Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 194 Mércores, 11 de outubro de 2017 Páx. 47780

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 3 de outubro de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 31 de xullo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, cofinanciadas polo FSE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2017 (SI429A).

A Secretaría Xeral da Igualdade convocou no ano 2017, a través da Resolución do 31 de xullo de 2017 (DOG núm. 148, do 4 de agosto), as axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, que comprende as seguintes liñas e axudas complementarias: a) liña Emprende; b) liña Innova; c) liña Activa; d) liña ITEF; e) axuda complementaria Concilia; f) axuda complementaria Dual. Estas axudas están cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco programa operativo FSE-Galicia 2014-2020.

O prazo e a forma de presentación das solicitudes están regulados no artigo 13 da Resolución do 31 de xullo de 2017. Así mesmo, no artigo 14 determínase a documentación complementaria necesaria para a tramitación do procedemento.

Unha vez revisadas as solicitudes presentadas ao abeiro da dita resolución de convocatoria pola unidade administrativa tramitadora e encargada da instrución do procedemento, identificáronse aquelas que non reúnen a documentación necesaria, ben por non tela presentado, ben por conter erros, ou ben por non ser suficiente para a determinación do cumprimento dos requisitos exixidos.

O parágrafo segundo do artigo 16.1 da Resolución do 31 de xullo de 2017 dispón que, por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os requirimentos de emenda faranse mediante publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos da notificación. Así mesmo, os requirimentos tamén se publicarán na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade.

Polo exposto,

DISPOÑO:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia da relación de solicitudes obxecto de requirimento por non estar debidamente cubertas e/ou non achegar a documentación preceptiva exixida segundo o establecido nas bases reguladoras. Esta relación figura como anexo desta resolución (anexo: requirimentos de emenda de documentación –SI429A 2017–).

Segundo. Facer indicación expresa a todas as persoas solicitantes que figuran no anexo desta resolución de que son requiridas para que, no prazo de dez (10) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos conforme se establece nesta resolución, coa advertencia de que, de non o facer, se considerará que desisten da súa solicitude, de acordo co previsto no artigo 20.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, logo de que se dite a oportuna resolución ao abeiro do artigo 21 da dita lei.

Terceiro. Informar as persoas interesadas de que, de acordo co establecido no artigo 14.6 das bases reguladoras, a presentación da documentación requirida debe ser realizada electronicamente accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Cuarto. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de emenda de documentación das solicitudes, poderán dirixirse á Secretaría Xeral da Igualdade, a través da conta de correo promocion.igualdade@xunta.gal, no teléfono indicado no artigo 29 da convocatoria (981 54 53 74), ou presencialmente.

Santiago de Compostela, 3 de outubro de 2017

Susana López Abella
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO
Requirimentos de emenda de documentación (SI429A 2017)
Relación de solicitudes suxeitas a emenda de documentación

Nº expte.

Solicitante

(por orde alfabética)

NIF

Documentación que se require

SI429A 2017/010

A Nova Sacristía, S.L.

B70528674

Aclaración sobre a axuda declarada no anexo I (normativa reguladora); copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; copia dos documentos de alta das promotoras no correspondente réxime da Seguridade Social (resolucións sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral das promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/407

Abal Abal, Miriam

35473815H

Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/258

Abelleira López, Ana Belén

32688185X

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; acreditación dun período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial na mesma actividade económica para a cal se proxecta o plan de reactivación (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 27.10.2016); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/431

Achega Atención Domiciliaria, S.L.

B94000486

Anexos II e III (nos presentados os datos da persoa representante non coinciden cos da persoa asinante); copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/352

Adentra Desarrollo Profesional, S.L.U.

B27783802

Anexo II (o presentado con data do 4.9.2017 non é válido, xa que foi modificado logo de ser asinado); certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/589

Administración Arousa, S.L.

B94080090

Copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa (o presentado está sen asinar e non están debidamente explicados os aspectos que condicionan o funcionamento da empresa nin as medidas necesarias para a reactivación empresarial).

SI429A 2017/337
SI429A 2017/406

Agras Novo, Verónica
Fraga Braña, Raquel

32689099G
32683713T

Dado que a actividade para a cal se solicita a axuda está exercida por unha sociedade, deberá reformular a solicitude a nome da S.L.: anexos I, II e III a nome da S.L.; copia do NIF da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende a nome da S.L.; certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e da Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas á S.L.

SI429A 2017/505

Alonso Gallego, Belén

36126806Q

Aclaración sobre a forma xurídica da empresa (na resolución de alta no réxime de autónomos consta o colectivo 520-comunidade de bens, herdanzas e outros); aclaración sobre a actividade económica para a cal solicita a axuda (no informe de vida laboral consta que causou baixa na actividade pola cal solicita a axuda-CNAE 6920); aclaración sobre a modalidade da liña Concilia solicitada, xa que marcou dúas e só se pode optar por unha delas; aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/030

Alvarellos Maceira, Teresa

33295589F

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela e sobre o grao de participación (% capital ou participacións), xa que non o indicou no anexo I; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/077

Álvarez Rodríguez, Nuria

36159622B

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/001

Alvelo Picón, Amparo

44832031V

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende; copia do libro de familia.

SI429A 2017/272

Alves Méndez, Diana

53183472C

Informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos).

SI429A 2017/204

Angulo Juncal, Cristina María

77412042E

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2017/389

Angulo Rey, Beatriz

44340545H

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende; copia do libro de familia; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2017/119

Antepazo Fonseca, Alba

78739644H

Copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta).

SI429A 2017/439

ARC Asesores, Abogados y Economistas 2012, S.L.

B70316930

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa (o presentado está sen asinar); certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2017/506

Archivo 2000, S.A.

A15023369

Acreditación de que as promotoras Lidia e Ruth son as titulares do 100 % das participacións sociais da empresa.

SI429A 2017/025

Arza Río, Cristina

33340124Z

Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/560

Asesoría Barraña, S.L.

B15584436

Anexo I debidamente cuberto (no presentado marcou dúas modalidades da liña Concilia e só se pode optar por unha delas e os datos indicados na epígrafe de «relación de todas as persoas promotoras e grao de participación» non son correctos); acreditación de que a promotora Natividad é titular do 100 % das participacións sociais da empresa; copia do documento de constitución da S.L.

SI429A 2017/466

Asesoría Xeral Galega, S.L.

B70146469

Anexos II e III (nos presentados a persoa representante non coincide coa persoa que asina os anexos); copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.

SI429A 2017/410

Atanes López, Ana Isabel

34968470Y

Aclaración sobre a forma xurídica da empresa e sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que non o indicou no anexo I; anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/003

Atlanta Foreign Trade, S.L.

B27773506

Aclaración sobre o capital social declarado no anexo I, xa que non está recollido o 100 %; anexos II e III (nos presentados o día 24.8.2017 non son correctos os datos da persoa solicitante e non están cubertos os datos da persoa representante); copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa (no presentado non son correctos os datos da persoa solicitante e está sen asinar); o escrito presentado o día 24.8.2017 de corrección de erros da solicitude está sen asinar, polo que deberá presentar un novo escrito debidamente asinado.

SI429A 2017/267

Augamare, S.C.

J94154929

Anexos VI (un anexo por cada promotora); informe de vida laboral da promotora María Beatriz; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/518

Aular Villavicencio, Reina Andreina

Y4116909S

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2017/190

Ávarez Pastoriza, Ángela María

53184615J

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/233

Azos Fisioterapia, S.L.

B70501440

Aclaración sobre se as promotoras están vinculadas laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L., xa que a administración é mancomunada; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/016

Baamonde León, María Berta

32712628G

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2017/296

Balboa Poza, Mónica

76821195E

Anexo II (o presentado está sen cubrir).

SI429A 2017/078

Ballester Perales, Rosa María

20434002C

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/381

Bar O Que Faltaba, S.C.

