Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 195 Venres, 13 de outubro de 2017 Páx. 47992

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería de Economía, Emprego e Industria

DECRETO 96/2017, do 11 de outubro, polo que se nomea director da Axencia Galega da Industria Forestal a José Ignacio Lema Piñeiro.

En virtude do establecido no artigo 16.2 dos estatutos da Axencia Galega da Industria Forestal aprobados polo Decreto 81/2017, do 3 de agosto, e nos artigos 4.13 e 34.2 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, e 65 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, por proposta do conselleiro de Economía, Emprego e Industria, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día once de outubro de dous mil dezasete,

Nomeo director da Axencia Galega da Industria Forestal a José Ignacio Lema Piñeiro.

Santiago de Compostela, once de outubro de dous mil dezasete

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Francisco José Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria