Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 199 Xoves, 19 de outubro de 2017 Páx. 48778

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 5 de outubro de 2017 pola que se modifica a autorización do centro privado Fillas de María Inmaculada, do concello de Vigo.

A representante da titularidade do centro privado (CPR) Fillas de María Inmaculada, do concello de Vigo, solicita autorización para impartir o ciclo formativo de grao superior (CS) Márketing e publicidade e do CS Mediación comunicativa.

Logo da tramitación do expediente de acordo co establecido no Decreto 133/1995, do 10 de maio, de autorización de centros docentes privados para impartir ensinanzas de réxime xeral non universitarias, e coa Orde do 20 de setembro de 1995 que o desenvolve, por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

DISPOÑO:

Artigo 1. Autorización de ensinanzas

Autorizar o CS Márketing e publicidade e o CS Mediación comunicativa, no centro privado que se detalla:

Denominación xenérica: centro privado (CPR).

Denominación específica: Fillas de María Inmaculada.

Código: 36010794.

Domicilio: Vázquez Varela, 57.

Localidade: Vigo.

Concello: Vigo.

Provincia: Pontevedra.

Titular: Hijas de María Inmaculada.

Composición resultante:

• 1 ciclo formativo de formación profesional básica de Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel (2 unidades para 20 alumnos/as cada unha).

• 1 CM Actividades comerciais (2 unidades para 30 alumnos/as cada unha).

• 1 CM Atención a persoas en situación de dependencia (2 unidades para 30 alumnos/as cada unha).

• 1 CS Hixiene bucodental (2 unidades para 30 alumnos/as cada unha).

• 1 CS Márketing e publicidade (2 unidades para 30 alumnos/as cada unha).

• 1 CS Mediación comunicativa (2 unidades para 30 alumnos/as cada unha).

Quenda de tarde-noite – Educación básica para persoas adultas:

• Ensinanzas básicas iniciais.

• Educación secundaria para persoas adultas.

Artigo 2. Inicio da actividade

Para a posta en funcionamento das novas ensinanzas que se autorizan, a Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de Pontevedra, logo do informe do Servizo Territorial de Inspección Educativa, aprobará expresamente a relación de persoal que impartirá docencia no devandito centro, así como o equipamento axeitado.

Artigo 3. Inscrición no Rexistro de Centros

Esta orde dará lugar á correspondente inscrición no Rexistro de Centros da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 4. Modificación da autorización

O centro queda obrigado ao cumprimento da normativa vixente e a solicitar a oportuna revisión cando teñan que modificarse calquera dos datos que sinala a presente orde.

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular recurso potestativo de reposición ante esta consellería, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses desde a mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 5 de outubro de 2017

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria