Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 194 Mércores, 11 de outubro de 2017 Páx. 47760

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 3 de outubro de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as subvencións previstas na Resolución do 16 de xuño de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2017.

Mediante a Resolución do 16 de xuño de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade (DOG núm. 119, do 23 de xuño), establecéronse as bases reguladoras e convocáronse as subvencións a entidades locais para a promoción da igualdade no ano 2017 a través dos seguintes programas:

a) Programa de fomento da conciliación da vida persoal, laboral e familiar (procedemento SI435B).

b) Programa de prevención e tratamento integral da violencia de xénero (procedemento SI435A).

c) Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (procedemento SI427B).

Segundo o artigo 16.3 da citada resolución, e de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as resolucións destas subvencións serán obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos da notificación.

Unha vez rematada a fase de instrución das solicitudes recibidas na Secretaría Xeral da Igualdade, avaliadas as solicitudes pola comisión de valoración prevista no artigo 14 das bases reguladoras, vista a proposta de resolución formulada polo órgano instrutor e tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as subvencións para o financiamento dos programas das entidades locais que se indican no anexo I, como consecuencia da aplicación dos criterios e pautas de valoración establecidos no artigo 15 das bases reguladoras, pola contía e polo desenvolvemento da actuación que figuran no anexo, por un importe total de 3.597.893,09 €, distribuídos nas aplicacións orzamentarias que se indican.

Aplicación

Código de proxecto

Importe

05.11.312G.460.1

2016 00018

485.447,56 €

Exercicio 2017 - 05.11.313B.460.0

2015 00144

2.051.942,12 €

Exercicio 2018 - 05.11.313B.460.0

2015 00144

1.060.503,41 €

Recórdaselles ás entidades beneficiarias que, de acordo co establecido no artigo 20.2 das bases reguladoras, se realizará un primeiro pagamento do 75 % da contía da subvención concedida, en concepto de pagamento anticipado, que se fará efectivo unha vez que se realice a notificación da resolución. No programa de apoio aos CIM a contía do anticipo non poderá ser superior ao importe da subvención imputada ao exercicio 2017; se for o caso, o importe do anticipo reducirase ata o dito límite.

O 25 % restante, ou a parte que corresponda, librarase logo da xustificación polas entidades beneficiarias do cumprimento da finalidade para a cal se concedeu a subvención e demais condicións exixidas nesta resolución.

Así mesmo, de acordo co establecido no artigo 19.1 da convocatoria, a data límite para a presentación da documentación xustificativa da actuación subvencionada necesaria para proceder ao pagamento da subvención é a seguinte:

a) Programa de fomento da conciliación e programa de prevención da violencia de xénero: o prazo para presentar a xustificación das medidas subvencionadas ao abeiro destes programas finaliza o 18 de outubro de 2017.

b) Programa de apoio aos CIM: o prazo para presentar a documentación xustificativa da actuación subvencionada finaliza o 18 de abril de 2018.

Dentro do dito prazo, as entidades beneficiarias deberán presentar a documentación común e a específica correspondente á actuación subvencionada relacionada no artigo 19.3 da convocatoria. De acordo co establecido no artigo 11.6 das bases reguladoras, a presentación da documentación deberá realizarse electronicamente accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Non obstante, para xustificar o custo real dos gastos directos de persoal, deberá presentarse a documentación orixinal relacionada no número 3.2.c) do artigo 19. Así mesmo, os datos do perfil e dos indicadores de produtividade e de resultado das persoas participantes achegaranse a través da aplicación informática Participa 1420.

Segundo. Excluír e declarar desistidas as solicitudes que se relacionan no anexo II, con indicación da causa específica, por non cumpriren o requisito de emenda e/ou achega dos documentos preceptivos no prazo establecido, segundo o disposto no artigo 13 das bases reguladoras, ou ben por non cumpriren algún dos requisitos establecidos nas referidas bases.

Terceiro. Informar as entidades beneficiarias que figuran no anexo I desta resolución do seguinte:

a) Estas axudas están cofinanciadas polo FSE nunha porcentaxe do 80 % no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020. No caso do programa de fomento da conciliación, no obxectivo temático 8, «promover a sustentabilidade e a calidade no emprego e favorecer a mobilidade laboral», prioridade de investimento 8.4, «a igualdade entre homes e mulleres en todos os ámbitos, incluídos o acceso ao emprego, a progresión na carreira profesional, a conciliación da vida laboral e a vida privada e a promoción de igual remuneración por igual traballo», obxectivo específico 8.4.2, «(Re)integrar e manter no mercado laboral as persoas con dependentes ao seu cargo, a través de medidas de conciliación da vida persoal e laboral, e fomentar a igualdade de xénero no ámbito formativo, educativo e laboral»; e no caso dos outros dous programas de prevención da violencia de xénero e de apoio aos CIM, no obxectivo temático 9, «promover a inclusión social, loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación», prioridade de investimento 9.3, «a loita contra toda forma de discriminación e o fomento da igualdade de oportunidades», obxectivo específico 9.3.1, «aumentar a integración sociolaboral das persoas pertencentes a colectivos máis vulnerables, a través de actuacións que fomenten a igualdade de xénero e a conciliación da vida persoal e laboral, e evitar, pola súa vez, a discriminación múltiple».