J32484263

Anexo VI a nome da promotora Mariana

SI429A 2017/581

Barcala González, María Rosa

33220656P

Anexo I debidamente cuberto (no presentado, incluíu as persoas traballadoras por conta allea na epígrafe «Relación de todas as persoas promotoras e grao de participación»); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade; copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación (artigo 14.1.p).

SI429A 2017/159

Bares Castaño, Eva

32842903F

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral da promotora.

SI429A 2017/058

Barral Pérez, Karina

35486612G

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora.

SI429A 2017/341

Barreiro Vázquez, María José

79324106G

Anexo III (no presentado, o importe sen IVE do investimento que se compromete a executar e xustificar non é correcto); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/270

Barrio Arias, Andrea

34278867N

Copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa (o presentado está sen asinar e non están cubertos os puntos 6, 7 e 8); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/510

Barrio Raimóndez, María del Carmen

10033683W

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa.

SI429A 2017/358

Barrios Martínez, María Jesús

09363614S

Anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2016 ata a actualidade; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2017/168

Becerra Hernández, Bertha

Y2706989H

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2017/052

Bernard Franklin, Gladys

34284482S

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos).

SI429A 2017/507

Besando Ranas, S.C.

J70516778

Anexo VI a nome da promotora Mª José; copia do documento de constitución da S.C.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.C.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.C. no IAE; copia dos documentos de alta das promotoras no correspondente réxime da Seguridade Social (resolucións sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral das promotoras.

SI429A 2017/571

Bezman, Tatiana

Y1519082S

Copia do NIE; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE correspondente ao exercicio 2017; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade; copia do libro de familia (a presentada está incompleta).

SI429A 2017/486

Biasco Riut, María Gabriela

Y1691845W

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar); certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2017/173

Bicoca Textil e Interiores, S.L.U.

B27485101

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/349

Biosens Natural Clinics, S.L.

B70528161

Aclaración sobre a axuda declarada no anexo I (normativa reguladora); copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/098

Blanco Castiñeira, Vanesa

47371497F

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A 2017/050

Blanco Mourelle, María Elena

32801964P

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/321

Bonfim, Terezinha

Y0305320D

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; informe de vida laboral da promotora.

SI429A 2017/116

Boquete Garabal, María Carmen

32791213K

Copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa.

SI429A 2017/375

Borragueiros Mariño, Eva María

35466381J

Copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/445

Bosca Huguet, Patricia Jacqueline

35637870Z

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos).

SI429A 2017/387

Bouza Gómez, María Vanessa

32840967A

Anexo II (o presentado está sen cubrir).

SI429A 2017/584

Bouzada Gil, María Eugenia

35478568X

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa (no presentado non está cuberta a epígrafe «medidas necesarias para a reactivación empresarial»); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/603

Bouzón López, Beatriz

36165188B

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/427

Brey Camino, María Inmaculada

44833213A

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2017/345

Cabeza Ramos, Adriana

79327250C

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A 2017/043

Caínzos Gómez, María Vanessa

53164698Z

Aclaración sobre a liña pola cal solicita a axuda (no anexo I marcou liña Activa, pero o inicio da actividade produciuse o 1.12.2016); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña pola cal solicite a axuda; se é o caso, a documentación específica da liña pola cal solicita a axuda relacionada no artigo 14.1 da convocatoria; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2017/036

Campos Santos, Ramona

36079546K

Anexo II (o presentado está sen cubrir); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/422

Cancela Álvarez, Ana María

79317273W

Anexo III debidamente cuberto; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/252

Candame Pérez, Silvia María

32792079J

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela e sobre o grao de participación (% capital ou participacións), xa que non o indicou no anexo I.

SI429A 2017/326

Captain Scott’s Notebook, S.L.

B70529896

Anexo III (no presentado, o importe sen IVE do investimento que se compromete a executar e xustificar non é correcto); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar); memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación (a presentada está sen asinar).

SI429A 2017/551

Caramés Pérez, Isaura

34981750S

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/501

Carneiro da Silva, Ana Paula

23893801K

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2017/472

Cárnicas Marenor, S.L.L.

B27482967

Aclaración sobre se as promotoras Mª Eva e Maribel están vinculadas laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; anexo III (no presentado, os importes son contraditorias); certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L.L. no IAE; copia do documento de alta da promotora Maribel no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral das promotoras Maribel e Noelia.

SI429A 2017/155

Carrera Piedras, Sonia

77007581Q

Dado que a actividade para a que se solicita a axuda está exercida por unha sociedade, deberá reformular a solicitude a nome da C.B.: anexos I, II e III a nome da C.B.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da C.B.; anexos VI (un anexo por cada promotora, xa que os presentados están sen asinar); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa a nome da C.B.; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade; certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e da Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas á C.B.; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referida á promotora Isabel.

SI429A 2017/355

Cartelle Otero, Paula

32677572T

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos (no presentado, non está cuberto o punto 1 da declaración de axudas); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2017/369

Casal González, Sandra

77413002Q

Anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/400

Castiñeira Pérez, María Carmen

32823629F

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A 2017/361

Castro Casais, María José

76368279E

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2017/502

Castro Castiñeira, Ángela

47375788C

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/520

Castro García, María del Carmen

49472896B

Copia do DNI (a presentada está incompleta); anexo III (no presentado, só consignou o importe total con IVE); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral da promotora (o presentado está incompleto); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación acreditativa de estar ao día nas obrigas coa Seguridade Social; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A 2017/114

Castro Gesto, Beatriz

79325659Q

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/420

Castro López, Ana Belén

33323306D

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A 2017/535

Castro Núñez, Elisabeth

76868150B

Anexos I, II e III (os datos persoais da solicitante non coinciden cos datos da persoa asinante nin cos datos que constan na documentación presentada); aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e allea (non o indicou no anexo II); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/046

Centro de Iniciativas Educativas e Profesionais Rueiro, S.L.

B36778785

Acreditación dun período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial na mesma actividade económica para a cal se proxecta o plan de reactivación (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 15.9.2016); nos anexos I e II non están relacionadas todas as promotoras/socias da sociedade, polo que deberá acreditar que Mª Isabel Ayán é titular do 100 % das participacións sociais da S.L. ou, en caso contrario, presentar o seguinte: aclaración sobre se a socia Mª Ángeles Ayán está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; anexo II en que se inclúan a totalidade das promotoras/socias da empresa; copia do documento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta) e informe de vida laboral da socia Mª Ángeles Ayán.

SI429A 2017/575

Centro Lingoreta, S.L.

B27799030

Copia do documento de alta da promotora Mª del Carmen no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral das promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/351

Cerqueira Porral, Thamaris

45955846Y

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2017/459

Chen, Lihua

X4725832E

Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2017/180

Cian Vital Servicios Integrales de Salud y Bienestar, S.L.U.

B70322789

Copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/522

Cid Álvarez, Paula

44476685K

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/221

Cid Camiña, Jenifer

44658061L

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A 2017/074

Collazo Villaverde, Alejandra

44085320R

Anexo I debidamente cuberto en todos os puntos.

SI429A 2017/021

Comesaña Costas, Guadalupe

36095431J

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2017/229

Compostelae Eventos, S.L.

B70170949

Anexo II (o presentado está sen cubrir); copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa (o presentado está sen asinar); copia do libro de familia (a presentada está incompleta).

SI429A 2017/559

Conde Suárez, Rosa

47366262Q

Aclaración sobre a modalidade da liña Concilia solicitada (o acordo presentado responde á modalidade acordo/pacto conciliación, non á modalidade de teletraballo); no caso de estar xa contratada ou seleccionada, breve currículo da persoa que ocupe o posto obrigatorio (presentou o currículo da promotora, non da traballadora por conta allea que vai ocupar o posto de traballo vinculado ao proxecto de mellora).

SI429A 2017/504

Contigo Galicia, S.L.

B94059391

Anexo II (no presentado non constan os datos da persoa representante e falta a denominación do posto de traballo por conta allea que se compromete a crear); anexo III (no presentado non constan os datos da persoa representante); copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2017/541

Costa Souto, Vanesa María

46899107Z

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa (o presentado está sen asinar); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/255

Costa, Lorena Soledad

Y4037901N

Copia do NIE; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos).

SI429A 2017/121

Costas López, Laura María

53185524W

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta).

SI429A 2017/129

Costureira Viaxeira, S.L.

B70497607

Copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar); certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2017/273

Couce Rodríguez, Itziar

44461135L

Informe de viabilidade económica e financeira (o presentado ten como finalidade unha axuda distinta do programa Emega).

SI429A 2017/600

Creative Global Business, S.L.

B70502661

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/399

Cuéllar Moreno, Viviana

X7278380F

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/023

Cundíns Balsas, Sisi

32819514D

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos).

SI429A 2017/586

Cuñarro Santamariña, María Sonia

32683143M

Anexo II (no presentado non constan os datos da persoa representante); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (no presentado non constan os datos da persoa representante, non está cuberto o punto 3 –plan de investimento– e está sen asinar).

SI429A 2017/261

Curra Herrero, Carmen Vanesa

53112162X

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/282

Da Nosa Terra C.B.

E27492008

Informe de vida laboral actualizado das promotoras (nos presentados non consta a alta no réxime de autónomos).

SI429A 2017/512

Dasilva Rodríguez, Rocío

77001362F

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/254

Davila Bernárdez, Consuelo

36023405T

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2017/011

De la Iglesia Santos, Ninoska

36126828S

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/461

De la Riva de la Peña, Ana María

10084004E

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A 2017/519

Decopeques Media, S.L.

B27796689

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade (o presentado, correspondente á actividade CNAE 4759, non corresponde ao período exixido).

SI429A 2017/397

Dehistoria. Historia, Cultura y Patrimonio, S.L.L.

B15942642

Anexos I e II (nos presentados non están relacionadas todas as socias da empresa); aclaración sobre se as promotoras Mª del Mar e Ana Mª están vinculadas laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; copia dos documentos de alta das promotoras Mª del Mar e Ana Mª no correspondente réxime da Seguridade Social (resolucións sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral das promotoras Mª del Mar e Ana Mª.

SI429A 2017/592

Del Río Sánchez Asesores, S.L.

B70333281

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos (no presentado non está cuberto o punto da declaración de axudas de minimis); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/242

Díaz Alonso, María

44484811M

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora (presentou informe de situación actual).

SI429A 2017/437

Díaz Chao, María Aránzazu

32678028L

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/044

Díaz Fernández, Lorena

34883520H

Aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e allea; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/566

Díaz Fernández, Pilar

53173785Q

Anexo III (no presentado non indicou o importe total con IVE do investimento que se compromete a executar e xustificar); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende; copia do libro de familia.

SI429A 2017/574

Díaz López, Cristina

33544949R

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2017/484

Díaz Mafe, María Amparo

36108776H

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2017/385

Díaz Mancha, Ariadna

33542661J

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A 2017/206

Díaz Vázquez, Estela

53169706P

Dado que a actividade para a cal se solicita a axuda está exercida por unha sociedade, deberá reformular a solicitude a nome da S.L.: anexos I, II e III a nome da S.L.; copia do documento de constitución da S.L.; copia do NIF da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia dos documentos de alta das promotoras no correspondente réxime da Seguridade Social (resolucións sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral das promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende a nome da S.L.; certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e da Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas á S.L.

SI429A 2017/139

Díaz Villares, Susana

33547201E

Anexo I debidamente cuberto en todos os puntos; anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/131

Diéguez Tirado, María Esther

36151154F

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2017/572

Dios Teijeiro, Manuela

34955803N

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2017/515

División Gallega de Gestión Comercial, S.L.

B15815442

Anexo II (no presentado, os puntos 2 e 3 están mal cubertos); certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia do documento de alta da promotora Anarbella Pereira no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade (no presentado non constan as traballadoras por conta allea indicadas no punto 2 do anexo II).

SI429A 2017/370

Docampo Arias, Marta María

32769695P

Copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/138

Domínguez Pazos, María Dolores

76367689F

Anexo II (no presentado incluíu a unha traballadora no punto 2, pero non están cubertos todos os datos relativos a este posto de traballo).

SI429A 2017/552

Dorado Fernández, Miriam

76730379X

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/276

Durán García, Yohanni

49914312B

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2017/112

Edreira Charlón, S.L.U.

B15837677

Acreditación de que a promotora é titular do 100 % das participacións do capital social da empresa; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa.

SI429A 2017/005

EG Viajes, S.C.

J94156650

Aclaración sobre a/s liña/s pola/s que solicita a axuda (non o indicou no anexo I); documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.C.

SI429A 2017/523

Enje & Sermar Galicia, S.L.

B27848092

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia do documento de alta da promotora Estefanía no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral das promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/578

Entre2, C.B.

E36534394

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da C.B.; anexos VI (un anexo por cada promotora); copia do documento de alta da promotora Mª del Carmen no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral das promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa (o presentado está sen asinar); certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas referida á C.B.

SI429A 2017/265

Español Comas, Rosa María

18034724X

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos).

SI429A 2017/517

Estramil Rioboo, Sandra

32843458X

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/318

Expósito González, Yara

33550830V

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2017/094

Facal Vidal, Ana Beatriz

76364439T

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2017/323

Fandiño Rodríguez, Mónica

76578928Z

Aclaración sobre a actividade económica para a cal solicita a axuda, xa que a indicada no anexo I (972.2) non consta na certificación da AEAT presentada.

SI429A 2017/157

Fariña Lamosa, Irene

52498566P

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/310

Fast Premium, S.L.

B70520994

Copia do documento de constitución da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/240

Feijoo Pérez, María del Carmen

34989772X

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2017/250

Fernández Adalid, Susana Esther

32695227Z

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2017/601

Fernández Álvarez, Paula

33351593Y

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos (no presentado non está cuberto o punto da declaración de axudas de minimis); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta) ou en mutualidade de colexio profesional; informe de vida laboral da promotora ou certificado da mutualidade do colexio profesional con indicación dos períodos de alta nela e sinalando se presupón ou non exercicio da actividade; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa (o presentado está sen asinar); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/073

Fernández Padmoore, Julia Auria

39488284K

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/057

Fernández Rodríguez, María Ángeles

32678592P

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/309

Fernández Rodríguez, Mercedes

33349082W

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/214

Fernández Varela, María Isabel

35460779T

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/532

Ferreira Brao, Silvia

76898955L

Anexos I e II (os datos persoais da solicitante non coinciden cos datos da persoa asinante nin cos datos que constan na documentación presentada); anexo III (os datos persoais da solicitante non coinciden cos datos da persoa asinante e non está cuberto o importe total con IVE); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/406
SI429A 2017/337

Fraga Braña, Raquel
Agras Novo, Verónica

32683713T
32689099G

Dado que a actividade para a que se solicita a axuda está exercida por unha sociedade, deberá reformular a solicitude a nome da S.L.: anexos I, II e III a nome da S.L.; copia do NIF da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende a nome da S.L.; certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e da Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas á S.L.

SI429A 2017/415

Fraguas Silva, Salomé

44075981T

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Innova; memoria descritiva das funcións e tarefas que se van desenvolver en cada un dos novos postos de traballo para mulleres vinculados ao proxecto de mellora; breve currículo da persoa que ocupe o posto obrigatorio; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación acreditativa de estar ao día nas obrigas coa Seguridade Social.

