles

36035-Nigrán

36014428-IES Val Miñor

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590061

15

Substituto

Ordinaria

76926167E

Estévez Barreiro, Andrea

15087-Valdoviño

15018148-CPI de Atios

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590003

27

Substituto

Ordinaria

32778603S

Parga Méndez, Carlos

27902-Burela

27013958-IES Monte Castelo

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590010

36

Substituto

Ordinaria

77000037Q

Álvarez Cebrián, Xavier

36039-O Porriño

36007011-IES Pino Manso

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590001|

590061

36

Substituto

Ordinaria

36104629B

Cibeira Cancelas, Diana

36055-Tui

36014544-IES Indalecio Pérez Tizón

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590011|

590053

15

Substituto

Ordinaria

44823005F

López Rivas, Pedro

15023-Cee

15003212-IES Agra de Raíces

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590061

27

Substituto

Ordinaria

33993239K

Polo Pigueiras, María Jesús

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590003|

590010

15

Substituto

Ordinaria

35308331L

Abeledo García, María Cristina

15061-Ortigueira

15020544-IES de Ortigueira

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590004

32

Substituto

Ordinaria

77007078L

Costa Giráldez, David Alejandro

32086-Viana do Bolo

32016777-IES Carlos Casares

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590004|

590053

27

Substituto

Ordinaria

32441801W

Miguel Loureda, Elsa María

27056-Rábade

27011615-Cen. Pub. Santo Anxo

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590017

36

Substituto

Ordinaria

34636925Y

Roel López, Melchor

36038-Pontevedra

36006419-IES Montecelo

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

76996633Q

Pino Fernández, Javier

36045-Redondela

36020325-IES Illa de San Simón

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590061

27

Substituto

Ordinaria

34636283P

López Guerreiro, Vanesa

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590016|

590061

36

Substituto

Ordinaria

76861031E

Domínguez Pedreira, Jacobo

36046-Ribadumia

36007813-CPI Julia Becerra Malvar

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590006|

590017

15

Substituto

Ordinaria

44807427T

Asorey Rivas, Javier

15052-Muxía

15027927-IES Ramón Caamaño

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590061

27

Substituto

Ordinaria

76926146R

Barros Pereira, Alberto

27028-Lugo

27016704-IES Leiras Pulpeiro

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590016

15

Substituto

Ordinaria

32762074T

Rama Patiño, María Luz

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590010|

590061

36

Substituto

Ordinaria

78790743B

Fernández Real, Álvaro

36038-Pontevedra

36006419-IES Montecelo

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

36099525J

Olivera González, María Margarita

36003-Baiona

36000247-CPI de Cova Terreña

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590003|

590061

36

Substituto

Ordinaria

45432936R

Fernández Rodríguez, María Loreto

36035-Nigrán

36005865-CPI de Panxón

590005-Xeografía e Historia

N

N

S

27

Substituto

Ordinaria

32821097M

Regueiro Castro, Jorge Manuel

27031-Monforte de Lemos

27007259-IES Río Cabe

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590061|

590106

36

Substituto

Ordinaria

36136872P

Gómez Fernández, Antolín

36026-Marín

36020295-IES Mestre Landín

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590011

36

Substituto

Ordinaria

35470000K

Ferreiro Monteagudo, Alfonso

36030-Mondariz

36004927-CPI de Mondariz

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590003|

590061

36

Substituto

Ordinaria

36101989Q

Tato Bello, Roberto

36057-Vigo

36020374-IES Valadares

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590017|

590019

15

Substituto

Ordinaria

36096531D

Blanco Martínez, Carlos

15030-A Coruña

15005245-IES Monelos

590005-Xeografía e Historia

N

S

S

590019

15

Suprimido

Ordinaria

32661076H

Fernández Míguez, María América

15070-As Pontes de García Rodríguez

15025694-IES Moncho Valcarce

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Desprazado

Ordinaria

78785028T

Gestoso Ferreiro, Santiago José

15078-Santiago de Compostela

15023466-IES Lamas de Abade

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Suprimido

Ordinaria

76967861V

Hermo Figueira, Susana María

15072-Rianxo

15026807-IES Félix Muriel

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

36043623R

Ogando Riande, Pilar

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590006-Matemáticas

N

S

S

590007|

590008

32

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

32684333E

Casas Ferreño, Natalia

32054-Ourense

32009360-CPI José García García

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

36087594L

Solla Rodríguez, Antonio

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590006-Matemáticas

N

N

S

27

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

33320634M

García Gandoy, Cristina

27023-Guntín

27014008-CPI Tino Grandío

590006-Matemáticas

N

S

S

590008|

590011

27

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

33335858A

Arias Arias, Óscar Manuel

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590006-Matemáticas

N

N

S

32

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

34979728V

González Rodríguez, Emilia

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

44810432S

Pereira Iglesias, María Isabel

15040-Laxe

15007621-CPI Plurilingüe Cabo da Area

590006-Matemáticas

N

N

S

27

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

33319568C

González Otero, Mercedes

27065-Vilalba

27013314-IES Santiago Basanta Silva

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

35249158W

Gutiérrez Carballude, Elena Olga

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590006-Matemáticas

N

S

S

590061

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

49675753P

Stockheim Gómez, Michael

15036-Ferrol

15025751-EPAPU Sta. María de Caranza

590006-Matemáticas

N

S

S

590019

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

78794800C

Domínguez Martínez, María Virginia

15013-Brión

15026352-IES Brión

590006-Matemáticas

N

N

S

32

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

76711482L

Valeiras González, María Sira

32019-O Carballiño

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

76864038Q

Neira Andújar, María Jesús

36017-A Estrada

36002359-IES Antón Losada Diéguez

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

76363143S

Vázquez Lema, José Manuel

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590006-Matemáticas

N

N

S

27

Substituto

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

33310167A

Rasilla Vázquez, Guillermo José

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

78787898H

Sampayo Iglesias, María Cruz

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

33297960D

Miras Calvo, David

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590006-Matemáticas

N

N

S

27

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

44810389H

Paderne Cebey, Beatriz

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

33301626H

Marzoa Tarrío, Laura

36017-A Estrada

36002359-IES Antón Losada Diéguez

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

32669131T

Guerreiro Paz, Susana

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590006-Matemáticas

N

N

S

27

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

77596098D

Seco Alejos, Montserrat

27019-Foz

27020562-IES de Foz

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

78786602X

Vázquez Cuquejo, Berta

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590006-Matemáticas

N

N

S

32

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

76991429X

Álvarez García, Miguel Ángel

32019-O Carballiño

32003001-IES Nº 1

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

78788220H

Méndez Romero, Cristina

15085-Touro

15017880-CPI Plurilingüe de Fonte-Díaz

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

34997799X

Vázquez Rodríguez, José Alberto

36057-Vigo

36018461-IES República Oriental do Uruguai

590006-Matemáticas

N

N

S

32

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

34995960B

Álvarez Álvarez, Ana Belén

32054-Ourense

32015207-IES O Couto

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

78790454K

Castro Bustelo, María Teresa

15065-Padrón

15012730-IES Camilo José Cela

590006-Matemáticas

N

N

S

27

Funcionario en prácticas

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

33334661W

Cendán Ramil, Lucía

27065-Vilalba

27013314-IES Santiago Basanta Silva

590006-Matemáticas

N

S

S

590061

15

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

33848520H

Lamas Blanco, María Gloria

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Substituto

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

32748545H

García García, María Elena

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590006-Matemáticas

N

N

S

32

Substituto

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

34999397K

Prol Iglesias, Ana Belén

32032-Xinzo de Limia

32014801-IES Cidade de Antioquía

590006-Matemáticas

N

N

S

27

Substituto

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

76622944P

Arcos Méndez, María Jesusa

27057-Sarria

27012048-IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Substituto

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

76364972G

Rodríguez Varela, Josefina

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

34990030S

Pérez Beurne, Verónica Odila

36040-Portas

36007035-CPI Domingo Fontán

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 3

34264167D

Alemparte Vidal, Nadiuska

15078-Santiago de Compostela

15023466-IES Lamas de Abade

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 3

34263739H

López Rodríguez, Pilar

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590006-Matemáticas

N

S

S

590008|

590017

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 3

44085908Z

Díez Baamonde, Yolanda

15073-Ribeira

15014568-IES Nº 1

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 3

44465727B

Quintas Quintas, Manuel

15030-A Coruña

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

590006-Matemáticas

N

S

S

590008

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 3

78791196G

Mariño Pérez, Ana Belén

15078-Santiago de Compostela

15027319-IES de Sar

590006-Matemáticas

N

N

S

27

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 3

76576124Q

Testa Ferreiro, María Montserrat

27018-A Fonsagrada

27014811-IES Plurilingüe Fontem Albei

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 3

33344482W

Rodríguez Raposo, Ana Belén

15069-Pontedeume

15025682-IES Fraga do Eume

590006-Matemáticas

N

S

S

590019

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 3

76818858P

Domínguez Pérez, María Ana

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 3

47361269Z

Pérez Fernández de Córdoba, María de los Ojos Grandes

36038-Pontevedra

36018677-IES Luís Seoane

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 3

76928237E

Souto Illobre, Laura

15078-Santiago de Compostela

15023466-IES Lamas de Abade

590006-Matemáticas

N

S

S

590019

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 3

76821725T

Santiago Mozos, Ricardo

36022-O Grove

36019232-IES Monte da Vila

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 3

35457582T

García Sanz, María Beatriz

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

32831510E

Vidal Regueiro, María

15030-A Coruña

15005233-IES Agra do Orzán

590006-Matemáticas

N

N

S

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

33331179Q

García López, Beatriz

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

44806126X

Barca López, Maruxa

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590006-Matemáticas

N

S

S

590007

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

32826053Q

Seisdedos Hermo, Raquel

15030-A Coruña

15005245-IES Monelos

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

32694841L

Fraga Lamas, Verónica

15054-Narón

15026455-IES Terra de Trasancos

590006-Matemáticas

N

N

S

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

33336815V

García Díaz, María Belén