b) A aceptación da subvención comunitaria implicará a súa aparición na lista pública de operacións cos nomes dos ou das beneficiarias, no suposto de seren entidades xurídicas, así como a outra información recollida no anexo XII do Regulamento (UE) 1303/2013, en relación co artigo 115.2 da mesma norma xurídica.

c) Estas axudas son incompatibles con outras axudas para a mesma actuación ou actividade nos termos establecidos no artigo 3 da convocatoria.

d) As entidades beneficiarias deberán cumprir, en todo caso, os requisitos e obrigas exixidos nos artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na demais normativa europea de aplicación, así como coas condicións e obrigas establecidas no artigo 21 das bases reguladoras e demais que resulten exixibles segundo a normativa de aplicación.

e) No artigo 6.7, no artigo 7.6, no artigo 8.7 e no artigo 23 das bases reguladoras establécense os criterios de gradación dos posibles incumprimentos que determinan, de ser o caso, a perda do dereito ao cobramento da subvención, a minoración da subvención inicialmente concedida ou, de ser o caso, o reintegro total ou parcial da axuda percibida.

Cuarto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderá interporse recurso potestativo de reposición ante a Secretaría Xeral da Igualdade, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao desta publicación.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 3 de outubro de 2017

Susana López Abella
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO I
Concesións

a) Programa de fomento da conciliación da vida persoal, laboral e familiar (SI435B).

Nº de expediente

Solicitante

(por orde alfabética)

NIF

Actuación

Gasto elixible (*)

Puntos

Concesión

SI435B 2017-01

Concello da Bola

P3201500J

Programa de fomento da conciliación

4.667,88

40,25

4.667,88

SI435B 2017-04

Concello da Pobra do Caramiñal

P1506800J

Campamento de conciliación e de servizo de madrugadores

41.535,08

51,50

12.000,00

SI435B 2017-40

Concello da Veiga

P3208400F

Programa de conciliación municipal

16.462,40

44,25

12.000,00

SI435B 2017-51

Concello das Neves

P3603400G

Campamento de verán

6.903,75

35,50

6.903,75

SI435B 2017-58

Concello de Alfoz

P2700200E

Apertura do CEIP fóra do horario lectivo

8.928,08

42,50

8.400,00

SI435B 2017-23

Concello de Arbo

P3600100F

Arbo concilia

2.604,73

42,75

2.604,73

SI435B 2017-35

Concello de Avión (agrupado co Concello de Melón )

P3200500A

Banco de tempo

6.583,22

56,25

6.583,22

SI435B 2017-52

Concello de Barbadás

P3200900C

Campamentos de verán

9.377,06

28,25

9.377,06

SI435B 2017-38

Concello de Boimorto

P1501000B

Actividades de conciliación da vida persoal, familiar e laboral durante o período de vacacións de verán e no Nadal