SI429A 2017/171

Franqueira Brea, María del Carmen

44807817E

Anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/268

Freire Díaz, Gema Rocío

32692548A

Informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos).

SI429A 2017/002

Freiría Mato, Raquel

33270346H

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación acreditativa do grao de discapacidade.

SI429A 2017/540

Fuentes Rey, María Carmen

33261120S

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante (a autorización presentada non é para a persoa que consta na solicitude como representante); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación acreditativa de estar ao día nas obrigas coa Seguridade Social.

SI429A 2017/067

Gagliarde Riu, Estefanía

41554655A

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (no presentado non están cubertos todos os puntos e está sen asinar).

SI429A 2017/104

García Aller, María

47377827N

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/231

García Becerra, María Beatriz

47356419V

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela e sobre o grao de participación (% capital ou participacións), xa que non o indicou no anexo I.

SI429A 2017/516

García de Queiroz, Suzeli

X8878924G

Copia do NIE da persoa solicitante; anexos I e III (nos presentados, os datos persoais da solicitante non coinciden cos datos da persoa asinante); anexo II (no presentado, os datos persoais da solicitante non coinciden cos datos da persoa asinante e no punto 3 non está cuberta a denominación do posto por conta allea que se compromete a crear); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2017/419

García García, Adriana

77414746N

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/024

García García, María del Carmen

78790557D

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/320

García González, Antía

32700259D

Acreditación dun período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial na mesma actividade económica para a cal se proxecta o plan de reactivación (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 16.11.2016); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa (o presentado está sen asinar); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/203

García González, María Isabel

36141662Z

Copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/245

García González, Noa

32700260X

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/468

García Muñiz, Tamara

52934777R

Certificación acreditativa de estar ao día nas obrigas coa Seguridade Social.

SI429A 2017/593

García Núñez, María Pilar

72461939W

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/300

García Pérez, Patricia

34261853H

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/474

García Rodríguez, Andrés

B27456706

Dado que a actividade para a que se solicita a axuda está exercida por unha sociedade, deberá reformular a solicitude a nome da S.L.: anexos I, II e III a nome da S.L. e tendo en conta que a persoa representante non pode ser distinta da asinante; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE correspondente ao exercicio 2017; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Innova a nome da S.L.; memoria descritiva das funcións e tarefas que se van desenvolver en cada un dos novos postos de traballo para mulleres vinculados ao proxecto; no caso de estar xa contratada ou seleccionada, breve currículo da persoa que ocupe o posto obrigatorio; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas referida á S.L.

SI429A 2017/521

García Rodríguez, María Trinidad

34260049P

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/090

García Rodríguez, Soraya

32710796N

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/460

Gardería Infantil Cativos, S.C.

J32261703

Copia do documento de constitución da S.C.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.C.; anexos VI (un anexo por cada promotora); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa.

SI429A 2017/331

Gestal Patiño, Alicia

46904928Q

Anexo II (o presentado está sen cubrir); copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/567

Globalser Soluciones Integrales, S.L.

B32484305

Copia do documento de constitución da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/384

Goberna García, María Inmaculada

36161429R

Informe de vida laboral da promotora (o presentado está nun arquivo que non se pode abrir); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende; copia do libro de familia.

SI429A 2017/414

Golpauto, S.L.

B70495833

Copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora.

SI429A 2017/278

Gómez Abalo, María Pilar

36149661D

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/446

Gómez Giménez, Olga

35459406F

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A 2017/225

Gómez López, Adelaida

44588235K

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2017/269

Gómez Pérez, Covadonga

32837987J

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/322

Gómez Sueiras, María Elena

76367998V

Aclaración sobre a actividade económica para a cal solicita a axuda, xa que a indicada no anexo I (972.2) non consta na certificación da AEAT presentada; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/391

González Aragunde, Diana

76933154V

Informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/477

González Méndez, María Luisa

33821500T

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/037

González Miranda, Ana

53612520A

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2017/525

Gráficas Mera, S.L.

B15237308

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/299

Graña Fernández, Raquel

34882751P

Copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2017/109

Grela Munín, María del Carmen

33297290Y

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/042

Grille Trillo, Adriana

47363839P

Aclaración sobre a forma xurídica e titularidade da empresa, xa que existe outra persoa traballadora autónoma (cónxuxe) vinculada laboralmente á empresa.

SI429A 2017/091

Guerrini Merlos, Jesica Judith

49474027S

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2017/317

Guimeráns Arce, Carolina

36148603D

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/266

Guimil Beiras, Alicia Sofía

35478751D

Anexo I debidamente cuberto en todos os puntos; anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta) ou en mutualidade de colexio profesional; informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/081

Guisande González, Vanesa

76993404F

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/543

Gulín Bejarano, Zoila

33340080Q

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta) ou en mutualidade de colexio profesional; informe de vida laboral da promotora ou certificado da mutualidade do colexio profesional con indicación dos períodos de alta nela e sinalando se presupón ou non exercicio da actividade; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa (o presentado está sen asinar); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2017/199

Gutiérrez González, Marilyn Karla

Y2472273V

Anexo II (no presentado non están cubertos os datos do punto 1); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/570

Hernando Rubio, Josefa

34928022S

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/528

Hervella Álvarez, María Begoña

34729138N

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE correspondente ao exercicio 2017; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/009

Iglesias Casal, Vanesa

45847759L

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/281

Iglesias Díaz, Sonia María

32664025T

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/463

Iglesias Moreno, María Alejandra

33349890M

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade; certificación acreditativa de estar ao día nas obrigas coa Seguridade Social.

SI429A 2017/591

Iglesias Pereiro, Begoña

77597288A

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/390

Iglesias San Primitivo, Natalia

34998229A

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/424

Insarcol Spain, S.L.U.

B27488246

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/133

Insua Maquieira, María Jesús

35480686N

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación acreditativa de estar ao día nas obrigas coa Seguridade Social.

SI429A 2017/365

Ionescu, Ecaterina

X6658665G

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/020

Irxa, C.B.

E27793454

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da C.B.; anexo VI (un anexo por cada promotora); certificación da AEAT relativa á situación de alta da C.B. no IAE; informe de vida laboral das promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa (o presentado está sen asinar); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/418

Jamardo Doce, María Mercedes

35447582M

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/555

Jelihovschi Panas, Valentina

X8347241N

Anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/396

Jiménez Fernández, Tamara

53309087D

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/428

Joga Reynoso, María Nela

34318713E

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/458

Lago Tajes, María Divina

78785256K

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE correspondente ao exercicio 2017; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado corresponde á convocatoria do ano 2016).

SI429A 2017/514

Lama González, Alicia

53483681X

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE (a presentada non é a da persoa solicitante); copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social - resolución sobre recoñecemento de alta- (a presentada non é a da persoa solicitante); informe de vida laboral da promotora (o presentado non é o da persoa solicitante); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/452

Lapeira Calvety, Eliana Carolina

X9548204F

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora.

SI429A 2017/176

Lázaro Rodríguez, Sara

33339295J

Anexo III (no presentado, o importe sen IVE do investimento que se compromete a executar e xustificar non é correcto); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE correspondente ao exercicio 2017; documento de alta da promotora na mutualidade de colexio profesional (presentou a solicitude); certificado da mutualidade do colexio profesional con indicación dos períodos de alta e sinalando se presupón ou non exercicio da actividade; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/568

Lema de la Fuente, Susana

79329846V

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos (no presentado non está cuberto o punto da declaración de axudas).

SI429A 2017/244

Lema Insua, Ana Belén

47355377X

Anexos II e III (nos presentados non constan os datos da persoa representante).

SI429A 2017/178

Lema Méndez, Yolanda

79328390X

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/537

León Varela, Eneida

45459409R

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/426

Lobaina Suárez, Jennifer

49472026S

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende; certificación acreditativa de estar ao día nas obrigas coa Seguridade Social.