27028-Lugo

27016704-IES Leiras Pulpeiro

590006-Matemáticas

N

N

S

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

77594762F

Cela Pérez, María Susana

27902-Burela

27013934-IES Perdouro

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

32679369A

Meitín Santamaría, Cristina

15054-Narón

15010058-CPI do Feal

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

32701136N

Fuentes García, Alberto José

15036-Ferrol

15006730-IES Sofía Casanova

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

44471440C

Gómez Zamora, María

15030-A Coruña

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

71131952J

Olmos Gilbaja, Víctor Manuel

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

76870094T

García Magariños, Manuel

36017-A Estrada

36020258-IES Nº 1

590006-Matemáticas

N

N

S

27

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

77597354T

Louzán García, M. Milagros

27902-Burela

27013958-IES Monte Castelo

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

32926737Y

Hernández Castellanos, Maikel

15036-Ferrol

15006730-IES Sofía Casanova

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

76897506L

Martínez Teijeira, Rogelio

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590006-Matemáticas

N

N

S

27

Funcionario en prácticas

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

33343042B

Arrojo Reguera, Laura

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

36171776K

Anta García, Margarita

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

44078724Y

Torres Cancela, Olga

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

78735123M

López Álvarez, Sara María

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

76867061A

Besada Porto, José Miguel

15078-Santiago de Compostela

15026753-IES A Pontepedriña

590006-Matemáticas

N

S

S

590019

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

34970070L

Baltar González, Cristina

15013-Brión

15026352-IES Brión

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

52931379F

Liñayo Antelo, José Ignacio

36003-Baiona

36000247-CPI de Cova Terreña

590006-Matemáticas

N

N

S

32

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

34968024C

Fernández Dopazo, María Belén

32054-Ourense

32015207-IES O Couto

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

76575052W

Noche Agras, José

36024-Lalín

36004137-IES Ramón Mª Aller Ulloa

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

53111733H

Lamosa Torres, María Noelia

36004-Bueu

36019463-IES Johan Carballeira

590006-Matemáticas

N

N

S

32

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

34988917Y

Iglesias García, Ana Belén

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

77400523A

Conde Estévez, Luisa

36004-Bueu

36019463-IES Johan Carballeira

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

73241894G

Blanco Chapela, Daniel

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

79318665Z

Canedo Vilariño, María del Pilar

15019-Carballo

15002591-IES Monte Neme

590006-Matemáticas

N

N

S

32

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

44481714J

Cossini Benchimol, Leandro Sergio

32054-Ourense

32009131-IES Universidade Laboral

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

35470278T

Conde Neira, Cristina

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

76871170H

Paz Bermúdez, María

36017-A Estrada

36002335-IES Manuel García Barros

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

76826673A

Míguez Coejo, Manuel

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

34269766L

Vázquez Quiroga, Sofía

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590006-Matemáticas

N

S

S

590016

27

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33317098B

Pacio Fraiz, María del Carmen

27066-Viveiro

27013648-IES Vilar Ponte

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

76721800X

Fidalgo Fernández, Laura

15059-Ordes

15027782-IES Nº 1

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

53119551Q

Otero Camaño, Xian

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590006-Matemáticas

N

S

S

590019

27

Funcionario en prácticas

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

34888688B

Pedredo Arias, Marcelino

27031-Monforte de Lemos

27007247-IES Francisco Daviña Rey

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

47352285T

Dorrego López, Eduardo

15030-A Coruña

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590006-Matemáticas

N

N

S

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33296258D

Del Campo Feijoo, Álvaro

27028-Lugo

27015773-IES Muralla Romana

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

36147594N

Rodríguez Amil, David

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32697112J

Pérez Calvo, Ana María

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590006-Matemáticas

N

N

S

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76747404S

Pivida Vázquez, Marta

32069-Ribadavia

32015475-IES O Ribeiro

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

35473831B

García Rodríguez, Rebeca

36061-Vilanova de Arousa

36019414-IES A Basella

590006-Matemáticas

N

S

S

590009|

590019

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44076853K

González García, Alicia

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76872730Z

Picáns Villar, Matilde

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44819689A

Rodríguez Taboada, Marta

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590006-Matemáticas

N

N

S

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76722180E

Cid Álvarez, Juan Manuel

32063-A Pobra de Trives

32015876-IES Xermán Ancochea Quevedo

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44480749Z

Carrasco Rodríguez, Gonzalo

36035-Nigrán

36015184-IES Escolas Proval

590006-Matemáticas

N

N

S

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33993997C

Lorenzo González, María del Mar

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44451418P

Fírvida Martínez, Ana Isabel

36042-Ponteareas

36024781-IES do Barral

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76823178G

Villar Cendón, Manuel

36058-Vilaboa

36013588-CPI do Toural

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32674192R

López Pérez, Eva María

15036-Ferrol

15021470-IES Canido

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32769204T

Ures Andrade, Manuela

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76826411V

González Suárez, María

36058-Vilaboa

36013588-CPI do Toural

590006-Matemáticas

N

N

S

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34961874B

Novoa Villamarín, Carlos

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44843398E

Seoane Bascoy, Javier

15058-Oleiros

15026121-IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34894407A

Veciño Abelenda, Silvia

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

18023726Y

Rodríguez Higuero, Miguel

36053-Soutomaior

36009172-CPI Manuel Padín Truiteiro

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33337543D

Villar Cabanas, Vanesa

15076-San Sadurniño

15014957-CPI de San Sadurniño

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

77411261T

Acuña Pérez, Lucía

15088-Val do Dubra

15018203-CPI de Bembibre

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44805209J

Castellano Méndez, María

15084-Tordoia

15021317-CPI Pecalama

590006-Matemáticas

N

S

S

590007

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

46896517T

Rama Sánchez, Natividad

15031-Culleredo

15032935-IES Rego de Trabe

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34888886W

Teijeiro Chantada, Fernando

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32683012N

Ramírez Rodríguez, Samuel

15036-Ferrol

15006742-IES Concepción Arenal

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32680875Z

Crespo Esteban, Raquel

15036-Ferrol

15006730-IES Sofía Casanova

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44825523H

Toubes Fernández, María José

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590006-Matemáticas

N

S

S

590019

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76415534N

Ledo Calvo, Jesús

15070-As Pontes de García Rodríguez

15025694-IES Moncho Valcarce

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44476193N

Ogando Morales, Susana

36053-Soutomaior

36009172-CPI Manuel Padín Truiteiro

590006-Matemáticas

N

S

S

590008

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33295418C

Sexto Alende, María Pilar

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590006-Matemáticas

N

S

S

590107

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76870509R

Fresco Touceda, Eva María

36008-Cangas

36018501-IES Monte Carrasco

590006-Matemáticas

N

N

S

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

52936935C

Brea Mato, María

27902-Burela

27013934-IES Perdouro

590006-Matemáticas

N

N

S

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76747799L

Vázquez Vázquez, Eva

32026-Coles

32004118-CPI Antonio Faílde

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76870629Y

Padín Fernández, Inés

36029-Moaña

36018999-IES As Barxas

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

10591779A

Díaz Fernández, María Nieves

15060-Oroso

15027964-IES de Oroso

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76722537B

Martínez Guntín, Marcos

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590006-Matemáticas

N

N

S

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76622302X

Espín Arias, Pablo

27028-Lugo

27016704-IES Leiras Pulpeiro

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

79312185C

Pereira Silveira, Carina

15043-Malpica de Bergantiños

15008301-IES Urbano Lugrís

590006-Matemáticas

N

N

S

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34263262R

Dios Blanco, Yolanda

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590006-Matemáticas

N

N

S

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33550787C

Edrosa Anllo, Lucía

27028-Lugo

27016455-IES Sanxillao

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

52458127A

Chouza Ferreiro, Francisco Javier

36044-Pontecesures

36007621-CPI de Pontecesures

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

36122537W

Durán Herrera, Cristina

36057-Vigo

36019050-IES de Beade

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44807466Q

Otero Pombo, Nieves

15060-Oroso

15027964-IES de Oroso

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

79318370H

Méndez Pérez, María Beatriz

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590006-Matemáticas

N

S

S

590061

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

09419971E

Acebal Suárez, Ivette

36051-Sanxenxo

36020349-IES de Sanxenxo

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

36102396D

Mosquera Macías, Mirian

15056-Negreira

15026391-IES Xulián Magariños

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32763970X

Armesto Ramón, Diego Félix

15009-Betanzos

15001136-IES Francisco Aguiar

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34637098H

Vidal Cortes, María

15030-A Coruña

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590006-Matemáticas

N

N

S

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34993201N

González Vázquez, Rocío

32019-O Carballiño

32003001-IES Nº 1

590006-Matemáticas

N

S

S

590019

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

47378948Y

Fernández López, Tamara

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34270866S

Díaz Díaz, María

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33318841Y

Calaza Cabanas, Manuel

36010-Catoira

36001252-CPI do Progreso

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32663091D

García García, Rosa María

15069-Pontedeume

15025682-IES Fraga do Eume

590006-Matemáticas

N

S

S

590007

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

45848761D

García Fernández, Belén

36052-Silleda

36020350-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34637894D

García Alonso, Rocío Victoria

15030-A Coruña

15005245-IES Monelos

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44483713B

Fernández Villar, Gutier

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

51081373Y

Bartual Moreno, Carlos

15019-Carballo