2.030,00

35,50

2.030,00

SI435B 2017-54

Concello de Boiro

P1501100J

Campamentos urbanos

5.516,00

29,50

5.516,00

SI435B 2017-43

Concello de Cabanas

P1501500A

Cabanas concilia

7.727,27

37,00

7.727,27

SI435B 2017-20

Concello de Cambre

P1501700G

Concilia Cambre

33.476,51

29,50

12.000,00

SI435B 2017-39

Concello de Cariño

P1509500C

Concilia Cariño todo o ano

13.235,33

46,50

12.000,00

SI435B 2017-02

Concello de Carral

P1502100I

Escola de verán

18.200,00

39,50

12.000,00

SI435B 2017-24

Concello de Castrelo do Val

P3202200F

Xogamos, rimos, igualamos

8.400,00

35,50

8.400,00

SI435B 2017-30

Concello de Catoira

P3601000G

Programa de fomento da conciliación do Concello de Catoira

8.614,96

43,00

5.814,96

SI435B 2017-27

Concello de Cerdedo-Cotobade

P3600048G

Ludoteca de verán

1.618,76

54,50

1.618,76

SI435B 2017-13

Concello de Corcubión

P1502800D

Tempo de lecer

7.643,10

37,50

7.643,10

SI435B 2017-32

Concello de Cuntis

P3601500F

Programa Cuntilín

30.464,00

55,50

12.000,00

SI435B 2017-21

Concello de Dodro

P1503300D

Programa de conciliación familiar, persoal e laboral

28.284,02

56,50

12.000,00

SI435B 2017-42

Concello de Guitiriz

P2702200C

Guitiriz concilia

7.976,90

50,00

6.291,60

SI435B 2017-14

Concello de Irixoa

P1504000I

Programa respira

4.539,40

36,50

4.539,40

SI435B 2017-12

Concello de Lousame

P1504300C

Lousame concilia

14.546,19

50,25

12.000,00

SI435B 2017-10

Concello de Melide

P1504700D

Conciliando, campamento de verán

16.800,00

34,00

12.000,00

SI435B 2017-57

Concello de Mondoñedo

P2703000F

Campamento de verán

1.605,73

35,25

1.605,73

SI435B 2017-44

Concello de Monterrei

P3205100E

As mesmas ilusións sen exclusións

6.776,00

36,50

6.776,00

SI435B 2017-06

Concello de Mugardos

P1505200D

Espazo infantil de xogo

9.634,00

33,50

7.714,00

SI435B 2017-41

Concello de Negreira

P1505700C

Programa Negreira concilia (merendas)

14.510,58

37,00

12.000,00

SI435B 2017-03

Concello de Oímbra

P3205400I

Programa de conciliación da vida laboral e familiar

5.587,39

36,50

5.587,39

SI435B 2017-05

Concello de Ortigueira

P1506200C

Concilia Ortigueira

5.580,00

44,00

5.580,00

SI435B 2017-09

Concello de Ourol

P2703800I

Ludoteca de verán

2.253,44

40,75

1.892,88

SI435B 2017-22

Concello de Outeiro de Rei

P2703900G

Programa municipal de conciliación familiar e apoio á educación

39.446,91

50,50

12.000,00

SI435B 2017-31

Concello de Paderne

P1506500F

Aulas de conciliación

11.196,21

40,50

11.196,21

SI435B 2017-17

Concello de Palas de Rei

P2704000E

Xogando no verán

7.720,62

37,50

7.112,87

SI435B 2017-18

Concello do Pereiro de Aguiar

P3205900H

Aula concilia

56.000,00

52,50

12.000,00

SI435B 2017-15

Concello de Piñor

P3206200B

Programa familias tardías

4.750,00

41,00

4.750,00

SI435B 2017-48

Concello de Ponteareas

P3604200J

Campus conciliación

21.169,53

32,75

12.000,00

SI435B 2017-50

Concello de Ponteceso

P1506900H

Programa respira

7.197,96

31,50

7.197,96

SI435B 2017-25

Concello de Porqueira

P3206300J

Programa Coidanenos

9.897,86

43,50

9.897,86

SI435B 2017-34

Concello de Redondela

P3604500C

Programa municipal de conciliación

36.460,61

46,50

12.000,00

SI435B 2017-53

Concello de Rianxo

P1507300J

Campamento urbano e Ludonadal

11.606,67

29,00

8.806,67

SI435B 2017-16

Concello de Ribadavia

P3207000E

Aviaconcilia

3.763,80

32,50

3.763,80

SI435B 2017-47

Concello de Rois

P1507500E

Concilia Rois

5.826,17

35,50

5.826,17

SI435B 2017-19

Concello de Santa Comba

P1507800I

Verán lúdico

20.614,44

42,00

10.307,22

SI435B 2017-36

Concello de Silleda

P3605200I

Apertura de centros fóra do horario escolar

26.921,76

40,50

12.000,00

SI435B 2017-56

Concello de Taboada

P2706000C

Campamento de verán

3.619,01

40,50

2.714,26

SI435B 2017-26

Concello de Teo

P1508300I

Divertiteo e Teo madruga

26.352,66

40,75

12.000,00

SI435B 2017-28

Concello de Valga

P3605600J

Actividades de conciliación

20.232,97

44,50

12.000,00

SI435B 2017-45

Concello de Vedra

P1509000D

Conxuga

38.603,16

48,50

12.000,00

SI435B 2017-07

Concello de Viana do Bolo

P3208700I

Medidas municipais de conciliación

1.355,48

42,00

1.355,48

SI435B 2017-33

Concello de Vigo

P3605700H

Atención domiciliaria á infancia

56.000,00

44,50

12.000,00

SI435B 2017-08

Concello de Vilamarín

P3208800G

Programa Pica Pau

19.025,30

48,50

12.000,00

SI435B 2017-37

Concello de Vilasantar (agrupado co Concello de Sobrado)

P1509100B

Campamento de verán

1.940,00

49,50

1.940,00

SI435B 2017-46

Concello de Xermade

P2702100E

Xermade concilia

5.894,81

44,50

5.305,33

SI435B 2017-11

Concello de Xinzo de Limia

P3203300C

Banco de tempo

49.437,14

49,50

12.000,00

SI435B 2017-29

Concello de Xove

P2702500F

Conciliando Xove

16.633,95

40,00

12.000,00

SI435B 2017-49

Concello do Carballiño

P3202000J

Bo día familia

27.660,00

49,50

12.000,00

SI435B 2017-55

Concello do Valadouro

P2706300G

Apertura do CEIP fóra do horario lectivo

14.668,64

42,00

12.000,00

(*) Custos directos de persoal máis un 40 % e menos os ingresos, de ser o caso.

b) Programa de prevención e tratamento integral da violencia de xénero (SI435A).