SI429A 2017/208

Loira Gago, María José

53119371C

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; anexo III (no presentado non indicou o importe total con IVE do investimento que se compromete a executar e xustificar); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar); certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2017/454

Lois Martínez, Fátima

76867119S

Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/599

López Domínguez, María Isabel

77001800P

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/102

López García, María

35472717R

Anexos I e II debidamente cubertos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa.

SI429A 2017/490

López González, Gema

33550910M

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora.

SI429A 2017/380

López Murillo, Bibiana Lorena

X3373103S

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/235

López Pereira, Marina

35566435V

Acreditación dun período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial na mesma actividade económica para a cal se proxecta o plan de reactivación (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 8.7.2015); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa (o presentado está sen asinar); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/007

López Rodríguez, Yoana

34267359G

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/429

Lorenzo del Río, Digna Catalina

78730054L

Anexo I debidamente cuberto en todos os puntos; anexo II (o presentado está sen cubrir); copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa.

SI429A 2017/038

Lorenzo García, María Gloria

16579967A

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A 2017/295

Lorenzo Ramos, Purificación

76996980H

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/246

Loureiro Vázquez, María Sol

33326340F

Anexo I debidamente cuberto en todos os puntos; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa (o presentado está sen asinar); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/561

Louzao Carlín, Patricia

36091249V

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/547

Lozano Verdes, Isabel

33343112N

Copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/220

Lucana, S.C.

J70521828

Anexos II e III (nos presentados non constan os datos da persoa representante); anexos VI (un anexo por cada promotora).

SI429A 2017/364

Macia Monteagudo, Caridad

76716896M

Anexo II (o presentado está sen cubrir); copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/435

Maduro Martínez, Margarita

48112454L

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/329

Mandarandoni Carballa, Úrsula Rocío

77419788V

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; informe de vida laboral da promotora.

SI429A 2017/595

Manke, Rose Méri

X4704588F

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos (no presentado non está cuberto o punto da declaración de axudas de minimis); anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende; informe de viabilidade económica e financeira (o presentado ten como finalidade unha axuda distinta do programa Emega).

SI429A 2017/092

Manosalva Contreras, Yasenia Mariela

46294068J

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2017/277

Manrique Castelos, Carlota

32678224P

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/101

Manxares-Ourense, S.C.

J32483273

Anexo VI (un anexo por cada promotora).

SI429A 2017/120

Marta Prado, Lidia

76418058Y

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/066

Martín Puerta, María Ángeles

45068949N

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2017/362

Martín Vilas, María Jesús

44837124G

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/526

Martínez Baldomero, Concepción

35453975G

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/433

Martínez Carpintero, Raquel

76727810V

Anexo I debidamente cuberto (no presentado, consta unha persoa representante cando a solicitude está asinada pola persoa solicitante); anexo II (no presentado, non están cubertos os datos do punto 1); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/565

Martínez González, Estefanía

36175971F

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/311

Martínez González, Laura

73240250Q

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/473

Martínez Landeira, Alcira

44819019T

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa; copia do libro de familia.

SI429A 2017/188

Martínez Martínez, Angélica

41545741J

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/166

Martínez Naveira, Ana María

76367359E

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/123

Martínez Rama, Marina

44848718Y

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/313

Martínez Romero, María Beatriz

35562469F

Aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e allea; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/451

Martínez Suárez, María Zoraida

76901122R

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/344
SI429A 2017/411

Martínez Uceira, Elena
Martínez Uceira, Lorena

32706035N
32700981H

Dado que a actividade para a que se solicita a axuda está exercida por unha sociedade, deberá reformular a solicitude a nome da S.C.: anexos I, II e III a nome da S.C.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.C.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.C. no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende a nome da S.C.; certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e da Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas á S.C.

SI429A 2017/330

Martínez-Reboredo Varela-Villamor, María de los Reyes

33299973K

Copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar); certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A 2017/218

Maseda González, Eva

34268248L

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral da promotora.

SI429A 2017/450

Mateo Sánchez, Alexandra

33539676H

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A 2017/513

Materia Consultoría de Edificación, S.L.P.

B27425644

Aclaración sobre se a promotora Marta está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A 2017/395

Mayzu, S.C.

J70031448

Anexos II e III debidamente cubertos (nos presentados non constan os datos da persoa representante); anexos VI (un anexo por cada promotora); copia do documento de constitución da S.C.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.C.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.C. no IAE; copia dos documentos de alta das promotoras no correspondente réxime da Seguridade Social (resolucións sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral das promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas referida á S.C.

SI429A 2017/327

Méndez Iglesias, Stella Maris

36161272M

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/403

Méndez Moreira, Liliana Patricia

45956789Y

Aclaración sobre o importe do investimento declarado no anexo III; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2017/401

Méndez Suárez, Lucía

34273495E

Aclaración sobre as axudas declaradas no anexo I (normativa reguladora); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral da promotora.

SI429A 2017/342

Menéndez Bazzano, Virginia Esther

58035740R

Copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2017/588

Menéndez Rodríguez, Graciela

09387878Z

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta) ou en mutualidade de colexio profesional; informe de vida laboral da promotora ou certificado da mutualidade do colexio profesional con indicación dos períodos de alta nela e sinalando se presupón ou non exercicio da actividade; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa; copia do libro de familia.

SI429A 2017/457

Merino García-Gesto, Ana

33338924X

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/163

Merlo Varela, Teresa

47353998B

Anexo II (o presentado está sen cubrir); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa (o presentado corresponde á liña Innova); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/182

Mojón Rodríguez, Marta

76727589A

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/148

Montero González, Beatriz

44479979A

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A 2017/153

Morales Bautista, Isaura

34917540K

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa.

SI429A 2017/064

Morgade Pinar, Laura María

32740739D

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos).

SI429A 2017/366

Moscoso Alvedro, Patricia

47360308L

Aclaración sobre a modalidade da liña Concilia solicitada, xa que marcou dúas e só se pode optar por unha delas; se é o caso, copia do libro de familia ou copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación (artigo 14.1.p).

SI429A 2017/247

Mosquera Portela, Paula

39450482P

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/579

Mosteiro Louro, Manuela

76862496S

Anexo I (os datos persoais da solicitante non coinciden cos da persoa asinante); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/356

Mouzo Pose, Miriam

79335430N

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral da promotora (o presentado está nun arquivo que non se pode abrir); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/032

Munín Oliveira, Rebeca

44841282E

Aclaración sobre a forma xurídica e sobre o grao de participación (% capital ou participacións) da promotora na empresa, xa que non o indicou no anexo I; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende; copia do libro de familia.

SI429A 2017/055

Muñiz Teijeiro, María de los Ángeles

33260251C

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (no presentado non están cubertos todos os puntos).

SI429A 2017/183

Muñoz López, Carla

53193120P

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do libro de familia.

SI429A 2017/534

Murillo Ovalle, Faviola Vanesa

44095723P

Aclaración sobre a modalidade da liña Concilia solicitada, xa que marcou dúas e só se pode optar por unha delas; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos).

SI429A 2017/469

Musichall4system, S.L.

B70514542

Copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/195

Nanas Pita, S.C.

J70527817

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da entidade solicitante; informe de vida laboral actualizado da promotora Laura Alicia (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos).

SI429A 2017/442

Natural Smart Beauty, S.L.

B32460925

Aclaración sobre a actividade económica para a cal solicita a axuda, xa que a indicada no anexo I (IAE 652.3) non consta na certificación da AEAT presentada; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/314

Navazas Arias, Natalia

35487818Z

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/142

Nina Pérez Dicarla y Otros, S.C.

J27482470

Anexo VI (un anexo por cada promotora); informe de vida laboral actualizado das promotoras (nos presentados non consta a alta no réxime de autónomos); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado corresponde á convocatoria do ano 2016).