15027307-IES Isidro Parga Pondal

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

35316458G

Sieiro Bugallo, Manuel

36038-Pontevedra

36018677-IES Luís Seoane

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

35562313N

Rodríguez Casal, Noelia

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76720502T

Novoa Rodríguez, Sergio

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33346942R

Rábade Álvarez, Alba

15062-Outes

15027976-IES Poeta Añón

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33538723P

Vizcaíno Gómez, Elena

15030-A Coruña

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

52935178B

Ayaso Enríquez, Sara María

15073-Ribeira

15027711-IES Leliadoura

590006-Matemáticas

N

N

S

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34260901D

González Freire, María Isabel

27057-Sarria

27012048-IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

78800602A

Iglesias Varela, Adolfo Francisco

36038-Pontevedra

36006419-IES Montecelo

590006-Matemáticas

N

N

S

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33332593G

Taboada Canda, Begoña

27028-Lugo

27016704-IES Leiras Pulpeiro

590006-Matemáticas

N

N

S

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33342394F

Ledo Vázquez, Sonia

27028-Lugo

27015773-IES Muralla Romana

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

34878129D

Figueroa Sestelo, Rubén

36049-Salceda de Caselas

36024628-IES Pedras Rubias

590006-Matemáticas

N

N

S

32

Funcionario en prácticas

Ordinaria

32842107Q

Bermúdez Suárez, Isabel

32034-A Gudiña

32005305-CPI Laureano Prieto

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76577833T

Fernández Ferreiro, Bernabé

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590006-Matemáticas

N

S

S

590009

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

32800490Y

Varela Pallas, Azucena

15023-Cee

15003212-IES Agra de Raíces

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

77421589R

Castaño Garrido, Francisco Manuel

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

36123365W

Janeiro Torres, Enma

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590006-Matemáticas

N

S

S

590001|

590019

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44079661T

Osorio Arán, Silvia

36026-Marín

36004551-IES Illa de Tambo

590006-Matemáticas

N

S

S

590001|

590061

32

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76721578H

Blanco Rodríguez, Lucía

32019-O Carballiño

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44813757M

Suárez Rey, Mónica

15011-Boiro

15027851-IES Plurilingüe A Cachada

590006-Matemáticas

N

S

S

590019

27

Funcionario en prácticas

Ordinaria

33344201C

Astariz Núñez, Sharay

27010-Castro de Rei

27015891-IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

35470725X

Piñeiro Rodríguez, Alberto

36057-Vigo

36019426-IES Coruxo

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76866096G

González Guillán, Divina Elena

36022-O Grove

36019232-IES Monte da Vila

590006-Matemáticas

N

N

S

27

Funcionario en prácticas

Ordinaria

33299473G

Rodríguez Varela, Pedro Luis

27018-A Fonsagrada

27014811-IES Plurilingüe Fontem Albei

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

33289559A

Pintos Testa, María Ermitas

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590006-Matemáticas

N

S

S

590016

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44830332C

Parente Morales, Guadalupe

15072-Rianxo

15026807-IES Félix Muriel

590006-Matemáticas

N

S

S

590007

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

34629427Y

García Rodríguez, Elena

36043-Ponte Caldelas

36020313-IES de Ponte Caldelas

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

36067056C

Vázquez Pérez, Jaime

36057-Vigo

36011580-IES San Tomé de Freixeiro

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44076808E

Domínguez Afonso, Mónica

36043-Ponte Caldelas

36020313-IES de Ponte Caldelas

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

36123159A

Villaverde López, Rebeca

15062-Outes

15027976-IES Poeta Añón

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76369485D

Fariña Pérez, Javier Manuel

36056-Valga

36020362-IES de Valga

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76906228R

Rodríguez Amoedo, Carlos

15005-Arteixo

15023314-IES de Sabón

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

33348853A

Folgueira Pérez, Iván

15042-Lousame

15008039-CPI Plurilingüe Cernadas de Castro

590006-Matemáticas

N

N

S

32

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44474247K

Nieto González, Ana María

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

32661595P

Corral Salgado, María Sandra

15054-Narón

15025268-IES As Telleiras

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

32665651Q

Sande Suárez, Cristina

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

36130848X

Vaquero Cervino, Carlos

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

32818058W

Ferreira Ramilo, Dolores

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

35451055M

Silva Fente, Fernando

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

33538235A

Baamonde Bouso, María Teresa

36057-Vigo

36011580-IES San Tomé de Freixeiro

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

52939743E

Beiro Brión, José Manuel

15067-A Pobra do Caramiñal

15025530-IES da Pobra do Caramiñal

590006-Matemáticas

N

N

S

27

Funcionario en prácticas

Ordinaria

77597274N

Geada Fernández, Alicia

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590006-Matemáticas

N

N

S

27

Funcionario en prácticas

Ordinaria

33537244R

Fernández Castiñeira, Miguel

27057-Sarria

27012036-IES Gregorio Fernández

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

34992803M

Domínguez Arrieta, Ander

36045-Redondela

36007734-IES Mendiño

590006-Matemáticas

N

N

S

32

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76725904C

Villarino Barja, José Luis

32086-Viana do Bolo

32016777-IES Carlos Casares

590006-Matemáticas

N

S

S

590007

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

34975258D

Álvarez Cozar, Ulpiano

36060-Vilagarcía de Arousa

36013771-IES Fermín Bouza Brey

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

71163070N

Rodríguez Vicente, David

36057-Vigo

36018173-IES de Teis

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44486856A

Fernández Sampayo, Noemi

36021-Gondomar

36019220-IES Auga da Laxe

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

32809336C

Máquez Villamarín, Beatriz

15075-Sada

15026029-IES Isaac Díaz Pardo

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

34986267R

Nogueiras Fernández, Marina

36042-Ponteareas

36024781-IES do Barral

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44839536R

López Igrexas, Macías

15071-Porto do Son

15027691-IES de Porto do Son

590006-Matemáticas

N

N

S

27

Funcionario en prácticas

Ordinaria

33548890D

Veiga Losada, Francisco José

27901-Baralla

27007958-CPI Luís Díaz Moreno

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

78738878B

Rodríguez Barreiro, Eva

15005-Arteixo

15023314-IES de Sabón

590006-Matemáticas

N

S

S

590009

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

32658106S

González Carrodeguas, María Montserrat

15036-Ferrol

15006742-IES Concepción Arenal

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

36137713K

Costas Rodríguez, Silvia

36057-Vigo

36019050-IES de Beade

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

45849430B

Lema Casal, Adrián

36052-Silleda

36020350-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

590006-Matemáticas

N

N

S

32

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44499805A

Pérez Prieto, Ana Raquel

32009-O Barco de Valdeorras

32001725-IES Lauro Olmo

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

47366306Z

Muñoz Carril, Patricia

15030-A Coruña

15025611-IES Monte das Moas

590006-Matemáticas

N

S

S

590019

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

47377793R

Santos Suárez, Sandra

15019-Carballo

15027307-IES Isidro Parga Pondal

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

35561416N

Vicente Urbano, María Isabel

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

33558386Y

Chavarría Teijeiro, Marcos

15046-Melide

15008817-IES de Melide

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44828926V

Martínez Amenedo, Alba María

36051-Sanxenxo

36020349-IES de Sanxenxo

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

45846714D

Caeiro Sánchez, Rosa

36024-Lalín

36004137-IES Ramón Mª Aller Ulloa

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

32691554K

Lourenzo Varela, Vítor

36038-Pontevedra

36006419-IES Montecelo

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

33560644X

López Lamas, Lucía

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590006-Matemáticas

N

N

S

32

Funcionario en prácticas

Ordinaria

33554441V

Mazaira Vázquez, Lucía

32045-Maside

32006929-CPI Terras de Maside

590006-Matemáticas

N

N

S

32

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44472170Z

Ogando Conde, Noemi

32054-Ourense

32016273-IES Xesús Ferro Couselo

590006-Matemáticas

N

N

S

32

Substituto

Comisión de servizo por concelleiro

76727133F

Mosquera González, Julio

32054-Ourense

32008902-CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 3

33301863W

Raviña López, Iolanda

36060-Vilagarcía de Arousa

36013771-IES Fermín Bouza Brey

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 3

33337300L

Casal López, Roberto

36038-Pontevedra

36006730-IES Frei Martín Sarmiento

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 3

34898431W

Pombo Pose, Carmen María

15068-Ponteceso

15026406-IES Eduardo Pondal

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

34897295Q

Oreiro Rey, María del Rocío

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590006-Matemáticas

N

S

S

590019

32

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

53172444D

Martínez Fernández, Yolanda

32054-Ourense

32016273-IES Xesús Ferro Couselo

590006-Matemáticas

N

N

S

27

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

33336674Z

Serén López, Óscar

27028-Lugo

27006553-IES Xoán Montes

590006-Matemáticas

N

S

S

590009|

590019

27

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

77597495A

Canoura Martínez, Rosario

27025-Xove

27016625-IES Illa de Sarón

590006-Matemáticas

N

S

S

590009

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

76418320S

Loureiro Loureiro, Ana Mary

15022-Cedeira

15026376-IES Punta Candieira

590006-Matemáticas

N

N

S

27

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

76620838H

Vázquez Vázquez, Luis Ángel

27016-Chantada

27003151-IES Lama das Quendas

590006-Matemáticas

N

S

S

590009

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

78796121F

Freiría Fernández, Rosa María

36005-Caldas de Reis

36000405-CPI Alfonso VII

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

36156835F

Ferradas Costa, Susana

36029-Moaña

36004745-IES Plurilingüe A Paralaia

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

32698090W

Martín Romalde, Raquel

15073-Ribeira

15014568-IES Nº 1

590006-Matemáticas

N

S

S

590061

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

78798036J

López Quintela, Cruz

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

46898204P

De la Iglesia González, Javier

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

79324670Q

Moar Costoya, Sandra

15047-Mesía

15020854-CPI de Xanceda

590006-Matemáticas

N

N

S

32

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

32676375E

Tomé Fernández, Laura

32086-Viana do Bolo

32016777-IES Carlos Casares

590006-Matemáticas

N

S

S

590007

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

33298773V

Rey Souto, Breogán

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

33287650A

Carballo Rey, José Alfredo

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

11850958R

Lozano Soneira, María Rosa

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

76414237A

Fojo Lage, María Yolanda

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

76716344M

Blanco Fernández, Luisa

15024-Cerceda

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Interino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