Nº expediente

Solicitante

(por orde alfabética)

NIF

Actuación

Gasto elixible (*)

Puntos

Concesión

SI435A 2017/002

Concello da Guarda

P3602300J

Intervención integral con mulleres e os seus fillos e fillas vítimas de violencia de xénero

6.395,76

33,75

6.395,76

SI435A 2017/001

Concello de Allariz

P3200200H

Acompañamento a mulleres en situación de vulnerabilidade

10.000,00

35,25

10.000,00

SI435A 2017/013

Concello de Avión (agrupado co Concello de Melón)

P3200500A

Tecendo sororidades

5.302,30

48,25

5.302,30

SI435A 2017/012

Concello de Cambados

P3600600E

Grupos de apoio psicolóxico a mulleres vítimas de violencia de xénero

3.726,80

19,50

3.726,80

SI435A 2017/008

Concello de Coirós

P1502700F

Programa Violeta

840,00

25,75

840,00

SI435A 2017/004

Concello de Ortigueira

P1506200C

Proxecto Indira

700,00

21,50

700,00

SI435A 2017/006

Concello de Pontevedra

P3603800H

Programa de atención a fillos e fillas de mulleres vítimas de violencia de xénero

6.955,20

26,00

6.955,20

SI435A 2017/009

Concello de Redondela

P3604500C

Grupo de autoestima

1.563,41

23,50

1.563,41

SI435A 2017/015

Concello de Ribadumia

P3604600A

Programa de intervención con fillos/as de vítimas de violencia de xénero

4.573,80

24,50

4.573,80

SI435A 2017/010

Concello de Soutomaior (agrupado cos concellos de Pazos de Borbén e Vilaboa)

P3605300G

Grupo de autocoñecemento para o bo trato

2.531,20

51,50

2.531,20

SI435A 2017/007

Concello de Teo

P1508300I

Obradoiro recursos saudables

1.512,00

17,50

1.512,00

SI435A 2017/014

Concello de Tomiño

P3605400E

Asesoramento xurídico a mulleres vítimas de violencia de xénero

6.776,00

28,00

6.776,00

SI435A 2017/011

Concello de Vigo

P3605700H

Atención psicolóxica a fillos/as de mulleres vítimas de violencia de xénero

10.000,00

28,50

10.000,00

SI435A 2017/005

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes

P1500003G

Máis alá da etiqueta

1.680,00

48,75

1.680,00

(*) Custos directos de persoal máis un 40 % e menos os ingresos, de ser o caso.

c) Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (SI427B).

Nº expediente

Solicitante
(por orde alfabética)

NIF

Concellos agrupados

Puntos

Acción

Nº horas 2017 (1)

Concesión 2017 (1)

Nº horas 2018 (2)

Concesión 2018 (2)

Total concedido entidade

SI427B 2017/48

Concello da Coruña

P1503000J

 

35,00

Dirección do CIM

332

4.278,35

124

1.544,82

45.000,00

As. xurídico

986

12.706,19

540

6.727,59

At. psicolóxica

1.010

13.015,46

540

6.727,59

SI427B 2017/16

Concello da Estrada

P3601700B

 

19,00

As. xurídico

312

6.112,08

170

3.330,30

35.830,11

At. psico./direc.

869

17.023,71

478

9.364,02

SI427B 2017/08

Concello da Guarda

P3602300J

 

21,00

Dirección do CIM

852

16.690,68

444

8.697,96

43.528,98

As. xurídico

262

5.132,58

170

3.330,30

At. psicolóxica

324

6.347,16

170

3.330,30

SI427B 2017/07

Concello da Lama

P3602500E

Cerdedo-Cotobade, Fornelos de Montes

63,00

As. xur./direc.

1.058:30

20.000,00

592

10.000,00

48.000,00

At. psicolóxica

537:15

10.000,00

600

8.000,00

SI427B 2017/45

Concello da Laracha

P1504200E

 

38,50

At. psico./direc.

1.050

20.000,00

562

10.000,00

44.000,00

As. xurídico

522

9.333,30

250

4.666,70

SI427B 2017/43

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

 

26,80

As. xurídico

150

2.938,50

90

1.763,10

33.773,16

At. psico./direc.

973

19.061,07

511

10.010,49

SI427B 2017/12

Concello de Ames

P1500200I

 

18,50

As. xurídico

1.040

20.000,00

520

10.000,00

44.000,00

At. psicolóxica

504

9.333,33

252

4.666,67

SI427B 2017/64

Concello de Arteixo

P1500500B

 

17,50

As. xurídico

300

5.877,00

170

3.330,30

31.089,33

At. psico./direc.

725

14.202,75

392

7.679,28

SI427B 2017/03

Concello de Arzúa

P1500600J

 

16,00

As. xurídico

320

6.268,80

145

2.840,55

21.549,00

At. psicolóxica

420

8.227,80

215

4.211,85

SI427B 2017/63

Concello de Avión

P3200500A

Melón

57,00

At. psico./direc.