SI429A 2017/033

Novo Fernández, María

76580541V

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/118

Noya Caamaño, María Ángeles

44839056G

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar); certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2017/577

Núñez Fernández, María José

15372163K

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/275

Núñez Gil, Marta

33539231X

Acreditación dun período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial na mesma actividade económica para a cal se proxecta o plan de reactivación (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 1.10.2014); copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/110

O Romai Entidad sin Personalidad Jurídica

E27493261

Anexos VI (un anexo por cada promotora) debidamente asinados; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas das dúas promotoras; certificación acreditativa de estar ao día nas obrigas coa Seguridade Social da promotora Marta María.

SI429A 2017/371

Ogando Santos, Fátima

78803794K

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/292

Okosun, Bridget

X7217562R

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende; copia do libro de familia.

SI429A 2017/497

Oposiciones & Cualificaciones, S.L.U.

B70433503

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L.U. no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Innova (o presentado está sen asinar); memoria descritiva das funcións e tarefas que se van desenvolver en cada un dos novos postos de traballo para mulleres vinculados ao proxecto de mellora; no caso de estar xa contratada ou seleccionada, breve currículo da persoa que ocupe o posto obrigatorio.

SI429A 2017/286

Orama Project, S.L.

B70519558

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L., xa que a administración é mancomunada; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está incompleto).

SI429A 2017/340

Oreiro Caamaño, Manuela

33281170D

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/106

Orjales Pérez, Beatriz

32703364D

Anexos I e II debidamente cubertos; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/511

Ormazábal Riaño, Laura

50997310P

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE correspondente ao exercicio 2017.

SI429A 2017/421

Osorio Alvaredo, Mónica

32687353Y

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; aclaración do investimento declarado no anexo III, xa que no plan de investimento (punto 3 do plan de negocio) non se recolle ningún investimento en inmobilizado material ou intanxible; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A 2017/279

Otero Cerdeira, Sonia María

78738184F

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); copia do libro de familia.

SI429A 2017/564

Otero Puertas, Natalia

15490660E

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/373

Oubiña Vieites, Emérita

76868430S

Dado que a actividade para a cal se solicita a axuda está exercida por unha sociedade, deberá reformular a solicitude a nome da S.L.: anexos I, II e III a nome da S.L.; copia do documento de constitución da S.L.; copia do NIF da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende a nome da S.L.; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade; certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e da Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas á S.L.

SI429A 2017/379

Oubiña Viñas, Beatriz

35478717K

Copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta).

SI429A 2017/580

Outeda Táboas, Rocío

76826803H

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/181

Padín Álvarez, Selene

77460907N

Copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta).

SI429A 2017/041

Padín Rey, Romina

35466515D

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2017/154

Pagán Gómez, María Carmen

36058207A

Informe de vida laboral da promotora (o presentado está incompleto); certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2017/274

Pahino López, Alba

53188681P

Copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta).

SI429A 2017/315

Palacios Gómez, Elsa

71299385Y

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2017/140

Panadeiros Vence, Silvia

53181469H

Anexo I debidamente cuberto en todos os puntos; anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta) ou en mutualidade de colexio profesional; informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña pola cal solicite a axuda; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; se é o caso, a documentación específica da liña pola que solicita a axuda relacionada no artigo 14.1 da convocatoria.

SI429A 2017/417

Parada López, María Regina

44467990C

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos (no presentado, os datos persoais da promotora non son os correctos e na páxina 2 non indicou se está vinculada laboralmente á empresa); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta).

SI429A 2017/264

Pardo López, Guadalupe

78792058S

Informe de vida laboral da promotora (o presentado está incompleto).

SI429A 2017/111

Patiño Álvarez, Elena

34265247P

Informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/499

Paz Rodríguez, Juana María

45860880F

Anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/530

Paz Villar, María Aurora

47379679R

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; anexo II (no presentado non constan os datos da persoa representante que asina o anexo); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar e non están cubertos todos os puntos).

SI429A 2017/500

Pazos Ces, María de los Ángeles

36106869C

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/053

Pazos Gesteira, Fátima

77005640F

Anexo II (o presentado está sen cubrir); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/336

Pazos Pereiro, María del Mar

46915603L

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/359

Pedreira Martínez, Pamela

34638696Y

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/027

Pedreira Regueiro, Cristina

53167014F

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE correspondente ao exercicio 2017; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa (o presentado está sen asinar); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/291

Pena Pérez, Sarai

76906994P

Informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos).

SI429A 2017/456

Peque Monsters, S.L.

B70371208

Aclaración sobre se a promotora Mª Isabel está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; aclaración sobre a titularidade da conta bancaria indicada no anexo I, xa que non se corresponde coa persoa xurídica solicitante; copia do documento de constitución da S.L.; anexo II (no presentado non están relacionadas todas as promotoras da S.L.); certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia dos documentos de alta das promotoras no correspondente réxime da Seguridade Social (resolucións sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral das promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Innova (no presentado non están relacionadas todas as promotoras da S.L.); memoria descritiva das funcións e tarefas que se van desenvolver en cada un dos novos postos de traballo para mulleres vinculados ao proxecto (a presentada está sen asinar).

SI429A 2017/196

Pequeño Tío, S.C.

J70501861

Aclaración sobre se a promotora Nohemy Arias está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A 2017/122

Pereiro Pérez, Natalia

34267800P

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/103

Pereiro Soto, Tamara

54150854E

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/447

Pérez Alonso, Clara Josefina

54429723Q

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende; certificación acreditativa de estar ao día nas obrigas coa Seguridade Social.

SI429A 2017/583

Pérez Andión, María Reyes

36088834V

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; informe de vida laboral da promotora.

SI429A 2017/487

Pérez Astorga, Montserrat

53545142S

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/594

Pérez Cao, Noelia

34635455P

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/217

Pérez Covelo, María Pilar

36071389Y

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A 2017/489

Pérez Martínez, Ester

76906550R

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/145

Pérez Otero, Cristina

35474060X

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A 2017/054

Pérez Panizo, Silvia

34271093N

Aclaración sobre a liña pola cal solicita a axuda (no anexo I só indicou a liña Concilia-promotoras); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña pola cal solicita a axuda; copia do libro de familia; se é o caso, a documentación específica da liña pola que solicita a axuda relacionada no artigo 14.1 da convocatoria.

SI429A 2017/573

Pérez Prieto, Montserrat

76862133C

Dado que a actividade para a cal se solicita a axuda está exercida por unha sociedade, deberá reformular a solicitude a nome da S.L.: anexos I, II e III a nome da S.L.; acreditación de que as promotoras Montserrat e Sara son titulares do 100 % do capital social da empresa; aclaración sobre se a promotora Sara está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; copia do NIF da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia dos documentos de alta das promotoras no correspondente réxime da Seguridade Social (resolucións sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral das promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa a nome da S.L.; certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e da Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas á S.L.

SI429A 2017/307

Pérez Salcidos, Araceli

77004543Z

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/192

Pérez Sousa, Cayetana

35569647D

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2017/491

Pernas Iglesias, Mónica

36118591N

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/006

Perol Caldelas, María Susana

44812149F

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/132

Picado Costa, Cintia

45848649N

Copia do libro de familia (a presentada está incompleta).

SI429A 2017/179

Pintos Louzán, Tania

47364521T

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/015

Piquero Espuñes, María Elena

32788488X

Copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/287

Porral Iglesias, María Pilar

33536432V

Copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta).

SI429A 2017/045

Posada García, Davinia

78736806D

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar); certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A 2017/172

Pousada López, María Carmen

34265450G

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2017/383

Pozo Rivero, Rosa

36111761J

Informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/251

Prado Agra, María Esther

35474150P

Copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/372

Prado Fontao, María Luz

76617137C

Copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta).