52459918T

Fontaíña Pérez, María Uxía

15031-Culleredo

15032935-IES Rego de Trabe

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33313931H

Fraga Fompedriña, María José

36052-Silleda

36020350-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

35457878C

Torres Escalante, Silvia

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

44450870N

Casero Piteira, Rosa María

36042-Ponteareas

36014520-IES Pedra da Auga

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

44086558C

Diz Morales, Marta María

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

76870083N

Núñez Reboredo, María Diana

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

77005371Z

Estévez Carrera, Inés

36039-O Porriño

36019529-IES Ribeira do Louro

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

79313218H

Viqueira Pampín, Ana

15031-Culleredo

15032935-IES Rego de Trabe

590006-Matemáticas

N

N

S

27

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33342676J

Alvariño Díaz, Lucía

27066-Viveiro

27013648-IES Vilar Ponte

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33327288N

Da Cunha López, María Cintia

15046-Melide

15008817-IES de Melide

590006-Matemáticas

N

S

S

590061

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33993090X

López del Río, María Aurora

15033-Dodro

15023399-CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón

590006-Matemáticas

N

S

S

590007|

590061

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

76871155A

Collazo Míguez, Margarita

36028-Meis

36004708-CPI de Mosteiro-Meis

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

44836704K

Ferro Carrillo, Ana

15024-Cerceda

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

590006-Matemáticas

N

S

S

590019|

590061

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

35463016Y

Castro Dios, Nélida

36006-Cambados

36000481-IES Ramón Cabanillas

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

32676012G

Montenegro Prado, Irene

15054-Narón

15025268-IES As Telleiras

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

53160996S

Otero Ponte, María

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590006-Matemáticas

N

S

S

590061

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

36075114M

Varela Fernández, Rosa María

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

44089986K

Arca Magariños, Silvia

36046-Ribadumia

36007813-CPI Julia Becerra Malvar

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

34898133A

Martínez Guerrero, Juan Ignacio

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590006-Matemáticas

N

S

S

590009

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

32693191W

Veiga Fernández, Raúl

15069-Pontedeume

15020556-IES Breamo

590006-Matemáticas

N

S

S

590007|

590009

32

Interino

Ordinaria

07841986K

Rodríguez Sánchez, José Carlos

32072-A Rúa

32016637-IES Cosme López Rodríguez

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Interino

Ordinaria

35286748X

Pena Framiñán, Manuel

36056-Valga

36020362-IES de Valga

590006-Matemáticas

N

S

S

590019

36

Interino

Ordinaria

76804481Y

Pena Hevia, María Marta

36027-Meaño

36020301-IES de Meaño

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Interino

Ordinaria

32651823B

Saavedra González, José Manuel

36057-Vigo

36011579-IES A Guía

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Interino

Ordinaria

33268786E

Sorribas Chaves, María del Rosario

36010-Catoira

36001252-CPI do Progreso

590006-Matemáticas

N

S

S

590019

27

Interino

Ordinaria

34255888X

Novo Presa, Carlos Felipe

27032-Monterroso

27016248-IES de Monterroso

590006-Matemáticas

N

S

S

590019

15

Interino

Ordinaria

32655366N

Saavedra López, Jacinto Antonio

15030-A Coruña

15005233-IES Agra do Orzán

590006-Matemáticas

N

S

S

590007

36

Interino

Ordinaria

33278435B

Paradela Aradas, María José

36057-Vigo

36019050-IES de Beade

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Interino

Ordinaria

32776730M

Mosquera Longueira, Xosé Antón

15011-Boiro

15023338-IES Praia Barraña

590006-Matemáticas

N

S

S

590007

15

Interino

Ordinaria

78784969X

Martínez Busto, Elisa

15020-Carnota

15027885-IES Lamas de Castelo

590006-Matemáticas

N

S

S

590019

36

Interino

Ordinaria

33287897C

Suárez Fernández, Jorge

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Interino

Ordinaria

78787346H

Fernández Regueiro, María Jesús

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Interino

Ordinaria

52458363D

Rodríguez Sampedro, Paula

15009-Betanzos

15001148-IES As Mariñas

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Interino

Ordinaria

76715689V

Fernández Pinal, Alicia

36042-Ponteareas

36024781-IES do Barral

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Interino

Ordinaria

33288177R

Gándara Pastrana, Manuel

36901-A Illa de Arousa

36020283-IES da Illa de Arousa

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Interino

Ordinaria

79310291N

Pérez Cambón, María Alicia

15016-Camariñas

15027861-IES Plurilingüe Pedra da Aguia

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Interino

Ordinaria

32658369W

Fraga Sánchez, Olga

15048-Miño

15009071-CPI Castro Baxoi

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Interino

Ordinaria

36080005C

Vieites González, María del Pilar

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Interino

Ordinaria

33263779Y

Mirás Castelao, Gonzalo

15010-Boimorto

15001239-CPI Armando Cotarelo Valledor

590006-Matemáticas

N

S

S

590009

27

Interino

Ordinaria

33316887F

Grande Núñez, José Antonio

27031-Monforte de Lemos

27015311-IES A Pinguela

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Interino

Ordinaria

32788091G

Naya Veiga, Jorge Manuel

15008-Bergondo

15001070-CPI de Cruz do Sar

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Interino

Ordinaria

36115097Z

Iglesias Fernández, Avelino Alejandro

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Interino

Ordinaria

33281290Z

López Fontán, Andrés

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590006-Matemáticas

N

N

S

27

Substituto

Ordinaria

33322730P

Pena Ferreiro, María Cristina

27057-Sarria

27012036-IES Gregorio Fernández

590006-Matemáticas

N

S

S

590007|

590008

36

Substituto

Ordinaria

35472647T

Cespón Moledo, Rocío

36901-A Illa de Arousa

36020283-IES da Illa de Arousa

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Substituto

Ordinaria

47352079R

Lestón París, Vanesa

15023-Cee

15003224-IES Fernando Blanco

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

33291333Y

Fernández López, Silvia

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

36131427Z

Camiña Codesido, Sandra Yolanda

36050-Salvaterra de Miño

36020337-IES de Salvaterra de Miño

590006-Matemáticas

N

S

S

590007|

590008

36

Substituto

Ordinaria

32669937R

Arias Arnoso, Esperanza

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590006-Matemáticas

N

N

S

27

Substituto

Ordinaria

44082411J

Gómez Fernández, María Dolores

27051-Ribadeo

27020902-IES de Ribadeo Dionisio Gamallo

590006-Matemáticas

N

S

S

590061

36

Substituto

Ordinaria

76867150T

Magariños Seijo, Carlos

36028-Meis

36004708-CPI de Mosteiro-Meis

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

35464294L

Castro Piñeiro, Pilar

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

33995607C

Ferreira López, Mario

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

36126911Y

Del Cuvillo Nuchera, Pablo Luis

36039-O Porriño

36007011-IES Pino Manso

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

78786370P

Otero Sánchez, María

36060-Vilagarcía de Arousa

36018380-IES Miguel Ángel González Estévez

590006-Matemáticas

N

S

S

590009|

590019

27

Substituto

Ordinaria

33304910J

Díaz Rodríguez, María Oliva

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590006-Matemáticas

N

S

S

590007|

590019

15

Substituto

Ordinaria

32816103W

Deive Gómez, María José

15030-A Coruña

15005269-IES Urbano Lugrís

590006-Matemáticas

N

S

S

590008

36

Substituto

Ordinaria

76994508F

Gamallo Rodríguez, María Cruz

36033-Mos

36020131-IES de Mos

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

44461901A

Villar Bravo, María

36042-Ponteareas

36014520-IES Pedra da Auga

590006-Matemáticas

N

N

S

27

Substituto

Ordinaria

32612412E

Villarnovo Rivas, Juana Dolores

27031-Monforte de Lemos

27015311-IES A Pinguela

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

33297872J

Rey Fernández, María Teresa

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590006-Matemáticas

N

N

S

32

Substituto

Ordinaria

34266216B

Nogueira Marcos, Ana Lucía

32009-O Barco de Valdeorras

32001725-IES Lauro Olmo

590006-Matemáticas

N

S

S

590008

36

Substituto

Ordinaria

76970169W