750

14.692,50

370

7.248,30

32.127,60

As. xurídico

350

6.856,50

170

3.330,30

SI427B 2017/58

Concello de Baiona

P3600300B

 

22,05

As. xurídico

329

6.321,00

221

4.246,00

45.000,00

At. psicolóxica

306

5.879,00

210

4.034,00

Ax. igualdade

1.023

16.805,00

527

7.715,00

SI427B 2017/69

Concello de Boiro

P1501100J

 

17,00

Dirección do CIM

579

11.340,00

289

5.660,00

45.000,00

As. xurídico

490

9.333,00

245

4.667,00

At. psicolóxica

490

9.333,00

245

4.667,00

SI427B 2017/10

Concello de Boqueixón

P1501200H

Touro

62,00

As. xur./direc.

523

9.333,33

262

4.666,67

28.000,00

At. psicolóxica

493

9.333,33

247

4.666,67

SI427B 2017/44

Concello de Bueu

P3600400J

 

23,00

As. xur./direc.

864

16.925,76

444

8.697,96

39.610,98

At. psicolóxica

469

9.187,71

245

4.799,55

SI427B 2017/78

Concello de Burela

P2706800F

Alfoz, O Valadouro

80,00

Dirección do CIM

851:30

16.680,89

450:30

8.825,30

77.620,49

As. xurídico

845:30

16.563,35

486

9.520,74

At. psicolóxica

866:45

16.979,63

462

9.050,58

SI427B 2017/76

Concello de Caldas de Reis

P3600500G

Barro, Portas

61,30

As. xurídico

396

7.757,64

196

3.839,64

42.289,56

At. psicolóxica

396

7.757,64

196

3.839,64

Ax. igualdade

740

12.395,00

400

6.700,00

SI427B 2017/28

Concello de Cangas

P3600800A

 

16,75

At. psico./direc.

814

15.946,26

439

8.600,01

31.010,97

As. xurídico

200

3.918,00

130

2.546,70

SI427B 2017/41

Concello de Carballo

P1501900C

Coristanco, Malpica de Bergantiños, Ponteceso

56,00

Dirección do CIM

842

16.494,78

438

8.580,42

53.075,20

As. xurídico

554

9.333,33

268

4.666,67

At. psicolóxica

575

9.333,33

268

4.666,67

SI427B 2017/22

Concello de Cee

P1502300E

Corcubión, Fisterra

59,50

As. xurídico

342

6.699,78

186

3.643,74

37.397,31

At. psico./direc.

877

17.180,43

504

9.873,36

SI427B 2017/29

Concello de Chantada

P2701600E

Carballedo, Taboada

56,75

As. xur./direc.

1.022

20.020,98

504

9.873,36

41.618,95

At. psicolóxica

382:30

7.493,17

216

4.231,44

SI427B 2017/55

Concello de Coirós

P1502700F

Aranga, Betanzos, Oza-Cesuras, Paderne

61,80

Dirección do CIM

571

11.185,89

285

5.583,15

38.348,98

As. xurídico

245

4.799,55

122

2.389,98

At. psicolóxica

245

4.799,55

204

3.996,36

Ax. igualdade

0

0,00

334

5.594,50

SI427B 2017/36

Concello de Culleredo

P1503100H

 

11,00

At. psico./direc.

770

15.084,30

386

7.561,74

22.646,04

SI427B 2017/79

Concello de Curtis

P1503200F

Sobrado, Vilasantar

63,30

As. xurídico

293

5.739,87

150

2.938,50

33.532,37

At. psicolóxica

479

9.250,00

246

4.750,00

Ax. igualdade

336

5.628,00

312

5.226,00

SI427B 2017/56

Concello de Ferrol

P1503700E

26,80

As. xurídico

950

11.250,00

350

3.750,00

42.160,50

At. psico./direc.

940

11.250,00

480

3.750,00

Ax. dinamización

462

7.738,50

264

4.422,00

SI427B 2017/31

Concello de Gondomar

P3602100D

 

25,55

As. xurídico

488:24

8.034,28

241

3.965,80

27.520,66

At. psicolóxica

138

2.270,87

69

1.135,44

Ax. igualdade

601

8.456,07

260

3.658,20

SI427B 2017/49

Concello de Lalín

P3602400H

Agolada, Rodeiro

65,60

As. xurídico

999

9.333,00

499

4.667,00

52.000,00

At. psico./direc.

895

9.333,00

447

4.667,00

Ax. igualdade

713

8.000,00

357

4.000,00

Ax. igualdade

713

8.000,00

357

4.000,00

SI427B 2017/06

Concello de Lugo

P2702800J

 

25,00

As. xurídico

1.065

15.000,00

585

7.500,00

45.000,00

At. psicolóxica

1087:30

15.000,00

585

7.500,00

SI427B 2017/57

Concello de Maceda

P3204400J

 

24,50

As. xurídico

285

5.583,15

160

3.134,40

37.113,25

At. psico./direc.