SI429A 2017/549

Prado Seijas, María del Carmen

34985710L

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos.

SI429A 2017/076

Puga Barros, Rosalía

53116090M

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/394

Quispe Chávez, Blanca Milagros

X4932559W

Dado que a actividade para a cal se solicita a axuda está exercida por unha sociedade, deberá reformular a solicitude a nome da S.C.: anexos I, II e III a nome da S.C.; copia do NIF da S.C.; copia do NIF da persoa que actúa en representación da S.C.; anexo VI correspondente á promotora Ross Mery; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.C. no IAE; informe de vida laboral da promotora Ross Mery; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende a nome da S.C.; certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e da Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas á S.C.; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas correspondente á promotora Ross Mery; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma correspondente á promotora Blanca Milagros.

SI429A 2017/485

Rabadán Blanco, Emma

36092845A

Dado que a actividade para a cal se solicita a axuda está exercida por unha sociedade, deberá reformular a solicitude a nome da C.B.: anexos I, II e III a nome da C.B.; copia do documento de constitución da C.B.; copia do NIF da C.B.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da C.B.; anexo VI a nome da promotora; certificación da AEAT relativa á situación de alta da C.B. no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende a nome da C.B.; certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e da Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas á C.B.

SI429A 2017/441

Raiola, S.C.

J70526736

Anexos VI no modelo normalizado da convocatoria do ano 2017 (un anexo por cada promotora).

SI429A 2017/298

Rama Mosquera, Sonia

53167569X

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/353

Ratiños, S.L.

B94118627

Copia do documento de alta da promotora Sandra no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral actualizado da promotora Luzdivina (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos).

SI429A 2017/304

Redonda Bujeiro, María

32810725Y

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2017/130

Regueira Manzano, Lara

36120278C

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/533

Río Villar, Olaya

33349903H

Aclaración sobre a actividade económica para a cal solicita a axuda, xa que no informe de vida laboral consta que causou baixa nesa actividade (CNAE 4771); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa.

SI429A 2017/301

Rivas Peteiro, María Pilar

32655245Y

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar e non están cubertos os datos do punto 1).

SI429A 2017/056

Roca Valencia, Beatriz

32670619Q

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/308

Rodal Calo, Carla

36164027T

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende; copia do libro de familia.

SI429A 2017/306

Rodas García, Cristina

77010739T

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos (no presentado, non indicou o estado da axuda declarada); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende; copia do libro de familia.

SI429A 2017/156

Rodrigues Díez, Patricia

34274384Z

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2017/243

Rodríguez Aldariz, María Isabel

33835071R

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/051

Rodríguez Álvarez, María Paz

34918055F

Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/290

Rodríguez Blanco, Rocío

34271770E

Anexo I debidamente cuberto (no presentado, os datos persoais da promotora non son os correctos).

SI429A 2017/508

Rodríguez Castro, Belén

45846433G

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está incompleto).

SI429A 2017/357

Rodríguez Cid, Miriam

34974280C

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; acreditación dun período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial na mesma actividade económica para a cal se proxecta o plan de reactivación (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 1.8.2015); copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa (o presentado está sen asinar); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/563

Rodríguez Esmerode, Lucía

35574007E

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/060

Rodríguez García, María Ángeles

35459458J

Anexo III (no presentado non indicou o importe sen IVE do investimento que se compromete a executar e xustificar).

SI429A 2017/553

Rodríguez Lima, Carmen

35307798S

Copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/492

Rodríguez Lorenzo, Inmaculada

35585136L

Aclaración sobre o posto de traballo por conta allea que se compromete a crear segundo o indicado no anexo II (falta a denominación do posto); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/161

Rodríguez Pérez, María Beatriz

44481784Z

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A 2017/481

Rodríguez Picáns, María Socorro

76871897D

Anexo III (no presentado, os importes son contraditorios); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/237

Rodríguez Reboeiras, María

35482043N

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora.

SI429A 2017/449

Rodríguez Rodríguez, Patricia

32711468V

Aclaración sobre a axuda declarada no anexo I (normativa reguladora); aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende; copia do libro de familia.

SI429A 2017/096

Rodríguez Teijeiro, Mónica

34269581H

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/040

Rodríguez Villar, Patricia

79328751A

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora.

SI429A 2017/262

Romay Rodríguez, Gloria

76867894P

Anexo I debidamente cuberto en todos os puntos; anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/343

Romero Pais, Rocío

79332617M

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/080

Rozados Tellado, Mercedes

35484355R

Copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta).

SI429A 2017/538

Rubianes Meléndez, Silvia

35460751H

Anexo II (o presentado ás 19:01 do día 4.9.2017 non é válido, xa que foi modificado logo de ser asinado); copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/503

Ruibal Cerviño, Lucía

76929878F

Anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/483

Ruiz Somoza, Marta

53488212X

Certificación acreditativa de estar ao día nas obrigas coa Seguridade Social.

SI429A 2017/222

Saavedra Suárez, María de las Mercedes

32710245J

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/084

Sabrivia, S.L.U.

B70530423

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/259

Sáez Aróstegui, Iria

32842331X

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE correspondente ao exercicio 2017 (a presentada está nun arquivo que non se pode abrir); copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta).

SI429A 2017/202

Safama. 07005, S.C.

J27490010

Copia do documento de constitución da S.C. (presentou o documento de compravenda de participacións); anexo VI correspondente á promotora Maryam; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.C. no IAE; informe de vida laboral das promotoras.

SI429A 2017/465

Salam Oubiña, Mónica

13936405S

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/569

Sánchez Chao, María Begoña

35291187X

Dado que a actividade para a cal se solicita a axuda está exercida por unha sociedade, deberá reformular a solicitude a nome da S.L.N.E.: anexos I, II e III a nome da S.L.N.E.; copia do documento de constitución da S.L.N.E.; copia do NIF da S.L.N.E.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.N.E.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L.N.E. no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende a nome da S.L.N.E. e debidamente asinado; certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e da Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas á S.L.N.E.

SI429A 2017/480

Sánchez Fernández, Sonia

32832695B

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/228

Sanjurjo Lodeiros, Lara

36176565A

Anexo I debidamente cuberto en todos os puntos; anexo II (o presentado está sen cubrir); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/539

Santiso López, Lucía

53163570J

Anexos I, II e III (nos presentados consta unha persoa representante pero os anexos están asinados pola solicitante); copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade; copia do libro de familia (o documento presentado non está previsto na convocatoria).

SI429A 2017/529

Santos Fernández, María Dolores

52939637P

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; anexo III (no presentado, os importes son contraditorios).

SI429A 2017/136

Santos Varela, Esther

39452415D

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante (o documento presentado está dirixido a outro departamento da Xunta de Galicia); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/545

Sardiña Rivera, Ana

44806788M

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante (a autorización presentada non é para a persoa que consta na solicitude como representante); anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos (no presentado non realizou a declaración de axudas); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/471

Serantes Puente, Almudena

76866675P

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/493

Shoroban, S.L.

B32241978

Aclaración sobre se a promotora Ana Mª está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia dos documentos de alta das promotoras no correspondente réxime da Seguridade Social (resolucións sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral actualizado das promotoras.

SI429A 2017/604

Sieira Sieira, S.L.

B15767874

Copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2017/416

Sierra Villegas, María Cristina

12748614J

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; anexo II (no presentado non están cubertos os datos do punto 1); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2017/141

Sirope Estilistas, S.L.

B27836543

Copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia dos documentos de alta das promotoras no correspondente réxime da Seguridade Social (resolucións sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral das promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/029

Sixto Requeijo, Sonia María

48901701K

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela e sobre o grao de participación (% capital ou participacións), xa que non o indicou no anexo I.