Fernández Silva, Daniel

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

76869146H

Pena Barros, Rosa María

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590006-Matemáticas

N

S

S

590007

15

Substituto

Ordinaria

34891480C

Lamas Mosquera, Sonia

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590006-Matemáticas

N

S

S

590019

36

Substituto

Ordinaria

44470631Q

Tombo Nespereira, Jorge

36034-As Neves

36019402-IES Pazo da Mercé

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Substituto

Ordinaria

44821007X

Noya Conde, José Manuel

15009-Betanzos

15001136-IES Francisco Aguiar

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

44815786X

Nieto Diz, Fernando

36005-Caldas de Reis

36000405-CPI Alfonso VII

590006-Matemáticas

N

S

S

590019

36

Substituto

Ordinaria

52456807V

Martínez Silva, Isabel María

36005-Caldas de Reis

36000405-CPI Alfonso VII

590006-Matemáticas

N

S

S

590016

36

Substituto

Ordinaria

36112905F

Rey Fernández, María Jesús

36057-Vigo

36019426-IES Coruxo

590006-Matemáticas

N

S

S

590019

36

Substituto

Ordinaria

34267882K

López Ratón, Mónica

36030-Mondariz

36004927-CPI de Mondariz

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

36087241B

Lodeiro Sobrino, Natalia

36057-Vigo

36020374-IES Valadares

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

36064253T

Álvarez Faro, Ángel

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590006-Matemáticas

N

N

S

32

Substituto

Ordinaria

34263346Q

López Pérez, María Ángeles

32072-A Rúa

32016637-IES Cosme López Rodríguez

590006-Matemáticas

N

N

S

32

Substituto

Ordinaria

44480185W

López Gómez, Juan

32056-Padrenda

32015177-CPI de Padrenda-Crespos

590006-Matemáticas

N

S

S

590019

36

Substituto

Ordinaria

36091752Z

Comesaña Paz, Silvia

36057-Vigo

36020374-IES Valadares

590006-Matemáticas

N

S

S

590008|

590061

36

Substituto

Ordinaria

52931928G

Muñiz Muñiz, Inés

36005-Caldas de Reis

36016127-IES Plurilingüe Aquis Celenis

590006-Matemáticas

N

S

S

590007

36

Substituto

Ordinaria

35557175A

Alonso Alonso, María Olga

36055-Tui

36014544-IES Indalecio Pérez Tizón

590006-Matemáticas

N

S

S

590008

36

Substituto

Ordinaria

36114871H

Lago Crespo, Rosa María

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Substituto

Ordinaria

44445720Z

Sousa Vieira, Rosa María

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590006-Matemáticas

N

S

S

590007|

590061

32

Substituto

Ordinaria

33334635E

Fernández Sanmartín, Iván Alejandro

32085-Verín

32013582-IES García-Barbón

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

76998112T

Carrera Rodríguez, Sandra

36061-Vilanova de Arousa

36019414-IES A Basella

590006-Matemáticas

N

S

S

590007

27

Substituto

Ordinaria

76573328A

Castedo Dorado, María del Carmen

27029-Meira

27016303-IES Pedregal de Irimia

590006-Matemáticas

N

S

S

590007|

590008

27

Substituto

Ordinaria

33335334P

Piñeiro Rodríguez, Concepción

27031-Monforte de Lemos

27007259-IES Río Cabe

590006-Matemáticas

N

S

S

590007

32

Substituto

Ordinaria

44459586B

Vázquez Fidalgo, Purificación

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590006-Matemáticas

N

S

S

590019

36

Substituto

Ordinaria

76824517D

Alfaya Rivera, Yolanda

36006-Cambados

36000481-IES Ramón Cabanillas

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Substituto

Ordinaria

32655007K

Polo Carreiras, Ana Isabel

15035-Fene

15032081-IES de Fene

590006-Matemáticas

N

S

S

590009

15

Substituto

Ordinaria

76579171G

Dopico Cuba, Marta

15050-Monfero

15009241-CPI Plurilingüe Virxe da Cela

590006-Matemáticas

N

S

S

590061

32

Substituto

Ordinaria

44459004G

Seoane Gómez, Lucía

32085-Verín

32013612-IES Xesús Taboada Chivite

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Substituto

Ordinaria

33337575H

Freijo Fernández, Diego

15009-Betanzos

15001136-IES Francisco Aguiar

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

44815561S

Suárez Pereiro, Felipe

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590006-Matemáticas

N

S

S

590019|

590061

36

Substituto

Ordinaria

45429428N

Villameá Hernández, María Carmen

36026-Marín

36015159-IES Chan do Monte

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

44447383K

Carnero Gil, Rocío

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Substituto

Ordinaria

33861940Y

Cao López, Margarita

15030-A Coruña

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

590006-Matemáticas

N

S

S

590019

36

Substituto

Ordinaria

52483019D

Miguélez García, María del Mar

36032-Moraña

36005142-CPI Santa Lucía

590006-Matemáticas

N

S

S

590019|

590061

36

Substituto

Ordinaria

44457531A

Rodríguez García, Javier

36039-O Porriño

36007011-IES Pino Manso

590006-Matemáticas

N

S

S

590009|

590019

32

Substituto

Ordinaria

76812845K

Docasar Areán, Miguel Ángel

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

590006-Matemáticas

N

S

S

590061

36

Substituto

Ordinaria

52472359K

Martínez Puga, María Nieves

36006-Cambados

36000481-IES Ramón Cabanillas

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

76827595M

Rodríguez Reboredo, Raquel

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590006-Matemáticas

N

N

S

32

Substituto

Ordinaria

33268494Y

Varela Fernández, Rosario

32017-Carballeda de Valdeorras

32002781-CPI Tomás Terrón Mendaña

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

44090542W

Cuñarro Jácome, Cristina

36003-Baiona

36019657-IES Primeiro de Marzo

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

76720828G

Lorenzo Fernández, María José

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

44445408R

Augusto Rúa, Patricia

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Substituto

Ordinaria

78788302P

Santiago Hermida, Rebeca Inés

15023-Cee

15003224-IES Fernando Blanco

590006-Matemáticas

N

N

S

32

Substituto

Ordinaria

76928555H

Taboada Costas, Isabel

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590006-Matemáticas

N

S

S

590061

36

Substituto

Ordinaria

36110504K

Arias Conde, Yolanda

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Substituto

Ordinaria

32690879J

Cordido Somoza, Iván

15901-Cariño

15021755-IES Cabo Ortegal

590006-Matemáticas

N

S

S

590007

15

Substituto

Ordinaria

33277187M

Jallas Souto, Florinda

15037-Fisterra

15027915-IES Fin do Camiño

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

45074187Y

Bonanad Calviño, Francisco Javier

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590006-Matemáticas

N

S

S

590007|

590061

36

Substituto

Ordinaria

35323293P

Garrido Fraguas, Dolores

36026-Marín

36015159-IES Chan do Monte

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

45846143J

Sánchez Álvarez, Natalia

36029-Moaña

36004745-IES Plurilingüe A Paralaia

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

34871954K

Álvarez Estévez, María Teresa

36039-O Porriño

36019529-IES Ribeira do Louro

590006-Matemáticas

N

S

S

590005

36

Substituto

Ordinaria

44823910S

De Esteban Bassave, Brais

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Substituto

Ordinaria

32782500W

Martínez Rodríguez, María Victoria

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590006-Matemáticas

N

S

S

590009

36

Substituto

Ordinaria

44819840Q

Nimo Lestón, Manuel

36029-Moaña

36018999-IES As Barxas

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Substituto

Ordinaria

36102120D

Álvarez Vázquez, Gonzalo

15019-Carballo

15002581-IES Alfredo Brañas

590006-Matemáticas

N

S

S

590019

15

Substituto

Ordinaria

32691834W

Pérez Veiga, José Manuel

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590006-Matemáticas

N

N

S

27

Substituto

Ordinaria

32687226V

Cal Rodríguez, Álvaro

27017-Folgoso do Courel

27003655-CPI Poeta Uxío Novoneira

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Substituto

Ordinaria

44091027G

Alonso Taboada, Rocío

15030-A Coruña

15005269-IES Urbano Lugrís

590006-Matemáticas

N

S

S

590008

36

Substituto

Ordinaria

35321051C

Canay Otero, María Ana

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

47360027Z

Pérez Ramírez, Rocío

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590006-Matemáticas

N

N

S

27

Substituto

Ordinaria

33550388N

Rodríguez Pereira, Laura

27902-Burela

27013958-IES Monte Castelo

590006-Matemáticas

N

S

S

590019

36

Substituto

Ordinaria

52471363Z

Domínguez Puente, Ana María

36045-Redondela

36007734-IES Mendiño

590006-Matemáticas

N

N

S

32

Substituto

Ordinaria

34264630N

Vázquez López, Luis

32001-Allariz

32016339-IES de Allariz

590006-Matemáticas

N

S

S

590009|

590019

15

Substituto

Ordinaria

33285229C

García-Rodeja Gayoso, Juan

15016-Camariñas