936

18.336,24

513:30

10.059,46

SI427B 2017/05

Concello de Marín

P3602600C

20,25

As. xurídico

488:30

9.569,72

226

4.427,34

43.989,35

At. psico./direc.

1.016

19.903,44

515

10.088,85

SI427B 2017/20

Concello de Melide

P1504700D

 

20,00

As. xurídico

150

2.500,00

165

3.200,00

14.000,00

At. psicolóxica

285

5.400,00

155

2.900,00

SI427B 2017/25

Concello de Moaña

P3602900G

 

25,00

As. xur./direc.

888

15.185,26

372

6.361,40

45.000,00

At. psicolóxica

968:30

16.561,84

403

6.891,50

SI427B 2017/19

Concello de Mondoñedo

P2703000F

Abadín, Lourenzá, A Pastoriza, Riotorto

66,80

As. xurídico

182

3.565,38

104

2.037,36

27.391,49

At. psico./direc.

661

9.333,33

325

4.666,67

Ax. igualdade

265

4.438,75

200

3.350,00

SI427B 2017/26

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

Bóveda, Pantón, A Pobra do Brollón, O Saviñao, Sober

64,80

As. xur./direc.

818

16.024,62

444

8.697,96

47.028,15

At. psicolóxica

351

6.876,09

172

3.369,48

Ax. igualdade

469

7.855,75

251

4.204,25

SI427B 2017/34

Concello de Mos

P3603300I

 

10,25

Ax. xurídico

375

7.346,25

245

4.799,55

20.079,75

At. psicolóxica

250

4.897,50

155

3.036,45

SI427B 2017/39

Concello de Muíños

P3205200C

Bande, Lobeira, Lobios

68,80

As. xur./direc.

930

9.333,33

414

4.666,67

43.000,00

At. psicolóxica

888

9.333,33

450

4.666,67

Ax. igualdade

604

10.000,00

304

5.000,00

SI427B 2017/75

Concello de Muros

P1505400J

Carnota

54,80

As. xurídico

257

5.034,63

125

2.448,75

33.483,38

At. psico./direc.

445

8.689,00

272

5.311,00

Ax. dinamización

450

7.000,00

300

5.000,00

SI427B 2017/67

Concello de Muxía

P1505300B

Dumbría

65,75

As. xur./direc.

793

15.534,87

494

9.677,46

32.343,09

At. psicolóxica

240

4.701,60

124

2.429,16

SI427B 2017/68

Concello de Negreira

P1505700C

 

32,75

As. xur./direc.

570

9.333,33

280

4.666,67

28.000,00

At. psicolóxica

485

9.333,33

245

4.666,67

SI427B 2017/42

Concello de Nigrán

P3603500D

 

20,00

As. xur./direc.

931

18.236,33

432

8.460,92

43.231,21

At. psicolóxica

588

11.518,92

256

5.015,04

SI427B 2017/77

Concello de Noia

P1505800A

 

28,75

As. xurídico

693

12.000,00

368

6.000,00

45.000,00

At. psico./direc.

925

17.713,00

485

9.287,00

SI427B 2017/72

Concello de Ortigueira

P1506200C

Cariño, Cedeira, Cerdido, Mañón

68,00

As. xur./direc.

763

14.947,17

486

9.520,74

50.209,17

At. psicolóxica

840

16.455,60

474

9.285,66

SI427B 2017/13

Concello de Ourense

P3205500F

 

22,00

At. psico./direc.

768

14.000,00

492

8.000,00

45.000,00

As. xurídico

852

16.000,00

492

7.000,00

SI427B 2017/32

Concello de Outes

P1506300A

 

34,00

As. xur./direc.

720

9.333,33

360

4.666,67

28.000,00

At. psicolóxica

720

9.333,33

360

4.666,67

SI427B 2017/73

Concello de Padrón

P1506600D

 

23,00

As. xurídico

340

6.660,60

188

3.682,92

19.766,31

At. psicolóxica

330

6.464,70

151

2.958,09

SI427B 2017/53

Concello de Palas de Rei

P2704000E

Antas de Ulla, Guntín, Portomarín

69,30

Dirección do CIM

735

14.398,65

425

8.325,75

78.649,95

As. xurídico

1.050

19.369,50

595

10.556,05

At. psicolóxica

588

9.147,00

312

4.853,00

Ax. igualdade

735

7.603,00

425

4.397,00

SI427B 2017/15

Concello de Poio

P3604100B

 

25,50

As. xur./direc.

876:30

15.000,00

494

7.500,00

45.000,00

At. psicolóxica

1.017:30

15.000,00

570

7.500,00

SI427B 2017/71

Concello de Ponteareas

P3604200J

 

16,80

As. xurídico

307

6.014,13

145

2.840,55

25.032,18

At. psico./direc.