SI429A 2017/509

Sociedad de Asistencia al Navegante Vía Internet, S.L.

B27353465

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade; copia do libro de familia da promotora nai con fillos/as menores de 3 anos.

SI429A 2017/197

Sofía & Noelia Estética, S.L.

B70525456

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/430

Somoza Saborido, Marisela

76778372W

Informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos).

SI429A 2017/498

Soteliño Alonso, Bibiana

36148654Z

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/284

Soto Penelas, Dolores

34956930N

Anexo II (tendo en conta que no punto 2 só se deben relacionar os postos de traballo por conta allea existentes na empresa ocupados por mulleres); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2017/602

Souto Jove, Luisa

32760996A

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/346

Souto Nieto, María Dolores

76369032Q

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/014

Tabares, Analía Liliana

X5801394N

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2017/256

Talleres y Servicios la Telva II, S.L.

B15872591

Anexos I e III (nos presentados, a persoa que consta como representante non coincide coa persoa asinante); anexo II (no presentado, a persoa que consta como representante non coincide coa persoa asinante e non están relacionadas todas as promotoras no punto 1); aclaración sobre se as promotoras están vinculadas laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente da persoa asinante da solicitude para actuar en nome da S.L.; copia do NIF da persoa que actúa en representación da S.L.; copia do documento de alta da promotora Lucía Loureiro no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora Lucía Loureiro; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2017/467

Teijeiro Prieto, Carla

32708533A

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/377

Teijeiro Vázquez, María del Pilar

33834555Z

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; anexo II (o presentado está sen cubrir); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa (o presentado está sen asinar); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/319

Tellado Barcia, Raquel

32667233B

Anexo II (no presentado non constan os datos da persoa representante); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar e non constan os datos da persoa representante).

SI429A 2017/177

Teodoro de Sa Rodríguez, Janaina

51295126C

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/031

Terra nas Mans, S.L.

B70517529

Aclaración sobre se a promotora Marta Beatriz está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; anexo II (no presentado non están relacionadas todas as promotoras da S.L.); certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia do documento de alta da promotora Marta Beatriz no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora Marta Beatriz; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/478

Tesouro Gómez, Olalla

44473376R

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/191

Tilve García, María de los Ángeles

77403400M

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/587

Tirma Perenquen, S.L.

B27724798

Anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/388

Torres López, María Isabel

76620614R

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/590

Torres Sánchez, Concepción

35427000P

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa.

SI429A 2017/004

Trasniños Barro, S.L.

B94152345

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/239

Trillo Fontán, Ana

35461634G

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2017/128

Trillo Fontán, Beatriz

35461636Y

Copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/232

Trillo Lago, María Pilar

32795992Q

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/293

Troncoso García, María Luisa

76857651T

Copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/026

Turnes Fuentes, María Jesús

52471313X

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela e sobre o grao de participación (% capital ou participacións), xa que non o indicou no anexo I.

SI429A 2017/378

Ubeira González, María del Valle

36152305P

Aclaración sobre a axuda declarada no anexo I (normativa reguladora); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende; copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación (artigo 14.1.p).

SI429A 2017/113

Ulloa Pinto-Novo, Patricia María

44663027V

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2017/271

Un Pedacito de Mí, S.L.

B70525316

Informe de vida laboral actualizado das promotoras (nos presentados non consta a alta no réxime de autónomos).

SI429A 2017/392

Unidade de Memoria Lémbrate, S. Coop. Galega

F70406152

Aclaración sobre o capital social declarado no anexo I, xa que non está recollido o 100 %; anexo II (o presentado está sen cubrir); copia do documento de constitución da sociedade; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da sociedade; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral das promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/068

Urban Jungle Coruña Marineda, S.L.

B70517966

Anexos II e III (nos presentados non constan os datos da persoa representante); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/338

Ures Torrado, Ana Belén

79311075Z

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/324

Valverde Abril, María Jesús

36172271X

Aclaración sobre a actividade económica para a cal solicita a axuda, xa que a indicada no anexo I (972.2) non consta na certificación da AEAT presentada.

SI429A 2017/557

Varela Martínez, Raquel

35473954L

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa (no presentado non está cuberta a epígrafe das medidas necesarias para a reactivación empresarial).

SI429A 2017/201

Vázquez Blanco, Mónica

34970373T

Anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/536

Vázquez Domínguez, Rosa

36071747L

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos.

SI429A 2017/334

Vázquez López, Paula

79338175C

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/546

Vázquez Prego, Susana

52933456Z

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos (no presentado, non está cuberta a epígrafe da declaración de axudas de minimis); aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2017/019

Vázquez Rey, María

44847230J

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/360

Vázquez Vilar, María Mercedes

79311007S

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A 2017/082

Veiga Bret, Mónica

32666485E

Anexo I debidamente cuberto en todos os puntos.

SI429A 2017/200

Velasco Pereira, Patricia

44462185B

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2017/412

Velo Varela, Graciela

44467393K

Dado que a actividade para a cal se solicita a axuda está exercida por unha sociedade, deberá reformular a solicitude a nome da S.L.: anexos I, II e III a nome da S.L.; copia do documento de constitución da S.L.; copia do NIF da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende a nome da S.L. (o presentado está sen asinar); certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e da Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas á S.L.

SI429A 2017/550

Ventoso Barros, Iria

35482725G

Anexo II (o presentado está sen cubrir); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa (o presentado está sen asinar); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/558

Vidal García, Vanessa

76930048Q

Copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta).

SI429A 2017/453

Vieites Calvo, María Jesús

47366607Q

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar e correspóndese co modelo da convocatoria do ano 2016).

SI429A 2017/158

Vila Rodríguez, María de las Mercedes

35488447E

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está sen asinar).

SI429A 2017/476

Vilas Losada, Ramona

76861046Z

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/436

Villadóniga Amor, Marina Gloria

32636443H

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (no presentado, constan os datos da persoa representante pero está asinado pola persoa representante).

SI429A 2017/263

Villamarín Barja, Sonia

76730898T

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende (o presentado está incompleto).

SI429A 2017/404

Villanueva Piñeiro, Laura

53114691D

Anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/479

Villares Carballo, Leticia

33553245V

Anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación acreditativa de estar ao día nas obrigas coa Seguridade Social.

SI429A 2017/187

Wegner, Jessica Nicole

Y3249250P

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; anexo III (no presentado, o importe sen IVE do investimento que se compromete a executar e xustificar non é correcto); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende.

SI429A 2017/562

Xamón Pura Landra, S.L.

B27398890

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; anexo II (o presentado está sen cubrir); aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e allea; copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/605

Xestión Arcade, S.L.

B94053451

Copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia do documento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social (resolución sobre recoñecemento de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido desde o 1.1.2016 ata a actualidade.

SI429A 2017/303

Xestoría e Asesoría Nan Taboada, S.L.U.

B94080645

Copia do documento de constitución da S.L. e copia da escritura de compravenda de participacións sociais; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.

SI429A 2017/402

Yáñez Torres, Cecilia Isabel

Y3160247S

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación acreditativa de estar ao día nas obrigas coa Seguridade Social.

SI429A 2017/398

Yolu Calzado Infantil, S.L.

B15845779

Acreditación de que a promotora é titular do 100 % das participacións do capital social da empresa; aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e allea.

SI429A 2017/070

Zabala Jiménez, Naifis Edith

34308600Y

Dado que a actividade para a cal se solicita a axuda está exercida por unha sociedade, deberá reformular a solicitude a nome da C.B.: anexos I, II e III a nome da C.B.; anexo VI (un anexo por cada promotora); copia dos documentos de alta das promotoras no correspondente réxime da Seguridade Social (resolucións sobre recoñecemento de alta); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña Emprende a nome da C.B.; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas referida á C.B.