15027861-IES Plurilingüe Pedra da Aguia

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

34977289Q

Miranda Quintas, Lisardo

36057-Vigo

36018173-IES de Teis

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

76812144X

Bastón Martínez, Eva María

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

44474769Z

Doval González, Susana

36057-Vigo

36018173-IES de Teis

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Substituto

Ordinaria

76411931C

Lorenzo Díaz, Teresita

15016-Camariñas

15027861-IES Plurilingüe Pedra da Aguia

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

36106957Q

Cidanes Domínguez, Sonia

36057-Vigo

36017430-IES Ricardo Mella

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

76870082B

Núñez Reboredo, Nuria

36026-Marín

36020295-IES Mestre Landín

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Substituto

Ordinaria

33995263K

López Allegue, María Carmen

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590006-Matemáticas

N

S

S

590009|

590019

36

Substituto

Ordinaria

53172015V

Santorio Moscoso, Diego

36035-Nigrán

36015184-IES Escolas Proval

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

36096071D

Villanueva González, Nuria María

36035-Nigrán

36005865-CPI de Panxón

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

44452349L

Noguerol Villamarín, Marta

36057-Vigo

36018461-IES República Oriental do Uruguai

590006-Matemáticas

N

S

S

590061

36

Substituto

Ordinaria

52975161C

Cáceres Gil, Fernando

36061-Vilanova de Arousa

36019414-IES A Basella

590006-Matemáticas

N

S

S

590009|

590019

36

Substituto

Ordinaria

36158868Q

Sampayo Rial, Óscar

36045-Redondela

36020325-IES Illa de San Simón

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

77412431C

Conles Armesto, Javier

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

32822411P

Díaz Sánchez, Mercedes

36048-O Rosal

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

33549458W

Núñez Arias, Luis

36023-A Guarda

36019244-IES A Sangriña

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Substituto

Ordinaria

33545354S

Gómez Queipo, Sandra

15061-Ortigueira

15020544-IES de Ortigueira

590006-Matemáticas

N

S

S

590007

36

Substituto

Ordinaria

53165432N

Romero Pernas, Alicia

36008-Cangas

36000922-IES María Soliño

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

35571371P

Álvarez Rodríguez, Pacífica Rocío

36021-Gondomar

36020261-IES Plurilingüe Terra de Turonio

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

53173866M

González Díaz, Tania María

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590006-Matemáticas

N

S

S

590019

36

Substituto

Ordinaria

77409010A

Giménez Insua, Ana

36021-Gondomar

36020261-IES Plurilingüe Terra de Turonio

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

52935681P

Ramos Pérez, Francisco Javier

36057-Vigo

36019426-IES Coruxo

590006-Matemáticas

N

S

S

590009

36

Substituto

Ordinaria

76907637F

Graña Rodríguez, Ana Belén

36025-A Lama

36024720-EPAPU Nelson Mandela

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

76931237D

Aller Pazos, Eva María

36026-Marín

36020295-IES Mestre Landín

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

35486044B

Caeiro García, Cristina

36029-Moaña

36018999-IES As Barxas

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

44466431W

Varela Silvalde, Olalla

36035-Nigrán

36015184-IES Escolas Proval

590006-Matemáticas

N

N

S

27

Substituto

Ordinaria

34898794C

Arias Arnejo, Enrique Salvador

27051-Ribadeo

27020902-IES de Ribadeo Dionisio Gamallo

590006-Matemáticas

S

N

S

27020793

36

Substituto

Ordinaria

44461114K

Hernández Abellás, José Ignacio

36035-Nigrán

36014428-IES Val Miñor

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

52934023Y

Collazo Mosquera, Cintia

36048-O Rosal

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

76366269J

Bermúdez Blanco, María del Carmen

36048-O Rosal

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Substituto

Ordinaria

76417178T

Bouza Pico, Raquel

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590006-Matemáticas

N

S

S

590019

15

Substituto

Ordinaria

44824137N

Castrillón Cimadevila, Víctor

15066-O Pino

15019347-CPI Camiño de Santiago

590006-Matemáticas

N

S

S

590011

36

Substituto

Ordinaria

44458814K

Díaz Calviño, Montserrat

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590006-Matemáticas

N

S

S

590001|

590016

15

Substituto

Ordinaria

33539205F

Díaz Fernández, José Luis

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590006-Matemáticas

N

S

S

590008|

590019

36

Substituto

Ordinaria

44453616K

Fernández Ferreiro, Paula

36034-As Neves

36019402-IES Pazo da Mercé

590006-Matemáticas

N

S

S

590007

15

Substituto

Ordinaria

76417075N

Hermida Pérez, María Dolores

15052-Muxía

15027927-IES Ramón Caamaño

590006-Matemáticas

N

S

S

590019

15

Substituto

Ordinaria

78788794V

Iglesias Suárez, Isabel

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590006-Matemáticas

N

S

S

590019

36

Substituto

Ordinaria

36145387J

Lago Núñez, Águeda

36045-Redondela

36016656-IES Pedro Floriani

590006-Matemáticas

N

S

S

590019

15

Substituto

Ordinaria

32678851Z

López Funcasta, Antía

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Substituto

Ordinaria

35301046W

Ramos Limeres, Germán

15068-Ponteceso

15026406-IES Eduardo Pondal

590006-Matemáticas

N

S

S

590011

36

Substituto

Ordinaria

33338875F

Rocha Pena, Pablo

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590006-Matemáticas

N

S

S

590009

36

Substituto

Ordinaria

35484998T

Trigo Carro, María

36005-Caldas de Reis

36016127-IES Plurilingüe Aquis Celenis

590006-Matemáticas

N

S

S

590016

36

Substituto

Ordinaria

35458757W

Vázquez Gens, Felipe

36008-Cangas

36000922-IES María Soliño

590006-Matemáticas

N

S

S

590007|

590061

36

Substituto

Ordinaria

33542097R

Arias Rodríguez, Xosé Antonio

36029-Moaña

36004745-IES Plurilingüe A Paralaia

590006-Matemáticas

N

S

S

590008

15

Substituto

Ordinaria

33548010A

Roca Cancelo, Adrián

15068-Ponteceso

15026406-IES Eduardo Pondal

590006-Matemáticas

N

S

S

590011

36

Substituto

Ordinaria

36112819J

Miranda Blanco, María Patricia

36035-Nigrán

36014428-IES Val Miñor

590006-Matemáticas

N

S

S

590019

36

Substituto

Ordinaria

77011563L

Vila Iglesias, Ana Mariña

36037-Pazos de Borbén

36006079-CPI Curros Enríquez

590006-Matemáticas

N

S

S

590019

36

Substituto

Ordinaria

76817022N

Sánchez López, Ana María

36045-Redondela

36016656-IES Pedro Floriani

590006-Matemáticas

N

S

S

590009

36

Substituto

Ordinaria

44088445K

De Castro Vidal, Alberto

36035-Nigrán

36014428-IES Val Miñor

590006-Matemáticas

N

S

S

590009

36

Substituto

Ordinaria

36156224V

Alonso Cal, Xoana

36060-Vilagarcía de Arousa

36018380-IES Miguel Ángel González Estévez

590006-Matemáticas

N

S

S

590010|

590011

36

Substituto

Ordinaria

44454380A

Martínez Fernández, Laura

36023-A Guarda

36019244-IES A Sangriña

590006-Matemáticas

N

N

S

36

Docente de secundaria que se reincorpora procedente do estranxeiro

Ordinaria

35991310J

Fernández Rodrigo, J. Luis

36029-Moaña

36018999-IES As Barxas

590007-Física e Química

N

N

S

15

Desprazado

Ordinaria

33259866A

Teira Rois, Jesús María

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590007-Física e Química

N

N

S

27

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

76618906H

López López, Ricardo

27028-Lugo

27016455-IES Sanxillao

590007-Física e Química

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

52452649E

Sieira Rivas, María Vicenta

15060-Oroso

15027964-IES de Oroso

590007-Física e Química

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

33815005Z

Vilameá Diéguez, Dosinda Nélida

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590007-Física e Química

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

32823663H

García Rodríguez, Miguel

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590007-Física e Química

N

N

S

27

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

33994858F

Da Silva Sánchez, Iván

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590007-Física e Química

N

S

S

590008

27

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

33346649F

Ocampo Prado, Noelia

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590007-Física e Química

N

S

S

590019

32

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

34932297N

Pérez-Coleman Moretón, María

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

590007-Física e Química

N

N

S

27

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

33308447P

Salgado Díaz, María Sofía

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590007-Física e Química

N

S

S