864:30

8.867,00

500:30

5.133,00

Ax. igualdade

0

0,00

130

2.177,50

SI427B 2017/46

Concello de Pontevedra

P3603800H

 

22,00

As. xurídico

304

5.955,36

158

3.095,22

34.233,52

At. psico./direc.

833:30

16.328,26

452

8.854,68

SI427B 2017/51

Concello de Quiroga

P2705000D

Ribas de Sil

54,25

As. xur./direc.

582

8.901,00

332

5.099,00

24.036,56

At. psicolóxica

329

6.432,00

184

3.604,56

SI427B 2017/62

Concello de Redondela

P3604500C

 

21,55

As. xurídico

555

7.235,70

278

3.624,36

45.000,00

At. psicolóxica

895

11.668,37

511

6.662,00

Ax. igualdade

886:15

9.879,23

532

5.930,34

SI427B 2017/38

Concello de Ribadeo

P2705100B

Barreiros, A Pontenova, Trabada

60,00

As. xur./direc.

700

13.713,00

380

7.444,20

30.560,40

At. psicolóxica

320

6.268,80

160

3.134,40

SI427B 2017/33

Concello de Ribeira

P1507400H

 

19,50

As. xur./direc.

852

16.690,68

426

8.345,34

41.726,70

At. psicolóxica

564

11.048,76

288

5.641,92

SI427B 2017/37

Concello de Santa Comba

P1507800I

 

38,00

As. xurídico

788

9.170,00

415

4.830,00

28.000,00

At. psico./direc.

720

9.081,00

390

4.919,00

SI427B 2017/65

Concello de Santiago de Compostela

P1507900G

 

31,55

As. xurídico

710

9.473,68

400

4.736,84

45.000,00

At. psicolóxica

994

7.368,16

560

3.684,48

Ax. igualdade

994

13.158,16

560

6.578,68

SI427B 2017/23

Concello de Sanxenxo

P3605100A

 

16,50

As. xurídico

450

8.815,50

228

4.466,52

34.928,97

At. psico./direc.

681

13.340,79

424

8.306,16

SI427B 2017/70

Concello de Sarria

P2705700I

Láncara, O Páramo, Paradela, Samos

68,30

As. xur./direc.

1.022

20.000,00

525

10.000,00

56.000,00

At. psicolóxica

510

9.333,33

268

4.666,67

Ax. igualdade

490

8.000,00

242:30

4.000,00

SI427B 2017/52

Concello de Silleda

P3605200I

 

31,75

As. xur./direc.

943

18.473,37

438

8.580,42

36.966,33

At. psicolóxica

324

6.347,16

182

3.565,38

SI427B 2017/24

Concello de Soutomaior

P3605300G

Pazos de Borbén, Vilaboa

54,25

As. xurídico

320

6.268,80

160

3.134,40

39.403,20

At. psico./direc.

1.120

20.000,00

560

10.000,00

SI427B 2017/54

Concello de Teo

P1508300I

 

22,00

As. xurídico

311

6.092,49

152

2.977,68

33.518,49

At. psico./direc.

852

16.690,68

396

7.757,64

SI427B 2017/35

Concello de Valga

P3605600J

Moraña

54,05

As. xurídico

325

6.366,75

165

3.232,35

31.380,50

At. psicolóxica

465

9.109,35

245

4.799,55

Ax. igualdade

308

5.159,00

162

2.713,50

SI427B 2017/02

Concello de Viana do Bolo

P3208700I

 

28,00

As. xurídico

300

5.877,00

140

2.742,60

22.619,60

At. psico./direc.

650

9.333,33

250

4.666,67

SI427B 2017/61

Concello de Vigo

P3605700H

 

20,80

As. xurídico

733

14.000,00

367

7.000,00

45.000,00

At. psicolóxica

733

14.000,00

367

7.000,00

Ax. igualdade

240

2.000,00

120

1.000,00

SI427B 2017/30

Concello de Vilagarcía de Arousa

P3606000B

 

17,05

Dirección do CIM

886:07

16.398,00

439:52

7.999,00

45.000,00

As. xurídico

330

6.107,00

165

3.000,00

At. psicolóxica

405

7.495,00

220

4.001,00

SI427B 2017/11

Concello de Vilalba

P2706500B

 

22,50

As. xur./direc.

564

9.333,33

280

4.666,67

22.815,50

At. psicolóxica

305

5.974,95

145

2.840,55

SI427B 2017/21

Concello de Viveiro

P2706700H

 

21,00

As. xur./direc.

1.004:45

19.657,52

529:15

10.342,48

35.000,00

At. psicolóxica

327

3.333,00

156:30

1.667,00

SI427B 2017/18

Concello de Xinzo de Limia

P3203300C

 

20,00

At. psico./direc.