590008

36

Substituto

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

34264185G

Vilar Vázquez, Ana Isabel

36057-Vigo

36020374-IES Valadares

590007-Física e Química

N

N

S

32

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

34934382G

Pérez Escudero, Carmen

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590007-Física e Química

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

32637270V

Leira Martínez, María Mercedes

15036-Ferrol

15006730-IES Sofía Casanova

590007-Física e Química

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

32783776J

Maciñeiras Núñez, Ángel Manuel

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590007-Física e Química

N

S

S

590019

15

Substituto

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

34943984S

González Lorenzo, Marina

15036-Ferrol

15025751-EPAPU Sta. María de Caranza

590007-Física e Química

N

S

S

590009

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 3

77401365V

Cobas Paz, Cristina

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590007-Física e Química

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

33275103Z

Calveiro López, Matilde

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590007-Física e Química

N

S

S

590006|

590019

32

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

34999610G

Bruzos Higuero, David

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590007-Física e Química

N

S

S

590008

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

44810775J

Parente Morales, Mónica Teresa

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590007-Física e Química

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

76929771S

Trillo Senín, Beatriz Amanda

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590007-Física e Química

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

34955616D

Andrade Grande, Alba María

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590007-Física e Química

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

78788278F

Barcia Barcia, José Carlos

15077-Santa Comba

15026030-IES Terra de Xallas

590007-Física e Química

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

35309568Z

Fernández Bea, María del Rocío

15078-Santiago de Compostela

15023466-IES Lamas de Abade

590007-Física e Química

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

35568050E

Fernández Solleiro, Marta

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590007-Física e Química

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

32692945D

Fernández Rego, Fernando

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590007-Física e Química

N

N

S

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

34896108W

Fernández Quintás, Eva

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590007-Física e Química

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

76905923H

Del Moral Vila, Félix

36026-Marín

36004551-IES Illa de Tambo

590007-Física e Química

N

S

S

590006|

590061

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

46916390R

Regueiro Figueroa, Martín

15030-A Coruña

15025611-IES Monte das Moas

590007-Física e Química

N

S

S

590061

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

76778605M

Sanvicente Outeiral, Francisco Javier

15013-Brión

15026352-IES Brión

590007-Física e Química

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

36164748P

Hernández Barbosa, David

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590007-Física e Química

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

44077418B

Fariña Casanova, Manuel

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590007-Física e Química

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

32683184T

Piñón Prieto, Rocío

15036-Ferrol

15006730-IES Sofía Casanova

590007-Física e Química

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

32711618Y

Graña Piñeiro, Eva

15054-Narón

15025268-IES As Telleiras

590007-Física e Química

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

39454468S

Puente Pérez, Blanca

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590007-Física e Química

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

47358025J

Regueiro Gende, María

15024-Cerceda

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

590007-Física e Química

N

N

S

32

Funcionario en prácticas

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

76718484Y

Mosquera Álvarez, José Benito

32054-Ourense

32015207-IES O Couto

590007-Física e Química

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

44843099E

Noya Cereijo, José Luis

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590007-Física e Química

N

S

S

590008

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

35466229E

Sánchez Freiría, Juan

36061-Vilanova de Arousa

36024203-IES Faro das Lúas

590007-Física e Química

N

S

S

590006

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44828533S

Losada Labraña, Juan

15013-Brión

15026352-IES Brión

590007-Física e Química

N

S

S

590006

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

79331842N

Fraga Mallo, Ramón Antonio

15019-Carballo

15002581-IES Alfredo Brañas

590007-Física e Química

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

47363947R

Cambeiro Cambeiro, Fermín

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590007-Física e Química

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

53165106P

González Sánchez, María Dolores

15001-Abegondo

15027125-IES de Viós

590007-Física e Química

N

S

S

590006|

590011

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33548174Y

Penas Tallón, Cristina

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590007-Física e Química

N

S

S

590008

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32817621W

Veira Díaz, Raquel

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590007-Física e Química

N

S

S

590019

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33348740M

Díaz González, Ramón

27048-A Pontenova

27016297-IES Enrique Muruais

590007-Física e Química

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

53113065Q

Costas Santos, David

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590007-Física e Química

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44477252J

Rodríguez-Doforno Paz, Iago

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590007-Física e Química

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76907385P

Suárez García, Pedro Lois

36042-Ponteareas

36024781-IES do Barral

590007-Física e Química

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44816721W

Pellitero Varela, Martín

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590007-Física e Química

N

S

S

590019

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44480146D

Méndez Castro, Pablo

32063-A Pobra de Trives

32015876-IES Xermán Ancochea Quevedo

590007-Física e Química

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44459584D

Rúa Fernández, Susana

15074-Rois

15014738-CPI Plurilingüe dos Dices

590007-Física e Química

N

S

S

590006

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44498340X

Mera Cid, Mª del Pilar

32001-Allariz

32016339-IES de Allariz

590007-Física e Química

N

N

S

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34991428X

Ramos Vázquez, José Ramón

32026-Coles

32004118-CPI Antonio Faílde

590007-Física e Química

N

S

S

590006

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34263249B

Cortiñas Pérez, Laura

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590007-Física e Química

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76721510L

Salgado Lorenzo, Cristina

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590007-Física e Química

N

S

S

590006|

590008

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

77401151X

Méndez Lorenzo, Óscar Andrés

36045-Redondela

36020325-IES Illa de San Simón

590007-Física e Química

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32796303M

Delgado Corzo, Francisco Javier

15030-A Coruña

15005233-IES Agra do Orzán

590007-Física e Química

N

N

S

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44477263R

Pérez Peleteiro, Daniel

32054-Ourense

32009131-IES Universidade Laboral

590007-Física e Química

N

S

S

590008

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32832948B

Montes Lorenzo, María Teresa

32009-O Barco de Valdeorras

32001683-IES Martaguisela

590007-Física e Química

N

S

S

590006

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

79338681C

Fariña Estramil, Laia María

15014-Cabana de Bergantiños

15001926-CPI As Revoltas

590007-Física e Química

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76967411G

Creo Mayo, Raquel

15057-Noia

15010812-IES Virxe do Mar

590007-Física e Química

N

S

S

590006|

590019

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76416005T

García Ordás, Mónica

15055-Neda

15027216-IES Fernando Esquío

590007-Física e Química

N

N

S

32

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44487319Y

González Iglesias, María

32019-O Carballiño

32003001-IES Nº 1

590007-Física e Química

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

32784046F

Muinelo Castro, Isabel

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590007-Física e Química

N

S

S

590006

32

Funcionario en prácticas

Ordinaria

34998570E

Crespo Vázquez, Cristina

32019-O Carballiño

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

590007-Física e Química

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44490671T

Dasilva Alonso, Gabriel

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590007-Física e Química

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

32810478N

González Sánchez, Liliana María

15030-A Coruña

15026716-IES Plurilingüe Adormideras

590007-Física e Química

N

S

S

590019

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76969272W

López Pena, Marcos

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590007-Física e Química

N

S

S

590006|

590019

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

35466228K

Sánchez Freiría, José Ramón

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590007-Física e Química

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

35447826L

Domínguez Oubiña, Francisco José

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590007-Física e Química

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

08916512X

Ruiz Pineda, Domingo

15059-Ordes

15027782-IES Nº 1

590007-Física e Química

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

32680593P

Pérez Aguado, Raquel

15036-Ferrol

15006791-IES Saturnino Montojo

590007-Física e Química

N

S

S

590008

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

46915498Y

Ferraces Lago, Isabel

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590007-Física e Química

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

32836773H

Lorenzo Álvarez, Sonia

15031-Culleredo

15032935-IES Rego de Trabe

590007-Física e Química

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

53172785M

Pérez García, Xenxo

36057-Vigo

36011580-IES San Tomé de Freixeiro

590007-Física e Química

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

45861974C

Vázquez Vázquez, Tamara

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590007-Física e Química

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44826741V

Abelenda Lameiro, Natalia

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590007-Física e Química

N

N

S

32

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44446394K

Duarte Sánchez, José Vicente

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590007-Física e Química

N

S

S

590008

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

32676911Y

Tellado Doce, Lucía

15054-Narón

15025268-IES As Telleiras

590007-Física e Química

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44472297A

Eirey Pérez, Raquel

36042-Ponteareas

36024781-IES do Barral

590007-Física e Química

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

32703836K

Pereira García, Iria

15069-Pontedeume

15020556-IES Breamo

590007-Física e Química

N

S

S

590019

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

47370133T

Roel Fernández, María

15065-Padrón

15023090-IES Macías o Namorado

590007-Física e Química

N

S

S

590019

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

34871445H

Ojea González, Marcos

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590007-Física e Química

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

34891086V

Méndez Vidal, Ana Isabel

15009-Betanzos

15001148-IES As Mariñas

590007-Física e Química

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

52496646C

Aldao Curra, Beatriz

36008-Cangas

36000922-IES María Soliño

590007-Física e Química

N

N

S

32

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44662641E

Folgoso Novoa, Javier

32009-O Barco de Valdeorras

32001725-IES Lauro Olmo

590007-Física e Química

N

N

S

32

Funcionario en prácticas

Ordinaria

34978581C

Paz Ramos, Concepción

32076-San Cristovo de Cea

32012103-CPI Virxe da Saleta

590007-Física e Química

N

S

S

590006

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44078291X

Miranda Romero, Silvia

36038-Pontevedra

36014489-CIFP A Xunqueira

590007-Física e Química

N

N

S

27

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76969865C

Vázquez Varela, Pablo

27028-Lugo

27016455-IES Sanxillao

590007-Física e Química

N

S

S

590006|

590008

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76868477Q

García Chao, María

36005-Caldas de Reis

36000405-CPI Alfonso VII

590007-Física e Química

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

77417021X

Álvarez Gutiérrez, Laëtitia

36022-O Grove

36019232-IES Monte da Vila

590007-Física e Química

N

N

S

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

77410926X

Fontenla Búa, Jairo

36010-Catoira

36001252-CPI do Progreso

590007-Física e Química

N

S

S

590008

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44839734S

Otero Fraga, Jorge

15030-A Coruña

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590007-Física e Química

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

32805217H

Prego Cabeza, Minia

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590007-Física e Química

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

47371709N

García Arranz, Beatriz

15030-A Coruña

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

590007-Física e Química

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

33298031B

Labandeira Prado, Manuel Ángel

15053-Muros

15026388-IES Plurilingüe Fontexería

590007-Física e Química

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

32667156A

Pita Loureda, Rosa Ana

15087-Valdoviño

15018148-CPI de Atios

590007-Física e Química

N

S

S

590006

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

52935039X

Rodríguez Lojo, Diego Ramón

15073-Ribeira

15014568-IES Nº 1

590007-Física e Química

N

N

S

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

54130605J

García González, Fernán

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590007-Física e Química

N

N

S

32

Definitivo

Comisión de servizo por concelleiro

36078915B

Vázquez Montero, María Cristina

32006-Bande

32016340-IES Aquis Querquernis

590007-Física e Química

N

N

S

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

46919274X

Millón Rilo, Laura

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590007-Física e Química

N

N

S

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

33273255Y

Barreiro Martínez, Manuela Susana

36060-Vilagarcía de Arousa

36013771-IES Fermín Bouza Brey

590007-Física e Química

N

N

S

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

76929400N

Varela Vidueiros, Patricia

36056-Valga

36020362-IES de Valga

590007-Física e Química

N

S

S

590019

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

76903288M

Álvarez Cambre, María

36030-Mondariz

36004927-CPI de Mondariz

590007-Física e Química

N

N

S

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

79311647B

Rodríguez Fuentefría, Ana Belén

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590007-Física e Química

N

S

S

590008|

590019

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

36109212V

Collazo Ageitos, María

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590007-Física e Química

N

N

S

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

76967330S

Servia García, Ana

15073-Ribeira

15014568-IES Nº 1

590007-Física e Química

N

N

S

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

46902223W

Espiñeira Seijo, Sandra

15058-Oleiros

15027952-IES Miraflores

590007-Física e Química

N

S

S

590017

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

34874624T

Simón Otero, Verónica

36050-Salvaterra de Miño

36020337-IES de Salvaterra de Miño

590007-Física e Química

N

S

S

590009|

590011

32

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

44458988B

Fírvida Plaza, Iria

32032-Xinzo de Limia

32015232-IES Lagoa de Antela

590007-Física e Química

N

S

S

590006

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

35458572R

Mascato Rey, Eva

36022-O Grove

36019232-IES Monte da Vila

590007-Física e Química

N

N

S

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

44457382S

Fernández Vázquez, Rosa

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590007-Física e Química

N

S

S

590019

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1