830

16.000,00

404

7.500,00

45.000,00

As. xurídico

725

14.000,00

395

7.500,00

SI427B 2017/59

Concello de Zas

P1509400F

 

29,00

Dirección do CIM

898

16.922,11

444

8.430,38

45.000,00

As. xurídico

350

6.595,48

170

3.227,85

At. psicolóxica

344

6.482,41

176

3.341,77

SI427B 2017/27

Concello do Barco de Valdeorras

P3201000A

 

14,00

Dirección do CIM

873

17.102,07

497

9.736,23

43.901,19

As. xurídico

272

5.328,48

160

3.134,40

At. psicolóxica

284

5.563,56

155

3.036,45

SI427B 2017/14

Concello do Carballiño

P3202000J

Beariz, Boborás, O Irixo, Maside, Piñor, Punxín, San Amaro, San Cristovo de Cea

61,00

As. xurídico

346

6.778,14

170

3.330,30

35.947,65

At. psico./direc.

866

16.964,94

453

8.874,27

SI427B 2017/74

Concello do Grove

P3602200B

 

18,80

As. xurídico

295

5.779,05

155

3.036,45

40.234,14

At. psico./direc.

828

16.220,52

468

9.168,12

Ax. dinamización

0

0,00

360

6.030,00

SI427B 2017/09

Concello do Porriño

P3603900F

 

20,50

As. xur./direc.

912

17.866,08

396

7.757,64

35.262,00

At. psicolóxica

328

6.425,52

164

3.212,76

SI427B 2017/47

Mancomunidade de Concellos Santa Águeda

P3200027E

Amoeiro, Coles, A Peroxa, Vilamarín

62,80

As. xurídico

550

10.082,00

200

3.918,00

40.000,00

At. psicolóxica

550

10.082,00

200

3.918,00

Ax. igualdade

1.100

8.000,00

400

4.000,00

SI427B 2017/40

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes

P1500003G

Cerceda, Frades, Mesía, Ordes, Oroso, Tordoia, Trazo

75,80

Dirección do CIM

934:30

18.306,85

479

9.383,61

100.953,90

As. xurídico

935

18.316,65

459

8.991,81

At. psicolóxica

948

18.571,32

524

10.265,16

Ax. igualdade

560

9.380,00

462

7.738,50

SI427B 2017/60

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín

P3200025I

Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra, Verín, Vilardevós

65,30

At. psico./direc.

847

16.592,73

560

10.970,40

41.344,70

As. xurídico

423:30

8.296,37

280

5.485,20

SI427B 2017/01

Mancomunidade do Salnés

P3600041B

Cambados, Meis, Ribadumia

77,80

As. xur./direc.

980

8.967,00

550

5.033,00

40.000,00

At. psicolóxica

980

8.967,00

550

5.033,00

Ax. igualdade

980

8.000,00

550

4.000,00

SI427B 2017/50

Mancomunidade I.V. Conso-Frieiras

P3200016H

A Gudiña, Riós

55,05

As. xurídico

280

5.485,20

176

3.447,84

31.174,04

At. psico./direc.

697

9.333,33

381

4.666,67

Ax. igualdade

168

2.814,00

324

5.427,00

SI427B 2017/04

Mancomunidade I.V. do Ribeiro

P3200021H

A Arnoia, Beade, Cenlle, Cortegada, Leiro

69,60

At. psico./direc.

705

10.784,95

310

6.072,90

44.901,16

As. xurídico

130

2.546,70

75

1.460,35

Ax. igualdade

610

8.084,92

315

4.619,96

Ax. dinamización

525

7.210,88

300

4.120,50

SI427B 2017/17

Mancomunidade Terra de Celanova

P8202502D

A Merca, Cartelle, Celanova, Gomesende, Pontedeva, Quintela de Leirado, Ramirás, Verea

79,00

As. xur./direc.

798

9.333,36

390

4.666,64

22.933,04

At. psicolóxica

306

5.994,54

150

2.938,50

(1) Período: 1.4.2017 a 30.11.2017

(2) Período: 1.12.2017 a 31.3.2018

ANEXO II

a) Programa de prevención e tratamento integral da violencia de xénero (SI435A).

Nº expediente

Solicitante

NIF

Actuación

Causa

SI435A 2017/003

Concello de Carral

P1502100I

Obradoiros de prevención da violencia de xénero e igualdade

Artigo 13.1 das bases reguladoras: non achega a documentación requirida mediante a Resolución do 25 de agosto de 2017 (DOG núm. 174, do 13 de setembro).

SI435A 2017/016

Concello de Padrón

P1506600D

Non especificada

Artigo 13.1 das bases reguladoras: non achega a documentación requirida mediante a Resolución do 25 de agosto de 2017 (DOG núm. 174, do 13 de setembro).

b) Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (SI427B).

Nº expediente

Solicitante

NIF

Causa

SI427B 2017/66

Concello da Pobra de Trives

P3206400H

Artigo 13.1 das bases reguladoras: non achega toda a documentación requirida mediante a Resolución do 25 de agosto de 2017 (DOG núm. 174, do 13 de setembro).

SI427B 2017/80

Concello de Ares

P1500400E

Artigo 10.1 das bases reguladoras: solicitude presentada fóra de prazo.